Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (20) Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby SAMRÅDSMÖTE Ett uppföljande samrådsmöte arrangerades av Trafikverket i form av information med efterföljande frågestund och sammanfattning den på kvällen på Scandic hotell, Täby. Samrådsmötet hölls tillsammans med Täby kommuns samråd om detaljplaner för trafikplatsen. Under samrådsmötet fanns tre stationer med material: Vägplanen, samrådshandling MKB- Miljökonsekvensbeskrivningen, samrådshandling Detaljplaner, Täby kommun Representanter för Täby kommun deltog och informerade om de föreslagna detaljplanerna. Underlaget som presenterades finns även på projektets hemsida. Särskild inbjudan utsändes till förtecknad samrådskrets. Mellan den 11:e september och 2:a oktober 2013 var deltagarna och övriga erbjudna att lämna synpunkter på samrådshandlingarna. INKOMNA SYNPUNKTER FÖRE, UNDER OCH EFTER SAMRÅDET (Synpunkter som framkommit under mötet behandlas separat.) 1 Avsändare Dokumentdatum Sammanfattning E. ON Elnät Sverige AB Informerar om att samrådshandlingarna ligger Peter Eriksson utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och har Box 1422 därför inget att erinra Örebro Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter Daniel Dixner på rubricerat ärende (samrådshandlingarna) Stockholm naturvårdsverket.se

2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 (20) 3 Berit Kjellser Har två frågor som berör Panncentralen City. Grindtorpsv. 39, 9 tr. Har Trafikverket genomfört någon Täby markundersökning för passagen mellan E18 och panncentralen? Har Trafikverket gjort bedömningar av den Ordf. Samf för ökande trafiken till Täby Centrum- Panncentralen PC City området och bullernivåer för boende i Grindtorp mm. 4 Berit Kjellser Synpunkter på prognos över trafikbelastningen Grindtorpsv. 39, 9 tr. mot Täby centrum och redovisning av Täby markundersökningar som gjorts kring Panncentralen PC City Önskar erhålla kopior av tidigare utredningar Ordf. Samf för Panncentralen PC City 5 Els- Britt Nilsson och Synpunkter på buller- och partikelnivåer för sin K-G Gau lägenhet. Vill veta om och hur det åtgärdas. Meteorvägen 18 Täby Karl-Goran. 6 Christina Enarsson Synpunkter på att buller från E18 ökar sedan ni Gridtorpsv. 5 har fällt nästan alla träd mellan Grindtorpsvägen Täby och E18. Undrar om träd kommer att återplanteras där för att minska bullret? 7 Försvarsmakten Yttrande att Försvarsmakten har inget att erinra PROD INFRA avseende rubricerat ärende (Omb av E18 tpl Camilla Bramer Roslags-Näsby). Högkvarteret Stockholm Bengt Allfors Synpunkt på att samrådshandlingen främst saknar Åkerbyvägen 86, lgh 1701 avlämningsplats för bussresenär vid hållplats söder Täby om Trafikplatsen. Har förslag om att förlänga busshållplatserna för korttidsuppställning av bilar

3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3 (20) 9 Petra Hjalmarsson Synpunkter på konsekvenser av ökad trafik på E18. Boende i Näsbypark Trafikbruset påverkar människornas hälsa. Förlägg motorvägen under jord. friskissvettis.se Gör Täby till landets bästa hälso och miljö kommun. 10 Brf Jupiter Refererar till tidigare framförda synpunkter. Curt Edling och Carin Dessutom lämnas följande synpunkter. Engström Edling - Risk för köer in i cirkulationsplatsen vid Grindtorpsv. 25, 10 tr. stopp på Centralvägen Täby - Detaljplanen föreslås att mark reserveras för ny väg mellan Täby allé och ny trafikplats mellan R-N och Viggbyholm. 11 Gun Rasmusson Synpunkt på att busshållplatsen för buss 604 och Grindtorpsv flyttas till Täby allé vid E 18. Busshållplatsen Täby finns ju kvar för buss 618 och Cykelfrämjandet Synpunkter på hur gång- och cyklister tar sig Karl Hellström västerut efter bron mot Roslags - Näsby station genom att passera Ytterbyvägen och Centralvägen i plan. Anser att gc- vägen med föreslagen bredd 3,5 m är för smal och vill att Trafikverkets GCM- handbok skall följas där bredden anges till drygt 4 m. 13 Per Broman Synpunkt på bullerreducerande plank mellan Reduttv 7 avfart och E18 vid motorvägshållplatser Täby Anonym Synpunkt på att cykelparkeringar skapas vid lämpliga busshållplatser, föreslår bredd på gc-väg 4-4,5 m, föreslår hiss vid trappa intill bro. 15 Boris Iliev Begär längre svarstid pga. brist på bullermätningar, Brf Venus resultat av utförd VISSIM- simulering, buller- och Meteorv. 2 partikelutredningar, utformningen av trafikplatsen Täby och oklar storlek på bebyggelsen av Galoppfältet.

4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 4 (20) 16 Brf Venus Synpunkter på att kommunen genomför relevanta Ordf. Tommy van bullermätningar inom vissa områden, att Ginhoven bullerdämpande material används som vägbeläggning, att ny avfart för Täby Parkstad utreds, att ursprungsalternativet med stor rondell utförs och att svarstiden för samråd förlängs. 17 Anonym Synpunkter på bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 18 Tomas Falkman, Näsby Park 60:23 och Nicholas Thompson, Näsby Park 60: Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 19 Anonym Synpunkter på vald bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 20 Anna Synpunkt på att hiss ska finnas vid bron över E Nicholas Thompson (Lika synpunkt nr 18) Näsby Allé 64 Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB Täby som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 22 Joel Arbring Synpunkt på störning från biltrafik på den nya väg Meteorv. 6 som anläggs vi Grindtorp Södra. Kan alternativa Täby kommunikationsmedel vara ett alternativ? Synpunkt på att gångavstånd mellan motorvägshållplatserna blir längre och att biltrafiken prioriteras över andra trafikslag.

5 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 5 (20) 23 Styrelsen för HSB Synpunkter om oro för ytterligare buller- och Stockholm, trafikstörningar och framför önskemål om utökat Distrikt nordost samråd med de berörda HSB föreningarna. (Södra Roslagen) Ken Larsson Jan Roostal Synpunkter på mer plantering av vegetation inom Kometv. 9, 3 tr. rondellerna, möjlighet för bilister att stanna och Täby lämna busspassagerare vid busshållplatserna, ordentliga cykel- parkeringsplatser vid motorvägshållplatserna, fortsättningen på Täby allé saknas på plankartan, vägsträckning runt Värmecentralen, möjlighet att använda vägbeläggning som minimerar buller. 25 Mikael Björn Synpunkter på placering av busshållplatser längre V ordf. Brf City från Brf City, validering av trafikmodellen, val av trafikmängder på Täby Allé, trafiklösningen tar inte hand om de trafikvolymer som MKB förutsätter. 26 HSB Brf Jupiter Synpunkter på buller och emissioner från trafik på Styrelsen Täby Allé, att ny trafikplats erfordras på E18 vid Lars-Göran Andersson Galoppfältet, att cirkulationsplatserna utförs med Lars Sterner större radier, övergångsställen på Täby Allé förses Sonja Vidén med trafiksignaler, att flytt av busslinje 604 är helt Pelle Edmark oacceptabelt, att omstigningen till busstrafik mot Norrtälje/Vaxholm analyseras ytterligare, att en ny gc-väg anläggs öster om trafikplatsen från Shell genom Indianskogen till gc- tunnel under E Panncentralen Citys Synpunkter på behov av markundersökningar samfällighetsförening kring fastigheten Härden 1, för- och efterbesiktning Berit Kjellser av Panncentralen m h t intilliggande sprängningar, Grindtorpsv. 39, 9 tr. att trädborttagning sker varsamt, att Täby bullerdämpande vägbeläggningar används, att förslaget med stor cirkulationsplats analyseras, att mark reserveras för ytterligare trafikplats på E 218 vid Galoppfältet.

6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 6 (20) 28 Berit Kjellser Synpunkter på utformning av cirkulationsplatser Grindtorpsvägen 39, 9 tr med närliggande signalreglerad 4- vägkorsning Täby Centralvägen/Grindtorpsvägen, en stor cirkulationsplats över E18 utreds vidare, signalreglerad 4- vägkorsning ersätts med cirkulationsplats och att Femte benet= Täby Allé tas bort, om skogspartier vid Panncentralen tas bort tillsammans med sprängningar innebär det ökade ljudnivåer för Grindtorp och Näsbydal, trafikprognoserna på E18 är underskattade, att bullerdämpande vägbeläggningar används, att mark reserveras för ny trafikplats Täby Parkstad vd E18, 29 MSB Myndigheten för MSB avstår från att yttra sig. samhällsskydd och beredskap Pia Westford Avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Storstockholms Yttrande över hantering av tekniska olycksrisker brandförsvar och möjligheter till räddningsinsatser. 31 SLL- Stockholms läns Trafikförvaltningen inom SLL är positiv till en landsting ombyggnad av trafikplatsen och anger att placeringen av busshållplatser är i linje med diskussioner i genomförda samråd

7 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 7 (20) Ort och datum Solna Birger Back, projektledare Bilagor: Inkomna yttranden

8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 8 (20) INKOMNA YTTRANDEN 1. E. ON Elnät Sverige AB: E. ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och lämnar synpunkten att ärendet ligger utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och de har därför inget att erinra mot förslag till trafikplats. Det klarläggande svaret noteras. 2. Naturvårdsverket: Naturvårdsverket meddelar att de avstår från att lämna synpunkter i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 3. Berit Kjellser: Berit Kjellser är ordförande i PC City Samfällighetsförening och har frågor med anledning av mycket berg i omgivningen av Panncentralen och den planerade vägen Täby Allé mellan Panncentralen och E 18. Berit undrar om Trafikverket genomfört några markundersökningar för det område som avser passagen mellan E 18 s befintliga avfarten från norr och den föreslagna vägdragningen som ligger väsentligt närmare panncentralen. Hon önskar ta del av gjorda undersökningar och andra dokument som ökar hennes förståelse för val av vägdragning och varför man inte valt att låta trafiken gå som idag. Hon befarar att ett grönområde som minska trafikbuller till bostadshusen är i farozonen. Berit undrar vidare frågar om Trafikverket gjort bedömning av den ökade trafiken till Täby Centrum- området och om det finns någon förstudie som beskriver mängden trafik, personbilar, varutransporter och busstrafik samt vilken bullernivå som den nya avfarten och kommunens utbyggnad av Täby Allé kommer att medföra för boende i främst Grindtorp med ca lägenheter? Kommunens utredningar om trafikmängd och buller är från Berit undrar även om Trafikverket har någon modernare rapport/studie. Hon är intresserad av dokumentation/utredning som beskriver gränsvärden och rekommendationer till åtgärder för att minska störande trafikbuller för boende. 4. Berit Kjellser: Berit Kjellser hänvisar även till tidigare synpunkt och önskar följande dokument: Förstudie med prognos över trafikbelastning från nya rondellen på Centralvägen till Täby centrum via Täby Allé. Förstudie på gjorda markundersökningar kring Panncentralen PC City som ligger mellan Grindtorpsvägen och E 18 på en liten ö. Britt påpekar att det är maximalt m mellan trafiksignalerna på grindtorpsvägen och E 18 gångvägen.

9 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 9 (20) Trafikverkets kommentarer till 3 och 4, Berit Kjellser: Trafikverket har utfört markundersökningar i området för den nya vägen Täby Allé som kommer att beskrivas i Tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandlingen för vägplan. Att utnyttja befintliga Grindtorpsvägen är inte möjligt ur kapacitetssynpunkt. Befintliga grönområden inom projektet har inventerats ur träd- och biologisk synpunkt. Bedömning av trafikmängden till/från Täby centrum och Galoppfältet har Trafikverket gjort utifrån tillhandahållna uppgifter från Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikprognoser som använts för framtagandet av Samrådshandlingen framgår av PM Väg och Trafik som redovisas i Granskningshandling av vägplan. Förstudie på gjorda markundersökningar beskrivs i tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandling för vägplan. 5. Els-Britt Nilsson och K-G Rau Els-Britt Nilsson och K-G Rau har synpunkter på störande buller och smutspartiklar på balkongen. De undrar hur situationen blir efter ombyggnaden. Vilka åtgärder genomförs för att inte få sämre boende miljö? Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 6. Christina Enarsson Christina Enarsson framför synpunkt på den trädavverkning som Täby kommun gjort intill Grintorpsvägen för byggande av nya Täby Allé. Hon anser att bullret har ökar från E 18 efter avverkningen. Hon frågar om nya träd kommer att planteras? Trafikverket har hittills, i detta projekt inte utfört några avverkningar av träd i området. Trafikverket hänvisar till Täby kommun beträffande de trädavverkningar som genomförts. Trafikverket har gjort en trädinventering som underlag för byggande av den nya trafikplatsen. 7. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra avseende ombyggnaden av E18 trafikplats Roslags- Näsby i Täby kommun.

10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 10 (20) Det klarläggande svaret noteras. 8. Bengt Allfors Bengt Allfors framför behovet av plats för att hämta och lämna passagerare vid busshållplatser. Han föreslår t ex förlängning av busshållplatserna. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. 9. Petra Hjalmarsson Petra Hjalmarsson har synpunkter på konsekvenserna av att projektet har betydande miljökonsekvenser. Motorvägen påverkar människorna i dess närhet. Petra Hjalmarsson föreslår därför att motorvägen grävs ner under mark vilket skulle frigöra mark för fritid och nya bostadsområden. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av trafikplatsen. Åtgärder på E18 kommer inte att utföras inom detta projekt. 10. Curt Edling o Carina Engström Edling Curt Edling och Carina Engström Edling boende i Brf Jupiter framför synpunkter på: Kapacitetsbrist med anledning av vald trafiklösning på bl. a Centralvägen. Föreslår att alternativet med en större cirkulationsplats över E18 utreds. Föreslår att mark reserveras i markdispositionsplan/detaljplanen för den nya bebyggelsen på Galoppfältet för en ny trafikplats vid E18. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. bl. a med hänsyn till för låg framkomlighet. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Trafikverkets projekt innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags- Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun.

11 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 11 (20) 11. Gun Rasmusson Gun Rasmusson lämnar följande synpunkter: Frågar varför SLL anser att busshållplatser för buss 604 och 627 flyttas till Täby Allé vid E 18. Busshållplatserna finns ju kvar för buss 618 och 619. Upplever att det blir bättre vägar för biltrafik men sämre för den kommunala busstrafiken. Förstår inte texten för god omstigning i samrådsmötets broschyr. När det gäller bussar på motorvägen. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Föreslagen utformning innebär en förbättring för kollektivtrafiken, med ordentliga fickor att stanna vid och god möjlighet för omstigning mellan de olika busslinjerna (därav texten för god omstigning ). 12. Cykelfrämjandet Cykelfrämjandet lämnar synpunkter på: Problem att med cykel ta sig västerut efter bron mot Roslags Näsby station över Ytterbyvägen och Centralvägen. Utredning av alternativet att välja vägen förbi Nytorps industriområde och tunneln mot Grindtorp för att fortsätta mot Täby centrum eller Roslags Näsby. Gång- cykelvägar föreslås, enligt cykelfrämjandet bli drygt 4 m breda enligt GCM- handboken och inte 3,5 m som föreslås i vägplanen. Synpunkterna 1 och 2 avser områden utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Trafikverket har efter bedömning föreslagit en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. 13. Per L Broman Per L Broman föreslår att en bullerskyddsskärm anläggs söder om Centralbron på norrgående E 18 mellan E18 och motorvägshållplatsen mot Norrtälje. Likaledes föreslår Per L Broman att en bullerskyddsskärm anläggs mellan södergående E18 mellan E18 och motorvägshållplatsen. Trafikverket har i vägplanen med en yta avsedd för ett väderskydd. SLL ansvarar för utformningen av väderskydden. Någon bullerskyddsskärm mellan E18 och motorvägshållplatserna är ej aktuellt, då bedömningen gjorts att det ej är samhällsekonomiskt rimligt. Trafikverket och SLL är överens om föreslagna utformningen av busshållplatserna längs E 18.

12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 12 (20) 14. Anonym 1 En anonym synpunkt har inkommit på att skapa väl fungerande cykelparkeringar med tak och möjligheter att låsa fast cykeln vid lämpliga busshållplatser. Synpunkt lämnas också att gc-vägarnas bredd behöver vara 4-4,5 m. Föreslår att gångstråk och cykelstråk skiljs åt med färgad asfalt lika Stockholms stad. Synpunkt lämnas också på att hiss behövs vid trapporna på västra sidan om E18 och att halka kan uppkomma i gc- vägens slinga. Trafikverket har gjort bedömningen att en hiss ej är tekniskt eller ekonomiskt rimligt att anlägga i detta projekt. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende halkbekämpning på GC-slingan. Cykelparkeringars utformning kommer att ske i samråd med Täby kommun. Trafikverket har efter bedömning valt en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. GC-vägar utformas enl. gällande krav och riktlinjer. 15. Boris Iliev Boris Iliev begär förlängd remisstid och förlängd svarstid p.g.a. att bostadsrättsföreningen inte har getts tillräcklig tid att sätta sig in i samrådshandlingarna. Boris framför följande synpunkter: Brist på aktuell bullermätning i korsningen Kometvägen/Grindtorpsvägen efter bergschakt intill E 18. Höga bullervärden kan förekomma. Trafiksimulering för Femte benet (Täby Allé) visar på 500 m kö i närheten av E18. Bullerkonsekvenser och partikel mängder från dessa köer utreds. Den föreslagna trafikplatsen medför obalans i trafiken till och från Täby centrum. Storleken på bebyggelsen vid Galoppfältet är fortfarande oviss. Boris och bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning av Vägplanen. Denna synpunkt avser område utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. VISSIM beräkningarna visar på att Täby allé på förmiddagen kommer att ha köbildning mot cirkulationsplatsen år 2030 med full utbyggnad av Galoppfältet. En trafiksimulering har efter beräkningarna utförts som tyder på att en högre andel väljer att färdas mot Norrortsleden än vad tidigare bedömts vara fallet. Detta innebär att Täby allé/grindtorpsvägen erhåller 10 % lägre

13 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 13 (20) trafikmängder än man tidigare räknat med. Den eventuella kö situationen på Täby allé/grindtorpsvägen skulle alltså bli lindrigare än VISSIM beräkningarna visar. Trafikverket har dock valt att dimensionera trafikplatsen efter förutsättningarna i VISSIM beräkningarna. Förslagen utformning med cirkulationsplats ger en bättre framkomlighet än nuvarande korsning. I dag har Grindtorpsvägen f/d och en köbildning om ca 140 meter och redan om några år kommer köbildningen att bli problematisk. År 2030 kommer denna trafikmängd att ha ökat till ca f/d Nuvarande korsning har ingen möjlighet att avveckla denna trafikmängd. Täby allé med dess cirkulationsplats har bättre möjligheter att avveckla trafiken. Cirkulationsplatsen har en bättre framkomlighet än dagens korsning vilket leder till mindre stopp och bättre flyt i trafiken. Detta leder också till lägre partikelhalter och lägre utsläpp. Dessutom är körsträckan kortare på Grindtorpsvägen/Täby allé med den nya anslutningen vilket också innebär färre partiklar och lägre utsläpp. Trafikverket har fått prognoser av Täby kommun avseende exploateringen på Galoppfältet. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan om den slutliga exploateringen på Galoppfältet. 16. Brf Venus, Tommy van Ginhoven Brf Venus framför följande synpunkter: - Föreslår att Täby kommun gör relevanta bullermätningar i de områden som störs mest i Trafikverkets bullerutredning. Att bullerdämpande material används som vägbeläggning på Täby Allé, grindtorpsvägen och E18 för att minska bullernivåerna. Att Trafikverket väljer att bygga ett tidigare förslag med en stor rondell över E18. Att svarstiden för samråd förlängs för kompletterande upplysningar. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende bullerutredningar utanför området för projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18 bl a med hänsyn till för låg framkomlighet. Bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 17. Anonym 2 En anonym synpunkt har lämnats på Separera bana för gående och cyklar och gör den totalt bredare än förslaget. Halkrisken i cirkeln för att ta sig upp och ner från nya Centralbron på västra sidan av E18. Förslag lämnas om hiss vid trappan på västra sidan. En direkt cykelförbindelse från bron i trafikplatsen till kullen i väster till cykelbana mot Roslags- Näsby station.

14 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 14 (20) Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 18. Tomas Falkman och Nicholas Thompson Tomas Falkman och Nicholas Thompson refererar till tidigare inlämnad skrivelse till Fastighetsnämnden, Täby kommun. På de aktuella samrådshandlingarna lämnas följande synpunkter: De anser att beräknade ljudnivåer är för osäkra för att ligga till grund för bedömning av ljudnivåer för fastigheten Näsby Park 60:22. Föreslår att en bullermätning genomförs snarast för Näsby Park 60:22. Luftkvaliteten får ej bli sämre vid deras fastigheter på grund av ökad trafik. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 19. Anonym 3 Anonymt har inlämnats följande synpunkter: Separera banan för gående och cyklister och gör den bredare (totalt 4,5 m) än planerat. Cirkeln att ta sig upp/ner från bron kommer att vara snöig och hal större delen av året. Gäller även trappan. Dra en direkt cykel- och gångbana från bron mot kullen i väster där befintlig gc- väg tar vid mot stationen i Roslags- Näsby. Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt, miljömässigt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 20. Anna Anna har lämnat följande synpunkt: Anna anser att det skall finnas hiss upp till bron. Hänvisar till synpunkt nr. 13.

15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 15 (20) 21. Nicholas Thompson Nicholas Thompson lämnat synpunkter på samrådshandlingarna. Samma synpunkter finns ovan under pkt 17. Se kommentarer under pkt Joel Arbring Joel Arbring lämnar följande synpunkter: Finns det inte möjlighet att istället för nya vägar utföra försvårande åtgärder för biltrafiken och satsa på alternativa kommunikationsmedel t ex kollektivtrafik, gående och cyklister? Med den föreslagna lösningen av trafikplatsen ökar gångavståndet mellan motorvägshållplatserna. Den som vill byta buss får längre väg att gå. I den föreslagna lösningen har man uppnått god balans mellan trafikslagen. Föreslagen lösning är mycket bättre än dagens ur trafiksäkerhetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd. 23. HSB Stockholm distrikt nordost, Styrelsen gm Ken Larsson HSB Stockholm distrikt nordost lämnar synpunkter för sina tre medlemsföreningar på följande: Oro över att ombyggnad av trafikplatsen skall medföra ytterligare buller och trafikstörningar. Vill påtala behovet av ytterligare samråd där berörda föreningar och boende får komma till tals. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Ombyggnaden av trafikplatsen kan under byggskedet innebära ökat buller och störningar i trafiken. HSB föreningen har vid två samrådsmöten haft möjlighet att komma med synpunkter. Nästa tillfälle blir vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 24. Jan Rosstal Jan Rosstal lämnar följande synpunkter: Vill att det planteras mycket mer vegetation inom och utom rondellerna. Frågar om möjligheten att ta upp och lämna passagerare vid motorvägshållplatserna. Viktigt med ordentliga cykel- parkeringsplatser med låsmöjligheter lika befintliga idag mot Stockholm. Anser att Täby Allé förorsakar buller och avgaser för boende i Grindtorp. Saknar hela Täby Allé på översiktskartan. Föreslår enkelriktning av trafiken in mot Täby centrum. Utfarten från Täby centrum föreslås gå direkt ut på E18. Föreslår en massiv trädplantering av barrträd och lövträd mellan Täby Allé och Grindtorp.

16 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 16 (20) Föreslår att vägbeläggning som minimerar bullret används. Föreslagen gestaltning av Trafikplatsen kommer visas i gestaltningsprogrammet i granskningshandlingen av Vägplanen. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen (underskrider normen). Se MKB. För information hur trafiken till/från Täby Centrum kommer gå hänvisar Trafikverket till Täby kommun Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. 25. Brf City, Mikael Björn Mikael Björn, Brf City har lämnat följande synpunkter: Förslagna placeringar av busshållplatser innebär fördubblat gångavstånd. Vill att det utreds hur det påverkar de boendes möjlighet att resa kollektivt. Ifrågasätter trafikmodellernas validitet. Föreslår att konsekvenserna av en 50 % avvikelse på trafikvolymen utreds. I MKB har det enligt Mikael antagits att en stor volym av trafiken passerar Grindtorp via Näsby Allé, vilket Mikael anser är fel. Alternativa trafikflöden måste konsekvens utredas. Den föreslagna trafiklösningen i trafikplatsen klarar inte av de trafikvolymer som MKB förutsätter. Vill att det utreds närmare hur man gör en modern trafiklösning anpassad efter förutsättningar för trafik mm. Föreslagen lösning är en klar förbättring mot nuvarande, ur trafiksäkerhets- och kapacitetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd än i dagsläget. Lägena på hållplatserna har planerats ihop med SLL. Trafikverket har använt vedertagen praxis för framtagning av trafikprognoser. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket

17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 17 (20) ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Avseende trafikflödena så har det i MKB antagits att en stor volym av trafiken till/från Täby centrum passerar Grindtorp vid nya Täby Allé, vid utbyggt alternativ. Se MKB. Detta innebär att en stor del av trafiken förbi Grindtorp flyttas längre bort från Brf City. 26. Brf Jupiter, styrelsen. Lars-Göran Andersson, Lars Sterner och Sonja Vidén Brf Jupiter lämnar följande synpunkter: Föreslås en kompletterande bullerutredning för trafikplatsen och Täby Allés bullerpåverkan på omgivande bostadsområden i Näsbydal och Grindtorp. Följande åtgärder kan enl. dem bli nödvändiga: Förbättra bullerplank mot motorvägen, byte till extra ljudreducerande fönster för att klara bullernivåer inomhus, samt mjuk asfalt på Täby Allé för att minska ljudproblemen. Föreslår en motorvägsavfart och tillfart mellan trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm med väg, cykel och gångtunnel mellan Galoppfältet och parkområdet öster om E18. Föreslår att cirkulationsplatserna på vardera sidan om E18 förses med större radier. Anser att övergångsställen vid busshållplatserna kräver signalreglering för att vara säkra. Vill behålla busstrafiken på Grindtorpsvägen samt att omstigningar löses på annat sätt. Anser att för busslinje 604 är det oacceptabelt med den föreslagna lösningen för omstigning till motorvägshållplatserna. Anser att omstigning till norrgående bussar mot Norrtälje/Vaxholm inte är löst i samrådshandlingen. Anser att barriäreffekten blir betydande för gång- och cykeltrafiken. Erkänner att dagens lösning innebär trafiksäkerhetsproblem. Påpekar höjdskillnaderna som blir på västra sidan för gående för passage av E18. Föreslår en dellösning som innebär att en ny gång- och cykelled anläggs på östra sidan av E18 från Shell-stationen norrut igenom Indianskogen fram till befintlig tunnel under E18. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Signalreglering för ett övergångsställe är främst en framkomlighetsåtgärd, som Trafikverket bedömer ej behövs vid Täby allé. Övergångsställena har utformats enligt gällande krav i VGU. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Man kommer i föreslagen lösning kunna ta sig mellan hållplatserna planskilt, vilket är en stor förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet både för oskyddade och skyddade trafikanter.

18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 18 (20) Föreslagen lösning innebär en stor förbättring med avseende på barriäreffekten, med 3,5 m breda GC-vägar och övergångar planskilt. Dagens situation innebär att gående och cyklister ska samsas på en smal trottoar och flera passager sker i plan. GC-vägar är utformade i enlighet med gällande krav i VGU. Höjdskillnader är en konsekvens av planskildheten, som ju är bra ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. En sådan GC-led ingår ej i projektet för ombyggnaden av trafikplatsen. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. 27. Panncentralen City samfällighetsförening Panncentralen City samfällighetsförening, ordförande Berit Kjellser lämnar följande synpunkter: Markundersökningar kring fastigheten Härden 1 genomförs och redovisas. Fastigheten och Panncentralen förbesiktas innan markarbeten och sprängningar påbörjas samt att efterbesiktning utförs. Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen trafikplats Roslags-Näsby - Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum. Bullerdämpande vägbeläggningar på aktuella sträckningar används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiserats. Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby enligt förstudie analyseras. Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats och väg till denna från Täby Centrum och Galoppfältet. Trafikverket genomför markundersökningar som kommer att redovisas i Granskningshandling prel. i jan Trafikverket kommer att genomföra en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten innan bl a sprängningsarbetet. Känsliga byggnader kommer att för- och efterbesiktas och förses med vibrationsmätare under bl a sprängningsarbetet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 28. Berit Kjellser Berit Kjellser har synpunkter på Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen från trafikplats Roslags- Näsby Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum Nya aktuella trafikprognoser och buller mätningar utreds och redovisas

19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 19 (20) Bullerdämpande vägbeläggning på aktuella vägsträckor används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiseras Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby analyseras En cirkulationsplats som ersätter den signalreglerade 4- vägkorsningen (Centralv/Grindtorpsv) utreds Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan Roslags- Näsby Trafikplats och Viggbyholms Trafikplats samt väg till denna från Täby centrum genom Galoppfältet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket använder senast tillgängliga trafikprognoser för E18. För Täby Allé och andra närområden till trafikplatsen har samråd om trafikprognoser skett med Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Befintlig signalreglerad korsning behålls med vissa justeringar. Mycket beroende på att det är möjligt att styra trafiken samt att det ligger övergångställen i anslutningarna som signalregleras för att säkerställa framkomligheten för gång- och cykeltrafikanterna. En cirkulationsplats bör inte kombineras med signalreglerade övergångställen. Trafikflödet på Grindtorpsvägen minskar också vilket innebär en ogynnsammare trafikfördelning i korsningen, om man skulle bygga en cirkulationsplats. En cirkulationsplats bör ha så lika trafikmängder som möjligt i alla anslutningar. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 29. MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 30. Storstockholms brandförsvar SSBF- Storstockholms brandförsvar lämnar yttrande om hanteringen av tekniska olycksrisker och möjligheter till räddningsinsatser. Olycksrisker är att beakta som en olägenhet enligt miljöbalken och skall beaktas ibland annat miljökonsekvensbeskrivningar. SSBF lämnar yttrande över

20 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20 (20) Hantering av olycksrisker SSBF påpekar vikten av att en tydlig redovisning av den riskhanteringsprocess som följts i detta ärende och föreslår att det tydligt visas hur bedömning avseende risker förknippat med farligt gods är gjord. Vidare rekommenderas samråd med Lst hur rekommenderade skyddsavstånd kan användas i aktuellt fall. Lst riktlinjer beskriver också att riskhanteringsprocessen ska beaktas då fysisk planering sker inom ett avstånd om 150 meter från en farligt gods- led. Utöver detta rekommenderar Lst att DNV:s acceptanskriterier används vid riskbedömning vid fysisk planering. Fortsatt riskhantering SSBF rekommenderar vidare att en mer omfattade riskbedömning genomförs som innehåller tydliga förutsättningar och bedömningsgrunder, identifiering av riskkällor, analys, värdering samt beslut om eventuella skyddsåtgärder. Genomförandet av denna bedömning erfordrar att ett tydligt säkerhetsmål utformas i form av kriterier för riskacceptans. Detta mål bör utformas i samråd med Lst och Täby kommun. Vid ett identifierat behov av åtgärder bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att sänka risknivåerna i tillräcklig omfattning. Åtgärder ska vara verifierade och praktiskt genomförbara, SSBF rekommenderar även att redovisa riskexponeringen i relativa samt i absoluta mått. Möjlighet till räddningsinsatser SSBF önskar under byggskedet att behovet av framkomlighet samt åtkomlighet till brandvatten beaktas. Centralvägen är en viktig tillfartsväg för SSBF från Täby brandstation samt Storstockholms räddningscentral i korsningen Centralvägen/Nytorpsvägen. Trafikverket har gjort en riskanalys som svar på inkomna synpunkter från SSBF. Se Riskutredning E18 Tpl Roslags- Näsby. Bilaga 5 till MKB. 31. SLL- Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, SLL är positiv till en ombyggnad av trafikplatsen för att öka tillgängligheten till och från hållplatserna samt att minska barriäreffekterna genom en ny bro. Placeringen av busshållplatser är i linje med de diskussioner Trafikförvaltningen, Trafikverket och Täby kommun har haft. Trafikverket instämmer till fullo i lämnad synpunkt från Trafikförvaltningen, SLL. Solna Trafikverket

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Elisabet Eriksson 08-590 970 54 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2012:236 Elisabet.eriksson@upplandsvasby.se Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1

Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 Planprogram för området mellan S:a Råtorp-Klaramotet Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommunens

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer