ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Tsn Planområdets läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer Tsn Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge

2 INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 BAKGRUND... 5 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet... 5 Lägesbestämning... 6 Areal... 6 Markägoförhållanden... 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 6 Översiktliga planer... 6 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 7 Program... 7 Kommunala beslut i övrigt... 7 Riksintressen... 7 Strandskydd... 7 Vattendom... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur... 8 Bebyggelseområden Gator och trafik Hälsa, säkerhet och störningar Tillgänglighet Teknisk försörjning Administrativa frågor Inverkan på miljön av planens genomförande GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare inom planområdet Avtal Fastighetsbildning EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi MEDVERKANDE I PLANARBETET PLANFÖRFATTARE REVIDERING AV PLANFÖRSLAGET Detaljplan för 2 Antagandehandling

3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Platsen Påverkan Planen Ställningstagande CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING PLATSEN: PÅVERKAN: PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER: SLUTSATS Det nationella målet, god bebyggd miljö Kommunens mål i lokal Agenda Detaljplan för 3 Antagandehandling

4 PLANBESKRIVNING Sammanfattning av planförslaget Planområdet ligger invid Stångån i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av befintlig vattenkraftstation i enlighet med vattendom. De angränsande fastigheterna norr om kraftstationen, Hackefors 5:18 och del av Hackefors 5:2, utgör parkmark i gällande detaljplan. Med anledning av kraftstationens omgivningspåverkan ändras markanvändningen till teknisk anläggning, vattenkraftverk. Planen möjliggör fullföljande av Tekniska Verkens markförvärv av del av Hackefors 5:2 i enlighet med upprättat köpeavtal. De bestämmelser som i gällande detaljplan omfattar Hackefors 5:19 inarbetas i planen. Kraftstationens utbyggnad beräknas inte medföra ökad bullerpåverkan inom Hackefors 5:19. I planen säkerställs allmänhetens tillgång till marken närmast ån genom att ett område reserveras för en allmän gång- och cykelväg. Handlingar Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en kompletterande vattenkraftstation intill befintlig anläggning vid Stångån och reservera angränsande mark för teknisk anläggning. Det område som är aktuellt för kraftverksutbyggnaden är i gällande detaljplan allmän plats med beteckningen park eller plantering. För att bygga på denna mark krävs en förändrad markanvändning i detaljplan. I planen införs därför markanvändningen teknisk anläggning, vattenkraftverk för det område där den nya kraftstationen ska byggas samt för omgivande mark. Samtidigt säkras allmänhetens tillgång till Stångåns strand genom att plats reserveras för en gång- och cykelväg. Detaljplan för 4 Antagandehandling

5 Bakgrund Nuvarande Vattenkraftstation på fastigheten Hackefors 5:21 är underdimensionerad och omodern. Kraftstationen som anlades på 1930-talet motsvarar inte den kapacitet som de modernare kraftstationerna uppströms och nedströms har. Detta innebär en stor del vatten spills bredvid nuvarande anläggning utan att energin kan tas tillvara. Kraftstationen ägs och drivs av Tekniska Verken i Linköping AB. Redan 1998 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av ytterligare en turbin. Nu har detta planarbete åter aktualiserats. Vattendom beviljades för en utbyggnad Denna dom är giltig i 10 år. Tekniska Verken lämnade hösten 2006 in en ansökan om förlängning av vattendomen. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden Planområdet ligger i stadsdelen Hackefors i sydöstra Linköping, invid Stångån. Intill föreslagen vattenkraftanläggning finns sedan tidigare en äldre anläggning med tillhörande servicebyggnader. Utmed Stångån och Kinda kanal, som bitvis sammanfaller finns flera vattenkraftanläggningar och slussar där vattenflödet regleras. Föreslagen anläggning intill den äldre kraftstationen innebär inte eploatering av något orört vattendrag, utan en komplettering av befintlig kraftstation. Anläggningen väntas därför få en begränsad påverkan på vattenmiljön. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Med anledning av energiefterfrågan, platsens beskaffenhet och befintlig anläggning anses en komplettering med ytterligare en turbin överensstämma med 3 kap. miljöbalken. 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet Planområdet ligger inte inom de särskilda områden som enligt 4 kap. miljöbalken utpekas som riksintressen. Området berörs däremot av andra Riksintressen. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Riksintressen) Detaljplan för 5 Antagandehandling

6 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller kan beröra planeringen inom planområdet. Förordningen om omgivningsbuller kan kopplas till det buller som kraftverksturbinen alstrar. Förordningen ställer krav på att buller från olika källor ska kartläggas och att åtgärdsprogram ska tas fram. (Se vidare Hälsa, säkerhet och störningar) Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger ca 5 km sydost om Linköpings centrum i stadsdelen Hackefors. Areal Planområdet omfattar en del av Stångån och dess östra strand. Planområdet omfattar ca m 2. Markägoförhållanden Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Ett villkorat köpeavtal angående Tekniska Verkens förvärv av den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området gäller Linköpings kommuns översiktsplan från I kommunen pågår arbete med en ny översiktsplan Linköping väer Översiktsplan för staden Linköping. Denna plan är i dagsläget föremål för samråd. Detaljplan för 6 Antagandehandling

7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Följande detaljplaner gäller i området: Planens namn Laga kraft Registernummer Stadsplan för del av Hjulsbro Stadsplan för del av Hackefors Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro Detaljplan för STG 4649 i Hackefors, Linköpings kommun Program Denna detaljplan har inte föregåtts av något särskilt detaljplaneprogram. Området har sedan tidigare varit föremål för detaljplaneläggning i syfte att möjliggöra byggnation av ytterligare en vattenkraftturbin. Kommunala beslut i övrigt Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den att pröva föreslagen bebyggelse i en ny detaljplan. Riksintressen Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Påverkan på de kulturhistoriska värdena längs kanalen blir begränsade. Möjligheterna till rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt. Detaljplanen anses därmed inte stå i strid med dessa riksintressen. Strandskydd Enligt länsstyrelsens beslut omfattar strandskyddet land och vattenområden till en bredd av 150 m från strandlinjen vid Kinda kanal. Strandskyddet gäller inte områden som omfattas av detaljplaner fastställda före Även områden där sådana detaljplaner senare har ersatts är undantagna från strandskyddet, såvida inget beslut om upphävande av skyddet har fattats. För den del av planområdet som omfattas av Stadsplan för del av Ekholmen och Hjulsbro (nr. 549), har länsstyrelsen fattat beslut om att strandskydd ej gäller i planområdet. Vattendom Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Efter att Tekniska Verken hösten 2006 ansökt om förlängning av vattendomen beslutade Miljödomstolen att förlänga utförandetiden till och med Detaljplan för 7 Antagandehandling

8 Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Befintliga förhållanden Planområdet sluttar kraftigt ner mot vattnet, särskilt nedströms kraftverket, där vattenytan ligger betydligt lägre. Marken är sedan tidigare ianspråktagen. Utöver de två bostadstomterna på fastigheterna Hackefors 5:19 och 5:2 utgörs marken av gräsbevuen slänt ner mot vattnet som skärs av en längsgående gång- och cykelväg. Förändringar enligt planförslaget Vid komplettering med ytterligare en kraftturbin kommer man att behöva göra en ny skärning i åbrinken både uppströms och nedströms kraftverket för möjliggöra ett något breddat vattenflöde in till turbinen. En planbestämmelse införs på plankartan som tillåter nödvändiga ingrepp i brinken, samt möjlighet att anlägga stödmurar etc. för att undvika ras och erosion vid stranden. Nedströms kraftverket kommer också åbrinken att skäras brantare ner mot vattnet för att ge plats åt utloppskanalen. För att stadga brinken får en stödmur anläggas nedanför gång- och cykelvägen. Planområdet sett söderifrån. (Bildkälla Detaljplan för 8 Antagandehandling

9 Naturmiljö och vattenområde Befintliga förhållanden De landområden som planområdet omfattar är sedan tidigare ianspråktagna för bland annat gång- och cykelväg, tomtmark och parkmark. Inga särskilda naturvärden finns på landområdet. Vattenområdena närmast uppströms och nedströms kraftverket omfattas av planen och är delar av Stångåns sammanhängande vattenmiljö. Stångån är kraftigt påverkad av vattenreglering. Kraftverk och slussar längs ån har sedan länge styrt åns flöde och begränsat möjligheten för fisk att vandra i ån. Förändringar enligt planförslaget Vid anläggning av en ny kraftverksturbin krävs ingrepp i stranden och bottenmiljön. Det kan momentant leda till att bottensediment, jord, etc. grumlar vattnet. Enligt vattendom ska fångdammar läggas ut både uppströms och en nedströms arbetsplatsen, vilket minimerar påverkan under byggtiden. En ny kraftanläggning medför inga utsläpp eller annan påverkan på vattenkvaliteten i Stångån i ett längre perspektiv. Av de nu två ålyngelledarna kan en behållas efter utbyggnaden. Tekniska Verken sätter regelbundet ut ålyngel i Stångån för att kompensera fiskens begränsade vandringsmöjligheter. En kompletterande kraftturbin kan påverka vattenföringen i Stångån. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Park Befintliga förhållanden Den mark inom planområdet som ligger närmast ån har i gällande plan användningsbestämmelsen Park eller plantering. Inom detta område ligger den så kallade maskinistbostaden med tillhörande bostadstomt. Bostadshuset har i gällande plan inte givits någon byggrätt. (Se vidare i avsnitt Kulturmiljö) Förändringar enligt planförslaget Parkmarken får i planen bestämmelsen E 1 (Teknisk anläggning, vattenkraftverk). Allmänhetens tillgång till området säkras dock i och med att bestämmelsen 1 (Marken ska vara tillgänglig för en 3 m bred allmän gång- och cykelväg) införs. Kulturmiljö Befintliga förhållanden Stångån och Kinda Kanal utgör i sin helhet en sammanhängande kulturmiljö som också är av riksintresse för såväl kulturmiljövården som det rörliga friluftslivet. (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/riksintressen) Söder om det befintliga kraftverket ligger Hackefors sluss, byggd Slussen är en av nordens djupaste enkelslussar med en fallhöjd på nästan 7 meter. Detaljplan för 9 Antagandehandling

10 Bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 från 1800-talets mitt och dess kulturmiljövärden har tidigare bedömts av länsmuseet. Utdrag ur länsmuseets yttrande angående kulturhistoriskt värdefull bebyggelse nordost om Hackefors sluss: Fastigheten Hackefors 5:2, nordost om Hackefors sluss, är bebyggd med ett bostadshus och ett uthus. Fastigheten är knuten till kraftstationen genom att den sedan 1930-talet varit maskinistbostad. Det är oklart vad bostadshuset använts till tidigare, kanske har det varit bostadshus tillhörande någon av kvarnarna i Hackefors. Byggnaden är uppförd omkring 1800-talets mitt av timmer och är reverterad. Idag har den en gulbrun puts under brutet tak, de gamla fönstren är utbytta mot moderna kopplade fönster. Uthuset är uppfört i regelverk på 1900-talets början och har fasader av faluröd locklistpanel under sadeltak täckt med tegel. Trots att bostadshuset genomgått en del ombyggnader har det kvar sitt ålderdomliga uttryck med brutet tak och med obetydligt takutsprång. Tillsammans med uthuset utgör Hackefors 5:2 en välbevarad och historiskt intressant miljö med anknytning till Kinda kanal. Den så kallade maskinskötarbostaden. Detaljplan för 10 Antagandehandling

11 Idag är maskinistbostaden uthyrd till en privatperson utan anknytning till kraftverket. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd som allmän plats (Park eller plantering). Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. (Se avsnitt Byggnadskultur) Förändringar enligt planförslaget Allmänhetens tillgång till strandmiljön stärks genom att plats reserveras för ett gångoch cykelstråk. Reservatet utgör en allmänt tillgänglig förbindelse längs ån mellan befintlig parkmark öster och väster om planområdet. Framtiden för bostadshuset på fastigheten Hackefors 5:2 har utretts i samband med planarbetet. Eftersom det ur störningshänseende inte är lämpligt att placera bostäder intill vattenkraftverket har bedömningen gjorts en sådan markanvändning inte är aktuell. Kommunen har också undersökt om det finns kommunal verksamhet som skulle passa i byggnaden. Med hänsyn till husets belägenhet, planlösning och behov av upprustning fann man ingen lämplig användning. Ett villkorat köpeavtal har träffats mellan Tekniska Verken och Linköpings kommun för den del av fastigheten 5:2 som används som bostadstomt. Tekniska Verkens markförvärv är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Eftersom ingen användning som är förenlig med kraftverket eller någon annan intressent hittats, har bedömningen gjorts att planen inte ska medge någon byggrätt för maskinistbostaden. I ställningstagandet har också vägts in att huset är i dåligt skick och under årens lopp förvanskats från ursprungsskicket. Även om planen inte medger någon byggrätt kan fastighetsägaren tillsvidare använda eller hyra ut huset. Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Geoteknik Inom det aktuella området har ej några geotekniska undersökningar utförts. Aktuellt område ligger i en kraftig skärning nedströms kraftverket. Enligt jordartskartan Linköping SO samt geoteknisk karta över området består marken av ett fastmarksområde. Jorden bedöms överst utgöras av ett tunt lager fast lera på friktionsjord (morän). Berg i dagen förekommer öster om området. Vid nya skärningar i slänterna krävs sannolikt stödmurar samt erosionsskydd. Stabiliteten för nya slänter skall undersökas i samband med detaljprojekteringen av anläggningen. Detaljplan för 11 Antagandehandling

12 Bebyggelseområden Bostäder Befintliga förhållanden Planområdet rymmer i dagsläget två bostäder. Fastigheten Hackefors 5:2 rymmer ett bostadshus med tillhörande tomt. Den marken är dock planlagd som park och behandlas istället i avsnittet Park och avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 är planlagd för bostadsändamål och rymmer en fristående villa med tillhörande garage uppförda Garagebyggnaden ligger delvis på prickmark. Förändringar enligt planförslaget För bostadshuset på Hackefors 5:2 är bostadsändamål inte aktuellt. Eftersom man inte funnit någon alternativ användning för huset medger den inte heller den nya någon byggrätt. Frågan om husets kulturhistoriska värden behandlas utförligare i avsnittet Kulturmiljö. Fastigheten Hackefors 5:19 får oförändrad markanvändning bostad. Byggrätten för denna fastighet kommer inte att ändras, med undantag för den del av prickmarken som idag är bebyggd med garage. För denna del av fastigheten införs istället en bestämmelse om att marken endast får bebyggas med uthus och garage. Byggnadskultur Befintliga förhållanden Kraftverksbyggnaden är en del i en intressant kulturmiljö runt ån med inslag från olika tider. Det befintliga kraftverket uppfördes 1934 av Nordenstjernas Elektriska knäckebrödsfabrik i Tannefors. Byggnaden har ett industrifunktionalistiskt utseende som speglar sin tids arkitektur. Övriga kulturhistoriska värden behandlas i avsnitt Kulturmiljö. Förändringar enligt planförslaget Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till karaktären hos befintligt kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. Detaljplan för 12 Antagandehandling

13 Vattenkraftverk Befintliga förhållanden Befintligt kraftverk har en slukkapacitet på ca 20 m 3 /s att jämföra med de modernare kraftverken i Slatterfors närmast uppströms och i Tannefors nerströms, som båda har en kapacitet på 30 m 3 /s. Följden har blivit att det kraftverket i Hackefors belastas hårt samtidigt som mycket vatten spills bredvid utan att energin kan tas tillvara. Vattendomstolen i Väjö beviljade tillstånd för uppförande av en kompletterande vattenkraftstation intill den befintliga. Enligt vattendomen ska arbetet utföras inom 10 år från det datum domen vunnit laga kraft. Miljödomstolen beslutade att förlänga utförandetiden till och med (Se rubrik Tidigare ställningstaganden/ Vattendom) Till kraftverket hör en transformatorstation som är byggd på fastigheten Hackefors 5:18, ovanför den befintliga gång- och cykelvägen. Förändringar enligt planförslaget En kompletterande kraftturbin med en kapacitet på ca 20 m 3 /s planeras intill den befintliga. Avsikten är att sänka belastningen på den äldre turbinen och ge hela anläggningen en kapacitet som motsvarar de intilliggande kraftverken i Slatterfors och Tannefors. De fastigheter och delar av fastigheter som ingår i planområdet föreslås få markanvändningen E (teknisk anläggning) och WE (vattenområde, teknisk anläggning). Den nya kraftverksbyggnaden ska utformas med arkitektonisk hänsyn till befintlig kraftverksbyggnad och miljöns totala kulturmiljövärde. (Se även avsnitt Kulturmiljö) Gator och trafik Lokalgata och gång- och cykelväg Befintliga förhållanden Åbrinken är längst ner mot ån planlagd som gång- och cykelväg. Denna del används som körväg för angöring av bostadsfastigheten Hackefors 5:19 och även som angöringsväg för underhållsfordon till kraftverket. Gc-vägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18 längs stranden mot nordväst. Det innebär att tillfart till fastigheterna Hackefors 5:2, 5:18, 5:19 och kraftstationen inom 5:21 sker på gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen fortsätter sedan över fastigheten Hackefors 5:18, via en vändplats vid kraftverket vidare längs stranden mot nordväst. I dag är den sistnämnda sträckan planlagd som allmän plats (Park och plantering). Mot sydost finns ingen gång- och cykelväg idag. Marken längs åstranden tillhör dock fastigheten Hackefors 5:2 och är i kommunal ägo. Detaljplan för 13 Antagandehandling

14 Förändringar enligt planförslaget Åbrinken får beteckningen lokalgata och kan även fortsättningsvis fungera för angöring av fastigheten 5:19, kraftverket och den s.k. maskinistbostaden. Den del av fastigheten Hackefors 5:18 som utgör vändplats i slutet av gatan avses överföras till Hackefors 5:2 och bli en del av lokalgatan i form av en vändplats. Reglering av behörig motortrafik kan ske genom lokala trafikföreskrifter. En allmänt tillgänglig gång- och cykelväg längs ån säkerställs i planbestämmelserna. Detta stråk kommer även att sträcka sig över nuvarande 5:2. Totalt sett innebär detta en förbättring av allmänhetens tillgång till strandmiljön. Hälsa, säkerhet och störningar Industribuller Befintliga förhållanden Naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983) anger riktvärden för eternt industribuller och vägledning vid bedömning. Enligt riktvärdena bör den ekvivalenta ljudnivån för bostäder utomhus inte överskrida 55 dba dagtid, eller 45 dba nattetid. Värdena avser befintliga ljudalstrande industrier. För nyetablerad industri anges riktvärdena till 50 dba dagtid och 40dBA nattetid för bostäder. Naturvårdsverket anser att målet bör vara att nå ner till riktvärdena för nyetablering. Det görs dock en skälighetsbedömning för att avgöra vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt avseende befintliga anläggningar. En buller mätning gjordes 1998 av miljökontoret. Vid detta tillfälle mättes den totala ljudalstringen av kraftstation och fritt flödande vatten (20 m 3 /s). Vid närmsta bostad (Hackefors 5:19) uppmättes då en ekvivalent ljudnivå vid tomtgräns på 46 dba och vid fasad 45 dba. Vid maskinistbostadens tomtgräns uppmättes 54 dba och vid fasaden 49 dba. Förändringar enligt planförslaget Utbyggnad av vattenkraftverket kommer att medföra en förändrad ljudnivå för närboende och förbipasserande längs Stångåstråket. En bullerutredning (daterad ) har utförts av Soundcon AB. Utredningen visar att det buller som kraftstationen totalt ger upphov till kommer att minska efter att en ny turbin byggts. I utredningen redovisas beräknade bullernivåer i tre situationer: 1. Befintlig turbin med full kapacitet 20 m 3 /s 2. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s (befintlig turbin ej i drift) 3. Ny turbin med flöde 20 m 3 /s + Befintlig turbin med flöde 10 m 3 /s Både situation 2 och 3 innebär en lägre ljudnivå än dagsläget (situation 1). En utbyggnad innebär att en större andel vatten kan passera kraftverket och att mängden Detaljplan för 14 Antagandehandling

15 vatten som passerar den befintliga turbinen minskar. Dessutom ökar den totala kapaciteten så att mängden fritt flödande vatten minskar och därmed även det ljud som det forsande vattnet ger upphov till. Vid situation 2 beräknas ljudet vid fasad Hackefors 5:19 och fasaden vid maskinistbostaden inte överstiga riktvärden för nybyggnad. Vid situation 3 beräknas ljudnivån vid fasad Hackefors 5:19 uppnå dba endast inom en marginell del, medan ljudet vid den del av maskinistbostadens fasad som vetter mot kraftverket beräknas uppgå till dba. Med utförd bullermätning som grund kan det konstateras att ljudet vid maskinistbostadens fasad överstiger angivna riktvärden. Byggnaden ges ingen byggrätt i planen. Flygbuller Befintliga förhållanden Planområdet är bullerstört från flygningar med JAS 39 Gripen, vid SAAB och Malmslätt. Maimalnivån dba uppnås 1-5 gånger per dag/kväll. I övrigt klaras de riktvärden för flygbullernivåer som Riksdagen fastställt i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 1. Förändringar enligt planförslaget Riktvärdena berör endast bostaden på fastigheten Hackefors 5:19. Eftersom bullerstörningen är begränsad och bostadsfastigheten är befintlig anses flygbullernivåerna acceptabla. Olycksrisker Befintliga förhållanden På vissa sträckor intill kraftverket och vattnet finns idag stängsel för att undvika olyckor och skadegörelse. Förändringar enligt planförslaget Efter tillbyggnaden kommer åbrinken att slutta brant ner mot vattnet. För att undvika fallolyckor införs en bestämmelse på plankartan om att stängsel ska finnas. Av säkerhetsskäl är det viktigt att tillfredställande belysning finns runt anläggningen. Tekniska verken avser även att sätta dit ett grövre vägräcke/ påkörningsskydd för att undvika olyckor där fordon riskerar att falla i vattnet. 1 Riktvärden för flygtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maimalnivå inomhus nattetid 60 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba ekvivalentnivå på uteplats 70 dba maimalnivå på uteplats Detaljplan för 15 Antagandehandling

16 I planarbetet har möjligheten för stora fordon att nå kraftverket utretts. Därmed finns godtagbara möjligheter även för räddningsfordon att nå platsen. Farligt avfall I samband med utbyggnaden av kraftstationen är det viktigt att säkra förvaringsutrymmen för olja och andra kemikalier samt utrymmen för ev. farligt avfall som uppkommer vid driften. Saneringsmaterial för snabb sanering av läckage ska finnas lättåtkomligt vid anläggningen. Finns möjlighet att använda miljövänliga oljor ska de användas. Tillgänglighet Befintliga förhållanden Planområdets läge och den naturligt sluttande terrängen invid ån försvårar tillgängligheten. Förändringar enligt planförslaget Tillgängligheten förbättras när gång- och cykelvägens sträckning över fastigheterna Hackefors 5:18 och 5:2 säkerställs i planbestämmelserna. En förbättrad tillgänglighet bör på sikt leda till att fler människor rör sig längs ån vilket också är bra för tryggheten i området. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga förhållanden Ett ledningsstråk för allmänna ren- och spillvatten löper genom området. Fastigheten Hackefors 5:19 och bostadshuset på 5:2 är anslutna till dessa ledningar. Erforderliga u- områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan. Fastigheten Hackefors 5:19 är ansluten till en dagvattenledning som mynnar ut i Stångån. Ett u-område har tagits ut på plankartan för att skydda ledningen. I övriga planområdet tas dagvattnet omhand lokalt. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har uttagits på plankartan för att skydda ren- spill- och dagvattenledningar i området. El Befintliga förhållanden Allmänna elledningar finns dragna genom området samt till/från kraftstationen och tillhörande transformatorstation. Detaljplan för 16 Antagandehandling

17 Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda elledningar i området. Värme Fjärrvärme finns inte framdraget i planområdet. Bostäderna i området har enskilda uppvärmningssystem. Tele Befintliga förhållanden Telekablar finns i planområdet och försörjer Hackefors 5:19 och bostaden inom Hackefors 5:2. Förändringar enligt planförslaget Erforderliga u-områden (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar) har tagits ut på plankartan för att skydda teleledningar i området. Avfall Vattenkraftverket bedöms inte ge upphov till några betydande mängder avfall. I samband med utbyggnaden är det viktigt att säkra möjligheterna att omhänderta t.e. oljor som används vid driften. (Se även Hälsa säkerhet och störningar/farligt avfall) Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplan för 17 Antagandehandling

18 Inverkan på miljön av planens genomförande En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan har gjorts och ingår i planhandlingarna. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på behovsbedömningen och den analys som redovisas i den checklista som bifogas behovsbedömningen. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullerstörningarna är godtagbara. Anläggningen har tidigare miljöprövats i en vattendom, projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Detaljplan för 18 Antagandehandling

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Samråd 23 juni 31 augusti 2008 Utställning november december 2008 Antagande februari 2009 Laga kraft april 2009 Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen inte överklagas. Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmän plats Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. I detaljplanen ingående allmän plats består av lokalgatan. Gatan är utbyggd sedan tidigare. Vändplanen kommer att behöva justeras i samband med uppförande av nytt kraftverk. Kommunen ansvarar för att allmän platsmark iordningställs på det sätt som detaljplanen visar och ansvarar för drift och underhåll av dessa områden. Kommunen ansvarar även för anläggande och drift och underhåll av den allmänna gångoch cykelväg som skall anläggas inom det område som markerats med 1 inom kvartersmark, teknisk anläggning. Eakt sträckning kommer att kunna fastställas först då slänter m.m. för kraftverket projekterats. Kvartersmark Kvartersmarken inom planområdet får enligt planen användas för bostad och teknisk anläggning. Fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmarken genom att respektive fastighet utformas och bebyggs i enlighet med detaljplan och bygglov. Detaljplan för 19 Antagandehandling

20 Fastigheten Hackefors 5:19 som har beteckningen bostad bebyggdes med ett friliggande småhus i början av 2000-talet. Planen medför ingen förändring för denna fastighet. Inom den kvartersmark som utgör teknisk anläggning ges ägaren möjlighet att uppföra en ny turbinbyggnad inom område f 1 norr om befintlig kraftverksbyggnad. För intag och utsläpp av vatten till turbinen krävs ingrepp i åbrinken, område n 1. Planen ger även möjlighet till utökad byggrätt inom det område inom vilken befintlig transformatorstation ligger. Vid anläggande av nytt kraftverk kan eventuellt vissa funktioner från detta område flyttas in i den nya kraftverksbyggnaden. Den befintliga f.d. maskinistbostaden ges ingen byggrätt och planeras på sikt att rivas. Utbyggnaden av ny turbin är reglerad i vattendom. Vid tidpunkten för upprättande av planen finns ingen bestämd tidpunkt för byggstart av nytt kraftverk. Objektet finns inte med i Tekniska Verkens investeringsplan för de närmaste åren. Kommunen ansvarar för anläggande av gång och cykelväg enligt ovan (se avsnitt Allmän plats). Teknisk försörjning Respektive ledningsägare är huvudman för de allmänna ledningar som förekommer inom planområdet (primärsystemet). De svarar för byggande, skötsel och underhåll av de allmänna ledningarna fram till anvisade förbindelsepunkter. Detaljplan för 20 Antagandehandling

21 Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsägare inom planområdet Planområdet omfattar följande fastigheter: Beteckning del av Hackefors 5:2 Hackefors 5:18 del av Hackefors 5:21 Hackefors 5:19 Ägare Linköpings kommun Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Privatägd Avtal Ett köpeavtal har upprättats mellan Linköpings kommun och Tekniska Verken varigenom kommunen överlåtelser del av fastigheten Hackefors 5:2 till Tekniska Verken. Köpeavtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Den före detta maskinistbostaden ligger inom överlåtet område. Inför antagande av detaljplanen ska ett eploateringsavtal träffas mellan Tekniska Verken och Linköpingskommun rörande markupplåtelse och kostnader för iordningställande av allmän plats med mera. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om fastighetsreglering, dels för att överföra del av Hackefors 5:2 till Hackefors 5:21, i enlighet med ovanstående köpeavtal, dels för att överföra del av fastigheten Hackefors 5:18 till Hackefors 5:2 (området skall enligt detaljplanen ingå i lokalgatan), dels för att överföra resterande del av Hackefors 5:18 till Hackefors 5:21 varigenom fastigheten utplånas. Servitut / ledningsrätt Kommunen ansöker om bildande av servitut avseende rätt att inom det område som markerats med 1 i detaljplanen anlägga, bibehålla, och underhålla en tre meter bred gång- och cykelväg. Ledningsägare har möjlighet att ansöka om servitut alternativt ledningsrätt för att erhålla rättighet, att inom de områden som i detaljplanen markerats med u nedlägga, bibehålla och underhålla allmänna ledningar Ekonomiska frågor Planekonomi Genom upprättat köpeavtal fastläggs att kommunen och Tekniska Verken delar på kostnaderna för framtagande av detaljplan. Tekniska Verken bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Detaljplan för 21 Antagandehandling

22 Fastigheten Hackefors 5:19 skall inte belastas med kostnader för planens framtagande eller iordningställande av allmän platsmark. Medverkande i planarbetet I planarbetet har följande personer deltagit: Mikael Klingefjord, Projektledare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Tomas Nyström, bygglovs- och planfrågor, Byggnämndskontoret Björn Tjus, miljöfrågor, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Roger Björk, miljöfrågor, Miljökontoret Bo-Göran Lindqvist, projektledare, Tekniska Verken i Linköping AB Lennart Wiktorsson, chef för vattenkraft, Tekniska Verken i Linköping AB Lars Jönsson, el-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Mats Johansson, VA-frågor, Tekniska Verken i Linköping AB Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB Planförfattare Erik Adolfsson, planeringsarkitekt, White arkitekter AB har upprättat planen. TEKNIK- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSKONTORET White arkitekter AB Mikael Klingefjord Projektledare Erik Adolfsson Planeringsarkitekt MSA Detaljplan för 22 Antagandehandling

23 Revidering av planförslaget Följande revideringar har gjorts av handlingarna efter utställning: Planbestämmelserna har efter utställningen reviderats genom att bestämmelsen om störningsskydd tagits bort då det enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7 krävs särskilda skäl för att i planen införa bestämmelser om störningsgränser. De riktvärden som Naturvårdsverket angivit för eternt industribuller anges i planbeskrivningen under rubriken, Hälsa, säkerhet och störningar. Avsnittet har delvis reviderats. I övrigt har vissa redaktionella justeringar gjorts. Det reviderade detaljplaneförslaget är rubricerat Antagandehandling och daterat Detaljplan för 23 Antagandehandling

24 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner skall behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Under nedanstående tre rubriker anges i sammanfattande ordalag slutsatserna som dragits i checklistan för behovsbedömning. Platsen Planområdet ligger nordväst om Hackefors sluss i södra delarna av Linköpings tätort. Här finns en kraftstation med tillhörande byggnader. Vid området finns det villabebyggelse på båda sidor av Stångån. Mellan dessa går det en bro över Stångån sydost om planområdet. Planområdet omfattas av strandskydd för Stångån/Kinda kanal. Stångåstråkets är även av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för kulturmiljövården. Stångåstråket har höga biologiska värden. Detta utgörs av ån och dess stränder. Stångån är ett vandringsstråk för fiskar som ål mm. Vid Stångån finns det ett promenadstråk. Bebyggelsen vid kraftverket är av värde för kulturmiljön. Det kan även finnas fornlämningar vid Stångån då människor bott här sedan stenåldern och tidigare undersökningar visat att det finns rikligt med fornlämningar längs Stångån. Området är utsatt för flygbuller med manivåer upp till cirka 80dBA. Påverkan Utbyggnad av vattenkraftverket kan medföra förändrade bullernivåer för närboende och förbipasserande i Stångåstråket. Avståndet från det befintliga kraftverket och närmast belägna bostad är endast cirka 30 m. Efter utbyggnaden väntas bullret från kraftverket inte överstiga gällande riktvärden. (Se planbeskrivningens avsnitt Hälsa säkerhet och störningar/ Buller.) Genom utbyggnaden kan även vattenföringen i Stångån förändras. Detta sker då inom de nivåer som gäller enligt vattendomarna för Stångån. Tillstånd har lämnats för motsvarande utbyggnad av vattenkraftverket i en tidigare vattendom. I tillståndet regleras det tillkommande turbinaggregatets läge, fallhöjden och det nya intagets fria bredd. Under byggnadstiden utläggs en fångdamm uppström och en nedströms arbetsplatsen. Av de två nuvarande ålyngelledarna bibehålls den på vänster sida strömriktningen. Detaljplan för 24 Antagandehandling

25 Planen Planens syfte är att ge planstöd för utbyggnaden av kraftstationen. Ur hushållningssynpunkt innebär planen att förnyelsebar energi kan tas till vara. Ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen anses vara god hushållning med naturresurser, att påverkan på vät- och djurliv i Stångån är begränsad och att bullertörningarna är godtagbara Anläggningen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och projektet bedömdes då vara lämpligt ur miljösynpunkt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång- och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktvärden för buller och vibrationer överskrids, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET Mikael Klingefjord Projektledare I handläggningen av behovsbedömningen har även Björn Tjus, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Roger Björk, Miljökontoret och Erik Adolfsson, planförfattare, White arkitekter AB deltagit Detaljplan för 25 Antagandehandling

26 Checklista för behovsbedömning av miljöbedömning Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Kan Påverkas ej Kommentarer påverkas Platsen: (Nulägesbeskrivning avseende miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade) Planområdets betydelse och sårbarhet Nuvarande markanvändning Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området på grund av intensiv markanvändning Den befintliga miljöns känslighet med särskild uppmärksamhet på tätbefolkade områden överskridna miljökvalitetsnormer Områden där MKN överskrids eller riskerar att överskridas kulturarv Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden Nuvarande markanvändning förändras i vattenområdet och på åstranden från idag park till teknisk anläggning. Ytterligare en kraftturbin medför en något större dämning och att en större andel vatten går genom turbinen istället för att forsa fritt. Området för teknisk anläggning kommer att vidgas på bekostnad av allmän plats. Allmänhetens möjlighet att passera längs stranden säkerställs dock i planbestämmelserna. Området är utsatt för flygbuller, men godtagbar ljudnivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas. Miljökvalitetsnormen (MKN) för omgivningsbuller (SFS 2004:675) berör området. Enligt denna förordning skall buller kartläggas och ett åtgärdsprogram upprättas och fastställas. Inom området finns ett bostadshus från mitten av 1800-talet som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde med anknytning till Kinda kanal/ Stångån. Intill planområdet ligger Hackefors sluss som är en kulturhistoriskt värdefull plats. Även den äldre kraftverksbyggnaden från 1930-talet är ett kulturhistoriskt inslag i området. Totalt sett är området rikt på Detaljplan för 26 Antagandehandling

27 kulturhistoriska avtryck från olika epoker. En ny kraftverksbyggnad kan komma att påverka miljön, men behöver inte nödvändigtvis vara negativ. särdrag i naturen Större opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden skyddade områden Riksintressen (MB 3 & 4 kap.) Nationalparker, naturoch kulturreservat, biotopskydd, strandskydd, Natura 2000 m.fl. (MB 7 kap.) Fornlämningar kan finnas i planområdet. Strand och vattenmiljön i området är redan starkt påverkad av befintligt kraftverk och mänsklig påverkan. Ytterligare en kraftverksbyggnad väntas inte påverka något stort sammanhängande naturområde. Kinda kanal och dess omgivning är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kanalen är också utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Föreslagen detaljplan anses inte stå i strid med dessa intressen. Påverkan: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Biologisk mångfald, djurliv vätliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, rekreation, transporter, energiförbrukning m.m. Planen utformas så att promenadstråken längs Stångån inte avbryts Planförslaget innebär ett effektivare utnyttjande av vattenkraften i Stångån. Samtidigt påverkas kulturmiljön och vattenmiljön i området i begränsad utsträckning. Alstrande av avfall Föreslagen detaljplan väntas inte medföra att mängden avfall ökar. Alstrande av föroreningar och störningar Utsläpp till luft och vatten, buller, vibrationer, allergi, elektromagnetiska fält, skyddsavstånd m.m. Effekternas omfattning Geografiskt område och befolkningens storlek, särskilt om nationsgräns överskrids Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet En ny kraftverksturbin medför buller som kan störa omgivningen. Samtidigt finns goda möjligheter att ljudisolera en ny anläggning bättre än den befintliga. Eventuella störningar är lokala och påverkar endast närområdet Bullret från kraftverket väntas bli tämligen konstant. Inga bostäder planeras inom planområdet och möjligheten att ljudisolera Detaljplan för 27 Antagandehandling

28 anläggningen är god. Risker för olyckor med konsekvenser för människors hälsa Inga förändringar väntas till följd av föreslagen detaljplan.. miljön Detaljplanen väntas inte medföra någon risk för olyckor med miljökonsekvenser. Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och kompleitet med särskild hänsyn till allmänhetens behov av information Effekterna väntas inte medföra några problem utifrån denna aspekt. Detaljplan för 28 Antagandehandling

29 Planens karaktäristiska egenskaper: anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Plats för, slag av, storlek på, drift av samt resurser till. har betydelse för andra planers miljöpåverkan har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljö mål Nationella, regionala, och kommunala mål Planen reglerar markanvändningen i området och skapar förutsättningar för en ny vattenkraftsturbin intill befintlig anläggning. Detaljplanen väntas inte påverka andra planers miljöpåverkan. Följande står att läsa i Naturvårdsverkets rapport 4996 Levande sjöar och vattendrag : Vattendragsutredningens betänkande Vilka vattendrag skall skyddas, SOU 1994:59, och Omtankar om vattendrag ett nytt angreppssätt, SOU 1996:155 m. m har föreslagit att de nu oreglerade vattendragen skall bevaras. Riksdagen har tidigare satt som mål att bygga ut vattenkraften genom effektivisering eller viss utbyggnad i tidigare påverkade områden. innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Vattendirektivet Stångån är sedan tidigare starkt påverkad av regleringar i form av slussar och kraftverk vilket stämmer överens med kriterierna för vilka vatten där utbyggnad/komplettering kan tillåtas. Detaljplanen väntas inte påverka detta. Detaljplan för 29 Antagandehandling

30 Slutsats Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 PBL inte behöver upprättas för Detaljplan för Hackefors kraftstation. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är att utbyggnaden av kraftstationen redan tidigare miljöprövats i en vattendom och att projektet då ur miljösynpunkt bedömdes vara lämpligt. Miljöfrågor som bör beaktas i planen och genomförandet är säkerställande av ett genomgående gång - och cykelstråk längs Stångån, säkerställande att inte gällande riktlinjer för buller och vibrationer överskrid, bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om möjligt även förbättringar av fiskars vandringsmöjligheter förbi kraftverket. Detaljplan för 30 Antagandehandling

31 Bilaga till behovsbedömning och avgränsning av MKB Det nationella målet, god bebyggd miljö Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det som bäst täcker in tätortsmiljöernas miljöfrågor. Miljökvalitetsmålet innebär: Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. Kommunens mål i lokal Agenda 21 Kommunens invånare ska aktivt delta i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. Det totala behovet av transporter ska minska. Vi ska minska biltrafiken och förbättra möjligheterna för gående, cyklister och kollektivtrafik. Alla transporter av personer och varor ska ske med förnyelsebara bränslen. Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara energikällor. Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte producera något avfall som måste deponeras. Vät- och djurarter ska bevaras i naturliga livsmiljöer. Förstörda livsmiljöer ska återskapas. Stad och land måste integreras med en bättre näringsåterföring, större andel närproducerad mat och ett hållbart jordbruk. Systemen för vatten och avlopp ska kretsloppsanpassas i hela kommunen. Den fysiska planeringen ska grundas på helhetstänkande, långsiktighet och kretsloppsanpassning. Alla projekt ska ge ett resurssnålt samt miljö- och hälsoriktigt byggande och boende. Företag i kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och stödjas i sitt miljöarbete. Kretsloppsfrågorna ska ingå som en mycket viktig del i all verksamhet i förskolan och skolan. Vi ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att handla miljömedvetet. Användningen av skadliga kemiska produkter ska upphöra inom kommunen Detaljplan för 31 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer