Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (20) Väg E 18, vägplan för Trafikplats Roslags- Näsby SAMRÅDSMÖTE Ett uppföljande samrådsmöte arrangerades av Trafikverket i form av information med efterföljande frågestund och sammanfattning den på kvällen på Scandic hotell, Täby. Samrådsmötet hölls tillsammans med Täby kommuns samråd om detaljplaner för trafikplatsen. Under samrådsmötet fanns tre stationer med material: Vägplanen, samrådshandling MKB- Miljökonsekvensbeskrivningen, samrådshandling Detaljplaner, Täby kommun Representanter för Täby kommun deltog och informerade om de föreslagna detaljplanerna. Underlaget som presenterades finns även på projektets hemsida. Särskild inbjudan utsändes till förtecknad samrådskrets. Mellan den 11:e september och 2:a oktober 2013 var deltagarna och övriga erbjudna att lämna synpunkter på samrådshandlingarna. INKOMNA SYNPUNKTER FÖRE, UNDER OCH EFTER SAMRÅDET (Synpunkter som framkommit under mötet behandlas separat.) 1 Avsändare Dokumentdatum Sammanfattning E. ON Elnät Sverige AB Informerar om att samrådshandlingarna ligger Peter Eriksson utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och har Box 1422 därför inget att erinra Örebro Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter Daniel Dixner på rubricerat ärende (samrådshandlingarna) Stockholm naturvårdsverket.se

2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 (20) 3 Berit Kjellser Har två frågor som berör Panncentralen City. Grindtorpsv. 39, 9 tr. Har Trafikverket genomfört någon Täby markundersökning för passagen mellan E18 och panncentralen? Har Trafikverket gjort bedömningar av den Ordf. Samf för ökande trafiken till Täby Centrum- Panncentralen PC City området och bullernivåer för boende i Grindtorp mm. 4 Berit Kjellser Synpunkter på prognos över trafikbelastningen Grindtorpsv. 39, 9 tr. mot Täby centrum och redovisning av Täby markundersökningar som gjorts kring Panncentralen PC City Önskar erhålla kopior av tidigare utredningar Ordf. Samf för Panncentralen PC City 5 Els- Britt Nilsson och Synpunkter på buller- och partikelnivåer för sin K-G Gau lägenhet. Vill veta om och hur det åtgärdas. Meteorvägen 18 Täby Karl-Goran. 6 Christina Enarsson Synpunkter på att buller från E18 ökar sedan ni Gridtorpsv. 5 har fällt nästan alla träd mellan Grindtorpsvägen Täby och E18. Undrar om träd kommer att återplanteras där för att minska bullret? 7 Försvarsmakten Yttrande att Försvarsmakten har inget att erinra PROD INFRA avseende rubricerat ärende (Omb av E18 tpl Camilla Bramer Roslags-Näsby). Högkvarteret Stockholm Bengt Allfors Synpunkt på att samrådshandlingen främst saknar Åkerbyvägen 86, lgh 1701 avlämningsplats för bussresenär vid hållplats söder Täby om Trafikplatsen. Har förslag om att förlänga busshållplatserna för korttidsuppställning av bilar

3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3 (20) 9 Petra Hjalmarsson Synpunkter på konsekvenser av ökad trafik på E18. Boende i Näsbypark Trafikbruset påverkar människornas hälsa. Förlägg motorvägen under jord. friskissvettis.se Gör Täby till landets bästa hälso och miljö kommun. 10 Brf Jupiter Refererar till tidigare framförda synpunkter. Curt Edling och Carin Dessutom lämnas följande synpunkter. Engström Edling - Risk för köer in i cirkulationsplatsen vid Grindtorpsv. 25, 10 tr. stopp på Centralvägen Täby - Detaljplanen föreslås att mark reserveras för ny väg mellan Täby allé och ny trafikplats mellan R-N och Viggbyholm. 11 Gun Rasmusson Synpunkt på att busshållplatsen för buss 604 och Grindtorpsv flyttas till Täby allé vid E 18. Busshållplatsen Täby finns ju kvar för buss 618 och Cykelfrämjandet Synpunkter på hur gång- och cyklister tar sig Karl Hellström västerut efter bron mot Roslags - Näsby station genom att passera Ytterbyvägen och Centralvägen i plan. Anser att gc- vägen med föreslagen bredd 3,5 m är för smal och vill att Trafikverkets GCM- handbok skall följas där bredden anges till drygt 4 m. 13 Per Broman Synpunkt på bullerreducerande plank mellan Reduttv 7 avfart och E18 vid motorvägshållplatser Täby Anonym Synpunkt på att cykelparkeringar skapas vid lämpliga busshållplatser, föreslår bredd på gc-väg 4-4,5 m, föreslår hiss vid trappa intill bro. 15 Boris Iliev Begär längre svarstid pga. brist på bullermätningar, Brf Venus resultat av utförd VISSIM- simulering, buller- och Meteorv. 2 partikelutredningar, utformningen av trafikplatsen Täby och oklar storlek på bebyggelsen av Galoppfältet.

4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 4 (20) 16 Brf Venus Synpunkter på att kommunen genomför relevanta Ordf. Tommy van bullermätningar inom vissa områden, att Ginhoven bullerdämpande material används som vägbeläggning, att ny avfart för Täby Parkstad utreds, att ursprungsalternativet med stor rondell utförs och att svarstiden för samråd förlängs. 17 Anonym Synpunkter på bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 18 Tomas Falkman, Näsby Park 60:23 och Nicholas Thompson, Näsby Park 60: Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 19 Anonym Synpunkter på vald bredd mm av gc-vägar, utformning av gc-väg i cirkel efter bron, behov av hiss vid bron, föreslår direkt gc-förbindelse till Roslags-Näsby tågstation. 20 Anna Synpunkt på att hiss ska finnas vid bron över E Nicholas Thompson (Lika synpunkt nr 18) Näsby Allé 64 Synpunkt på utförd bullerberäkning för MKB Täby som jämförs med tidigare mätningar Saknar bulleråtgärder för sina fastigheter. Föreslår mätning vid fastighet Näsby Park 60:22. Synpunkt på försämring av luftkvaliteten p.g.a. ökad trafik. 22 Joel Arbring Synpunkt på störning från biltrafik på den nya väg Meteorv. 6 som anläggs vi Grindtorp Södra. Kan alternativa Täby kommunikationsmedel vara ett alternativ? Synpunkt på att gångavstånd mellan motorvägshållplatserna blir längre och att biltrafiken prioriteras över andra trafikslag.

5 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 5 (20) 23 Styrelsen för HSB Synpunkter om oro för ytterligare buller- och Stockholm, trafikstörningar och framför önskemål om utökat Distrikt nordost samråd med de berörda HSB föreningarna. (Södra Roslagen) Ken Larsson Jan Roostal Synpunkter på mer plantering av vegetation inom Kometv. 9, 3 tr. rondellerna, möjlighet för bilister att stanna och Täby lämna busspassagerare vid busshållplatserna, ordentliga cykel- parkeringsplatser vid motorvägshållplatserna, fortsättningen på Täby allé saknas på plankartan, vägsträckning runt Värmecentralen, möjlighet att använda vägbeläggning som minimerar buller. 25 Mikael Björn Synpunkter på placering av busshållplatser längre V ordf. Brf City från Brf City, validering av trafikmodellen, val av trafikmängder på Täby Allé, trafiklösningen tar inte hand om de trafikvolymer som MKB förutsätter. 26 HSB Brf Jupiter Synpunkter på buller och emissioner från trafik på Styrelsen Täby Allé, att ny trafikplats erfordras på E18 vid Lars-Göran Andersson Galoppfältet, att cirkulationsplatserna utförs med Lars Sterner större radier, övergångsställen på Täby Allé förses Sonja Vidén med trafiksignaler, att flytt av busslinje 604 är helt Pelle Edmark oacceptabelt, att omstigningen till busstrafik mot Norrtälje/Vaxholm analyseras ytterligare, att en ny gc-väg anläggs öster om trafikplatsen från Shell genom Indianskogen till gc- tunnel under E Panncentralen Citys Synpunkter på behov av markundersökningar samfällighetsförening kring fastigheten Härden 1, för- och efterbesiktning Berit Kjellser av Panncentralen m h t intilliggande sprängningar, Grindtorpsv. 39, 9 tr. att trädborttagning sker varsamt, att Täby bullerdämpande vägbeläggningar används, att förslaget med stor cirkulationsplats analyseras, att mark reserveras för ytterligare trafikplats på E 218 vid Galoppfältet.

6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 6 (20) 28 Berit Kjellser Synpunkter på utformning av cirkulationsplatser Grindtorpsvägen 39, 9 tr med närliggande signalreglerad 4- vägkorsning Täby Centralvägen/Grindtorpsvägen, en stor cirkulationsplats över E18 utreds vidare, signalreglerad 4- vägkorsning ersätts med cirkulationsplats och att Femte benet= Täby Allé tas bort, om skogspartier vid Panncentralen tas bort tillsammans med sprängningar innebär det ökade ljudnivåer för Grindtorp och Näsbydal, trafikprognoserna på E18 är underskattade, att bullerdämpande vägbeläggningar används, att mark reserveras för ny trafikplats Täby Parkstad vd E18, 29 MSB Myndigheten för MSB avstår från att yttra sig. samhällsskydd och beredskap Pia Westford Avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Storstockholms Yttrande över hantering av tekniska olycksrisker brandförsvar och möjligheter till räddningsinsatser. 31 SLL- Stockholms läns Trafikförvaltningen inom SLL är positiv till en landsting ombyggnad av trafikplatsen och anger att placeringen av busshållplatser är i linje med diskussioner i genomförda samråd

7 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 7 (20) Ort och datum Solna Birger Back, projektledare Bilagor: Inkomna yttranden

8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 8 (20) INKOMNA YTTRANDEN 1. E. ON Elnät Sverige AB: E. ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och lämnar synpunkten att ärendet ligger utanför E. ON Elnäts koncessionsområde och de har därför inget att erinra mot förslag till trafikplats. Det klarläggande svaret noteras. 2. Naturvårdsverket: Naturvårdsverket meddelar att de avstår från att lämna synpunkter i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 3. Berit Kjellser: Berit Kjellser är ordförande i PC City Samfällighetsförening och har frågor med anledning av mycket berg i omgivningen av Panncentralen och den planerade vägen Täby Allé mellan Panncentralen och E 18. Berit undrar om Trafikverket genomfört några markundersökningar för det område som avser passagen mellan E 18 s befintliga avfarten från norr och den föreslagna vägdragningen som ligger väsentligt närmare panncentralen. Hon önskar ta del av gjorda undersökningar och andra dokument som ökar hennes förståelse för val av vägdragning och varför man inte valt att låta trafiken gå som idag. Hon befarar att ett grönområde som minska trafikbuller till bostadshusen är i farozonen. Berit undrar vidare frågar om Trafikverket gjort bedömning av den ökade trafiken till Täby Centrum- området och om det finns någon förstudie som beskriver mängden trafik, personbilar, varutransporter och busstrafik samt vilken bullernivå som den nya avfarten och kommunens utbyggnad av Täby Allé kommer att medföra för boende i främst Grindtorp med ca lägenheter? Kommunens utredningar om trafikmängd och buller är från Berit undrar även om Trafikverket har någon modernare rapport/studie. Hon är intresserad av dokumentation/utredning som beskriver gränsvärden och rekommendationer till åtgärder för att minska störande trafikbuller för boende. 4. Berit Kjellser: Berit Kjellser hänvisar även till tidigare synpunkt och önskar följande dokument: Förstudie med prognos över trafikbelastning från nya rondellen på Centralvägen till Täby centrum via Täby Allé. Förstudie på gjorda markundersökningar kring Panncentralen PC City som ligger mellan Grindtorpsvägen och E 18 på en liten ö. Britt påpekar att det är maximalt m mellan trafiksignalerna på grindtorpsvägen och E 18 gångvägen.

9 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 9 (20) Trafikverkets kommentarer till 3 och 4, Berit Kjellser: Trafikverket har utfört markundersökningar i området för den nya vägen Täby Allé som kommer att beskrivas i Tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandlingen för vägplan. Att utnyttja befintliga Grindtorpsvägen är inte möjligt ur kapacitetssynpunkt. Befintliga grönområden inom projektet har inventerats ur träd- och biologisk synpunkt. Bedömning av trafikmängden till/från Täby centrum och Galoppfältet har Trafikverket gjort utifrån tillhandahållna uppgifter från Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikprognoser som använts för framtagandet av Samrådshandlingen framgår av PM Väg och Trafik som redovisas i Granskningshandling av vägplan. Förstudie på gjorda markundersökningar beskrivs i tekniskt PM Geoteknik i Granskningshandling för vägplan. 5. Els-Britt Nilsson och K-G Rau Els-Britt Nilsson och K-G Rau har synpunkter på störande buller och smutspartiklar på balkongen. De undrar hur situationen blir efter ombyggnaden. Vilka åtgärder genomförs för att inte få sämre boende miljö? Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 6. Christina Enarsson Christina Enarsson framför synpunkt på den trädavverkning som Täby kommun gjort intill Grintorpsvägen för byggande av nya Täby Allé. Hon anser att bullret har ökar från E 18 efter avverkningen. Hon frågar om nya träd kommer att planteras? Trafikverket har hittills, i detta projekt inte utfört några avverkningar av träd i området. Trafikverket hänvisar till Täby kommun beträffande de trädavverkningar som genomförts. Trafikverket har gjort en trädinventering som underlag för byggande av den nya trafikplatsen. 7. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra avseende ombyggnaden av E18 trafikplats Roslags- Näsby i Täby kommun.

10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 10 (20) Det klarläggande svaret noteras. 8. Bengt Allfors Bengt Allfors framför behovet av plats för att hämta och lämna passagerare vid busshållplatser. Han föreslår t ex förlängning av busshållplatserna. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. 9. Petra Hjalmarsson Petra Hjalmarsson har synpunkter på konsekvenserna av att projektet har betydande miljökonsekvenser. Motorvägen påverkar människorna i dess närhet. Petra Hjalmarsson föreslår därför att motorvägen grävs ner under mark vilket skulle frigöra mark för fritid och nya bostadsområden. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av trafikplatsen. Åtgärder på E18 kommer inte att utföras inom detta projekt. 10. Curt Edling o Carina Engström Edling Curt Edling och Carina Engström Edling boende i Brf Jupiter framför synpunkter på: Kapacitetsbrist med anledning av vald trafiklösning på bl. a Centralvägen. Föreslår att alternativet med en större cirkulationsplats över E18 utreds. Föreslår att mark reserveras i markdispositionsplan/detaljplanen för den nya bebyggelsen på Galoppfältet för en ny trafikplats vid E18. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. bl. a med hänsyn till för låg framkomlighet. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Trafikverkets projekt innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags- Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun.

11 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 11 (20) 11. Gun Rasmusson Gun Rasmusson lämnar följande synpunkter: Frågar varför SLL anser att busshållplatser för buss 604 och 627 flyttas till Täby Allé vid E 18. Busshållplatserna finns ju kvar för buss 618 och 619. Upplever att det blir bättre vägar för biltrafik men sämre för den kommunala busstrafiken. Förstår inte texten för god omstigning i samrådsmötets broschyr. När det gäller bussar på motorvägen. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Föreslagen utformning innebär en förbättring för kollektivtrafiken, med ordentliga fickor att stanna vid och god möjlighet för omstigning mellan de olika busslinjerna (därav texten för god omstigning ). 12. Cykelfrämjandet Cykelfrämjandet lämnar synpunkter på: Problem att med cykel ta sig västerut efter bron mot Roslags Näsby station över Ytterbyvägen och Centralvägen. Utredning av alternativet att välja vägen förbi Nytorps industriområde och tunneln mot Grindtorp för att fortsätta mot Täby centrum eller Roslags Näsby. Gång- cykelvägar föreslås, enligt cykelfrämjandet bli drygt 4 m breda enligt GCM- handboken och inte 3,5 m som föreslås i vägplanen. Synpunkterna 1 och 2 avser områden utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Trafikverket har efter bedömning föreslagit en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. 13. Per L Broman Per L Broman föreslår att en bullerskyddsskärm anläggs söder om Centralbron på norrgående E 18 mellan E18 och motorvägshållplatsen mot Norrtälje. Likaledes föreslår Per L Broman att en bullerskyddsskärm anläggs mellan södergående E18 mellan E18 och motorvägshållplatsen. Trafikverket har i vägplanen med en yta avsedd för ett väderskydd. SLL ansvarar för utformningen av väderskydden. Någon bullerskyddsskärm mellan E18 och motorvägshållplatserna är ej aktuellt, då bedömningen gjorts att det ej är samhällsekonomiskt rimligt. Trafikverket och SLL är överens om föreslagna utformningen av busshållplatserna längs E 18.

12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 12 (20) 14. Anonym 1 En anonym synpunkt har inkommit på att skapa väl fungerande cykelparkeringar med tak och möjligheter att låsa fast cykeln vid lämpliga busshållplatser. Synpunkt lämnas också att gc-vägarnas bredd behöver vara 4-4,5 m. Föreslår att gångstråk och cykelstråk skiljs åt med färgad asfalt lika Stockholms stad. Synpunkt lämnas också på att hiss behövs vid trapporna på västra sidan om E18 och att halka kan uppkomma i gc- vägens slinga. Trafikverket har gjort bedömningen att en hiss ej är tekniskt eller ekonomiskt rimligt att anlägga i detta projekt. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende halkbekämpning på GC-slingan. Cykelparkeringars utformning kommer att ske i samråd med Täby kommun. Trafikverket har efter bedömning valt en bredd på 3,5 m, vilket är i enlighet med GCMhandboken. GC-vägar utformas enl. gällande krav och riktlinjer. 15. Boris Iliev Boris Iliev begär förlängd remisstid och förlängd svarstid p.g.a. att bostadsrättsföreningen inte har getts tillräcklig tid att sätta sig in i samrådshandlingarna. Boris framför följande synpunkter: Brist på aktuell bullermätning i korsningen Kometvägen/Grindtorpsvägen efter bergschakt intill E 18. Höga bullervärden kan förekomma. Trafiksimulering för Femte benet (Täby Allé) visar på 500 m kö i närheten av E18. Bullerkonsekvenser och partikel mängder från dessa köer utreds. Den föreslagna trafikplatsen medför obalans i trafiken till och från Täby centrum. Storleken på bebyggelsen vid Galoppfältet är fortfarande oviss. Boris och bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning av Vägplanen. Denna synpunkt avser område utanför projektets avgränsning. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer att erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas att partikelhalterna för de boende i närheten av trafikplatsen är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. VISSIM beräkningarna visar på att Täby allé på förmiddagen kommer att ha köbildning mot cirkulationsplatsen år 2030 med full utbyggnad av Galoppfältet. En trafiksimulering har efter beräkningarna utförts som tyder på att en högre andel väljer att färdas mot Norrortsleden än vad tidigare bedömts vara fallet. Detta innebär att Täby allé/grindtorpsvägen erhåller 10 % lägre

13 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 13 (20) trafikmängder än man tidigare räknat med. Den eventuella kö situationen på Täby allé/grindtorpsvägen skulle alltså bli lindrigare än VISSIM beräkningarna visar. Trafikverket har dock valt att dimensionera trafikplatsen efter förutsättningarna i VISSIM beräkningarna. Förslagen utformning med cirkulationsplats ger en bättre framkomlighet än nuvarande korsning. I dag har Grindtorpsvägen f/d och en köbildning om ca 140 meter och redan om några år kommer köbildningen att bli problematisk. År 2030 kommer denna trafikmängd att ha ökat till ca f/d Nuvarande korsning har ingen möjlighet att avveckla denna trafikmängd. Täby allé med dess cirkulationsplats har bättre möjligheter att avveckla trafiken. Cirkulationsplatsen har en bättre framkomlighet än dagens korsning vilket leder till mindre stopp och bättre flyt i trafiken. Detta leder också till lägre partikelhalter och lägre utsläpp. Dessutom är körsträckan kortare på Grindtorpsvägen/Täby allé med den nya anslutningen vilket också innebär färre partiklar och lägre utsläpp. Trafikverket har fått prognoser av Täby kommun avseende exploateringen på Galoppfältet. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan om den slutliga exploateringen på Galoppfältet. 16. Brf Venus, Tommy van Ginhoven Brf Venus framför följande synpunkter: - Föreslår att Täby kommun gör relevanta bullermätningar i de områden som störs mest i Trafikverkets bullerutredning. Att bullerdämpande material används som vägbeläggning på Täby Allé, grindtorpsvägen och E18 för att minska bullernivåerna. Att Trafikverket väljer att bygga ett tidigare förslag med en stor rondell över E18. Att svarstiden för samråd förlängs för kompletterande upplysningar. Trafikverket hänvisar till Täby kommun avseende bullerutredningar utanför området för projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18 bl a med hänsyn till för låg framkomlighet. Bostadsrättsföreningen har getts möjlighet att yttra sig vid två samrådsmöten. Nästa tillfälle ges vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 17. Anonym 2 En anonym synpunkt har lämnats på Separera bana för gående och cyklar och gör den totalt bredare än förslaget. Halkrisken i cirkeln för att ta sig upp och ner från nya Centralbron på västra sidan av E18. Förslag lämnas om hiss vid trappan på västra sidan. En direkt cykelförbindelse från bron i trafikplatsen till kullen i väster till cykelbana mot Roslags- Näsby station.

14 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 14 (20) Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 18. Tomas Falkman och Nicholas Thompson Tomas Falkman och Nicholas Thompson refererar till tidigare inlämnad skrivelse till Fastighetsnämnden, Täby kommun. På de aktuella samrådshandlingarna lämnas följande synpunkter: De anser att beräknade ljudnivåer är för osäkra för att ligga till grund för bedömning av ljudnivåer för fastigheten Näsby Park 60:22. Föreslår att en bullermätning genomförs snarast för Näsby Park 60:22. Luftkvaliteten får ej bli sämre vid deras fastigheter på grund av ökad trafik. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen. Viss osäkerhet i beräkningarna finns beträffande dubbanvändning och trafikmängder. 19. Anonym 3 Anonymt har inlämnats följande synpunkter: Separera banan för gående och cyklister och gör den bredare (totalt 4,5 m) än planerat. Cirkeln att ta sig upp/ner från bron kommer att vara snöig och hal större delen av året. Gäller även trappan. Dra en direkt cykel- och gångbana från bron mot kullen i väster där befintlig gc- väg tar vid mot stationen i Roslags- Näsby. Hänvisar till synpunkt nr. 13. Trafikverket har gjort bedömningen att en sådan förbindelse ej är tekniskt, miljömässigt eller ekonomiskt rimlig/genomförbar. 20. Anna Anna har lämnat följande synpunkt: Anna anser att det skall finnas hiss upp till bron. Hänvisar till synpunkt nr. 13.

15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 15 (20) 21. Nicholas Thompson Nicholas Thompson lämnat synpunkter på samrådshandlingarna. Samma synpunkter finns ovan under pkt 17. Se kommentarer under pkt Joel Arbring Joel Arbring lämnar följande synpunkter: Finns det inte möjlighet att istället för nya vägar utföra försvårande åtgärder för biltrafiken och satsa på alternativa kommunikationsmedel t ex kollektivtrafik, gående och cyklister? Med den föreslagna lösningen av trafikplatsen ökar gångavståndet mellan motorvägshållplatserna. Den som vill byta buss får längre väg att gå. I den föreslagna lösningen har man uppnått god balans mellan trafikslagen. Föreslagen lösning är mycket bättre än dagens ur trafiksäkerhetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd. 23. HSB Stockholm distrikt nordost, Styrelsen gm Ken Larsson HSB Stockholm distrikt nordost lämnar synpunkter för sina tre medlemsföreningar på följande: Oro över att ombyggnad av trafikplatsen skall medföra ytterligare buller och trafikstörningar. Vill påtala behovet av ytterligare samråd där berörda föreningar och boende får komma till tals. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Ombyggnaden av trafikplatsen kan under byggskedet innebära ökat buller och störningar i trafiken. HSB föreningen har vid två samrådsmöten haft möjlighet att komma med synpunkter. Nästa tillfälle blir vid granskning (f d utställning) av vägplanen. 24. Jan Rosstal Jan Rosstal lämnar följande synpunkter: Vill att det planteras mycket mer vegetation inom och utom rondellerna. Frågar om möjligheten att ta upp och lämna passagerare vid motorvägshållplatserna. Viktigt med ordentliga cykel- parkeringsplatser med låsmöjligheter lika befintliga idag mot Stockholm. Anser att Täby Allé förorsakar buller och avgaser för boende i Grindtorp. Saknar hela Täby Allé på översiktskartan. Föreslår enkelriktning av trafiken in mot Täby centrum. Utfarten från Täby centrum föreslås gå direkt ut på E18. Föreslår en massiv trädplantering av barrträd och lövträd mellan Täby Allé och Grindtorp.

16 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 16 (20) Föreslår att vägbeläggning som minimerar bullret används. Föreslagen gestaltning av Trafikplatsen kommer visas i gestaltningsprogrammet i granskningshandlingen av Vägplanen. Trafikverket har studerat möjligheten att hämta och lämna passagerare och funnit en sådan vid busshållplatsen på Centralvägen, vid bro över E18. Trafikverket kommer arbeta för att integrera en sådan möjlighet i projektet. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. I MKB redovisas för de boende i närheten av trafikplatsen att partikelhalterna är i närheten av den undre utvärderingströskeln, det vill säga med betryggande marginal till normen (underskrider normen). Se MKB. För information hur trafiken till/från Täby Centrum kommer gå hänvisar Trafikverket till Täby kommun Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. 25. Brf City, Mikael Björn Mikael Björn, Brf City har lämnat följande synpunkter: Förslagna placeringar av busshållplatser innebär fördubblat gångavstånd. Vill att det utreds hur det påverkar de boendes möjlighet att resa kollektivt. Ifrågasätter trafikmodellernas validitet. Föreslår att konsekvenserna av en 50 % avvikelse på trafikvolymen utreds. I MKB har det enligt Mikael antagits att en stor volym av trafiken passerar Grindtorp via Näsby Allé, vilket Mikael anser är fel. Alternativa trafikflöden måste konsekvens utredas. Den föreslagna trafiklösningen i trafikplatsen klarar inte av de trafikvolymer som MKB förutsätter. Vill att det utreds närmare hur man gör en modern trafiklösning anpassad efter förutsättningar för trafik mm. Föreslagen lösning är en klar förbättring mot nuvarande, ur trafiksäkerhets- och kapacitetssynpunkt. Man kan nu ta sig mellan hållplatserna planskilt. Detta kan innebära något längre gångavstånd än i dagsläget. Lägena på hållplatserna har planerats ihop med SLL. Trafikverket har använt vedertagen praxis för framtagning av trafikprognoser. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket

17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 17 (20) ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Avseende trafikflödena så har det i MKB antagits att en stor volym av trafiken till/från Täby centrum passerar Grindtorp vid nya Täby Allé, vid utbyggt alternativ. Se MKB. Detta innebär att en stor del av trafiken förbi Grindtorp flyttas längre bort från Brf City. 26. Brf Jupiter, styrelsen. Lars-Göran Andersson, Lars Sterner och Sonja Vidén Brf Jupiter lämnar följande synpunkter: Föreslås en kompletterande bullerutredning för trafikplatsen och Täby Allés bullerpåverkan på omgivande bostadsområden i Näsbydal och Grindtorp. Följande åtgärder kan enl. dem bli nödvändiga: Förbättra bullerplank mot motorvägen, byte till extra ljudreducerande fönster för att klara bullernivåer inomhus, samt mjuk asfalt på Täby Allé för att minska ljudproblemen. Föreslår en motorvägsavfart och tillfart mellan trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm med väg, cykel och gångtunnel mellan Galoppfältet och parkområdet öster om E18. Föreslår att cirkulationsplatserna på vardera sidan om E18 förses med större radier. Anser att övergångsställen vid busshållplatserna kräver signalreglering för att vara säkra. Vill behålla busstrafiken på Grindtorpsvägen samt att omstigningar löses på annat sätt. Anser att för busslinje 604 är det oacceptabelt med den föreslagna lösningen för omstigning till motorvägshållplatserna. Anser att omstigning till norrgående bussar mot Norrtälje/Vaxholm inte är löst i samrådshandlingen. Anser att barriäreffekten blir betydande för gång- och cykeltrafiken. Erkänner att dagens lösning innebär trafiksäkerhetsproblem. Påpekar höjdskillnaderna som blir på västra sidan för gående för passage av E18. Föreslår en dellösning som innebär att en ny gång- och cykelled anläggs på östra sidan av E18 från Shell-stationen norrut igenom Indianskogen fram till befintlig tunnel under E18. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Det här projektet hanterar ombyggnaden av Roslags-Näsbys trafikplats. Vi kommer ej i detta projekt anlägga en ny trafikplats för Täby centrum. Vad gäller trafikplatsens kapacitet och utformning har Trafikverket genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Signalreglering för ett övergångsställe är främst en framkomlighetsåtgärd, som Trafikverket bedömer ej behövs vid Täby allé. Övergångsställena har utformats enligt gällande krav i VGU. Trafikverket har i samråd med SLL utarbetat förslag till placering av busshållplatser. Man kommer i föreslagen lösning kunna ta sig mellan hållplatserna planskilt, vilket är en stor förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet både för oskyddade och skyddade trafikanter.

18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 18 (20) Föreslagen lösning innebär en stor förbättring med avseende på barriäreffekten, med 3,5 m breda GC-vägar och övergångar planskilt. Dagens situation innebär att gående och cyklister ska samsas på en smal trottoar och flera passager sker i plan. GC-vägar är utformade i enlighet med gällande krav i VGU. Höjdskillnader är en konsekvens av planskildheten, som ju är bra ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. En sådan GC-led ingår ej i projektet för ombyggnaden av trafikplatsen. Trafikverket hänvisar till Täby kommun i frågan. 27. Panncentralen City samfällighetsförening Panncentralen City samfällighetsförening, ordförande Berit Kjellser lämnar följande synpunkter: Markundersökningar kring fastigheten Härden 1 genomförs och redovisas. Fastigheten och Panncentralen förbesiktas innan markarbeten och sprängningar påbörjas samt att efterbesiktning utförs. Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen trafikplats Roslags-Näsby - Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum. Bullerdämpande vägbeläggningar på aktuella sträckningar används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiserats. Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby enligt förstudie analyseras. Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats och väg till denna från Täby Centrum och Galoppfältet. Trafikverket genomför markundersökningar som kommer att redovisas i Granskningshandling prel. i jan Trafikverket kommer att genomföra en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten innan bl a sprängningsarbetet. Känsliga byggnader kommer att för- och efterbesiktas och förses med vibrationsmätare under bl a sprängningsarbetet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 28. Berit Kjellser Berit Kjellser har synpunkter på Varsam borttagning av träd beaktas för hela sträckningen från trafikplats Roslags- Näsby Täby Allé/Grindtorpsvägen till Täby centrum Nya aktuella trafikprognoser och buller mätningar utreds och redovisas

19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 19 (20) Bullerdämpande vägbeläggning på aktuella vägsträckor används för att minska de höga ljudnivåer som prognostiseras Förslaget med en stor cirkulationsplats till trafikplats Roslags- Näsby analyseras En cirkulationsplats som ersätter den signalreglerade 4- vägkorsningen (Centralv/Grindtorpsv) utreds Mark reserveras för ytterligare en trafikplats på E18 mellan Roslags- Näsby Trafikplats och Viggbyholms Trafikplats samt väg till denna från Täby centrum genom Galoppfältet. Trafikverket kommer spara så många träd som möjligt i sitt framtida arbete med projektet. Trafikverket använder senast tillgängliga trafikprognoser för E18. För Täby Allé och andra närområden till trafikplatsen har samråd om trafikprognoser skett med Täby kommun. Bullerberäkningar har utförts och bullerreducerande åtgärder kommer erbjudas till de boende som bedöms bli berörda av buller från trafikplatsen, i den mån det är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt rimligt/genomförbart. Se Bullerutredning, bilaga till MKB. Trafikverket bestämmer ej i detta skede vilken typ av beläggning som kommer användas på de delar av anläggningen som får ny beläggning inom projektet. Trafikverket har i tidigare studier utrett och förkastat förslaget med en stor cirkulationsplats över E18. Vad gäller trafikplatsens kapacitet har vi genom noggranna studier kommit fram till att förslagen lösning har tillräcklig kapacitet enligt de krav som Trafikverket ställer vid nybyggnad och då även med hänsyn till eventuell framtida breddning av E18 och kommunens exploateringsplaner. Befintlig signalreglerad korsning behålls med vissa justeringar. Mycket beroende på att det är möjligt att styra trafiken samt att det ligger övergångställen i anslutningarna som signalregleras för att säkerställa framkomligheten för gång- och cykeltrafikanterna. En cirkulationsplats bör inte kombineras med signalreglerade övergångställen. Trafikflödet på Grindtorpsvägen minskar också vilket innebär en ogynnsammare trafikfördelning i korsningen, om man skulle bygga en cirkulationsplats. En cirkulationsplats bör ha så lika trafikmängder som möjligt i alla anslutningar. Projektet innefattar enbart ombyggnaden av Trafikplats Roslags-Näsby. För frågor om detaljplaner hänvisar Trafikverket till Täby kommun. 29. MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Det klarläggande svaret noteras. 30. Storstockholms brandförsvar SSBF- Storstockholms brandförsvar lämnar yttrande om hanteringen av tekniska olycksrisker och möjligheter till räddningsinsatser. Olycksrisker är att beakta som en olägenhet enligt miljöbalken och skall beaktas ibland annat miljökonsekvensbeskrivningar. SSBF lämnar yttrande över

20 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20 (20) Hantering av olycksrisker SSBF påpekar vikten av att en tydlig redovisning av den riskhanteringsprocess som följts i detta ärende och föreslår att det tydligt visas hur bedömning avseende risker förknippat med farligt gods är gjord. Vidare rekommenderas samråd med Lst hur rekommenderade skyddsavstånd kan användas i aktuellt fall. Lst riktlinjer beskriver också att riskhanteringsprocessen ska beaktas då fysisk planering sker inom ett avstånd om 150 meter från en farligt gods- led. Utöver detta rekommenderar Lst att DNV:s acceptanskriterier används vid riskbedömning vid fysisk planering. Fortsatt riskhantering SSBF rekommenderar vidare att en mer omfattade riskbedömning genomförs som innehåller tydliga förutsättningar och bedömningsgrunder, identifiering av riskkällor, analys, värdering samt beslut om eventuella skyddsåtgärder. Genomförandet av denna bedömning erfordrar att ett tydligt säkerhetsmål utformas i form av kriterier för riskacceptans. Detta mål bör utformas i samråd med Lst och Täby kommun. Vid ett identifierat behov av åtgärder bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att sänka risknivåerna i tillräcklig omfattning. Åtgärder ska vara verifierade och praktiskt genomförbara, SSBF rekommenderar även att redovisa riskexponeringen i relativa samt i absoluta mått. Möjlighet till räddningsinsatser SSBF önskar under byggskedet att behovet av framkomlighet samt åtkomlighet till brandvatten beaktas. Centralvägen är en viktig tillfartsväg för SSBF från Täby brandstation samt Storstockholms räddningscentral i korsningen Centralvägen/Nytorpsvägen. Trafikverket har gjort en riskanalys som svar på inkomna synpunkter från SSBF. Se Riskutredning E18 Tpl Roslags- Näsby. Bilaga 5 till MKB. 31. SLL- Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, SLL är positiv till en ombyggnad av trafikplatsen för att öka tillgängligheten till och från hållplatserna samt att minska barriäreffekterna genom en ny bro. Placeringen av busshållplatser är i linje med de diskussioner Trafikförvaltningen, Trafikverket och Täby kommun har haft. Trafikverket instämmer till fullo i lämnad synpunkt från Trafikförvaltningen, SLL. Solna Trafikverket

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl.

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. 2014-11-07 Dnr SBN 266/2013-20 STADSBYGGNADSKONTORET Karin Stare Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Antagandehandling Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLINGAR Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000 A1,

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer