MILJÖRAPPORT Peter Danielsen Sidan 1 av 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen Sidan 1 av 6

2 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO (Certifierad Grafisk Produktion, CGP) samt FSC för hållbart skogsbruk. Vi stödjer även FN-projektet Global Compact, se Extern revision av utförs årligen av Intertek och resulterade vid senaste tillfället i fem mindre avvikelser samt några observationer och förbättringsmöjligheter. Under år 2011 hade Edita Bobergs 52 anställda. Miljöpåverkan Edita Bobergs verksamhet påverkar miljön negativt på flera olika sätt. De områden som anses ha en betydande miljöpåverkan är: Energiförbrukning - Energiproduktion påverkar miljön och människors hälsa på flera sätt, framför allt när källorna är kol och olja. De mest påtagliga miljökonsekvenserna är ökade utsläpp av CO, NO & SO, surt nedfall, frigörning av tungmetaller, utarmning av icke förnybara naturresurser. Sedan 2010 värms våra lokaler med fjärrvärme och all elenergi vi använder kommer från sol, vind eller vattenkraft. Pappersförbrukning - svarar för mer än 75% av en trycksaks totala miljöpåverkan. Därför arbetar vi kontinuerligt för att hålla andelen makulatur på en låg nivå. Våra säljare har ett stort ansvar i att samarbeta med kunden och tillsammans få fram det bästa pappersvalet. Av den totala pappersförbrukningen använder vi till 90% papper som är miljömärkt eller uppfyller kraven att miljömärkas med Svanen och Bra Miljöval. Transporter - är ett svårt men väldigt viktigt område att arbeta inom. För Edita Bobergs del är det inte lätt att påverka våra transportörers rutter och val av drivmedel. Vi vill dock att våra transportörer ska kunna visa att de tar miljöfrågorna på allvar och har därför som krav att de ska ha ett certifierat miljöledningssystem. Huvuddelen av det papper vi förbrukar tas från det närliggande (ca en mil) pappersbruket i Grycksbo vilket innebär kortare transporter och därmed mindre miljöpåverkan. Våra tjänsteresor sker till stor del med bil, men vi jobbar på att öka andelen tjänsteresor med tåg. Kemikalier - Relativt många kemiska produkter innehåller ämnen som utgör en miljö, hälso- och säkerhetsrisk. Den stora antalet samt själva hanteringen av kemiska produkter bedöms således ha en betydande miljöpåverkan. Vi försöker ersätta "farliga" med mindre farliga så länge det inte påverkar kvaliteten på våra produkter. Inga nya kemiska produkter införs innan de har kontrollerats avseende yttre och inre miljöpåverkan. Avfall - är en symbol för outnyttjade resurser och avfallsfrågorna i allmänhet och farligt avfall i synnerhet får därför allt större uppmärksamhet. De negativa effekterna förknippas både med de ökande avfallsmängderna och avfallets mer och mer sammansatta natur. Avfallshanteringen betraktas allmänt som ett av de mest angelägna problemen för samhället. Vi källsorterar sedan flera år tillbaka vårt avfall och försöker genom olika åtgärder förbättra hanteringen och minska den totala mängden som går till återvinning eller återanvändning Sidan 2 av 6

3 Klimatarbete Klimatneutralt Företag Edita Bobergs är ett Klimatneutralt Företag och använder Respect Europe (www.respect.se) beräkningsprogram SVANTE som är baserat på GHG Greenhouse Gas Protocol för beräkning av koldioxidutsläpp. År 2012 släppte Edita Bobergs ut 544 ton CO 2 jämfört med 113 ton för Den stora ökningen förklaras med att även utsläpp från inkommande transporter, papperstillverkning samt produktion av energibärare är medräknat i 2012 års siffror. Vid en jämförelse med samma utsläppskällor som användes för 2011 så hamnar vi år 2012 på 114 ton CO 2. För att vara klimatneutral krävs även att vi kompenserar för våra återstående utsläpp som trots allt sker och det gör vi genom att investera i reduktionsenheter i ett CDM-projekt som är kontrollerat av FN. Edita Bobergs har valt att kompensera sina utsläpp genom att investera i Tasma, som är ett vindkraftsprojekt i Indien. Projekt inom ramen för CDM syftar inte bara till att minska utsläpp av växthusgaser, utan även till en hållbar utveckling i det land där satsningen sker. Vi kompenserar utsläpp från egenägda källor, utgående godstransporter, köpt el & värme samt tjänsteresor och jobbpendling vilket innebär att vi kompenserar för utsläpp av totalt ca 102 ton CO2. Nyckeltal Koldioxid, ton/anställd 3,65 3,06 4,1 2,88 2,14 2,36 Koldioxid ton/mkr omsättning 2,49 2,39 3,1 1,93 1,58 1,68 Miljökompetens Miljökörkortet Alla medarbetare på Edita Bobergs har genomfört Miljökörkortet. Det är en interaktiv utbildning i datormiljö som görs individuellt. Miljökörkortet är uppbyggt i 11 moduler med flera delar i varje modul. För att klara Miljökörkortet krävs att man klarar varje delmoment och även slutprovet. På ett lekfullt sätt får deltagaren kunskap om frågor inom yttre miljö såsom tex försurning, gifter, växthuseffekten, övergödning, strålning, luftföroreningar, metaller, hållbar utveckling samt erhåller kännedom om det egna företagets miljöarbete och miljöpåverkan. Under 2012 genomfördes en uppdaterad version av Miljökörkortet. Utbildningen är ett medvetet steg att öka miljökompetensen för att varje individ ska kunna fatta beslut med miljöhänsyn både i arbetet och privat. Eco Driving Samtliga säljare har genomgått kurs i Eco-driving. Förbrukat material Papper Edita Bobergs förbrukade ton papper år Av denna mängd papper var ca 90 % svanmärkt eller godkänd för svanmärkning. Tabellen nedan visar utvecklingen av omsättningen gentemot papperskonsumtionen för Edita Bobergs AB. Nyckeltal Omsättning, TKR Pappersförbrukning, TON Oms/Pappersförbr, SEK/KG 39,5 32,4 34,8 35,7 34,7 42,3 Pappersförbrukning/trycksak, TON 1,37 1,38 1,35 1,33 1,32 1,32 Förpackningsmaterial Edita Bobergs använde år 2012 ca 11 ton wellpapp som förpackningsmaterial och plaststräckfilm totalt ca kg. Edita Bobergs är medlem i REPA-registret, och rapporterar varje år till denna organisation vår konsumtion av förpackningsmaterial. REPA är en del av Förpacknings- och tidningsinsamlingen och är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper, kartong och wellpapp. Kemikalier Mängden organiska lösningsmedel som köptes in år 2012 var kg IPA (isopropanol / isopropyl-alkohol); åtgången var alltså ca 3,1 kg isopropanol per ton papper vilket är en ökning med ungefär 15% jämfört med föregående år. Vid sidan om IPA användes även mindre mängder fuktvattentillsatser och lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Sidan 3 av 6

4 Förpackningsmaterial, inköp Kartong emballage, kg Sträckfilm, kg Kemikalier IPA, kg UV-färg, kg UV-högglanslack, kg Konventionell tryckfärg, kg Fuktvattenkonc. liter Tvättvätskor, liter Lim, kg Övrigt Tryckplåt, m Gummidukar, st Nyckeltal IPA, KG/TON papper 1,9 2,57 1,9 2,7 3,1 Tryckfärg, KG/TON papper 9,01 7,29 5,7 5,82 5,39 Kontakter med myndigheter avseende miljö Anmälningsplikt Edita Bobergs AB är tills vidare anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken och 21 i FMH. Koden är C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Miljömärkning av trycksaker Svanen Edita Bobergs är ett licensierat svanmärkt tryckeri, vilket ger rätten att använda det nordiska miljömärket Svanen på trycksaker som uppfyller kraven. Licensnummer , licensen gäller till FSC - Forest Stewardship Council Edita Bobergs innehar sedan februari 2010 FSC-certifikat. Licensnummer FSC-C102746, certifikatskod SCS-COC Certifikatet gäller till Klimatneutralt Företag De trycksaker som trycks hos Edita Bobergs kan om kunden så önskar märkas med klimatneutral logo samt tryckortstext som beskriver att trycksaken är tryckt hos ett Klimatneutralt Företag - Edita Bobergs AB. Sidan 4 av 6

5 Energi & Vatten För belysning och drift av maskiner förbrukade Edita Bobergs totalt MWh under 2012 mot MWh för 2011 vilket totalt sett innebär en minskning med ca 1,87 %, fördelning per energislag framgår av tabellen nedan. Energiförbrukningen i förhållande till pappersförbrukning ökade med ca 20 %. Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår hela tiden. Under 2013 investeras över en miljon kronor i ventilationssystemet Elektricitet 2012 förbrukade vi MWh (2 294) vilket är en minskning med ca 2% jämfört med Elenergin som vi köper kommer sedan 2003 endast från sol, vind eller vattenkraft d v s el som uppfyller kraven för Bra Miljöval. Fjärrvärme Fjärrvärmen levereras av Falu Energi & Vatten och är märkt med Bra Miljöval. 654 MWh förbrukades under 2012 Vatten Edita Bobergs förbrukade ca m³ vatten Den största delen av detta vatten gick till fuktning och sköljning i tryckpressar. Statistik Elektricitet, MWh Eldningsolja, MWh Fjärrvärme MWh Vatten m Omsättning, MSEK 72,5 73, Pappersförbrukning, TON Nyckeltal Energi/Omsättning (MWh/SEK) 41,4 40,7 42,9 41,9 40,6 40,1 39,8 Energi/Pappersförbrukning (MWh/TON) 1,54 1,60 1,39 1,45 1,28 1,39 1,68 Avfallshantering Statistik Pappersavfall, kg Kartongavfall, kg Mjukplast, kg Tryckplåtar, kg Blandskrot, kg Brännbart avfall, kg Farligt avfall totalt, kg Nyckeltal Pappersavfall,TON/Pappersförbr. TON 0,27 0,27 0,24 0,26 0,25 0,24 0,24 Farligt avfall, KG/Pappersförbr. TON 7,9 10,2 3,1 2,2 4,1 4,5 4,9 De ojämna siffrorna på flera av avfallssorterna kan delvis förklaras med att det då och då sker rensningar av lager och andra utrymmen. En annan anledning kan vara att det begås misstag vid invägning, förhoppningsvis ska det bli bättre med ny teknik enligt vår avfallshanterare. Det farliga avfallet består till största delen av förbrukad framkallningsvätska, färgavfall och elektronik. I verksamheten uppkommer mindre än 5 kg deponiavfall per år. Sidan 5 av 6

6 Resultat Våra långsiktiga mål är Resultat 2012 jmf med 2007 Minska CO 2 utsläpp, ton/anställd Minskning med 54 % Minska energiförbrukning MWh/ton trycksak Ökning med 2,26 %. Minska pappersförbrukning/ton trycksak Minskning med 4 % Edita Bobergs AB Peter Danielsen Miljöansvarig Sidan 6 av 6

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 1 Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 2011 Innehåll 3 4 5 6 8 10 12 13 14 17 18 Om företaget Att satsa på miljön är att satsa på livet Miljöpolicy för JMS Mediasystem Vårt verksamhetssystem Miljömål 2011

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008 Skåne mejerier Miljöredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 SKÅNEMEJERIER - OM OSS 4 VÅRA ANLÄGGNINGAR 5 SKÅNSK MJÖLK 6 MILJÖPOLICY 7 MILJÖASPEKTER 8 MILJÖMÅL 13 MILJÖMÅL - UPPFÖLJNING 15

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Analys klimatbokslut 2014

Analys klimatbokslut 2014 Analys klimatbokslut 2014 Kontaktinformation: Göran Wiklund goran.wiklund@uandwe.se +46 707 682059 Summering SBAB har upprättat klimatbokslut för 2014. Det har utförts av U&We med användning av dataverktyget

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Årets redovisning inkluderar både en miljöredovisning som beskriver kemikalier, avfall, uppföljning av miljömål och klimatredovisningen

Årets redovisning inkluderar både en miljöredovisning som beskriver kemikalier, avfall, uppföljning av miljömål och klimatredovisningen Handläggare: Fredrik Wizemann Sida: 1 (10) Miljö- och klimatredovisning. Vad händer när jorden värms med 4 grader? Denna fråga ställde Världsbanken och fick svar i en studie som heter Turn Down the Heat:

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 214 1 Klimatbokslut 214 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 214 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer