För en bättre miljö. ute och inne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För en bättre miljö. ute och inne"

Transkript

1 För en bättre miljö ute och inne

2 Fotograf: Åke E:son Lindman Redan 1958 började Ecophon tillverka de första ljudabsorbenterna av glasull i Sverige för att förbättra ljudmiljön på arbetsplatserna. Idag är vi en global leverantör av akustiklösningar som bidrar till god inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industrilokaler. Ecophon ingår i Saint-Gobain-koncernen och har försäljningskontor och återförsäljare i många länder. Ecophons vision är att vara världsledande inom akustiksystem för tak och vägg genom att erbjuda slutanvändarna högsta mervärde. Ecophon har en löpande dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut och medverkar till utformningen av nationella standarder avseende rumsakustik. Ecophon bidrar till en god arbetsmiljö överallt där människor arbetar och kommunicerar. 2 Ecophon Group 2010, Omslag: Shutterstock, Mandy Godbehear, Illustrationer: Citat AB.

3 Vårt ansvar för människa och miljö Social och ekonomisk utveckling är bra och nödvändig för samhället. Men den socioekonomiska utvecklingen sker i allt snabbare takt och den negativa effekten på den omgivande miljön blir allt större. Därför måste vi hitta nya vägar och utvecklingsmetoder som värnar om naturen och oss själva. Jordens resurser sinar Enligt miljöorganisationen WWF, som Ecophon samarbetar med, visar studier att de senaste 40 årens jakt efter rikedom och välstånd har inneburit enorma påfrestningar på vår planet översteg mänsklighetens förbrukning jordens biokapacitet med 50 procent, vilket visar att gränsen för långsiktigt hållbar konsumtion sedan länge är överskriden. Många av de miljöproblem världen står inför idag är resultatet av vårt beroende av fossila bränslen. Att använda förnyelsebara resurser är därför den väg vi måste välja för att undvika den negativa miljöpåverkan som är förknippad med utvinning och bearbetning av fossila bränslen. Ecophons bidrag till en bättre miljö På Ecophon vet vi att produktion och affärsverksamhet alltid påverkar miljön mer eller mindre. Vi fokuserar därför på att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att satsa hårt på ännu miljövänligare tillverkning och produkter. Hållbar affärsutveckling För att uppnå hållbar affärsutveckling arbetar Ecophon med olika sidor av hållbarhet för bättre miljö, ekonomisk stabilitet, hälsa och säkerhet, etik och samhällsansvar. 3

4 A sound effect on people vårt löfte Ända sedan grundandet för över 50 år sedan har vårt företag arbetat för en bättre ljudmiljö i kontor, undervisnings- och vårdlokaler. Människan och ljudet En optimal ljudmiljö med fokus på effektivitet och välbefinnande är viktigt för de rumsmiljöer där människor vistas, umgås och arbetar. Genom vår kunskap om rumsakustik och effektiva akustiksystem bidrar vi till att skapa en optimal ljudmiljö utifrån människors behov och typ av verksamhet. Ecophons akustiksystem består av absorbentskivor med en kärna av glasull, där skivans yta är försedd med olika typer av ytskikt. Ecophon har utvecklat konceptet Room Acoustic Comfort där vi ger tips och råd om hur man skapar en god ljudmiljö. Det innebär i korthet att, innan man väljer akustiklösning måste man identifiera människors ljudönskemål, förstå typen av aktivitet som rummet är avsett för, samt använda relevanta akustiska parametrar. Då har man skapat goda förutsättningar för att beskriva, skapa och kontrollera att ljudmiljön uppfyller uppställda krav och önskemål. Miljön i fokus Vårt löfte A sound effect on people betyder att vi har som målsättning att bidra till människors välbefinnande. Detta sker genom vårt bidrag till bra ljudmiljöer samt via våra insatser för att minska vår miljöpåverkan. Eftersom klimatförändringen idag allmänt anses som det främsta miljöproblemet, har vi valt att, förutom flera andra viktiga insatser, fokusera på produkternas koldioxidutsläpp. Vi kommer att beskriva områden där vi lyckats bra, vilka aspekter vi vill förbättra, samt vilka miljömål vi har för de kommande åren. Det här dokumentet visar de senaste resultaten av vårt arbete med att identifiera, beskriva och reducera vår verksamhets och våra produkters inverkan på miljön allt från rå- och grundmaterial och vår tillverkningsprocess, till hanteringen av uttjänta produkter. Gert-Jan van Doormalen vvd Saint-Gobain Ecophon 4

5 Fotograf: Ole Jais 5

6 Redovisning av vårt miljöprogram och våra mål I Ecophons miljöprogram beskrivs våra insatser för att förbättra vårt miljöarbete med avseende på vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Programmet kräver aktivt deltagande från alla våra koncernföretag, men även stort engagemang från våra leverantörer och affärspartners. Våra övergripande miljömål ligger till grund för kvantifierbara miljömål. Övergripande miljömål 1. Reducera koldioxidbelastningen för att begränsa vårt bidrag till växthuseffekten. 2. Öka andelen återvinning av uttjänta produkter, spill och tillverkningsrester. 3. Spara energi, vatten och andra resurser, speciellt de som är begränsade eller kostbara för miljön. 4. Reducera eller eliminera eventuella utsläpp till vatten, luft och mark. 5. Utveckla och finna komponenter med ännu bättre miljöegenskaper till våra system och produkter. 6. Ställa miljökrav på våra leverantörer, deras varor och tjänster. 7. Fördela miljöansvar, erbjuda utbildning och delge information så att alla kan bidra till vårt miljöarbete. 8. Alltid sträva efter att våra kunder får den bästa lösningen för såväl den inre som den yttre miljön. På nästa sida ger vi några exempel på detaljerade och kvantifierbara miljömål som vi har för avsikt att uppfylla. Fotograf: Photos.com 6

7 Miljömål en investering i framtiden Eftersom vårt verksamhetsområde hela tiden växer finns ett behov att förena ekonomisk framgång med hållbar utveckling. Resultatet av vårt arbete med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan kommer att tolkas och utvärderas med hjälp av en genomsnittlig akustikskiva. Volymtillväxt Resursförbrukning Volymtillväxt Avfallsdeponi 60 % 80 % Energiförbrukning/m ² 10 % 25 % Återvinning 40 % 20 % Återvinningsgraden ökar starkt Ecophon har med framgång infört en återvinningsteknik där vi omvandlar glasullsdamm från tillverkningsprocessen till EcoDrain pellets. Tekniken ska utvidgas till att även omfatta uttjänta akustikplattor i framtiden. På lång sikt är vårt mål att implementera den här typen av återvinningsteknik även utanför våra egna produktionsanläggningar. Vi föreställer oss att under de kommande 10 åren kommer merparten av våra akustikskivor som installeras idag att kunna återvinnas när de har tjänat ut. Från vaggan till graven kommer då att bli från vaggan till vaggan nya produkter tillverkas av gamla Energiförbrukningen ska reduceras Att minska energiförbrukningen är ett våra främsta miljömål. Vårt mål är att den totala energiförbrukningen i Ecophons anläggningar ska ha reducerats med 25 procent till 2020, räknat per genomsnittlig akustikskiva, Genomsnittlig skiva kg CO ² /m ² Renewable energy 60 % 2,73 20 % 2,2 Fossil and nuclear energy Andelen förnyelsebar energi ska öka Baserat på ökad tillväxt och produktionskvantitet, har vi även för avsikt att öka andelen förnyelsebar energi och därmed minska förbrukningen fossil energi och kärnenergi. Målet är att öka andelen förnyelsebar energi i Ecophons anläggningar från dagens 30 procent till 60 procent Koldioxidutsläppen ska reduceras Förutom de interna åtgärder som vidtas för att minska koldioxidutsläppen, kommer vi att kräva stort engagemang från våra partners. I nära samarbete med våra leverantörer av råmaterial och grundmaterial till våra akustikskivor, samt med våra transportörer, strävar vi gemensamt efter att minska koldioxideffekten från en genomsnittlig akustikskiva med 20 procent till

8 Innemiljön ska vara sund och behaglig Nyttan med en god ljudmiljö är odiskutabel och är ytterst kostnadseffektivt för samhälle och företag. Alla mår bättre, kan prestera mer och stressen minskar. Ett hållbarhetsmål som alla borde kunna enas om. Detta är den främsta orsaken till att Ecophon vill förbättra våra innemiljöer i allmänhet och ljudmiljön i synnerhet timmar i skolsalen Låt oss säga att ett klassrum har 25 elever och några lärare. Rummet används kanske sex timmar per dag, fem dagar i veckan i 40 veckor, alltså i timmar under ett år. Om man antar ett en skola renoveras eller byggs om efter 20 års tid, ligger användningstiden på timmar för ett klassrum som i genomsnitt brukas av drygt 25 elever och en lärare. Totalt handlar det då om uppemot individtimmar eller mer under klassrummets livslängd. Flera undersökningar* har visat att brister i ljudabsorption leder till försämrad inlärning, medan risken för stress, hörselskador och tinnitus ökar. Att välja rätt akustiklösning gör livet hälsosammare, behagligare och effektivare samtidigt som samhällskostnaderna minskar eftersom fler elever uppfyller inlärningskraven och sjukskrivningarna bland personalen minskar. Effektivare kontor Det har visat sig att ljud som uppfattas som positiva kommer från människor som sitter nära lyssnaren, medan ljud på längre avstånd upplevs som störande. Utmaningen ligger i att balansera ljudmiljön så att både koncentration och kommunikation stöds i kontorsmiljön. I öppna kontor är ljudutbredningen en viktig parameter för att utforma och kontrollera ljudmiljön, vilket går att mäta. Rätt ljudabsorbenter, på rätt plats och i rätt mängd gör kontoret effektivare och behagligare att vistas i. Gör vården humanare På ett sjukhus kan en välplanerad ljudmiljö bidra till bättre sömn och vila för patienterna, medan personalen får lättare att uppfatta signaler och röster och därmed snabbare kan vidta åtgärder. Studier har visat att mindre stress gör att vårdtiderna reduceras. Räknat på antalet vårdtimmar, dygnet runt, är en effektiv ljudmiljö en ytterst lönsam investering. Tänk på att ett sjukhus ska fungera i kanske 50 år. Förbättrar arbetsmiljön i industrin Effektiva ljudabsorbenter i tak och på väggar kan sänka ljudnivån väsentligt i många industrier. Sänkt ljudnivå bidrar till förbättrad kommunikation, hälsosammare arbetsklimat och ökad bekvämlighet där t.o.m. hörselskydd ibland inte längre behövs. * Stress: Acoustic Ergonomics of School, University of Bremen. 2005, Impaired hearing and tinnitus: Akademiska sjukhuset ** Acoustic design for health a study on acoustics at a CCCU (Coronary Critical Care Unit), Karolinska Universitetssjukhuset 8

9 Fotograf: Mikko Pekki, Studio Sempre Oy Fotograf: Åke E:son Lindman Ljudmiljön i öppna kontor påverkar människornas psykologiska och fysiska välmående. Människor distraheras lätt av röster och bakgrundsljud, men har samtidigt ett avgörande behov av att kunna kommunicera. En väl genomtänkt rumsakustik gör livet lättare för alla och ökar effektiviteten. Ju mer komplicerad uppgiften är, desto mer störande kan oönskat ljud vara i skolan. En god akustisk miljö ger lärare, elever och förskolelärare bästa möjliga förutsättningar för deras utbildningsambitioner samt bidrar till deras välbefinnande. Fotograf: Studio-e Fotograf: Patrik Leonardsson Inom vårdsektorn är en välplanerad akustisk miljö särskilt viktig eftersom den ökar välbefinnandet för personalen. Sömnen förbättras och stressen minskar bland patienterna. En god ljudmiljö bidrar också till ökad integritet och säkerhet. Studier visar att vårdtiderna kan bli kortare och återbesöken färre, vilket minskar vårdkostnaderna. En bättre ljudmiljö kan öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och risken för arbetsplatsolyckor i många industrier, storkök, etc. 9

10 Modell för bedömning av miljöpåverkan Vår ansvarsfulla hållning i klimatfrågan börjar med en bedömning av vilken miljöpåverkan en produkt har under sin livscykel, med hjälp av en livscykelanalys (LCA). LCA ett verktyg, medan andra verktyg kan vara eko-design, miljömärkning, koldioxidavtryck, miljödeklarationer och hantering av uttjänta produkter. Som en del av det interna miljöprogrammet har Ecophon genomfört livscykelanalyser för sina produkter genom Ecobilan SA (Pricewaterhouse Coopers) enligt internationell ISO ISO standard. Livscykelanalys ligger även till grund för de internationellt standardiserade miljödeklarationerna, EPD (Environmental Product Declaration), som upprättas för Ecophons olika produkter och system. Ecobilan är känt världen över som en innovativ och tekniskt avancerad ledare vad gäller tillämpning av teknik, tjänster och produkter avseende livscykelanalys. Sedan mars 2000 ingår Ecobilan i Pricwaterhouse Coopers (PwC) avdelning Global Sustainability Services. Livscykelanalys för en akustikskiva Vi utgår från en genomsnittlig akustikskiva från Ecophon, som vi definierat utifrån de vanligaste fysiska egenskaperna för en produkt tillverkad av Ecophon. Genom att använda en kvadratmeter av skivan som funktionell enhet*, får vi en överblick över dess påverkan på miljön från tillverkningen av grundmaterialet, tillverkningen av akustikskivan, via transporten till installationsplatsen och installationsprocessen, fram till att skivan deponeras som avfall eller återvinns. Format: 1000 x1000 mm Tjocklek: 20 mm Kantutformning: Kant E Yta: Akutex FT Vikt: 1,5 kg/m 2 * En funktionell enhet (FU) motsvarar ett kvantifierat resultat av ett produktsystem och används som referensenhet i en livscykelanalys. Den funktionella enheten för en byggprodukt utrycks baserat på relevanta tekniska egenskaper (nyttan) hos byggprodukten när den integreras i en byggnad. För Ecophons produkter, är den funktionella enheten ljudabsorptionen per m 2, under ett år, med garanterat stipulerade produktprestanda. Våra system innefattar även material och komponenter, till exempel bärverkssystemen som i huvudsak är tillverkade av galvaniserat stål och till 50 procent består av återvunnet material. Andra viktiga komponenter är bland annat integrerad belysning. Belysningsarmatur med HF-don levereras också sedan många år tillbaka. Dessa komponenter kommer att bedömas ur miljöperspektiv i nästa fas. 10

11 Miljödeklarationer Environmental Product Declarations De senaste decennierna har intresset för att förbättra produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln ökat. I byggsektorn har utvecklandet av byggcertifieringssystem lett till ökade krav på information om byggprodukternas miljöpåverkan. Syftet med miljödeklarationen (EPD) är att på ett objektivt och standardiserat sätt ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den färdiga produktens eller tjänstens miljöpåverkan under hela värdekedjan. Som standardiserad metod för att beskriva en produkts totala miljöpåverkan har miljödeklarationer två stora fördelar: Med hjälp av EPD-studier får tillverkarna kunskap om källorna till deras produkters miljöpåverkan och EPD:n i sig gör det möjligt för köparna att välja produkter med liten miljöpåverkan. På Ecophon har vi bestämt oss för att kommunicera miljöinformationen för våra produkter genom miljödeklarationer typ III**. Svanenmärkta akustiksystem Ecophon har sedan 1995 låtit miljömärka produkter med Svanen och uppfyller därmed Nordisk Miljömärkningsnämnds kriterier och krav vad gäller hela produktens livscykel, från råvara till återvinning. Kraven omfattar utsläpp och ohälsosamma emissioner, avfallshantering, energi- och resursförbrukning. Svanenmärkning bygger på en Typ I-deklaration*. 06/2009 Product Characterization - By considering the functions of this product, the functional unit can be described as follows: Construction product: The product in question is Ecophon Focus E whose main function is acoustical absorption. The weighted sound absorption coefficient αw of the product equals 0.9 Including: Quantity of wool for 1 m2 of product : 1.6 kg Thickness of wool : 20 mm, Surfacing : glass tissue : 50 g/m² Packaging for the distribution and transportation: o cardboard : 26 g/m² o wood pallet: pallets/m 2 Product used for the implementation (nature and quantity): None Scrap rate during the implementation and maintenance: (including replacement part if any): 5 % - 50 years - See the technical documentation for more technical characteristics. Notes : ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in conformity with NFP and ISO series standard Ecophon Focus E JUNE 2009 Environmental impact are defined and calculated according to the French standard NF P for the fulll life cycle The total primary energy represents the sum of energy sources directly extracted from the natural resources (natural gas l, oil, coal, uranium ore, biomass, hydraulic energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, ) The total primary energy is divided into non renewable energy and renewable energy The total primary energy is divided into feedstock energy (part of total primary energy including in the product or Lower Calorific Value of the product) and process energy (part of total primary energy used in the process within the process excluding energy input for production and delivery of this energy) The «grey energy» has no standardised definition, so it is not including in the French standard NF P Inventories of life cycle have been made in 2009 and aggregation of data is calculated from the TEAM software version 4.0. Saint-Gobain Ecophons miljödeklarationer (EPD) innehåller uppgifter om följande miljöfaktorer: Förbrukning av energiresurser (total primärenergi, processenergi, dvs. bränsleenergi och förnyelsebar energi) Förbrukning av abiotiska resurser (ADP)* Klimatförändring* Vattenförbrukning Avfall (totalt, farligt, ofarligt avfall och inert avfall) Bildandet av fotokemiska oxidanter* Utarmning av det stratosfäriska ozonlagret** Luftförsurning* Eutrofiering** * enligt definition i NF P ; ** enligt definition i NF P del III Environmental impact (total life cycle) (1) 1 Environmental impact Value by FU for DVT Consumption of energy resources Total primary energy Renewable energy 101 MJ 15.8 MJ Non renewable energy 85 MJ 2 Depletion of natural resources (ADP) 3 Water consumption 4 Solid waste kg equivalent antimony (Sb) 41.7 litres Eliminated waste : Recovered waste (total) kg Hazardous waste kg Non hazardous waste 2.79 kg Inert wastes Radioactive waste kg kg kg equivalent Atmospheric acidification 7 Air pollution CO kg equivalent SO2 3 8 Water pollution m 3 3 m 3 Destruction of stratospheric ozone layer 10 N/A indicator (non standard NF P01 010) Formation of photochemical ozone Another kg equivalent ethylene 11 Eutrophication 0.12 g PO4 3 equivalent For more information: Company name: Saint Gobain ECOPHON AB Contact: Alina Dulaurent Tel: (0046) Fax: (0046) E mail : gobain.com Fakta miljödeklarationer *Typ I-deklarationer, exempelvis Svanenmärkning Miljömärkning med Typ I (iso 14024) syftar i första hand till att genom en symbol vägleda konsumenter för att enkelt kunna göra miljömedvetna inköpsval. Systemet bygger på ett antal utvalda kriterier som fastställts av en expertgrupp utifrån ett livscykelperspektiv. Typ-II-deklarationer, exempelvis materialdeklarationer Deklarationer typ II (ISO 14021) är egna miljöuttalanden, där importörer, tillverkare eller grossister själva beskriver miljöegenskaperna genom att lämna ut uppgifter som är relevanta för miljöbedömning. Det förekommer ingen oberoende kontroll av uppgifterna som lämnas. Det förutsättas att branschen utför intern kontroll. ** Typ III-deklarationer Miljödeklarationer typ III (ISO 14025) är standardiserade, LCA-baserade verktyg som används för att kommunicera en produkts eller ett systems miljöpåverkan, och används världen över av företag och organisationer. Här används kvantitativa data som fokuserar på resursförbrukning, emissioner och potentiella miljöeffekter. Systemet administreras av en oberoende organisation och extern kvalitetssäkring genomförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. 11

12 Akustikskivor ur miljöperspektiv Råmaterial och tillverkning av basmaterial Raw material suppliers Glasull består till mer än 70 procent av återvunnet glas Över 70 procent av basmaterialet i Ecophons akustikskivor utgörs av återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull. Resten består av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda. Färg Redan för ca 30 år sedan började Ecophon använda vattenbaserad färg till akustikskivornas ytskikt. På senare år har vi utvecklat en teknik för att minska färgåtgången i samarbete med våra färgleverantörer. Den nya ytan på våra akustikskivor, Akutex FT, är ett resultat av detta. Genom att använda bag-in-box - behållare har vi minskat spillet och vår vattenförbrukning. Bindemedel De bindemedel i glasullen som använts för att garantera styrkan i Ecophons akustikskivor har hittills varit petroleumbaserade. Ecophon har utvecklat en ny bindemedelsteknologi som heter 3RD Technology. Den innebär ett förnyelsebart växtbaserat bindemedel i glasullen. Det nya bindemedlet används redan i vissa produkter och målet är att på sikt använda det nya bindemedlet i samtliga våra glasullsabsorbenter. Ecophons tillverkning Production Energianvändning och typ av energi Energin som används i Ecophons svenska anläggning kan fördelas på följande sätt: 55 procent förnyelsebar energi (vattenkraft), 42 procent kärnkraft och 3 procent fossil energi. Vårt mål är att öka andelen förnyelsebar energi. Återvinning av tillverkningsrester Ecophon har utvecklat EcoDrain, en pelleterad produkt som används som dräneringsmaterial på avfallsdeponier istället för grus. EcoDrain tillverkas genom att man krossar, mal och pelleterar glasullsdamm från produktionsprocessen. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket även minskar transportbehovet. Förpackning Ecophons akustikskivor och bärverkssystem levereras i återvinningsbara kartonger. Inplastningen består av polyetenfilm (PE), som kan återvinnas. Vi övervakar löpande våra transporter till Europa och andra delar av världen. I det gula fältet på kartan finns vårt främsta transportområde. 12

13 Transporter Transport Transporter Huvuddelen av de färdiga akustikskivorna transporteras till kunderna med lastbil, fartyg eller järnväg, beroende på tillgängliga transportresurser och kundernas önskemål. Glasull är ett mycket lätt material och totalvikten för de lastade fordonen blir därför förhållandevis låg jämfört med andra typer av byggskivor, som ofta är avsevärt tyngre. Bränsleförbrukning (l/km) Exempel En långtradare som är 18 meter lång (70 m 3 /26 tons lastkapacitet) kan ta cirka m 2 av ett Ecophon akustiksystem bestående av akustikskivor (absorptionsklass A), bärverk och tillbehör. Den totala vikten blir 9 ton. Om vi i stället väljer att lasta samma lastbil med m 2 akustikskivor av våtpressade fiber där skivorna är 18 mm tjocka (motsvarar absorptionsklass A) och vikten är 3,3 kg/m 2 blir den totala lastvikten, dvs. skivor plus bärverk och tillbehör, 15,3 ton. Bränsleförbrukningen för de två alternativen visas i diagrammet. Om vi antar att transportsträckan motsvarar avståndet från Hyllinge till Hamburg, 575 km, (vilket är det transportavstånd som används i LCA för den genomsnittliga Ecophon-skivan ) får vi följande bränsleförbrukning: Lastkapacitet (t) Ecophon-alternativet: 167 liter Våtpressat-alternativet: 196 liter dvs. en ökning på cirka 17 procent. Ett tredje alternativ, som det kan vara intressant att jämföra med, är när man väljer ett akustiktak med ännu högre vikt, så att man kommer upp i den maximala lastkapaciteten (26 ton). I det fallet blir bränsleförbrukningen 242 liter för samma sträcka. Prestanda för europeisk dragbil med trailer Diagrammet avser bränsleförbrukning och utsläpp för en typisk fjärrgående lastbil i centrala Europa. Beräkningsunderlaget är baserat på NTM:s* Road report, som i sin tur har sin utgångspunkt i EU-initiativet Artemis med följande antagande: * Nätverket för transporter och miljön (NTM) är en ideell förening i Sverige som bildades 1993 och har som mål att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Lastbilstyp: Dragbil + semitrailer. Lastkapacitet: 26 ton. Totalvikt: 40 ton (max). Vägtyp: Motorväg. Trafik: Tät. Installationsfas Installation use Sinnrika akustiksystem ger mindre spill Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och minskar svinnet. Systemen kan integreras med varandra och kombineras. I samarbete med våra kunder och intressenter strävar vi ständigt efter att hitta nya och innovativa sätt att minska spillet på installationsplatsen. Till exempel samarbetar vi ofta med arkitekterna för att designa avfallet så att våra produkter ska generera minsta möjliga avfall när de installeras och används i byggprojekt. Avfallsdeponering och återvinning Disposal Avfallsdeponering och återvinning Idag återvinns inte uttjänta akustikskivor systematiskt utan merparten skickas till ett avfallsdeponier för ofarligt avfall, dvs. till den vanliga tippen. Men situationen är på väg att förändras, eftersom Ecophon har utvecklat en framgångsrik återvinningsteknik i form av pellets för markdränering. Återvinningssystemet, som ursprungligen använts för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen till EcoDrain, kommer framöver att även omfatta uttjänta glasullsabsorbenter. 13

14 Vår akustikskiva och koldioxidbelastningen Här beskriver vi hur en genomsnittlig Ecophon akustikskiva påverkar miljön under livscykelns olika faser, med hjälp av beräkningar baserade på interna LCA-data. Den genomsnittliga akustikskivan är vårt riktvärde som vi använder för att kommunicera våra framtida förbättringar och våra miljömål. Baserat på LCA-beräkningar från vaggan till graven är det totala koldioxidutsläppet för denna indexskiva 2,7 kg/m 2 under hela dess livscykel, från utvinningen av råmaterialet till att den utrangerats. Detta är vårt nyckeltal och riktvärdet för våra insatser för att begränsa vår påverkan på miljön. Vi kommer med uppdaterad information regelbundet framöver för dem som vill följa våra miljöinsatser. Från vaggan till graven Koldioxidutsläpp från en genomsnittlig Ecophon akustikplatta Disposal CO 2 = 2,7 kg Installation use Deponi, återvinning Underlag för beräkningarna 75 procent av Ecophons tillverkning av akustiktak och akustiksystem sker i Sverige. Glasullen, som tillverkas externt och levereras till Ecophons anläggning, består till 70 procent av återvunnet glas. Beräkningarna är baserade på en genomsnittlig transportsträcka från tillverkningsplatsen till byggplatsen på 575 km, vilket ungefär motsvarar transport från Ecophons anläggning i Sverige till Hamburg. Installationen av akustikskivan genererar 5 procent spill, vilket är inkluderat i skivans totala miljöpåverkan. Transportsträckan till deponi för den uttjänta akustikskivan beräknas till 30 km. CO 2 = 0,003 kg Fördel: Våra akustikskivor är helt återvinningsbara. Vi har redan utvecklat en återvinningsteknik i form av EcoDrain pellets för markdränering på avfallsdeponier. Systemet, som idag används för att ta tillvara glasullsdamm från vår tillverkning, kommer att utvidgas till att omfatta även takplattor i takt med att intresset för den nya produkten ökar. Utveckling: En infrastruktur införs för återvinning av våra takplattor på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Installationsfasen Fördel: Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och som minskar svinnet. Systemen kan integreras och kombineras med varandra. Den låga vikten på Ecophons plattor gör våra produkter lätta att arbeta med för undertaksinstallatörerna. Utveckling: Även om bara små mängder spill genereras under installationen, behövs ändå ett system för att ta hand om det på ett lämpligt sätt i stället för att skicka det till deponi. 14

15 Raw material suppliers Råmaterial och tillverkning av basmaterial Fördel: Glassullen består till stor del (> 70 %) av återvunnet material: hushållsglas, returflaskor, internt spill från glasullstillverkningen. Minimalt spill i tillverkningsprocessen. Basmaterialet är måttbeställt. Det korta avståndet (15 km) mellan anläggningen där glasullen tillverkas och Ecophons anläggning underlättar transporten och minimerar dess miljöpåverkan. Utveckling: Vid glasullstillverkning går det åt mycket energi för att smälta glaset. Vi arbetar med våra partners för att utveckla energisnålare processer. CO 2 = 2,0 kg Andel: ~ 74% Bindemedlet som används idag för att garantera produktens kohesion och mekaniska styrka är petroleumbaserat. Nuvarande bindemedel kommer att ersättas av ett växtbaserat förnyelsebart bindemedel. Vi har ambitionen att ytterligare öka andelen återvunnet glas. Production Fördel: Tillverkningen av akustikskivor innebär låg energiförbrukning. Energin kommer huvudsakligen från energikällor som vattenkraft och kärnkraft. Glasullsdamm från tillverkningsprocessen används för att tillverka EcoDrain pellets. Transport Ecophons tillverkning av akustikskivor CO 2 = 0,55 kg Andel: ~ 20% Utveckling: Alla typer av energi som används i tillverkningen av takplattor bör vara förnyelsebara. Vi kommer att göra ytterligare insatser för att minska energiförbrukningen i tillverkningsprocessen. CO 2 = 0,14 kg Andel: ~ 5% Transporter Bil- och flygresor kan vara en bra jämförelse med koldioxidutsläppen från en Ecophon akustikskiva. Kg CO 2 / 10 km och person Fördel: Ecophons glasullsabsorbenter har låg vikt vilket innebär lägre bränsleförbrukning i transporterna jämfört med tyngre typer av akustikmaterial. Genom kompakt lastning optimeras transporterna. Utveckling: Fortfarande krävs insatser från åkeriföretagen för att öka antalet fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Bensin = 1,25 kg Diesel = 1,02 kg Etanol = 0,45 kg Biogas = 0,09 kg Vårt mål är att successivt öka andelen transportmedel som använder förnyelsebart bränsle. Flygplan = 1,4 kg 15

16 EcoDrain från avfall till ny produkt Vi har utvecklat en återvinningsteknik som omvandlar spill från fabriken till EcoDrain pellets, vilka används för markdränering på avfallsdeponier. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket gör att transportbehovet minskar. Systemet, som ursprungligen används för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen, kommer att omfatta även uttjänta akustikplattor. Idag används EcoDrain som dräneringslager för avfallsdeponi. Men detta är bara början, vårt mål är att i framtiden utvidga användningen till dräneringsskikt för markgaser, uppsamling av svavelväte, etc. EcoDrain är en lösning med många fördelar. För det första omvandlar vi glasullsdamm från tillverkningsprocessen till en ny produkt. För det andra kommer vi att kunna använda uttjänta akustikskivor som råmaterial. För det tredje innebär EcoDrain att behovet av dräneringsmaterial från stenbrott minskar. Fotograf: Nicklas Rudfell Waste Eco Drain På Ecophons återvinningsanläggning i Sverige omvandlas produktionsavfallet från tillverkningen av akustikskivor till en dräneringsprodukt EcoDrain. Vid pelleteringen komprimeras glasullsspillet till en sjundedel av sin ursprungliga volym. 16

17 EcoDrain pellets används som dräneringsskikt för avfallsdeponier. Dräneringsmaterialet täcks med ett membran av geoduk och fylls på med lerjord som slutligen täcks med ett planterat växtlager. Fotograf: Bertil Hagberg Innehållet i detta informationsblad beskriver var vi befinner oss i vårt miljöarbete och våra framtida utvecklingsambitioner. Dessa är en del av vårt löfte till marknaden - A sound effect on people, vilket betyder att vi arbetar för en sund miljö, inne och ute. Baserat på vår miljöpolicy (se baksidan), har vi formulerat åtta miljömål (sidan 6) och exempel på kvantifierbara miljömål (sidan 7). Fler miljömål kommer att formuleras efterhand som vårt miljöarbete utvecklas. Du är välkommen att ta del av och följa vårt arbete dina synpunkter är viktiga för oss. 17

18 Utmärkta egenskaper för hälsa, säkerhet och funktion Ecophons akustiksystem uppfyller kraven från miljömärknings-, byggforsknings- och hälsovårdsorganisationer. Granskningarna från tredje part ger dokumenterad säkerhet både vad gäller kraven på innemiljön och akustiksystemens övriga egenskaper. Granskning av emissioner till innemiljön Astma- och allergiförbundet har undersökt Ecophons produkter avseende allergiska reaktioner och de rekommenderar Ecophons ljudabsorbenter. Ecophons produkter är certifierade och uppfyller de högsta kraven enligt danska Indeklimamærket. Man undersöker om produkterna innehåller allergiframkallande ämnen eller kan leda till annan överkänslighet. Man mäter också hur lång tid efter installation det tar för ämnen att klinga av. Dessutom görs ett subjektivt lukttest för att härleda dofter till emissioner. Ecophon har ett godkännande och de första intygen från Dansk Indeklima, nr 001 och 002 från 1995, när märkningen började. Granskning av funktionsegenskaper Ecophon har valt att låta sina ljudabsorbenter genomgå en opartisk granskning hos SP Technical Research Institute of Sweden avseende ljudabsorptionsförmågan. Våra produkter är därmed P-märkta (SP:s eget kvalitetsmärke). Detta undanröjer osäkerhet kring mätvärden. SP inspekterar årligen våra fabriker och utför kontrollmätningar vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. CE-märkning Ecophons ljudabsorbenter, bärverk och tillbehör är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, vilket förenklar jämförelsen mellan olika fabrikat och typer av ljudabsorbenter. Ljudabsorption, brandsäkerhet, bärförmåga och vissa emissioner ingår i CE- märkningen. Vår CE-märkning av ljudabsorbenter omfattas av krav på att ett oberoende kontrollorgan övervakar tillverkningskontrollen. De flesta av Ecophons produkter uppfyller emissionskraven hos Finlands ledande informationscentrum för byggsektorn, RTS. Produkterna är märkta med M1 vilket innebär att de klarar bästa emissionsklass dvs. har lägsta emissionsvärden avseende olika hälsovådliga ämnen. 18

19 Fotograf: Photos.com Människor uppfattar omgivningen via sina fem sinnen, där hörseln är ett av dem. Vår hörsel är ursprungligen anpassad till ett liv utomhus och det är i denna naturliga miljö som hörseln fortfarande fungerar bäst. Därför är det viktigt att skapa en naturlig och behaglig ljudmiljö inomhus så att människor mår och fungerar bra. 19

20 Miljöpolicy Ecophon tar sitt ansvar för att värna om naturen och för hur företagets verksamhet, produkter och tjänster påverkar miljön. Våra övergripande hållbarhetsmål beskriver hur vi arbetar för att minimera vår inverkan på människa och miljö. Vi arbetar aktivt för att: tillverka och marknadsföra hållbara produkter som bidrar till en sund arbetsmiljö. minska avfall, energiförbrukning och CO 2 - utsläpp alltid välja komponenter med låg miljöpåverkan öka vår andel förnyelsebart och återvunnet material i våra produkter SE.Artnr:929086

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Analysera för att agera

Analysera för att agera Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Sekretariat/distribution E-post: analysgruppen@ksu.se

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

hållbarhetsredovisning 2013

hållbarhetsredovisning 2013 hållbarhetsredovisning 2013 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och

Läs mer

Miljöklassning av lokaler

Miljöklassning av lokaler Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. Avd för Bygg- och fastighetsekonomi 492 Miljöklassning av lokaler - Systemet Miljöklassad byggnad anpassat för lokal Författare: Erik Lagerström

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Metod för värdering av miljöaspekter

Metod för värdering av miljöaspekter Metod för värdering av miljöaspekter Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter Anna-Maria Tivegård Examensarbete, 20 p Lunds Tekniska Högskola Institutionen för teknik

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Ansvarsful til växt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012

Ansvarsful til växt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Ansvarsfull tillväxt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Om denna rapport Välkommen att ta del av AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Syftet med denna hållbarhetsrapport, som är den tredje i ordningen, är

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer