ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Tsn Planområdets läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer Tsn Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge

2 INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 BAKGRUND... 5 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet... 5 Lägesbestämning... 6 Areal... 6 Markägoförhållanden... 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 6 Översiktliga planer... 6 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Program... 7 Kommunala beslut i övrigt... 7 Riksintressen... 7 Strandskydd... 7 Vattendom... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur... 8 Bebyggelseområden Gator och trafik Hälsa, säkerhet och störningar Tillgänglighet Teknisk försörjning Administrativa frågor Inverkan på miljön av planens genomförande GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare inom planområdet Avtal Fastighetsbildning EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi MEDVERKANDE I PLANARBETET PLANFÖRFATTARE REVIDERING AV PLANFÖRSLAGET Detaljplan för 2 Antagandehandling

3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Platsen Påverkan Planen Ställningstagande CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING PLATSEN: PÅVERKAN: PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER: SLUTSATS Det nationella målet, god bebyggd miljö Kommunens mål i lokal Agenda Detaljplan för 3 Antagandehandling

4 PLANBESKRIVNING Sammanfattning av planförslaget Planområdet ligger invid Stångån i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av befintlig vattenkraftstation i enlighet med vattendom. De angränsande fastigheterna norr om kraftstationen, Hackefors 5:18 och del av Hackefors 5:2, utgör parkmark i gällande detaljplan. Med anledning av kraftstationens omgivningspåverkan ändras markanvändningen till teknisk anläggning, vattenkraftverk. Planen möjliggör fullföljande av Tekniska Verkens markförvärv av del av Hackefors 5:2 i enlighet med upprättat köpeavtal. De bestämmelser som i gällande detaljplan omfattar Hackefors 5:19 inarbetas i planen. Kraftstationens utbyggnad beräknas inte medföra ökad bullerpåverkan inom Hackefors 5:19. I planen säkerställs allmänhetens tillgång till marken närmast ån genom att ett område reserveras för en allmän gång- och cykelväg. Handlingar Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en kompletterande vattenkraftstation intill befintlig anläggning vid Stångån och reservera angränsande mark för teknisk anläggning. Det område som är aktuellt för kraftverksutbyggnaden är i gällande detaljplan allmän plats med beteckningen park eller plantering. För att bygga på denna mark krävs en förändrad markanvändning i detaljplan. I planen införs därför markanvändningen teknisk anläggning, vattenkraftverk för det område där den nya kraftstationen ska byggas samt för omgivande mark. Samtidigt säkras allmänhetens tillgång till Stångåns strand genom att plats reserveras för en gång- och cykelväg. Detaljplan för 4 Antagandehandling

5 Bakgrund Nuvarande Vattenkraftstation på fastigheten Hackefors 5:21 är underdimensionerad och omodern. Kraftstationen som anlades på 1930-talet motsvarar inte den kapacitet som de modernare kraftstationerna uppströms och nedströms har. Detta innebär en stor del vatten spills bredvid nuvarande anläggning utan att energin kan tas tillvara. Kraftstationen ägs och drivs av Tekniska Verken i Linköping AB. Redan 1998 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av ytterligare en turbin. Nu har detta planarbete åter aktualiserats. Vattendom beviljades för en utbyggnad Denna dom är giltig i 10 år. Tekniska Verken lämnade hösten 2006 in en ansökan om förlängning av vattendomen. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden Planområdet ligger i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping, invid Stångån. Intill föreslagen vattenkraftanläggning finns sedan tidigare en äldre anläggning med tillhörande servicebyggnader. Utmed Stångån och Kinda kanal, som bitvis sammanfaller finns flera vattenkraftanläggningar och slussar där vattenflödet regleras. Föreslagen anläggning intill den äldre kraftstationen innebär inte eploatering av något orört vattendrag, utan en komplettering av befintlig kraftstation. Anläggningen väntas därför få en begränsad påverkan på vattenmiljön. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Med anledning av energiefterfrågan, platsens beskaffenhet och befintlig anläggning anses en komplettering med ytterligare en turbin överensstämma med 3 kap. miljöbalken. 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet Planområdet ligger inte inom de särskilda områden som enligt 4 kap. miljöbalken utpekas som riksintressen. Området berörs däremot av andra Riksintressen. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Riksintressen) Detaljplan för 5 Antagandehandling

6 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller kan beröra planeringen inom planområdet. Förordningen om omgivningsbuller kan kopplas till det buller som kraftverksturbinen alstrar. Förordningen ställer krav på att buller från olika källor ska kartläggas och att åtgärdsprogram ska tas fram. (Se vidare Hälsa, säkerhet och störningar) Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger ca 5 km sydost om Linköpings centrum i stadsdelen Hackefors. Areal Planområdet omfattar en del av Stångån och dess östra strand. Planområdet omfattar ca m 2. Markägoförhållanden Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Ett villkorat köpeavtal angående Tekniska Verkens förvärv av den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området gäller Linköpings kommuns översiktsplan från I kommunen pågår arbete med en ny översiktsplan Linköping väer Översiktsplan för staden Linköping. Denna plan är i dagsläget föremål för samråd. Detaljplan för 6 Antagandehandling

7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Följande detaljplaner gäller i området: Planens namn Laga kraft Registernummer Stadsplan för del av Hjulsbro Stadsplan för del av Hackefors Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro Detaljplan för STG 4649 i Hackefors, Linköpings kommun Program Denna detaljplan har inte föregåtts av något särskilt detaljplaneprogram. Området har sedan tidigare varit föremål för detaljplaneläggning i syfte att möjliggöra byggnation av ytterligare en vattenkraftturbin. Kommunala beslut i övrigt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den att pröva föreslagen bebyggelse i en ny detaljplan. Riksintressen Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Påverkan på de kulturhistoriska värdena längs kanalen blir begränsade. Möjligheterna till rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt. Detaljplanen anses därmed inte stå i strid med dessa riksintressen. Strandskydd Enligt länsstyrelsens beslut omfattar strandskyddet land och vattenområden till en bredd av 150 m från strandlinjen vid Kinda kanal. Strandskyddet gäller inte områden som omfattas av detaljplaner fastställda före Även områden där sådana detaljplaner senare har ersatts är undantagna från strandskyddet, såvida inget beslut om upphävande av skyddet har fattats. För den del av planområdet som omfattas av Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro (nr. 549), har länsstyrelsen fattat beslut om att strandskydd ej gäller i planområdet. Vattendom Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Efter att Tekniska Verken hösten 2006 ansökt om förlängning av vattendomen beslutade Miljödomstolen att förlänga utförandetiden till och med Detaljplan för 7 Antagandehandling

8 Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Befintliga förhållanden Planområdet sluttar kraftigt ner mot vattnet, särskilt nedströms kraftverket, där vattenytan ligger betydligt lägre. Marken är sedan tidigare ianspråktagen. Utöver de två bostadstomterna på fastigheterna Hackefors 5:19 och 5:2 utgörs marken av gräsbevuen slänt ner mot vattnet som skärs av en längsgående gång- och cykelväg. Förändringar enligt planförslaget Vid komplettering med ytterligare en kraftturbin kommer man att behöva göra en ny skärning i åbrinken både uppströms och nedströms kraftverket för möjliggöra ett något breddat vattenflöde in till turbinen. En planbestämmelse införs på plankartan som tillåter nödvändiga ingrepp i brinken, samt möjlighet att anlägga stödmurar etc. för att undvika ras och erosion vid stranden. Nedströms kraftverket kommer också åbrinken att skäras brantare ner mot vattnet för att ge plats åt utloppskanalen. För att stadga brinken får en stödmur anläggas nedanför gång- och cykelvägen. Planområdet sett söderifrån. (Bildkälla Detaljplan för 8 Antagandehandling

9 Naturmiljö och vattenområde Befintliga förhållanden De landområden som planområdet omfattar är sedan tidigare ianspråktagna för bland annat gång- och cykelväg, tomtmark och parkmark. Inga särskilda naturvärden finns på landområdet. Vattenområdena närmast uppströms och nedströms kraftverket omfattas av planen och är delar av Stångåns sammanhängande vattenmiljö. Stångån är kraftigt påverkad av vattenreglering. Kraftverk och slussar längs ån har sedan länge styrt åns flöde och begränsat möjligheten för fisk att vandra i ån. Förändringar enligt planförslaget Vid anläggning av en ny kraftverksturbin krävs ingrepp i stranden och bottenmiljön. Det kan momentant leda till att bottensediment, jord, etc. grumlar vattnet. Enligt vattendom ska fångdammar läggas ut både uppströms och en nedströms arbetsplatsen, vilket minimerar påverkan under byggtiden. En ny kraftanläggning medför inga utsläpp eller annan påverkan på vattenkvaliteten i Stångån i ett längre perspektiv. Av de nu två ålyngelledarna kan en behållas efter utbyggnaden. Tekniska Verken sätter regelbundet ut ålyngel i Stångån för att kompensera fiskens begränsade vandringsmöjligheter. En kompletterande kraftturbin kan påverka vattenföringen i Stångån. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Park Befintliga förhållanden Den mark inom planområdet som ligger närmast ån har i gällande plan användningsbestämmelsen Park eller plantering. Inom detta område ligger den så kallade maskinistbostaden med tillhörande bostadstomt. Bostadshuset har i gällande plan inte givits någon byggrätt. (Se vidare i avsnitt Kulturmiljö) Förändringar enligt planförslaget Parkmarken får i planen bestämmelsen E 1 (Teknisk anläggning, vattenkraftverk). Allmänhetens tillgång till området säkras dock i och med att bestämmelsen 1 (Marken ska vara tillgänglig för en 3 m bred allmän gång- och cykelväg) införs. Kulturmiljö Befintliga förhållanden Stångån och Kinda Kanal utgör i sin helhet en sammanhängande kulturmiljö som också är av riksintresse för såväl kulturmiljövården som det rörliga friluftslivet. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/riksintressen) Söder om det befintliga kraftverket ligger Hackefors sluss, byggd Slussen är en av nordens djupaste enkelslussar med en fallhöjd på nästan 7 meter. Detaljplan för 9 Antagandehandling

10 Bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 från 1800-talets mitt och dess kulturmiljövärden har tidigare bedömts av länsmuseet. Utdrag ur länsmuseets yttrande angående kulturhistoriskt värdefull bebyggelse nordost om Hackefors sluss: Fastigheten Hackefors 5:2, nordost om Hackefors sluss, är bebyggd med ett bostadshus och ett uthus. Fastigheten är knuten till kraftstationen genom att den sedan 1930-talet varit maskinistbostad. Det är oklart vad bostadshuset använts till tidigare, kanske har det varit bostadshus tillhörande någon av kvarnarna i Hackefors. Byggnaden är uppförd omkring 1800-talets mitt av timmer och är reverterad. Idag har den en gulbrun puts under brutet tak, de gamla fönstren är utbytta mot moderna kopplade fönster. Uthuset är uppfört i regelverk på 1900-talets början och har fasader av faluröd locklistpanel under sadeltak täckt med tegel. Trots att bostadshuset genomgått en del ombyggnader har det kvar sitt ålderdomliga uttryck med brutet tak och med obetydligt takutsprång. Tillsammans med uthuset utgör Hackefors 5:2 en välbevarad och historiskt intressant miljö med anknytning till Kinda kanal. Den så kallade maskinskötarbostaden. Detaljplan för 10 Antagandehandling

11 Idag är maskinistbostaden uthyrd till en privatperson utan anknytning till kraftverket. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd som allmän plats (Park eller plantering). Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. (Se avsnitt Byggnadskultur) Förändringar enligt planförslaget Allmänhetens tillgång till strandmiljön stärks genom att plats reserveras för ett gångoch cykelstråk. Reservatet utgör en allmänt tillgänglig förbindelse längs ån mellan befintlig parkmark öster och väster om planområdet. Framtiden för bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 har utretts i samband med planarbetet. Eftersom det ur störningshänseende inte är lämpligt att placera bostäder intill vattenkraftverket har bedömningen gjorts en sådan markanvändning inte är aktuell. Kommunen har också undersökt om det finns kommunal verksamhet som skulle passa i byggnaden. Med hänsyn till husets belägenhet, planlösning och behov av upprustning fann man ingen lämplig användning. Ett villkorat köpeavtal har träffats mellan Tekniska Verken och Linköpings kommun för den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Eftersom ingen användning som är förenlig med kraftverket eller någon annan intressent hittats, har bedömningen gjorts att planen inte ska medge någon byggrätt för maskinistbostaden. I ställningstagandet har också vägts in att huset är i dåligt skick och under årens lopp förvanskats från ursprungsskicket. Även om planen inte medger någon byggrätt kan fastighetsägaren tillsvidare använda eller hyra ut huset. Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Geoteknik Inom det aktuella området har ej några geotekniska undersökningar utförts. Aktuellt område ligger i en kraftig skärning nedströms kraftverket. Enligt jordartskartan Linköping SO samt geoteknisk karta över området består marken av ett fastmarksområde. Jorden bedöms överst utgöras av ett tunt lager fast lera på friktionsjord (morän). Berg i dagen förekommer öster om området. Vid nya skärningar i slänterna krävs sannolikt stödmurar samt erosionsskydd. Stabiliteten för nya slänter skall undersökas i samband med detaljprojekteringen av anläggningen. Detaljplan för 11 Antagandehandling

12 Bebyggelseområden Bostäder Befintliga förhållanden Planområdet rymmer i dagsläget två bostäder. Fastigheten Hackefors 5:2 rymmer ett bostadshus med tillhörande tomt. Den marken är dock planlagd som park och behandlas istället i avsnittet Park och avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 är planlagd för bostadsändamål och rymmer en fristående villa med tillhörande garage uppförda Garagebyggnaden ligger delvis på prickmark. Förändringar enligt planförslaget För bostadshuset på Hackefors 5:2 är bostadsändamål inte aktuellt. Eftersom man inte funnit någon alternativ användning för huset medger den inte heller den nya någon byggrätt. Frågan om husets kulturhistoriska värden behandlas utförligare i avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 får oförändrad markanvändning bostad. Byggrätten för denna fastighet kommer inte att ändras, med undantag för den del av prickmarken som idag är bebyggd med garage. För denna del av fastigheten införs istället en bestämmelse om att marken endast får bebyggas med uthus och garage. Byggnadskultur Befintliga förhållanden Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. Det befintliga kraftverket uppfördes 1934 av Nordenstjernas Elektriska knäckebrödsfabrik i Tannefors. Byggnaden har ett industrifunktionalistiskt utseende som speglar sin tids arkitektur. Övriga kulturhistoriska värden behandlas i avsnitt Kulturmiljö. Förändringar enligt planförslaget Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Detaljplan för 12 Antagandehandling

13 Vattenkraftverk Befintliga förhållanden Befintligt kraftverk har en slukkapacitet på ca 20 m 3 /s att jämföra med de modernare kraftverken i Slatterfors närmast uppströms och i Tannefors nerströms, som båda har en kapacitet på 30 m 3 /s. Följden har blivit att det kraftverket i Hackefors belastas hårt samtidigt som mycket vatten spills bredvid utan att energin kan tas tillvara. Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Vattendom) Till kraftverket hör en transformatorstation som är byggd på fastigheten Hackefors 5:18, ovanför den befintliga gång- och cykelvägen. Förändringar enligt planförslaget En kompletterande kraftturbin med en kapacitet på ca 20 m 3 /s planeras intill den befintliga. Avsikten är att sänka belastningen på den äldre turbinen och ge hela anläggningen en kapacitet som motsvarar de intilliggande kraftverken i Slatterfors och Tannefors. De fastigheter och delar av fastigheter som ingår i planområdet föreslås få markanvändningen E (teknisk anläggning) och WE (vattenområde, teknisk anläggning). Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till befintlig kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. (Se även avsnitt Kulturmiljö) Gator och trafik Lokalgata och gång- och cykelväg Befintliga förhållanden Åbrinken är längst ner mot ån planlagd som gång- och cykelväg. Denna del används som körväg för angöring av bostadsfastigheten Hackefors 5:19 och även som angöringsväg för underhållsfordon till kraftverket. Gc-vägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18 längs stranden mot nordväst. Det innebär att tillfart till fastigheterna Hackefors 5:2, 5:18, 5:19 och kraftstationen inom 5:21 sker på gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18, via en vändplats vid kraftverket vidare längs stranden mot nordväst. I dag är den sistnämnda sträckan planlagd som allmän plats (Park och plantering). Mot sydost finns ingen gång- och cykelväg idag. Marken längs åstranden tillhör dock fastigheten Hackefors 5:2 och är i kommunal ägo. Detaljplan för 13 Antagandehandling

14 Förändringar enligt planförslaget Åbrinken får beteckningen lokalgata och kan även fortsättningsvis fungera för angöring av fastigheten 5:19, kraftverket och den s.k. maskinistbostaden. Den del av fastigheten Hackefors 5:18 som utgör vändplats i slutet av gatan avses överföras till Hackefors 5:2 och bli en del av lokalgatan i form av en vändplats. Reglering av behörig motortrafik kan ske genom lokala trafikföreskrifter. En allmänt tillgänglig gång- och cykelväg längs ån säkerställs i planbestämmelserna. Detta stråk kommer även att sträcka sig över nuvarande 5:2. Totalt sett innebär detta en förbättring av allmänhetens tillgång till strandmiljön. Hälsa, säkerhet och störningar Industribuller Befintliga förhållanden Naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983) anger riktvärden för eternt industribuller och vägledning vid bedömning. Enligt riktvärdena bör den ekvivalenta ljudnivån för bostäder utomhus inte överskrida 55 dba dagtid, eller 45 dba nattetid. Värdena avser befintliga ljudalstrande industrier. För nyetablerad industri anges riktvärdena till 50 dba dagtid och 40dBA nattetid för bostäder. Naturvårdsverket anser att målet bör vara att nå ner till riktvärdena för nyetablering. Det görs dock en skälighetsbedömning för att avgöra vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt avseende befintliga anläggningar. En buller mätning gjordes 1998 av miljökontoret. Vid detta tillfälle mättes den totala ljudalstringen av kraftstation och fritt flödande vatten (20 m 3 /s). Vid närmsta bostad (Hackefors 5:19) uppmättes då en ekvivalent ljudnivå vid tomtgräns på 46 dba och vid fasad 45 dba. Vid maskinistbostadens tomtgräns uppmättes 54 dba och vid fasaden 49 dba. Förändringar enligt planförslaget Utbyggnad av vattenkraftverket kommer att medföra en förändrad ljudnivå för närboende och förbipasserande längs Stångåstråket. En bullerutredning (daterad ) har utförts av Soundcon AB. Utredningen visar att det buller som kraftstationen totalt ger upphov till kommer att minska efter att en ny turbin byggts. I utredningen redovisas beräknade bullernivåer i tre situationer: 1. Befintlig turbin med full kapacitet 20 m 3 /s 2. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s (befintlig turbin ej i drift) 3. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s + Befintlig turbin med flöde 10 m 3 /s Både situation 2 och 3 innebär en lägre ljudnivå än dagsläget (situation 1). En utbyggnad innebär att en större andel vatten kan passera kraftverket och att mängden Detaljplan för 14 Antagandehandling

15 vatten som passerar den befintliga turbinen minskar. Dessutom ökar den totala kapaciteten så att mängden fritt flödande vatten minskar och därmed även det ljud som det forsande vattnet ger upphov till. Vid situation 2 beräknas ljudet vid fasad Hackefors 5:19 och fasaden vid maskinistbostaden inte överstiga riktvärden för nybyggnad. Vid situation 3 beräknas ljudnivån vid fasad Hackefors 5:19 uppnå dba endast inom en marginell del, medan ljudet vid den del av maskinistbostadens fasad som vetter mot kraftverket beräknas uppgå till dba. Med utförd bullermätning som grund kan det konstateras att ljudet vid maskinistbostadens fasad överstiger angivna riktvärden. Byggnaden ges ingen byggrätt i planen. Flygbuller Befintliga förhållanden Planområdet är bullerstört från flygningar med JAS 39 Gripen, vid SAAB och Malmslätt. Maimalnivån dba uppnås 1-5 gånger per dag/kväll. I övrigt klaras de riktvärden för flygbullernivåer som Riksdagen fastställt i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 1. Förändringar enligt planförslaget Riktvärdena berör endast bostaden på fastigheten Hackefors 5:19. Eftersom bullerstörningen är begränsad och bostadsfastigheten är befintlig anses flygbullernivåerna acceptabla. Olycksrisker Befintliga förhållanden På vissa sträckor intill kraftverket och vattnet finns idag stängsel för att undvika olyckor och skadegörelse. Förändringar enligt planförslaget Efter tillbyggnaden kommer åbrinken att slutta brant ner mot vattnet. För att undvika fallolyckor införs en bestämmelse på plankartan om att stängsel ska finnas. Av säkerhetsskäl är det viktigt att tillfredställande belysning finns runt anläggningen. Tekniska verken avser även att sätta dit ett grövre vägräcke/ påkörningsskydd för att undvika olyckor där fordon riskerar att falla i vattnet. 1 Riktvärden för flygtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maimalnivå inomhus nattetid 60 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba ekvivalentnivå på uteplats 70 dba maimalnivå på uteplats Detaljplan för 15 Antagandehandling

16 I planarbetet har möjligheten för stora fordon att nå kraftverket utretts. Därmed finns godtagbara möjligheter även för räddningsfordon att nå platsen. Farligt avfall I samband med utbyggnaden av kraftstationen är det viktigt att säkra förvaringsutrymmen för olja och andra kemikalier samt utrymmen för ev. farligt avfall som uppkommer vid driften. Saneringsmaterial för snabb sanering av läckage ska finnas lättåtkomligt vid anläggningen. Finns möjlighet att använda miljövänliga oljor ska de användas. Tillgänglighet Befintliga förhållanden Planområdets läge och den naturligt sluttande terrängen invid ån försvårar tillgängligheten. Förändringar enligt planförslaget Tillgängligheten förbättras när gång- och cykelvägens sträckning över fastigheterna Hackefors 5:18 och 5:2 säkerställs i planbestämmelserna. En förbättrad tillgänglighet bör på sikt leda till att fler människor rör sig längs ån vilket också är bra för tryggheten i området. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga förhållanden Ett ledningsstråk för allmänna ren- och spillvatten löper genom området. Fastigheten Hackefors 5:19 och bostadshuset på 5:2 är anslutna till dessa ledningar. Erforderliga u- områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan. Fastigheten Hackefors 5:19 är ansluten till en dagvattenledning som mynnar ut i Stångån. Ett u-område har tagits ut på plankartan för att skydda ledningen. I övriga planområdet tas dagvattnet omhand lokalt. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan för att skydda ren- spill- och dagvattenledningar i området. El Befintliga förhållanden Allmänna elledningar finns dragna genom området samt till/från kraftstationen och tillhörande transformatorstation. Detaljplan för 16 Antagandehandling

17 Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda elledningar i området. Värme Fjärrvärme finns inte framdraget i planområdet. Bostäderna i området har enskilda uppvärmningssystem. Tele Befintliga förhållanden Telekablar finns i planområdet och försörjer Hackefors 5:19 och bostaden inom Hackefors 5:2. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda teleledningar i området. Avfall Vattenkraftverket bedöms inte ge upphov till några betydande mängder avfall. I samband med utbyggnaden är det viktigt att säkra möjligheterna att omhänderta t.e. oljor som används vid driften. (Se även Hälsa säkerhet och störningar/farligt avfall) Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplan för 17 Antagandehandling

18 Inverkan på miljön av planens genomförande En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan har gjorts och ingår i planhandlingarna. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på behovsbedömningen och den analys som redovisas i den checklista som bifogas behovsbedömningen. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullerstörningarna är godtagbara. Anläggningen har tidigare miljöprövats i en vattendom, projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Detaljplan för 18 Antagandehandling

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Samråd 23 juni 31 augusti 2008 Utställning november december 2008 Antagande februari 2009 Laga kraft april 2009 Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen inte överklagas. Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmän plats Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. I detaljplanen ingående allmän plats består av lokalgatan. Gatan är utbyggd sedan tidigare. Vändplanen kommer att behöva justeras i samband med uppförande av nytt kraftverk. Kommunen ansvarar för att allmän platsmark iordningställs på det sätt som detaljplanen visar och ansvarar för drift och underhåll av dessa områden. Kommunen ansvarar även för anläggande och drift och underhåll av den allmänna gångoch cykelväg som skall anläggas inom det område som markerats med 1 inom kvartersmark, teknisk anläggning. Eakt sträckning kommer att kunna fastställas först då slänter m.m. för kraftverket projekterats. Kvartersmark Kvartersmarken inom planområdet får enligt planen användas för bostad och teknisk anläggning. Fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmarken genom att respektive fastighet utformas och bebyggs i enlighet med detaljplan och bygglov. Detaljplan för 19 Antagandehandling

20 Fastigheten Hackefors 5:19 som har beteckningen bostad bebyggdes med ett friliggande småhus i början av 2000-talet. Planen medför ingen förändring för denna fastighet. Inom den kvartersmark som utgör teknisk anläggning ges ägaren möjlighet att uppföra en ny turbinbyggnad inom område f 1 norr om befintlig kraftverksbyggnad. För intag och utsläpp av vatten till turbinen krävs ingrepp i åbrinken, område n 1. Planen ger även möjlighet till utökad byggrätt inom det område inom vilken befintlig transformatorstation ligger. Vid anläggande av nytt kraftverk kan eventuellt vissa funktioner från detta område flyttas in i den nya kraftverksbyggnaden. Den befintliga f.d. maskinistbostaden ges ingen byggrätt och planeras på sikt att rivas. Utbyggnaden av ny turbin är reglerad i vattendom. Vid tidpunkten för upprättande av planen finns ingen bestämd tidpunkt för byggstart av nytt kraftverk. Objektet finns inte med i Tekniska Verkens investeringsplan för de närmaste åren. Kommunen ansvarar för anläggande av gång och cykelväg enligt ovan (se avsnitt Allmän plats). Teknisk försörjning Respektive ledningsägare är huvudman för de allmänna ledningar som förekommer inom planområdet (primärsystemet). De svarar för byggande, skötsel och underhåll av de allmänna ledningarna fram till anvisade förbindelsepunkter. Detaljplan för 20 Antagandehandling

21 Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare inom planområdet Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Avtal Ett köpeavtal har upprättats mellan Linköpings kommun och Tekniska Verken varigenom kommunen överlåtelser del av fastigheten Hackefors 5:2 till Tekniska Verken. Köpeavtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Den före detta maskinistbostaden ligger inom överlåtet område. Inför antagande av detaljplanen ska ett eploateringsavtal träffas mellan Tekniska Verken och Linköpingskommun rörande markupplåtelse och kostnader för iordningställande av allmän plats med mera. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsreglering, dels för att överföra del av Hackefors 5:2 till Hackefors 5:21, i enlighet med ovanstående köpeavtal, dels för att överföra del av fastigheten Hackefors 5:18 till Hackefors 5:2 (området skall enligt detaljplanen ingå i lokalgatan), dels för att överföra resterande del av Hackefors 5:18 till Hackefors 5:21 varigenom fastigheten utplånas. Servitut / ledningsrätt Kommunen ansöker om bildande av servitut avseende rätt att inom det område som markerats med 1 i detaljplanen anlägga, bibehålla, och underhålla en tre meter bred gång- och cykelväg. Ledningsägare har möjlighet att ansöka om servitut alternativt ledningsrätt för att erhålla rättighet, att inom de områden som i detaljplanen markerats med u nedlägga, bibehålla och underhålla allmänna ledningar Ekonomiska frågor Planekonomi Genom upprättat köpeavtal fastläggs att kommunen och Tekniska Verken delar på kostnaderna för framtagande av detaljplan. Tekniska Verken bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Detaljplan för 21 Antagandehandling

22 Fastigheten Hackefors 5:19 skall inte belastas med kostnader för planens framtagande eller iordningställande av allmän platsmark. Medverkande i planarbetet I planarbetet har följande personer deltagit: Mikael Klingefjord, Projektledare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Tomas Nyström, bygglovs- och planfrågor, Byggnämndskontoret Björn Tjus, miljöfrågor, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Roger Björk, miljöfrågor, Miljökontoret Bo-Göran Lindqvist, projektledare, Tekniska Verken i Linköping AB Lennart Wiktorsson, chef för vattenkraft, Tekniska Verken i Linköping AB Lars Jönsson, el-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Mats Johansson, VA-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB Planförfattare Erik Adolfsson, planeringsarkitekt, White arkitekter AB har upprättat planen. TEKNIK- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSKONTORET White arkitekter AB Mikael Klingefjord Projektledare Erik Adolfsson Planeringsarkitekt MSA Detaljplan för 22 Antagandehandling

23 Revidering av planförslaget Följande revideringar har gjorts av handlingarna efter utställning: Planbestämmelserna har efter utställningen reviderats genom att bestämmelsen om störningsskydd tagits bort då det enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7 krävs särskilda skäl för att i planen införa bestämmelser om störningsgränser. De riktvärden som Naturvårdsverket angivit för eternt industribuller anges i planbeskrivningen under rubriken, Hälsa, säkerhet och störningar. Avsnittet har delvis reviderats. I övrigt har vissa redaktionella justeringar gjorts. Det reviderade detaljplaneförslaget är rubricerat Antagandehandling och daterat Detaljplan för 23 Antagandehandling

24 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner skall behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Under nedanstående tre rubriker anges i sammanfattande ordalag slutsatserna som dragits i checklistan för behovsbedömning. Platsen Planområdet ligger nordväst om Hackefors sluss i södra delarna av Linköpings tätort. Här finns en kraftstation med tillhörande byggnader. Vid området finns det villabebyggelse på båda sidor av Stångån. Mellan dessa går det en bro över Stångån sydost om planområdet. Planområdet omfattas av strandskydd för Stångån/Kinda kanal. Stångåstråkets är även av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för kulturmiljövården. Stångåstråket har höga biologiska värden. Detta utgörs av ån och dess stränder. Stångån är ett vandringsstråk för fiskar som ål mm. Vid Stångån finns det ett promenadstråk. Bebyggelsen vid kraftverket är av värde för kulturmiljön. Det kan även finnas fornlämningar vid Stångån då människor bott här sedan stenåldern och tidigare undersökningar visat att det finns rikligt med fornlämningar längs Stångån. Området är utsatt för flygbuller med manivåer upp till cirka 80dBA. Påverkan Utbyggnad av vattenkraftverket kan medföra förändrade bullernivåer för närboende och förbipasserande i Stångåstråket. Avståndet från det befintliga kraftverket och närmast belägna bostad är endast cirka 30 m. Efter utbyggnaden väntas bullret från kraftverket inte överstiga gällande riktvärden. (Se planbeskrivningens avsnitt Hälsa säkerhet och störningar/ Buller.) Genom utbyggnaden kan även vattenföringen i Stångån förändras. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Tillstånd har lämnats för motsvarande utbyggnad av vattenkraftverket i en tidigare vattendom. I tillståndet regleras det tillkommande turbinaggregatets läge, fallhöjden och det nya intagets fria bredd. Under byggnadstiden utläggs en fångdamm uppström och en nedströms arbetsplatsen. Av de två nuvarande ålyngelledarna bibehålls den på vänster sida strömriktningen. Detaljplan för 24 Antagandehandling

25 Planen Planens syfte är att ge planstöd för utbyggnaden av kraftstationen. Ur hushållningssynpunkt innebär planen att förnyelsebar energi kan tas till vara. Ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullertörningarna är godtagbara Anläggningen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång- och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktvärden för buller och vibrationer överskrids, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET Mikael Klingefjord Projektledare I handläggningen av behovsbedömningen har även Björn Tjus, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Roger Björk, Miljökontoret och Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB deltagit Detaljplan för 25 Antagandehandling

26 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Kan Påverkas ej Kommentarer påverkas Platsen: (Nulägesbeskrivning avseende miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade) Planområdets betydelse och sårbarhet Nuvarande markanvändning Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området på grund av intensiv markanvändning Den befintliga miljöns känslighet med särskild uppmärksamhet på tätbefolkade områden överskridna miljökvalitetsnormer Områden där MKN överskrids eller riskerar att överskridas kulturarv Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden Nuvarande markanvändning förändras i vattenområdet och på åstranden från idag park till teknisk anläggning. Ytterligare en kraftturbin medför en något större dämning och att en större andel vatten går genom turbinen istället för att forsa fritt. Området för teknisk anläggning kommer att vidgas på bekostnad av allmän plats. Allmänhetens möjlighet att passera längs stranden säkerställs dock i planbestämmelserna. Området är utsatt för flygbuller, men godtagbar ljudnivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas. Miljökvalitetsnormen (MKN) för omgivningsbuller (SFS 2004:675) berör området. Enligt denna förordning skall buller kartläggas och ett åtgärdsprogram upprättas och fastställas. Inom området finns ett bostadshus från mitten av 1800-talet som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde med anknytning till Kinda kanal/ Stångån. Intill planområdet ligger Hackefors sluss som är en kulturhistoriskt värdefull plats. Även den äldre kraftverksbyggnaden från 1930-talet är ett kulturhistoriskt inslag i området. Totalt sett är området rikt på Detaljplan för 26 Antagandehandling

27 kulturhistoriska avtryck från olika epoker. En ny kraftverksbyggnad kan komma att påverka miljön, men behöver inte nödvändigtvis vara negativ. särdrag i naturen Större opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden skyddade områden Riksintressen (MB 3 & 4 kap.) Nationalparker, naturoch kulturreservat, biotopskydd, strandskydd, Natura 2000 m.fl. (MB 7 kap.) Fornlämningar kan finnas i planområdet. Strand och vattenmiljön i området är redan starkt påverkad av befintligt kraftverk och mänsklig påverkan. Ytterligare en kraftverksbyggnad väntas inte påverka något stort sammanhängande naturområde. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Påverkan: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Biologisk mångfald, djurliv vätliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, rekreation, transporter, energiförbrukning m.m. Planen utformas så att promenadstråken längs Stångån inte avbryts Planförslaget innebär ett effektivare utnyttjande av vattenkraften i Stångån. Samtidigt påverkas kulturmiljön och vattenmiljön i området i begränsad utsträckning. Alstrande av avfall Föreslagen detaljplan väntas inte medföra att mängden avfall ökar. Alstrande av föroreningar och störningar Utsläpp till luft och vatten, buller, vibrationer, allergi, elektromagnetiska fält, skyddsavstånd m.m. Effekternas omfattning Geografiskt område och befolkningens storlek, särskilt om nationsgräns överskrids Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet En ny kraftverksturbin medför buller som kan störa omgivningen. Samtidigt finns goda möjligheter att ljudisolera en ny anläggning bättre än den befintliga. Eventuella störningar är lokala och påverkar endast närområdet Bullret från kraftverket väntas bli tämligen konstant. Inga bostäder planeras inom planområdet och möjligheten att ljudisolera Detaljplan för 27 Antagandehandling

28 anläggningen är god. Risker för olyckor med konsekvenser för människors hälsa Inga förändringar väntas till följd av föreslagen detaljplan.. miljön Detaljplanen väntas inte medföra någon risk för olyckor med miljökonsekvenser. Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och kompleitet med särskild hänsyn till allmänhetens behov av information Effekterna väntas inte medföra några problem utifrån denna aspekt. Detaljplan för 28 Antagandehandling

29 Planens karaktäristiska egenskaper: anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Plats för, slag av, storlek på, drift av samt resurser till. har betydelse för andra planers miljöpåverkan har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljö mål Nationella, regionala, och kommunala mål Planen reglerar markanvändningen i området och skapar förutsättningar för en ny vattenkraftsturbin intill befintlig anläggning. Detaljplanen väntas inte påverka andra planers miljöpåverkan. Följande står att läsa i Naturvårdsverkets rapport 4996 Levande sjöar och vattendrag : Vattendragsutredningens betänkande Vilka vattendrag skall skyddas, SOU 1994:59, och Omtankar om vattendrag ett nytt angreppssätt, SOU 1996:155 m. m har föreslagit att de nu oreglerade vattendragen skall bevaras. Riksdagen har tidigare satt som mål att bygga ut vattenkraften genom effektivisering eller viss utbyggnad i tidigare påverkade områden. innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Vattendirektivet Stångån är sedan tidigare starkt påverkad av regleringar i form av slussar och kraftverk vilket stämmer överens med kriterierna för vilka vatten där utbyggnad/komplettering kan tillåtas. Detaljplanen väntas inte påverka detta. Detaljplan för 29 Antagandehandling

30 Slutsats Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och att projektet då ur miljösynpunkt bedömdes vara lämpligt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång - och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktlinjer för buller och vibrationer överskrid, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. Detaljplan för 30 Antagandehandling

31 Bilaga till behovsbedömning och avgränsning av MKB Det nationella målet, god bebyggd miljö Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det som bäst täcker in tätortsmiljöernas miljöfrågor. Miljökvalitetsmålet innebär: Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. Kommunens mål i lokal Agenda 21 Kommunens invånare ska aktivt delta i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. Det totala behovet av transporter ska minska. Vi ska minska biltrafiken och förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. Alla transporter av personer och varor ska ske med förnyelsebara bränslen. Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara energikällor. Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras. Vät- och djurarter ska bevaras i naturliga livsmiljöer. Förstörda livsmiljöer ska återskapas. Stad och land måste integreras med en bättre näringsåterföring, större andel närproducerad mat och ett hållbart jordbruk. Systemen för vatten och avlopp ska kretsloppsanpassas i hela kommunen. Den fysiska planeringen ska grundas på helhetstänkande, långsiktighet och kretsloppsanpassning. Alla projekt ska ge ett resurssnålt samt miljö- och hälsoriktigt byggande och boende. Företag i kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och stödjas i sitt miljöarbete. Kretsloppsfrågorna ska ingå som en mycket viktig del i all verksamhet i förskolan och skolan. Vi ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att handla miljömedvetet. Användningen av skadliga kemiska produkter ska upphöra inom kommunen Detaljplan för 31 Antagandehandling

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013 Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekt SAR MSA, planarkitekt på Arkitekturum AB INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnad PLANBESKRIVNING Bakgrund Linghem, med sin pendeltågsstation mellan Linköping

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer