Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2009"

Transkript

1 Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Gäller från och med 1 januari 2009

2 2 Omslagsfoto Johan Persson

3 3 Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K Detta är en kortfattad beskrivning av licensförsäkringen som Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet har tecknat i samarbete med Folksam. Vid skada lämnas ersättning enligt det fullständiga villkoret som finns på Svemo:s hemsida, Licensierade förare Samtliga till Svemo anslutna licensierade förare/sidvagnspassagerare är obligatoriskt försäkrade i Folksam. Anslutningen till försäkringen sker i samband med att licensavgiften betalas (försäkringspremien ingår i licensavgiften). Vid sidvagnskörning är passageraren automatiskt försäkrad enligt förarens licens/försäkring. Avtalet omfattar endast de personer som tillhör allmän nordisk Försäkringskassa. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller för förare/passagerare under deltagande i träning eller tävling på av Svemo godkänd bana. Försäkringen gäller även vid resa till/ från träning eller tävling. Vid licens med internationell status gäller försäkringen även under träning och tävling utomlands på av Svemo eller av vederbörande lands huvudorganisation godkända banor. Licensförsäkringen gäller också för fysisk träning utan mc i klubbens regi. För personer med internationell licens gäller försäkringen i samtliga länder. Vid resa inom EU/EES-länder ska försäkrad ha med sig det europeiska försäkringskortet. Kontakta Försäkringskassan eller se mer information på Olicensierade förare Banlicensen avser skydd för olicensierade förare/passagerare vid körning på av Svemo godkänd bana. Försäkringen gäller även för ungdomar under elva år inom godkänt aktivitetsområde och under uppvisning sanktionerad av Svemo. Olycksfallsförsäkringens innehåll för licensierade och olicensierade förare Läke nödvändiga Rese nödvändiga Tandskade nödvändiga Sönderklippta kläder, högst 15 % av skydd och hjälm i ett basbelopp samband med vård Medicinsk invaliditet Vid invaliditetsgrader mellan 1 4 % kr Vid invaliditetsgrader beräknas på mellan 5 49 % kr

4 4 Vid invaliditetsgrader 50 % och högre kr Ekonomisk invaliditet kr (vid minst 20 % medicinsk invaliditet) Dödsfall oavsett orsak kr Krisförsäkring högst 10 behandlingstillfällen Basbeloppet för år 2009 är kr Vad menas med olycksfallsskada? Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid total hälseneruptur (helt avsliten hälsena) ledbandsruptur i fotled eller knä (tillexempel avslitet korsband) fraktur (inte stressfraktur) solsting, värmeslag och förfrysning. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Infektion på grund av insektsstick eller liknande kan dock ersättas såsom olycksfallsskada. smitta genom intagande av mat och dryck, ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel förslitning, överbelastning eller överansträngning. Läke Ersättning lämnas för nödvändiga för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel. Rese Ersättning lämnas för rese i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete/arbete om läkare föreskrivit detta. Resena ska vara godkända av Folksam innan resan påbörjas. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Rese ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring.

5 5 Tandskade Ersättning lämnas för nödvändiga behandlings som uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas. Måste slutbehandling uppskjutas utöver fem år från skadetillfället ersätts också denna om Folksam godkänt behandlingen inom fem år från skadetillfället. Sönderklippta kläder, skydd och hjälm i samband med vård Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning. Sönderklippt hjälm ersätts med högst kronor. Totalt för hela momentet ersätts 15 procent av basbeloppet. Medicinsk invaliditet Ersättning lämnas om det två år olycksfallsskadan finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). Vid invaliditetsgrader lägre än fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 5 49 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp. Rätt till ersättning föreligger inte om invaliditetstillståndet inträder senare än fem år från skadedagen. Ekonomisk invaliditet Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan dels medför en medicinsk invaliditet på minst 20 procent, dels leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring beviljas. Aktivitetskapital Ersättning kan lämnas som förskott på ekonomisk invaliditet aktivitetskapital tidigast för sådan period av beviljad aktivitetsersättning som inleds den 1 juli det år den försäkrade fyller 19 år. Dödsfall oavsett orsak Ersättning utbetalas till den avlidnes dödsbo. Försäkringen gäller för dödsfall vid olycksfallsskada (oavsett den försäkrades ålder), men också vid plötslig död till följd av annan orsak än olycksfallsskada (då den försäkrade inte fyllt 65 år).

6 6 Krisförsäkring Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse. Händelsen ska medföra en akut psykisk kris för den försäkrade. Exempel på händelser är olycksfall, närvaro vid annan persons dödsfall, brand, explosion, rån, hot eller överfall. Ersättning lämnas för högst tio behandlingstillfällen. FIM-licens Förare som har FIM-licens omfattas av licensförsäkringen och har ett högre dödsfallsbelopp enligt internationella regler. Försäkringsbeloppet vid dödsfall är kronor. Åtgärder vid skada Vid träning/tävling i Sverige Alla skador ska omedelbart efter olycksfallet anmälas till domare eller ansvarig ledare. Skadeanmälan och skaderapport finns på Svemos hemsida Du kan även kontakta Colemont Sweden AB, telefonnummer Ifylld skadeanmälan och skaderapport skickar du till Folksam Idrott, H4, Stockholm. Vid träning/tävling utanför Sverige För förare med internationell licens gäller försäkringen även för hemtransport. Ifylld skadeanmälan och skaderapport ska vara verifierad av domare eller ansvarig ledare och skickas till Folksam Idrott, H4, Stockholm. Behöver du hjälp vid olycksfall utanför Sverige, kontakta Folksam Stockholm, Sweden Telefonnummer E-post SOS International a/s Nitvej 6 DK Fredriksberg Denmark Telefonnummer E-post Möjlighet att utöka försäkringsskyddet Som licensierad medlem i Svemo kan du teckna en tilläggsförsäkring som ger högre försäkringsbelopp vid medicinsk invaliditet, dödsfall, sönderklippta kläder, skydd och hjälm. Licens i Svemo måste finnas för att försäkring ska kunna tecknas. Upphör licensförsäkringen upphör även tilläggsförsäkringen att gälla.

7 7 Ersättningsmoment Medicinsk invaliditet kr Dödsfall oavsett orsak kr Sönderklippt hjälm högst kr Skadade idrottskläder och skydd högst kr Självrisk 500 kr Tilläggsförsäkringen kostar kr/år. För att teckna försäkring kontaktar du Colemont Sweden AB, Henrik Olofsson eller Lena Granqvist telefonnummer eller Folksam Idrott, telefonnummer Folksams Elitförsäkring Att få vara frisk är en förutsättning för att nå framgång, men tyvärr är det få förunnat att få vara helt skadefria oavsett vilken idrott man håller på med. Anders Eriksson har erfarenhet av hur Folksams Elitidrottsförsäkring fungerar i praktiken. Läs om hans erfarenheter på sidan 10!

8 8 Riksidrottsförbundet (RF:s) grundförsäkring Vilka är olycksfallsförsäkrade? Förtroendevalda, ledare och funktionärer omfattas av RF:s grundförsäkring (försäkringsnummer K 62510). Även uppdragstagare omfattas av försäkringen då de fått ett uppdrag att göra ideellt arbete åt en organisation inom Svemo. Vilka ersättningar ingår? Läke nödvändiga Tandskador högst 60 % av ett basbelopp Skadade idrottskläder högst 30 % av och glasögon ett basbelopp Medicinsk invaliditet Beräknas på 7,5 basbelopp Dödsfallsersättning 1 basbelopp Basbeloppet år 2009 är kr Försäkringen gäller även vid resa utomlands och då gäller den även vid akut sjukdom och för hemtransport. Genom RF:s grundförsäkring har föreningar inom Svemo även Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Patientansvar Krisförsäkring Till RF:s grundförsäkring finns möjlighet att komplettera föreningens försäkring med till exempel Försäkring för byggnad Lös egendom Stöldbegärlig egendom Allrisk Utökad ansvarsförsäkring för annan verksamhet än det idrottsliga. Försäkring för elever på Riksidrottsgymnasier Elever på Riksidrottsgymnasier omfattas under skoltid och träning i anslutning till skoltid av en särskild försäkring tecknad för Riksidrottsgymnasierna i Folksam försäkringsnummer K Ersättningsmoment Läke nödvändiga Rese nödvändiga Tandskador nödvändiga Skadade kläder högst 25% av och glasögon ett basbelopp Mer högst 1 basbelopp Medicinsk högst 1 basrehabilitering belopp Tekniska hjälpmedel högst 1 basvid minst 50 % invaliditet belopp Medicinsk invaliditet Vid invaliditetsgrader beräknas på lägre än 50 % 15 basbelopp Vid invaliditetsgrader beräknas på 50 % och högre 30 basbelopp Dödsfallsersättning 1 basbelopp

9 9 Om idrottsgymnasiet anordnar resa utomlands finns också en reseförsäkring försäkringsnummer K Premien betalas av RF. Olycksfallsskada anmäls till Folksam Idrott telefonnummer Vid akut skada utomlands kontakta SOS. Vårdkostnadsförsäkring Elever vid Cross-gymnasiet Samtliga elever vid cross-gymnasiet omfattas av en vårdkostnadsförsäkring. Vad innebär en vårdkostnadsförsäkring? Med vård avses medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom. Försäkringen ersätter inom ett år från skadedagen. Ersättning lämnas oavsett om vården är offentlig eller privat så du ska kunna välja den klinik som bedöms ha de bästa förutsättningarna att läka din typ av skada. Försäkringen gäller utan självrisk. Hur gör du om du skadar dig eller blir sjuk? Ta kontakt och boka tid med den läkare eller den klinik där du vill bli behandlad. Läkaren tar vid behov kontakt med Folksam som tar ställning till om kostnaden för den behandling som planeras är ersättningsbar och svarar läkaren. Om ingrepp måste göras så akut att det inte är möjligt att vänta på Folksams besked, kontaktas Folksam snarast därefter. Faktura för läkarbesöket eller operationen skickas direkt från vårdgivaren till Folksam, Övriga ersättningsbara utlägg för till exempel medicin eller resor betalar du först själv och sedan kontaktar du Folksam för reglering. Kontakter Colemont Sweden AB Henrik Olofsson telefon Lena Granqvist telefon Folksam Idrott Skadekundtjänst telefon

10 10 Anders Erikssons nya elitidrottskamrater Från det att jag vaknade var jag helt inställd på att ta mig tillbaka. Orden är Anders Erikssons, världsmästare i enduro sju gånger om och tre gånger vinnare av novemberkåsan. Bland annat. En torsdag i finska Heinola förra året såg det, efter en kollision med en annan enduroförare, ut som att den ler- och guldkantade idrottskarriären var över. En öppen fraktur på vänster lårben, krossad knäskål och brutet vad-, skenoch nyckelben brukar kunna sätta stopp på vilken elitidrottsman som helst. Men Anders Eriksson ville annorlunda. Det tog dock fem veckor innan han kunde flyttas från intensivvården i Finland. Fem veckor under vilka en sak blev extra tydlig för honom. För att kunna bli världsmästare en åttonde gång behövde han hjälp av de bästa med rehabiliteringen. Nu gällde det att komma igång direkt. Elitidrottskroppar försvinner snabbt i sjukhussängar. IFK-kliniken i Göteborg kopplades in. Operationer och efterföljande rehabilitering är dock kostsamma procedurer. Läkarens första fråga var därför lika enkel som den var potentiellt katastrofal. Är du försäkrad? Anders kunde svara ja. Folksam Elitidrottsförsäkring. Då kör vi. Det var oerhört skönt, minns Anders. Att komma tillbaks efter en så allvarlig skada är oerhört påfrestande. Både fysiskt och psykiskt. Att i det läget behöva kämpa för att få den vård du behöver skulle vara slöseri med dyrbar energi. Nu kunde jag fokusera på den åttonde VM-medaljen, medan Folksam, läkare och sjukgymnaster ordnade pappersarbetet i bakgrunden. Anders hörde först om Elitidrottsförsäkringen på motocrossgymnasiet, där en representant från Folksam berättade om försäkringar. Om bland annat skyddet mot intäktsbortfall och vård. När sedan Anders började tjäna pengar på sin talang var det naturligt att skaffa Folksams Elitidrottsförsäkring. När sporten blir din födokrok, så blir det viktigt med bra försäkringar. Det har snart gått tre år nu sedan Anders låg där i Heinolas lera. Han har kommit långt. Skadorna är näst intill läkta och även om en besvärlig infektion i knäleden fördröjt VM-starten så är målet fortfarande detsamma: att ta VMmedalj nummer åtta och därmed bli historisk. Jag bestämmer över min karriär och satsar på att ta mig tillbaks. Vi får se hur det går, men med Elitidrottsförsäkringen har jag i alla fall haft de rätta resurserna. Kontakta Folksam på om du vill veta mer om hur Folksams Elitidrottsförsäkring kan skydda din framtid som elitidrottare.

11

12 folksam.se S

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01 Idrottsförsäkring Innehåll Läs detta först......................... 4 Information............................ 5 Folksams

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR Licensförsäkring för Svenska Squashförbundet G407:1 2015-07-01

ALLMÄNT VILLKOR Licensförsäkring för Svenska Squashförbundet G407:1 2015-07-01 ALLMÄNT VILLKOR Licensförsäkring för Svenska Squashförbundet G407:1 2015-07-01 Förutom vad som sägs i detta villkor gäller även vad som anges i försäkringsinformationen samt vad som bestäms i gruppavtalet,

Läs mer

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01 Olycksfalls- och Krisförsäkring 2/9 Villkor K64810 Svenska Golfförbundet Innehåll 1. Information... 3 1.1

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR Bas, Tränings- & Tävlingsförsäkring för Svenska Gymnastikförbundet G352:1 2015-10-01

ALLMÄNT VILLKOR Bas, Tränings- & Tävlingsförsäkring för Svenska Gymnastikförbundet G352:1 2015-10-01 ALLMÄNT VILLKOR Bas, Tränings- & Tävlingsförsäkring för Svenska Gymnastikförbundet G352:1 2015-10-01 Förutom vad som sägs i detta villkor gäller även vad som anges i försäkringsinformationen samt vad som

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I15 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2015

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I15 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2015 Försäkringsvillkor I15 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 april 2015 2/14 Idrottsförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring...3 A Förklaringar av viktiga begrepp...4

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013 Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 april 2013 2/14 Idrottsförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring...3 A Förklaringar av

Läs mer

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007 Villkor L304 Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från och med den 1 juli 2007 Olycksfallsförsäkring 1. Försäkringen gäller med följande moment Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2012 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(7) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2012. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01 SLAO:s Utförsåkarförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmånerna... 3 Villkor för försäkringen..................... 4 1. Information............................

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor B14 Gäller från och med 2014 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12050 14-01 Innehåll Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring... 4 A. Förklaring av viktiga

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12405 14-12 3/12 Innehåll Försäkringsvillkor Startklar och Startklar Plus...4 A Förklaringar

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP756106. Åmåls kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP426883. Kalix kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP316715. Ulricehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP585393. Aneby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP595718. Kristinehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från

Läs mer