Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun"

Transkript

1 Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: Uppdaterad:

2 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION OM PROJEKTET SYFTET MED SAMRÅDET TILLSTÅNDSPROCESSEN ALLMÄNT OM VINDKRAFT SÖKANDE ADMINISTRATIVA UPPGIFTER OM VASA VIND AB LOKALISERING AV VINDKRAFTPARKEN UTREDDA ALTERNATIV ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET TEKNISK BESKRIVNING AV VINDKRAFTVERK EXEMPEL PÅ PARKLAYOUT VÄG- OCH NÄTANSLUTNINGAR TRANSPORTER ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÖVERSIKTLIG NULÄGESBESKRIVNING AV OMRÅDET PLANFÖRHÅLLANDEN OCH BEBYGGELSE INTILLIGGANDE VERKSAMHETER NATURMILJÖ KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV OCH REKREATION ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN MOTSTÅENDE INTRESSEN LANDSKAPSBILD HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER NATURMILJÖ KULTURMILJÖ LUFTKVALITET HÄLSA OCH SÄKERHET SAMHÄLLSASPEKTER TIDPLAN SYNPUNKTER OCH KONTAKTUPPGIFTER...15

3 1 Bakgrundsinformation 1.1 Om projektet Vasa Vind AB, tidigare SSE Renewables Sverige AB, utreder förutsättningar för att investera i vindkraft i ett område i Överkalix kommun, Norrbotten. I och med denna satsning kan Vasa Vind AB bidra med förnyelsebar energi och ersätta fossila bränslen så att utsläppen av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider minskar. Sedan mars 2011 har Vasa Vind kartlagt vindförhållandena vid Hällberget i Överkalix. Förutsättningarna för vindkraft bedöms som mycket goda och Vasa Vind har därför beslutat att ansöka om miljötillstånd för en landbaserad vindkraftanläggning enligt 9 kap. Miljöbalken. Till ansökningshandlingarna ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 6 kap. Miljöbalken. Hifab AB har fått i uppdrag att projektleda framtagandet av denna miljötillståndsansökan. 1.2 Syftet med samrådet Ett samråd har för avsikt att ge myndigheter och andra berörda en möjlighet att ta del av planerna för projektet och inkomma med synpunkter som sedan tas i beaktande i den fortsatta planeringen för framtagande av miljötillståndsansökan. Samråd är ett lagkrav då en MKB ska tas fram enligt 6 kap 4 Miljöbalken. 1.3 Tillståndsprocessen Miljötillståndet beslutas av Länsstyrelsen och kräver även kommunens tillstyrkan. I Figur 1 nedan beskrivs miljötillståndsprocessen översiktligt. Samråd med myndigheter och andra berörda äger rum tidigt i processen, innan fullständig MKB och teknisk beskrivning (TB) har tagits fram. Samråd äger rum i ett tidigt skede för att lättare kunna justera planerna efter eventuella synpunkter som framkommit efter genomförda samråd. Ett inledande samråd hölls med Länsstyrelsen under hösten 2011 för att erhålla Länsstyrelsens synpunkter på framtagandet av miljötillståndsansökan med planerade undersökningar, innehåll i MKB samt samrådskrets. Samråd med övriga berörda samt allmänhet hölls under Sedan dess har kompletterande utredningar genomförts. I samband med att ansökningshandlingarna nu färdigställs lämnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter. Då alla ansökningshandlingar är framtagna skickas ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen som sedan inväntar kommunens beslut om tillstyrkan. Länsstyrelsen skickar sedan MKB:n på remiss och återkommer därefter till den sökande med en begäran om kompletteringar. Figur 1: Tillståndsprocessen vid ansökan om miljötillstånd enligt Miljöbalken 1.4 Allmänt om vindkraft Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och ett alternativ för att minska koldioxidutsläppen i världen fastlades ett beslut som innebar att det skulle finnas planmässiga förutsättningar för att vindkraften i Sverige ska kunna öka med 10 TWh till reviderades målet till 30 TWh till 2020, av dessa ska 20 finnas på land och 10 till havs. Energimyndigheten har pekat ut ett flertal områden som är av riksintresse för vindbruk. Dessa områden bör till viss del kunna tillgodose behovet för den växande vindkraften. 1

4 År 2013 producerade vindkraften i Sverige 9,9 TWh, vilket motsvarar ca 7 % av den totala elanvändningen i Sverige. Större delen av de verk som byggs i Sverige har numera en storlek på ca 2-3,5 MW. I Norrbotten fanns i juni st vindkraftverk som tillsammans har en installerad effekt på 198 MW. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix kommun, men kommunen är positiva till utbyggnaden av vindkraft och välkomnar utredningar (Översiktsplan 2007). En fördel med vindkraft som energikälla är att elproduktionen från vindkraft är som störst under vinterhalvåret, då elbehovet är som störst. Detta beror på att det ofta blåser mer under vinterhalvåret. Vindkraft kan vara en värdefull samverkan till vattenkraft eftersom vindenergi kan nyttjas då vindförhållandena är goda och istället spara den energi som fås från vattenkraft för att sedan kunna nyttjas under perioder då det blåser mindre. El produceras genom att vindkraftverken utnyttjar rörelseenergin som finns i luften, vilken sätts i rörelse av solstrålar som skapar temperatur- och tryckskillnader i atmosfären. Förenklat omvandlas vindenergin till el genom att kraften som uppstår i vindkraftverkens blad förs över till en generator via en axel och en växellåda. Landbaserade vindkraftverk har en fördel av att det oftast redan finns befintlig infrastruktur, elnät och vägar som kan nyttjas. Konsekvenserna för vindkraftverken måste dock utredas noggrant så att inte den negativa påverkan blir för stor i förhållande till nyttan. Förutsedda konsekvenser av den planerade vindkraftparken beskrivs i avsnitt 6. 2 Sökande 2.1 Administrativa uppgifter Registrerat företagsnamn: Vasa Vind AB Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Box 3235, Stockholm Ingemar Stenbeck 2.2 Om Vasa Vind AB Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver vindkraftsparker i Sverige. Vasa Vind ägs av pensionsfonder som förvaltas av HgCapital, ett brittiskt investeringsbolag som investerar i förnybar energi. Fonderna är majoritetsägare i de svenska vindkraftparkerna Havsnäs i Jämtland samt Ytterberg och Åmliden i Västerbotten. 2

5 3 Lokalisering av vindkraftparken Området som utreds för en vindkraftspark är beläget i anslutning till Hällberget väster om byn Kölmjärv, ca 25 km väster om Överkalix samhälle. Det område som är markerat på kartan i Figur 2 utgör det område som utreds för en vindkraftpark. Figur 2: Översiktskarta där planerat vindkraftområde är markerat. 3.1 Utredda alternativ Vasa Vind utreder möjliga vindkraftprojekt på flera olika platser i Sverige, varför de lokaliseringar som ansetts lämpliga att gå vidare med alla är potentiella vindkraftprojekt. Inför valet av lokalisering görs en översiktlig vindkartering och samtal med berörda kommuner förs angående planläggningen i respektive kommun. Hällberget har i ett inledande skede visat sig ha goda vindförhållanden och är lämpligt enligt kommunens befintliga planförhållanden, varför Vasa Vind har valt att gå vidare med denna lokalisering för en vindkraftpark. I MKB:n kommer processen för hur val av platser utförts att beskrivas mer utförligt. 4 Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 4.1 Teknisk beskrivning av vindkraftverk Ett vindkraftverk består i stort sett av rotor, maskinhus och torn, se Figur 3 nedan. Rotorn består av tre blad fästa vid ett nav. Vinden får sedan rotorn att rotera, vilket gör att rörelseenergin kan omvandlas till elektrisk energi via generatorn. Normalt sett producerar ett vindkraftverk energi på vindhastigheter mellan 4 m/s och 25 m/s. Verken är oftast i drift vid temperaturer mellan +35 C och ner till -30 C. Verk har vridbara maskinhus och rotorblad med justerbar vinkel som gör att verken kan anpassas efter vinden och därigenom optimera energiutvinningen. 3

6 Verken övervakas dygnet runt med hjälp av datorer som slår larm vid eventuella störningar. Regelbunden kontroll på plats av servicepersonal sker ett par gånger per år. Med beaktande av framtida val av utformning och teknik är det av stor vikt att den planerade verksamheten kan hållas på lämplig detaljnivå för att inför byggskedet behålla möjligheterna att kunna nyttja bästa möjliga teknik. Beskrivning av planerad verksamhet föreslås därför hållas på lämplig detaljnivå och omfattning för vad som krävs för att kunna bedöma de miljökonsekvenser som fordras för MKB:n. Det planerade vindkraftområdet beräknas kunna rymma upp till ca 150 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Större delen av de verk som byggs på land i Sverige idag har numera en storlek på ca 2-3,5 MW. Det innebär att den planerade vindkraftparken beräknas kunna ha en installerad effekt på ca MW. Varje verk kommer att ha ett stabilt fundament för att klara de krafter som vinden kan ge upphov till. Exakt hur fundamenten kommer att se ut varierar från plats till plats, men generellt sett kan man säga att större verk kräver kraftigare fundament. De vanligaste fundamenten som brukar användas är gravitationsfundament och bergfundament. Typ av fundament kommer att bestämmas i ett senare skede i samband med projekteringen då de geotekniska undersökningarna är klara. Den tekniska beskrivningen av den planerade verksamheten kommer att redovisas i ansökan. Figur 3: Beskrivning av ett vindkraftverks uppbyggnad. 4.2 Exempel på parklayout Ett exempel på en parklayout med 150 vindkraftverk redovisas i Figur 4 nedan. Beroende på verkens storlek krävs ett visst avstånd mellan verken. I anslutning till varje verk kommer även en uppställningsyta att skapas för kranar och service. Verk i denna exempellayout är inga slutgiltiga val, utan används av schematiskt karaktär. Verken placeras efter beaktande av vindförhållande, lämpligt avstånd mellan verk samt efter hänsyn tagen till områden där placering av vindkraftverk bör undvikas. Efter denna avvägning återstår vissa områden som anses lämpliga för placering av verk. Detta innefattar en flexibel placering av verk för optimal elproduktion efter tillgänglig teknik och hänsyn tagen till övriga intressen. 4

7 Energiproduktionen för vindkraftparken beräknas bli mellan 1000 och 1200 GWh vilket motsvarar årsförbrukningen på kwh för ca eluppvärmda normalvillor. Figur 4: Exempel på parklayout med 150 vindkraftverk. 4.3 Väg- och nätanslutningar En kartläggning av de skogsvägar som går inom vindkraftområdet har gjorts där vägarnas standard har klassificerats. Huvudvägarna genom området är till största delen i bra skick, medan många mindre förgreningar har bedömts som mindre bra eller dåliga. Vägarna och det interna uppsamlingsnätet inom vindkraftområdet kommer i första hand att följa befintliga vägar och anpassas till terräng och övriga intressen. Uppsamlingsnätet bedöms kunna bestå av kabel och kommer så långt det är möjligt att följa vägarna. Detta för att minimera påverkan. Exempel på stråk för väg- och kabeldragning för exempellayouten på 150 verk illustreras i Figur 5 nedan. 5

8 Figur 5: Exempel på stråk för väg- och kabeldragning för exempellayout med 150 verk. Den vindkraftpark som planeras vid Hällberget är av storlek som kräver anslutning till regionnätet eller direkt till stamnätet. Nätanslutning till regionalt nät eller stamnätet kommer att kräva en separat ansökan, vilken kommer att tas fram om miljötillståndsansökan blir beviljad. För anslutning till stamnätet efterfrågar Svenska Kraftnät en total effekt på minst 300 MW. Alternativ för kraftstation kommer att utredas i en nätanslutningsstudie som kommer utgöra underlag till ansökningshandlingarna. 6

9 4.4 Transporter Verken kommer att transporteras till området i mindre sektioner som sedan sätts ihop på plats. Troligen kommer sektionerna fraktas så långt som möjligt via båt till Luleå och sedan föras resterande bit med lastbil. Transporter på det interna vägnätet, dvs. de vägar som anläggs inom vindkraftområdet, kommer att trafikeras under byggnadsfasen. Efter att vindkraftverken med tillhörande anläggningar har byggts beräknas transporterna till och från samt inom området ske vid planerad service av vindkraftanläggningen. 4.5 Återställningsarbeten En vindkraftpark har i dagsläget en livslängd på ca 25 år, vilket innebär att tekniken kan ha utvecklats till den dag det är dags att återställa området där vindkraftparken varit lokaliserad. Ett alternativ kan vara att ersätta verken med ny teknik, men för det kommer det att krävas nya tillstånd. I ansökningshandlingarna kommer planerna för nedmontering och återställning att beskrivas mer detaljerat. 5 Översiktlig nulägesbeskrivning av området Följande är en beskrivning av området ur ett nulägesperspektiv, det vill säga en beskrivning av områdets förutsättningar innan en eventuell vindkraftpark har etablerats i området. 5.1 Planförhållanden och bebyggelse Planförhållanden I planeringsunderlaget för vindkraft i Norrbotten (Länsstyrelsen 2006, Planeringsunderlag för storskalig vindkraft i Norrbotten) anses området kring Hällberget vara särskilt gynnsamt för vindkraft. Det finns dock inga områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft inom kommunen. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix kommun, men kommunen är positiv till utbyggnaden av vindkraft enligt Överkalix kommuns Översiktsplan Ett tematiskt tillägg för vindkraft behöver inte tas fram enligt möte med Överkalix kommun ( ) Fastigheter och bebyggelse Inom det planerade vindkraftsområdet har det inte dokumenterats några fast boende. Närmaste byar utgörs av Kölmjärv, Tallsjön, Talljärv, Tallberg, Dockasberg, Forsnäset, Kesasjärv och Marsjärv, där den närmaste är Talljärv med dokumenterade bebodda hus ca 1-2 km från vindkraftområdet (se Figur 6). 7

10 Figur 6: Fastigheter inom det ljusblåa fältet ligger inom 2 km från vindkraftområdet. 5.2 Intilliggande verksamheter Inom eller i närheten av det planerade vindkraftområdet bedrivs skogsbruk och rennäring. Samråd har hållits med identifierade verksamheter och näringar i närheten av vindkraftområdet, inklusive försvaret, civil luftfart och telekommunikation Rennäringen De samebyar som använder området för den planerade vindkraftparken är Gällivare och Ängeså samebyar. Ängeså sameby är en koncessionssameby som blivit tilldelad ett visst område av Länsstyrelsen. Enligt Sametingets officiella uppgifter använder Ängeså sameby området som utreds för vindkraft under januari till april för vårvinter- och vinterbete. Gällivare samebys fastställda samebygräns går inte in på det planerade vindkraftområdet. Gällivare sameby använder dock det planerade vindkraftområdet baserat på sedvanerätt. Direkt öster om området finns en flyttled. Samebyarnas nyttjande av det planerade vindkraftområdet kommer att utredas ytterligare inför framtagandet av MKB:n. 5.3 Naturmiljö En naturvärdesinventering har utförts under 2011, vilken kommer att användas som underlag till framtagandet av MKB:n. Även en kungsörnsinventering, en fågelinventering inom våtmarker och en fladdermusutredning har genomförts och kommer att utgöra underlag för MKB:n. 8

11 Inom vindkraftområdet finns vissa områden med naturvärdesobjekt av klass 1 och 2 (bedömning gjord av Enetjärn Natur AB som utfört naturvärdesinventeringen), Natura 2000-områden, naturreservat, områden med nyckelbiotoper, våtmarker av klass 1 och 2 samt naturvårdsskog (se Figur 7). En bedömning har gjorts med avseende på områdenas känslighet huruvida respektive område ska undvikas vid placering av verk. Figur 7: Naturvärden inom det planerade vindkraftområdet. 9

12 5.4 Kulturmiljö En kulturvärdesinventering genomfördes under hösten - vintern Denna utredning kommer att utgöra underlag till MKB:n. Väster om området, kring Rikti-Dockas, finns ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Se Figur 8. Rikti-Dockas nybygge är klassat som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Ett byggnadsminne är det starkaste kulturhistoriska skyddet som bebyggelse kan få i Sverige. Rikti- Dockas nybygge omfattar elva byggnader; tre bostadshus, sommar- och vinterladugård, bagarstuga, härbre, utedass och lador, vilka är belägna i en skogsbygd i ett bevarat avskilt läge i skogslandet. Detta byggnadsminne ger än idag en uppfattning om levnadsvillkoren under talet. Figur 8: Kulturvärden inom det planerade vindkraftområdet. 5.5 Friluftsliv och rekreation Friluftslivet har i ett inledande skede bedömts utgöras av skoterkörning samt jakt och fiske. Ett skoterspår har lokaliserats inom vindkraftområdet. 10

13 6 Översiktlig bedömning av förutsedd miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer att tas fram där direkta och indirekta konsekvenser som den planerade vindkraftparken på Hällberget kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö identifieras och beskrivs. Dessutom kommer hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt hushållning med material, råvaror och energi att beskrivas. Slutligen görs en samlad bedömning av de positiva och negativa effekterna på människors hälsa och miljön. Figur 9 illustrerar hur bedömningen av vindkraftparkens effekter på omgivningen kommer att tas fram. Först identifieras en påverkan. Beroende på om påverkan är positiv eller negativ tas ett förslag på åtgärd fram. Vid negativ påverkan ges i första hand ett förslag på hur påverkan elimineras och i andra hand hur påverkan reduceras. Efter genomförd åtgärd görs en ny bedömning av konsekvenserna. Figur 9: Bedömning av vindkraftparkens effekter på omgivningen De krav på MKB som krävs för denna typ av ansökan regleras i 6 kap Miljöbalken samt i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. MKB:n kommer att utformas utgående från dessa krav samt efter Länsstyrelsens vägledning. Vindkraftparker påverkar miljön under tillverkningen, uppförandet samt under drift och avveckling. Den miljöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den som uppstår i uppförandefasen, det vill säga ljud från transporter och anläggningsarbeten. Det mesta av materialet i ett vindkraftverk kan återvinnas och när området inte längre ska användas för vindkraftproduktion kan platsen återställas helt. 6.1 Motstående intressen För att tillgodose den förutsedda påverkan på motstående intressen har hänsyn tagits till dessa vid framtagande av exempellayout. Bedömningen av påverkan på motstående intressen kommer att beskrivas i MKB:n efter genomförda samråd. Exempellayouten kan efter genomförda samråd komma att justeras med beaktande av ny information gällande påverkan på motsående intressen för att undvika eller minska eventuell negativ påverkan. Påverkan på rennäringen kommer att bedömas efter samtal med berörda samebyar samt efter genomförd konsekvensanalys på rennäringen. Omfattning och genomförande av konsekvensanalys kommer att diskuteras med berörda samebyar. 6.2 Landskapsbild Ett landbaserat vindkraftverk påverkar landskapsbilden och hur detta upplevs är en subjektiv bedömning och varierar för olika människor. Visuell påverkan kommer att illustreras genom fotomontage i dataprogrammet WindPro. Foton har tagits från olika vädersträck och från de olika byarna runt vindkraftområdet. Även kända utsiktsplatser såsom Brännaberget och Lappberget har utgjort utgångspunkter för fotovyer. 11

14 6.3 Hushållning med naturresurser På ca 6 månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som använts för tillverkningen. Vindkraft är förenligt med begreppet hushållning med naturresurser då energikällan, vinden, är förnyelsebar. Vindkraften kan dock inte lagras på samma vis som vattenkraften kan lagras i dammar och det går inte heller att styra var det ska blåsa, när eller hur starkt. Därför behöver Sverige även andra energiformer när det inte blåser och i Norrbotten utgör vattenkraften ett mycket gott supplement. 6.4 Naturmiljö Påverkan på naturmiljö vid landbaserad vindkraft sker främst på mark när fundamenten byggs och när vindkraftverken transporteras. Miljöpåverkan sker också i form av att mark tas i anspråk för kraftverken, vid ny vägdragning och för nedgrävning av kablarna. Flera utredningar av naturmiljön i området har genomförts, till exempel naturvärdesinventering, inventering av häckande fågel i våtmark samt en fladdermusinventering. Den naturmiljö som bedömts som extra känlig för vindkraftverk har undantagits från vindkraftområdet och kommer därför inte att påverkas av den planerade vindkraftparken. Befintliga vägstråk kommer att utnyttjas i möjligaste mån och kabeldragningen kommer att ske längs med vägarna. 6.5 Kulturmiljö Kulturmiljön kan främst påverkas om landskapsbilden förändras. Fotomontagen kommer att visa hur stor den visuella påverkan kan bli. 6.6 Luftkvalitet Vindkraft producerar ren energi som inte ger upphov till utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle. Påverkan på luft kommer främst att uppstå i samband med transport av verken till vindkraftområdet samt under uppbyggnadsfasen via emissioner från lastbilar och arbetsmaskiner. 6.7 Hälsa och säkerhet Buller och vibrationer Vindkraftverk uppger främst ett aerodynamiskt ljud när rotorn roterar samt ett mekaniskt ljud från generator och växellåda. Det mekaniska ljudet har reducerats och hörs sällan med anledning av ljudisolerande maskinhus. Hur ljudet sprids i omgivningen beror på en mängd faktorer såsom topografi, vindriktning, temperatur, luftfuktighet etc. Det kan även uppstå en så kallad maskeringseffekt av ljudet, d.v.s. att ljudet döljs av andra ljud i omgivningen, t.ex. en väg eller en industri eller andra helt naturliga ljud så som lövprassel och vindsus. När vindhastigheten ökar så ökar även de naturliga ljuden i omgivningen vilket betyder att maskeringseffekten ökar. Om avståndet från verket överstiger 500 m brukar normalt sett omgivande ljud dölja vindkraftverkens ljud (Naturvårdsverket 2001). Ljud från vindkraftverk kan upplevas som störande. Idag placeras dock verken på tillräckligt stort avstånd från bebyggelse så att detta inte ska upplevas som ett problem. Ljud som är oönskat benämns allmänt som buller. Om man kontinuerligt utsätts för buller kan ohälsa uppstå med effekter som stress och sjukdom. Den störning som vindkraftverk kan ge upphov till på grund av oönskade ljud är subjektiv och den påverkansgrad som kan uppstå varierar därför från person till person. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller nattetid används för buller vid vindkraftverk. Riktvärdet utomhus nattetid vid bostäder är 40 db(a) i ekvivalent ljudnivå och 55 db(a) för momentana ljud. 40 db(a) går att jämföra med ljudet från ett modernt kylskåp. Vid planering av 12

15 en parklayout gäller att hålla avstånd så att gällande riktlinjer följs. I Figur 10 visas beräknad yttre gräns för hur långt från vindkraftparken 40 db(a) kommer att kunna uppmätas utifrån en exempellayout på 150 verk. Figur 10: Den orangea linjen visar en beräknad gräns för hur långt från vindkraftparken som 40 db(a) kan uppmätas utifrån exempellayout med 150 verk Skuggor och reflexer Vindkraftverk kan skapa skuggor och reflexer som kan upplevas som störande. Reflexer kan dock undvikas med matt ytbehandling. Skuggor kan antingen undvikas genom att placera vindkraftverken norr om bostäder som kan tänkas bli störda eller genom att stänga av verken när det finns risk att skuggor kan uppstå (med hjälp av skuggsensorer). Problemet är som störst vid solens upp- och nedgång, under våren och 13

16 hösten. 1,5 km från verken uppfattas skuggningen bara som en svag ljusförändring och på ca 2-3 km avstånd är de normalt sett inte synliga alls. Boverket har tagit fram riktlinjer för vad som kan anses lämpligt vad gäller skuggeffekter från vindkraftverk. Boverket anger att den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats bör vara högst 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Dessa riktlinjer kommer den sökande att följa. I Figur 11 nedan har uppskattad skuggtid per år beräknats för en exempellayout på 150 verk. Figuren illustrerar den yttre gränsen för var 8 timmars sannolik skuggtid per år kan uppstå. Figur 11: Den orangea linjen markerar yttre gränsen för 8 timmar sannolik skuggtid per år utifrån exempellayout med 150 verk. 14

17 6.7.3 Iskastning Under vissa väderförhållanden då luften är fuktig och kall kan det uppstå isbildning på rotorbladen. Detta är viktigt att åtgärda både ur säkerhets- och produktionssynpunkt. Problem med iskastning kan undvikas genom att använda uppvärmningsbara rotorblad och/eller rotorblad med speciella ytskikt. Vindkraftområdet kommer att skyltas med varningstext för att ytterligare öka säkerheten Hindersbelysning Vindkraftverken kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen. Enligt dessa kommer vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter, i ytterkant av parken, markeras med ett högintensivt vitt blinkande ljus. Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerat med lågintensivt, rött, fast sken. 6.8 Samhällsaspekter Det övergripande målet för Överkalix kommun är att ge förutsättningar för att uppnå en gynnsam befolkningsutveckling och skapa ett livskraftigt Överkalix. (Överkalix Översiktsplan 2007). En vindkraftpark skulle innebära en stor satsning i området och skulle leda till ett flertal arbetstillfällen framförallt under byggtiden men även under driften. 7 Tidplan Vasa Vind AB avser att inlämna en ansökan om miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken till Länsstyrelsen i Norrbotten under våren Synpunkter och kontaktuppgifter Synpunkter på vindkraftprojektet kan skickas till den 12 mars 2014 Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen av projektet. Synpunkter skickas skriftligen till: Adress: Vasa Vind AB, Box 3235, Stockholm E-post: Vid frågor kontakta: Har Ni övergripande frågor om vindkraftprojektet eller frågor om Vasa Vind AB kan Ni ta kontakt med Vasa Vind AB:s kontaktperson: Ingemar Stenbeck, , 15

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Vindkraft SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Min bakgrund Teknik & Utveckling 10 personer 2 civilingenjörer Teknisk Fysik 2 civilingenjörer Elektro 2 civilingenjörer Maskinteknik

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer