Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (20) Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby SAMRÅDSMÖTE Ett uppföljande samrådsmöte arrangerades av Trafikverket i form av information med efterföljande frågestund och sammanfattning den på kvällen på Scandic hotell, Täby. Samrådsmötet hölls tillsammans med Täby kommuns samråd om detaljplaner för trafikplatsen. Under samrådsmötet fanns tre stationer med material: Vägplanen, samrådshandling MKB- Miljökonsekvensbeskrivningen, samrådshandling Detaljplaner, Täby kommun Representanter för Täby kommun deltog och informerade om de föreslagna detaljplanerna. Underlaget som presenterades finns även på projektets hemsida. Särskild inbjudan utsändes till förtecknad samrådskrets. Mellan den 11:e september och 2:a oktober 2013 var deltagarna och övriga erbjudna att lämna synpunkter på samrådshandlingarna. INKOMNA SYNPUNKTER FÖRE, UNDER OCH EFTER SAMRÅDET (Synpunkter som framkommit under mötet behandlas separat.) 1 Avsändare Dokumentdatum Sammanfattning E. ON Elnät Sverige AB Informerar om att samrådshandlingarna ligger Peter Eriksson utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och har Box 1422 därför inget att erinra Örebro Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter Daniel Dixner på rubricerat ärende (samrådshandlingarna) Stockholm naturvårdsverket.se

2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 (20) 3 Berit Kjellser Har två frågor som berör Panncentralen City. Grindtorpsv. 39, 9 tr. Har Trafikverket genomfört någon Täby markundersökning för passagen mellan E18 och panncentralen? Har Trafikverket gjort bedömningar av den Ordf. Samf för ökande trafiken till Täby Centrum- Panncentralen PC City området och bullernivåer för boende i Grindtorp mm. 4 Berit Kjellser Synpunkter på prognos över trafikbelastningen Grindtorpsv. 39, 9 tr. mot Täby centrum och redovisning av Täby markundersökningar som gjorts kring Panncentralen PC City Önskar erhålla kopior av tidigare utredningar Ordf. Samf för Panncentralen PC City 5 Els- Britt Nilsson och Synpunkter på buller- och partikelnivåer för sin K-G Gau lägenhet. Vill veta om och hur det åtgärdas. Meteorvägen 18 Täby Karl-Goran. 6 Christina Enarsson Synpunkter på att buller från E18 ökar sedan ni Gridtorpsv. 5 har fällt nästan alla träd mellan Grindtorpsvägen Täby och E18. Undrar om träd kommer att återplanteras där för att minska bullret? 7 Försvarsmakten Yttrande att Försvarsmakten har inget att erinra PROD INFRA avseende rubricerat ärende (Omb av E18 tpl Camilla Bramer Roslags-Näsby). Högkvarteret Stockholm Bengt Allfors Synpunkt på att samrådshandlingen främst saknar Åkerbyvägen 86, lgh 1701 avlämningsplats för bussresenär vid hållplats söder Täby om Trafikplatsen. Har förslag om att förlänga busshållplatserna för korttidsuppställning av bilar

3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3 (20) 9 Petra Hjalmarsson Synpunkter på konsekvenser av ökad trafik på E18. Boende i Näsbypark Trafikbruset påverkar människornas hälsa. Förlägg motorvägen under jord. friskissvettis.se Gör Täby till landets bästa hälso och miljö kommun. 10 Brf Jupiter Refererar till tidigare framförda synpunkter. Curt Edling och Carin Dessutom lämnas följande synpunkter. Engström Edling - Risk för köer in i cirkulationsplatsen vid Grindtorpsv. 25, 10 tr. stopp på Centralvägen Täby - Detaljplanen föreslås att mark reserveras för ny väg mellan Täby allé och ny trafikplats mellan R-N och Viggbyholm. 11 Gun Rasmusson Synpunkt på att busshållplatsen för buss 604 och Grindtorpsv flyttas till Täby allé vid E 18. Busshållplatsen Täby finns ju kvar för buss 618 och Cykelfrämjandet Synpunkter på hur gång- och cyklister tar sig Karl Hellström västerut efter bron mot Roslags - Näsby station genom att passera Ytterbyvägen och Centralvägen i plan. Anser att gc- vägen med föreslagen bredd 3,5 m är för smal och vill att Trafikverkets GCM- handbok skall följas där bredden anges till drygt 4 m. 13 Per Broman Synpunkt på bullerreducerande plank mellan Reduttv 7 avfart och E18 vid motorvägshållplatser Täby Anonym Synpunkt på att cykelparkeringar skapas vid lämpliga busshållplatser, föreslår bredd på gc-väg 4-4,5 m, föreslår hiss vid trappa intill bro. 15 Boris Iliev Begär längre svarstid pga. brist på bullermätningar, Brf Venus resultat av utförd VISSIM- simulering, buller- och Meteorv. 2 partikelutredningar, utformningen av trafikplatsen Täby och oklar storlek på bebyggelsen av Galoppfältet.

4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 4 (20) 16 Brf Venus Synpunkter på att kommunen genomför relevanta Ordf. Tommy van bullermätningar inom vissa områden, att Ginhoven bullerdämpande material används som vägbeläggning, att ny avfart för Täby Parkstad utreds, att ursprungsalternativet med stor rondell utförs och att svarstiden för samråd förlängs. 17 Anonym Synpunkter på bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 18 Tomas Falkman, Näsby Park 60:23 och Nicholas Thompson, Näsby Park 60: Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 19 Anonym Synpunkter på vald bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 20 Anna Synpunkt på att hiss ska finnas vid bron över E Nicholas Thompson (Lika synpunkt nr 18) Näsby Allé 64 Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB Täby som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 22 Joel Arbring Synpunkt på störning från biltrafik på den nya väg Meteorv. 6 som anläggs vi Grindtorp Södra. Kan alternativa Täby kommunikationsmedel vara ett alternativ? Synpunkt på att gångavstånd mellan motorvägshållplatserna blir längre och att biltrafiken prioriteras över andra trafikslag.

5 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 5 (20) 23 Styrelsen för HSB Synpunkter om oro för ytterligare buller- och Stockholm, trafikstörningar och framför önskemål om utökat Distrikt nordost samråd med de berörda HSB föreningarna. (Södra Roslagen) Ken Larsson Jan Roostal Synpunkter på mer plantering av vegetation inom Kometv. 9, 3 tr. rondellerna, möjlighet för bilister att stanna och Täby lämna busspassagerare vid busshållplatserna, ordentliga cykel- parkeringsplatser vid motorvägshållplatserna, fortsättningen på Täby allé saknas på plankartan, vägsträckning runt Värmecentralen, möjlighet att använda vägbeläggning som minimerar buller. 25 Mikael Björn Synpunkter på placering av busshållplatser längre V ordf. Brf City från Brf City, validering av trafikmodellen, val av trafikmängder på Täby Allé, trafiklösningen tar inte hand om de trafikvolymer som MKB förutsätter. 26 HSB Brf Jupiter Synpunkter på buller och emissioner från trafik på Styrelsen Täby Allé, att ny trafikplats erfordras på E18 vid Lars-Göran Andersson Galoppfältet, att cirkulationsplatserna utförs med Lars Sterner större radier, övergångsställen på Täby Allé förses Sonja Vidén med trafiksignaler, att flytt av busslinje 604 är helt Pelle Edmark oacceptabelt, att omstigningen till busstrafik mot Norrtälje/Vaxholm analyseras ytterligare, att en ny gc-väg anläggs öster om trafikplatsen från Shell genom Indianskogen till gc- tunnel under E Panncentralen Citys Synpunkter på behov av markundersökningar samfällighetsförening kring fastigheten Härden 1, för- och efterbesiktning Berit Kjellser av Panncentralen m h t intilliggande sprängningar, Grindtorpsv. 39, 9 tr. att trädborttagning sker varsamt, att Täby bullerdämpande vägbeläggningar används, att förslaget med stor cirkulationsplats analyseras, att mark reserveras för ytterligare trafikplats på E 218 vid Galoppfältet.

6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 6 (20) 28 Berit Kjellser Synpunkter på utformning av cirkulationsplatser Grindtorpsvägen 39, 9 tr med närliggande signalreglerad 4- vägkorsning Täby Centralvägen/Grindtorpsvägen, en stor cirkulationsplats över E18 utreds vidare, signalreglerad 4- vägkorsning ersätts med cirkulationsplats och att Femte benet= Täby Allé tas bort, om skogspartier vid Panncentralen tas bort tillsammans med sprängningar innebär det ökade ljudnivåer för Grindtorp och Näsbydal, trafikprognoserna på E18 är underskattade, att bullerdämpande vägbeläggningar används, att mark reserveras för ny trafikplats Täby Parkstad vd E18, 29 MSB Myndigheten för MSB avstår från att yttra sig. samhällsskydd och beredskap Pia Westford Avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Storstockholms Yttrande över hantering av tekniska olycksrisker brandförsvar och möjligheter till räddningsinsatser. 31 SLL- Stockholms läns Trafikförvaltningen inom SLL är positiv till en landsting ombyggnad av trafikplatsen och anger att placeringen av busshållplatser är i linje med diskussioner i genomförda samråd

7 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 7 (20) Ort och datum Solna Birger Back, projektledare Bilagor: Inkomna yttranden

8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 8 (20) INKOMNA YTTRANDEN 1. E. ON Elnät Sverige AB: E. ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och lämnar synpunkten att ärendet ligger utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och de har därför inget att erinra mot förslag till trafikplats. Det klarläggande svaret noteras. 2. Naturvårdsverket: Naturvårdsverket meddelar att de avstår från att lämna synpunkter i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 3. Berit Kjellser: Berit Kjellser är ordförande i PC City Samfällighetsförening och har frågor med anledning av mycket berg i omgivningen av Panncentralen och den planerade vägen Täby Allé mellan Panncentralen och E 18. Berit undrar om Trafikverket genomfört några markundersökningar för det område som avser passagen mellan E 18 s befintliga avfarten från norr och den föreslagna vägdragningen som ligger väsentligt närmare panncentralen. Hon önskar ta del av gjorda undersökningar och andra dokument som ökar hennes förståelse för val av vägdragning och varför man inte valt att låta trafiken gå som idag. Hon befarar att ett grönområde som minska trafikbuller till bostadshusen är i farozonen. Berit undrar vidare frågar om Trafikverket gjort bedömning av den ökade trafiken till Täby Centrum- området och om det finns någon förstudie som beskriver mängden trafik, personbilar, varutransporter och busstrafik samt vilken bullernivå som den nya avfarten och kommunens utbyggnad av Täby Allé kommer att medföra för boende i främst Grindtorp med ca lägenheter? Kommunens utredningar om trafikmängd och buller är från Berit undrar även om Trafikverket har någon modernare rapport/studie. Hon är intresserad av dokumentation/utredning som beskriver gränsvärden och rekommendationer till åtgärder för att minska störande trafikbuller för boende. 4. Berit Kjellser: Berit Kjellser hänvisar även till tidigare synpunkt och önskar följande dokument: Förstudie med prognos över trafikbelastning från nya rondellen på Centralvägen till Täby centrum via Täby Allé. Förstudie på gjorda markundersökningar kring Panncentralen PC City som ligger mellan Grindtorpsvägen och E 18 på en liten ö. Britt påpekar att det är maximalt m mellan trafiksignalerna på grindtorpsvägen och E 18 gångvägen.

9 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 9 (20) Trafikverkets kommentarer till 3 och 4, Berit Kjellser: Trafikverket har utfört markundersökningar i området för den nya vägen Täby Allé som kommer att beskrivas i Tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandlingen för vägplan. Att utnyttja befintliga Grindtorpsvägen är inte möjligt ur kapacitetssynpunkt. Befintliga grönområden inom projektet har inventerats ur träd- och biologisk synpunkt. Bedömning av trafikmängden till/från Täby centrum och Galoppfältet har Trafikverket gjort utifrån tillhandahållna uppgifter från Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikprognoser som använts för framtagandet av Samrådshandlingen framgår av PM Väg och Trafik som redovisas i Granskningshandling av vägplan. Förstudie på gjorda markundersökningar beskrivs i tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandling för vägplan. 5. Els-Britt Nilsson och K-G Rau Els-Britt Nilsson och K-G Rau har synpunkter på störande buller och smutspartiklar på balkongen. De undrar hur situationen blir efter ombyggnaden. Vilka åtgärder genomförs för att inte få sämre boende miljö? Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 6. Christina Enarsson Christina Enarsson framför synpunkt på den trädavverkning som Täby kommun gjort intill Grintorpsvägen för byggande av nya Täby Allé. Hon anser att bullret har ökar från E 18 efter avverkningen. Hon frågar om nya träd kommer att planteras? Trafikverket har hittills, i detta projekt inte utfört några avverkningar av träd i området. Trafikverket hänvisar till Täby kommun beträffande de trädavverkningar som genomförts. Trafikverket har gjort en trädinventering som underlag för byggande av den nya trafikplatsen. 7. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra avseende ombyggnaden av E18 trafikplats Roslags- Näsby i Täby kommun.

10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 10 (20) Det klarläggande svaret noteras. 8. Bengt Allfors Bengt Allfors framför behovet av plats för att hämta och lämna passagerare vid busshållplatser. Han föreslår t ex förlängning av busshållplatserna. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. 9. Petra Hjalmarsson Petra Hjalmarsson har synpunkter på konsekvenserna av att projektet har betydande miljökonsekvenser. Motorvägen påverkar människorna i dess närhet. Petra Hjalmarsson föreslår därför att motorvägen grävs ner under mark vilket skulle frigöra mark för fritid och nya bostadsområden. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av trafikplatsen. Åtgärder på E18 kommer inte att utföras inom detta projekt. 10. Curt Edling o Carina Engström Edling Curt Edling och Carina Engström Edling boende i Brf Jupiter framför synpunkter på: Kapacitetsbrist med anledning av vald trafiklösning på bl. a Centralvägen. Föreslår att alternativet med en större cirkulationsplats över E18 utreds. Föreslår att mark reserveras i markdispositionsplan/detaljplanen för den nya bebyggelsen på Galoppfältet för en ny trafikplats vid E18. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. bl. a med hänsyn till för låg framkomlighet. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Trafikverkets projekt innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags- Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun.

11 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 11 (20) 11. Gun Rasmusson Gun Rasmusson lämnar följande synpunkter: Frågar varför SLL anser att busshållplatser för buss 604 och 627 flyttas till Täby Allé vid E 18. Busshållplatserna finns ju kvar för buss 618 och 619. Upplever att det blir bättre vägar för biltrafik men sämre för den kommunala busstrafiken. Förstår inte texten för god omstigning i samrådsmötets broschyr. När det gäller bussar på motorvägen. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Föreslagen utformning innebär en förbättring för kollektivtrafiken, med ordentliga fickor att stanna vid och god möjlighet för omstigning mellan de olika busslinjerna (därav texten för god omstigning ). 12. Cykelfrämjandet Cykelfrämjandet lämnar synpunkter på: Problem att med cykel ta sig västerut efter bron mot Roslags Näsby station över Ytterbyvägen och Centralvägen. Utredning av alternativet att välja vägen förbi Nytorps industriområde och tunneln mot Grindtorp för att fortsätta mot Täby centrum eller Roslags Näsby. Gång- cykelvägar föreslås, enligt cykelfrämjandet bli drygt 4 m breda enligt GCM- handboken och inte 3,5 m som föreslås i vägplanen. Synpunkterna 1 och 2 avser områden utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Trafikverket har efter bedömning föreslagit en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. 13. Per L Broman Per L Broman föreslår att en bullerskyddsskärm anläggs söder om Centralbron på norrgående E 18 mellan E18 och motorvägshållplatsen mot Norrtälje. Likaledes föreslår Per L Broman att en bullerskyddsskärm anläggs mellan södergående E18 mellan E18 och motorvägshållplatsen. Trafikverket har i vägplanen med en yta avsedd för ett väderskydd. SLL ansvarar för utformningen av väderskydden. Någon bullerskyddsskärm mellan E18 och motorvägshållplatserna är ej aktuellt, då bedömningen gjorts att det ej är samhällsekonomiskt rimligt. Trafikverket och SLL är överens om föreslagna utformningen av busshållplatserna längs E 18.

12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 12 (20) 14. Anonym 1 En anonym synpunkt har inkommit på att skapa väl fungerande cykelparkeringar med tak och möjligheter att låsa fast cykeln vid lämpliga busshållplatser. Synpunkt lämnas också att gc-vägarnas bredd behöver vara 4-4,5 m. Föreslår att gångstråk och cykelstråk skiljs åt med färgad asfalt lika Stockholms stad. Synpunkt lämnas också på att hiss behövs vid trapporna på västra sidan om E18 och att halka kan uppkomma i gc- vägens slinga. Trafikverket har gjort bedömningen att en hiss ej är tekniskt eller ekonomiskt rimligt att anlägga i detta projekt. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende halkbekämpning på GC-slingan. Cykelparkeringars utformning kommer att ske i samråd med Täby kommun. Trafikverket har efter bedömning valt en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. GC-vägar utformas enl. gällande krav och riktlinjer. 15. Boris Iliev Boris Iliev begär förlängd remisstid och förlängd svarstid p.g.a. att bostadsrättsföreningen inte har getts tillräcklig tid att sätta sig in i samrådshandlingarna. Boris framför följande synpunkter: Brist på aktuell bullermätning i korsningen Kometvägen/Grindtorpsvägen efter bergschakt intill E 18. Höga bullervärden kan förekomma. Trafiksimulering för Femte benet (Täby Allé) visar på 500 m kö i närheten av E18. Bullerkonsekvenser och partikel mängder från dessa köer utreds. Den föreslagna trafikplatsen medför obalans i trafiken till och från Täby centrum. Storleken på bebyggelsen vid Galoppfältet är fortfarande oviss. Boris och bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning av Vägplanen. Denna synpunkt avser område utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. VISSIM beräkningarna visar på att Täby allé på förmiddagen kommer att ha köbildning mot cirkulationsplatsen år 2030 med full utbyggnad av Galoppfältet. En trafiksimulering har efter beräkningarna utförts som tyder på att en högre andel väljer att färdas mot Norrortsleden än vad tidigare bedömts vara fallet. Detta innebär att Täby allé/grindtorpsvägen erhåller 10 % lägre

13 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 13 (20) trafikmängder än man tidigare räknat med. Den eventuella kö situationen på Täby allé/grindtorpsvägen skulle alltså bli lindrigare än VISSIM beräkningarna visar. Trafikverket har dock valt att dimensionera trafikplatsen efter förutsättningarna i VISSIM beräkningarna. Förslagen utformning med cirkulationsplats ger en bättre framkomlighet än nuvarande korsning. I dag har Grindtorpsvägen f/d och en köbildning om ca 140 meter och redan om några år kommer köbildningen att bli problematisk. År 2030 kommer denna trafikmängd att ha ökat till ca f/d Nuvarande korsning har ingen möjlighet att avveckla denna trafikmängd. Täby allé med dess cirkulationsplats har bättre möjligheter att avveckla trafiken. Cirkulationsplatsen har en bättre framkomlighet än dagens korsning vilket leder till mindre stopp och bättre flyt i trafiken. Detta leder också till lägre partikelhalter och lägre utsläpp. Dessutom är körsträckan kortare på Grindtorpsvägen/Täby allé med den nya anslutningen vilket också innebär färre partiklar och lägre utsläpp. Trafikverket har fått prognoser av Täby kommun avseende exploateringen på Galoppfältet. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan om den slutliga exploateringen på Galoppfältet. 16. Brf Venus, Tommy van Ginhoven Brf Venus framför följande synpunkter: - Föreslår att Täby kommun gör relevanta bullermätningar i de områden som störs mest i Trafikverkets bullerutredning. Att bullerdämpande material används som vägbeläggning på Täby Allé, grindtorpsvägen och E18 för att minska bullernivåerna. Att Trafikverket väljer att bygga ett tidigare förslag med en stor rondell över E18. Att svarstiden för samråd förlängs för kompletterande upplysningar. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende bullerutredningar utanför området för projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18 bl a med hänsyn till för låg framkomlighet. Bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 17. Anonym 2 En anonym synpunkt har lämnats på Separera bana för gående och cyklar och gör den totalt bredare än förslaget. Halkrisken i cirkeln för att ta sig upp och ner från nya Centralbron på västra sidan av E18. Förslag lämnas om hiss vid trappan på västra sidan. En direkt cykelförbindelse från bron i trafikplatsen till kullen i väster till cykelbana mot Roslags- Näsby station.

14 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 14 (20) Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 18. Tomas Falkman och Nicholas Thompson Tomas Falkman och Nicholas Thompson refererar till tidigare inlämnad skrivelse till Fastighetsnämnden, Täby kommun. På de aktuella samrådshandlingarna lämnas följande synpunkter: De anser att beräknade ljudnivåer är för osäkra för att ligga till grund för bedömning av ljudnivåer för fastigheten Näsby Park 60:22. Föreslår att en bullermätning genomförs snarast för Näsby Park 60:22. Luftkvaliteten får ej bli sämre vid deras fastigheter på grund av ökad trafik. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 19. Anonym 3 Anonymt har inlämnats följande synpunkter: Separera banan för gående och cyklister och gör den bredare (totalt 4,5 m) än planerat. Cirkeln att ta sig upp/ner från bron kommer att vara snöig och hal större delen av året. Gäller även trappan. Dra en direkt cykel- och gångbana från bron mot kullen i väster där befintlig gc- väg tar vid mot stationen i Roslags- Näsby. Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt, miljömässigt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 20. Anna Anna har lämnat följande synpunkt: Anna anser att det skall finnas hiss upp till bron. Hänvisar till synpunkt nr. 13.

15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 15 (20) 21. Nicholas Thompson Nicholas Thompson lämnat synpunkter på samrådshandlingarna. Samma synpunkter finns ovan under pkt 17. Se kommentarer under pkt Joel Arbring Joel Arbring lämnar följande synpunkter: Finns det inte möjlighet att istället för nya vägar utföra försvårande åtgärder för biltrafiken och satsa på alternativa kommunikationsmedel t ex kollektivtrafik, gående och cyklister? Med den föreslagna lösningen av trafikplatsen ökar gångavståndet mellan motorvägshållplatserna. Den som vill byta buss får längre väg att gå. I den föreslagna lösningen har man uppnått god balans mellan trafikslagen. Föreslagen lösning är mycket bättre än dagens ur trafiksäkerhetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd. 23. HSB Stockholm distrikt nordost, Styrelsen gm Ken Larsson HSB Stockholm distrikt nordost lämnar synpunkter för sina tre medlemsföreningar på följande: Oro över att ombyggnad av trafikplatsen skall medföra ytterligare buller och trafikstörningar. Vill påtala behovet av ytterligare samråd där berörda föreningar och boende får komma till tals. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Ombyggnaden av trafikplatsen kan under byggskedet innebära ökat buller och störningar i trafiken. HSB föreningen har vid två samrådsmöten haft möjlighet att komma med synpunkter. Nästa tillfälle blir vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 24. Jan Rosstal Jan Rosstal lämnar följande synpunkter: Vill att det planteras mycket mer vegetation inom och utom rondellerna. Frågar om möjligheten att ta upp och lämna passagerare vid motorvägshållplatserna. Viktigt med ordentliga cykel- parkeringsplatser med låsmöjligheter lika befintliga idag mot Stockholm. Anser att Täby Allé förorsakar buller och avgaser för boende i Grindtorp. Saknar hela Täby Allé på översiktskartan. Föreslår enkelriktning av trafiken in mot Täby centrum. Utfarten från Täby centrum föreslås gå direkt ut på E18. Föreslår en massiv trädplantering av barrträd och lövträd mellan Täby Allé och Grindtorp.

16 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 16 (20) Föreslår att vägbeläggning som minimerar bullret används. Föreslagen gestaltning av Trafikplatsen kommer visas i gestaltningsprogrammet i granskningshandlingen av Vägplanen. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen (underskrider normen). Se MKB. För information hur trafiken till/från Täby Centrum kommer gå hänvisar Trafikverket till Täby kommun Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. 25. Brf City, Mikael Björn Mikael Björn, Brf City har lämnat följande synpunkter: Förslagna placeringar av busshållplatser innebär fördubblat gångavstånd. Vill att det utreds hur det påverkar de boendes möjlighet att resa kollektivt. Ifrågasätter trafikmodellernas validitet. Föreslår att konsekvenserna av en 50 % avvikelse på trafikvolymen utreds. I MKB har det enligt Mikael antagits att en stor volym av trafiken passerar Grindtorp via Näsby Allé, vilket Mikael anser är fel. Alternativa trafikflöden måste konsekvens utredas. Den föreslagna trafiklösningen i trafikplatsen klarar inte av de trafikvolymer som MKB förutsätter. Vill att det utreds närmare hur man gör en modern trafiklösning anpassad efter förutsättningar för trafik mm. Föreslagen lösning är en klar förbättring mot nuvarande, ur trafiksäkerhets- och kapacitetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd än i dagsläget. Lägena på hållplatserna har planerats ihop med SLL. Trafikverket har använt vedertagen praxis för framtagning av trafikprognoser. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket

17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 17 (20) ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Avseende trafikflödena så har det i MKB antagits att en stor volym av trafiken till/från Täby centrum passerar Grindtorp vid nya Täby Allé, vid utbyggt alternativ. Se MKB. Detta innebär att en stor del av trafiken förbi Grindtorp flyttas längre bort från Brf City. 26. Brf Jupiter, styrelsen. Lars-Göran Andersson, Lars Sterner och Sonja Vidén Brf Jupiter lämnar följande synpunkter: Föreslås en kompletterande bullerutredning för trafikplatsen och Täby Allés bullerpåverkan på omgivande bostadsområden i Näsbydal och Grindtorp. Följande åtgärder kan enl. dem bli nödvändiga: Förbättra bullerplank mot motorvägen, byte till extra ljudreducerande fönster för att klara bullernivåer inomhus, samt mjuk asfalt på Täby Allé för att minska ljudproblemen. Föreslår en motorvägsavfart och tillfart mellan trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm med väg, cykel och gångtunnel mellan Galoppfältet och parkområdet öster om E18. Föreslår att cirkulationsplatserna på vardera sidan om E18 förses med större radier. Anser att övergångsställen vid busshållplatserna kräver signalreglering för att vara säkra. Vill behålla busstrafiken på Grindtorpsvägen samt att omstigningar löses på annat sätt. Anser att för busslinje 604 är det oacceptabelt med den föreslagna lösningen för omstigning till motorvägshållplatserna. Anser att omstigning till norrgående bussar mot Norrtälje/Vaxholm inte är löst i samrådshandlingen. Anser att barriäreffekten blir betydande för gång- och cykeltrafiken. Erkänner att dagens lösning innebär trafiksäkerhetsproblem. Påpekar höjdskillnaderna som blir på västra sidan för gående för passage av E18. Föreslår en dellösning som innebär att en ny gång- och cykelled anläggs på östra sidan av E18 från Shell-stationen norrut igenom Indianskogen fram till befintlig tunnel under E18. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Signalreglering för ett övergångsställe är främst en framkomlighetsåtgärd, som Trafikverket bedömer ej behövs vid Täby allé. Övergångsställena har utformats enligt gällande krav i VGU. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Man kommer i föreslagen lösning kunna ta sig mellan hållplatserna planskilt, vilket är en stor förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet både för oskyddade och skyddade trafikanter.

18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 18 (20) Föreslagen lösning innebär en stor förbättring med avseende på barriäreffekten, med 3,5 m breda GC-vägar och övergångar planskilt. Dagens situation innebär att gående och cyklister ska samsas på en smal trottoar och flera passager sker i plan. GC-vägar är utformade i enlighet med gällande krav i VGU. Höjdskillnader är en konsekvens av planskildheten, som ju är bra ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. En sådan GC-led ingår ej i projektet för ombyggnaden av trafikplatsen. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. 27. Panncentralen City samfällighetsförening Panncentralen City samfällighetsförening, ordförande Berit Kjellser lämnar följande synpunkter: Markundersökningar kring fastigheten Härden 1 genomförs och redovisas. Fastigheten och Panncentralen förbesiktas innan markarbeten och sprängningar påbörjas samt att efterbesiktning utförs. Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen trafikplats Roslags-Näsby - Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum. Bullerdämpande vägbeläggningar på aktuella sträckningar används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiserats. Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby enligt förstudie analyseras. Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats och väg till denna från Täby Centrum och Galoppfältet. Trafikverket genomför markundersökningar som kommer att redovisas i Granskningshandling prel. i jan Trafikverket kommer att genomföra en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten innan bl a sprängningsarbetet. Känsliga byggnader kommer att för- och efterbesiktas och förses med vibrationsmätare under bl a sprängningsarbetet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 28. Berit Kjellser Berit Kjellser har synpunkter på Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen från trafikplats Roslags- Näsby Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum Nya aktuella trafikprognoser och buller mätningar utreds och redovisas

19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 19 (20) Bullerdämpande vägbeläggning på aktuella vägsträckor används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiseras Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby analyseras En cirkulationsplats som ersätter den signalreglerade 4- vägkorsningen (Centralv/Grindtorpsv) utreds Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan Roslags- Näsby Trafikplats och Viggbyholms Trafikplats samt väg till denna från Täby centrum genom Galoppfältet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket använder senast tillgängliga trafikprognoser för E18. För Täby Allé och andra närområden till trafikplatsen har samråd om trafikprognoser skett med Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Befintlig signalreglerad korsning behålls med vissa justeringar. Mycket beroende på att det är möjligt att styra trafiken samt att det ligger övergångställen i anslutningarna som signalregleras för att säkerställa framkomligheten för gång- och cykeltrafikanterna. En cirkulationsplats bör inte kombineras med signalreglerade övergångställen. Trafikflödet på Grindtorpsvägen minskar också vilket innebär en ogynnsammare trafikfördelning i korsningen, om man skulle bygga en cirkulationsplats. En cirkulationsplats bör ha så lika trafikmängder som möjligt i alla anslutningar. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 29. MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 30. Storstockholms brandförsvar SSBF- Storstockholms brandförsvar lämnar yttrande om hanteringen av tekniska olycksrisker och möjligheter till räddningsinsatser. Olycksrisker är att beakta som en olägenhet enligt miljöbalken och skall beaktas ibland annat miljökonsekvensbeskrivningar. SSBF lämnar yttrande över

20 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20 (20) Hantering av olycksrisker SSBF påpekar vikten av att en tydlig redovisning av den riskhanteringsprocess som följts i detta ärende och föreslår att det tydligt visas hur bedömning avseende risker förknippat med farligt gods är gjord. Vidare rekommenderas samråd med Lst hur rekommenderade skyddsavstånd kan användas i aktuellt fall. Lst riktlinjer beskriver också att riskhanteringsprocessen ska beaktas då fysisk planering sker inom ett avstånd om 150 meter från en farligt gods- led. Utöver detta rekommenderar Lst att DNV:s acceptanskriterier används vid riskbedömning vid fysisk planering. Fortsatt riskhantering SSBF rekommenderar vidare att en mer omfattade riskbedömning genomförs som innehåller tydliga förutsättningar och bedömningsgrunder, identifiering av riskkällor, analys, värdering samt beslut om eventuella skyddsåtgärder. Genomförandet av denna bedömning erfordrar att ett tydligt säkerhetsmål utformas i form av kriterier för riskacceptans. Detta mål bör utformas i samråd med Lst och Täby kommun. Vid ett identifierat behov av åtgärder bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att sänka risknivåerna i tillräcklig omfattning. Åtgärder ska vara verifierade och praktiskt genomförbara, SSBF rekommenderar även att redovisa riskexponeringen i relativa samt i absoluta mått. Möjlighet till räddningsinsatser SSBF önskar under byggskedet att behovet av framkomlighet samt åtkomlighet till brandvatten beaktas. Centralvägen är en viktig tillfartsväg för SSBF från Täby brandstation samt Storstockholms räddningscentral i korsningen Centralvägen/Nytorpsvägen. Trafikverket har gjort en riskanalys som svar på inkomna synpunkter från SSBF. Se Riskutredning E18 Tpl Roslags- Näsby. Bilaga 5 till MKB. 31. SLL- Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, SLL är positiv till en ombyggnad av trafikplatsen för att öka tillgängligheten till och från hållplatserna samt att minska barriäreffekterna genom en ny bro. Placeringen av busshållplatser är i linje med de diskussioner Trafikförvaltningen, Trafikverket och Täby kommun har haft. Trafikverket instämmer till fullo i lämnad synpunkt från Trafikförvaltningen, SLL. Solna Trafikverket

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Äldre plan- och

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Maja Skoog Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande. Plansamrådet har föregåtts

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut Dnr Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Katarina Kjellberg 08-508 261 63 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg

Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg Värmdö kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-04-15 Uppdragsnummer: 138442 Diarienummer: TRV 2015/50826 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning 2015-11-23 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas Skyllberg

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Samrådsyttrande för tunnelbana till Nacka; järnvägsplan samt detaljplaner

Samrådsyttrande för tunnelbana till Nacka; järnvägsplan samt detaljplaner 1 är en partipolitiskt och religöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 2 oktober 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer