ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Tsn Planområdets läge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer Tsn Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge

2 INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 BAKGRUND... 5 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet... 5 Lägesbestämning... 6 Areal... 6 Markägoförhållanden... 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 6 Översiktliga planer... 6 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Program... 7 Kommunala beslut i övrigt... 7 Riksintressen... 7 Strandskydd... 7 Vattendom... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur... 8 Bebyggelseområden Gator och trafik Hälsa, säkerhet och störningar Tillgänglighet Teknisk försörjning Administrativa frågor Inverkan på miljön av planens genomförande GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare inom planområdet Avtal Fastighetsbildning EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi MEDVERKANDE I PLANARBETET PLANFÖRFATTARE REVIDERING AV PLANFÖRSLAGET Detaljplan för 2 Antagandehandling

3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Platsen Påverkan Planen Ställningstagande CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING PLATSEN: PÅVERKAN: PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER: SLUTSATS Det nationella målet, god bebyggd miljö Kommunens mål i lokal Agenda Detaljplan för 3 Antagandehandling

4 PLANBESKRIVNING Sammanfattning av planförslaget Planområdet ligger invid Stångån i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av befintlig vattenkraftstation i enlighet med vattendom. De angränsande fastigheterna norr om kraftstationen, Hackefors 5:18 och del av Hackefors 5:2, utgör parkmark i gällande detaljplan. Med anledning av kraftstationens omgivningspåverkan ändras markanvändningen till teknisk anläggning, vattenkraftverk. Planen möjliggör fullföljande av Tekniska Verkens markförvärv av del av Hackefors 5:2 i enlighet med upprättat köpeavtal. De bestämmelser som i gällande detaljplan omfattar Hackefors 5:19 inarbetas i planen. Kraftstationens utbyggnad beräknas inte medföra ökad bullerpåverkan inom Hackefors 5:19. I planen säkerställs allmänhetens tillgång till marken närmast ån genom att ett område reserveras för en allmän gång- och cykelväg. Handlingar Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en kompletterande vattenkraftstation intill befintlig anläggning vid Stångån och reservera angränsande mark för teknisk anläggning. Det område som är aktuellt för kraftverksutbyggnaden är i gällande detaljplan allmän plats med beteckningen park eller plantering. För att bygga på denna mark krävs en förändrad markanvändning i detaljplan. I planen införs därför markanvändningen teknisk anläggning, vattenkraftverk för det område där den nya kraftstationen ska byggas samt för omgivande mark. Samtidigt säkras allmänhetens tillgång till Stångåns strand genom att plats reserveras för en gång- och cykelväg. Detaljplan för 4 Antagandehandling

5 Bakgrund Nuvarande Vattenkraftstation på fastigheten Hackefors 5:21 är underdimensionerad och omodern. Kraftstationen som anlades på 1930-talet motsvarar inte den kapacitet som de modernare kraftstationerna uppströms och nedströms har. Detta innebär en stor del vatten spills bredvid nuvarande anläggning utan att energin kan tas tillvara. Kraftstationen ägs och drivs av Tekniska Verken i Linköping AB. Redan 1998 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av ytterligare en turbin. Nu har detta planarbete åter aktualiserats. Vattendom beviljades för en utbyggnad Denna dom är giltig i 10 år. Tekniska Verken lämnade hösten 2006 in en ansökan om förlängning av vattendomen. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden Planområdet ligger i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping, invid Stångån. Intill föreslagen vattenkraftanläggning finns sedan tidigare en äldre anläggning med tillhörande servicebyggnader. Utmed Stångån och Kinda kanal, som bitvis sammanfaller finns flera vattenkraftanläggningar och slussar där vattenflödet regleras. Föreslagen anläggning intill den äldre kraftstationen innebär inte eploatering av något orört vattendrag, utan en komplettering av befintlig kraftstation. Anläggningen väntas därför få en begränsad påverkan på vattenmiljön. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Med anledning av energiefterfrågan, platsens beskaffenhet och befintlig anläggning anses en komplettering med ytterligare en turbin överensstämma med 3 kap. miljöbalken. 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet Planområdet ligger inte inom de särskilda områden som enligt 4 kap. miljöbalken utpekas som riksintressen. Området berörs däremot av andra Riksintressen. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Riksintressen) Detaljplan för 5 Antagandehandling

6 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller kan beröra planeringen inom planområdet. Förordningen om omgivningsbuller kan kopplas till det buller som kraftverksturbinen alstrar. Förordningen ställer krav på att buller från olika källor ska kartläggas och att åtgärdsprogram ska tas fram. (Se vidare Hälsa, säkerhet och störningar) Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger ca 5 km sydost om Linköpings centrum i stadsdelen Hackefors. Areal Planområdet omfattar en del av Stångån och dess östra strand. Planområdet omfattar ca m 2. Markägoförhållanden Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Ett villkorat köpeavtal angående Tekniska Verkens förvärv av den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området gäller Linköpings kommuns översiktsplan från I kommunen pågår arbete med en ny översiktsplan Linköping väer Översiktsplan för staden Linköping. Denna plan är i dagsläget föremål för samråd. Detaljplan för 6 Antagandehandling

7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Följande detaljplaner gäller i området: Planens namn Laga kraft Registernummer Stadsplan för del av Hjulsbro Stadsplan för del av Hackefors Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro Detaljplan för STG 4649 i Hackefors, Linköpings kommun Program Denna detaljplan har inte föregåtts av något särskilt detaljplaneprogram. Området har sedan tidigare varit föremål för detaljplaneläggning i syfte att möjliggöra byggnation av ytterligare en vattenkraftturbin. Kommunala beslut i övrigt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den att pröva föreslagen bebyggelse i en ny detaljplan. Riksintressen Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Påverkan på de kulturhistoriska värdena längs kanalen blir begränsade. Möjligheterna till rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt. Detaljplanen anses därmed inte stå i strid med dessa riksintressen. Strandskydd Enligt länsstyrelsens beslut omfattar strandskyddet land och vattenområden till en bredd av 150 m från strandlinjen vid Kinda kanal. Strandskyddet gäller inte områden som omfattas av detaljplaner fastställda före Även områden där sådana detaljplaner senare har ersatts är undantagna från strandskyddet, såvida inget beslut om upphävande av skyddet har fattats. För den del av planområdet som omfattas av Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro (nr. 549), har länsstyrelsen fattat beslut om att strandskydd ej gäller i planområdet. Vattendom Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Efter att Tekniska Verken hösten 2006 ansökt om förlängning av vattendomen beslutade Miljödomstolen att förlänga utförandetiden till och med Detaljplan för 7 Antagandehandling

8 Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Befintliga förhållanden Planområdet sluttar kraftigt ner mot vattnet, särskilt nedströms kraftverket, där vattenytan ligger betydligt lägre. Marken är sedan tidigare ianspråktagen. Utöver de två bostadstomterna på fastigheterna Hackefors 5:19 och 5:2 utgörs marken av gräsbevuen slänt ner mot vattnet som skärs av en längsgående gång- och cykelväg. Förändringar enligt planförslaget Vid komplettering med ytterligare en kraftturbin kommer man att behöva göra en ny skärning i åbrinken både uppströms och nedströms kraftverket för möjliggöra ett något breddat vattenflöde in till turbinen. En planbestämmelse införs på plankartan som tillåter nödvändiga ingrepp i brinken, samt möjlighet att anlägga stödmurar etc. för att undvika ras och erosion vid stranden. Nedströms kraftverket kommer också åbrinken att skäras brantare ner mot vattnet för att ge plats åt utloppskanalen. För att stadga brinken får en stödmur anläggas nedanför gång- och cykelvägen. Planområdet sett söderifrån. (Bildkälla Detaljplan för 8 Antagandehandling

9 Naturmiljö och vattenområde Befintliga förhållanden De landområden som planområdet omfattar är sedan tidigare ianspråktagna för bland annat gång- och cykelväg, tomtmark och parkmark. Inga särskilda naturvärden finns på landområdet. Vattenområdena närmast uppströms och nedströms kraftverket omfattas av planen och är delar av Stångåns sammanhängande vattenmiljö. Stångån är kraftigt påverkad av vattenreglering. Kraftverk och slussar längs ån har sedan länge styrt åns flöde och begränsat möjligheten för fisk att vandra i ån. Förändringar enligt planförslaget Vid anläggning av en ny kraftverksturbin krävs ingrepp i stranden och bottenmiljön. Det kan momentant leda till att bottensediment, jord, etc. grumlar vattnet. Enligt vattendom ska fångdammar läggas ut både uppströms och en nedströms arbetsplatsen, vilket minimerar påverkan under byggtiden. En ny kraftanläggning medför inga utsläpp eller annan påverkan på vattenkvaliteten i Stångån i ett längre perspektiv. Av de nu två ålyngelledarna kan en behållas efter utbyggnaden. Tekniska Verken sätter regelbundet ut ålyngel i Stångån för att kompensera fiskens begränsade vandringsmöjligheter. En kompletterande kraftturbin kan påverka vattenföringen i Stångån. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Park Befintliga förhållanden Den mark inom planområdet som ligger närmast ån har i gällande plan användningsbestämmelsen Park eller plantering. Inom detta område ligger den så kallade maskinistbostaden med tillhörande bostadstomt. Bostadshuset har i gällande plan inte givits någon byggrätt. (Se vidare i avsnitt Kulturmiljö) Förändringar enligt planförslaget Parkmarken får i planen bestämmelsen E 1 (Teknisk anläggning, vattenkraftverk). Allmänhetens tillgång till området säkras dock i och med att bestämmelsen 1 (Marken ska vara tillgänglig för en 3 m bred allmän gång- och cykelväg) införs. Kulturmiljö Befintliga förhållanden Stångån och Kinda Kanal utgör i sin helhet en sammanhängande kulturmiljö som också är av riksintresse för såväl kulturmiljövården som det rörliga friluftslivet. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/riksintressen) Söder om det befintliga kraftverket ligger Hackefors sluss, byggd Slussen är en av nordens djupaste enkelslussar med en fallhöjd på nästan 7 meter. Detaljplan för 9 Antagandehandling

10 Bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 från 1800-talets mitt och dess kulturmiljövärden har tidigare bedömts av länsmuseet. Utdrag ur länsmuseets yttrande angående kulturhistoriskt värdefull bebyggelse nordost om Hackefors sluss: Fastigheten Hackefors 5:2, nordost om Hackefors sluss, är bebyggd med ett bostadshus och ett uthus. Fastigheten är knuten till kraftstationen genom att den sedan 1930-talet varit maskinistbostad. Det är oklart vad bostadshuset använts till tidigare, kanske har det varit bostadshus tillhörande någon av kvarnarna i Hackefors. Byggnaden är uppförd omkring 1800-talets mitt av timmer och är reverterad. Idag har den en gulbrun puts under brutet tak, de gamla fönstren är utbytta mot moderna kopplade fönster. Uthuset är uppfört i regelverk på 1900-talets början och har fasader av faluröd locklistpanel under sadeltak täckt med tegel. Trots att bostadshuset genomgått en del ombyggnader har det kvar sitt ålderdomliga uttryck med brutet tak och med obetydligt takutsprång. Tillsammans med uthuset utgör Hackefors 5:2 en välbevarad och historiskt intressant miljö med anknytning till Kinda kanal. Den så kallade maskinskötarbostaden. Detaljplan för 10 Antagandehandling

11 Idag är maskinistbostaden uthyrd till en privatperson utan anknytning till kraftverket. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd som allmän plats (Park eller plantering). Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. (Se avsnitt Byggnadskultur) Förändringar enligt planförslaget Allmänhetens tillgång till strandmiljön stärks genom att plats reserveras för ett gångoch cykelstråk. Reservatet utgör en allmänt tillgänglig förbindelse längs ån mellan befintlig parkmark öster och väster om planområdet. Framtiden för bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 har utretts i samband med planarbetet. Eftersom det ur störningshänseende inte är lämpligt att placera bostäder intill vattenkraftverket har bedömningen gjorts en sådan markanvändning inte är aktuell. Kommunen har också undersökt om det finns kommunal verksamhet som skulle passa i byggnaden. Med hänsyn till husets belägenhet, planlösning och behov av upprustning fann man ingen lämplig användning. Ett villkorat köpeavtal har träffats mellan Tekniska Verken och Linköpings kommun för den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Eftersom ingen användning som är förenlig med kraftverket eller någon annan intressent hittats, har bedömningen gjorts att planen inte ska medge någon byggrätt för maskinistbostaden. I ställningstagandet har också vägts in att huset är i dåligt skick och under årens lopp förvanskats från ursprungsskicket. Även om planen inte medger någon byggrätt kan fastighetsägaren tillsvidare använda eller hyra ut huset. Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Geoteknik Inom det aktuella området har ej några geotekniska undersökningar utförts. Aktuellt område ligger i en kraftig skärning nedströms kraftverket. Enligt jordartskartan Linköping SO samt geoteknisk karta över området består marken av ett fastmarksområde. Jorden bedöms överst utgöras av ett tunt lager fast lera på friktionsjord (morän). Berg i dagen förekommer öster om området. Vid nya skärningar i slänterna krävs sannolikt stödmurar samt erosionsskydd. Stabiliteten för nya slänter skall undersökas i samband med detaljprojekteringen av anläggningen. Detaljplan för 11 Antagandehandling

12 Bebyggelseområden Bostäder Befintliga förhållanden Planområdet rymmer i dagsläget två bostäder. Fastigheten Hackefors 5:2 rymmer ett bostadshus med tillhörande tomt. Den marken är dock planlagd som park och behandlas istället i avsnittet Park och avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 är planlagd för bostadsändamål och rymmer en fristående villa med tillhörande garage uppförda Garagebyggnaden ligger delvis på prickmark. Förändringar enligt planförslaget För bostadshuset på Hackefors 5:2 är bostadsändamål inte aktuellt. Eftersom man inte funnit någon alternativ användning för huset medger den inte heller den nya någon byggrätt. Frågan om husets kulturhistoriska värden behandlas utförligare i avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 får oförändrad markanvändning bostad. Byggrätten för denna fastighet kommer inte att ändras, med undantag för den del av prickmarken som idag är bebyggd med garage. För denna del av fastigheten införs istället en bestämmelse om att marken endast får bebyggas med uthus och garage. Byggnadskultur Befintliga förhållanden Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. Det befintliga kraftverket uppfördes 1934 av Nordenstjernas Elektriska knäckebrödsfabrik i Tannefors. Byggnaden har ett industrifunktionalistiskt utseende som speglar sin tids arkitektur. Övriga kulturhistoriska värden behandlas i avsnitt Kulturmiljö. Förändringar enligt planförslaget Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Detaljplan för 12 Antagandehandling

13 Vattenkraftverk Befintliga förhållanden Befintligt kraftverk har en slukkapacitet på ca 20 m 3 /s att jämföra med de modernare kraftverken i Slatterfors närmast uppströms och i Tannefors nerströms, som båda har en kapacitet på 30 m 3 /s. Följden har blivit att det kraftverket i Hackefors belastas hårt samtidigt som mycket vatten spills bredvid utan att energin kan tas tillvara. Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Vattendom) Till kraftverket hör en transformatorstation som är byggd på fastigheten Hackefors 5:18, ovanför den befintliga gång- och cykelvägen. Förändringar enligt planförslaget En kompletterande kraftturbin med en kapacitet på ca 20 m 3 /s planeras intill den befintliga. Avsikten är att sänka belastningen på den äldre turbinen och ge hela anläggningen en kapacitet som motsvarar de intilliggande kraftverken i Slatterfors och Tannefors. De fastigheter och delar av fastigheter som ingår i planområdet föreslås få markanvändningen E (teknisk anläggning) och WE (vattenområde, teknisk anläggning). Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till befintlig kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. (Se även avsnitt Kulturmiljö) Gator och trafik Lokalgata och gång- och cykelväg Befintliga förhållanden Åbrinken är längst ner mot ån planlagd som gång- och cykelväg. Denna del används som körväg för angöring av bostadsfastigheten Hackefors 5:19 och även som angöringsväg för underhållsfordon till kraftverket. Gc-vägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18 längs stranden mot nordväst. Det innebär att tillfart till fastigheterna Hackefors 5:2, 5:18, 5:19 och kraftstationen inom 5:21 sker på gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18, via en vändplats vid kraftverket vidare längs stranden mot nordväst. I dag är den sistnämnda sträckan planlagd som allmän plats (Park och plantering). Mot sydost finns ingen gång- och cykelväg idag. Marken längs åstranden tillhör dock fastigheten Hackefors 5:2 och är i kommunal ägo. Detaljplan för 13 Antagandehandling

14 Förändringar enligt planförslaget Åbrinken får beteckningen lokalgata och kan även fortsättningsvis fungera för angöring av fastigheten 5:19, kraftverket och den s.k. maskinistbostaden. Den del av fastigheten Hackefors 5:18 som utgör vändplats i slutet av gatan avses överföras till Hackefors 5:2 och bli en del av lokalgatan i form av en vändplats. Reglering av behörig motortrafik kan ske genom lokala trafikföreskrifter. En allmänt tillgänglig gång- och cykelväg längs ån säkerställs i planbestämmelserna. Detta stråk kommer även att sträcka sig över nuvarande 5:2. Totalt sett innebär detta en förbättring av allmänhetens tillgång till strandmiljön. Hälsa, säkerhet och störningar Industribuller Befintliga förhållanden Naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983) anger riktvärden för eternt industribuller och vägledning vid bedömning. Enligt riktvärdena bör den ekvivalenta ljudnivån för bostäder utomhus inte överskrida 55 dba dagtid, eller 45 dba nattetid. Värdena avser befintliga ljudalstrande industrier. För nyetablerad industri anges riktvärdena till 50 dba dagtid och 40dBA nattetid för bostäder. Naturvårdsverket anser att målet bör vara att nå ner till riktvärdena för nyetablering. Det görs dock en skälighetsbedömning för att avgöra vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt avseende befintliga anläggningar. En buller mätning gjordes 1998 av miljökontoret. Vid detta tillfälle mättes den totala ljudalstringen av kraftstation och fritt flödande vatten (20 m 3 /s). Vid närmsta bostad (Hackefors 5:19) uppmättes då en ekvivalent ljudnivå vid tomtgräns på 46 dba och vid fasad 45 dba. Vid maskinistbostadens tomtgräns uppmättes 54 dba och vid fasaden 49 dba. Förändringar enligt planförslaget Utbyggnad av vattenkraftverket kommer att medföra en förändrad ljudnivå för närboende och förbipasserande längs Stångåstråket. En bullerutredning (daterad ) har utförts av Soundcon AB. Utredningen visar att det buller som kraftstationen totalt ger upphov till kommer att minska efter att en ny turbin byggts. I utredningen redovisas beräknade bullernivåer i tre situationer: 1. Befintlig turbin med full kapacitet 20 m 3 /s 2. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s (befintlig turbin ej i drift) 3. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s + Befintlig turbin med flöde 10 m 3 /s Både situation 2 och 3 innebär en lägre ljudnivå än dagsläget (situation 1). En utbyggnad innebär att en större andel vatten kan passera kraftverket och att mängden Detaljplan för 14 Antagandehandling

15 vatten som passerar den befintliga turbinen minskar. Dessutom ökar den totala kapaciteten så att mängden fritt flödande vatten minskar och därmed även det ljud som det forsande vattnet ger upphov till. Vid situation 2 beräknas ljudet vid fasad Hackefors 5:19 och fasaden vid maskinistbostaden inte överstiga riktvärden för nybyggnad. Vid situation 3 beräknas ljudnivån vid fasad Hackefors 5:19 uppnå dba endast inom en marginell del, medan ljudet vid den del av maskinistbostadens fasad som vetter mot kraftverket beräknas uppgå till dba. Med utförd bullermätning som grund kan det konstateras att ljudet vid maskinistbostadens fasad överstiger angivna riktvärden. Byggnaden ges ingen byggrätt i planen. Flygbuller Befintliga förhållanden Planområdet är bullerstört från flygningar med JAS 39 Gripen, vid SAAB och Malmslätt. Maimalnivån dba uppnås 1-5 gånger per dag/kväll. I övrigt klaras de riktvärden för flygbullernivåer som Riksdagen fastställt i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 1. Förändringar enligt planförslaget Riktvärdena berör endast bostaden på fastigheten Hackefors 5:19. Eftersom bullerstörningen är begränsad och bostadsfastigheten är befintlig anses flygbullernivåerna acceptabla. Olycksrisker Befintliga förhållanden På vissa sträckor intill kraftverket och vattnet finns idag stängsel för att undvika olyckor och skadegörelse. Förändringar enligt planförslaget Efter tillbyggnaden kommer åbrinken att slutta brant ner mot vattnet. För att undvika fallolyckor införs en bestämmelse på plankartan om att stängsel ska finnas. Av säkerhetsskäl är det viktigt att tillfredställande belysning finns runt anläggningen. Tekniska verken avser även att sätta dit ett grövre vägräcke/ påkörningsskydd för att undvika olyckor där fordon riskerar att falla i vattnet. 1 Riktvärden för flygtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maimalnivå inomhus nattetid 60 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba ekvivalentnivå på uteplats 70 dba maimalnivå på uteplats Detaljplan för 15 Antagandehandling

16 I planarbetet har möjligheten för stora fordon att nå kraftverket utretts. Därmed finns godtagbara möjligheter även för räddningsfordon att nå platsen. Farligt avfall I samband med utbyggnaden av kraftstationen är det viktigt att säkra förvaringsutrymmen för olja och andra kemikalier samt utrymmen för ev. farligt avfall som uppkommer vid driften. Saneringsmaterial för snabb sanering av läckage ska finnas lättåtkomligt vid anläggningen. Finns möjlighet att använda miljövänliga oljor ska de användas. Tillgänglighet Befintliga förhållanden Planområdets läge och den naturligt sluttande terrängen invid ån försvårar tillgängligheten. Förändringar enligt planförslaget Tillgängligheten förbättras när gång- och cykelvägens sträckning över fastigheterna Hackefors 5:18 och 5:2 säkerställs i planbestämmelserna. En förbättrad tillgänglighet bör på sikt leda till att fler människor rör sig längs ån vilket också är bra för tryggheten i området. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga förhållanden Ett ledningsstråk för allmänna ren- och spillvatten löper genom området. Fastigheten Hackefors 5:19 och bostadshuset på 5:2 är anslutna till dessa ledningar. Erforderliga u- områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan. Fastigheten Hackefors 5:19 är ansluten till en dagvattenledning som mynnar ut i Stångån. Ett u-område har tagits ut på plankartan för att skydda ledningen. I övriga planområdet tas dagvattnet omhand lokalt. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan för att skydda ren- spill- och dagvattenledningar i området. El Befintliga förhållanden Allmänna elledningar finns dragna genom området samt till/från kraftstationen och tillhörande transformatorstation. Detaljplan för 16 Antagandehandling

17 Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda elledningar i området. Värme Fjärrvärme finns inte framdraget i planområdet. Bostäderna i området har enskilda uppvärmningssystem. Tele Befintliga förhållanden Telekablar finns i planområdet och försörjer Hackefors 5:19 och bostaden inom Hackefors 5:2. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda teleledningar i området. Avfall Vattenkraftverket bedöms inte ge upphov till några betydande mängder avfall. I samband med utbyggnaden är det viktigt att säkra möjligheterna att omhänderta t.e. oljor som används vid driften. (Se även Hälsa säkerhet och störningar/farligt avfall) Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplan för 17 Antagandehandling

18 Inverkan på miljön av planens genomförande En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan har gjorts och ingår i planhandlingarna. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på behovsbedömningen och den analys som redovisas i den checklista som bifogas behovsbedömningen. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullerstörningarna är godtagbara. Anläggningen har tidigare miljöprövats i en vattendom, projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Detaljplan för 18 Antagandehandling

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Samråd 23 juni 31 augusti 2008 Utställning november december 2008 Antagande februari 2009 Laga kraft april 2009 Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen inte överklagas. Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmän plats Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. I detaljplanen ingående allmän plats består av lokalgatan. Gatan är utbyggd sedan tidigare. Vändplanen kommer att behöva justeras i samband med uppförande av nytt kraftverk. Kommunen ansvarar för att allmän platsmark iordningställs på det sätt som detaljplanen visar och ansvarar för drift och underhåll av dessa områden. Kommunen ansvarar även för anläggande och drift och underhåll av den allmänna gångoch cykelväg som skall anläggas inom det område som markerats med 1 inom kvartersmark, teknisk anläggning. Eakt sträckning kommer att kunna fastställas först då slänter m.m. för kraftverket projekterats. Kvartersmark Kvartersmarken inom planområdet får enligt planen användas för bostad och teknisk anläggning. Fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmarken genom att respektive fastighet utformas och bebyggs i enlighet med detaljplan och bygglov. Detaljplan för 19 Antagandehandling

20 Fastigheten Hackefors 5:19 som har beteckningen bostad bebyggdes med ett friliggande småhus i början av 2000-talet. Planen medför ingen förändring för denna fastighet. Inom den kvartersmark som utgör teknisk anläggning ges ägaren möjlighet att uppföra en ny turbinbyggnad inom område f 1 norr om befintlig kraftverksbyggnad. För intag och utsläpp av vatten till turbinen krävs ingrepp i åbrinken, område n 1. Planen ger även möjlighet till utökad byggrätt inom det område inom vilken befintlig transformatorstation ligger. Vid anläggande av nytt kraftverk kan eventuellt vissa funktioner från detta område flyttas in i den nya kraftverksbyggnaden. Den befintliga f.d. maskinistbostaden ges ingen byggrätt och planeras på sikt att rivas. Utbyggnaden av ny turbin är reglerad i vattendom. Vid tidpunkten för upprättande av planen finns ingen bestämd tidpunkt för byggstart av nytt kraftverk. Objektet finns inte med i Tekniska Verkens investeringsplan för de närmaste åren. Kommunen ansvarar för anläggande av gång och cykelväg enligt ovan (se avsnitt Allmän plats). Teknisk försörjning Respektive ledningsägare är huvudman för de allmänna ledningar som förekommer inom planområdet (primärsystemet). De svarar för byggande, skötsel och underhåll av de allmänna ledningarna fram till anvisade förbindelsepunkter. Detaljplan för 20 Antagandehandling

21 Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare inom planområdet Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Avtal Ett köpeavtal har upprättats mellan Linköpings kommun och Tekniska Verken varigenom kommunen överlåtelser del av fastigheten Hackefors 5:2 till Tekniska Verken. Köpeavtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Den före detta maskinistbostaden ligger inom överlåtet område. Inför antagande av detaljplanen ska ett eploateringsavtal träffas mellan Tekniska Verken och Linköpingskommun rörande markupplåtelse och kostnader för iordningställande av allmän plats med mera. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsreglering, dels för att överföra del av Hackefors 5:2 till Hackefors 5:21, i enlighet med ovanstående köpeavtal, dels för att överföra del av fastigheten Hackefors 5:18 till Hackefors 5:2 (området skall enligt detaljplanen ingå i lokalgatan), dels för att överföra resterande del av Hackefors 5:18 till Hackefors 5:21 varigenom fastigheten utplånas. Servitut / ledningsrätt Kommunen ansöker om bildande av servitut avseende rätt att inom det område som markerats med 1 i detaljplanen anlägga, bibehålla, och underhålla en tre meter bred gång- och cykelväg. Ledningsägare har möjlighet att ansöka om servitut alternativt ledningsrätt för att erhålla rättighet, att inom de områden som i detaljplanen markerats med u nedlägga, bibehålla och underhålla allmänna ledningar Ekonomiska frågor Planekonomi Genom upprättat köpeavtal fastläggs att kommunen och Tekniska Verken delar på kostnaderna för framtagande av detaljplan. Tekniska Verken bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Detaljplan för 21 Antagandehandling

22 Fastigheten Hackefors 5:19 skall inte belastas med kostnader för planens framtagande eller iordningställande av allmän platsmark. Medverkande i planarbetet I planarbetet har följande personer deltagit: Mikael Klingefjord, Projektledare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Tomas Nyström, bygglovs- och planfrågor, Byggnämndskontoret Björn Tjus, miljöfrågor, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Roger Björk, miljöfrågor, Miljökontoret Bo-Göran Lindqvist, projektledare, Tekniska Verken i Linköping AB Lennart Wiktorsson, chef för vattenkraft, Tekniska Verken i Linköping AB Lars Jönsson, el-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Mats Johansson, VA-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB Planförfattare Erik Adolfsson, planeringsarkitekt, White arkitekter AB har upprättat planen. TEKNIK- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSKONTORET White arkitekter AB Mikael Klingefjord Projektledare Erik Adolfsson Planeringsarkitekt MSA Detaljplan för 22 Antagandehandling

23 Revidering av planförslaget Följande revideringar har gjorts av handlingarna efter utställning: Planbestämmelserna har efter utställningen reviderats genom att bestämmelsen om störningsskydd tagits bort då det enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7 krävs särskilda skäl för att i planen införa bestämmelser om störningsgränser. De riktvärden som Naturvårdsverket angivit för eternt industribuller anges i planbeskrivningen under rubriken, Hälsa, säkerhet och störningar. Avsnittet har delvis reviderats. I övrigt har vissa redaktionella justeringar gjorts. Det reviderade detaljplaneförslaget är rubricerat Antagandehandling och daterat Detaljplan för 23 Antagandehandling

24 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner skall behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Under nedanstående tre rubriker anges i sammanfattande ordalag slutsatserna som dragits i checklistan för behovsbedömning. Platsen Planområdet ligger nordväst om Hackefors sluss i södra delarna av Linköpings tätort. Här finns en kraftstation med tillhörande byggnader. Vid området finns det villabebyggelse på båda sidor av Stångån. Mellan dessa går det en bro över Stångån sydost om planområdet. Planområdet omfattas av strandskydd för Stångån/Kinda kanal. Stångåstråkets är även av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för kulturmiljövården. Stångåstråket har höga biologiska värden. Detta utgörs av ån och dess stränder. Stångån är ett vandringsstråk för fiskar som ål mm. Vid Stångån finns det ett promenadstråk. Bebyggelsen vid kraftverket är av värde för kulturmiljön. Det kan även finnas fornlämningar vid Stångån då människor bott här sedan stenåldern och tidigare undersökningar visat att det finns rikligt med fornlämningar längs Stångån. Området är utsatt för flygbuller med manivåer upp till cirka 80dBA. Påverkan Utbyggnad av vattenkraftverket kan medföra förändrade bullernivåer för närboende och förbipasserande i Stångåstråket. Avståndet från det befintliga kraftverket och närmast belägna bostad är endast cirka 30 m. Efter utbyggnaden väntas bullret från kraftverket inte överstiga gällande riktvärden. (Se planbeskrivningens avsnitt Hälsa säkerhet och störningar/ Buller.) Genom utbyggnaden kan även vattenföringen i Stångån förändras. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Tillstånd har lämnats för motsvarande utbyggnad av vattenkraftverket i en tidigare vattendom. I tillståndet regleras det tillkommande turbinaggregatets läge, fallhöjden och det nya intagets fria bredd. Under byggnadstiden utläggs en fångdamm uppström och en nedströms arbetsplatsen. Av de två nuvarande ålyngelledarna bibehålls den på vänster sida strömriktningen. Detaljplan för 24 Antagandehandling

25 Planen Planens syfte är att ge planstöd för utbyggnaden av kraftstationen. Ur hushållningssynpunkt innebär planen att förnyelsebar energi kan tas till vara. Ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullertörningarna är godtagbara Anläggningen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång- och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktvärden för buller och vibrationer överskrids, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET Mikael Klingefjord Projektledare I handläggningen av behovsbedömningen har även Björn Tjus, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Roger Björk, Miljökontoret och Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB deltagit Detaljplan för 25 Antagandehandling

26 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Kan Påverkas ej Kommentarer påverkas Platsen: (Nulägesbeskrivning avseende miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade) Planområdets betydelse och sårbarhet Nuvarande markanvändning Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området på grund av intensiv markanvändning Den befintliga miljöns känslighet med särskild uppmärksamhet på tätbefolkade områden överskridna miljökvalitetsnormer Områden där MKN överskrids eller riskerar att överskridas kulturarv Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden Nuvarande markanvändning förändras i vattenområdet och på åstranden från idag park till teknisk anläggning. Ytterligare en kraftturbin medför en något större dämning och att en större andel vatten går genom turbinen istället för att forsa fritt. Området för teknisk anläggning kommer att vidgas på bekostnad av allmän plats. Allmänhetens möjlighet att passera längs stranden säkerställs dock i planbestämmelserna. Området är utsatt för flygbuller, men godtagbar ljudnivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas. Miljökvalitetsnormen (MKN) för omgivningsbuller (SFS 2004:675) berör området. Enligt denna förordning skall buller kartläggas och ett åtgärdsprogram upprättas och fastställas. Inom området finns ett bostadshus från mitten av 1800-talet som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde med anknytning till Kinda kanal/ Stångån. Intill planområdet ligger Hackefors sluss som är en kulturhistoriskt värdefull plats. Även den äldre kraftverksbyggnaden från 1930-talet är ett kulturhistoriskt inslag i området. Totalt sett är området rikt på Detaljplan för 26 Antagandehandling

27 kulturhistoriska avtryck från olika epoker. En ny kraftverksbyggnad kan komma att påverka miljön, men behöver inte nödvändigtvis vara negativ. särdrag i naturen Större opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden skyddade områden Riksintressen (MB 3 & 4 kap.) Nationalparker, naturoch kulturreservat, biotopskydd, strandskydd, Natura 2000 m.fl. (MB 7 kap.) Fornlämningar kan finnas i planområdet. Strand och vattenmiljön i området är redan starkt påverkad av befintligt kraftverk och mänsklig påverkan. Ytterligare en kraftverksbyggnad väntas inte påverka något stort sammanhängande naturområde. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Påverkan: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Biologisk mångfald, djurliv vätliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, rekreation, transporter, energiförbrukning m.m. Planen utformas så att promenadstråken längs Stångån inte avbryts Planförslaget innebär ett effektivare utnyttjande av vattenkraften i Stångån. Samtidigt påverkas kulturmiljön och vattenmiljön i området i begränsad utsträckning. Alstrande av avfall Föreslagen detaljplan väntas inte medföra att mängden avfall ökar. Alstrande av föroreningar och störningar Utsläpp till luft och vatten, buller, vibrationer, allergi, elektromagnetiska fält, skyddsavstånd m.m. Effekternas omfattning Geografiskt område och befolkningens storlek, särskilt om nationsgräns överskrids Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet En ny kraftverksturbin medför buller som kan störa omgivningen. Samtidigt finns goda möjligheter att ljudisolera en ny anläggning bättre än den befintliga. Eventuella störningar är lokala och påverkar endast närområdet Bullret från kraftverket väntas bli tämligen konstant. Inga bostäder planeras inom planområdet och möjligheten att ljudisolera Detaljplan för 27 Antagandehandling

28 anläggningen är god. Risker för olyckor med konsekvenser för människors hälsa Inga förändringar väntas till följd av föreslagen detaljplan.. miljön Detaljplanen väntas inte medföra någon risk för olyckor med miljökonsekvenser. Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och kompleitet med särskild hänsyn till allmänhetens behov av information Effekterna väntas inte medföra några problem utifrån denna aspekt. Detaljplan för 28 Antagandehandling

29 Planens karaktäristiska egenskaper: anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Plats för, slag av, storlek på, drift av samt resurser till. har betydelse för andra planers miljöpåverkan har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljö mål Nationella, regionala, och kommunala mål Planen reglerar markanvändningen i området och skapar förutsättningar för en ny vattenkraftsturbin intill befintlig anläggning. Detaljplanen väntas inte påverka andra planers miljöpåverkan. Följande står att läsa i Naturvårdsverkets rapport 4996 Levande sjöar och vattendrag : Vattendragsutredningens betänkande Vilka vattendrag skall skyddas, SOU 1994:59, och Omtankar om vattendrag ett nytt angreppssätt, SOU 1996:155 m. m har föreslagit att de nu oreglerade vattendragen skall bevaras. Riksdagen har tidigare satt som mål att bygga ut vattenkraften genom effektivisering eller viss utbyggnad i tidigare påverkade områden. innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Vattendirektivet Stångån är sedan tidigare starkt påverkad av regleringar i form av slussar och kraftverk vilket stämmer överens med kriterierna för vilka vatten där utbyggnad/komplettering kan tillåtas. Detaljplanen väntas inte påverka detta. Detaljplan för 29 Antagandehandling

30 Slutsats Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och att projektet då ur miljösynpunkt bedömdes vara lämpligt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång - och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktlinjer för buller och vibrationer överskrid, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. Detaljplan för 30 Antagandehandling

31 Bilaga till behovsbedömning och avgränsning av MKB Det nationella målet, god bebyggd miljö Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det som bäst täcker in tätortsmiljöernas miljöfrågor. Miljökvalitetsmålet innebär: Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. Kommunens mål i lokal Agenda 21 Kommunens invånare ska aktivt delta i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. Det totala behovet av transporter ska minska. Vi ska minska biltrafiken och förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. Alla transporter av personer och varor ska ske med förnyelsebara bränslen. Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara energikällor. Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras. Vät- och djurarter ska bevaras i naturliga livsmiljöer. Förstörda livsmiljöer ska återskapas. Stad och land måste integreras med en bättre näringsåterföring, större andel närproducerad mat och ett hållbart jordbruk. Systemen för vatten och avlopp ska kretsloppsanpassas i hela kommunen. Den fysiska planeringen ska grundas på helhetstänkande, långsiktighet och kretsloppsanpassning. Alla projekt ska ge ett resurssnålt samt miljö- och hälsoriktigt byggande och boende. Företag i kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och stödjas i sitt miljöarbete. Kretsloppsfrågorna ska ingå som en mycket viktig del i all verksamhet i förskolan och skolan. Vi ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att handla miljömedvetet. Användningen av skadliga kemiska produkter ska upphöra inom kommunen Detaljplan för 31 Antagandehandling

Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 (Anders 8) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn

Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 (Anders 8) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn Ändring av detaljplan genom tillägg till SPL712 Planbeskrivning & behovsbedömning 20151215 Dnr. Sbn 201398 Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med tillägg till planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planbeskrivning & behovsbedömning

Planbeskrivning & behovsbedömning Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2016-08-29 Dnr. Sbn 2015-298 Sammanfattning av planförslaget Detaljplanen syftar till att överlåta cirka

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN 2014-05-23 SBK 2014-13 DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING BETRÄFFANDE MILJÖKONSEKVENSER Bakgrund Vadstena bil & Däckservice AB har framfört behov av större yta för uppställning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Detaljplanens för del av Hackefors 5:21 m fl i Hackefors, Linköpings kommun

Detaljplanens för del av Hackefors 5:21 m fl i Hackefors, Linköpings kommun 1 (6) Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-10-24 Dnr 2008.0087 Teknik och samhällsbyggnad Mikael Klingefjord Detaljplanens för del av Hackefors 5:21 m fl i Hackefors, Linköpings kommun Samrådsredogörelse

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr 2013-01187-214 Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje Upprättad 2013-10-25 Laga kraft 2014-04-22 LAGA KRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Detaljplan för del av Arentorp 5:1, Björnvik, Sankt Anna, Söderköpings kommun, Östergötlands län Upprättad 2009-11-30 rev 2009-12-09 Dnr:2009/103

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(8) Anna Nilsson 2015-06-12 DNR: SBN/2015:525 Arkitekt Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan SP14/2 Orienteringskarta Strängnäs 2:1, m fl

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer