MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008"

Transkript

1 MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB ÖVERGRIPANDE MÅL West Consult tillhandahåller varor och tjänster till specialisttandvården, fr.a. ortodontivården, av sådant slag och på ett sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas såväl i vår region som hos slutanvändaren klinikens personal och den behandlade patienten. West Consult bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling av regionen, med bevarande av dess rika miljö. Företagets ledning är dessutom engagerat i den nationella debatten avseende relaterade frågor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJÖPOLICY BAKGRUND VILKA FRÅGOR SKA VI ARBETA MED? MILJÖFRÅGOR SOM ALLA SKALL ARBETA MED VERKSAMHETSANKNUTNA MILJÖFRÅGOR HUR SKA MÅLEN NÅS? ÖVERGRIPANDE MILJÖFRÅGOR VÅRA VERKSAMHETSANKNUTNA MILJÖFRÅGOR HUR NÅR VI MÅLEN? VÅR ROLL OCH VÅRT ANSVAR SOM BESTÄLLARE VILKA MÅL HAR UPPNÅTTS? ARBETET I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN ORDFÖRKLARINGAR MILJÖPOLICY West Consults verksamheter ska utformas så att miljöpåverkan blir ringa och ohälsa förebyggs. För att nå detta ska West Consult: Verka för ekologisk hållbarhet genom resurshushållning, övergång till förnybara resurser och minskade utsläpp av föroreningar i verksamheter som berör West Consult Minska West Consults miljöpåverkan dels enskilt och dels övergripande genom att samverka med företagets tillverkare på det internationella planet Ställa faktabaserade miljökrav vid beställning och upphandling Låta uppnådda miljöresultat påverka val av leverantör av aktuella produkter Minst uppfylla lag- och myndighetskrav Informera och påverka allmänhet, anställda och media i syfte att förbättra West Consults miljöresultat. Sidan 1 av 6

2 BAKGRUND Detta är West Consults 3:e reviderade miljöprogram. Det har successivt utvecklats och omarbetats sedan bolagets start för 15 år sedan. Policyn vänder sig till West Consults egna anställda och de externa företag som levererar tjänster och varor till West Consult. För West Consult som distributör stod det tidigt klart att de största insatserna och förbättringarna kunde göras i arbetet med bolagets leverantörer avseende såväl deras sätt att arbeta som samverkan vid utveckling av nya miljövänliga produkter och produktionsmetoder som produkter med minsta möjliga risker för patienterna, som slutanvändare av produkterna. VILKA FRÅGOR SKA VI ARBETA MED? West Consult ska sålunda minska sin miljöpåverkan både i det egna arbetet och genom att varje leverantör skall förmås bearbeta sin speciella miljöpåverkan. Målen ligger i linje med de nationella och internationella miljökvalitetsmål som uttalas i Kyotoavtalet. MILJÖFRÅGOR SOM ALLA SKALL ARBETA MED 1. Luftföroreningar och buller; 2. Luftföroreningar från värme- och elproduktion; 3. Motverka föroreningar i mark och byggnader; VERKSAMHETSANKNUTNA MILJÖFRÅGOR Miljöarbetet skall fokuseras på den miljöpåverkan som uppstår till följd av verksamhetens karaktär. Vid val av tillskott i produktprogrammet skall den/de nya produkterna alltid analyseras med avseende på miljöpåverkan. HUR SKA MÅLEN NÅS? Det blir allt tydligare att vi måste söka efter integrerade lösningar på såväl miljösom andra problem. Rätt utformade kan åtgärder och investeringar som gynnar miljön också bidra till samhällsekonomiska vinster, förbättrad folkhälsa, utveckling av näringslivet och fler arbetstillfällen. Att bidra till att minska luftemissionerna i regionen ger exempelvis friskare luft som kan ge bättre hälsa hos invånarna. Det är globalt viktigt att vi i alla sammanhang där så är möjligt verkar mot detta mål. Vårt eget miljöledningssystem blir en del i ett globalt övergripande system med förhoppningsvis alltmer likriktade mål. ÖVERGRIPANDE MILJÖFRÅGOR MILJÖMÅL FÖR PERIODEN FRAM TILL ÅR LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER FRÅN VÄG-, SPÅR-, SJÖ- OCH LUFTTRAFIK MÅL: West Consults transporter ska så långt möjligt utföras med förnybara drivmedel och till hälsomässigt acceptabla bullernivåer. Sidan 2 av 6

3 Med alla till buds stående medel veka för en minskning av förbränning av fossilt material det enskilt största hotet mot vår miljö och möjlighet att överleva på jorden. Vi skall anlita transportorganisationer som arbetar mot dessa mål. 2. LUFTFÖRORENINGAR FRÅN VÄRME OCH ELPRODUKTION MÅL: Vårt eget behov av värme och elektricitet skall till minst 75 % komma från miljöanpassade energikällor. Den totala energikonsumtionen ska inte ha ökat jämfört med år Vi förordar hellre användning av kärnkraft än fossila bränslen för den elproduktion, som inte kan erhållas genom sol-, vatten- eller vindkraft. Vår lokaluppvärmning och vårt behov av varmvatten kommer redan år 2004 till ca 50 % från egna solceller. Det är förfärande att man ännu idag på officiellt håll projekterar och avser att bygga kraftverk baserade på förbränning av olja, naturgas och det allra värsta kol i Sverige. 3. BYGGNADER OCH FORDON MÅL: Vid förändring av byggnader och lokaler skall i möjligaste mån naturligt material, såsom trä och cellulosaprodukter användas. De egna fordon vi använder skall ha modernaste katalytiska reningssystem. Vi skall också under perioden utvärdera möjligheten att övergå till el-bilar för korta transporter självklart under förutsättning att elkraften kommer från rena källor och inte importeras från koleller gaskraftverk. VÅRA VERKSAMHETSANKNUTNA MILJÖFRÅGOR MÅL: Genom resurshushållning, kretsloppstänkande och användning av förnybara resurser är verksamheten ekologiskt långsiktigt hållbar. Den enskilda verksamheten har ett miljöprogram som integrerar hantering av myndighetskrav med såväl West Consults övergripande mål som verksamhetens egna, lokala miljömål. Miljöprogrammets mål uppnås med hjälp av ett miljöledningssystem, som är harmonierat med certifierade policys. En officiell certifiering torde kunna genomföras ganska omgående - dock senast år Det är dock nedslående att konstatera att en certifiering för många certifierade organisationer blivit en ren skrivbordsprodukt, som i ringa grad speglas i den praktiska verksamheten. Ingen verksamhet i West Consult har någon större miljöpåverkan under det att valet av marknadsförda produkter kan ha en stor hälsopåverkan. Vår aktivitet inriktas därför mot våra leverantörer på tre sätt genom att tillse 1. att de levererande företagen i sin miljö arbetar i enlighet med en global miljöpolicy i harmoni med vår 2. att förpackningar anpassas mot minimal miljöbelastning samt 3. att vi verkar för en utveckling mot produkter med minimala hälsorisker. HUR NÅR VI MÅLEN? 1. VI ARBETAR KONTINUERLIGT VIDARE MED VÅRT MILJÖLEDNINGSSYSTEM West Consults styrelse har beslutat att miljöledningssystemet skall certifieras senast Det viktiga är inte certifieringen i sig utan det fortsatta aktiva arbetet mot för alla kända mål. 2. VI SAMVERKAR AKTIVT MED VÅRA TILLVERKARE/LEVERANTÖRER Sidan 3 av 6

4 West Consult ställer fortsatt höga krav på leverantörerna i linje med egen policy jämför uppnådda resultat. 3. MILJÖRESULTATET STYR ERSÄTTNINGEN West Consult ska stimulera de leverantörer som aktivt arbetar för minskade hälsorisker, allergirisker och i övrigt arbetar i enlighet med egen lokal och global policy. 4. KONTINUERLIG MÅLSTYRNING Att miljöarbetet leder mot målen, kan lätt kontrolleras med hjälp av försäljningsutvecklingen för de produkter, som har de minsta hälsoriskerna och är minst miljöbelastande. Det är dock överraskande svårt att få kunderna att ändra gamla invanda mönster och alltför få lever idag upp till utbytesregeln, som är ett krav enligt de egna certifieringarna. Vi kan dock med glädje konstatera att vi fått ett kraftigt genomslag för latexfria produkter och just nu ett kraftigt ökat intresse för nickelfria produkter för intraoral användning. Det skall också sägas att vi genom stark påtryckning på leverantörerna nu ser produkter med överlägsna egenskaper och med väsentligt mindre såväl hälso- som miljörisker i tillverkningen. VÅR ROLL OCH VÅRT ANSVAR SOM BESTÄLLARE WEST CONSULTS ÖVERGRIPANDE MILJÖPÅVERKAN I RELATION TILL PRODUKT- UTVECKLARE OCH TILLVERKARE: West Consult upprättar miljökrav i harmoni med egen policy. Kraven ställs inom de delar som är relevanta ur miljösynpunkt och där de gör störst miljönytta. Som beställare informerar West Consult tillverkaren om kraven i ett längre perspektiv, så att aktuellt företag kan planera verksamhet och investeringar. Tillverkaren ska hålla oss informerade om verksamhetsrelaterad utveckling som har betydelse för miljökraven. Förtroendefull samverkan och tydlighet i träffade avtal är en god grund för att nå de uppsatta miljömålen. Vi skall avgöra vilka miljökrav som kan ställas och genom vilka krav som största miljövinster kan erhållas. VILKA MÅL HAR UPPNÅTTS? EX.1. Vår försäljning av helt latexfria gummidrag har hos användarna på mindre än 2 år ökat från 0 till 80 %. Ökningen har skett under kontinuerligt samarbete med såväl användare som framför allt produktutvecklare hos leverantören. Under samma tid har initiala svagheter hos produkten så gott som helt eliminerats. EX 2. Vi lanserar nu Nickelfria brackets och rör, som tillverkas på ett miljömässigt bättre och billigare sätt, varvid kända hälsorisker är eliminerade. Vårt mål är att minst 50 % av försäljningen inom 2 år skall ersättas med dessa miljö- och hälsomässigt bättre produkter. Det är vår förhoppning att en bättre efterlevnad av utbytesregeln hos klinikerna kan underlätta detta arbete. EX 3. Vi har drivit igenom en användning av betydligt enklare, billigare men väl så bra förpackningar med betydligt mindre miljöbelastning. EX 4. Vi har också infört vakuumförpackning av skrymmande elastförpackningar och därigenom kraftigt minskat volymvikten för dessa vid flygfrakt över Atlanten. Denna åtgärd har inneburit såväl kostnadsmässiga som miljömässiga förbättringar. Tyvärr Sidan 4 av 6

5 kräver ännu de flesta kliniker ompackning av dessa före leverans i Sverige helt i onödan då detta medför en miljömässigt sämre volymkrävande transport lokalt. ARBETET I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN Nedan följer några regler eller åtgärder i vårt dagliga arbete syftande till ett fortsatt framgångsrikt miljöarbete inom West Consult. Vi skall Under de kommande åren vara lyhörda för nya miljöproblem som tvingar fram nya åtgärder och förändringar. Informera om hur luftföroreningar och buller från trafik påverkar hälsa och miljö. Underlätta för personalen att minska luftföroreningar från trafiken, genom att anpassa arbetstider, stimulera samåkning och cykling. Verka för att minska luftföroreningar från arbets- och tjänsteresor, exempelvis genom anskaffande av elbil för lokala transporter. Styra varutransporter mot bruk av förnybara bränslen. Tänka på att en något lägre arbetstemperatur sparar energi och effektiviserar arbetet. Släcka lampor då rummet lämnas, ställ in datorer etc. så, att de går i energisparläge efter ca 15 minuter. Välja energieffektiv apparatur vid upphandling av ny utrustning. Regelbundet och ömsesidigt informera alla medarbetare och leverantörer om deras individuella möjlighet att bidra till bättre miljöresultat. Ljungskile januari, För styrelsen i West Consult AB Lars Romander, Vd ORDFÖRKLARINGAR FOSSILT BRÄNSLE. Ändlig energiresurs som består av mycket gammalt organiskt material som brutits ned under tryck, exempelvis kol, olja, naturgas (jfr. förnybar energi). FÖRNYBAR. Som ej förbrukar jordens ändliga resurser, exempelvis viss form av energi (solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränslena metanol, etanol, biogas, ved, halm etc.). HÅLLBAR UTVECKLING. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. MILJÖASPEKT. Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING. Bedömning av vilka effekter en viss verksamhet eller ett visst ingrepp får på miljön. Sidan 5 av 6

6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn. MILJÖMÅL. Objektivt mätbart mål för miljöförbättrande arbete. MILJÖPOLICY. Uttalande av en organisation om hur man ska förhålla sig till miljöfrågor och hur de ska integreras i arbetet. MILJÖPÅVERKAN. Varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av en organisations aktiviteter eller verksamhet, produkter eller tjänster. MILJÖRESULTAT. Miljöprestanda, resultat av hur väl en organisation hanterar sina miljöaspekter. VÄXTHUSGAS. Gas som i atmosfären påverkar jordens värmebalans, fr.a. koldioxid CO 2 och nitrösa gaser NO 2, NO 3 samt från förruttnelse bl.a. svavelväte H 2 S. Anm. Vid vårt miljöarbete sker i samverkan skett med den i miljösammanhang nationellt välkände Stefan Edman, som dessutom är regeringens konsult i miljörelaterade frågor. Sidan 6 av 6

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer