För en bättre miljö. ute och inne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För en bättre miljö. ute och inne"

Transkript

1 För en bättre miljö ute och inne

2 Fotograf: Åke E:son Lindman Redan 1958 började Ecophon tillverka de första ljudabsorbenterna av glasull i Sverige för att förbättra ljudmiljön på arbetsplatserna. Idag är vi en global leverantör av akustiklösningar som bidrar till god inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industrilokaler. Ecophon ingår i Saint-Gobain-koncernen och har försäljningskontor och återförsäljare i många länder. Ecophons vision är att vara världsledande inom akustiksystem för tak och vägg genom att erbjuda slutanvändarna högsta mervärde. Ecophon har en löpande dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut och medverkar till utformningen av nationella standarder avseende rumsakustik. Ecophon bidrar till en god arbetsmiljö överallt där människor arbetar och kommunicerar. 2 Ecophon Group 2010, Omslag: Shutterstock, Mandy Godbehear, Illustrationer: Citat AB.

3 Vårt ansvar för människa och miljö Social och ekonomisk utveckling är bra och nödvändig för samhället. Men den socioekonomiska utvecklingen sker i allt snabbare takt och den negativa effekten på den omgivande miljön blir allt större. Därför måste vi hitta nya vägar och utvecklingsmetoder som värnar om naturen och oss själva. Jordens resurser sinar Enligt miljöorganisationen WWF, som Ecophon samarbetar med, visar studier att de senaste 40 årens jakt efter rikedom och välstånd har inneburit enorma påfrestningar på vår planet översteg mänsklighetens förbrukning jordens biokapacitet med 50 procent, vilket visar att gränsen för långsiktigt hållbar konsumtion sedan länge är överskriden. Många av de miljöproblem världen står inför idag är resultatet av vårt beroende av fossila bränslen. Att använda förnyelsebara resurser är därför den väg vi måste välja för att undvika den negativa miljöpåverkan som är förknippad med utvinning och bearbetning av fossila bränslen. Ecophons bidrag till en bättre miljö På Ecophon vet vi att produktion och affärsverksamhet alltid påverkar miljön mer eller mindre. Vi fokuserar därför på att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att satsa hårt på ännu miljövänligare tillverkning och produkter. Hållbar affärsutveckling För att uppnå hållbar affärsutveckling arbetar Ecophon med olika sidor av hållbarhet för bättre miljö, ekonomisk stabilitet, hälsa och säkerhet, etik och samhällsansvar. 3

4 A sound effect on people vårt löfte Ända sedan grundandet för över 50 år sedan har vårt företag arbetat för en bättre ljudmiljö i kontor, undervisnings- och vårdlokaler. Människan och ljudet En optimal ljudmiljö med fokus på effektivitet och välbefinnande är viktigt för de rumsmiljöer där människor vistas, umgås och arbetar. Genom vår kunskap om rumsakustik och effektiva akustiksystem bidrar vi till att skapa en optimal ljudmiljö utifrån människors behov och typ av verksamhet. Ecophons akustiksystem består av absorbentskivor med en kärna av glasull, där skivans yta är försedd med olika typer av ytskikt. Ecophon har utvecklat konceptet Room Acoustic Comfort där vi ger tips och råd om hur man skapar en god ljudmiljö. Det innebär i korthet att, innan man väljer akustiklösning måste man identifiera människors ljudönskemål, förstå typen av aktivitet som rummet är avsett för, samt använda relevanta akustiska parametrar. Då har man skapat goda förutsättningar för att beskriva, skapa och kontrollera att ljudmiljön uppfyller uppställda krav och önskemål. Miljön i fokus Vårt löfte A sound effect on people betyder att vi har som målsättning att bidra till människors välbefinnande. Detta sker genom vårt bidrag till bra ljudmiljöer samt via våra insatser för att minska vår miljöpåverkan. Eftersom klimatförändringen idag allmänt anses som det främsta miljöproblemet, har vi valt att, förutom flera andra viktiga insatser, fokusera på produkternas koldioxidutsläpp. Vi kommer att beskriva områden där vi lyckats bra, vilka aspekter vi vill förbättra, samt vilka miljömål vi har för de kommande åren. Det här dokumentet visar de senaste resultaten av vårt arbete med att identifiera, beskriva och reducera vår verksamhets och våra produkters inverkan på miljön allt från rå- och grundmaterial och vår tillverkningsprocess, till hanteringen av uttjänta produkter. Gert-Jan van Doormalen vvd Saint-Gobain Ecophon 4

5 Fotograf: Ole Jais 5

6 Redovisning av vårt miljöprogram och våra mål I Ecophons miljöprogram beskrivs våra insatser för att förbättra vårt miljöarbete med avseende på vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Programmet kräver aktivt deltagande från alla våra koncernföretag, men även stort engagemang från våra leverantörer och affärspartners. Våra övergripande miljömål ligger till grund för kvantifierbara miljömål. Övergripande miljömål 1. Reducera koldioxidbelastningen för att begränsa vårt bidrag till växthuseffekten. 2. Öka andelen återvinning av uttjänta produkter, spill och tillverkningsrester. 3. Spara energi, vatten och andra resurser, speciellt de som är begränsade eller kostbara för miljön. 4. Reducera eller eliminera eventuella utsläpp till vatten, luft och mark. 5. Utveckla och finna komponenter med ännu bättre miljöegenskaper till våra system och produkter. 6. Ställa miljökrav på våra leverantörer, deras varor och tjänster. 7. Fördela miljöansvar, erbjuda utbildning och delge information så att alla kan bidra till vårt miljöarbete. 8. Alltid sträva efter att våra kunder får den bästa lösningen för såväl den inre som den yttre miljön. På nästa sida ger vi några exempel på detaljerade och kvantifierbara miljömål som vi har för avsikt att uppfylla. Fotograf: Photos.com 6

7 Miljömål en investering i framtiden Eftersom vårt verksamhetsområde hela tiden växer finns ett behov att förena ekonomisk framgång med hållbar utveckling. Resultatet av vårt arbete med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan kommer att tolkas och utvärderas med hjälp av en genomsnittlig akustikskiva. Volymtillväxt Resursförbrukning Volymtillväxt Avfallsdeponi 60 % 80 % Energiförbrukning/m ² 10 % 25 % Återvinning 40 % 20 % Återvinningsgraden ökar starkt Ecophon har med framgång infört en återvinningsteknik där vi omvandlar glasullsdamm från tillverkningsprocessen till EcoDrain pellets. Tekniken ska utvidgas till att även omfatta uttjänta akustikplattor i framtiden. På lång sikt är vårt mål att implementera den här typen av återvinningsteknik även utanför våra egna produktionsanläggningar. Vi föreställer oss att under de kommande 10 åren kommer merparten av våra akustikskivor som installeras idag att kunna återvinnas när de har tjänat ut. Från vaggan till graven kommer då att bli från vaggan till vaggan nya produkter tillverkas av gamla Energiförbrukningen ska reduceras Att minska energiförbrukningen är ett våra främsta miljömål. Vårt mål är att den totala energiförbrukningen i Ecophons anläggningar ska ha reducerats med 25 procent till 2020, räknat per genomsnittlig akustikskiva, Genomsnittlig skiva kg CO ² /m ² Renewable energy 60 % 2,73 20 % 2,2 Fossil and nuclear energy Andelen förnyelsebar energi ska öka Baserat på ökad tillväxt och produktionskvantitet, har vi även för avsikt att öka andelen förnyelsebar energi och därmed minska förbrukningen fossil energi och kärnenergi. Målet är att öka andelen förnyelsebar energi i Ecophons anläggningar från dagens 30 procent till 60 procent Koldioxidutsläppen ska reduceras Förutom de interna åtgärder som vidtas för att minska koldioxidutsläppen, kommer vi att kräva stort engagemang från våra partners. I nära samarbete med våra leverantörer av råmaterial och grundmaterial till våra akustikskivor, samt med våra transportörer, strävar vi gemensamt efter att minska koldioxideffekten från en genomsnittlig akustikskiva med 20 procent till

8 Innemiljön ska vara sund och behaglig Nyttan med en god ljudmiljö är odiskutabel och är ytterst kostnadseffektivt för samhälle och företag. Alla mår bättre, kan prestera mer och stressen minskar. Ett hållbarhetsmål som alla borde kunna enas om. Detta är den främsta orsaken till att Ecophon vill förbättra våra innemiljöer i allmänhet och ljudmiljön i synnerhet timmar i skolsalen Låt oss säga att ett klassrum har 25 elever och några lärare. Rummet används kanske sex timmar per dag, fem dagar i veckan i 40 veckor, alltså i timmar under ett år. Om man antar ett en skola renoveras eller byggs om efter 20 års tid, ligger användningstiden på timmar för ett klassrum som i genomsnitt brukas av drygt 25 elever och en lärare. Totalt handlar det då om uppemot individtimmar eller mer under klassrummets livslängd. Flera undersökningar* har visat att brister i ljudabsorption leder till försämrad inlärning, medan risken för stress, hörselskador och tinnitus ökar. Att välja rätt akustiklösning gör livet hälsosammare, behagligare och effektivare samtidigt som samhällskostnaderna minskar eftersom fler elever uppfyller inlärningskraven och sjukskrivningarna bland personalen minskar. Effektivare kontor Det har visat sig att ljud som uppfattas som positiva kommer från människor som sitter nära lyssnaren, medan ljud på längre avstånd upplevs som störande. Utmaningen ligger i att balansera ljudmiljön så att både koncentration och kommunikation stöds i kontorsmiljön. I öppna kontor är ljudutbredningen en viktig parameter för att utforma och kontrollera ljudmiljön, vilket går att mäta. Rätt ljudabsorbenter, på rätt plats och i rätt mängd gör kontoret effektivare och behagligare att vistas i. Gör vården humanare På ett sjukhus kan en välplanerad ljudmiljö bidra till bättre sömn och vila för patienterna, medan personalen får lättare att uppfatta signaler och röster och därmed snabbare kan vidta åtgärder. Studier har visat att mindre stress gör att vårdtiderna reduceras. Räknat på antalet vårdtimmar, dygnet runt, är en effektiv ljudmiljö en ytterst lönsam investering. Tänk på att ett sjukhus ska fungera i kanske 50 år. Förbättrar arbetsmiljön i industrin Effektiva ljudabsorbenter i tak och på väggar kan sänka ljudnivån väsentligt i många industrier. Sänkt ljudnivå bidrar till förbättrad kommunikation, hälsosammare arbetsklimat och ökad bekvämlighet där t.o.m. hörselskydd ibland inte längre behövs. * Stress: Acoustic Ergonomics of School, University of Bremen. 2005, Impaired hearing and tinnitus: Akademiska sjukhuset ** Acoustic design for health a study on acoustics at a CCCU (Coronary Critical Care Unit), Karolinska Universitetssjukhuset 8

9 Fotograf: Mikko Pekki, Studio Sempre Oy Fotograf: Åke E:son Lindman Ljudmiljön i öppna kontor påverkar människornas psykologiska och fysiska välmående. Människor distraheras lätt av röster och bakgrundsljud, men har samtidigt ett avgörande behov av att kunna kommunicera. En väl genomtänkt rumsakustik gör livet lättare för alla och ökar effektiviteten. Ju mer komplicerad uppgiften är, desto mer störande kan oönskat ljud vara i skolan. En god akustisk miljö ger lärare, elever och förskolelärare bästa möjliga förutsättningar för deras utbildningsambitioner samt bidrar till deras välbefinnande. Fotograf: Studio-e Fotograf: Patrik Leonardsson Inom vårdsektorn är en välplanerad akustisk miljö särskilt viktig eftersom den ökar välbefinnandet för personalen. Sömnen förbättras och stressen minskar bland patienterna. En god ljudmiljö bidrar också till ökad integritet och säkerhet. Studier visar att vårdtiderna kan bli kortare och återbesöken färre, vilket minskar vårdkostnaderna. En bättre ljudmiljö kan öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och risken för arbetsplatsolyckor i många industrier, storkök, etc. 9

10 Modell för bedömning av miljöpåverkan Vår ansvarsfulla hållning i klimatfrågan börjar med en bedömning av vilken miljöpåverkan en produkt har under sin livscykel, med hjälp av en livscykelanalys (LCA). LCA ett verktyg, medan andra verktyg kan vara eko-design, miljömärkning, koldioxidavtryck, miljödeklarationer och hantering av uttjänta produkter. Som en del av det interna miljöprogrammet har Ecophon genomfört livscykelanalyser för sina produkter genom Ecobilan SA (Pricewaterhouse Coopers) enligt internationell ISO ISO standard. Livscykelanalys ligger även till grund för de internationellt standardiserade miljödeklarationerna, EPD (Environmental Product Declaration), som upprättas för Ecophons olika produkter och system. Ecobilan är känt världen över som en innovativ och tekniskt avancerad ledare vad gäller tillämpning av teknik, tjänster och produkter avseende livscykelanalys. Sedan mars 2000 ingår Ecobilan i Pricwaterhouse Coopers (PwC) avdelning Global Sustainability Services. Livscykelanalys för en akustikskiva Vi utgår från en genomsnittlig akustikskiva från Ecophon, som vi definierat utifrån de vanligaste fysiska egenskaperna för en produkt tillverkad av Ecophon. Genom att använda en kvadratmeter av skivan som funktionell enhet*, får vi en överblick över dess påverkan på miljön från tillverkningen av grundmaterialet, tillverkningen av akustikskivan, via transporten till installationsplatsen och installationsprocessen, fram till att skivan deponeras som avfall eller återvinns. Format: 1000 x1000 mm Tjocklek: 20 mm Kantutformning: Kant E Yta: Akutex FT Vikt: 1,5 kg/m 2 * En funktionell enhet (FU) motsvarar ett kvantifierat resultat av ett produktsystem och används som referensenhet i en livscykelanalys. Den funktionella enheten för en byggprodukt utrycks baserat på relevanta tekniska egenskaper (nyttan) hos byggprodukten när den integreras i en byggnad. För Ecophons produkter, är den funktionella enheten ljudabsorptionen per m 2, under ett år, med garanterat stipulerade produktprestanda. Våra system innefattar även material och komponenter, till exempel bärverkssystemen som i huvudsak är tillverkade av galvaniserat stål och till 50 procent består av återvunnet material. Andra viktiga komponenter är bland annat integrerad belysning. Belysningsarmatur med HF-don levereras också sedan många år tillbaka. Dessa komponenter kommer att bedömas ur miljöperspektiv i nästa fas. 10

11 Miljödeklarationer Environmental Product Declarations De senaste decennierna har intresset för att förbättra produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln ökat. I byggsektorn har utvecklandet av byggcertifieringssystem lett till ökade krav på information om byggprodukternas miljöpåverkan. Syftet med miljödeklarationen (EPD) är att på ett objektivt och standardiserat sätt ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den färdiga produktens eller tjänstens miljöpåverkan under hela värdekedjan. Som standardiserad metod för att beskriva en produkts totala miljöpåverkan har miljödeklarationer två stora fördelar: Med hjälp av EPD-studier får tillverkarna kunskap om källorna till deras produkters miljöpåverkan och EPD:n i sig gör det möjligt för köparna att välja produkter med liten miljöpåverkan. På Ecophon har vi bestämt oss för att kommunicera miljöinformationen för våra produkter genom miljödeklarationer typ III**. Svanenmärkta akustiksystem Ecophon har sedan 1995 låtit miljömärka produkter med Svanen och uppfyller därmed Nordisk Miljömärkningsnämnds kriterier och krav vad gäller hela produktens livscykel, från råvara till återvinning. Kraven omfattar utsläpp och ohälsosamma emissioner, avfallshantering, energi- och resursförbrukning. Svanenmärkning bygger på en Typ I-deklaration*. 06/2009 Product Characterization - By considering the functions of this product, the functional unit can be described as follows: Construction product: The product in question is Ecophon Focus E whose main function is acoustical absorption. The weighted sound absorption coefficient αw of the product equals 0.9 Including: Quantity of wool for 1 m2 of product : 1.6 kg Thickness of wool : 20 mm, Surfacing : glass tissue : 50 g/m² Packaging for the distribution and transportation: o cardboard : 26 g/m² o wood pallet: pallets/m 2 Product used for the implementation (nature and quantity): None Scrap rate during the implementation and maintenance: (including replacement part if any): 5 % - 50 years - See the technical documentation for more technical characteristics. Notes : ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in conformity with NFP and ISO series standard Ecophon Focus E JUNE 2009 Environmental impact are defined and calculated according to the French standard NF P for the fulll life cycle The total primary energy represents the sum of energy sources directly extracted from the natural resources (natural gas l, oil, coal, uranium ore, biomass, hydraulic energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, ) The total primary energy is divided into non renewable energy and renewable energy The total primary energy is divided into feedstock energy (part of total primary energy including in the product or Lower Calorific Value of the product) and process energy (part of total primary energy used in the process within the process excluding energy input for production and delivery of this energy) The «grey energy» has no standardised definition, so it is not including in the French standard NF P Inventories of life cycle have been made in 2009 and aggregation of data is calculated from the TEAM software version 4.0. Saint-Gobain Ecophons miljödeklarationer (EPD) innehåller uppgifter om följande miljöfaktorer: Förbrukning av energiresurser (total primärenergi, processenergi, dvs. bränsleenergi och förnyelsebar energi) Förbrukning av abiotiska resurser (ADP)* Klimatförändring* Vattenförbrukning Avfall (totalt, farligt, ofarligt avfall och inert avfall) Bildandet av fotokemiska oxidanter* Utarmning av det stratosfäriska ozonlagret** Luftförsurning* Eutrofiering** * enligt definition i NF P ; ** enligt definition i NF P del III Environmental impact (total life cycle) (1) 1 Environmental impact Value by FU for DVT Consumption of energy resources Total primary energy Renewable energy 101 MJ 15.8 MJ Non renewable energy 85 MJ 2 Depletion of natural resources (ADP) 3 Water consumption 4 Solid waste kg equivalent antimony (Sb) 41.7 litres Eliminated waste : Recovered waste (total) kg Hazardous waste kg Non hazardous waste 2.79 kg Inert wastes Radioactive waste kg kg kg equivalent Atmospheric acidification 7 Air pollution CO kg equivalent SO2 3 8 Water pollution m 3 3 m 3 Destruction of stratospheric ozone layer 10 N/A indicator (non standard NF P01 010) Formation of photochemical ozone Another kg equivalent ethylene 11 Eutrophication 0.12 g PO4 3 equivalent For more information: Company name: Saint Gobain ECOPHON AB Contact: Alina Dulaurent Tel: (0046) Fax: (0046) E mail : gobain.com Fakta miljödeklarationer *Typ I-deklarationer, exempelvis Svanenmärkning Miljömärkning med Typ I (iso 14024) syftar i första hand till att genom en symbol vägleda konsumenter för att enkelt kunna göra miljömedvetna inköpsval. Systemet bygger på ett antal utvalda kriterier som fastställts av en expertgrupp utifrån ett livscykelperspektiv. Typ-II-deklarationer, exempelvis materialdeklarationer Deklarationer typ II (ISO 14021) är egna miljöuttalanden, där importörer, tillverkare eller grossister själva beskriver miljöegenskaperna genom att lämna ut uppgifter som är relevanta för miljöbedömning. Det förekommer ingen oberoende kontroll av uppgifterna som lämnas. Det förutsättas att branschen utför intern kontroll. ** Typ III-deklarationer Miljödeklarationer typ III (ISO 14025) är standardiserade, LCA-baserade verktyg som används för att kommunicera en produkts eller ett systems miljöpåverkan, och används världen över av företag och organisationer. Här används kvantitativa data som fokuserar på resursförbrukning, emissioner och potentiella miljöeffekter. Systemet administreras av en oberoende organisation och extern kvalitetssäkring genomförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. 11

12 Akustikskivor ur miljöperspektiv Råmaterial och tillverkning av basmaterial Raw material suppliers Glasull består till mer än 70 procent av återvunnet glas Över 70 procent av basmaterialet i Ecophons akustikskivor utgörs av återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull. Resten består av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda. Färg Redan för ca 30 år sedan började Ecophon använda vattenbaserad färg till akustikskivornas ytskikt. På senare år har vi utvecklat en teknik för att minska färgåtgången i samarbete med våra färgleverantörer. Den nya ytan på våra akustikskivor, Akutex FT, är ett resultat av detta. Genom att använda bag-in-box - behållare har vi minskat spillet och vår vattenförbrukning. Bindemedel De bindemedel i glasullen som använts för att garantera styrkan i Ecophons akustikskivor har hittills varit petroleumbaserade. Ecophon har utvecklat en ny bindemedelsteknologi som heter 3RD Technology. Den innebär ett förnyelsebart växtbaserat bindemedel i glasullen. Det nya bindemedlet används redan i vissa produkter och målet är att på sikt använda det nya bindemedlet i samtliga våra glasullsabsorbenter. Ecophons tillverkning Production Energianvändning och typ av energi Energin som används i Ecophons svenska anläggning kan fördelas på följande sätt: 55 procent förnyelsebar energi (vattenkraft), 42 procent kärnkraft och 3 procent fossil energi. Vårt mål är att öka andelen förnyelsebar energi. Återvinning av tillverkningsrester Ecophon har utvecklat EcoDrain, en pelleterad produkt som används som dräneringsmaterial på avfallsdeponier istället för grus. EcoDrain tillverkas genom att man krossar, mal och pelleterar glasullsdamm från produktionsprocessen. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket även minskar transportbehovet. Förpackning Ecophons akustikskivor och bärverkssystem levereras i återvinningsbara kartonger. Inplastningen består av polyetenfilm (PE), som kan återvinnas. Vi övervakar löpande våra transporter till Europa och andra delar av världen. I det gula fältet på kartan finns vårt främsta transportområde. 12

13 Transporter Transport Transporter Huvuddelen av de färdiga akustikskivorna transporteras till kunderna med lastbil, fartyg eller järnväg, beroende på tillgängliga transportresurser och kundernas önskemål. Glasull är ett mycket lätt material och totalvikten för de lastade fordonen blir därför förhållandevis låg jämfört med andra typer av byggskivor, som ofta är avsevärt tyngre. Bränsleförbrukning (l/km) Exempel En långtradare som är 18 meter lång (70 m 3 /26 tons lastkapacitet) kan ta cirka m 2 av ett Ecophon akustiksystem bestående av akustikskivor (absorptionsklass A), bärverk och tillbehör. Den totala vikten blir 9 ton. Om vi i stället väljer att lasta samma lastbil med m 2 akustikskivor av våtpressade fiber där skivorna är 18 mm tjocka (motsvarar absorptionsklass A) och vikten är 3,3 kg/m 2 blir den totala lastvikten, dvs. skivor plus bärverk och tillbehör, 15,3 ton. Bränsleförbrukningen för de två alternativen visas i diagrammet. Om vi antar att transportsträckan motsvarar avståndet från Hyllinge till Hamburg, 575 km, (vilket är det transportavstånd som används i LCA för den genomsnittliga Ecophon-skivan ) får vi följande bränsleförbrukning: Lastkapacitet (t) Ecophon-alternativet: 167 liter Våtpressat-alternativet: 196 liter dvs. en ökning på cirka 17 procent. Ett tredje alternativ, som det kan vara intressant att jämföra med, är när man väljer ett akustiktak med ännu högre vikt, så att man kommer upp i den maximala lastkapaciteten (26 ton). I det fallet blir bränsleförbrukningen 242 liter för samma sträcka. Prestanda för europeisk dragbil med trailer Diagrammet avser bränsleförbrukning och utsläpp för en typisk fjärrgående lastbil i centrala Europa. Beräkningsunderlaget är baserat på NTM:s* Road report, som i sin tur har sin utgångspunkt i EU-initiativet Artemis med följande antagande: * Nätverket för transporter och miljön (NTM) är en ideell förening i Sverige som bildades 1993 och har som mål att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Lastbilstyp: Dragbil + semitrailer. Lastkapacitet: 26 ton. Totalvikt: 40 ton (max). Vägtyp: Motorväg. Trafik: Tät. Installationsfas Installation use Sinnrika akustiksystem ger mindre spill Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och minskar svinnet. Systemen kan integreras med varandra och kombineras. I samarbete med våra kunder och intressenter strävar vi ständigt efter att hitta nya och innovativa sätt att minska spillet på installationsplatsen. Till exempel samarbetar vi ofta med arkitekterna för att designa avfallet så att våra produkter ska generera minsta möjliga avfall när de installeras och används i byggprojekt. Avfallsdeponering och återvinning Disposal Avfallsdeponering och återvinning Idag återvinns inte uttjänta akustikskivor systematiskt utan merparten skickas till ett avfallsdeponier för ofarligt avfall, dvs. till den vanliga tippen. Men situationen är på väg att förändras, eftersom Ecophon har utvecklat en framgångsrik återvinningsteknik i form av pellets för markdränering. Återvinningssystemet, som ursprungligen använts för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen till EcoDrain, kommer framöver att även omfatta uttjänta glasullsabsorbenter. 13

14 Vår akustikskiva och koldioxidbelastningen Här beskriver vi hur en genomsnittlig Ecophon akustikskiva påverkar miljön under livscykelns olika faser, med hjälp av beräkningar baserade på interna LCA-data. Den genomsnittliga akustikskivan är vårt riktvärde som vi använder för att kommunicera våra framtida förbättringar och våra miljömål. Baserat på LCA-beräkningar från vaggan till graven är det totala koldioxidutsläppet för denna indexskiva 2,7 kg/m 2 under hela dess livscykel, från utvinningen av råmaterialet till att den utrangerats. Detta är vårt nyckeltal och riktvärdet för våra insatser för att begränsa vår påverkan på miljön. Vi kommer med uppdaterad information regelbundet framöver för dem som vill följa våra miljöinsatser. Från vaggan till graven Koldioxidutsläpp från en genomsnittlig Ecophon akustikplatta Disposal CO 2 = 2,7 kg Installation use Deponi, återvinning Underlag för beräkningarna 75 procent av Ecophons tillverkning av akustiktak och akustiksystem sker i Sverige. Glasullen, som tillverkas externt och levereras till Ecophons anläggning, består till 70 procent av återvunnet glas. Beräkningarna är baserade på en genomsnittlig transportsträcka från tillverkningsplatsen till byggplatsen på 575 km, vilket ungefär motsvarar transport från Ecophons anläggning i Sverige till Hamburg. Installationen av akustikskivan genererar 5 procent spill, vilket är inkluderat i skivans totala miljöpåverkan. Transportsträckan till deponi för den uttjänta akustikskivan beräknas till 30 km. CO 2 = 0,003 kg Fördel: Våra akustikskivor är helt återvinningsbara. Vi har redan utvecklat en återvinningsteknik i form av EcoDrain pellets för markdränering på avfallsdeponier. Systemet, som idag används för att ta tillvara glasullsdamm från vår tillverkning, kommer att utvidgas till att omfatta även takplattor i takt med att intresset för den nya produkten ökar. Utveckling: En infrastruktur införs för återvinning av våra takplattor på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Installationsfasen Fördel: Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och som minskar svinnet. Systemen kan integreras och kombineras med varandra. Den låga vikten på Ecophons plattor gör våra produkter lätta att arbeta med för undertaksinstallatörerna. Utveckling: Även om bara små mängder spill genereras under installationen, behövs ändå ett system för att ta hand om det på ett lämpligt sätt i stället för att skicka det till deponi. 14

15 Raw material suppliers Råmaterial och tillverkning av basmaterial Fördel: Glassullen består till stor del (> 70 %) av återvunnet material: hushållsglas, returflaskor, internt spill från glasullstillverkningen. Minimalt spill i tillverkningsprocessen. Basmaterialet är måttbeställt. Det korta avståndet (15 km) mellan anläggningen där glasullen tillverkas och Ecophons anläggning underlättar transporten och minimerar dess miljöpåverkan. Utveckling: Vid glasullstillverkning går det åt mycket energi för att smälta glaset. Vi arbetar med våra partners för att utveckla energisnålare processer. CO 2 = 2,0 kg Andel: ~ 74% Bindemedlet som används idag för att garantera produktens kohesion och mekaniska styrka är petroleumbaserat. Nuvarande bindemedel kommer att ersättas av ett växtbaserat förnyelsebart bindemedel. Vi har ambitionen att ytterligare öka andelen återvunnet glas. Production Fördel: Tillverkningen av akustikskivor innebär låg energiförbrukning. Energin kommer huvudsakligen från energikällor som vattenkraft och kärnkraft. Glasullsdamm från tillverkningsprocessen används för att tillverka EcoDrain pellets. Transport Ecophons tillverkning av akustikskivor CO 2 = 0,55 kg Andel: ~ 20% Utveckling: Alla typer av energi som används i tillverkningen av takplattor bör vara förnyelsebara. Vi kommer att göra ytterligare insatser för att minska energiförbrukningen i tillverkningsprocessen. CO 2 = 0,14 kg Andel: ~ 5% Transporter Bil- och flygresor kan vara en bra jämförelse med koldioxidutsläppen från en Ecophon akustikskiva. Kg CO 2 / 10 km och person Fördel: Ecophons glasullsabsorbenter har låg vikt vilket innebär lägre bränsleförbrukning i transporterna jämfört med tyngre typer av akustikmaterial. Genom kompakt lastning optimeras transporterna. Utveckling: Fortfarande krävs insatser från åkeriföretagen för att öka antalet fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Bensin = 1,25 kg Diesel = 1,02 kg Etanol = 0,45 kg Biogas = 0,09 kg Vårt mål är att successivt öka andelen transportmedel som använder förnyelsebart bränsle. Flygplan = 1,4 kg 15

16 EcoDrain från avfall till ny produkt Vi har utvecklat en återvinningsteknik som omvandlar spill från fabriken till EcoDrain pellets, vilka används för markdränering på avfallsdeponier. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket gör att transportbehovet minskar. Systemet, som ursprungligen används för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen, kommer att omfatta även uttjänta akustikplattor. Idag används EcoDrain som dräneringslager för avfallsdeponi. Men detta är bara början, vårt mål är att i framtiden utvidga användningen till dräneringsskikt för markgaser, uppsamling av svavelväte, etc. EcoDrain är en lösning med många fördelar. För det första omvandlar vi glasullsdamm från tillverkningsprocessen till en ny produkt. För det andra kommer vi att kunna använda uttjänta akustikskivor som råmaterial. För det tredje innebär EcoDrain att behovet av dräneringsmaterial från stenbrott minskar. Fotograf: Nicklas Rudfell Waste Eco Drain På Ecophons återvinningsanläggning i Sverige omvandlas produktionsavfallet från tillverkningen av akustikskivor till en dräneringsprodukt EcoDrain. Vid pelleteringen komprimeras glasullsspillet till en sjundedel av sin ursprungliga volym. 16

17 EcoDrain pellets används som dräneringsskikt för avfallsdeponier. Dräneringsmaterialet täcks med ett membran av geoduk och fylls på med lerjord som slutligen täcks med ett planterat växtlager. Fotograf: Bertil Hagberg Innehållet i detta informationsblad beskriver var vi befinner oss i vårt miljöarbete och våra framtida utvecklingsambitioner. Dessa är en del av vårt löfte till marknaden - A sound effect on people, vilket betyder att vi arbetar för en sund miljö, inne och ute. Baserat på vår miljöpolicy (se baksidan), har vi formulerat åtta miljömål (sidan 6) och exempel på kvantifierbara miljömål (sidan 7). Fler miljömål kommer att formuleras efterhand som vårt miljöarbete utvecklas. Du är välkommen att ta del av och följa vårt arbete dina synpunkter är viktiga för oss. 17

18 Utmärkta egenskaper för hälsa, säkerhet och funktion Ecophons akustiksystem uppfyller kraven från miljömärknings-, byggforsknings- och hälsovårdsorganisationer. Granskningarna från tredje part ger dokumenterad säkerhet både vad gäller kraven på innemiljön och akustiksystemens övriga egenskaper. Granskning av emissioner till innemiljön Astma- och allergiförbundet har undersökt Ecophons produkter avseende allergiska reaktioner och de rekommenderar Ecophons ljudabsorbenter. Ecophons produkter är certifierade och uppfyller de högsta kraven enligt danska Indeklimamærket. Man undersöker om produkterna innehåller allergiframkallande ämnen eller kan leda till annan överkänslighet. Man mäter också hur lång tid efter installation det tar för ämnen att klinga av. Dessutom görs ett subjektivt lukttest för att härleda dofter till emissioner. Ecophon har ett godkännande och de första intygen från Dansk Indeklima, nr 001 och 002 från 1995, när märkningen började. Granskning av funktionsegenskaper Ecophon har valt att låta sina ljudabsorbenter genomgå en opartisk granskning hos SP Technical Research Institute of Sweden avseende ljudabsorptionsförmågan. Våra produkter är därmed P-märkta (SP:s eget kvalitetsmärke). Detta undanröjer osäkerhet kring mätvärden. SP inspekterar årligen våra fabriker och utför kontrollmätningar vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. CE-märkning Ecophons ljudabsorbenter, bärverk och tillbehör är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, vilket förenklar jämförelsen mellan olika fabrikat och typer av ljudabsorbenter. Ljudabsorption, brandsäkerhet, bärförmåga och vissa emissioner ingår i CE- märkningen. Vår CE-märkning av ljudabsorbenter omfattas av krav på att ett oberoende kontrollorgan övervakar tillverkningskontrollen. De flesta av Ecophons produkter uppfyller emissionskraven hos Finlands ledande informationscentrum för byggsektorn, RTS. Produkterna är märkta med M1 vilket innebär att de klarar bästa emissionsklass dvs. har lägsta emissionsvärden avseende olika hälsovådliga ämnen. 18

19 Fotograf: Photos.com Människor uppfattar omgivningen via sina fem sinnen, där hörseln är ett av dem. Vår hörsel är ursprungligen anpassad till ett liv utomhus och det är i denna naturliga miljö som hörseln fortfarande fungerar bäst. Därför är det viktigt att skapa en naturlig och behaglig ljudmiljö inomhus så att människor mår och fungerar bra. 19

20 Miljöpolicy Ecophon tar sitt ansvar för att värna om naturen och för hur företagets verksamhet, produkter och tjänster påverkar miljön. Våra övergripande hållbarhetsmål beskriver hur vi arbetar för att minimera vår inverkan på människa och miljö. Vi arbetar aktivt för att: tillverka och marknadsföra hållbara produkter som bidrar till en sund arbetsmiljö. minska avfall, energiförbrukning och CO 2 - utsläpp alltid välja komponenter med låg miljöpåverkan öka vår andel förnyelsebart och återvunnet material i våra produkter SE.Artnr:929086

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning Ecophon Master Rigid - optimerar rumsakustiken för undervisning Optimerad rumsakustik - förbättrar elevernas studieresultat Optimerad rumsakustik för undervisning Ecophon har lång erfarenhet av att skapa

Läs mer

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort Room Acoustic Comfort - fyra steg till god ljudkomfort 1 Room Acoustic Comfort TM ljuddesign för välbefinnande Room Acoustic Comfort TM är din guide med tips och råd om hur du skapar god ljudkomfort. Genom

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården Konceptutvecklare vårdmiljöer Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage A När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss Ecophon Focus A När önskemålet är ett akustiktak som är okomplicerat men robust och där varje absorbent är lätt att montera och demontera. Ecophon Focus A har synligt bärverk. Systemet består av Ecophon

Läs mer

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark Ecophon Master Ds Lämplig för kontorslandskap och andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet, där man har behov av ett dolt bärverk samt att kunna demontera enskilda takplattor. Bärverket

Läs mer

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A För akustiktak i sporthallar och liknande miljöer där det föreligger stor risk för mekanisk påverkan. Ecophon Super G Plus A har ett robust bärverk bestående av hattprofiler monterade

Läs mer

Vår hörsel fungerar bäst utomhus

Vår hörsel fungerar bäst utomhus UTBILDNINGSmiljö Vår hörsel fungerar bäst utomhus Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning. Detta

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Ecophon Master Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-06-04 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Flexiform A levereras plan och formas vid monteringen till konvex eller konkav form (min. radie 00 mm och max. radie 10 m) med hjälp av speciella profiler. Den är därför

Läs mer

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt Ecophon Focus C För applikationer när man vill att akustiktaket ska ha minsta möjliga konstruktionshöjd. Absorbenterna limmas kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett undertak med slätt utseende.

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat.

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat. Ecophon Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är enkelt demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing är ett system med vingformade ljudabsorbenter som monteras som avslutning på frihängande akustiktak av Ecophon Focus Ds eller Focus E. Systemet består av Ecophon Focus

Läs mer

Ecophon Solo Rectangle på vägg

Ecophon Solo Rectangle på vägg Ecophon Solo Rectangle på vägg Genom att installera Ecophon Solo Rectangle på vägg kan du öka ljudabsorptionen i rummet. Systemet ger designmöjligheter med olika lager och överlappande paneler för att

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Lämplig för klassrum eller andra lokaler där kraven på god akustik och taluppfattbarhet är viktigt men där också ett slagtåligt och demonterbart undertak önskas. Ecophon Master

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i någon större omfattning under de

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt tidigt i ett utvecklingsprojekt för att

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S Skapa, definiera, differentiera med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mer än god akustik Ecophons vision är att, med kunskap och produkter, bidra till en behaglig rumsmiljö, för ögat, örat och

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING Vi på Vedum Kök & Bad har bestämt oss för att medverka till att skapa ett hållbart samhälle. Som ett led i vårt långsiktiga miljö- och kvalitetsarbete har vi därför

Läs mer

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit.

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit. Ecophon Edge 500 Ecophon Edge 500 är ett system som används för frihängande undertaksenheter i applikationer där vägg till vägg installationer inte är möjliga eller önskade, men där god ljudabsorption

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

MOLAN TRÄULLCEMENT VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD MOLAN TRÄULLCEMENT - ETT SÄKERT MATERIALVAL

MOLAN TRÄULLCEMENT VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD MOLAN TRÄULLCEMENT - ETT SÄKERT MATERIALVAL MOLAN TRÄULLCEMENT VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD MOLAN TRÄULLCEMENT - ETT SÄKERT MATERIALVAL > MOLAN TRÄULLCEMENT PRODUKTBESKRIVNING Moland Group har i mer än 20 år levererat högkvalititativa träullcementskivor

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

Känslan. av den skandinaviska naturen

Känslan. av den skandinaviska naturen Känslan av den skandinaviska naturen Ytskiktsevolutionen Waterschap Rivierenland Arkitekt: AGS Architecten & Planners B.V. Heerlen. Fotograf: Peter Bliek 2 Ytskiktsevolutionen Avancerad teknologi i människans

Läs mer

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik får samverka Elegant ö utan ram Goda ljudabsorberande egenskaper Passar bra i de flesta typer av rum

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Ecolin - Natural silence!

Ecolin - Natural silence! NATURAL AND RENEWABLE tm Ecolin - Natural silence! To reduce the noise level is one of the biggest challenges as more and more companies choose open floor plans and an activity-based approach. Morgana

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Kemtvätt En modern, miljövänlig och ansvarsfull metod för att få

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Undertaksskiva Fjord Classic, kant E24

Undertaksskiva Fjord Classic, kant E24 Varugrupp / -namn: Undertaksskiva Fjord Classic, kant E24 Produkter: Parafon Fjord 881-24 Företagsinformation Tillverkare: Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde Miljöpolicy: Ja Certifierad: Nej Produktinformation

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Europrofils samhällsansvar

Europrofils samhällsansvar Europrofils samhällsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) för verksamhetsåret 2014/2015 Innehåll EUROPROFILS GUIDELINE... 3 KVALITET-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPOLICY... 4 AFFÄRSETIK... 5 AFFÄRSKONTAKTER...

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Dekl nr: Upprättad: Rev nr: Reviderad:

Dekl nr: Upprättad: Rev nr: Reviderad: Byggvarudeklaration för yttre och inre miljö Varugrupp / -namn: Undertaksskiva - Parafon Decibel 42 (kant E24) Produkter: Parafon Decibel 42 838-24 Företagsinformation Tillverkare: Parafon Akustik AB,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor Klas Hagberg Inredningsakustik Skapa god ljudmiljö i öppna kontor 2011-02-08 - Inredningsakustik Inledning repetition Kontroll av skärmar Ny standard? Hur kan ÅF hjälpa till? Öppna flexibla lokaler Enkla

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

14.2 Teknisk Checklista A3 Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan

14.2 Teknisk Checklista A3 Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan 270 Teknisk checklista A3 BREEAM-SE 2013 14.2 Teknisk Checklista A3 Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan a. Fastställa mål, följa upp och rapportera CO 2 -utsläpp relaterad till energianvändning från aktiviteter

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Produkters miljövänlighet

Produkters miljövänlighet Produkters miljövänlighet Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys, Chalmers SP 090205 Lite bakgrund Om Miljösystemanalys Miljöbedömningar LCA, RA, Miljöbedömningar av framväxande teknik, EAO Miljöarbetets

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Livscykelanalys bra för NTR A impregnerat trä

Livscykelanalys bra för NTR A impregnerat trä Livscykelanalys bra för NTR A impregnerat trä Martin Erlandsson Temadagar - Träskydd Hindås 2013-11-07 Disposition Vad är en LCA Vad är en PCR och en EPD Fallstudien CA VAD ÄR EN LIVSCYKELANALYS? CA Cradle-to-grave

Läs mer

Gränslöst samarbete Game Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation

Gränslöst samarbete Game Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation Gränslöst samarbete Game 091013 Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation 1 Fyra affärsområden Skogsindustriprodukter Personliga

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Ecophon Access Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-10-21 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer