ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI"

Transkript

1 ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige , 30 1(20)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD OCH MATERIAL... 4 Vidare arbete fas Vidare arbete fas Beslutsprocess... 5 SÄTERS KOMMUN OCH KLIMATUTMANINGEN... 5 Klimat... 5 Klimatpåverkan... 5 Vision... 6 Övergripande mål Mål Mål Åtgärder... 7 ENERGI... 8 Användning av energi... 8 TILLFÖRSEL OCH ANVÄNDNING AV ELENERGI Elproduktion i Säter Vattenkraftverk El från biobränsle Vindkraft/Vindkraftutbyggnad i Säter Miljöpåverkan från elproduktionen Miljömärkt el Elanvändning i kommunens verksamhet Elanvändning i kommunala fastigheter TILLFÖRSEL OCH ANVÄNDNING AV VÄRMEENERGI Värmeproduktion i Säters kommun (20)

3 Värmeanvändning i kommunens verksamhet Värme i kommunala fastigheter Energi i privata villor Miljöpåverkan från värmeproduktionen TRANSPORTER OCH FORDON Privatpersoner Kollektivtrafiken Kollektivtrafik i Säter Kommunens transporter Miljöpåverkan från transporter Summering transporter LIVSMEDEL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (20)

4 Inledning Energi- och klimatstrategin ska vara ett verktyg för genomförandet av ett aktivt arbete med energi- och klimatfrågor i Säters kommun. Strategin ska tydligt visa hur Säters kommun vill minska sin klimatpåverkan och ta ansvar för framtiden. Utgångspunkten i arbetet är lokala mål och åtgärder, men den är även utformad för att samspela med befintliga regionala, nationella och internationella klimatmål. Energi- och klimatstrategins primära uppgift är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. För att uppnå detta behövs visioner, långsiktiga mål och kunskapsförmedling. Klimatförändringarna både lokalt och globalt blir alltmer påtagliga och klimatforskare världen över är på de flesta plan ense om människans inverkan, utan att de naturliga variationerna i klimatet helt behöver åsidosättas. Säters kommun har en tydlig centralort med småstadskaraktär omgiven av en stark och livskraftig jordbruksbygd och närhet till större bebyggelsecentra. Genom detta läge har Säter goda förutsättningar att vara ett föredöme för hur en kommun kan fungera ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt med liten klimatpåverkan. Förutsättningen är givetvis en klok och framåtsiktande politisk planering. Energi- och klimatstrategin ska fungera som en vägvisare mot en klimatsmart framtid. Kommunen har en förhållandevis stor produktion av livsmedel inom sitt geografiska område. Därför är andra klimatgaser än koldioxid exempelvis metan- och lustgasutsläpp från djurhållning och gödsellagring viktiga att hantera i energi- och klimatstrategin. Kommunen är en viktig aktör på lokal nivå med möjlighet både att inspirera näringslivet och kommuninvånarna och att verka som offentlig aktör, fastighetsägare och tillsynsmyndighet. Att kommunen agerar som förebild är en förutsättning för att vara en trovärdig aktör i energioch klimatfrågor. En energi- och klimatstrategi möjliggör ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med dessa frågor i kommunen som helhet. Syfte Syftet med denna energi och klimatstrategi är att skapa goda och väl genomtänkta arbetsrutiner, så att Säter kan reducera sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och därigenom minska sin klimatpåverkan. Metod och material Säters kommun presenterar i denna energi- och klimatstrategi en vision samt övergripande mål att uppnå till 2011, 2015 respektive Genom detta ska kommunen dra sitt strå till stacken för att uppnå de regionala, nationella och internationella klimatmålen. Arbetet enligt energi- och klimatstrategin ska årligen följas upp och redovisas i Säter kommuns miljöbokslut. Strategin revideras och uppdateras varje mandatperiod. Den redovisade statistiken kommer att utgå från basåret 2009 där inget annat anges. Strategins grundtankar kommer att fördjupas och konkretiseras genom ett vidare arbete med åtgärdsplaner dels för kommunens interna arbete för en klimatmässigt hållbar kommun och dels vidgat gentemot företag, medborgare och övriga aktörer. 4(20)

5 Vidare arbete fas 1 Denna del fokuserar på arbetet i kommunens verksamheter. Varje förvaltning och arbetsgrupp känner sin verksamhet bäst, så för att få ett bra resultat och en god förankring av Energi- och klimatstrategin arbetar varje förvaltning/avdelning fram sina specifika mål och delmål. För att veta om dessa mål är tillräckliga för att Säters Kommun som helhet ska uppnå de övergripande målen finns en arbetsgrupp som agerar bollplank i uppdraget för fortsatt diskussion. Vidare arbete fas 2 Denna del fokuserar på delaktigheten hos alla kommuninnevånare, samt företag och övriga aktörer i Säter som geografiskt område. För att göra energi- och klimatfrågan till en självklar del av medborgarnas vardag måste frågan öppet diskuteras mellan alla inblandade. Kommunen ska vara en lyhörd samarbetspartner och kan dessutom inspirera genom exempelvis goda exempel, seminarier och andra kommunikationsinsatser. Beslutsprocess Beslut i Miljö- och byggnämnden Beslut i KSAU , 16 eller 23 Beslut i KS Beslut i KF Säters kommun och Klimatutmaningen Klimat Stora mängder energi strömmar ständigt från solen mot vår planet. Den mer kortvågiga solstrålningen omvandlas vid kontakten med markytan till mer långvågig värmestrålning. Denna tränger inte lika lätt tillbaka ut i den omgivande rymden och följden blir att jordens atmosfär värms upp. Denna process är i grunden samma fenomen som sker i ett växthus och den brukar därför kallas för växthuseffekten. Denna effekt i sig är inget problem, utan tvärsom en grundförutsättning för livets existens på jorden eftersom medeltemperaturen som nu ligger på ca +15 C annars skulle vara runt -18. Problematisk är däremot mänsklighetens klimatpåverkan genom en ökad växthuseffekt. Användningen av fossila bränslen som kol och olja för uppvärmning och transporter leder till ett frisläppande till atmosfären av kol som under lång tid bundits i jordens djupare lager. Koldioxiden som släpps ut vid denna förbränning förstärker den naturliga växthuseffekten och är en huvudfaktor bakom den bild vi ser idag med storskalig mänsklig påverkan på jordens klimat. Många andra gaser som exempelvis vattenånga, lustgas och metan är också betydelsefulla växthusgaser. I detta sammanhang är utformningen av vår livsmedelshantering allt från gödselhantering i djurhållningen till tillagning och avfallshantering i hushållen väsentliga faktorer. Det globala klimatet är ett mycket komplicerat system som vi gradvis lär oss överblicka. Klimatpåverkan Våra livsstilar ger stor skillnad på hur mycket vi påverkar klimatet. Den största klimatpåverkan kommer enligt Naturvårdsverket från resor och boendet tillsammans med vilken mat vi äter. Den privata konsumtionen dominerar drygt 80 procent av de konsumtionsrelaterade utsläppen kommer från privat konsumtion och knappt 20 procent från den offentliga. 5(20)

6 Figur 1. Generell fördelning mellan olika aktiviteters betydelse för utsläpp av klimatgaser (källa: Naturvårdsverket) Utifrån detta måste matens väg mellan jord och bord kortas och vi konsumenter måste lära oss att välja rätt livsmedel utifrån säsong. Vi måste skapa ett hållbart transportsystem där kollektivtrafik fungerar som ett reellt alternativ för vardagens resor. Nya bostadsområden måste planeras så att energibehovet för uppvärmning och transporter blir så litet som möjligt. Vision Visionen är en långsiktig, säkerställd och trygg energiförsörjning med minsta möjliga miljöoch klimatpåverkan. All energianvändning i kommunen ska uteslutande utgå från förnyelsebara energislag. Innevånaren i Säters kommun är väl insatt i energi och klimatfrågor och väl medveten om att det jag gör spelar roll. Övergripande mål 2020 Säters kommun ska minska sina koldioxidutsläpp med 25 %. Kommunen ska vid tillsyn, information och rådgivning aktivt verka för åtgärder som minskar utsläpp av såväl koldioxid, lustgas, metan och andra växthusgaser. Mål 2015 Säters kommun visar vägen och uppmuntrar till energiomställningen genom goda exempel i den egna verksamheten. Kommunens verksamhet ska i sina lokaler inte nyttja energi från fossila energikällor. Kommunen som organisation ska främja hållbar och lokal energiproduktion. Kommunen ska uppmuntra privat småskalig energiproduktion Varje nämnd energieffektiviserar med 2,5 % per år. Elanvändningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10 %. Alla kommunala politiker och tjänstemän nyttjar kollektivtrafik för tjänsteresor när detta är möjligt. Kommunen utreder möjligheten att klimatkompenserar de bilresor som ändå görs. 6(20)

7 Mål 2011 Säters Kommuns fordonspark består av minst 90 % miljöfordon enligt definition i gällande förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ( ). Webb- och telefonbaserade mötesformer ökar och möjliggör minskat resande. Personal och politiker som är verksamma inom Säters kommun avsätter minst 3 timmar per år för energi- och klimatkunskap. Såväl kommunens anställda som innevånare uppmuntras och inspireras till en hållbar livsstil, vilket även avspeglar sig i hälsotal. Enbart ekologiska drycker serveras i den egna verksamheten där sådana alternativ finns. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen ska öka med minst 5 procentenheter per år. Den lokala och hållbara livsmedelsproduktionen i kommunen uppmuntras. Detta ska även återspegla sig i upphandlingar och näringslivssatsningar. En energi- och klimatstrateg engageras för att leda arbetet med kommunens energi- och klimatstrategi, samt samordna och underlätta förvaltningarnas åtgärder inom området. Förvaltningar ska arbeta aktivt med att förankra energi- och klimatstrategin i sin verksamhet. Respektive nämnd ansvarar för upprättande av handlingsplaner för hur verksamhetsanpassade mål, aktiviteter och åtgärder ska planeras och genomföras. Resultatet av genomförda åtgärder redovisas i kommunens miljöbokslut. Vid all ny- och tillbyggnation, inom såväl kommunens verksamhet som privata hushåll, ska energienergieffektivisering uppmuntras och energienergieffektiva metoder och material förordas. Vid korta resor inom kommunens verksamheter undviks motorfordon. Upplysningsaktioner om energi- och klimatfrågor genomförs kontinuerligt för kommuninvånare, företag, föreningar och organisationer i kommunen. Åtgärder För att nå målen måste kraftfulla åtgärder vidtas inom alla samhällssektorer. Arbetet ska vara en helhetsbedömning av det kommunala energisystemet och dess klimatpåverkan och leda vidare till åtgärdskataloger med förankrade förslag till förbättringar. Samordningsvinster skall identifieras, både de som reducerar kostnaderna för att nå uppställda energi- och klimatmål och de vinster som finns i samarbeten mellan olika energiaktörer. 7(20)

8 Energi Användning av energi Energi finns i en rad olika former och används i alla våra mänskliga aktiviteter. Historiskt har uppvärmning av bostaden och matlagning varit våra mest energiintensiva aktiviteter. I det gamla bondesamhället var i våra trakter veden den helt dominerande energikällan om än i bruksnäringen i förädlad form som träkol. Senare tillkom utbyggnaden av vattenkraft för belysning och särskilda industriprocesser, samt förbränning av olja för uppvärmning. I takt med det moderna samhällets framväxt har transporternas och industrins andel av den totala energianvändningen vuxit. I hushållen har också användningen av elenergi stigit kraftigt i takt med att antalet eldrivna apparater ökat. När vi pratar om olika typer av energi måste vi hålla isär begreppen så att jämförelserna inte blir missvisande. Även om vi strävar efter att förbättra den tekniska verkningsgraden i systemen, är varje skede av produktion, transport respektive konsumtion av energi förenat med olika grad av förluster. Primär energi är den energi som levereras från energiproducent till kund. Levererad energi är den energi som kunden tar emot. Nettoenergi är den energi som hushållet gör av med. Figur 2. Schematisk beskrivning av olika energibegrepp. Energi i kommunen I diagrammen nedan framgår schematiskt ursprunget till den energi som används i kommunen samt hur denna används för olika samhällssektorer. Ett par tydliga trender är att mängden fossila bränslen för uppvärmning tydligt minskar, liksom den samlade energi som åtgår inom bostads- och servicesektorn. 8(20)

9 Slutanvändning energi Energi (GWh) Fossil energi Biobränsle El-energi Fordonsbränsle År Figur 3. Slutanvändning av energi i Säter Observera att data för biobränsle saknas Källa: SCB Energianvändning Använd energi (GWh) Hushåll Transporter Jordbruk,skogsbruk,fiske Industri, byggverksamhet Offentlig verksamhet Övriga tjänster År Figur 4. Användning av energi per samhällssektor i Säter Observera att data för Industri- och byggverksamhet saknas Källa: SCB (20)

10 Tillförsel och användning av elenergi Elproduktion i Säter Elproduktionen i kommunen varierar relativt mycket framför allt beroende på skillnader i väderförhållanden och nederbörd mellan åren, vilket påverkar uttagsmöjligheterna i vattenkraftverken. I kommunen produceras dock betydligt mer elenergi än vad som används. Vattenkraftverk De av Fortum drivna Långhag respektive Stora Skedvi kraftverk är de stora elproducenterna i kommunen. Till dessa kommer sedan ett antal mindre anläggningar i Ljusterån (Säterdalen), Nyängsån (Lövåsen + Arkhyttan) och i Tunaåns vattensystem (Ulvshyttan + Bråfall). Tillsammans producerar dessa anläggningar ca GWh/år. El från biobränsle Inom en snar framtid kommer Hedemora Energis biobränsleeldade panna för fjärrvärmeproduktion vid värmeverket i Bergbacken att byggas om, så att den även kan leverera el. Hur stor denna produktion kan komma att bli är ännu oklart. Vindkraft/Vindkraftutbyggnad i Säter Enskilda kommersiella vindkraftverk eller småskalig vindkraftproduktion för enskilt bruk har bra förutsättningar att fungera och kommunen hoppas mycket på att teknikutvecklingen medför att många fler kommer att nyttja denna energikälla. Säters kommun har i de hittills gjorda vindmätningskarteringarna inga utpekade områden som passar för kommersiell produktion av vindkraft i form av större vindkraftparker. Kommunen ser dock positivt på kommersiell vindkraftsproduktion om det skulle visa sig möjligt. Miljöpåverkan från elproduktionen All elproduktion inom kommunen består idag av vattenkraft. Vattenkraften leder inte till några större utsläpp till mark, luft eller vatten vid driften av anläggningarna. Ur det perspektivet är vattenkraften en ren energikälla. Däremot leder vattenkraftsutbyggnad till skador i form av förstörda livsmiljöer vid anläggandet och påverkan på den biologiska mångfalden då de naturliga fluktuationerna i vattendragen påverkas. Inom kommunen har utbyggnaden av allt att döma lett till exempelvis förlust av älvnära slåtter- och betesmarker, försämrade eller omöjliggjorda lekvandringar för fiskar och försämrade förhållanden för exempelvis lavar då den s.k. forsdimman kring strömpartierna försvunnit. Särskilt stor påverkan på den biologiska livsmiljön, liksom på turism- och upplevelsevärden kopplade till vattendragen, har naturligtvis reglering som skapar torrfåror uppströms kraftverket. Så är idag fallet vid exempelvis Säterdalens kraftverk. Produktionen av el från biobränsle får ses som fördelaktig ur klimatsynpunkt, då hanteringen, borträknat energiåtgång för tranporter och övrig hantering, får ses som neutral ur koldioxidsynpunkt. Samtidigt leder naturligtvis biobränslehanteringen till miljöeffekter i andra led; alltifrån risk för minskad biologisk mångfald genom förlust av död ved och äldre träd i skogen till utsläpp av sotpartiklar, kolväten m.fl. ämnen med hälso- och miljöeffekter. 10(20)

11 Miljömärkt el Elproduktionen i Säter är att betrakta som grön eftersom den produceras i våra vattenkraftverk. När elen väl distribueras kan vi inte med säkerhet veta att det är just den elen som vi får i våra ledningar, men det ger en klar och tydlig signal till elproducenterna att vi värnar om och värdesätter el med lägre miljöpåverkan. För att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor inom företagande används skatten som styrmedel för så kallade elcertifikat, vilka har samma effekt som att privatpersoner köper miljömärkt el. Säters kommun har idag inte gjort någon specifik upphandling för att få tillgång till den lokalt producerade och gröna elen. Elanvändning i kommunens verksamhet Elanvändning i kommunala fastigheter Diagrammen nedan visar elförbrukningen i kommunens fastigheter under Det framgår tydligt att det är vissa enskilda fastigheter som står för en mycket hög andel av elanvändningen. Ishallens och Skönvikshallens höga energiförbrukningar är i grunden en följd av att det rent fysikaliskt åtgår mycket energi för att tillverka is respektive värma badvatten. Samtidigt har man dock genom byte av uppvärmningslösningar i ishallen med kringutrymmen kunnat spara elektricitet motsvarande Rådhusets förbrukning. Total elförbrukning i kommunens lokaler Elförbrukning (MWh) År Figur 5. Elanvändning i kommunens lokaler Källa: Säterbostäder. 11(20)

12 Elförbrukningen i kommunens fastigheter MWh Bikupan 3 (Folkets hus) Bikupan 6-7 (Yxfabriken) Druvan 10 (Brandstationen Säter) Enbacka 13:1 (Enbacka skola) Enbacka 19:47 (Konvaljen) Fäggeby 1:16 (Fäggeby skola) Hembygdsgården 2 (Åsgårdarna) Idun 1-2 (Rådhuset, Storgatan) Junkern 6 (Tekniska kontoret) Jätten 3 (Gatuförrådet) Kronan 1 (Klockarskolan) Kungsgården 1 (Bryggerihuset) Kungsgården 1 (Jumbo) Kungsgården 1 (Kungsgårdsskolan) Mora 13:35 (Mora IP) Mora 13:67 (Förskola) Mora 44:2 (Brandstationen Gustafs) Myran 4 (Förskola gamla delen) Oket 1 (Bergsgården) Oliven 1 (F d Yrkesskolan) Orgeln 1 (Gruppboende Kaplansvägen) Skedvi Kyrkby 34:1 (Kyrkbyns skola) Skönvik 1:1 (Skönvikshallen) Storhaga 16:2 (Vårdcentralen Gustafs) Säter 2:1 (Ishallen) Säter 3:5 (Säterdalen) Säter 3:5 (Säterbygdens Ridklubb) Säter 4:5 (Prästgärdsskolan) Säter 4:5 (Sockenstugan) Säter 4:5 (Turistbyrån) Ålen 4 (Varggropsvägen) Figur 6. Elförbrukning i kommunens lokaler Källa: Säterbostäder. Tillförsel och användning av värmeenergi Värmeproduktion i Säters kommun Kommunens gemensamma lösningar för uppvärmning av lokaler domineras av Hedemora Energis biobränsleeldade värmeverk i Bergbacken. Bolaget driver även kompletterande anläggningar på Åsen och vid Skönvik. Vid sidan av dessa anläggningar finns även närvärmeanläggningar i Gustafs och Stora Skedvi, vilka producerar värme främst för skolornas och äldreboendenas behov. Slutligen sker visst utnyttjande av spillvärme från Vikabröd i närliggande fastigheter i Stora Skedvi. Värmeanvändning i kommunens verksamhet Värme i kommunala fastigheter Kommunens fastigheter i själva Säter värms idag nästan uteslutande med fjärrvärme eller via värmepump. Miljövinsterna av detta är naturligtvis stora. I förskolan i Stora Skedvi och Enbacka skola används fortfarande en viss mängd eldningsolja som komplement till 12(20)

13 pelletsanläggningarna. Åtgärder för att helt kunna eliminera detta är naturligtvis önskvärda. Nedanstående diagram visar också att energiåtgången för uppvärmningen av exempelvis flera skollokaler är fortsatt relativt hög och även ökande. Av allt att döma finns brister i isolering och annat tekniskt utförande i enskilda byggnader som förklarar den avvikande höga värmeåtgången i exempelvis Klockarskolan. Fjärrvärme i kommunens lokaler MWh Bikupan 3 (Folkets hus+kenda) Bikupan 6-7 (Yxfabriken) 0 Druvan 10 (Brandstationen Säter) Idun 1-2 (Rådhuset, Storgatan) Junkern 6 (Tekniska kontoret) Kronan 1 (Klockarskolan gymnastik) Kronan 1 (Klockarskolan) Kungsgården 1 (Bryggerihuset) Kungsgården 1 (Jumbo) Kungsgården 1 (Kungsgårdsskolan) Myran 4 (Förskola gamla delen) Myran 4 (Förskola nya delen) Oket 1 (Bergsgården) Oliven 1 (F d Yrkesskolan) Orgeln 1 (Gruppboende Kaplansvägen) Skedvi Kyrkby 34:1 (Kyrkbyns skola) Skönvik 1:1 (Skönvikshallen) Säter 2:1 (Ishallen) Säter 4:5 (Prästgärdsskolan) Säter 4:5 (Turistbyrån) Ålen 4 (Varggropsvägen) Figur 7. Förbrukning av fjärrvärme i kommunens lokaler Källa: Säterbostäder. 250 Energi för uppvärmning - Stora Skedvi förskola MWh Pellets Olja Figur 8. Energianvändning för uppvärmning, Stora Skedvi förskola Källa: Säterbostäder. 13(20)

14 Energi för uppvärmning - Enbacka skola MWh Pellets Olja Figur 9. Energianvändning för uppvärmning, Enbacka skola Källa: Säterbostäder. Energi i privata villor I takt med att eldningsoljan stigit i pris har andelen villor med oljeeldning minskat stadigt under senare år. Ofta sker konvertering till fjärrvärme, värmepump eller pelletseldning i samband med ägarbyten. I många fall sker också övergångar från vedeldning till andra uppvärmningslösningar, då vedhanteringen ses som alltför arbetskrävande Eldningsolja ( ) och värmepumpar ( ) i Säters kommun Eldningsolja Värmepumpar 70 Eldningsolja (MWh) Anmälda värmepumpar (antal) Figur 10. Användning av eldningsolja samt antal anmälda värmepumpar i geografiska kommunen Säter Källa SCB (olja) samt Miljö- & byggnämndens register. Miljöpåverkan från värmeproduktionen Alla uppvärmningslösningar har sina specifika miljö-, klimat- och hälsoeffekter exempelvis ger vedeldning utsläpp av partiklar med negativ hälso- och miljöpåverkan och värmepumpar bidrar till användning av nedsmutsande kol- och oljebaserad elproduktion under kalla vinterperioder. Sett ur samlad miljösynpunkt är rimligen biobränslebaserad fjärrvärme det 14(20)

15 bästa alternativet. Detta förutsätter dock en god reningsgrad och att bränsleuttaget sker på ett sådant sätt att det inte ger alltför stor påverkan på den biologiska mångfalden. Exempelvis måste andelen lövträd bibehållas och gamla/grova träd sparas. Transporter och fordon Privatpersoner I Säters kommun fanns personbilar i trafik. Majoriteten av dessa var bensindrivna och ägda av män. Diagrammen nedan visar hur bilparken fördelar sig på ägarkategorier och drivmedel. Personbilar 2008 Säter Riket Personbilar/1000 inv Bensinförbrukning/person x år (l) Dieselförbrukning/person x år (l) Körsträcka/bil x år (mil) Fordonsslag i Säters kommun Personbilar Lastbilar Bussar Motorcyklar Mopeder, klass I Traktorer Terrängskotrar Släpvagnar Figur 11. Fordonsslag i Säters kommun Källa: SCB Ägare av personbilar Kvinnor Män Juridiska personer (20)

16 Figur 12. Ägare av personbilar i Säters kommun Källa: SCB Drivmedel 2009 Säter Bensin Diesel Etanolhybrid Natur-/biogas Övriga hybrider 5355 Figur 13. Drivmedel hos personbilar i Säters kommun Källa: SCB Kollektivtrafiken Antalet resor med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor har ökat med 11 % i Sverige mellan åren Att så skulle varar fallet i Säters kommun är inte troligt. Med förbättring av järnvägens spårkapacitet och antalet avgångar, projektering av nytt resecentrum m.fl. förbättringsåtgärder för de kollektiva transporterna bör vi dock ha goda utvecklingsmöjligheter. Figur14. Totalt antal resor med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i Sverige Källa: SCB. 16(20)

17 Kollektivtrafik i Säter Kommunen genomkorsas idag av tre järnvägslinjer i de centrala delarna av Dalabanan mellan Dalarna och Stockholm, i den nordligaste delen av sträckan Falun-Gävle och i de västligare delarna av linjen Borlänge-Ludvika. Järnvägens utbyggnad har varit av stor betydelse för stadens och bygdens utveckling, exempelvis vid anläggandet av Säters sjukhus. Idag är Säters station den enda kvarvarande. Vid en framtida utveckling av spårkapaciteten kan dock en återupptagen pendlingstrafik med tågstopp i Mora by vara en vision att sikta mot. Att på ett smidigt sätt kunna ta med cykeln på tåget skulle också vara en önskvärd möjlighet i vår kollektiva resa mot det fossilfria samhället. Den reguljära busstrafiken i kommunen sker i Dalatrafiks försorg. Den samlade årliga körsträckan är 17,1 miljoner km, vilket med en förbrukning av knappt 7 miljoner liter bränsle, varav 13,2% E85 ger ett nettoutsläpp av koldioxid på 1028 ton. Om dessa resor istället skulle ha företagits med nya personbilar (medelutsläpp 174 g/km 2008) skulle det samlade utsläppet bli ca 2975 ton koldioxid. Med den idag existerande bilparken skulle utsläppen naturligtvis ha blivit ännu högre. Utöver Dalatrafiks busslinjer passerar även Swebus linjer mellan Dalarna och Stockholm kommunen. Dessutom sker skolskjutstrafik via Hysta buss AB och Stora Skedvi buss AB. Kommunens transporter Kommunens resepolicy från 2004 föreskriver att tjänsteresor skall ske på ett sådant sätt att de innebär minsta möjliga kostnad för kommunen och därtill låg miljöbelastning. Kommunens olika verksamheter genererar varje år transportkostnader för åtskilliga miljoner. Ett rimligt antagande är att medarbetarna i tämligen hög grad åker kollektivt vid längre resor, men att bilen av slentrian blir det naturliga valet exempelvis vid resor inom länet. I många fall sker också onödigt korta bilresor, vilka med fördel skulle kunna ersättas med cykel. Inköpssamarbetet med Borlänge bör å andra sidan innebära en minskning av transporter för åtminstone livsmedel. Det är av stor vikt att kommunen även i framtiden planerar sina upphandlingar och inköp på ett kreativt sätt med grundtanken om att nå visionen om så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Miljöpåverkan från transporter För att minska klimatpåverkan från kommunmedarbetarnas egna resor behöver rimligen en rad olika åtgärder vidtas; vi måste lära oss att avstå från onödigt resande och en minskning av miljöpåverkan från de resor som måste vidtas är nödvändig. Exempelvis bör webb- och telefonbaserade mötesformer kunna minska det egentliga resebehovet och utbildning i s.k. EcoDriving, eller sparsam körning för anställda bör kunna minska bränsleförbrukningen med ca 10 %. Med dagens tekniska lösningar borde kanske också en utveckling av samåkandet mellan de kommunanställda vara möjligt. För närvarande pågår också ett utvecklingsprojekt med målet att utforska möjligheterna till en lokal biogasproduktion baserat på lokala råvaror som exempelvis avloppsslam, biprodukter från jord- och skogsbruk, hushållsavfall etc. Summering transporter Antalet personbilar i Säters kommun är över 100 fler per 1000 invånare än landet i övrigt vilket kan förklaras med att kommunen är vidsträckt landsbygd med begränsad möjlighet till kollektivttrafik. Den höga utpendlingen till arbetsplatser i omgivande kommuner bidrar antagligen också till att många familjer ansett sig tvingade till innehav av flera bilar. En annan 17(20)

18 förklaring kan vara att det finns en tradition och kultur av motorsport där personbilar mer kan antas vara ett fritidsintresse vilket gör siffrorna lite missvisande. Oavsett vilket är bilparken stor men också en nödvändighet för många att leva och verka i bygden. Livsmedel Livsmedelshanteringens betydelse för klimatet glöms ofta bort. I praktiken kommer minst 20 % av Sveriges totala bidrag till växthuseffekten från den svenska livsmedelsproduktionen. Till detta bör naturligtvis också läggas klimatbelastningen från importerad mat, transporter hem från butiken, förvaring i hemmet och tillagning. Den samlade påverkan på klimatet vårt ätande medför är svår att beräkna, då statistiken för importerade livsmedel är bristfällig. Mycket kan sägas om mat och klimat. Några kortfattade enkla råd för att minska livsmedelshanteringens klimatpåverkan kan vara: Ät upp! Vi slänger varje år mat motsvarande utsläppen från bilar. Vi måste lära oss köpa lagom mycket, lita på våra sinnen om vad som går att äta och att göra en fest av en rest. Välj mat efter säsong! Säsongens mat är ofta mer närodlad och exempelvis odlad på friland istället för i oljeuppvärmda växthus. Ät mer grönt! Vegetariska produkter är generellt mindre klimatbelastande än animaliska. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika köttbitar beroende på produktionssätt. Köp närodlat! Det borde vara en självklarhet att inte i onödan transportera mat som kan framställas nära konsumenten. Se dock upp för energiintensiv växthusproduktion av sådant som egentligen inte är i säsong. I den kommunala organisationen är tillvaron lite mer komplicerad än för den enskilde konsumenten. Upphandlingsbestämmelserna gör att kommunen inte fritt kan välja mellan producenter utifrån exempelvis avstånd. Med de upphandlings- och transportlösningar man valt tillsammans med Borlänge kommun har dock mycket redan gjorts för att undvika onödiga transporter. Miljökonsekvensbeskrivning Tanken med en energi- och klimatstrategi är naturligtvis att de mål och åtgärder som föreslås ska vara positiva ur ett samlat natur- och miljöperspektiv. Samtidigt är det viktigt att förstå att såväl de naturliga kretsloppen och ekosystemen, som de samhälleliga strukturerna är mycket komplexa system. Ogenomtänkta energisparåtgärder kan riskera att ge andra oönskade effekter. Nedan ges därför en översiktlig genomgång av hur en strategi av detta slag kan tänkas påverka miljökvalitetsmålen. Begränsad klimatpåverkan Det är strategins grundsyfte att medverka till en minskad påverkan på klimatet av hur vi i Säters kommun väljer att utforma den kommunala verksamheten. Frisk luft En ökad andel fjärrvärme och minskad oljeeldning ger positiva effekter på luftkvaliteten både ur lokalt perspektiv och i en större skala. En ökning av alternativa drivmedel som etanol, biogas och el för fordonstrafiken bör ge likartade effekter. Samtidigt kan vedeldning i 18(20)

19 stadsmiljö vara ett potentiellt problem kanske främst för särskilt känsliga personer som allergiker och astmatiker. Bara naturlig försurning En minskad användning av fossila bränslen, liksom minskning av onödiga bilresor och övergång till kollektivtrafik bör vara positivt ur försurningssynpunkt, då utsläppen av svaveloch kväveoxider (vilka omvandlas till syror i kontakt med vatten) minskar. Ett ökat uttag av biobränsle ur skogen kan dock på sikt leda till ett behov av återföring av askan för att kompensera uttaget av näringsämnen. Giftfri miljö Om konsumenterna gör genomtänkta val i mataffären (exempelvis mer närodlat, ekologiskt samt mat i säsong) bör behovet av kemiska bekämpningsmedel kunna minska. En minskad användning av fossila bränslen leder till minskad olycksrisk vid transporter och hantering av petroleumprodukter. Samtidigt kan dock eldning av biomassa i sig leda till utsläpp av partiklar med påverkan på hälsa och miljö. En minskad övergödning (genom exempelvis lägre utsläpp av gödande kväveoxider från trafiken) kan också i vissa miljöer ge sämre utspädning av metaller eller bekämpningsmedelsrester i biomassan. Skyddande ozonskikt Förmodligen ingen större påverkan. Säker strålmiljö Nya elproduktionsanläggningar (exempelvis större vindkraftverk) skapar behov av nya kraftledningar. Dragningen av dessa kan kräva en viss eftertanke från ett strålningsperspektiv. Ingen övergödning Läckage av näringsämnen från jordbruket är en stor källa till övergödningen av våra vatten. Förändrade köpvanor respektive produktionssätt kan därför påverka övergödningssituationen. Det är däremot svårt att överblicka vilken förändring i naturen detta kan leda till. Utsläppen av gödande kväveoxider minskar när användningen av fossila bränslen avtar och kollektivtrafikens andel av resandet ökar. Samtidigt kan återföring av aska från biobränsleeldning kräva hänsyn i anslutning till vatten för att inte leda till gödningseffekter. Levande sjöar och vattendrag Förändringar i hur vår mat produceras och vad vi väljer att köpa påverkar sekundärt våra vatten på vilket sätt är däremot svårare att avgöra. En minskning av användningen av fossila bränslen är positivt på flera sätt (minskad försurning respektive övergödning, lägre risk för oljeläckage etc.). Samtidigt innebär en ökad satsning på mer koldioxidneutral elproduktion ofta en stor användning av vattenkraft. Man måste då ha i åtanke att en utbyggnad av ett vattendrag innebär stora och permanenta skador på flora, fauna och geologi. Grundvatten av god kvalitet När de fossila bränslena får en mer marginell roll minskar risken för oljeläckage, vilket naturligtvis är positivt. Samtidigt kan ökningen av bergvärme vara en riskfaktor om borrningarna inte utförs på rätt sätt. 19(20)

20 Hav i balans samt levande kust och skärgård Minskad övergödning av sjöar och vattendrag genom minskning av NOx från transporter, samt eventuellt också som en följd av förändringar i jordbruket, ger positiva effekter även på havsmiljön. Minskade oljetransporter ger också minskad risk för oljeläckage. Myllrande våtmarker Torvbrytning för energiändamål ger stor påverkan på flora, fauna och geologiska värden och är att jämställa med ett byte av ekosystem. Levande skogar Uttag av biobränsle ur skogen kan ge förlust av värdefulla biotoper. Ofta är det biologiskt värdefulla karaktärer som torrakor, högstubbar, lövskogar och liknande som först försvinner. Användning av s.k. grot (grenar och toppar) kan i längden också riskera att ge störningar i markkemin om inte askan återförs till systemet. En eventuell vindkraftsutbyggnad kräver också mark för såväl själva verken som nya vägar respektive kraftledningar. Ett rikt odlingslandskap Klimatsmarta matval där vi väljer lokalproducerade varor och köper säsongens råvaror är en god grund för att uppnå ett rikt odlingslandskap. Ett ökat intresse för biobränsle bör kunna vara en möjlighet till fortsatt öppethållande av jordbruksmarker vilka annars skulle ha en osäker framtid. Energiskog kan å andra sidan ses både som ett hot och en möjlighet, beroende på val av fokus. Storslagen fjällmiljö Förmodligen ingen större påverkan (från Säters kommun). God bebyggd miljö En ökad biobränsleproduktion kan skapa mer transporter lokalt. Vindkraftsproduktion kan också skapa problem med buller, skuggor etc. Det är därför viktigt att sådana anläggningar ges en genomtänkt placering. Ett rikt växt- och djurliv En efterfrågan på det lokala jordbrukets produkter är en grundförutsättning för att vårt jordbrukslandskap ska kunna hållas öppet. Ett klimatsmart ätande är därför också ett sätt att bevara storspovar, sånglärkor och tofsvipor. Biobränsleuttag kan innebära en stor risk för störningar av växt- och djurliv genom påverkan på känsliga biotoper i skogen. Samtidigt skulle det rätt utformat kunna ha positiva effekter då möjligheterna till öppethållande av jordbrukslandskapet förbättras. Vindkraft måste ges en god placering för att inte utgöra en kollisionsrisk för fåglar och fladdermöss. Förändringar i väg- och järnvägsnät kan naturligtvis också få store effekter genom biotopförluster och barriäreffekter. 20(20)

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer