Miljöutredning 2001 Reviderad 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning 2001 Reviderad 2007"

Transkript

1 Miljöutredning 2001 Reviderad 2007

2 INNEHÅLL Miljöutredning INLEDNING BESKRIVNING AV KÖPINGS BOSTADS AB... 3 Miljöorganisationen enligt nedan...4 Ledningsgruppen...4 Anders Nordqvist VD...4 Miljögruppen IDENTIFIERING AV MILJÖASPEKTER MILJÖPÅVERKAN Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Avfallsproduktion Resursförbrukning Markförorening Lokal miljöfråga MILJÖLEDNINGSSYSTEM... 8

3 1. INLEDNING Köpings Bostads AB (KBAB) har under 2001 genomfört en miljöutredning av förvaltningens verksamhet. Miljöutredningen har genomförts av miljösamordnare Anders Nilsson. KBAB har beslutat att miljöledningssystem enligt ISO ska införas i verksamheten. Miljöutredningen är ett steg mot att förverkliga detta beslut. Miljöutredningens syfte är att beskriva den aktuella miljösituationen i förvaltningen och dessutom identifiera förvaltningens betydande miljöaspekter. Miljöutredningen är en kartläggning av förvaltning KBAB i verksamhet och hur denna påverkar miljön. Miljöutredningen omfattar yttre miljöfrågor. Påverkan i form av t ex buller och lukt granskas också i ett yttre miljöperspektiv. Avgränsningar Hyresgästernas verksamhet och egna installationer ingår ej i utredningen. Arbetsmiljöfrågor omfattas ej i utredningen. Administrativa delen ingår inte i utredningen. Genomförande Miljöutredningen har genomförts genom granskning av dokumentation samt genom intervjuer av medarbetare inom olika funktioner. Miljöutredningen är genomförd av: Anders Nilsson Projektledare Anders Nordqvist VD Miljöaspekterna framgår av Miljöaspektlistan, bilaga 2. De betydande miljöaspekterna återfinns i listan Värderade miljöaspekter, bilaga BESKRIVNING AV KÖPINGS BOSTADS AB Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och dotterbolagen KBAB-Service AB (förkortas KBAB:s i miljöhandboken) samt Köpings Kabel-TV AB (KTV) och ägs till 100% av kommunen. KBAB:s förvaltar kommunala fastigheter. KTV AB äger fibernätet i kommunen samt distribuerar kabel TV-utbudet och Internet. Koncernen har totalt 137 medarbetare varav 25 st inom KBAB. KBAB förvaltar kvadratmeter bostadsyta fördelat på bostäder, kvadratmeter lokalyta fördelat på 262 lokaler samt 603 garage och parkeringar

4 KBAB-koncernen 2007 Anders Nordqvist VD Köpings KabelTV AB Robert Larsson Ekonomichef Lena Ekman Adm.chef Krister Jansson Förvaltare KBAB Lars Engström Förvaltare Kommunfast. Ekonomiavdelning Uthyrningsavdelning Personal KTV Anders Nilsson Fastighetsing. VVS/Teknik Henry Lindahl Lokalförv. (KBAB-S) Inger Johansson Städavd. (KBAB-S) Husvärdar/F-skötare Öst & Väst Måleriavd Miljösamordning Fastighetsskötare KBAB-S Lokalvårdare KBAB-S FD Kolsvahems lgh Miljöorganisationen enligt nedan Ledningsgruppen Anders Nordqvist Lena Ekman Robert Larsson Krister Jansson Lars Engström Anders Nilsson Miljögruppen Anders Nilsson Kristoffer Rådås Meg Lauren Henry Lindahl Inger Johansson Daniel Nordqvist Ove Pettersson Krister Sigvardsson VD Adminstrativ chef Ekonomichef Förvaltare KBAB Förvaltare KBAB:s Fastighetsing. Miljöansvarig. Fastighetsing. Miljösamordnare förvaltningen KBAB Byggnadsing.Miljösamordare administrationen KBAB Assistent, Miljösamordnare KBAB:s Förvaltare, Miljombud KBAB:s Arbetsledare, Miljöombud KBAB:s städavd. Drifting. Miljöombud KTV Områdesansvarig, Miljöombud KBAB område öst Områdesansvarig, Miljöombud KBAB område väst

5 3. IDENTIFIERING AV MILJÖASPEKTER För förvaltningens verksamhet har först ett antal aktiviteter med miljöpåverkan identifierats. Till aktiviteterna har dess negativa eller positiva miljöpåverkan kopplats. Detta sammantaget kallas miljöaspekt. Varje aktivitet kan ge upphov till all form av miljöpåverkan, sett ur ett tillräckligt brett perspektiv. Vi har valt att begränsa oss till den tydliga miljöpåverkan som KBAB har en möjlighet att styra över. De flesta aktiviteter i samhället, även de från Köpings Bostadsbolag AB:s verksamhet, har miljöpåverkan. Det betyder inte att all miljöstörande verksamhet måste upphöra eller åtgärdas. Listan med miljöaspekter, se bilaga 1, ska ses som en kartläggning av Förvaltningens aktuella miljösituation. Utifrån de resultat som framkommit i miljöutredningen har Förvaltningen KBAB gjort en värdering av miljöaspekterna. I värderingen har hänsyn tagits till miljöpåverkans art och storlek för att få fram de betydande miljöaspekterna, bilaga 2. Värderingsprocessen beskrivs i bilaga 3 När mål för miljöarbetet ska formuleras ska de betydande miljöaspekterna ligga till grund men hänsyn ska även tas till andra faktorer såsom ekonomiska och tekniska möjligheter, ägarkrav, kundkrav, omvärldsfaktorer m m. 4. MILJÖPÅVERKAN I miljöutredningen identifierades på vilket sätt KBAB påverkar miljön. Här följer en beskrivning på de olika typerna av miljöpåverkan. KBAB köper in en del tjänster, exempelvis entreprenad, exempelvis mattläggningar, rörläggningar, diverse ombyggnationer, städning m.m. 4.1 Utsläpp till luft Transporter, uppvärmning och användning av kemikalier bidrar till växthuseffekten genom utsläpp av CO 2. (koldioxid). Bränsleförbrukningen i samband med transporter ger även upphov till CO (kolmonoxid), SO x (svaveloxid), No x (kväveoxid) och HC (kolväten). Utsläpp av kväveoxider och svaveloxider bidrar till försurning och övergödning. Tillsammans med kolväten kan kväveoxider bilda marknära ozon. Logistikplanering kan genom att optimera transporterna minska både kostnader och miljöpåverkan. Valet av transportmedel påverkar också miljöbelastningen och när så är möjligt kan exempelvis tåg väljas framför lastbil. Köldmedia av typ HCFC och HCF finns i kyl,- frys,- luft- och värmepumpsanläggningar. Vid lägage av köldmedia påverkas ozonskiktet och växthuseffekten.

6 4.2 Utsläpp till vatten I samband med bl.a lokalvård sker utsläpp till vatten av rengöringsmedel. Vissa ämnen i rengöringsmedel är giftiga för vattenlevande organismer och kan störa reningsprocessen. Andra ämnen kan vara syreförbrukande, övergödande eller svårnedbrytbara. Skötsel av fordon och arbetsredskap ger utsläpp till vatten. Oljeutsläpp och avfettningsmedel kan skada mikrolivet i vatten, vilket kan medföra att vattnet blir otjänligt att dricka eller bada i. Ämnen i kemikalier och kemiska produkter kan vara giftiga för mikroorganismer i avloppets reningsprocess. Några ämnen kan vara övergödande, svårnedbrytbara eller bioackumulerade. Vid upphandling och entreprenad bör det ställas miljökrav. 4.3 Avfallsproduktion Inom förvaltningens verksamhet uppkommer avfall. Vid omhändertagande av avfall uppkommer olika typer av miljöpåverkan. Förbränning av avfall innebär att energin i avfallet tas tillvara. Förbränning av avfall ger utsläpp av t.ex. CO 2, CO, No x, Hg och dioxiner. Förbränningsprocessen orsakar utsläpp som är övergödande och försurande, bidrar till växthuseffekten och kan vara giftiga. Askan innehåller ofta miljöskadliga metaller. Avfall som deponeras kan ge upphov till förorenat lakvatten och metangasbildning som bidrar till växthuseffekten. Deponier innebär också att markområden tas i anspråk. Det farliga avfall som uppkommer i fastighetsförvaltning kan vara t ex batterier, lysrör, färgrester och oljerester som bl.a. olika tungmetaller. Farligt avfall kan ha en rad negativa miljöeffekter, t ex ackumuleras tungmetaller såsom kvicksilver och stabila ämnen i näringskedjan. Det är därför viktigt med en korrekt hantering av farligt avfall. Datautrustning innehåller flamskyddsmedel. Spridningen av dessa kan medföra allvarliga risker för hälsa och miljö. Flamskyddsmedel används bl.a. för att impregnera material och textilier. De är mycket giftiga och en del av dem kan vara bioackumulerade. De största riskerna för utsläpp bedöms vara då produkterna blivit avfall. Återanvändning och återvinning minskar resursuttag och avfallsmängder. 4.4 Resursförbrukning Verksamheten förbrukar resurser i samband med transporter, elförbrukning, vattenförbrukning och konsumtion/inköp av övriga förbrukningsmaterial. Användning av fossila bränslen i samband med transporter och uppvärmning innebär förbrukning av ändliga resurser. Miljöeffekterna från förbränning av fossila bränslen som t ex olja är utsläpp av växthusgaser, försurande och övergödande gaser. Då elenergi förbrukas genom vatten och vindkraft, vilka är förnyelsebara energikällor. De ger upphov till mycket låga utsläpp. Vattenkraft ger miljöeffekter via de reglerade vattendragen.

7 Vattenförbrukning innebär att en naturresurs i form av rent vatten förbrukas. Det innebär också en indirekt miljöpåverkan genom de kemikalier och den energi som åtgår i renings- och distributionsprocessen. I samband med renovering, ombyggnad och nyproduktion används mycket produkter och stora mängder material. En produkt eller material påverkar miljön på olika sätt under sin livscykel, från utvinning av råvaror till kassering. Genom att välja produkter/ material/ utrustning som inte innehåller miljöfarligt komponenter, har lång livslängd, kan återvinnas eller återanvändas och är resurssnåla kan man minska resurspåverkan. Övrig konsumtion av produkter och material som t.ex. datautrustning, inventarier, kemikalier och städutrustning medför att material förbrukas. Produkterna påverkar miljön på olika sätt under sin livscykel, från utvinning av råvaror till kassering Markförorening Felaktig hantering av miljöfarliga produkter och farligt avfall kan leda till att marken förorenas. Fogar med PCB (polyklorerade bifenyler) urlakas till marken. Relativt höga värden har uppmätts i marken vid fasader som är (har varit) fogade med fogmassa innehållande PCB. PCB består av fettlösliga ämnen som ackumuleras i näringskedjan och kan bl a skada fortplantningsförmåga och immunförsvar. Tryckimpregnerat trä kan innehålla bl a arsenik och krom. Staket och sandlådor är exempel där tryckimpregnerat trä förekommer.. Vägsalt (Natriumklorid) är i sig inget gift men i höga koncentrationer, som uppstår t ex vid halkbekämpning, skadas växtlighet och även beläggnig på hårdgjorda ytor. Salt tillsammans med vatten eller fukt har en hög korrosiv verkan. 4.6 Lokal miljöfråga Buller från t ex fläktar och fordon kan upplevas som störande för omgivningen. Nyproduktion och ombyggnader kan innebära en lokal miljöpåverkan till följd av buller som kan vara av temporär karaktär (under byggtiden) eller bestående. Bestående buller förorsakas av framtida transporter från de boende. Utöver buller kan även vibrationer, såväl temporära som bestående, uppstår. Exploatering av mark för nyproduktion påverka den biologiska mångfalden. Företagets avfallshantering kan skapa odör som påverka hyresgäster som bor i angränsade bostäder och lokaler. Verksamheter från lokala produktionsenheter och serviceföretag (bensinstationer, kemtvättar m.m.) kan ge upphov till miljöpåverkan i form av koncentrerade utsläpp till luft eller buller från transporter och tillverkningsprocesser. Nyproduktion av byggnader påverkar omhändertagande av dagvatten.

8 5. MILJÖLEDNINGSSYSTEM Köpings Bostads AB håller på att bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO I detta arbete kommer alla ingående moment enligt standarden att införas i verksamheten. Vid uppbyggnaden av de ingående delarna kommer förvaltningen att kontrollera om det finns några befintliga rutiner i verksamheten som går att utnyttja i miljöledningssystemet. Miljöutredningen har därför inte omfattat en genomgång av befintligt miljöledningssystem.

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Lovisa Högstedt Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöanalys inför framtagandet av lokala miljömål. Av Anki Dahlberg Grip, projektanställd för Härnösands kommun

Miljöanalys inför framtagandet av lokala miljömål. Av Anki Dahlberg Grip, projektanställd för Härnösands kommun Miljöanalys inför framtagandet av lokala miljömål 050428 Av Anki Dahlberg Grip, projektanställd för Härnösands kommun 1 Innehållsförteckning INLEDNING 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Miljökvalitetsmål - en viktig

Läs mer