Innehåll. DLA Group DLA A.M.B.A. årsberättelse 2 DLA Group lantbrukspolitisk aktiviteter 3 DLA Group årsberättelse 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. DLA Group DLA A.M.B.A. årsberättelse 2 DLA Group lantbrukspolitisk aktiviteter 3 DLA Group årsberättelse 4"

Transkript

1 09 Å r s b e r ä t t e l s e

2

3 Innehåll DLA Group DLA A.M.B.A. årsberättelse 2 DLA Group lantbrukspolitisk aktiviteter 3 DLA Group årsberättelse 4 Presentation av DLA GROUP 6 DLA Group - Organisationsstruktur 7 DLA Group - Huvudverksamhet 7 DLA Group - Mission, Vision, Strategi 8 DLA Group - marknadsaktiviteter 9 DLA Group - Detaljhandelsföretag och medlemmar 10 DLA Agro DLA Agro årsberättelse 12 DLA Agro Fakta 13 bolag/agenter DLA Agro A.m.b.a. råvaror 14 DLA Agro A.m.b.a. växtskydd 15 DLA Agro A.m.b.a. Plast/bindgarn 16 DLA Agro a.m.b.a. handelsgödsel 17 DLA Agro Energy A/S 18 Nordic Seed A/S 19 Scanola A/S 20 Scanfedt A/S 21 DGF sikring A.m.b.a. 22 Vilomix Holding Vilomix Holding årsberättelse 24 Vilomix Holding a/s Fakta 25 bolag Dansk Vilomix A/S 26 ab KvarnbyFoder 27 Normin as 28 Melica finland oy 29 Vilofarm A/S 30 Vilovet A/S 31 Dan Agro Holding Dan Agro Holding A/S årsberättelse 32 dan agro holding a/s fakta 33 bolag HEDEGAARD agro 34 HEDEGAARD foods 35 Trinol A/S 36 Dan aller Holding Dan aller Holding A/S årsberättelse 38 dan aller holding a/s fakta 39 bolag Aller mølle A/S 39 Baltic Agro Holding Baltic Agro Holding a/s årsberättelse 40 Baltic Agro Holding Fakta 41 bolag AS Baltic agro, Estland 42 SIA Baltic agro, Lettland 43 UAB Baltic agro, Litauen 44 DLA Group bolagsöversikt 46 Styrelsesmedlemmar 48 1

4 DL A A.m.b.A. årsber ät telse 2009 Stora utmaningar för nordeuropeiskt lantbruk År 2009 bjöd på stora utmaningar för lantbruket i en lång rad länder. Avräkningspriserna föll under året medan priset på insatsråvarorna till växtodlingen stabiliserade sig på en högre nivå vilket försämrade lönsamheten. Dessa förändringar för lantbruket har kommit snabbt och har drabbat alla produktionsgrenar. Om lantbruket ska kunna utvecklas i rätt riktning är det mycket viktigt att det under de kommande åren etableras bättre produktionsvillkor både för växtodling och för animalieproduktion. I Nordeuropa där DLA Group har sin verksamhet kännetecknas näringen av en mycket modern produktionsapparat med hög effektivitet. Detta är förhållanden som normalt stabiliserar och dämpar effekten av till exempel en ekonomisk kris som den aktuella. Lantbruket har nu emellertid drabbats av så ogynnsamma förhållanden då det gäller pris och avsättning att till och med många års målinriktade investeringar i teknik, know-how och företagsledning inte kan dämpa effekten. Trots att näringen befinner sig i en så utmanande situation just nu är det viktigt att tänka på att det finns ljuspunkter. En sådan är den historiskt låga räntan som i hög grad hjälper till att minska den ekonomiska bördan och samtidigt öppna för nya möjligheter. Dessutom är det ett faktum att behovet av livsmedel i världen stiger vilket gör att investering i livsmedelsproduktion är intressant även i framtiden. Det är emellertid ett absolut krav att de internationella ramvillkoren är likformiga för att konkurrensförmågan ska vidmakthållas. Målet är att näringen ska kunna klara sig inom utstakade ramar. Lantbruket ska inte missgynnas av stöd eller åtgärder som kan hindra en naturlig utveckling av näringen eller kan skapa snedvridningar i förhållande till övriga näringar. DLA Group har de senaste åren präglats av tillväxt och positiv utveckling vilket gör att gruppen idag har en säker plats på den nordeuropeiska kartan över försörjningsföretag till lantbruket. Søren Smalbro Danish Agro gick in och tog över verksamheten och vi kan med tillfredställelse konstatera att det var en bra lösning samtidigt som det tidigare S.A.B. fortfarande finns med i gruppen. Även på andra områden har gruppens verksamhet stärkts. Det skedde då ett av de få kvarvarande förnödenhetsföretagen, Aller Mølle A/S förvärvades av Dan Aller Holding som ingår i DLA Group. Detta var mycket bra och stärker naturligtvis den samlade gruppen. Även utåt har DLA Group stärkts under det senaste året genom nya internationella inköpssamarbete. Som representant för ägarkretsen bakom DLA ser jag fram mot den fortsatta utveckling av dessa samarbeten och vad det kan bidra med då det gäller nya projekt och positiv vinst för vår grupp under de kommande åren. Lantbrukare Søren Smalbro, Ordförande i DLA Inom gruppen blev det mot slutet av sommaren 2009 klart att den ekonomiska situationen för S.A.B. var så pressad att det var nödvändigt med en alternativ lösning till företagets självständighet. 2

5 DL A Group l antbrukspolitisk ak tiviteter ägarkrets LANTBRUKARE OCH AKTIEÄGARE I PRIVATA MEDLEMSFÖRETAG FÖRSÖRJNINGSFÖRETAG DLA Amba lantbrukspolitisk aktiviteter 36 DLA MEdlemmar kommersiella aktiviteter DLA A.m.b.A. bildades 1975 under namnet Den lokale Andel med syftet att ta till vara medlemmarnas politiska intresse. DLA A.m.b.A. är: - ägarnas företrädare i DLA Group - den lantbrukspolitiska delen av DLA Group - medlem i det danska Landbruksraad - representerat i styrelsen av ägarrepresentanter (lantbrukare) och kommersiella ledare från ett tvärsnitt av förnödenhetsföretagen i DLA Group. Styrelsen för DLA: FRÅN V: Knud J. Vest Vice ordförande Danish Agro Peter Torssell Iversen VD Dansk Vilomix Carl B. Harbo VD DLA Agro Niels Christensen Ordförande NAG Søren Smalbro Ordförande DLA / Ordförande Nordjysk Andel Erik Poulsen VD Nordjysk Andel Jørgen H. Mikkelsen Ordförande Danish Agro Carsten Lauridsen VD Vestjyllands Andel Leif Haubjerg Ordförande Vestjyllands Andel Björn Skogsberg VD DLA Agro Sverige Kurt Landtved Danish Agro A/S Fyn på trappan FRÅN V: Göran Trobro Ordförande KLF Sverige Christer Nilsson VD KLF Sverige frånvarande: Jørn Fogh VD Aller Mølle Christian Junker VD Danish Agro 3

6 DL A Group årsber ät telse 2009 En stabil marknadsposition trots svåra villkor under 2009 Förnödenhetsbranschen till lantbruket på DLA Groups hemmamarknad, dvs. marknaderna i Skandinavien och Östersjöregionen har under de senaste åren varit utsatt för mycket svåra villkor. Sämre handelsvillkor kombinerat med fallande avräkningspriser på lantbruksprodukter har minskat manöverutrymmet för aktörerna i lantbruket och ställt krav på stark styrning av den affärsmässiga verksamheten. Trots denna utveckling under 2009 har det emellertid lyckats för DLA Group att försvara sin position som en betydande aktör i förnödenhetsbranschen på den nordeuropeiska marknaden. Gruppens samlade detaljomsättning uppgick under 2009 till 18,2 miljarder DKK, vilket är en liten nedgång jämfört med Nedgången orsakas av ett prisfall på nästan alla produktgrupper och en allmän nedgång i lantbrukets förbrukning av insatsråvaror och färdigfoder. Bland DLA Groups associerade företag uppnådde DLA Agro en omsättning på något över 6,2 miljarder DKK under 2009 mot ca 6,7 miljarder DKK under Vilomixkoncernen omsatte ca 1 miljard DKK under 2009 mot ca 0,8 miljarder DKK under Baltic Agro Holdings omsättning var 1,4 miljarder DKK under 2009 mot 2 miljarder DKK under 2008 och Dan Agro Holdings omsättning var knappt 2,1 miljarder DKK under 2009 mot 1,2 miljarder DKK under Under 2009 bildades företaget Dan Aller Holding A/S som moderföretag till det inköpta företaget Aller Mølle A/S. En grupp ägare bakom DLA Group köpte Aller Mølle A/S när detta företag lämnades ut till försäljning under våren Att strukturrationaliseringen i förnödenhetsbranschen fortsätter med oförminskad styrka visade sig tydligt under sommaren 2009 då S.A.B. meddelade att företaget inte kunde fortsätta på egen hand. Resultatet blev att Danish Agro övertog företagets verksamhet. Sammanslagningen har redan gett rationaliseringsvinster som totalt sett kommer att stärka DLA Groups konkurrensförmåga och på så sätt komma lantbruket till godo. Vid årsskiftet 2009/10 kunde Aarhusegnens Andel inte längre driva verksamheten vidare. Ett konsortium av Danish Agro och DLG bildades med uppgift att förvärva företaget och därmed undanröja en hotande konkurs. Verksamheten i Aarhusegnens Andel har nu delats upp mellan konsortiepartnerna och Danish Agro har därefter sålt en del verksamheter vidare till Nordjysk Andel och Vestjyllands Andel. Köpet av Aarhusegnens Andel förväntas bidra ytterligare till att stärka DLA Groups totalprofil på både detaljhandels- och inköpsområdet under kommande år. Christian junker På företagsnivå fortsätter Vilomix Holding de senaste årens positiva framgång och har presterat det bästa resultatet någonsin under Det är mycket tillfredsställande och visar att företaget är inne på rätt väg. Under 2009 har Vilomix Holding A/S ökat sin ägarandel i Vilovet A/S från 60 % till 100 % och i Vilofarm A/S från 50 % till 100 %. Vilomixgruppen utvidgar genom detta sin position inom Farm Supply, som även täcker området för veterinärmedicin. Genom medlemmarnas ägande i Vilomixföretagen stärks DLA Groups försäljningskanaler på dessa produktområden både inom landet och internationellt. I Baltic Agro Holding A/S minskade både omsättning och vinst. Detta avspeglar att marknadsförhållanden på den baltiska marknaden varit mycket svåra under I den ekonomiskt pressade situationen har en försiktig affärsstrategi och större uppmärksamhet på kundkrediterna gett ett bra resultat sett i förhållande till marknads- och branschvillkoren. För 2010 räknar vi med att rationaliseringar och anpassningar i gruppens baltiska företag ska ge ett klart bättre resultat. Dan Agro Holding A/S har totalt sett lämnat ett tillfredsställande resultat för HEDEGAARD-koncernen är nu efter en målmedveten insats helt inlemmad i DLA Group. HEDEGAARD foods avskildes från HEDEGAARD A/S som ett självständigt företag under Företagets resultat på 16,1 miljoner DKK för 2009 är mycket bra och förräntar det egna 4

7 kapitalet med 29 %. Det fina resultatet kommer av optimerade produktionsprocesser och förbättrade kommersiella förhållanden för äggprodukter. För HEDEGAARD agro har året präglats av hård konkurrens och fallande produktpriser men företagets foderförsäljning har hållit ställningarna på en fallande marknad. Vi räknar med ett förbättrat resultat för 2010 genom vinster från den fortsatta integrationen i DLA Group. upprätta samarbetsavtal med internationella företag på förnödenhetsmarknaden. Samarbeten av den här typen är viktiga för DLA Group och de kommer att bidra till en fortsatt förbättring av konkurrensförmågan i gruppens detaljföretag och detta ger ökad vinst för lantbruket. På uppdrag av styrelserna i DLA Agro A.m.b.A., Vilomix Holding A/S, Baltic Agro Holding A/S, Dan Agro Holding A/S och Dan Aller Holding A/S. I DLA Agro levererar uppströmsföretagen till exempel Nordic Seed A/S, Scanola A/S och DLA Agro Energy A/S solida resultat och säkrar vinsten för ägarkretsen bakom DLA Group med ett starkt produktsortiment till konkurrenskraftiga priser. Christian Junker, styrelseordförande Framöver är målsättningen för DLA Group en fortsatt konsolidering av företagen och verksamheten på de marknader där gruppen opererar. Den snabba förändringen av lantbruket innebär att utvecklingen i DLA Group i framtiden ska säkra en stark och marknadsledande struktur som kan möta de krav som lantbruket kommer att ställa på kostnadseffektivitet, leveransförmåga och konkurrenskraft. För att leva upp till detta kommer DLA Group under de kommande åren att fortsätta sina ansträngningar att Photo: agrofoto 5

8 PRESENTATION AV DL A GROUP DLA GRoup Genom sitt ägande av en rad nordiska försörjningsföretag till lantbruket står ca lantbrukare och aktieägare i privata företag och medlemsföretag bakom DLA Group. DLA Group är en samlingsbenämning av de fem affärsområdena DLA Agro, Vilomix, Dan Agro Holding, Dan Aller Holding och Baltic Agro Holding, som idag ägs av samma krets av danska och utländska försörjningsföretag till lantbruket. De två primära försörjningsföretagen i DLA Group är DLA Agro A.m.b.A. och Dansk Vilomix A/S. Dessa företag leds av Carl B. Harbo, VD i DLA Agro A.m.b.A. och Peter Iversen, VD i Vilomix Holding A/S. DLA Agro A.m.b.A. är en handelsverksamhet som med ett antal företag och affärsenheter hanterar inköp och distribution av olika produkter till lantbruket. Huvuddelen av DLA Agros produktsortiment köps in från utvalda leverantörer inom landet och från utlandet medan resten produceras i egna fabriker eller hanteras av företag i egen regi. Dansk Vilomix A/S sysslar främst med produktion och försäljning av kundanpassade vitamin- och mineralblandningar för användning i foderblandningar inom agroindustrin. En stor del av försörjningen av mineraler, vitaminer och premix till DLA Group kommer från Dansk Vilomix A/S. Dan Agro Holding A/S omfattar företagen Hedegaard Koncernen, som förvärvades under Dan Aller Holding A/S omfatter företagen Aller Mølle A/S, som förvärvades under Baltic Agro Holding A/S står för DLA Groups aktiviteter på den baltiska marknaden. Christian Junker Henning Haahr Carl B. Harbo Søren Smalbro Peter Iversen LEDNINGEN I DLA GROUP FRÅN V.: Carl B. Harbo VD i DLA Agro, Christian Junker ordförande för den kommersiella verksamheten i DLA Group, Søren Smalbro ordförande för de lantbrukspolitiska aktiviteterna i DLA Group, Henning Haahr ekonomidirektör i DLA Group, Peter Iversen VD i Vilomix Holding A/S. 6

9 DL A Group - Organisationsstruk tur ägarkrets LANTBRUKARE OCH AKTIEÄGARE I PRIVATA MEDLEMSFÖRETAG FÖRSÖRJNINGSFÖRETAG 36 DLA-MEDLEMMAR DLA A.m.b.a. STYRELSER DLA Agro A.m.b.A Vilomix Holding A/S Dan Agro Holding A/S Dan Aller Holding A/S Baltic Agro Holding A/S DLA Agro råvaror DLA Agro växtskydd DLA Agro plast/bindgarn dla agro handelsgödsel DLA Agro Energy A/S Nordic Seed A/S Scanola A/S Scanfedt A/S DGF sikring a.m.b.a. Dansk Vilomix A/S AB Kvarnby Foder Normin as Rehu Melica OY Vilofarm A/S Vilovet A/S Hedegaard agro A/S Hedegaard foods A/S Trinol A/S Aller Mølle A/S as baltic agro Estland PÕllumajandusteenuste OUˆ sia baltic agro Lettland SIA Agro Stende Saldus Labiba uab baltic agro Litauen DLA Group HUVUDVERKSAMHET DLA Groups huvudverksamhet omfattar inköp, produktion och förmedling/försäljning av lantbruksrelaterade varor. DLA-gruppen har genom ett starkt nätverk av detaljhandelsföretag i de nordiska och baltiska länderna en ledande position som leverantör av fodermineraler/vitaminer/premix, råvaror, utsäde, handelsgödsel, växtskydd m.m. till lantbruket. Energi träpellets Foderfett DLA group Veterinärmedicin Försäkringer Mineralgödsel Lantbrukshygien Foder DLA Group erbjuder lantbruket ett brett sortiment av kvalitetsprodukter på de marknader där gruppen är representerad. Rapsolja/ rapskakor Premixer Genom DLA Groups fortsatta utvidgning når vi en stadigt starkare position som gör att vi kan ingå fördelaktiga samarbets- och leveransavtal med strategiskt viktiga leverantörer. Utsäde Växtskydd Råvaror Plast/ bindgarn Förpackningsvaror 7

10 DL A Group - MISSION, VISION, STR ATEGI DLA Groups bas för verksamhetens drift och utveckling definieras genom gruppens vision och mission, samt med klart definierade strategiska mål. Vi ska erbjuda nya medlemmar ett lättillgängligt nätverkssamarbete med möjlighet för medinflytande via medlemskap och med respekt för den enskilde medlemmens individualitet. VISION vi ska utveckla vår grupp till att bli en av de starkaste organisationerna inom agroindustrin på den Nordeuropeiska marknaden. MISSION Genom att utnyttja vår storlek ska vi garantera att våra medlemsföretag, egna företag och ägare får den mest optimala värdekedjan. Genom att utnyttja vår betydande storlek på marknaden vill vi försäkra att vi uppnår de bästa möjliga inköpsvillkoren hos utvalda strategiska leverantörer och samarbetspartner, för att därigenom kunna erbjuda våra medlemmar och samarbetspartners konkurrenskraftiga fördelar. Vi ska ha de bästa medarbetarna på alla områden som kontinuerligt kan bygga ut och optimera vårt flexibla och effektiva handelssystem. STRATEGISKAA MÅL Att utvidga verksamheten och inköpssamarbetet på existerande marknader och på nya marknader runt Östersjön. Photo: agrofoto 8

11 Vik tiga MArknadsAK TIVITETER I DL A GROUP 2010 Köp av delar av Aarhusegnens Andel 1975 DLA s lantbrukspolitiska verksamhet började 2000 Marknadsaktiviteter i Sverige 1984 Kommersiell inköpsverksamhet började 2005 ETABLERING AV BALTISKA VERKSAMHETER: AS baltic agro, ESTLAND SIA baltic agro, lettland UAB baltic agro, litauen 2008 Strategisk samarbete med Yara 2003 Marknadsaktiviteter i Norge 2001 Köp av Dansk Vilomix A/S 2008 KÖP AV HEDEGAARD A/S 2005 Strategisk samarbete med Kemira GrowHow 2009 Internationella allianser 9

12 DL A Group - DETAL JHANDELSFÖRETAG DETALJHANDELSFÖRETAG Ägarkretsen bakom DLA Group är ett antal handelsföretag med försäljning till lantbruket i de nordiska länderna. PROGNOS 2010 Effekten av ökat medlemsantal förväntas slå igenom fullt ut och därigenom öka DLA Groups totala omsättning under Dessa företag hanterar produkter som köpts in genom eller producerats av medlemsföretagen i DLA Group. DLA Groups detaljhandelsomsättning framgår av nedanstående figur. RESULTAT MILJONER DKK 2008/ /10* Omsättning Resultat 187 Tillgångar Eget kapital Andel eget kapital % 21,1 Antal anställda Omsättning per anställd (t.dkk) *prognos Samtidigt kommer strategiskt inköpssamarbete att öka DLA Groups inköpsvolymer och därigenom skärpa gruppens konkurrensförmåga, marknadsposition och omsättning på de marknader där gruppen är aktiv. DLA Groups detaljhandelsomsättning per land framgår av nedanstående figur: DETALJHANDELNS OMSÄTTNING 2008/09 (I MILJONER DKK) Danmark: Sverige: Norge: Baltikum: norge sverige danmark

13 1 Danish Agro a.m.b.a. 16 KLF 2 Nordjysk Andel A.m.b.A 17 Södra Åby Lokalförening 3 Vestjyllands Andel a.m.b.a. 18 Tyringe Lokalförening 4 Næsbjerg Foderstofforening 19 Axving AB 5 Vejrup Andels Grovvareforening 20 Bröderna Karlsson Foder AB 6 Nordsjællands Andels Grovvareforening 21 Dalviks Kvarn AB 7 Salling Grovvarer AmbA 22 Fjällbacka Foder och Hundköket AB 8 Nielsen & Smith 23 Fole Kvarn AB 9 Hindrichsens Eftf. A/S 24 Forsbecks AB 10 LH Foder ApS 25 Hallands Frökontor AB 11 Nordvest Foder A/S 26 Hjalmar Möller AB 12 Hedegaard A/S 27 Johan Hansson AB 13 Aller Mølle A/S 28 Skene Valskvarn AB 14 Mollerup Mølle A/S 29 Vallberga Lantmän 15 Dansk Vilomix A/S 30 Varaslättens Lagerhus 31 Västerbottens Fodercentral AB 32 Stenstu Kvarn 33 Fiskå Mølle a.s 34 AS baltic agro 35 SIA baltic agro 36 UAB baltic agro finland ryssland 34 estland 35 lettland litauen 36 11

14 DL A Agro årsber ät telse 2009 Starkare grund för verksamheten på en pressad marknad Till följd av DLA Groups konstanta utveckling med fler medlemmar och ett större internationellt affärsområde har grunden för verksamheten i DLA Agro utökats kraftigt under Den totala inköpsomsättningen i DLA Agro blev under 2009 ca 6,2 miljarder DKK mot gott och väl 6,7 miljarder DKK under Orsaken till minskningen är väsentligt lägre priser på en rad varor samt i mindre omfattning minskade volymer. Lantbruket har förutom pressade handelsvillkor med högre priser på insatsråvarorna och lägre priser på sålda produkter även haft en mycket pressad finansiell sits. Detta har stärkt den pågående strukturrationaliseringen i lantbruket där utvecklingen snabbt går mot ett mindre antal större enheter. Utvecklingen påverkar även försörjningsledet, speciellt anpassning av produktionskapacitet, logistik och detaljstruktur. Carl Bernskov Harbo Både i den kooperativa och i den privata förnödenhetshandeln har det på grund av detta skett anpassningar under de senaste åren vilket även har påverkat verksamheten i DLA Agro. Dan Aller Holding, som ingår i DLA Group, köpte under sommaren 2009 ett av de sista privata förnödenhetsföretagen, Aller Mølle A/S, vilket medförde en verksamhetsökning i DLA Agro. internationella förnödenhetsaktörer inom produktområden som råvaror, handelsgödsel, växtskydd, m.m. Dessa samarbeten förväntas kunna tillföra DLA Agro ny kunskap och kompetens på olika produktområden samt en stärkt inköpsposition som ger lantbruket ett bättre produktutbud och bättre inköpsförhållanden. Den kom ovanpå den mycket påtagliga ökningen som uppnåddes under 2008 genom expansionen med HEDEGAARD A/S, Mollerup Mølle A/S, JB Møller och Landbrugets Storkøb A/S. Samtliga produktområden i DLA Agro har i och med detta ökat omsättningen och volymerna och därmed stärkt sin position mot ständigt större och starkare leverantörer. I framtiden är det endast de mest slimmade och kostnadseffektiva företagen som kommer att överleva som attraktiva leverantörer till ett ständigt mer specialiserat lantbruk. Därför är det viktigt för alla DLA Agro-företagen och produktförmedlarna att arbeta målinriktat för att anpassa strukturer och system till att hantera fler kunder och en ständigt stigande omsättning och ökade volymer. I DLA Agro är det på företagsnivå speciellt positivt att framhålla utvecklingen inom utsäde, Nordic Seed A/S och energiområdet, DLA Agro Energy A/S. Men även Scanola A/S har haft ett bra år Den starka vertikala integrationen i värdekedjan hos dessa företag har visat sig vara en stor styrka och ger avgörande konkurrensfördelar för medlemmarna i DLA Agro. Även inom övriga produktområden har vi bra framgång och utveckling i verksamheten. Under det kommande året, 2010, säkras medlemmar och samarbetspartners en slagkraftig och optimerad inköps- och leverantörsorganisation på den nordeuropeiska marknaden då det gäller försörjningsprodukter till lantbruket. I förlängningen av detta är det med stor tillfredställelse som DLA Group under de senaste åren har etablerat samarbete med flera Carl Bernskov Harbo VD DLA Agro / DLA Group 12

15 DL A Agro fak ta Mission Att leverera lantbruksprodukter till DLA Groups medlemmar och samarbetspartners i Nordeuropa inbegripet Norden och länderna kring Östersjön. Vision DLA Agro A.m.b.A. är ett gemensamt inköps- och marknadsföringsföretag för ett antal nordeuropeiska försörjningsföretag till lantbruket. DLA Agro ska utvecklas till att vara ett av de största lantbrukshandelsföretagen i Nordeuropa med en målinriktad, balanserad och expansiv huvudstrategi. DLA Agro koncernen miljoner DKK DLA Agro A.m.b.A 2008 resultat resultat budget AgrowLine A/S Scanola A/S Scanfedt A/S Nordic Seed A/S DLA Agro Energy A/S tpi Bioenergy A.m.b.A Forsikringsaktiviteter Total inköpsverksamhet ) Verksamheten har förts över till DLA Agro A.m.b.A. fr.o.m. 1/ ) Verksamheten har förts över till DLA Agro Energy A/S fr.o.m. 1/ Foderfett Rapsolja/ Rapskakor Försäkringer Omsättningen för 2009 visar på en svag minskning jämfört med tidigare år. Orsaken till minskningen är betydligt lägre priser på en rad varor samt i mindre omfattning minskade volymer. Energi Träpellets DLA agro Råvaror DLA Agro A.m.b.A. är inne i en mycket positiv utveckling med utbyggnad och anpassning av affärssystem för hantering av en ökande medlemstillströmning och fler produktområden inom DLA Group. Mineralgödsel Plast/ Bindgarn För 2010 förväntas i stort sett samma nivå på inköpsverksamheten med ständigt ökande internationell verksamhet. Utsäde DLA Agros syfte är att ge medlemmarna i DLA Group konkurrenskraftiga fördelar genom: Ett omfattande kvalitetssortiment till konkurrenskraftiga priser. Unika produktlösningar och stor försörjningssäkerhet. En företagsstruktur som stödjer och utvecklar medlemmarnas kärnverksamheter. Växtskydd Lantbrukshygien Som inköpskoncern hanterar DLA Agro varor för 6 7 miljarder DKK årligen inom produktområdena foderråvaror, handelsgödsel, växtskydd, utsäde, energiprodukter, plast, bindgarn m.m. Ledning Carl B. Harbo Styrelse Christian Junker, ordförande Per Magnus Johansson, vice ordförande Carsten Lauridsen Erik Poulsen Christer Nilsson Leif Kåre Gjerde Jørn Fogh Søren Rathcke Jakob Hangaard Pedersen Peter Torssell Iversen Ledningsgrupp Jens B. Jensen, råvaror Morten Skelgaard, handelsgödsel/växtskydd Kim Bonde Petersen, utsäde Björn Skogsberg, VD Sverige DLA Agro A.m.b.A Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 13

16 DL A Agro A.m.b.a. r åvaror Affärsområde Råvaruavdelningen ansvarar för att samordna inköp och leverans av råvaror från producenter och samarbetspartner i hela världen till DLA Groups foderfabriker och associerade företag. Avdelningen har dessutom hand om handeln för företagen Scanola A/S och Scanfedt A/S och den dagliga driften av terminalerna i Århus hamn. Verksamhet under blev som väntat ett turbulent år. Den världsomspännande finanskrisen gjorde att lantbruket och dess förädlingsindustrier sattes på hårda prov. Efterfrågan på lantbruksprodukter såsom kött, mjölk, ägg, m.m. föll liksom priserna. Vi fick även en låg sojaskörd i Sydamerika. Torka förstörde odlingen på stora arealer och den totala skörden blev till följd av detta betydligt lägre än väntat. Detta medförde att vi fick stå ut med höga sojapriser som smittade av sig till övriga proteinprodukter. Höga foderpriser och låga avräkningspriser blev några av de stora utmaningarna för lantbruket, endast spannmålspriserna blev låga. Omsättningen av fodermedel föll mellan 10 och 15 % under 2009 i nästan hela världen. Genom uppköp och strategiska partnerskap utvidgade DLA Group sin marknadsposition och inköpsstyrka även under DLA Agro omsatte under 2009 knappt 1,1 miljoner ton råvaror. Detta är en ökning jämfört med förra året om man korrigerar för den extraordinära omsättningen av spannmålsersättning. De viktigaste produkterna var sojaprodukter som utgjorde mer än hälften av den totala volymen. Dessutom hanterar avdelningen inköp av bland annat raps- och solrosprodukter, betfor, aminosyror, palmolja, rapsfrö, rapskakor, rapsolja, foderfett, fosfater m.m. Marknaden är i början av 2010 fortfarande ostabil. Prognosen för en stor sojaskörd i Sydamerika i år och fortsatt låga spannmålspriser bör kunna resultera i lägre foderpriser. Nyckeltal Omsättning i mio. DKK Försäljning i ton Ledning Jens B. Jensen, råvaruchef DLA Agro A.m.b.A Centerhavnsvej 13 Råvaruutskott Erik Poulsen, ordförande DK-7000 Fredericia 14

17 DL A Agro A.m.b.a. vä x tsk ydd Affärsområde DLA Agros växtskyddsavdelning tillhandahåller ett brett sortiment av växtskyddsprodukter till lantbruket i Danmark, Sverige och Baltikum. Verksamhet under 2009 Förbrukningen av växtskyddsprodukter föll under 2009 jämfört med Detta berodde på förväntningar om relativt låga avräkningspriser och ett mycket lågt infektionstryck av svamp speciellt i vete och raps. De fortsatt låga avräkningspriserna under hösten 2009 kommer förmodligen att påverka försäljningen negativt under skyddsavgiften i Danmark, vilket förmodligen kommer att påverka försäljningen av växtskyddsmedel negativt. Avgiften till staten förväntas stiga, vilket kommer att medföra höjda priser på växtskyddsmedel. Samtidigt harmoniseras avgiftsberäkningen på marknaden till en avgift per liter/kg aktiv substans. Grön Växt och andra lagstadgade initiativ förväntas dessutom påverka förbrukningsmönstret och ändra försäljningsfördelningen av de enskilda produkterna. På leverantörssidan fortsätter strukturanpassning och effektivisering av logistiken och det ställs hela tiden större krav på kundens inköpsförmåga. DLA Groups volymtillväxt ger tillgång till stora internationella leverantörer med ett brett sortiment till konkurrenskraftiga priser. Utvidgningen av gruppen stärker växtskyddsområdet. Genom utveckling av försäljningskoncept, som till exempel anpassade växtskyddslösningar till utsäde skapas en starkare profil. Under 2010 kommer dessa försäljningskoncept att stärkas ytterligare. I framtiden emotses skärpt lagstiftning på växtskyddsområdet. Under 2010 räknar vi med en betydande förändring av växt- Nyckeltal i miljoner DKK Omsättning (intern och extern) Ledning Morten Skelgaard, växtskyddschef Växtskyddskommitté Morten Skelgaard Søren Rathcke, ordförande DLA Agro A.m.b.A Ainars Upmanis Centerhavnsvej 13 Björn Skogsberg DK-7000 Fredericia Christer Nilsson Photo: agrofoto 15

18 DL A Agro A.m.b.a. Pl ast / bindgarn Affärsområde Avdelningen förser lantbruket med ett komplett kvalitetssortiment från Europas ledande producenter av produkter för ensilering och skörd. Under 2010 är huvudstrategin för plast-/bindgarnsområdet en fortsatt utveckling av strategiska och koordinerade inköpsavtal tvärs över alla DLA Groups marknader. De primära produktområdena är: täckmaterial till ensilering sträckfilm till ensilering ensileringsmedel bindgarn rundbalnät. DLA Groups förmedlingssamarbete tillsammans med lokala föreningar ger ett starkt lokalt inflytande och kunskaper som är helt avgörande för utveckling av produktområdet.tvärs över landsgränserna sätter vi lantbrukarens behov i centrum och samlade erfarenheter används effektivt för att vidareutveckla idéer och tankar till nya koncept. DLA Groups inköpssamarbete inom ensilering och produkter för skörd omfattar medlemmar och samarbetspartner i Danmark, Sverige, Norge, Island och Baltikum. Dessutom förväntas internationella allianser att stärka utväxlingen av kunskap och att öka den samlade inköpsvolymen på plast-/ bindgarnsområdet. Målet för inköpssamarbetet är att skapa större inköpsvolymer, få konkurrenskraftiga villkor, vara först med nya koncept och att kunna erbjuda innovativa produktlösningar. Nyckeltal i miljoner DKK Omsättning Verksamhet under 2009 Den allmänna avmattningen medförde kraftigt fallande råvarupriser i slutet av Under 2009 har priserna haft en stigande tendens. I stort har plast-/bindgarnsmarknaden under 2009 präglats av återhållsamhet och fördröjt köp av varor till omedelbart före användningstillfället. Det har alltså varit flera och mindre inköp i motsats till tidigare då det varit få och större inköp. Produktansvarig Per Jacobsen Produktkommitté plast/bindgarn Mads Kristensen, ordförande DLA Agro A.m.b.A Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 16

19 DL A Agro A.m.b.a. handelsgödsel Affärsområde DLA Agro handelsgödsel sköter DLA Groups handelsgödselaktiviteter i Danmark, Sverige, Norge och i Baltikum. Verksamhet under har präglats av en turbulent marknad för handelsgödsel. I början av året föll handelsgödselpriserna, i motsats till tidigare år då priserna normalt stiger under våren. Fallet beror på förväntningar om lägre avräkningspriser och därmed en fallande handelsgödselanvändning i hela Europa. Till detta kom finanskrisens inverkan på valutakurserna som i stor utsträckning har hjälpt till att påverka prisutvecklingen. Under det gångna året har försäljningen av handelsgödsel minskat och DLA Groups volymutveckling på handelsgödsel har av denna anledning inte varit tillfredsställande under Minskningen har i första hand skett på NPK eftersom många lantbrukare har valt att spara på P och K och i stället valt att använda ren N-handelsgödsel. Dessutom påverkades marknaden negativt av att flera stora producenter under långa perioder stängde ner NPK-produktionen på grund av minskad avsättning. Handelsgödselsäsongen 2009/10 började med relativt låga priser i partihandeln. Orsaken till detta är i första hand en svag efterfrågan på marknaden och relativt stora lager handelsgödsel från förra säsongen. Efter november 2009 har producenterna av handelsgödsel lämnat rapport om en stigande orderingång och detta har medfört prisstegringar. I takt med DLA Groups marknadsutveckling har den internationella verksamheten ökat och de gränsöverskridande funktionerna, som logistik och distribution, har utvecklats och effektiviserats ytterligare under Idag har gruppen en effektiv organisation med mycket låga kostnader per ton hanterad handelsgödsel. Under 2010 räknar vi med en mindre ökning av handelsgödselomsättningen eftersom lagren förventas ha minska. Nyckeltal i miljoner DKK Omsättning (intern och extern) Ledning Morten Skelgaard, mineralgödselchef Handelsgödselkommitte Carsten Lauridsen, ordförande DLA Agro A.m.b.A Per Magnus Johansson Centerhavnsvej 13 Søren Rathcke DK-7000 Fredericia Ants Puusta Photo: agrofoto 17

20 DL A Agro Energy A /S Affärsområde DLA Agro Energy som är DLA Groups energiföretag har ett strategiskt samarbete med Statoil på oljeprodukter. Via DLA Agro Energy kan medlemmarna i DLA Group nu erbjuda danskt lantbruk ett starkt och konkurrenskraftigt alternativ vid inköp av energiprodukter, som till exempel diesel, eldningsolja, smörjmedel, träpellets och övriga bioenergiprodukter. Verksamhet under 2009 DLA Agro Energys huvudverksamhet omfattar förmedling av inköp, utbildning och företagsutveckling på energiområdet. Till detta kommer planering, koordinering och försäljningshjälp till medlemmarna i DLA Group. DLA Agro Energy/DLA Group hade under 2009 en total volymökning på ca 9 % och en omsättning på 677 miljoner DKK mot 674 miljoner DKK under Detta ska ses i ljuset av i genomsnitt 15 % lägre priser på en rad energiprodukter under 2009 jämfört med Nyckeltal i miljoner DKK Omsättning (intern och extern) Kombinationen av DLA Groups starka position på lantbruksmarknaden och Statoils effektiva distributionsnät gör samarbetet till marknadens starkaste och ger en rad fördelar för alla parter. Statoil har nytta av DLA-medlemmarnas försäljningsorganisation och omvänt har medlemmarna fått en starkare produktpalett och fått stor nytta av Statoils produktkunskap och stora kompetens på energiområdet. Slutligen har lantbruket uppnått rationaliseringsvinster genom att samla inköpen av energiprodukter på ett ställe. Ledning Claus Mogensen, energichef Styrelse Christian Junker, ordförande Carsten Lauridsen, vice ordförande Erik Poulsen DLA Agro Energy A/S Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 18

21 Nordic Seed A /S Affärsområde Nordic Seed A/S förädlar och marknadsför sorter av korn, vete och i framtiden även andra lantbruksgrödor, som odlas i större omfattning i Nordeuropa. Verksamhet under 2009 Nordic Seed A/S har under det senaste året fortsatt en pågående anpassning och utveckling av företaget. I Holebyavdelningen är förtaget på plats med nya faciliteter i ny omgivning. Med ett mer ändamålsenligt upplägg av arbetsuppgifterna räknar vi med att driften optimeras för framtiden. Nordic Seed A/S har även i år haft en stor produktion av dihaploida (DH) plantor till andra förädlare, vilket betyder optimalt utnyttjande av laboratorieresurserna. Under 2009 har även företagets ackrediterade frölaboratorium i Odder kommit igång ordentligt. Vi räknar med att laboratoriet under 2010 ska kunna certifiera hela DLA Groups produktion av utsäde. På den internationella marknaden har Nordic Seed A/S befäst samarbetet med partners i hela Europa och företagets sorter finns nu i provning i fler länder än någonsin. Resultaten har redan börjat visa sig. Dels genom att en rad sorter har framskjutna positioner i provningen och dels genom en påtaglig ökning i förökningsarealen för en rad sorter. Totalt fick vi under 2009 en omsättning på 660 miljoner DKK mot 550 miljoner DKK under blir ett konsolideringsår för Nordic Seed A/S då vi ska skörda ansträngningarna av de senaste årens investering i utveckling av strukturer och processer, sammanslagning av förädlingsprogram, standardisering av försöksprogram m.m. Under åren framöver ska Nordic Seed A/S fokusera ännu mer på förädling vilket ska ge resultat som kan öka företagets förädlingsintäkter. Dessutom kommer vi att satsa målmedvetet på samarbete med andra förädlare, universitet och övriga partners vilka kommer att ingå i projektarbete tillsamman med oss. Vi har till exempel satt igång ett projekt som ska göra det möjligt att producera DH-plantor i vete med ny teknik. Om detta lyckas kommer metoden att minska förädlingstiden för vete med 3-4 år. Nyckeltal i miljoner DKK Omsättning (intern och extern) Ledning Kim Bonde Petersen, utsädeschef Styrelse Niels Jørgen Bønløkke, ordförande Vagn Juszczyk, vice ordförande Christian Junker Carsten Lauridsen Erik Poulsen Peter Michael Stevns Søren Rathcke Nordic Seed A/S Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 19

22 Sc anol a A /S Affärsområde Scanola A/S processar rapsfrö till vegetabilisk olja och rapskakor, av hög jämn kvalitet. Huvuddelen av rapsoljan säljes som neutraliserad råolja till biodiesel medan resten säljes som råolja på partimarknaden i Europa. Rapskakorna används i foderblandningar till nötkreatur och svin. Verksamhet under 2009 Under 2009 hade Scanola A/S en omsättning på 700 miljoner DKK mot 829 miljoner DKK under Den minskade omsättningen beror i första hand på fallande råvarupriser. Företaget processade ton rapsfrö under 2009 vilket är ett nytt produktionsrekord. Scanolas produktion har under fyra år i sträck legat runt ton vilket indikerar en mycket stabil produktion och ett högt kapacitetsutnyttjande. Den processade volymen frö har under 2009 resulterat i ton neutraliserad olja och ton vanlig rapsolja. Dessutom har det producerats ton rapskakor. Med DLA Groups fortsatta internationella expansion garanteras Scanola A/S en allt större säkerhet i tillgången på rapsfrö och avsättning för rapskakor och olja. Scanola arbetar målinriktat med att garantera en stabil avsättning av företagets produkter och man utför en löpande utvärdering av företagets utvecklingsmöjligheter på produktionssidan. Detta gör att vi har positiva förväntningar på Scanolas utveckling under kommande år. Nyckeltal Omsättning i miljoner DKK Produktion i ton Ledning Carl B. Harbo, VD Claus Emmertsen, produktion Trading Produktion Per Villumsen Scanola A/S Tongavej 1 Styrelse DK-8000 Århus C Erik Poulsen, ordförande Truels Damsgaard, vice ordförande Christian Junker, vice ordförande Carsten Lauridsen Jens Lauritsen Administration Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia Photo: agrofoto 20

23 Sc anfedt A /S Affärsområde Scanfedt A/S producerar foderfett av hög jämn kvalitet som används i foderblandningar i första hand till grisar och nötkreatur. Företaget köper in och blandar vegetabiliska fetter med fokus på kvalitet och spårbarhet. Nyckeltal Omsättning i miljoner DKK Försäljning i ton De olika aktieägarna i företaget har möjlighet att beställa just den blandning av fett som de önskar i sin egen foderblandning. Verksamhet under 2009 Scanfedt A/S omsättning under 2009 var 170 miljoner DKK mot 215 miljoner DKK under Den minskade omsättningen beror i första hand på en allmän minskning av svinfoderprodukter till lantbruket. Företaget drabbades under sommaren 2008 av en våldsam brand som stoppade verksamheten i Århus hamn. Tankanläggningen i hamnen är under återuppbyggnad och Scanfedt räknar med att inviga en modernare tankanläggning i slutet av Trots att produktionen för närvarande inte sker på egna anläggningar är det fortfarande fokus på hög produktsäkerhet. Företaget räknar med en oförändrad verksamhetsnivå under 2010 och tillfredsställande resultat. Ledning Morten Gude Styrelse Carsten Lauridsen, ordförande Erik Poulsen, vice ordförande Hartvig Høj Jens Lauritsen Christian Junker Administration DLA Agro A.m.b.A. Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 21

24 DGF Sikring A.m.b. A Affärsområde Försäkringsverksamheten erbjuder medlemmarna i DLA Group försäkring av material, byggnader och anställda till fördelaktiga villkor. Det ställs stora krav på föreningarna beträffande inbrottsskydd och brandsläckningsutrustning så att alla deltar aktivt för att minimera risken för skador. Nyckeltal i miljoner DKK 06/07 07/08 08/09 Omsättning premier Verksamhet under 2009 För att få optimal försäkringstäckning till konkurrenskraftiga priser har DGF Sikring A.m.b.A. bildat captivföretaget DGF Reinsurance i Luxemburg. Captiv-företaget förvaltas av Topdanmark. Ledning Carl B. Harbo Skadeutvecklingen under 2009 var trots ett par större skadetillfällen godtagbart. Administration Thomas Mohr Petersen Årets resultat blev en vinst på 1,5 miljoner DKK. Vi räknar med ett positivt nettoresultat för räkenskapsåret 2009/10. Företaget DGF Sikring A.m.b.A. bildades 1 januari 2009 som en fusion av Andelssikring A.M.B.A. och DGF Sikring A.m.b.A. (de privata förnödenhetshandlarnas försäkringsföretag). Styrelse Erik Poulsen, ordförande Claus Ewers, vice ordförande Hans Erik Bylling Christian Junker Carsten Lauridsen Knud Ring DGF Sikring A.m.b.A. Centerhavnsvej 13 DK-7000 Fredericia 22

25

26 Vilomix Holding årsber ät telse 2009 REKORDVINST I GRUPPEN 2009 blev ett ovanligt bra år för Vilomix A/S. Vi hade stora förväntningar på året och redan från början målet att ha fokus på organisk tillväxt både inom landet och utomlands. Alla företagen i gruppen utvecklades positivt under 2009 och vi fick en rekordomsättning på 979,7 miljoner DKK under 2009 mot 832,6 miljoner DKK under Omsättningen steg alltså med 147,1 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 18 %. Driftsresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 68,3 miljoner DKK mot förra årets 50,6 miljoner DKK vilket motsvarar en förbättring på 17,7 miljoner DKK. Driftsresultatet före räntor efter avskrivningar (EBIT) blev 59,2 miljoner DKK mot 44 miljoner DKK under Koncernens resultat före skatt blev 66,9 miljoner DKK mot förra årets 48,5 miljoner DKK. Det är en mycket tillfredsställande utveckling under en period med stora marknadsmässiga utmaningar i branschen. Efter skatt blev koncernresultatet 48,3 miljoner DKK mot 36,1 miljoner DKK för Företagets eget kapital har under året ökat från 130,5 miljoner DKK till 178,5 miljoner DKK. Peter Torssell Iversen Vilomix Holding gjorde under 2009 stora investeringar i anslutna och associerade företag. Totalt investerades 36 miljoner DKK i Dansk Vilomix A/S, Vilovet A/S, Vilofarm A/S, Kvarnbyfoder gruppen samt i Dan Aller Holding A/S. Under 2009 har Vilomix Holding ökat sitt ägande i Vilovet A/S från 60 % till 100 %. I Vilofarm A/S har ägandet ökat från 50 % till 100 %. Dessa förvärv gör att företagen nu kan integreras fullt ut i Vilomix-gruppen med de möjligheter detta ger för ytterligare expansion inom landet och utomlands tillsammans med gruppens övriga företag. På den finska marknaden har Vilomix Holding A/S övertagit 50 % av aktierna i företaget Melica Oy, vilket innebär att företaget nu är ett dotterbolag som ägs till 100 %. Detta förvärv ger oss rakare linjer i ägarstrukturen och därmed större frihet vid val av framtida strategier för företaget. Vilomix-gruppens fortsatta expansion har medfört ett behov av bättre kontorsfaciliteter i Lime. Vi räknar med att ta en ny administrationsbyggnad i bruk under våren Vi har positiva förväntningar på 2010 då vi räknar med större verksamhet. Vi räknar med en koncernomsättning på i storleksordningen 1,1 miljarder DKK och ett nettoresultat före skatt och bonus på ungefär miljoner DKK. Peter Torssell Iversen, VD - Vilomix Holding A/S 24

27 Vilomix Holding A /S fak ta Vision Vilomix Holding är aktieägarnas investmentbolag där man i första hand är inriktad på investeringar i företag inom agroindustrin. Mission Genom att investera en del av den ackumulerade vinsten i gruppens företag vill man skapa ett mervärde för aktieägarna via strategiska och lönsamma uppköp. Vilomix Holding A/S MILJONER DKK Omsättning Årets resultat efter skatt Eget kapital Balansomslutning Antal anställda Koncernstruktur 2009 Vilomix holding a/s dansk vilomix a/s ab kvarnby foder Ledning Peter Torssell Iversen as normin vilofarm a/s rehu melica oy vilovet A/S Styrelse Christian Junker, ordförande Erik Poulsen, vice ordförande Carsten Lauridsen Søren Rathcke Vilomix Holding A/S Sjellebrovej 10 DK-8544 Mørke 25

28 Dansk Vilomix A /S Affärsområde Vilomix producerar kundanpassade vitamin- och mineralblandningar till danska och utländska husdjursproducenter och till foderindustrin. Vilomix har idag en stor marknadsandel i Danmark och en stadigt växande verksamhet på exportmarknaden. Vilomix har som affärsidé att ha en hög standard på varornas kvalitet och att ha service och stor fackkunskap. Verksamhet under 2009 Utvecklingen i bolaget har under 2009 varit mycket tillfredsställande. Verksamhetens omsättning ökade med 14 %, och primärverksamhetens vinst var 34,1 miljoner DKK mot 19,9 miljoner DKK under Årets resultat avviker positivt från budgeten för Dansk Vilomix A/S har fortsatt sina investeringar i modernisering av produktionsanläggningar och under 2009 är den totala investeringen 12,6 miljoner DKK i materiella anläggningsinventarier. Dansk Vilomix A/S har en produktionskapacitet i Danmark på ca ton lantbrukspremix och fabriksfoderblandningar och utnyttjar båda anläggningarna i Lime och Sjølund i Kolding fullt ut. Företaget är FAMI-QS, HACCP och ISO9000 certifierat. Utvecklingen i bolaget har under 2009 varit mycket tillfredsställande PROGNOS Med ett eget kapital på 61,5 miljoner DKK av en total balans på 178,7 miljoner DKK är företaget väl rustat för kommande utmaningar. Dansk Vilomix räknar med att det fortfarande är goda tillväxtmöjligheter för företagets två kärnområden fabriksfoderblandningar och lantbrukspremix. Det är emellertid klart att tillväxten i framtiden i huvudsak ska komma från exportmarknaderna eftersom det inte längre kan förväntas att animalieproduktionen på hemmamarknaden kommer att öka. NYCKELTAL I MILJONER DKK Omsättning 412,6 536,3 613,0 Resultat efter skatt 11,6 15,0 26,9 Eget kapital 29,8 39,8 61,5 Balansomslutning 120,2 140,4 178,7 Ägd andel 100 % 100 % 100 % Antal anställda Ledning Peter Torssell Iversen Styrelse Christian Junker, ordförande Erik Poulsen, vice ordförande Carsten Lauridsen Søren Rathcke Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10, Lime DK-8544 Mørke 26

29 AB K varnbyfoder Affärsområde AB Kvarnbyfoder är ett av Sveriges äldsta företag med hög kompetens inom produktion av premix och tillskottsfoder till nötkreatur, svin, får och hästar. Verksamhet under 2009 Under året har installerats ett nytt administrationssystem, Navision GrovFin, och ett nytt optimeringsprogram. Vår logistik har analyserats och nya transportrutiner har införts med direktleverans från vår produktionsanläggning till kunder över hela landet. I juni beslutade styrelsen att tillsätta en ny verkställande direktör, Leif-Ove Gustavsson, som kommer från Varaslättens Lagerhus. Under hösten anställdes en ny försäljningschef för att stärka organisationen och efter en turbulent start för 2009 har AB Kvarnbyfoder fått nytt fotfäste och utvecklingen ser positiv ut med ökad försäljning och produktion. Vi har dessutom startat en analys av existerande produktionsrutiner så att vi kan bli ännu bättre på att möta kraven från marknaden. PROGNOS De åtgärder som vidtogs mot slutet av 2009 med avsikt att förbättra vår kostnadseffektivitet och öka vår omsättning kommer att fortsätta under Högst prioritet har den planerade ombyggnaden och effektiviseringen av fabriken i Staffanstorp, vilken förväntas öka volymen med 50 %. När denna ombyggnad är klar är tanken att hela Kvarnbyfoders produktion ska ske i Staffanstorp. Under första kvartalet av 2010 startar Kvarnbyfoder i samarbete med systerföretaget Vilofarm A/S en internetbutik på den svenska marknaden. NYCKELTAL I MILJONER DKK 2007* Omsättning 51,3 77,4 74,2 Resultat efter skatt 2,5 1,9 0,7 Eget kapital 12,5 10,3 10,9 Balansomslutning 25,8 26,7 22,2 Ägd andel 100 % 100 % 100 % Antal anställda * För perioden till Ledning Leif-Ove Gustafsson Styrelse Christian Junker, ordförande Carsten Lauridsen Erik Poulsen Peter Torssell Iversen AB Kvarnbyfoder Traversvägen 4 SE Staffanstorp 27

30 Normin as Affärsområde Normin AS är Norges ledande producent av premix till foderindustrin (lantbruk och vattenbruk) samt vitamin- och mineraltillskott till husdjur och hästar. Vi fokuserar på innovation både i produktionsprocessen och i produkterna. Dessutom är vi inriktade på kvalitet, spårbarhet och miljö eftersom huvuddelen av våra produkter säljs direkt till foderindustrin. Verksamhet under blev ett aktivt och bra år för Normin AS. Företagets omsättning ökade med 13 % från en mycket bra nivå Resultatet blev bättre än väntat med hänsyn till gällande marknad med ostabila råvarupriser och en sviktande norsk valuta till följd av den internationella finanskrisen. Företaget ändrade i november 2009 namn till Normin AS och bytte samtidigt logo så att den är identisk med den logo som Dansk Vilomix har. Det nya namnet och logotypen lancerades vid Norges största lantbruksmässa Agriteknikk Namnet och logotypen blev väl mottagna på marknaden. Under 2009 har företaget dessutom investerat i en ny toppmodern mikrodoseringsanläggning för att kunna producera högkoncentrerade vitaminpremix. Företaget befäste sin starka position både på lantbruks- och vattenbruksmarknaden. PROGNOS För 2010 förväntas en stabil och bra utveckling på både lantbruks- och vattenbruksmarknaden med ett tillfredsställande ekonomiskt resultat. Företaget kommer under 2010 att bli FAMI-QS certifierat. NYCKELTAL I MILJONER DKK 2007* Omsättning 53,5 108,3 122,0 Resultat efter skatt 3,4 8,9 7,7 Eget kapital 7,0 15,5 16,5 Balansomslutning 26,6 32,1 33,6 Ägd andel 92 % 92 % 92 % Antal anställda * För perioden till Ledning Knut A. Storaa Styrelse Christian Junker, ordförande Peter Torssell Iversen Erik Poulsen Carsten Lauridsen Janne Marie Log Knut A. Storaa Normin AS Hensmoveien 30 NO-3516 Hønefoss 28

31 Melic a Finl and Oy Affärsområde Melica OY producerar och säljer premixer och specialfoder på hela den finska marknaden. Företaget har ett integrerat samarbete med mejerier, mobila foderblandare och rådgivningsorganisationer. Melica har en anläggning för foderproduktion i Vasa i västra Finland. En antal kundanpassade mineralblandningar tillverkas här, i första hand för mjölkproducenter på finsk marknad. Företaget tillhandahåller dessutom rådgivningstjänster till lantbrukarna samt säljer proteinkoncentrat och ett antal andra lantbruksförnödenheter. Verksamhet under 2009 Melica OY har under 2009 haft en omsättning på 35,2 miljoner DKK. Produktionsvolymen ökade emellertid med 4,3 % och resultatet efter skatt ökade till en vinst på 0,7 miljoner DKK. Samarbetet med DLA Agro då det gäller inköp av proteinråvaror har medverkat till att förbättra företagets marknadsposition. Den första maj köpte Vilomix resterande aktier från verkställande direktören Eero Mäkäräinen. Nu äger Vilomix Holding A/S 100 % av aktierna i Melica. PROGNOS Det förväntas att Finland kommer att hämta sig från lågkonjunkturen senare än andra EU-länder. Till följd av lantbrukarnas låga investeringar och dåliga likviditet kommer marknaden att vara mycket utmanande under På längre sikt räknar företaget emellertid med att stärka sin position på den finska marknaden. För 2010 budgeterar vi en ökning med 30 % till följd av nya handelsvaror och förnödenheter till lantbruket. NYCKELTAL I MILJONER DKK Omsättning 32 35,2 35,2 Resultat efter skatt 0,4 0,6 0,7 Eget kapital 1,8 2,4 3,2 Balansomslutning 12,8 11,5 8,7 Ägd andel 50 % 50 % 100 % Antal anställda Ledning Eero Mäkäräinen Styrelse Christian Junker, ordförande Peter Torssell Iversen, vice ordförande Carsten Lauridsen Erik Poulsen Melica Finland OY Frilundsvägen 2 FI Vasa 29

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster Passion for energy Med målet att bli Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster DANSKE COMMODITIES I KORTHET Vi ger dig fördelarna med en avreglerad elmarknad

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Även jag vill hälsa er varmt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer