Miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnad av kärnkraftverket i Olkiluoto med en fjärde kärnkraftverksenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnad av kärnkraftverket i Olkiluoto med en fjärde kärnkraftverksenhet"

Transkript

1 Miljökonsekvensbeskrivning Utbyggnad av kärnkraftverket i Olkiluoto med en fjärde kärnkraftverksenhet

2 Innehåll ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 6 KONTAKTUPPGIFTER 8 SAMMANFATTNING 9 1 INLEDNING 16 2 PROJEKT Projektansvarig Projektets bakgrund och syfte Förläggning och markanvändning Projektaltervativ Alternativ för förverkligande Nollalternativ Alternativ som lämnats utanför betraktelsen: energibesparingar Projektets kostnadsstruktur och kostnadsjämförelse mellan elproduktionsalternativen Anknytning till andra projekt Olkiluoto Anslutning till stamnätet och produktion av reserv kraft Nya vägförbindelser Slutförvarssanläggning för använt kärnbränsle Tidsplan för projektet OL4 och därtill hörande projekt 25 3 MKB-FÖRFARANDE, INFORMATION OCH DELTAGANDE Behovet av och målet med MKB-förfarandet MKB-förfarandets huvudfaser Uppföljningsgrupparbete Smågruppsmöten Informations- och diskussionsmöten Invånarenkät Övrig kommunikation och interaktion Framläggande till påseende av bedömningsprogrammet och internationellt hörande Utlåtanden och synpunkter om MKB-programmet Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet, och hänsyn till det Framläggande till påseende av bedömningsprogrammet och internationellt hörande MKB-förfarandets avslut 35 4 TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET Kärnkraftverkstyper Funktionsprinciper av planerad kärnkraftverksenhet Kokvattenreaktor, BWR (Boiling Water Reactor) Tryckvattenreaktor, PWR (Pressurised Water Reactor) Tekniska data Kraftverkets byggnader Bästa tillgängliga teknik (BAT) och anläggningens energieffektivitet 39 5 TILLSTÅND, PLANER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT SOM GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET FÖRUTSÄTTER Planläggning Tillstånd enligt kärnenergilagen Principbeslut Tillstånd att uppföra en kärnanläggning Driftstillstånd Anmälningar enligt Euratomfördraget Miljötillstånd under byggtiden och tillstånd enligt vattenlagen Bygglov Miljötillstånd under drifttiden och tillstånd enligt vattenlagen Övriga tillstånd 43 2

3 6 PROJEKTETS FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖSKYDDSBESTÄMMELSER, -PLANER OCH -PROGRAM 44 7 AVGRÄNSNING I MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGEN 50 8 KONSEKVENSER UNDER BYGGTIDEN Beskrivning och varaktighet av byggarbeten Konsekvenser av mark- och vattenbyggnadsarbeten Byggverksamhetens damm- och bullerkonsekvenser Inverkan av avloppsvattnen under byggtiden Avfallshantering under byggtiden Konsekvenser av transporter och trafik under byggtiden Nuvarande trafiksituation Transporter under byddtiden Pendeltrafik under byggtiden Konsekvenser av transporter och trafik under byggtiden Konsekvenser för människor och levnadsförhållanden under byggtiden Ekonomiska konsekvenser under byggtiden Konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel under byggtiden 61 Miljökonsekvensbeskrivning 9 KONSEKVENSERNA UNDER NORMALDRIFT; BEDÖMNINGSMETODER, MILJÖNS NULÄGE OCH KONSEKVENSER SOM BEDÖMTS Konsekvenser av produktion, transport och lagring av kärnbränsle Tillgång till uran Urangruvdrift i Finland Konsekvenser av produktion av kärnbränsle Brytning och anrikning av malm Konversion isotopanrikning och bränsletillverkning Återanvändning av använt kärnbränsle Kärnbränslets materialinsats per producerad mängd elektricitet Konsekvenser av transport och lagring av kärnbränsle Gruvdrift hos TVO:s normala uranleverantörer Kanada Australien Kazakstan Konsekvenser av hantering av avfallet från kärnkraftverket Kärnavfallshantering och dess principer Använt kärnbränsle Mellanlagring av använt kärnbränsle Konsekvenser av slutförvaring av använt kärnbränsle Övervakningsprogramm för slutförvaringsberget och miljön Transport av använt kärnbränsle och konsekvenserna av detta Driftavfall Normalt avfall Konsekvenserna av transporter och trafik under drift Trafikens nuläge Trafikprognosen i delgeneralplanen för Olkiluoto Transporter Pendeltrafik Konsekvenserna av transporter och trafik Kärnkraftverkets bullerkonsekvenser Bullret idag inom Olkiluoto-området Bullerkonsekvenser Konsekvenserna för markanvändning, landskap och bebyggd miljö Verksamheter på området och i dess omgivningar Planläggningssituationen Nuvarande landskap och kulturmiljö Konsekvenserna för markanvändningen Konsekvenserna för landskap och bebyggd miljö Konsekvenserna på luftkvalitet och klimat Klimatets och luftkvalitetens nuläge Radioaktiva utsläpp i luften Konsekvenserna av radioaktiva utsläpp i luften Övriga utsläpp i luften Konsekvenser för vattendrag och fiskerinäring Beskrivning och användning av vattendraget Allmän beskrivning och hydrologiska uppgifter Havsområdets vattenkvalitet, isförhållanden och ekologiska tillstånd 102 3

4 9.7.4 Fiskbestånd och fiske Behovet och anskaffningen av vatten vid Olkiluoto kärnkraftverk Anskaffning av sötvatten Kylvattenintag Konsekvenserna av kylvattenintaget Ledning av kylvatten ut i havet Konsekvenserna av kylvattenledningen ut i havet Konsekvenser för havsvattentemperaturen Konsekvenser för strömningarna Konsekvenserna för isläge och dimbildning Konsekvenserna för vattenkvaliteten och biologin Konsekvenserna för fiskbestånd och fiskerinäring Konsekvenserna för vattendragsanvändningen Olkiluotos avloppsvatten Konsekvenserna av avloppsvattnen Radioaktiva utsläpp i vattnet Konsekvenserna för jordmån och berggrund samt grundvatten Geologi och seismologi inom Olkiluoto-området Konsekvenserna för jordmån och berggrund samt grundvatten Konsekvenserna för växt- och djurliv Växt- och djurliv Konsekvenserna för växt- och djurliv Konsekvenserna för naturens mångfald och skyddsobjekt Nuläget inom skyddsområdena i närheten av Olkiluoto Konsekvenserna för biodiversiteten Konsekvenserna för Natura-områdena Konsekvenserna för människor och samhälle Människor och samfund i Olkiluotos omgivning Strålningens nuläge Hälsokonsekvenser och -risker Indelning av hälsokonsekvenserna i huvudgrupper Jämförelseuppgifter om strålkällor och stråldoser i Finland Hälsokonsekvenser av det fjärde kärnkraftverket i drift Konsekvenserna för sysselsättning samt regionstruktur och -ekonomi Konsekvenserna för levnadsförhållanden, trivsel och rekreation Konsekvenserna av nedläggning och avveckling av kraftverksenheten Konsekvenser av anknytande projekt Anslutning till stamnätet och produktion av reservkraft Slutförvaring av använt kärnbränsle Nya vägtrafikförbindelser Konsekvenserna för energimarknaden Försörjningsberedskap KÄRNSÄKERHET OCH KONSEKVENSER VID AVVIKKELSER OCH OLYCKSSITUATONER Säkerhetskrav Genomförande av säkerhetskraven i den nya kärnkraftverksenheten Mångskiktat djupinriktat säkerhetstänkade Mångfaldiga barriärer Förberedelser för externa riskfaktorer Förberedelser för allvarliga reaktorolyckor Säkerhetsanalyser Myndighetsövervakning Klassificering av olyckor Olyckornas konsekvenser Krav som gäller avvikelser i Finland Allvarlig reaktorolycka Olyckor med anknytning till mellanlagring och slutförvaring av använt bränsle samt hantering och slutförvaring av driftavfall och rivningsavfall Befolkningsskydd Kemikalieolyckor Fenomen som eventuellt orsakas av klimatförändringen och förberedelser för dessa Fenomen som orsakas av klimatförändringen Förberedelser för fenomen som orsakas av klimatförändringen 157 4

5 11 KONSEKVENSERNA AV NOLLALTERNATIVET Den nordiska elmarknaden Andra alternativ för energiproduktion Utsikter för utvecklingen av olika energiproduktionsformer på den nordiska elmarknaden Vattenkraft Annan termisk energi Bioenergi Vindkraft Den nordiska elproduktionens miljöbelastning JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN OCH UTVÄRDERING AV MILJÖKONSEKVENSERNAS BETYDELSE Sammandrag av konsekvenserna Jämförelse mellan alternativen Anläggningstyp Kärnkraftverksenhetens storlek Placeringsalternativen i Olkiluoto Kylvattenlösningar Osäkerheter i miljökonsekvensbedömningen Utredning av alternativens genomförbarhet 171 Miljökonsekvensbeskrivning 13 FÖREBYGGANDE OCH FÖRMILDRANDE AV SKADLIGA VERKNINGAR Byggskedet Trafik och transporter under byggarbetet Byggarbetets inverkan på driftsäkerheten vid de nuvarande enheterna Kärnkraftverksenhetens verksamhetstid Konsekvenser för landskapet Utsläpp av radioaktiva ämnen och kärnsäkerhet Förmildrande av avloppsvattnens konsekvens Intag av kylvatten Fjärrintag och fjärravledning av kylvatten Kylning i kyltorn Återanvändning av kylvattnet Kärnavfallshantering Avfallshantering Bullerkonsekvenser Konsekvenser av transporter, användning och lagring av kemikalier och oljor Olyckssituationer Rivningsskedet UPPFÖLJNINGSPROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSERNA Miljöledningssystem för kraftverk i Olkiluoto Kontroll av belastning Radioaktiva utsläpp Kylvatten Tvätteriets avloppsvatten Avloppsreningsverk Kontroll av grundvattenförhållandena Avfallsbokföring Kontroll av buller Pannanläggning och reservkraftdieslar Kontroll av konsekvenserna Strålövervakning av miljön Kontroll av vattendragen Kontroll av fiskerihushållningen Uppföljning av sociala konsekvenser LITTERATUR 184 BILAGA 1, Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet 188 BILAGA 2, Internationella klassificeringsskalan om händelser i kärnkraftverk 208 BILAGA 3, Invånarenkätformulär 212 Baskartor: Lantmäteriverket tillstånd nr 48/MYY/07, Affecto Finland Oy, Tillstånd L7302/07, Sjöfartsverket tillstånd nr 2945/721/2007 5

6 Ordlista och förkortningar A Aerosol Liten, svävande partikel. Aktivering När atomerna i ett ämne blir radioaktiva, till exempel på grund av de förändringar som neutronerna orsakar i atomkärnan. Aktiveringsprodukt Radionuklider som bildats genom aktivering. Aktivitet Anger antalet kärnsönderfall som sker i radioaktivt ämne inom en viss tid. Enheten är becquerel (Bq) som betecknar ett sönderfall per sekund. Alfastrålning Alfastrålning är partikelstrålning, där alfapartiklarna består av heliumkärnor, dvs. av 2 protoner och 2 neutroner. ANM Arbets- och näringsministerium som från och med övertog handels- och industriministeriets (HIM) uppgifter. Använt kärnbränsle Kärnbränslet kallas använt när det tagits ut ur reaktorn. Använt bränsle är kraftigt strålande. B Bar Enhet för tryck. 1 bar = Pascal. Atmosfärens tryck är cirka 1 bar. Becquerel (Bq) Enhet för aktivitet hos radioaktivt material. Ämnets aktivitet är 1 becquerel vid ett sönderfall per sekund. Betastrålning Betastrålning är partikelstrålning som består av elektroner eller positroner. Biodiversitet Biologisk mångfald. Ett mångfacetterat begrepp som bland annat handlar om den genetiska variationen inom arter, antalet arter, spektrumet av olika populationer, mångfalden av olika biotoper och ekosystem samt variationen inom olika ekologiska processer. Biotop Naturtyp. Biotoperna beskrivs i första hand enligt deras fysikaliska och kemiska egenskaper (t.ex. klimatförhållanden och markegenskaper), men även enligt de organismer som lever i dem (t.ex. dominerande växter). Exempel på olika biotoper är skog, barrskog, lund, äng, myr, sjö, hav och bäck. D db, decibel Enhet för bullernivå. Doshastighet Doshastigheten anger hur stor stråldos människan utsätts för inom en viss tid. Doshastighetens enhet är sievert per timme eller Sv/h. I allmänhet används mindre enheter: millisievert per timme (msv/h) eller mikrosievert per timme (µsv/h). En sievert per timme är sålunda millisievert per timme eller mikrosievert per timme. Doshastigheten används för att beskriva hur farligt det är att vistas på en särskild plats och bli utsatt för en viss sorts strålning. Driftavfall Allmän benämning för låg- och medelaktivt kärnavfall som uppkommer vid driften av ett kärnkraftverk. E Eleffekt Den effekt som kraftverket producerar elenergi för elnätet med. EMAS Eco-Management and Audit Scheme är ett miljöstyrningssystem inom EU som också TVO:s miljöstyrningssystem följer. F Fission Sönderfall av en tung atomkärna i två delar, varvid även snabba neutroner frigörs. G Gammastrålning Gammastrålning är en elektromagnetisk vågrörelse, vars våglängd är mindre och energi större än vid röntgenstrålning. Genomsnittlig dos Den genomsnittliga stråldosen beräknad per befolkning, befolkningsdel eller person i en annan grupp under en viss tid, t.ex. inom ett år. Gray (Gy) Måttenhet för absorberad dos som uttrycker hur mycket energi den joniserande strålningen avger till substratet. 1 Gy = 1 Joule/kg. Multipelenheterna mgy = 1/1 000 gray och µgy = 1/ gray. GWh Gigawattimme (1 GWh = kwh). H Halveringstid Den tid, under vilken mängden radioaktivt ämne halveras som följd av radioaktiv sönderdelning, dvs. hälften av ämnet förvandlas till ett annat ämne. Varje radioaktivt ämne har sin specifika halveringstid. HIM Handels- och industriministerium, vars uppgifter från och med övergick till arbets- och näringsministeriet (ANM). I IAEA Internationella Atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency). ICRP Internationella Strålskyddskommittén (International Commission on Radiological Protection). INES Skala för gradering av incidenter vid kärnkraftsanläggningar (International Nuclear Event Scale). Inkapslingsanläggning Använt kärnbränsle kapslas in för slutförvar i en inkapslingsanläggning. ISO Standard för miljöledningssystem. Isotop Isotoper är varianter av ett och samma grundämne med olika antal neutroner i atomkärnan och med olika egenskaper i kärnan. T.ex. väte har tre isotoper: väte, deuterium och tritium. Av dessa är tritium radioaktivt. J Jod Ett grundämne med den kemiska beteckningen I. Den mest dominerande jodisotopen ur strålskyddsperspektiv är jod-131 med en halveringstid på 8 dagar. Jodtablett En tablett som innehåller kaliumjodid och som är avsedd att tas vid strålningsrisk efter en separat uppmaning från myndigheterna. Joden i jodtabletten söker sig till sköldkörteln och mättar den så att sköldkörteln inte kan ta emot den radioaktiva joden. Jon Elektriskt laddad atom eller molekyl. Jonbytarmassa Material som används för att avlägsna föroreningar i jonform från vatten. Joniserande strålning Strålning som kan generera joner i ämnet direkt eller indirekt. Den joniserande strålningen kan vara elektromagnetisk eller partikelstrålning. 6

7 K KAJ-lager Mellanlagret för medelaktivt driftavfall. Kokvattenreaktor En lättvattenreaktortyp, där vattnet som används som kylämne kokar när det passerar reaktorhärden. Ångan som alstras leds till en turbin och får turbinen att rotera. Kol-14 Kol-14-isotoper är vid sidan av radon den mest betydande strålningskällan I uranbränslecykeln. Kol-14 bildas även i atmosfären genom kosmisk strålning. Koldioxidekvivalent Enhet som möjliggör en jämförelse mellan utsläpp av olika växthusgaser utifrån deras konsekvenser. Olika ämnen påverkar växthuseffekten med olika styrkor. För att kunna jämföra utsläppens effekter i stället deras mängder räknas utsläppen av olika ämnen om till utsläpp av koldioxid med hjälp av speciella faktorer (GWP, global warming potential). T.ex. metan är en växthusgas som är 21 gånger starkare än koldioxid, vilket betyder att ett metanutsläpp på en ton motsvarar ett koldioxidutsläpp på 21 ton: man kan med andra ord tala om ett utsläpp på 21 koldioxidekvivalentton. Kollektiv dos Befolkningsdos. Den sammanräknade stråldosen för individer i en viss grupp, utifrån vilken sannolikheten av strålningens efterverkningar i gruppen uppskattas. Enheten för kollektivdosen är mansievert (mansv). KPA-lager Mellanlagret för använt kärnbränsle. Kylvattenflöde Kylvattenflödet anges i kubikmeter per sekund eller m³/s. Kylvattenförbrukningen i de befintliga enheterna av Olkiluoto kärnkraftverk uppgår till totalt cirka 60 m³/s och OL3 när i drift ca 60 m³/s. Den nya enheten (OL4) skulle behöva cirka m³/s. Jämförelsevis kan man konstatera att det genomsnittliga flödet i Kumo älv är cirka 230 m³/s. Kärnbränsle Bränslestavknippen som ska användas i ett kärnkraftverk och som innehåller fissilt kärnmaterial. L Landskapsmässig indelning Indelning av de finländska landskapen utifrån en utredning om Finlands natur och kulturlandskap samt dess variationer. Användes som stöd vid bedömningen av landskapsmässiga värden och deras representativitet. M MAJ-lager Mellanlagret för lågaktivt driftavfall. Mansievert (mansv) Enheten för kollektiv dos. Om varje individ i en grupp på personer utsätts exempelvis för en genomsnittlig stråldos på 20 millisievert, blir den kollektiva dosen x 0,02 Sv = 20 mansv. MKB Miljökonsekvensbedömning. MW Megawatt, effektenhet (1 MW = kw). MWbränsle Bränsleeffekt uttryckt i megawatt. N Nuklid Atomslag med en viss mängd av protoner och neutroner. Kärnan kan vara stabil eller radioaktiv. O ONKALO Det underjordiska forskningsutrymmet i slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle. R Radioaktivitet Atomkärnans sönderfall till kärnor av annan typ. Den radioaktiva kärnan avger strålning som är specifik för sönderfallsprocessen (alfa-, beta- eller gammastrålning). Radon Radon är en ädelgas, vars isotop Rn-222 bildas som en sönderfallsprodukt från uranet i berggrunden står för största delen av den naturliga strålningsexpositionen i Finland. S Sievert (Sv) En stråldosenhet som beaktar strålningens biologiska verkningar. Förkortas Sv. Ofta används enheten millisievert (msv), 1 msv = 0,001 Sv, eller enheten mikrosievert (µsv), 1 µsv = 0,001 msv. Stråldos Stråldosen beskriver den energi som överförs till objektet vid strålning. Stråldosen mäts i enheten sievert (förkortas Sv), som tar hänsyn till de olika stora biologiska verkningarna av olika slags strålning. Sievert är en stor enhet och i allmänhet används enheten tusendels- eller millisievert (0,001 Sv). Strålning Strålning är antingen elektromagnetisk vågrörelse eller partikelstrålning som består av de minsta partiklarna i ämnet. STUK Strålsäkerhetscentralen. T Termisk effekt Den effekt, med vilken kraftverket genererar värmeenergi (termisk effekt). Tritium Väteisotop (H-3). Tryckvattenreaktor En typ av lättvattenreaktor där trycket av det vatten som används som kylmedel och moderator hålls så högt att det inte kokar trots en temperatur på 300 grader. Vattnet som passerat reaktorhärden avger värme i separata ångturbiner till vattnet i sekundärkretsen. Vattnet kokar till ånga som leds för att rotera turbinen. TWh, terawattimme Enhet för energimängd. 1 terawattimme är en miljard kilowattimmar. U UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) grundades 1947 och är en av FN:s fem regionala kommissioner. Kommissionens syfte är att stärka det ekonomiska samarbetet mellan medlemsländerna. Uran Grundämne med den kemiska beteckningen U. Det finns 0,0004 procent uran i jordskorpan, dvs. fyra gram per ton. Alla uranisotoper är radioaktiva. Den största delen av natururanet utgörs av isotopen U-238 som har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Uran-235, som lämpar sig som kärnbränsle, utgör 0,72 procent av natururanet. V Verkningsgrad Förhållandet mellan producerad elenergi och energin i det bränsle som förbrukas vid kraftverket. VLJ-slutförvar Slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall. Ä Ädelgas Till ädelgaserna hör helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xenon (Xe) och radon (Rn). Miljökonsekvensbeskrivning 7

8 Kontaktuppgifter Projektansvarig: Teollisuuden Voima Oyj Postadress: Olkiluoto, EURAÅMINNE, FINLAND Telefon: Kontaktperson: Olli-Pekka Luhta E-post: Kontaktmyndighet: Arbets- och näringsministeriet Postadress: PB 32, STATSRÅDET Telefon: Kontaktperson: Jorma Aurela E-post: Internationellt samråd: Miljöministeriet Postadress: PB 35, STATSRÅDET Telefon: Kontaktperson: Seija Rantakallio E-post: Ytterligare upplysningar lämnas även av: MKB-konsult: Pöyry Energy Oy Postadress: PB 93, FI ESBO, FINLAND Telefon: Kontaktperson: Päivi Koski E-post: 8

9 Sammanfattning Teollisuuden Voima Oyj (TVO) inledde våren 2007 förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för den fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto, enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen). I MKB-förfarandet är handels- och industriministeriet (fr.o.m. den 1 januari 2008 arbets- och näringsministeriet) kontaktmyndighet som avses i MKB-lagen. MKB-programmet överlämnades till kontaktmyndigheten i maj 2007, och var framlagt Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om programmet den 28 september Vid utredningen av miljökonsekvenserna har en omfattande granskning av projektets effekter gjorts. Fokus har lagts på effekter som bedömts och upplevts som betydande. Information om det som medborgarna och intressegrupperna upplevt som viktigt, har man fått bl.a. i samband med information, interaktion, invånarenkät och internationellt hörande. Ansvarig för projektet är TVO, ett privatägt elproduktionsbolag som ägs av finländska industri- och kraftföretag. Bolaget producerar el för sina delägare vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Dessutom anskaffar TVO el från Meri-Poris kolkraftverk. Pöyry Energy Oy har ansvarat för utarbetandet av MKB-beskrivningen och i anknytning till denna har dessutom utredningar gjorts vid Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus YVA Oy (vattendragsmodell), Ramboll Finland Oy (Natura-behovs bedömning), Ramboll Analytics Oy (bullerutredning) och Posiva Oy. Projektets syfte, läge och tidsplan Elförbrukningen i Finland fortsätter att öka. År 2006 användes cirka 90 TWh el i Finland. 80 TWh passerades 2001, 70 TWh 1996, 60 TWh 1989 och 50 TWh året Inom ett kvartssekel har elförbrukningen fördubblats. Elförbrukningen beräknas överstiga 100 TWh inom 6 8 år. För att skaffa sig bättre beredskap när det gäller utbyggnad av produktionskapacitet, inledde TVO ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning gällande en eventuell fjärde kärnkraftverksenhet i Olkiluoto. Syftet med den nya kärnkraftverksenheten är att öka produktionskapaciteten för baskraft. Genom att bygga en ny kärnkraftverksenhet skulle även Finlands beroende av utländsk el minska och utbudet på elmarknaden öka. Kärnkraftverksenheten är planerad att förläggas på ön Olkiluoto i Euraåminne kommun vid Finlands västkust. TVO:s kärnkraftverksenheter OL1 och OL2 byggdes under åren Båda kraftverksenheternas nominella eleffekt är 860 MW. Dessutom håller man på att bygga kärnkraftverksenheten OL3, som kommer att få en nominell eleffekt på cirka MW. Enligt uppgifter från anläggningsleverantören, uppskattas OL3 vara färdig år Om TVO beslutar att fortsätta genomförandet av projektet, inlämnas en ansökan om principbeslut för projektet. Genomförandet av projektet förutsätter statsrådets principbeslut och att riksdagen beslutar att det skall förbli i kraft. Om principbeslutet förblir i kraft och de tekniska miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna uppfylds, kunde byggandet av anläggningen inledas i början av talet. Byggandet beräknas ta 6 8 år. Projektets alternativ och avgränsningar I miljökonsekvensbedömningen granskas en ny kärnkraftverksenhet med en eleffekt på MW, i Olkiluoto. TVO har inga andra realistiska alternativ till förläggning av kärnkraftverksenheten eftersom nyttjande av befintliga markanvändningsplaner och infrastruktur utgör väsentliga inslag i det planerade projektet. För den nya kärnkraftverksenheten finns följande alternativ: två placeringsalternativ i Olkiluoto två alternativ för utloppsplats för kylvatten två alternativ för intagsplats för kylvatten. Som nollalternativet har man granskat en situation där den fjärde kraftverksenheten inte byggs i Olkiluoto, och tre kärnkraftenheter är i drift i Olkiluoto (OL1, OL2 och OL3). Anknytning till andra projekt och planer Den nya kärnkraftverksenheten kräver förstärkande av elöverföringssystemet. Fingrid Oyj har redan utrett anslutningen av OL4-anläggningsenheten till stamnätet och vilka nätförstärkningar som behövs i stamnätet. Fingrid Oyj inleder under åren miljökonsekvensbedömningarna för de kraftledningar som stödjer anslutning av Finlands sjätte kärnkraftverksenhet till nätverket. MKB-förfaranden för förläggningsortens anslutningsledningar och nödvändiga reservkraftkapacitet startar Fingrid Oyj efter principbeslutet om Finlands sjätte kärnkraftverksenhet. I denna MKB-beskrivning har man bedömt miljökonsekvenserna för den nödvändiga elöverföringsförbindelsen inom det område som omfattas av delgeneralplanen för Olkiluoto. OL4:s ledningsområde kommer att finnas i södra delen av ön Olkiluoto. I förslaget till delgeneralplan för Olkiluoto ( ) skulle den nya vägförbindelsen till kraftverksområdet dras söder om den nuvarande vägen Olkiluodontie, direkt till Miljökonsekvensbeskrivning 9

10 kraftverksområdets befintliga port. Den nuvarande vägen används fortfarande och leder till inkvarteringsbyn och vidare som en intern vägförbindelse för elförsörjningsområdet. I förslaget till delgeneralplan går den andra vägförbindelsen till hamnen i norra delen av Olkiluoto längs den östra och norra gränsen av elförsörjningsområdet. I bedömningen av effekterna av slutdeponeringen av det använda kärnbränslet som den planerade nya kärnkraftsenheten i Olkiluoto producerar, har man utnyttjat Posiva Oy:s MKB-förfarande som blev färdigt 1999 och utredningar som gjorts därefter. Posiva Oy:s uppgift är att planera och förverkliga slutdeponeringen av använt kärnbränsle från ägarbolagens, dvs. TVO:s och Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk. Byggskedets konsekvenser Byggandet av den nya enheten tar cirka 6 8 år. Miljökonsekvenserna under byggandet av kraftverket utgörs av buller, vibrationer och damm som förorsakas av arbetsmaskinerna och byggandet. Dessa konsekvenser som begränsas till tomten och dess näromgivning, förekommer främst under de två första byggnadsåren. Under byggandet av kylvattenlederna och muddringarna grumlas havsvattnet temporärt och lokalt. Allt byggande inom kraftverksområdet planeras och genomförs på så sätt, att det inte har menlig inverkan på verksamheten eller säkerheten vid de befintliga anläggningarna i Olkiluoto. Under byggnadstiden tredubblas trafiken på Olkiluodontie jämfört med en situation som motsvarar nollalternativet där de befintliga enheterna, OL3 samt slutdeponeringsanläggningen är i drift. Särskilt i början av byggandet ökar också den tunga trafikens andel på vägen. Större trafikvolymer kan medföra ökad olycksrisk. Markbyggnadsarbetena, trafiken vid bygget samt de separata funktionerna (t.ex. betongstationen, stenkrossningen och sprängstensdeponering) ger lokalt upphov till damm under byggandet. Fordonen och arbetsmaskinerna skapar utsläpp i luften. Dessa utsläppsmängder är små och har ingen konsekvens på luftkvaliteten utanför byggnadsplatsen. Under byggandet av den nya kärnkraftverksenheten är bullret som kraftigast under sprängningen av platsen för kraftverket. Eftersom båda placeringsalternativen finns i de centrala delarna av ön, kommer bullerkonsekvenserna under byggnadstiden inte att vara så stora vid semesterbostäderna på de närliggande öarna. Under schaktningen höjs bullernivån på norra sidan av Olkiluoto cirka 2 3 db, beroende på placering, jämfört med en situation där tre anläggningsenheter är i drift. På södra och sydvästra sidan av Olkiluoto är motsvarande förändring mindre, som mest cirka 1 db. När schaktningen slutförts, är bullernivåerna under byggandet lägre. I byggnads skedet överskrids inte riktvärdena för dag- och nattetid vid den närmaste bebyggelsen och bebyggelsen på de närliggande öarna. Driftskedets konsekvenser När det gäller den nya enhetens effekt, kommer av miljöbelastningsstorheterna endast den värmemängd som leds ut i havet att förändras betydligt, i praktiken direkt i proportion till konsekvensen. Bedömningarna gällande konsekvenserna av kylvattnen har i denna MKBbeskrivning presenterats utgående från den mängd kylvatten som en MW:s enhet använder, dvs. maximieffekterna. Anläggningsstorleken har ringa inverkan på radioaktiva utsläpp. Anläggningsstorleken inverkar en aning på materialmängderna som transporteras under byggandet och driften, den mängd avfall som uppstår, antalet arbetstagare och därigenom på pendeltrafikvolymen, samt projektets ekonomiska konsekvenser. Kraftverksstorleken kan också påverka antalet nödvändiga kraftledningar. Kraftverksprojektets konsekvenser för användning, landskap och bebyggd miljö Den nya kraftverksenheten placeras inom Olkiluoto kraft verksområde och utnyttjar existerande infrastruktur. Byggandet av den nya enheten ger upphov till några omorganiseringar inom kraftverksområdet, t.ex. i trafikförbindelserna. Byggandet av den nya enheten följer den gällande detaljplanen. I det närliggande landskapet är kraftverksenheterna redan idag ett dominerande element i landskapet. Den nya enheten innebär ytterligare ett element av samma typ i denna helhet, men ändrar ändå inte dess karaktär i väsentlig grad. I fjärrlandskapet syns de övre delarna av reaktorbyggnaderna och dess frånluftsskorstenarna långt ut till havs. Utsläppen i luften och konsekvenserna av dessa På grund av att de radioaktiva utsläppen är mycket små under den nya kärnkraftverksenhetens drift, uppskattar man att de inte kommer att ha några skadliga konsekvenser för naturmiljön. De radioaktiva ämnena sprider sig, beroende på väderförhållanden och varje ämnes egenskaper, till markeller vegetationsytan, vattendragen och organismpopulationerna. I prover som tagits av dessa kan man bland de övriga radioaktiva ämnena, tidvis och med känsliga 10

11 analysmetoder, observera radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket. Vid provdrift av reservenkraftverken och i reservvärmepannorna uppstår en del kväveoxid-, svaveldioxid-, koldioxid-, och partikelutsläpp. Vid provdriften av nuvarande pannanläggningens och kraftverksenheternas reservkraftsdieslar, uppstår totalt cirka 400 ton koldioxidutsläpp, cirka ett ton kväveoxidutsläpp, cirka 0,1 ton svaveldioxidutsläpp och cirka 0,5 ton partikelutsläpp per år. Den tredje kraftverksenheten som är under byggnad, kommer enligt uppskattning att fördubbla utsläppen från OL1:s och OL2:s reservkraftkällor. Vid provdriften av OL4:s reservkraftkällor kommer det att uppstå årliga utsläpp som är i samma storleksklass som utsläppen från OL3:s reservkraftkällor. Utsläppen som OL4:s reservkraftkällor samt reservvärmepannan ger upphov till är små och har inga nämnvärda kvalitetsmässiga eller andra konsekvenser för luften. Konsekvenser för vattendrag och fiskerinäring I processen uppvärms kylvattnet C. Temperaturen på kylvattnet som tas in har i genomsnitt varit cirka 16 C och maximitemperaturen cirka 25 C. Kylvattnet förorsakar inte förutom temperaturhöjningen näringsämnesbelastning eller belastning på grund av syreförbrukande ämnen inom Olkiluotos havsområde. Konsekvensen av den nya enhetens värmebelastning på havsvattentemperaturerna och isläget inom Olkiluotos havsområde utreddes med en matematisk utbredningsmodell. Den nya enhetens kylvatten leder till att det ytvattenområde som uppvärms mer än en grad, blir 1,5 gånger större än det är i nollalternativet. Vädrets inverkan på omfattningen av det uppvärmda området är betydligt större än skillnaderna mellan de alternativa utloppsplatserna. På cirka 500 meters avstånd från utloppsplatsen ändras temperaturen på ytvattnet (0,5 meter) endast en aning, 1 2 C, jämfört med dagens läge. Däremot uppvärms ett betydligt tjockare vattenskikt i synnerhet om kylvattnen från den nya enheten leds till samma utloppsplats som kylvattnen från enheterna OL1, OL2 och OL3. Också ändringarna som sker i maximitemperaturerna kan i ytskiktet anses som ringa, men på större djup är uppvärmningen av vattnet tydligare. Längre ut, på cirka en kilometers avstånd från utloppsplatsen, uppvärms ytvattnet cirka 2,5 3,5 C jämfört med dagens läge, både som genomsnitt för sommaren och i maximisituation, men nära bottnen är förändringen mycket liten. I och med OL4 blir den värmebelastning som området utsätts för större, och området där förändringar i växtligheten observeras, blir större. Inom området som blir varmare beror det på andelen bottnar som lämpar sig för växtligheten, i vilken mån förändringar kan observeras i vattenväxtligheten. Växtligheten blir i vilket fall som helst ensidigare och produktionen ökar på ett ännu större område än tidigare. Med den nya kraftverksenheten utvidgas influensområdet för kylvattnen, men konsekvenserna för fiskbestånden är fortfarande likartade. Med tanke på fisket infaller den väsentligaste konsekvensen av kylvattnen under vintern då området med öppet vatten och svag is begränsar isfisket. Möjligheterna att idka vinterfiske på det isfria området förbättras. Kylvattnen uppskattas inte som helhet förorsaka betydande eller omfattande skador för områdets fiskbestånd. Temperaturhöjningen inklusive följdfenomenen, gynnar på lång sikt fiskarter som leker på våren (bl.a. gäddan, abborren, gösen, braxen och mörten). Under vintern lockar det isfria området bl.a. sik och öring. Under sommaren leder ökad algtillväxt till att mer slam bildas på stående fångstredskap som därför måste rengöras oftare. Man uppskattar inte att kylvattnen och deras följdeffekter skall ha någon inverkan på fiskarnas användningsduglighet. Den nya enheten leder till att området med öppet vatten eller försvagad is blir cirka 1,5 gånger större jämfört med en situation, där tre kraftverksenheter är i drift. Försvagat isläge begränsar möjligheterna att röra sig på isen. Området mot öppna Bottenhavet är ändå också till sin natur ostadigt i fråga om isförhållanden, och kylvattnen från de nuvarande enheterna försvagar redan nu isarna inom området. Också återanvändningsmöjligheterna för kylvattnen har utretts, men tekniskt-ekonomiskt eller miljömässigt motiverade alternativ för betydande minskning av värmebelastningen finns inte. Den effektivaste metoden för att minska värmebelastningen som går ut i vattendraget, är att sträva efter så bra verkningsgrad som möjligt. Avloppsvattnen som uppstår vid den nya kärnkraftverksenheten behandlas på behörigt sätt. När avloppsvattnen tillsammans med kylvattnet släpps ut i det öppna havsområdet, utspäds de effektivt och har ingen nämnvärd konsekvens för havsområdets tillstånd. På grund av att de radioaktiva utsläppen i vattendraget är mycket små under den nya enhetens drift, uppskattar man att de inte kommer att medgöra några skadliga konsekvenser för vattenmiljön. Bullerkonsekvenser Det ljud som under drift hörs från kärnkraftverket, är ett jämnt, dämpat sus dygnet runt. Ljudet drunknar i t.o.m. Miljökonsekvensbeskrivning 11

12 mycket svagt annat ljud, t.ex. havets brus eller vindens sus. När det är vindstilla och ljudet bär bra över havet, kan det ljud som nuvarande kraftverk avger höras vid de närmaste fritidsstugorna och på de närmaste öarna. Bullernivåerna överskrider inte ens vid den närmaste bebyggelsen de riktvärden som statsrådet fastställt för buller. Avfall och konsekvenserna av detta Det använda bränslet kyls ned och lagras under några år i kärnkraftverksenhetens vattenbassänger. Därefter mellanlagras bränslet i kylda vattenbassänger som finns i mellan lagret för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Mellanlagringen pågår i flera decennier tills slutdeponering av det använda bränslet sker. Den planerade kärnkraftverksenhetens låg- och medel aktiva driftavfall, samt rivningsavfall och demonterade delar som uppkommer vid avveckling av anläggningen, placeras i slutförvaret för driftavfall. En ny kärnkraftverksenhet i Olkiluoto kräver en utbyggnad av lagret för använt kärnbränsle och slutdeponeringsutrymmet för driftavfall. Om det radioaktiva avfallet behandlas på behörigt sätt, uppskattar man att detta inte kommer att ha skadliga konsekvenser för miljön eller människor. Posiva Oy sköter om slutdeponeringen av använt kärn bränsle för sina ägare, TVO och Fortum Power and Heat Oy. Enligt planerna deponeras det använda kärnbränslet i berggrunden i Olkiluoto på cirka meters djup. Slutdeponeringen börjar Konsekvenserna för växt- och djurliv, skyddsobjekt och naturens mångfald Den nya enheten kommer att ligga i omedelbar förbindelse till det befintliga kraftverksområdet. Därför gäller projektets direkta konsekvenser för växtlighet, djur och naturens mångfald, huvudsakligen de markområden och byggnadsarbeten som krävs för byggnader och konstruktioner, och dessa är således mycket små. Av de indirekta konsekvenserna kan det i kärnkraftverkets omgivning bli fråga om förändringar i artsamman sättningen förorsakade av kylvattenutloppet, inom utloppsom rådet för kylvatten. Projektet har inga betydande näromgivningens skyddsobjekt eller för Natura 2000-områdena. Konsekvenserna av trafik och transporter Den trafik som den nya enheten ger upphov till när den blir färdig, ökar volymen av trafiken till Olkiluoto med cirka 25 % jämfört med nollalternativet. När anläggningsenheten OL4 blivit färdig, uppskattas trafikvolymerna för Olkiluoto till fordon per dygn. Under de årliga revisionerna är trafikvolymen cirka fordon. Under drift utgörs transporterna till kraftverket huvudsakligen av lätt godstrafik och den nya enheten innebär ingen nämnvärd ökning av godstransporterna under drift. Trafikökningen under drift innebär nästan ingen ökning i nuvarande damm-, buller- eller vibrationsolägenheter för bebyggelsen vid vägen. Vid bostadshusen längs Olkiluodontie överskrider trafikbullret varken dag- eller nattetid riktvärdena. Konseksvenserna för hälsan Utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverket ut i luften och havet mäts fortlöpande, och utifrån mätningarna räknas de årliga stråldoserna utsläppen ger upphov till i omgivningen. Kärnkraftverkets största tillåtna utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen har fastställts på så sätt, att det inte får ge upphov till en större årlig stråldos än 0,1 msv för någon som bor i närheten av anläggningen. År 2006 var den beräkningsmässiga stråldos som utsläppen från kraftverket i luften och havet förorsakade för invånarna i näromgivningen, cirka 0,00027 msv, dvs. cirka 0,3 % av den tillåtna gränsen. Den stråldos som utsläppen från den planerade fjärde enheten av Olkiluoto kraftverk skulle förorsaka för en person inom den mest utsatta befolkningsgruppen, uppskattas till cirka 0,0003 msv per år, dvs. i samma klass som dosen som förorsakas av de nuvarande enheterna (OL1 och OL2) sammanlagt och OL3 som är under byggnad. När den nya enheten och den tredje enhet som för tillfället är under byggnad blir färdiga, är den stråldos som utsläppen från Olkiluoto kärnkraftverk (OL1, OL2, OL3 och OL4) ger upphov till för en person som hör till den mest utsatta befolkningsgruppen, cirka 0,001 msv per år. Den stråldos som den fjärde enheten ger upphov till är så liten, att den inte har någon betydelse med tanke på människans hälsa. Konsekvenser av olyckssituationer Enligt kärnenergilagen måste planeringen, byggandet och driften av ett kärnkraftverk vara säkert och inte förorsaka skador för människor, miljö eller egendom. Säkerhetsmålet kan anses uppnått när den risk som utsläppen under normal drift och vid eventuella olyckor innebär en mycket liten ökning i den totala risk som övriga verksamheter i samhället och faror i naturen förorsakar för människan. Kärnkraftverk skall planeras i enlighet med kärnenergilagstiftningen och STUK:s kärnkraftverksdirektiv för 12

13 (YVL-direktiven) så att driften är säker. STUK:s direktiv behandlar kärnanläggningars säkerhet, kärnmaterial och kärnavfall samt säkerhets- och beredskapsarrangemang som utnyttjandet av kärnenergi kräver. Vid en eventuell ny kraftverksenhet beaktas de nyaste säkerhetskraven och inom anläggningsenheten har man berett sig på allvarliga olyckor och lindrande av konsekvenserna. Reaktorsäkerheten förutsätter att tre funktioner garanteras i alla lägen: kontroll av kedjereaktionen och den effekt som produceras kylning av bränslet efter det att kedjereaktionen avstannat, dvs. avledning av eftervärme isolering av radioaktiva ämnen från omgivningen. Säkerheten bygger på flera barriärer mot spridning av radioaktiva ämnen och ett djupinriktat säkerhetstänkande. Principen om flera barriärer innebär att det ska finnas en serie kraftiga och täta fysiska barriärer mellan radioaktiva ämnen och omgivningen som i alla lägen förhindrar att de sprids till omgivningen. Samtliga barriärer ska vara tillräckligt täta för att säkerställa att betydande mängd av radioaktiva ämnen inte sprids till omgivningen. Djupinriktat säkerhetstänkande innebär förebyggande av störningar och olyckor, kontroll av störningar och olyckssituationer samt åtgärder för att begränsa eventuella konsekvenser. En explosionsartad händelse till följd av en okontrollerad effektökning är av konstruktionsskäl inte möjlig i en lättvattenreaktor. För att förorsaka en olycka, som leder till en allvarlig skada i reaktorhärden krävs det att de mångdubbla säkerhetssystemen samtidigt är ur funktion och att driftspersonalen utför flera felaktiga åtgärder. I MKB-beskrivningen har man granskat konsekvenserna av radioaktiva utsläpp till följd av en allvarlig reaktorolycka, på människor och miljö. Sannolikheten att den granskade olyckan skall inträffa är mindre än en gång på år. Utsläppet skulle inte ens för de närmaste invånarna i omgivningen förorsaka direkt hälsoskada. Utan några skyddsåtgärder kunde den strålningsdos som en person som bor på tio kilometers avstånd från kraftverket får under det första dygnet, vara cirka femdubbel jämfört med en finländares årliga strålningsdos i snitt. Med skyddsåtgärder kan de förorsakade doserna dessutom minskas betydligt. De skyddsåtgärder som kommer i fråga är bl.a. temporär skyddsevakuering upp till cirka fem kilometers avstånd, skyddstagande inomhus upp till 10 kilometers avstånd, jodtabletter för barn på några tiotals kilometers avstånd samt användningsbegränsningar gällande livsmedel. Konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel Inställningen till projektet bland invånarna i närområdet utreddes med en invånarenkät och i gruppintervjuer. Också de möten för allmänheten som ordnades under MKB-förfarandet, har gett information om människors inställning till projektet samt om vad de upplever som viktigt. I invånarenkäten ansåg 55 % av alla svarare att byggandet av den nya kärnkraftverksenheten i Euraåminne borde understödas. Projektet fick större understöd bland de stadigvarande invånarna än bland fritidsinvånarna. Konsekvenserna för Euraåminnes sociala förhållanden och de olika befolkningsgruppernas förhållanden beror på till hur stor andel den fjärde kärnkraftverksenheten är inhemsk och på hur bra eventuella utländska byggarbetare anpassar sig till ortens förhållanden, värden och normer. Man konstaterade redan under byggandet av Olkiluoto 3 att ordnat program för utvecklande av utlänningarnas möjligheter till fritidshobbyn är nödvändigt. Internationaliseringen sågs som en positiv utveckling. Förverkligandet av den fjärde anläggningsenheten har positiv inverkan på den offentliga bilden av Euraåminne. Den fjärde anläggningsenhetens vanliga drift har ingen konsekvens för områdets säkerhet. Största delen av Euraåminneborna anser att kärnkraftverket är säkert och pålitligt. En del av svararna i invånarenkäten var bekymrade över av radioaktiva utsläpp och olyckssituationer. I synnerhet kvinnorna betonade säkerhets- och hälsokonsekvenserna. Konsekvenserna för områdets trivsel och rekreationsmöjligheter beror närmast på konsekvenserna av den ökade temperaturbelastningen av kylvattnen på Olkiluotos havsområde. Enligt både invånarenkäten och gruppintervjuerna upplevdes projektets konsekvenser för vattendraget som de negativaste konsekvenserna av den fjärde anläggningsenheten. Uppvärmningen av havsvattnet ansågs påverka områdets vattenkvalitet, fiskbestånd och isförhållanden. Som följdeffekter nämndes försvagade isar, mindre fiskbestånd, försämrade fiskemöjligheter, eutrofieringen av stränderna och att det blir svårare att färdas till öarna utanför Olkiluoto på vintern. I invånarenkäten bedömde över hälften av svararna att projektet inte inverkar på rekreations- och hobbymöjligheterna. En tredjedel av svararna bedömde att konsekvenserna för rekreation och hobby skulle vara negativa. Oftast bedömde man att denna konsekvens skulle gälla fiske eller båtliv. Miljökonsekvensbeskrivning 13

14 Konsekvenserna för sysselsättning och regionalekonomi TVO är den största arbetsgivaren i Euraåminne. I Olkiluoto har bolaget cirka 660 fast anställda personer. Dessutom sysselsätter servicearbetena inom kraftverksområdet cirka personer som är anställda av andra företag. Under de årliga revisionerna arbetar därut över cirka personer vid kraftverket. Förverkligandet av den fjärde anläggningsenheten har en stor positiv konsekvens för sysselsättningen inom området. I tillägg till de direkta sysselsättningskonsekvenserna skapas sannolikt arbetstillfällen inom servicesektorn. Konsekvenserna för ekonomin och näringslivet i områdets kommuner är positiva. Sysselsättningsmöjligheterna förbättras vilket inverkar positivt på invånarnas inkomstmöjligheter. Förutsättningarna för utvecklande av privata och offentliga tjänster förbättras. Syssel sättningskonsekvenserna sågs som positiva i både gruppintervjuerna och i invånarenkäten. Markbyggnad, byggande av kraftverksbyggnaderna samt maskinanskaffningar utgör den väsentligaste delen av kärnkraftverksenhetens investeringar. Sysselsätt nings konsekvensen under den nya kärnkraftverksenhetens byggnadsskede har uppskattats till cirka personarbetsår i Finland. Med tanke på den regionala sysselsättningen har anläggningsenhetens byggnadsskede mycket stor betydelse. Den fjärde kärnkraftverksenheten behöver en driftspersonalstyrka som uppgår till cirka 150 personer, och behovet av externa tjänster ökar med cirka 100 personers arbetsinsats. Konsekvenser vid produktion och transport av kärnbränsle Produktion, transport och lagring av kärnbränsle sker i varje land enligt miljöförordningar och andra förordningar gällande dessa verksamheter. TVO skaffar uran genom långa leveransavtal med leverantörer i bl.a. Kanada, Australien och EU-området. Konsekvenser vid avveckling av en kärnkraftverksenhet Den tekniska driftsåldern för den planerade anläggningsenheten är cirka 60 år. Avvecklingen sker som fördröjd avveckling, dvs. anläggningsenheten avvecklas under cirka 30 år efter att driften avslutats. Under avvecklingen är de radioaktiva utsläppen mindre än under kraftverksdriften. Målet är att anläggningsområdet inte längre efter avvecklingen skulle kräva separat övervakning, utan att området kunde tas i annat bruk. Kraftledning Den nya kärnkraftverksenheten kräver förstärkande av elöverföringssystemet. Enligt elmarknadslagen bär Fingrid Oyj i Finland ansvaret för utvecklandet av stamnätet och för systemet. Beroende på kraftverksen hetens storlek behövs enligt de preliminära utredningarna en eller två nya anslutningsledningar från kraftverket till nätet i Raumo. Dessutom måste den regionala överföringsförmågan ytterligare förstärkas från Raumo till det övriga stamnätet. De nya kraftledningarna placeras inte i samma ledningsgata som de nuvarande kraftledningarna, utan ett nytt område reserveras för kraftledningarna till OL4. I delgeneralplanen för Olkiluoto har en terränggata reserverats för kraftledningarna i södra delen av ön. Ledningsområdet är för tillfället obebyggt och inga naturvärdemässigt viktiga objekt finns inom detta. I Olkiluoto finns inga bostadsbyggnader eller semesterbebyggelse i den omedelbara närheten av kraftledningarna. Uppföljning av miljökonsekvenserna Miljölagstiftningen kräver en uppföljning av miljökonsekvenserna av de ansvariga för verksamheter och projekt som påverkar miljön. I fråga om kärnkraftverken krävs uppföljning även i reglerna och anvisningarna enligt kärnenergilagen. Förpliktelserna gällande uppföljningen anges i tillståndsvillkoren i de olika tillståndsbesluten för projektet. Efter meddelande om tillståndsbeslut utarbetas uppföljningsprogram i samarbete med myndigheterna och i dessa fastställs detaljerna för belastnings- och miljöuppföljningen samt rapporteringen. Konsekvenserna av den planerade nya kärn kraftverksen heten i Olkiluoto följs upp enligt samma principer som för uppföljningen av konsekvenserna av de nuvarande enheterna. Uppföljningen av miljökonsekvenserna inkluderar: Kontroll av belastning kontroll av radioaktiva utsläpp kylvattenkontroll avloppsvattenkontroll kontroll av grundvattenförhållanden avfallsbokföring bullerkontroll kontroll av reservkraftdieslar och pannanläggningar Kontroll av konsekvenserna övervakning av strålning i miljön vattendragskontroll fiskeriekonomisk kontroll uppföljning av sociala konsekvenser. 14

Utbyggnad av. Miljökonsekvens- slutförvaringsanläggningen. bedömnings- för använt kärnbränsle. beskrivning

Utbyggnad av. Miljökonsekvens- slutförvaringsanläggningen. bedömnings- för använt kärnbränsle. beskrivning Utbyggnad av slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle Miljökonsekvens- bedömnings- beskrivning 2 Förord Förord Posiva Oy har inlett förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för

Läs mer

Ö 2/2010 rd. Statsrådets principbeslut av den 6 maj 2010 om Teollisuuden Voima Oyj:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet

Ö 2/2010 rd. Statsrådets principbeslut av den 6 maj 2010 om Teollisuuden Voima Oyj:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet Ö 2/2010 rd Statsrådets principbeslut av den 6 maj 2010 om Teollisuuden Voima Oyj:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet Helsingfors 2010 ISBN 978-952-227-376-5 Innehållsförteckning Principbeslut...

Läs mer

32 ANSÖKAN OM BYGGNADSTILLSTÅND

32 ANSÖKAN OM BYGGNADSTILLSTÅND 32 ANSÖKAN OM BYGGNADSTILLSTÅND POSIVA OY BILAGA 9 1 Bilaga 9 Utredning om kärnanläggningens inverkan på miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och

Läs mer

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV AVVECKLINGEN AV TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKT-

Läs mer

Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning

Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning Förord I den här miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för de bedömda miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras i Ömossaområdet

Läs mer

Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen

Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen Tor-Leif Runesson Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen Räddningsverket 1 Boken Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen ersätter brandmannaskolans paket: Olycka med radioaktiva ämnen,

Läs mer

Kraftkällan i fokus. Om OKG och

Kraftkällan i fokus. Om OKG och Kraftkällan i fokus Om OKG och kärnkraft Detta är OKG OKG ger varje år ut årsberättelser och rapporter där vi följer upp hur vi lyckas nå våra mål inom exempelvis säkerhet och miljö. Du kan hitta rapporter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK

MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK WPD FINLAND OY FORSTSTYRELSEN LAATUMAA MIELMUKKAVAARA VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Svenskspråkig resumé April 2010 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Avsikten med denna miljökonsekvensbedömning

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Denna publikation är en inofficiell översättning som har utarbetats på basis av Fennovoimas ursprungliga ansökan. Originalet av ansökan har lämnats

Denna publikation är en inofficiell översättning som har utarbetats på basis av Fennovoimas ursprungliga ansökan. Originalet av ansökan har lämnats Denna publikation är en inofficiell översättning som har utarbetats på basis av Fennovoimas ursprungliga ansökan. Originalet av ansökan har lämnats in till arbets- och näringsministeriet i januari 2009.

Läs mer

Räddningstjänst vid olyckor med radioaktiva ämnen

Räddningstjänst vid olyckor med radioaktiva ämnen Hans Källström Tor-Leif Runesson Räddningstjänst vid olyckor med radioaktiva ämnen Hans Källström, f. 1955, tjänstgör sedan 2009 som kursutvecklare för farliga ämnen - CBRNE vid utbildningsenheten vid

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön Diarienummer Egentliga Finland 18.6.2013 VARELY/5/07.04/2013 Föreningen Konstsamfundet r.f. Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön Föreningen Konstsamfundet

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag 2005-09-26 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, 103

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare.

SAMMANFATTNING. Markåtgången för ett färdigt vindkraftverk är mycket liten då omgivande mark kan utnyttjas i stort sett som tidigare. Dnr: 2008-0338 SAMMANFATTNING Del 1 av planen inleds med ett antal begreppsförklaringar inom energiområdet för att därefter förklara skillnaden mellan ändliga och förnybara energikällor. Ändliga energikällor

Läs mer

DIREKTIV ST 12.1 / 2.2.2011

DIREKTIV ST 12.1 / 2.2.2011 DIREKTIV ST 12.1 / 2.2.2011 strålsäkerheten vid verksamhet som medför exponering för naturlig strålning 1 Allmänt 3 2 Radon på arbetsplatser och i offentliga utrymmen 3 2.1 Radonhalten begränsas med åtgärdsgränser

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer