Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun"

Transkript

1 Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: Uppdaterad:

2 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION OM PROJEKTET SYFTET MED SAMRÅDET TILLSTÅNDSPROCESSEN ALLMÄNT OM VINDKRAFT SÖKANDE ADMINISTRATIVA UPPGIFTER OM VASA VIND AB LOKALISERING AV VINDKRAFTPARKEN UTREDDA ALTERNATIV ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET TEKNISK BESKRIVNING AV VINDKRAFTVERK EXEMPEL PÅ PARKLAYOUT VÄG- OCH NÄTANSLUTNINGAR TRANSPORTER ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÖVERSIKTLIG NULÄGESBESKRIVNING AV OMRÅDET PLANFÖRHÅLLANDEN OCH BEBYGGELSE INTILLIGGANDE VERKSAMHETER NATURMILJÖ KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV OCH REKREATION ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN MOTSTÅENDE INTRESSEN LANDSKAPSBILD HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER NATURMILJÖ KULTURMILJÖ LUFTKVALITET HÄLSA OCH SÄKERHET SAMHÄLLSASPEKTER TIDPLAN SYNPUNKTER OCH KONTAKTUPPGIFTER...15

3 1 Bakgrundsinformation 1.1 Om projektet Vasa Vind AB, tidigare SSE Renewables Sverige AB, utreder förutsättningar för att investera i vindkraft i ett område i Överkalix kommun, Norrbotten. I och med denna satsning kan Vasa Vind AB bidra med förnyelsebar energi och ersätta fossila bränslen så att utsläppen av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider minskar. Sedan mars 2011 har Vasa Vind kartlagt vindförhållandena vid Hällberget i Överkalix. Förutsättningarna för vindkraft bedöms som mycket goda och Vasa Vind har därför beslutat att ansöka om miljötillstånd för en landbaserad vindkraftanläggning enligt 9 kap. Miljöbalken. Till ansökningshandlingarna ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 6 kap. Miljöbalken. Hifab AB har fått i uppdrag att projektleda framtagandet av denna miljötillståndsansökan. 1.2 Syftet med samrådet Ett samråd har för avsikt att ge myndigheter och andra berörda en möjlighet att ta del av planerna för projektet och inkomma med synpunkter som sedan tas i beaktande i den fortsatta planeringen för framtagande av miljötillståndsansökan. Samråd är ett lagkrav då en MKB ska tas fram enligt 6 kap 4 Miljöbalken. 1.3 Tillståndsprocessen Miljötillståndet beslutas av Länsstyrelsen och kräver även kommunens tillstyrkan. I Figur 1 nedan beskrivs miljötillståndsprocessen översiktligt. Samråd med myndigheter och andra berörda äger rum tidigt i processen, innan fullständig MKB och teknisk beskrivning (TB) har tagits fram. Samråd äger rum i ett tidigt skede för att lättare kunna justera planerna efter eventuella synpunkter som framkommit efter genomförda samråd. Ett inledande samråd hölls med Länsstyrelsen under hösten 2011 för att erhålla Länsstyrelsens synpunkter på framtagandet av miljötillståndsansökan med planerade undersökningar, innehåll i MKB samt samrådskrets. Samråd med övriga berörda samt allmänhet hölls under Sedan dess har kompletterande utredningar genomförts. I samband med att ansökningshandlingarna nu färdigställs lämnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter. Då alla ansökningshandlingar är framtagna skickas ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen som sedan inväntar kommunens beslut om tillstyrkan. Länsstyrelsen skickar sedan MKB:n på remiss och återkommer därefter till den sökande med en begäran om kompletteringar. Figur 1: Tillståndsprocessen vid ansökan om miljötillstånd enligt Miljöbalken 1.4 Allmänt om vindkraft Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och ett alternativ för att minska koldioxidutsläppen i världen fastlades ett beslut som innebar att det skulle finnas planmässiga förutsättningar för att vindkraften i Sverige ska kunna öka med 10 TWh till reviderades målet till 30 TWh till 2020, av dessa ska 20 finnas på land och 10 till havs. Energimyndigheten har pekat ut ett flertal områden som är av riksintresse för vindbruk. Dessa områden bör till viss del kunna tillgodose behovet för den växande vindkraften. 1

4 År 2013 producerade vindkraften i Sverige 9,9 TWh, vilket motsvarar ca 7 % av den totala elanvändningen i Sverige. Större delen av de verk som byggs i Sverige har numera en storlek på ca 2-3,5 MW. I Norrbotten fanns i juni st vindkraftverk som tillsammans har en installerad effekt på 198 MW. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix kommun, men kommunen är positiva till utbyggnaden av vindkraft och välkomnar utredningar (Översiktsplan 2007). En fördel med vindkraft som energikälla är att elproduktionen från vindkraft är som störst under vinterhalvåret, då elbehovet är som störst. Detta beror på att det ofta blåser mer under vinterhalvåret. Vindkraft kan vara en värdefull samverkan till vattenkraft eftersom vindenergi kan nyttjas då vindförhållandena är goda och istället spara den energi som fås från vattenkraft för att sedan kunna nyttjas under perioder då det blåser mindre. El produceras genom att vindkraftverken utnyttjar rörelseenergin som finns i luften, vilken sätts i rörelse av solstrålar som skapar temperatur- och tryckskillnader i atmosfären. Förenklat omvandlas vindenergin till el genom att kraften som uppstår i vindkraftverkens blad förs över till en generator via en axel och en växellåda. Landbaserade vindkraftverk har en fördel av att det oftast redan finns befintlig infrastruktur, elnät och vägar som kan nyttjas. Konsekvenserna för vindkraftverken måste dock utredas noggrant så att inte den negativa påverkan blir för stor i förhållande till nyttan. Förutsedda konsekvenser av den planerade vindkraftparken beskrivs i avsnitt 6. 2 Sökande 2.1 Administrativa uppgifter Registrerat företagsnamn: Vasa Vind AB Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Box 3235, Stockholm Ingemar Stenbeck 2.2 Om Vasa Vind AB Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver vindkraftsparker i Sverige. Vasa Vind ägs av pensionsfonder som förvaltas av HgCapital, ett brittiskt investeringsbolag som investerar i förnybar energi. Fonderna är majoritetsägare i de svenska vindkraftparkerna Havsnäs i Jämtland samt Ytterberg och Åmliden i Västerbotten. 2

5 3 Lokalisering av vindkraftparken Området som utreds för en vindkraftspark är beläget i anslutning till Hällberget väster om byn Kölmjärv, ca 25 km väster om Överkalix samhälle. Det område som är markerat på kartan i Figur 2 utgör det område som utreds för en vindkraftpark. Figur 2: Översiktskarta där planerat vindkraftområde är markerat. 3.1 Utredda alternativ Vasa Vind utreder möjliga vindkraftprojekt på flera olika platser i Sverige, varför de lokaliseringar som ansetts lämpliga att gå vidare med alla är potentiella vindkraftprojekt. Inför valet av lokalisering görs en översiktlig vindkartering och samtal med berörda kommuner förs angående planläggningen i respektive kommun. Hällberget har i ett inledande skede visat sig ha goda vindförhållanden och är lämpligt enligt kommunens befintliga planförhållanden, varför Vasa Vind har valt att gå vidare med denna lokalisering för en vindkraftpark. I MKB:n kommer processen för hur val av platser utförts att beskrivas mer utförligt. 4 Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 4.1 Teknisk beskrivning av vindkraftverk Ett vindkraftverk består i stort sett av rotor, maskinhus och torn, se Figur 3 nedan. Rotorn består av tre blad fästa vid ett nav. Vinden får sedan rotorn att rotera, vilket gör att rörelseenergin kan omvandlas till elektrisk energi via generatorn. Normalt sett producerar ett vindkraftverk energi på vindhastigheter mellan 4 m/s och 25 m/s. Verken är oftast i drift vid temperaturer mellan +35 C och ner till -30 C. Verk har vridbara maskinhus och rotorblad med justerbar vinkel som gör att verken kan anpassas efter vinden och därigenom optimera energiutvinningen. 3

6 Verken övervakas dygnet runt med hjälp av datorer som slår larm vid eventuella störningar. Regelbunden kontroll på plats av servicepersonal sker ett par gånger per år. Med beaktande av framtida val av utformning och teknik är det av stor vikt att den planerade verksamheten kan hållas på lämplig detaljnivå för att inför byggskedet behålla möjligheterna att kunna nyttja bästa möjliga teknik. Beskrivning av planerad verksamhet föreslås därför hållas på lämplig detaljnivå och omfattning för vad som krävs för att kunna bedöma de miljökonsekvenser som fordras för MKB:n. Det planerade vindkraftområdet beräknas kunna rymma upp till ca 150 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Större delen av de verk som byggs på land i Sverige idag har numera en storlek på ca 2-3,5 MW. Det innebär att den planerade vindkraftparken beräknas kunna ha en installerad effekt på ca MW. Varje verk kommer att ha ett stabilt fundament för att klara de krafter som vinden kan ge upphov till. Exakt hur fundamenten kommer att se ut varierar från plats till plats, men generellt sett kan man säga att större verk kräver kraftigare fundament. De vanligaste fundamenten som brukar användas är gravitationsfundament och bergfundament. Typ av fundament kommer att bestämmas i ett senare skede i samband med projekteringen då de geotekniska undersökningarna är klara. Den tekniska beskrivningen av den planerade verksamheten kommer att redovisas i ansökan. Figur 3: Beskrivning av ett vindkraftverks uppbyggnad. 4.2 Exempel på parklayout Ett exempel på en parklayout med 150 vindkraftverk redovisas i Figur 4 nedan. Beroende på verkens storlek krävs ett visst avstånd mellan verken. I anslutning till varje verk kommer även en uppställningsyta att skapas för kranar och service. Verk i denna exempellayout är inga slutgiltiga val, utan används av schematiskt karaktär. Verken placeras efter beaktande av vindförhållande, lämpligt avstånd mellan verk samt efter hänsyn tagen till områden där placering av vindkraftverk bör undvikas. Efter denna avvägning återstår vissa områden som anses lämpliga för placering av verk. Detta innefattar en flexibel placering av verk för optimal elproduktion efter tillgänglig teknik och hänsyn tagen till övriga intressen. 4

7 Energiproduktionen för vindkraftparken beräknas bli mellan 1000 och 1200 GWh vilket motsvarar årsförbrukningen på kwh för ca eluppvärmda normalvillor. Figur 4: Exempel på parklayout med 150 vindkraftverk. 4.3 Väg- och nätanslutningar En kartläggning av de skogsvägar som går inom vindkraftområdet har gjorts där vägarnas standard har klassificerats. Huvudvägarna genom området är till största delen i bra skick, medan många mindre förgreningar har bedömts som mindre bra eller dåliga. Vägarna och det interna uppsamlingsnätet inom vindkraftområdet kommer i första hand att följa befintliga vägar och anpassas till terräng och övriga intressen. Uppsamlingsnätet bedöms kunna bestå av kabel och kommer så långt det är möjligt att följa vägarna. Detta för att minimera påverkan. Exempel på stråk för väg- och kabeldragning för exempellayouten på 150 verk illustreras i Figur 5 nedan. 5

8 Figur 5: Exempel på stråk för väg- och kabeldragning för exempellayout med 150 verk. Den vindkraftpark som planeras vid Hällberget är av storlek som kräver anslutning till regionnätet eller direkt till stamnätet. Nätanslutning till regionalt nät eller stamnätet kommer att kräva en separat ansökan, vilken kommer att tas fram om miljötillståndsansökan blir beviljad. För anslutning till stamnätet efterfrågar Svenska Kraftnät en total effekt på minst 300 MW. Alternativ för kraftstation kommer att utredas i en nätanslutningsstudie som kommer utgöra underlag till ansökningshandlingarna. 6

9 4.4 Transporter Verken kommer att transporteras till området i mindre sektioner som sedan sätts ihop på plats. Troligen kommer sektionerna fraktas så långt som möjligt via båt till Luleå och sedan föras resterande bit med lastbil. Transporter på det interna vägnätet, dvs. de vägar som anläggs inom vindkraftområdet, kommer att trafikeras under byggnadsfasen. Efter att vindkraftverken med tillhörande anläggningar har byggts beräknas transporterna till och från samt inom området ske vid planerad service av vindkraftanläggningen. 4.5 Återställningsarbeten En vindkraftpark har i dagsläget en livslängd på ca 25 år, vilket innebär att tekniken kan ha utvecklats till den dag det är dags att återställa området där vindkraftparken varit lokaliserad. Ett alternativ kan vara att ersätta verken med ny teknik, men för det kommer det att krävas nya tillstånd. I ansökningshandlingarna kommer planerna för nedmontering och återställning att beskrivas mer detaljerat. 5 Översiktlig nulägesbeskrivning av området Följande är en beskrivning av området ur ett nulägesperspektiv, det vill säga en beskrivning av områdets förutsättningar innan en eventuell vindkraftpark har etablerats i området. 5.1 Planförhållanden och bebyggelse Planförhållanden I planeringsunderlaget för vindkraft i Norrbotten (Länsstyrelsen 2006, Planeringsunderlag för storskalig vindkraft i Norrbotten) anses området kring Hällberget vara särskilt gynnsamt för vindkraft. Det finns dock inga områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft inom kommunen. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix kommun, men kommunen är positiv till utbyggnaden av vindkraft enligt Överkalix kommuns Översiktsplan Ett tematiskt tillägg för vindkraft behöver inte tas fram enligt möte med Överkalix kommun ( ) Fastigheter och bebyggelse Inom det planerade vindkraftsområdet har det inte dokumenterats några fast boende. Närmaste byar utgörs av Kölmjärv, Tallsjön, Talljärv, Tallberg, Dockasberg, Forsnäset, Kesasjärv och Marsjärv, där den närmaste är Talljärv med dokumenterade bebodda hus ca 1-2 km från vindkraftområdet (se Figur 6). 7

10 Figur 6: Fastigheter inom det ljusblåa fältet ligger inom 2 km från vindkraftområdet. 5.2 Intilliggande verksamheter Inom eller i närheten av det planerade vindkraftområdet bedrivs skogsbruk och rennäring. Samråd har hållits med identifierade verksamheter och näringar i närheten av vindkraftområdet, inklusive försvaret, civil luftfart och telekommunikation Rennäringen De samebyar som använder området för den planerade vindkraftparken är Gällivare och Ängeså samebyar. Ängeså sameby är en koncessionssameby som blivit tilldelad ett visst område av Länsstyrelsen. Enligt Sametingets officiella uppgifter använder Ängeså sameby området som utreds för vindkraft under januari till april för vårvinter- och vinterbete. Gällivare samebys fastställda samebygräns går inte in på det planerade vindkraftområdet. Gällivare sameby använder dock det planerade vindkraftområdet baserat på sedvanerätt. Direkt öster om området finns en flyttled. Samebyarnas nyttjande av det planerade vindkraftområdet kommer att utredas ytterligare inför framtagandet av MKB:n. 5.3 Naturmiljö En naturvärdesinventering har utförts under 2011, vilken kommer att användas som underlag till framtagandet av MKB:n. Även en kungsörnsinventering, en fågelinventering inom våtmarker och en fladdermusutredning har genomförts och kommer att utgöra underlag för MKB:n. 8

11 Inom vindkraftområdet finns vissa områden med naturvärdesobjekt av klass 1 och 2 (bedömning gjord av Enetjärn Natur AB som utfört naturvärdesinventeringen), Natura 2000-områden, naturreservat, områden med nyckelbiotoper, våtmarker av klass 1 och 2 samt naturvårdsskog (se Figur 7). En bedömning har gjorts med avseende på områdenas känslighet huruvida respektive område ska undvikas vid placering av verk. Figur 7: Naturvärden inom det planerade vindkraftområdet. 9

12 5.4 Kulturmiljö En kulturvärdesinventering genomfördes under hösten - vintern Denna utredning kommer att utgöra underlag till MKB:n. Väster om området, kring Rikti-Dockas, finns ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Se Figur 8. Rikti-Dockas nybygge är klassat som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Ett byggnadsminne är det starkaste kulturhistoriska skyddet som bebyggelse kan få i Sverige. Rikti- Dockas nybygge omfattar elva byggnader; tre bostadshus, sommar- och vinterladugård, bagarstuga, härbre, utedass och lador, vilka är belägna i en skogsbygd i ett bevarat avskilt läge i skogslandet. Detta byggnadsminne ger än idag en uppfattning om levnadsvillkoren under talet. Figur 8: Kulturvärden inom det planerade vindkraftområdet. 5.5 Friluftsliv och rekreation Friluftslivet har i ett inledande skede bedömts utgöras av skoterkörning samt jakt och fiske. Ett skoterspår har lokaliserats inom vindkraftområdet. 10

13 6 Översiktlig bedömning av förutsedd miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer att tas fram där direkta och indirekta konsekvenser som den planerade vindkraftparken på Hällberget kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö identifieras och beskrivs. Dessutom kommer hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt hushållning med material, råvaror och energi att beskrivas. Slutligen görs en samlad bedömning av de positiva och negativa effekterna på människors hälsa och miljön. Figur 9 illustrerar hur bedömningen av vindkraftparkens effekter på omgivningen kommer att tas fram. Först identifieras en påverkan. Beroende på om påverkan är positiv eller negativ tas ett förslag på åtgärd fram. Vid negativ påverkan ges i första hand ett förslag på hur påverkan elimineras och i andra hand hur påverkan reduceras. Efter genomförd åtgärd görs en ny bedömning av konsekvenserna. Figur 9: Bedömning av vindkraftparkens effekter på omgivningen De krav på MKB som krävs för denna typ av ansökan regleras i 6 kap Miljöbalken samt i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. MKB:n kommer att utformas utgående från dessa krav samt efter Länsstyrelsens vägledning. Vindkraftparker påverkar miljön under tillverkningen, uppförandet samt under drift och avveckling. Den miljöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den som uppstår i uppförandefasen, det vill säga ljud från transporter och anläggningsarbeten. Det mesta av materialet i ett vindkraftverk kan återvinnas och när området inte längre ska användas för vindkraftproduktion kan platsen återställas helt. 6.1 Motstående intressen För att tillgodose den förutsedda påverkan på motstående intressen har hänsyn tagits till dessa vid framtagande av exempellayout. Bedömningen av påverkan på motstående intressen kommer att beskrivas i MKB:n efter genomförda samråd. Exempellayouten kan efter genomförda samråd komma att justeras med beaktande av ny information gällande påverkan på motsående intressen för att undvika eller minska eventuell negativ påverkan. Påverkan på rennäringen kommer att bedömas efter samtal med berörda samebyar samt efter genomförd konsekvensanalys på rennäringen. Omfattning och genomförande av konsekvensanalys kommer att diskuteras med berörda samebyar. 6.2 Landskapsbild Ett landbaserat vindkraftverk påverkar landskapsbilden och hur detta upplevs är en subjektiv bedömning och varierar för olika människor. Visuell påverkan kommer att illustreras genom fotomontage i dataprogrammet WindPro. Foton har tagits från olika vädersträck och från de olika byarna runt vindkraftområdet. Även kända utsiktsplatser såsom Brännaberget och Lappberget har utgjort utgångspunkter för fotovyer. 11

14 6.3 Hushållning med naturresurser På ca 6 månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som använts för tillverkningen. Vindkraft är förenligt med begreppet hushållning med naturresurser då energikällan, vinden, är förnyelsebar. Vindkraften kan dock inte lagras på samma vis som vattenkraften kan lagras i dammar och det går inte heller att styra var det ska blåsa, när eller hur starkt. Därför behöver Sverige även andra energiformer när det inte blåser och i Norrbotten utgör vattenkraften ett mycket gott supplement. 6.4 Naturmiljö Påverkan på naturmiljö vid landbaserad vindkraft sker främst på mark när fundamenten byggs och när vindkraftverken transporteras. Miljöpåverkan sker också i form av att mark tas i anspråk för kraftverken, vid ny vägdragning och för nedgrävning av kablarna. Flera utredningar av naturmiljön i området har genomförts, till exempel naturvärdesinventering, inventering av häckande fågel i våtmark samt en fladdermusinventering. Den naturmiljö som bedömts som extra känlig för vindkraftverk har undantagits från vindkraftområdet och kommer därför inte att påverkas av den planerade vindkraftparken. Befintliga vägstråk kommer att utnyttjas i möjligaste mån och kabeldragningen kommer att ske längs med vägarna. 6.5 Kulturmiljö Kulturmiljön kan främst påverkas om landskapsbilden förändras. Fotomontagen kommer att visa hur stor den visuella påverkan kan bli. 6.6 Luftkvalitet Vindkraft producerar ren energi som inte ger upphov till utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle. Påverkan på luft kommer främst att uppstå i samband med transport av verken till vindkraftområdet samt under uppbyggnadsfasen via emissioner från lastbilar och arbetsmaskiner. 6.7 Hälsa och säkerhet Buller och vibrationer Vindkraftverk uppger främst ett aerodynamiskt ljud när rotorn roterar samt ett mekaniskt ljud från generator och växellåda. Det mekaniska ljudet har reducerats och hörs sällan med anledning av ljudisolerande maskinhus. Hur ljudet sprids i omgivningen beror på en mängd faktorer såsom topografi, vindriktning, temperatur, luftfuktighet etc. Det kan även uppstå en så kallad maskeringseffekt av ljudet, d.v.s. att ljudet döljs av andra ljud i omgivningen, t.ex. en väg eller en industri eller andra helt naturliga ljud så som lövprassel och vindsus. När vindhastigheten ökar så ökar även de naturliga ljuden i omgivningen vilket betyder att maskeringseffekten ökar. Om avståndet från verket överstiger 500 m brukar normalt sett omgivande ljud dölja vindkraftverkens ljud (Naturvårdsverket 2001). Ljud från vindkraftverk kan upplevas som störande. Idag placeras dock verken på tillräckligt stort avstånd från bebyggelse så att detta inte ska upplevas som ett problem. Ljud som är oönskat benämns allmänt som buller. Om man kontinuerligt utsätts för buller kan ohälsa uppstå med effekter som stress och sjukdom. Den störning som vindkraftverk kan ge upphov till på grund av oönskade ljud är subjektiv och den påverkansgrad som kan uppstå varierar därför från person till person. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller nattetid används för buller vid vindkraftverk. Riktvärdet utomhus nattetid vid bostäder är 40 db(a) i ekvivalent ljudnivå och 55 db(a) för momentana ljud. 40 db(a) går att jämföra med ljudet från ett modernt kylskåp. Vid planering av 12

15 en parklayout gäller att hålla avstånd så att gällande riktlinjer följs. I Figur 10 visas beräknad yttre gräns för hur långt från vindkraftparken 40 db(a) kommer att kunna uppmätas utifrån en exempellayout på 150 verk. Figur 10: Den orangea linjen visar en beräknad gräns för hur långt från vindkraftparken som 40 db(a) kan uppmätas utifrån exempellayout med 150 verk Skuggor och reflexer Vindkraftverk kan skapa skuggor och reflexer som kan upplevas som störande. Reflexer kan dock undvikas med matt ytbehandling. Skuggor kan antingen undvikas genom att placera vindkraftverken norr om bostäder som kan tänkas bli störda eller genom att stänga av verken när det finns risk att skuggor kan uppstå (med hjälp av skuggsensorer). Problemet är som störst vid solens upp- och nedgång, under våren och 13

16 hösten. 1,5 km från verken uppfattas skuggningen bara som en svag ljusförändring och på ca 2-3 km avstånd är de normalt sett inte synliga alls. Boverket har tagit fram riktlinjer för vad som kan anses lämpligt vad gäller skuggeffekter från vindkraftverk. Boverket anger att den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats bör vara högst 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Dessa riktlinjer kommer den sökande att följa. I Figur 11 nedan har uppskattad skuggtid per år beräknats för en exempellayout på 150 verk. Figuren illustrerar den yttre gränsen för var 8 timmars sannolik skuggtid per år kan uppstå. Figur 11: Den orangea linjen markerar yttre gränsen för 8 timmar sannolik skuggtid per år utifrån exempellayout med 150 verk. 14

17 6.7.3 Iskastning Under vissa väderförhållanden då luften är fuktig och kall kan det uppstå isbildning på rotorbladen. Detta är viktigt att åtgärda både ur säkerhets- och produktionssynpunkt. Problem med iskastning kan undvikas genom att använda uppvärmningsbara rotorblad och/eller rotorblad med speciella ytskikt. Vindkraftområdet kommer att skyltas med varningstext för att ytterligare öka säkerheten Hindersbelysning Vindkraftverken kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen. Enligt dessa kommer vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter, i ytterkant av parken, markeras med ett högintensivt vitt blinkande ljus. Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerat med lågintensivt, rött, fast sken. 6.8 Samhällsaspekter Det övergripande målet för Överkalix kommun är att ge förutsättningar för att uppnå en gynnsam befolkningsutveckling och skapa ett livskraftigt Överkalix. (Överkalix Översiktsplan 2007). En vindkraftpark skulle innebära en stor satsning i området och skulle leda till ett flertal arbetstillfällen framförallt under byggtiden men även under driften. 7 Tidplan Vasa Vind AB avser att inlämna en ansökan om miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken till Länsstyrelsen i Norrbotten under våren Synpunkter och kontaktuppgifter Synpunkter på vindkraftprojektet kan skickas till den 12 mars 2014 Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen av projektet. Synpunkter skickas skriftligen till: Adress: Vasa Vind AB, Box 3235, Stockholm E-post: Vid frågor kontakta: Har Ni övergripande frågor om vindkraftprojektet eller frågor om Vasa Vind AB kan Ni ta kontakt med Vasa Vind AB:s kontaktperson: Ingemar Stenbeck, , 15

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09.

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09. Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo Samrådsunderlag 2012-01-09 Dnr V1201-01 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vindkraft...

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer