För en bättre miljö. ute och inne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För en bättre miljö. ute och inne"

Transkript

1 För en bättre miljö ute och inne

2 Fotograf: Åke E:son Lindman Redan 1958 började Ecophon tillverka de första ljudabsorbenterna av glasull i Sverige för att förbättra ljudmiljön på arbetsplatserna. Idag är vi en global leverantör av akustiklösningar som bidrar till god inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industrilokaler. Ecophon ingår i Saint-Gobain-koncernen och har försäljningskontor och återförsäljare i många länder. Ecophons vision är att vara världsledande inom akustiksystem för tak och vägg genom att erbjuda slutanvändarna högsta mervärde. Ecophon har en löpande dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut och medverkar till utformningen av nationella standarder avseende rumsakustik. Ecophon bidrar till en god arbetsmiljö överallt där människor arbetar och kommunicerar. 2 Ecophon Group 2010, Omslag: Shutterstock, Mandy Godbehear, Illustrationer: Citat AB.

3 Vårt ansvar för människa och miljö Social och ekonomisk utveckling är bra och nödvändig för samhället. Men den socioekonomiska utvecklingen sker i allt snabbare takt och den negativa effekten på den omgivande miljön blir allt större. Därför måste vi hitta nya vägar och utvecklingsmetoder som värnar om naturen och oss själva. Jordens resurser sinar Enligt miljöorganisationen WWF, som Ecophon samarbetar med, visar studier att de senaste 40 årens jakt efter rikedom och välstånd har inneburit enorma påfrestningar på vår planet översteg mänsklighetens förbrukning jordens biokapacitet med 50 procent, vilket visar att gränsen för långsiktigt hållbar konsumtion sedan länge är överskriden. Många av de miljöproblem världen står inför idag är resultatet av vårt beroende av fossila bränslen. Att använda förnyelsebara resurser är därför den väg vi måste välja för att undvika den negativa miljöpåverkan som är förknippad med utvinning och bearbetning av fossila bränslen. Ecophons bidrag till en bättre miljö På Ecophon vet vi att produktion och affärsverksamhet alltid påverkar miljön mer eller mindre. Vi fokuserar därför på att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att satsa hårt på ännu miljövänligare tillverkning och produkter. Hållbar affärsutveckling För att uppnå hållbar affärsutveckling arbetar Ecophon med olika sidor av hållbarhet för bättre miljö, ekonomisk stabilitet, hälsa och säkerhet, etik och samhällsansvar. 3

4 A sound effect on people vårt löfte Ända sedan grundandet för över 50 år sedan har vårt företag arbetat för en bättre ljudmiljö i kontor, undervisnings- och vårdlokaler. Människan och ljudet En optimal ljudmiljö med fokus på effektivitet och välbefinnande är viktigt för de rumsmiljöer där människor vistas, umgås och arbetar. Genom vår kunskap om rumsakustik och effektiva akustiksystem bidrar vi till att skapa en optimal ljudmiljö utifrån människors behov och typ av verksamhet. Ecophons akustiksystem består av absorbentskivor med en kärna av glasull, där skivans yta är försedd med olika typer av ytskikt. Ecophon har utvecklat konceptet Room Acoustic Comfort där vi ger tips och råd om hur man skapar en god ljudmiljö. Det innebär i korthet att, innan man väljer akustiklösning måste man identifiera människors ljudönskemål, förstå typen av aktivitet som rummet är avsett för, samt använda relevanta akustiska parametrar. Då har man skapat goda förutsättningar för att beskriva, skapa och kontrollera att ljudmiljön uppfyller uppställda krav och önskemål. Miljön i fokus Vårt löfte A sound effect on people betyder att vi har som målsättning att bidra till människors välbefinnande. Detta sker genom vårt bidrag till bra ljudmiljöer samt via våra insatser för att minska vår miljöpåverkan. Eftersom klimatförändringen idag allmänt anses som det främsta miljöproblemet, har vi valt att, förutom flera andra viktiga insatser, fokusera på produkternas koldioxidutsläpp. Vi kommer att beskriva områden där vi lyckats bra, vilka aspekter vi vill förbättra, samt vilka miljömål vi har för de kommande åren. Det här dokumentet visar de senaste resultaten av vårt arbete med att identifiera, beskriva och reducera vår verksamhets och våra produkters inverkan på miljön allt från rå- och grundmaterial och vår tillverkningsprocess, till hanteringen av uttjänta produkter. Gert-Jan van Doormalen vvd Saint-Gobain Ecophon 4

5 Fotograf: Ole Jais 5

6 Redovisning av vårt miljöprogram och våra mål I Ecophons miljöprogram beskrivs våra insatser för att förbättra vårt miljöarbete med avseende på vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Programmet kräver aktivt deltagande från alla våra koncernföretag, men även stort engagemang från våra leverantörer och affärspartners. Våra övergripande miljömål ligger till grund för kvantifierbara miljömål. Övergripande miljömål 1. Reducera koldioxidbelastningen för att begränsa vårt bidrag till växthuseffekten. 2. Öka andelen återvinning av uttjänta produkter, spill och tillverkningsrester. 3. Spara energi, vatten och andra resurser, speciellt de som är begränsade eller kostbara för miljön. 4. Reducera eller eliminera eventuella utsläpp till vatten, luft och mark. 5. Utveckla och finna komponenter med ännu bättre miljöegenskaper till våra system och produkter. 6. Ställa miljökrav på våra leverantörer, deras varor och tjänster. 7. Fördela miljöansvar, erbjuda utbildning och delge information så att alla kan bidra till vårt miljöarbete. 8. Alltid sträva efter att våra kunder får den bästa lösningen för såväl den inre som den yttre miljön. På nästa sida ger vi några exempel på detaljerade och kvantifierbara miljömål som vi har för avsikt att uppfylla. Fotograf: Photos.com 6

7 Miljömål en investering i framtiden Eftersom vårt verksamhetsområde hela tiden växer finns ett behov att förena ekonomisk framgång med hållbar utveckling. Resultatet av vårt arbete med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan kommer att tolkas och utvärderas med hjälp av en genomsnittlig akustikskiva. Volymtillväxt Resursförbrukning Volymtillväxt Avfallsdeponi 60 % 80 % Energiförbrukning/m ² 10 % 25 % Återvinning 40 % 20 % Återvinningsgraden ökar starkt Ecophon har med framgång infört en återvinningsteknik där vi omvandlar glasullsdamm från tillverkningsprocessen till EcoDrain pellets. Tekniken ska utvidgas till att även omfatta uttjänta akustikplattor i framtiden. På lång sikt är vårt mål att implementera den här typen av återvinningsteknik även utanför våra egna produktionsanläggningar. Vi föreställer oss att under de kommande 10 åren kommer merparten av våra akustikskivor som installeras idag att kunna återvinnas när de har tjänat ut. Från vaggan till graven kommer då att bli från vaggan till vaggan nya produkter tillverkas av gamla Energiförbrukningen ska reduceras Att minska energiförbrukningen är ett våra främsta miljömål. Vårt mål är att den totala energiförbrukningen i Ecophons anläggningar ska ha reducerats med 25 procent till 2020, räknat per genomsnittlig akustikskiva, Genomsnittlig skiva kg CO ² /m ² Renewable energy 60 % 2,73 20 % 2,2 Fossil and nuclear energy Andelen förnyelsebar energi ska öka Baserat på ökad tillväxt och produktionskvantitet, har vi även för avsikt att öka andelen förnyelsebar energi och därmed minska förbrukningen fossil energi och kärnenergi. Målet är att öka andelen förnyelsebar energi i Ecophons anläggningar från dagens 30 procent till 60 procent Koldioxidutsläppen ska reduceras Förutom de interna åtgärder som vidtas för att minska koldioxidutsläppen, kommer vi att kräva stort engagemang från våra partners. I nära samarbete med våra leverantörer av råmaterial och grundmaterial till våra akustikskivor, samt med våra transportörer, strävar vi gemensamt efter att minska koldioxideffekten från en genomsnittlig akustikskiva med 20 procent till

8 Innemiljön ska vara sund och behaglig Nyttan med en god ljudmiljö är odiskutabel och är ytterst kostnadseffektivt för samhälle och företag. Alla mår bättre, kan prestera mer och stressen minskar. Ett hållbarhetsmål som alla borde kunna enas om. Detta är den främsta orsaken till att Ecophon vill förbättra våra innemiljöer i allmänhet och ljudmiljön i synnerhet timmar i skolsalen Låt oss säga att ett klassrum har 25 elever och några lärare. Rummet används kanske sex timmar per dag, fem dagar i veckan i 40 veckor, alltså i timmar under ett år. Om man antar ett en skola renoveras eller byggs om efter 20 års tid, ligger användningstiden på timmar för ett klassrum som i genomsnitt brukas av drygt 25 elever och en lärare. Totalt handlar det då om uppemot individtimmar eller mer under klassrummets livslängd. Flera undersökningar* har visat att brister i ljudabsorption leder till försämrad inlärning, medan risken för stress, hörselskador och tinnitus ökar. Att välja rätt akustiklösning gör livet hälsosammare, behagligare och effektivare samtidigt som samhällskostnaderna minskar eftersom fler elever uppfyller inlärningskraven och sjukskrivningarna bland personalen minskar. Effektivare kontor Det har visat sig att ljud som uppfattas som positiva kommer från människor som sitter nära lyssnaren, medan ljud på längre avstånd upplevs som störande. Utmaningen ligger i att balansera ljudmiljön så att både koncentration och kommunikation stöds i kontorsmiljön. I öppna kontor är ljudutbredningen en viktig parameter för att utforma och kontrollera ljudmiljön, vilket går att mäta. Rätt ljudabsorbenter, på rätt plats och i rätt mängd gör kontoret effektivare och behagligare att vistas i. Gör vården humanare På ett sjukhus kan en välplanerad ljudmiljö bidra till bättre sömn och vila för patienterna, medan personalen får lättare att uppfatta signaler och röster och därmed snabbare kan vidta åtgärder. Studier har visat att mindre stress gör att vårdtiderna reduceras. Räknat på antalet vårdtimmar, dygnet runt, är en effektiv ljudmiljö en ytterst lönsam investering. Tänk på att ett sjukhus ska fungera i kanske 50 år. Förbättrar arbetsmiljön i industrin Effektiva ljudabsorbenter i tak och på väggar kan sänka ljudnivån väsentligt i många industrier. Sänkt ljudnivå bidrar till förbättrad kommunikation, hälsosammare arbetsklimat och ökad bekvämlighet där t.o.m. hörselskydd ibland inte längre behövs. * Stress: Acoustic Ergonomics of School, University of Bremen. 2005, Impaired hearing and tinnitus: Akademiska sjukhuset ** Acoustic design for health a study on acoustics at a CCCU (Coronary Critical Care Unit), Karolinska Universitetssjukhuset 8

9 Fotograf: Mikko Pekki, Studio Sempre Oy Fotograf: Åke E:son Lindman Ljudmiljön i öppna kontor påverkar människornas psykologiska och fysiska välmående. Människor distraheras lätt av röster och bakgrundsljud, men har samtidigt ett avgörande behov av att kunna kommunicera. En väl genomtänkt rumsakustik gör livet lättare för alla och ökar effektiviteten. Ju mer komplicerad uppgiften är, desto mer störande kan oönskat ljud vara i skolan. En god akustisk miljö ger lärare, elever och förskolelärare bästa möjliga förutsättningar för deras utbildningsambitioner samt bidrar till deras välbefinnande. Fotograf: Studio-e Fotograf: Patrik Leonardsson Inom vårdsektorn är en välplanerad akustisk miljö särskilt viktig eftersom den ökar välbefinnandet för personalen. Sömnen förbättras och stressen minskar bland patienterna. En god ljudmiljö bidrar också till ökad integritet och säkerhet. Studier visar att vårdtiderna kan bli kortare och återbesöken färre, vilket minskar vårdkostnaderna. En bättre ljudmiljö kan öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och risken för arbetsplatsolyckor i många industrier, storkök, etc. 9

10 Modell för bedömning av miljöpåverkan Vår ansvarsfulla hållning i klimatfrågan börjar med en bedömning av vilken miljöpåverkan en produkt har under sin livscykel, med hjälp av en livscykelanalys (LCA). LCA ett verktyg, medan andra verktyg kan vara eko-design, miljömärkning, koldioxidavtryck, miljödeklarationer och hantering av uttjänta produkter. Som en del av det interna miljöprogrammet har Ecophon genomfört livscykelanalyser för sina produkter genom Ecobilan SA (Pricewaterhouse Coopers) enligt internationell ISO ISO standard. Livscykelanalys ligger även till grund för de internationellt standardiserade miljödeklarationerna, EPD (Environmental Product Declaration), som upprättas för Ecophons olika produkter och system. Ecobilan är känt världen över som en innovativ och tekniskt avancerad ledare vad gäller tillämpning av teknik, tjänster och produkter avseende livscykelanalys. Sedan mars 2000 ingår Ecobilan i Pricwaterhouse Coopers (PwC) avdelning Global Sustainability Services. Livscykelanalys för en akustikskiva Vi utgår från en genomsnittlig akustikskiva från Ecophon, som vi definierat utifrån de vanligaste fysiska egenskaperna för en produkt tillverkad av Ecophon. Genom att använda en kvadratmeter av skivan som funktionell enhet*, får vi en överblick över dess påverkan på miljön från tillverkningen av grundmaterialet, tillverkningen av akustikskivan, via transporten till installationsplatsen och installationsprocessen, fram till att skivan deponeras som avfall eller återvinns. Format: 1000 x1000 mm Tjocklek: 20 mm Kantutformning: Kant E Yta: Akutex FT Vikt: 1,5 kg/m 2 * En funktionell enhet (FU) motsvarar ett kvantifierat resultat av ett produktsystem och används som referensenhet i en livscykelanalys. Den funktionella enheten för en byggprodukt utrycks baserat på relevanta tekniska egenskaper (nyttan) hos byggprodukten när den integreras i en byggnad. För Ecophons produkter, är den funktionella enheten ljudabsorptionen per m 2, under ett år, med garanterat stipulerade produktprestanda. Våra system innefattar även material och komponenter, till exempel bärverkssystemen som i huvudsak är tillverkade av galvaniserat stål och till 50 procent består av återvunnet material. Andra viktiga komponenter är bland annat integrerad belysning. Belysningsarmatur med HF-don levereras också sedan många år tillbaka. Dessa komponenter kommer att bedömas ur miljöperspektiv i nästa fas. 10

11 Miljödeklarationer Environmental Product Declarations De senaste decennierna har intresset för att förbättra produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln ökat. I byggsektorn har utvecklandet av byggcertifieringssystem lett till ökade krav på information om byggprodukternas miljöpåverkan. Syftet med miljödeklarationen (EPD) är att på ett objektivt och standardiserat sätt ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den färdiga produktens eller tjänstens miljöpåverkan under hela värdekedjan. Som standardiserad metod för att beskriva en produkts totala miljöpåverkan har miljödeklarationer två stora fördelar: Med hjälp av EPD-studier får tillverkarna kunskap om källorna till deras produkters miljöpåverkan och EPD:n i sig gör det möjligt för köparna att välja produkter med liten miljöpåverkan. På Ecophon har vi bestämt oss för att kommunicera miljöinformationen för våra produkter genom miljödeklarationer typ III**. Svanenmärkta akustiksystem Ecophon har sedan 1995 låtit miljömärka produkter med Svanen och uppfyller därmed Nordisk Miljömärkningsnämnds kriterier och krav vad gäller hela produktens livscykel, från råvara till återvinning. Kraven omfattar utsläpp och ohälsosamma emissioner, avfallshantering, energi- och resursförbrukning. Svanenmärkning bygger på en Typ I-deklaration*. 06/2009 Product Characterization - By considering the functions of this product, the functional unit can be described as follows: Construction product: The product in question is Ecophon Focus E whose main function is acoustical absorption. The weighted sound absorption coefficient αw of the product equals 0.9 Including: Quantity of wool for 1 m2 of product : 1.6 kg Thickness of wool : 20 mm, Surfacing : glass tissue : 50 g/m² Packaging for the distribution and transportation: o cardboard : 26 g/m² o wood pallet: pallets/m 2 Product used for the implementation (nature and quantity): None Scrap rate during the implementation and maintenance: (including replacement part if any): 5 % - 50 years - See the technical documentation for more technical characteristics. Notes : ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in conformity with NFP and ISO series standard Ecophon Focus E JUNE 2009 Environmental impact are defined and calculated according to the French standard NF P for the fulll life cycle The total primary energy represents the sum of energy sources directly extracted from the natural resources (natural gas l, oil, coal, uranium ore, biomass, hydraulic energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, ) The total primary energy is divided into non renewable energy and renewable energy The total primary energy is divided into feedstock energy (part of total primary energy including in the product or Lower Calorific Value of the product) and process energy (part of total primary energy used in the process within the process excluding energy input for production and delivery of this energy) The «grey energy» has no standardised definition, so it is not including in the French standard NF P Inventories of life cycle have been made in 2009 and aggregation of data is calculated from the TEAM software version 4.0. Saint-Gobain Ecophons miljödeklarationer (EPD) innehåller uppgifter om följande miljöfaktorer: Förbrukning av energiresurser (total primärenergi, processenergi, dvs. bränsleenergi och förnyelsebar energi) Förbrukning av abiotiska resurser (ADP)* Klimatförändring* Vattenförbrukning Avfall (totalt, farligt, ofarligt avfall och inert avfall) Bildandet av fotokemiska oxidanter* Utarmning av det stratosfäriska ozonlagret** Luftförsurning* Eutrofiering** * enligt definition i NF P ; ** enligt definition i NF P del III Environmental impact (total life cycle) (1) 1 Environmental impact Value by FU for DVT Consumption of energy resources Total primary energy Renewable energy 101 MJ 15.8 MJ Non renewable energy 85 MJ 2 Depletion of natural resources (ADP) 3 Water consumption 4 Solid waste kg equivalent antimony (Sb) 41.7 litres Eliminated waste : Recovered waste (total) kg Hazardous waste kg Non hazardous waste 2.79 kg Inert wastes Radioactive waste kg kg kg equivalent Atmospheric acidification 7 Air pollution CO kg equivalent SO2 3 8 Water pollution m 3 3 m 3 Destruction of stratospheric ozone layer 10 N/A indicator (non standard NF P01 010) Formation of photochemical ozone Another kg equivalent ethylene 11 Eutrophication 0.12 g PO4 3 equivalent For more information: Company name: Saint Gobain ECOPHON AB Contact: Alina Dulaurent Tel: (0046) Fax: (0046) E mail : gobain.com Fakta miljödeklarationer *Typ I-deklarationer, exempelvis Svanenmärkning Miljömärkning med Typ I (iso 14024) syftar i första hand till att genom en symbol vägleda konsumenter för att enkelt kunna göra miljömedvetna inköpsval. Systemet bygger på ett antal utvalda kriterier som fastställts av en expertgrupp utifrån ett livscykelperspektiv. Typ-II-deklarationer, exempelvis materialdeklarationer Deklarationer typ II (ISO 14021) är egna miljöuttalanden, där importörer, tillverkare eller grossister själva beskriver miljöegenskaperna genom att lämna ut uppgifter som är relevanta för miljöbedömning. Det förekommer ingen oberoende kontroll av uppgifterna som lämnas. Det förutsättas att branschen utför intern kontroll. ** Typ III-deklarationer Miljödeklarationer typ III (ISO 14025) är standardiserade, LCA-baserade verktyg som används för att kommunicera en produkts eller ett systems miljöpåverkan, och används världen över av företag och organisationer. Här används kvantitativa data som fokuserar på resursförbrukning, emissioner och potentiella miljöeffekter. Systemet administreras av en oberoende organisation och extern kvalitetssäkring genomförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. 11

12 Akustikskivor ur miljöperspektiv Råmaterial och tillverkning av basmaterial Raw material suppliers Glasull består till mer än 70 procent av återvunnet glas Över 70 procent av basmaterialet i Ecophons akustikskivor utgörs av återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull. Resten består av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda. Färg Redan för ca 30 år sedan började Ecophon använda vattenbaserad färg till akustikskivornas ytskikt. På senare år har vi utvecklat en teknik för att minska färgåtgången i samarbete med våra färgleverantörer. Den nya ytan på våra akustikskivor, Akutex FT, är ett resultat av detta. Genom att använda bag-in-box - behållare har vi minskat spillet och vår vattenförbrukning. Bindemedel De bindemedel i glasullen som använts för att garantera styrkan i Ecophons akustikskivor har hittills varit petroleumbaserade. Ecophon har utvecklat en ny bindemedelsteknologi som heter 3RD Technology. Den innebär ett förnyelsebart växtbaserat bindemedel i glasullen. Det nya bindemedlet används redan i vissa produkter och målet är att på sikt använda det nya bindemedlet i samtliga våra glasullsabsorbenter. Ecophons tillverkning Production Energianvändning och typ av energi Energin som används i Ecophons svenska anläggning kan fördelas på följande sätt: 55 procent förnyelsebar energi (vattenkraft), 42 procent kärnkraft och 3 procent fossil energi. Vårt mål är att öka andelen förnyelsebar energi. Återvinning av tillverkningsrester Ecophon har utvecklat EcoDrain, en pelleterad produkt som används som dräneringsmaterial på avfallsdeponier istället för grus. EcoDrain tillverkas genom att man krossar, mal och pelleterar glasullsdamm från produktionsprocessen. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket även minskar transportbehovet. Förpackning Ecophons akustikskivor och bärverkssystem levereras i återvinningsbara kartonger. Inplastningen består av polyetenfilm (PE), som kan återvinnas. Vi övervakar löpande våra transporter till Europa och andra delar av världen. I det gula fältet på kartan finns vårt främsta transportområde. 12

13 Transporter Transport Transporter Huvuddelen av de färdiga akustikskivorna transporteras till kunderna med lastbil, fartyg eller järnväg, beroende på tillgängliga transportresurser och kundernas önskemål. Glasull är ett mycket lätt material och totalvikten för de lastade fordonen blir därför förhållandevis låg jämfört med andra typer av byggskivor, som ofta är avsevärt tyngre. Bränsleförbrukning (l/km) Exempel En långtradare som är 18 meter lång (70 m 3 /26 tons lastkapacitet) kan ta cirka m 2 av ett Ecophon akustiksystem bestående av akustikskivor (absorptionsklass A), bärverk och tillbehör. Den totala vikten blir 9 ton. Om vi i stället väljer att lasta samma lastbil med m 2 akustikskivor av våtpressade fiber där skivorna är 18 mm tjocka (motsvarar absorptionsklass A) och vikten är 3,3 kg/m 2 blir den totala lastvikten, dvs. skivor plus bärverk och tillbehör, 15,3 ton. Bränsleförbrukningen för de två alternativen visas i diagrammet. Om vi antar att transportsträckan motsvarar avståndet från Hyllinge till Hamburg, 575 km, (vilket är det transportavstånd som används i LCA för den genomsnittliga Ecophon-skivan ) får vi följande bränsleförbrukning: Lastkapacitet (t) Ecophon-alternativet: 167 liter Våtpressat-alternativet: 196 liter dvs. en ökning på cirka 17 procent. Ett tredje alternativ, som det kan vara intressant att jämföra med, är när man väljer ett akustiktak med ännu högre vikt, så att man kommer upp i den maximala lastkapaciteten (26 ton). I det fallet blir bränsleförbrukningen 242 liter för samma sträcka. Prestanda för europeisk dragbil med trailer Diagrammet avser bränsleförbrukning och utsläpp för en typisk fjärrgående lastbil i centrala Europa. Beräkningsunderlaget är baserat på NTM:s* Road report, som i sin tur har sin utgångspunkt i EU-initiativet Artemis med följande antagande: * Nätverket för transporter och miljön (NTM) är en ideell förening i Sverige som bildades 1993 och har som mål att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Lastbilstyp: Dragbil + semitrailer. Lastkapacitet: 26 ton. Totalvikt: 40 ton (max). Vägtyp: Motorväg. Trafik: Tät. Installationsfas Installation use Sinnrika akustiksystem ger mindre spill Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och minskar svinnet. Systemen kan integreras med varandra och kombineras. I samarbete med våra kunder och intressenter strävar vi ständigt efter att hitta nya och innovativa sätt att minska spillet på installationsplatsen. Till exempel samarbetar vi ofta med arkitekterna för att designa avfallet så att våra produkter ska generera minsta möjliga avfall när de installeras och används i byggprojekt. Avfallsdeponering och återvinning Disposal Avfallsdeponering och återvinning Idag återvinns inte uttjänta akustikskivor systematiskt utan merparten skickas till ett avfallsdeponier för ofarligt avfall, dvs. till den vanliga tippen. Men situationen är på väg att förändras, eftersom Ecophon har utvecklat en framgångsrik återvinningsteknik i form av pellets för markdränering. Återvinningssystemet, som ursprungligen använts för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen till EcoDrain, kommer framöver att även omfatta uttjänta glasullsabsorbenter. 13

14 Vår akustikskiva och koldioxidbelastningen Här beskriver vi hur en genomsnittlig Ecophon akustikskiva påverkar miljön under livscykelns olika faser, med hjälp av beräkningar baserade på interna LCA-data. Den genomsnittliga akustikskivan är vårt riktvärde som vi använder för att kommunicera våra framtida förbättringar och våra miljömål. Baserat på LCA-beräkningar från vaggan till graven är det totala koldioxidutsläppet för denna indexskiva 2,7 kg/m 2 under hela dess livscykel, från utvinningen av råmaterialet till att den utrangerats. Detta är vårt nyckeltal och riktvärdet för våra insatser för att begränsa vår påverkan på miljön. Vi kommer med uppdaterad information regelbundet framöver för dem som vill följa våra miljöinsatser. Från vaggan till graven Koldioxidutsläpp från en genomsnittlig Ecophon akustikplatta Disposal CO 2 = 2,7 kg Installation use Deponi, återvinning Underlag för beräkningarna 75 procent av Ecophons tillverkning av akustiktak och akustiksystem sker i Sverige. Glasullen, som tillverkas externt och levereras till Ecophons anläggning, består till 70 procent av återvunnet glas. Beräkningarna är baserade på en genomsnittlig transportsträcka från tillverkningsplatsen till byggplatsen på 575 km, vilket ungefär motsvarar transport från Ecophons anläggning i Sverige till Hamburg. Installationen av akustikskivan genererar 5 procent spill, vilket är inkluderat i skivans totala miljöpåverkan. Transportsträckan till deponi för den uttjänta akustikskivan beräknas till 30 km. CO 2 = 0,003 kg Fördel: Våra akustikskivor är helt återvinningsbara. Vi har redan utvecklat en återvinningsteknik i form av EcoDrain pellets för markdränering på avfallsdeponier. Systemet, som idag används för att ta tillvara glasullsdamm från vår tillverkning, kommer att utvidgas till att omfatta även takplattor i takt med att intresset för den nya produkten ökar. Utveckling: En infrastruktur införs för återvinning av våra takplattor på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Installationsfasen Fördel: Våra akustiksystem har en sinnrik utformning som gör dem lätta att installera och som minskar svinnet. Systemen kan integreras och kombineras med varandra. Den låga vikten på Ecophons plattor gör våra produkter lätta att arbeta med för undertaksinstallatörerna. Utveckling: Även om bara små mängder spill genereras under installationen, behövs ändå ett system för att ta hand om det på ett lämpligt sätt i stället för att skicka det till deponi. 14

15 Raw material suppliers Råmaterial och tillverkning av basmaterial Fördel: Glassullen består till stor del (> 70 %) av återvunnet material: hushållsglas, returflaskor, internt spill från glasullstillverkningen. Minimalt spill i tillverkningsprocessen. Basmaterialet är måttbeställt. Det korta avståndet (15 km) mellan anläggningen där glasullen tillverkas och Ecophons anläggning underlättar transporten och minimerar dess miljöpåverkan. Utveckling: Vid glasullstillverkning går det åt mycket energi för att smälta glaset. Vi arbetar med våra partners för att utveckla energisnålare processer. CO 2 = 2,0 kg Andel: ~ 74% Bindemedlet som används idag för att garantera produktens kohesion och mekaniska styrka är petroleumbaserat. Nuvarande bindemedel kommer att ersättas av ett växtbaserat förnyelsebart bindemedel. Vi har ambitionen att ytterligare öka andelen återvunnet glas. Production Fördel: Tillverkningen av akustikskivor innebär låg energiförbrukning. Energin kommer huvudsakligen från energikällor som vattenkraft och kärnkraft. Glasullsdamm från tillverkningsprocessen används för att tillverka EcoDrain pellets. Transport Ecophons tillverkning av akustikskivor CO 2 = 0,55 kg Andel: ~ 20% Utveckling: Alla typer av energi som används i tillverkningen av takplattor bör vara förnyelsebara. Vi kommer att göra ytterligare insatser för att minska energiförbrukningen i tillverkningsprocessen. CO 2 = 0,14 kg Andel: ~ 5% Transporter Bil- och flygresor kan vara en bra jämförelse med koldioxidutsläppen från en Ecophon akustikskiva. Kg CO 2 / 10 km och person Fördel: Ecophons glasullsabsorbenter har låg vikt vilket innebär lägre bränsleförbrukning i transporterna jämfört med tyngre typer av akustikmaterial. Genom kompakt lastning optimeras transporterna. Utveckling: Fortfarande krävs insatser från åkeriföretagen för att öka antalet fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Bensin = 1,25 kg Diesel = 1,02 kg Etanol = 0,45 kg Biogas = 0,09 kg Vårt mål är att successivt öka andelen transportmedel som använder förnyelsebart bränsle. Flygplan = 1,4 kg 15

16 EcoDrain från avfall till ny produkt Vi har utvecklat en återvinningsteknik som omvandlar spill från fabriken till EcoDrain pellets, vilka används för markdränering på avfallsdeponier. Produkten komprimeras till en sjundedel av glasullens ursprungliga volym, vilket gör att transportbehovet minskar. Systemet, som ursprungligen används för att omvandla glasullsdamm från produktionsprocessen, kommer att omfatta även uttjänta akustikplattor. Idag används EcoDrain som dräneringslager för avfallsdeponi. Men detta är bara början, vårt mål är att i framtiden utvidga användningen till dräneringsskikt för markgaser, uppsamling av svavelväte, etc. EcoDrain är en lösning med många fördelar. För det första omvandlar vi glasullsdamm från tillverkningsprocessen till en ny produkt. För det andra kommer vi att kunna använda uttjänta akustikskivor som råmaterial. För det tredje innebär EcoDrain att behovet av dräneringsmaterial från stenbrott minskar. Fotograf: Nicklas Rudfell Waste Eco Drain På Ecophons återvinningsanläggning i Sverige omvandlas produktionsavfallet från tillverkningen av akustikskivor till en dräneringsprodukt EcoDrain. Vid pelleteringen komprimeras glasullsspillet till en sjundedel av sin ursprungliga volym. 16

17 EcoDrain pellets används som dräneringsskikt för avfallsdeponier. Dräneringsmaterialet täcks med ett membran av geoduk och fylls på med lerjord som slutligen täcks med ett planterat växtlager. Fotograf: Bertil Hagberg Innehållet i detta informationsblad beskriver var vi befinner oss i vårt miljöarbete och våra framtida utvecklingsambitioner. Dessa är en del av vårt löfte till marknaden - A sound effect on people, vilket betyder att vi arbetar för en sund miljö, inne och ute. Baserat på vår miljöpolicy (se baksidan), har vi formulerat åtta miljömål (sidan 6) och exempel på kvantifierbara miljömål (sidan 7). Fler miljömål kommer att formuleras efterhand som vårt miljöarbete utvecklas. Du är välkommen att ta del av och följa vårt arbete dina synpunkter är viktiga för oss. 17

18 Utmärkta egenskaper för hälsa, säkerhet och funktion Ecophons akustiksystem uppfyller kraven från miljömärknings-, byggforsknings- och hälsovårdsorganisationer. Granskningarna från tredje part ger dokumenterad säkerhet både vad gäller kraven på innemiljön och akustiksystemens övriga egenskaper. Granskning av emissioner till innemiljön Astma- och allergiförbundet har undersökt Ecophons produkter avseende allergiska reaktioner och de rekommenderar Ecophons ljudabsorbenter. Ecophons produkter är certifierade och uppfyller de högsta kraven enligt danska Indeklimamærket. Man undersöker om produkterna innehåller allergiframkallande ämnen eller kan leda till annan överkänslighet. Man mäter också hur lång tid efter installation det tar för ämnen att klinga av. Dessutom görs ett subjektivt lukttest för att härleda dofter till emissioner. Ecophon har ett godkännande och de första intygen från Dansk Indeklima, nr 001 och 002 från 1995, när märkningen började. Granskning av funktionsegenskaper Ecophon har valt att låta sina ljudabsorbenter genomgå en opartisk granskning hos SP Technical Research Institute of Sweden avseende ljudabsorptionsförmågan. Våra produkter är därmed P-märkta (SP:s eget kvalitetsmärke). Detta undanröjer osäkerhet kring mätvärden. SP inspekterar årligen våra fabriker och utför kontrollmätningar vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. CE-märkning Ecophons ljudabsorbenter, bärverk och tillbehör är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, vilket förenklar jämförelsen mellan olika fabrikat och typer av ljudabsorbenter. Ljudabsorption, brandsäkerhet, bärförmåga och vissa emissioner ingår i CE- märkningen. Vår CE-märkning av ljudabsorbenter omfattas av krav på att ett oberoende kontrollorgan övervakar tillverkningskontrollen. De flesta av Ecophons produkter uppfyller emissionskraven hos Finlands ledande informationscentrum för byggsektorn, RTS. Produkterna är märkta med M1 vilket innebär att de klarar bästa emissionsklass dvs. har lägsta emissionsvärden avseende olika hälsovådliga ämnen. 18

19 Fotograf: Photos.com Människor uppfattar omgivningen via sina fem sinnen, där hörseln är ett av dem. Vår hörsel är ursprungligen anpassad till ett liv utomhus och det är i denna naturliga miljö som hörseln fortfarande fungerar bäst. Därför är det viktigt att skapa en naturlig och behaglig ljudmiljö inomhus så att människor mår och fungerar bra. 19

20 Miljöpolicy Ecophon tar sitt ansvar för att värna om naturen och för hur företagets verksamhet, produkter och tjänster påverkar miljön. Våra övergripande hållbarhetsmål beskriver hur vi arbetar för att minimera vår inverkan på människa och miljö. Vi arbetar aktivt för att: tillverka och marknadsföra hållbara produkter som bidrar till en sund arbetsmiljö. minska avfall, energiförbrukning och CO 2 - utsläpp alltid välja komponenter med låg miljöpåverkan öka vår andel förnyelsebart och återvunnet material i våra produkter SE.Artnr:929086

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Vår hörsel fungerar bäst utomhus

Vår hörsel fungerar bäst utomhus UTBILDNINGSmiljö Vår hörsel fungerar bäst utomhus Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning. Detta

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin Ljudnivåsänkning i livsmedelsindustrin Foto: Patrick Salaün En bra ljudmiljö skapar bättre förutsättningar för koncentrationskrävande arbete. Room Acoustic Comfort är ett kunskapspaket utvecklat av Ecophon,

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Friederike Ziegler, Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle, Marstrand 28 november 2012 Något om SIK/SP Upplägg Konsumenten

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Produkters miljöinformation

Produkters miljöinformation ! Willy Karlsson, Högskolan Trollhättan- Uddevalla / SME-network for Sustainable Development & Quality Management! Carl-Otto Nevén, Assess AB! Maria Brahm, Högskolan Trollhättan- Uddevalla Miljöledningsprojektets

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Hållbara shoppingbärkassar II

Hållbara shoppingbärkassar II Hållbara shoppingbärkassar II En sammanfattning av LCA-analyser av bärkassar LCA-analyser Hållbara bärkassar För Strömpilen Köpcentrum 28 maj 2008 Undersökningen är utförd på uppdrag av Strömpilen köpcentrum

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal Sunda ljudmiljöer för patienter och personal idéclick/sandbring Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009

System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009 System och principer för att redovisa hållbara odlingssystem Christel Cederberg OiB, Nässjö, 21 jan 2009 Hållbar produktion hållbart företagande Planet People Profit (3P) Miljö Planet Sociala förhållanden

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA) Livscykelanalys (LCA) med fokus på klimatpåverkan av Paxxo s Longopac Maxi & Mini och traditionella sopsäckar Utförd av Stiftelsen TEM Stortorget 17, 211 22 Malmö 2011-12-21 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer