Miljöfaktaboken 2011 Värmeforsk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfaktaboken 2011 Värmeforsk 2012-05-23"

Transkript

1 2011 Värmeforsk Jenny Gode Rapporten 2011 är skriven av: Jenny Gode, Fredrik Martinsson, Linus Hagberg, Andreas Öman, Jonas Höglund, David Palm Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. Värmeforsk rapport April 2011.

2 Innehåll Varför? Metod och handbokens struktur Bränslen som omfattas av Livscykelperspektiv Resultat t emissionsfaktorer i och resursanvändning Sammanfattning

3 Syfte Ta fram en handbok med emissionsdata för de vanligaste bränslena för svensk el- och värmeproduktion samt fordonsdrift Utsläpp till luft Resursanvändning (primärenergifaktorer) Stort tack till våra finansiärer: Värmeforsk Svensk Fjärrvärme SGC Svenskt Vatten Sveriges Ingenjörer Naturvårdsverket/Formas via Stiftelsen IVL

4 Varför? Varför? Stort behov i samhället av samlade generella emissionsfaktorer Granskade och rekommende erade data för svenska förhållanden Behov av uppdaterade och kompletterade data, ny upplaga av en mycket brett använd Milj öfaktabok (refereras e e flitigt) Stort fokus på att samla emissionsdata för flera olika avfallsbränslen Harmoniserade med emissionsdata från andra projekt/aktiviteter En mängd olika studier och bränslen granskade Exempel på tillämpning av data Beskrivning av LCA-metodik och betydelse av metodval och systemgränser Få har tillgång till LCA-verktyg

5 Rapportstruktur DEL 1. BAKGRUND OCH METODIK Del 1 ger en inblick i projektets syfte och metod och till metodiken för livscykelanalyser. DEL 2. EMISSIONSFAKTORER Under Del 2 sammanställs emissionsfaktorer för de bränslen och energislag där IVL funnit livscykelstudier med tillräckligt hög kvalitet, dvs. sådana studier som uppfyller de granskningskriterier som besk rivs i Del 1. DEL 3. TILLÄMPNING AV EMISSIONSFAKTORER I Del 3 visar vi hur de data som presenteras s i kan användas för att beräkna exempelvis emissionsfaktorer för olika elmixar och hur beräk ningar i s.k. miljöeffektkategorier (även kallat miljö påverkans kategorier) genomförs.

6 Metod Litteraturgenomgång Granskningsm mall med bedömningskriterier Urval av data till granskningsmall Urval av relevanta typstudier Uppföljning av ty pstudier och sammanställning Urval av emissioner/miljödata

7 Publicerad studie Jämförbara data Funktionell enhet Ej system- utvidgning LCA- perspektiv Urv vals- kriterier Sv enska för- hållanden

8 Urvalskriterier Grundläggande kriterier Studien ska gå att publicera Data ska beskriva miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Emissioner och primärenergianvändning ska presenteras per energienhet bränsle/el och omfatta hela livscykeln (källa användning) Data ska vara giltiga för svenska förhållanden Data ska vara så generiska som möjligt, dvs. så tillämpliga som möjligt för svenska förhållandenn Data ska vara så jämförbara som möjligt avseende systemgränser, beräkningsmetodik, antagandenn och typ av indata Systemexpansion/systemutvidgning bör undvikas

9 Vad innebär urvalskriterierna? Prioritera studier som täcker flera bränslekedjor samtidigt Prioritera studier som tillämpar fysikalisk allokering mellan biprodukter, i andra hand ekon nomisk allokering och i tredje hand systemutvidgning Undvika studier där kreditering för undvikta emissioner och system-utvidgning har använts, alternativt försöka kompensera för detta Vid icke fullständig LCA, presenteras data från produktion & distribution från en studie och användnings- /förbränningsemissioner från en annan.

10 Vad har vi gjort för att data ska vara så jämförbara som möjl ligt? Noga granskat och dokumenterat valda metoder m.m. Satt upp detaljerade ade urvalskriterie ie er som vägledning för granskningen Visat hur metodval påverkar resultaten och resonerat kring betydelsen, men försökt undvika "onödiga" värderingar Jämfört resultat mellan likvärdiga studier I vissa fall gjort omberäkningar (t.ex. val av elmix) Gjort kontrollberäkningar av alla studier (fossil hjälpenergi) Däremot har vi: inte angivit konfidensintervall då de et saknats i de flesta studier (men i text jämfört resultat mellan olika studier) oftast inte analyserat fel i enskilda siffror då vi litat på kontrollen som gjorts i studierna (med undantag fö ör kontroll av fossil hjälpenergi)

11 Bränslen som omfattas av MFB Trädbränslen GROT Stubbar Gallringsvirke till flis Skogsflis Bark Spån, sågverksrester Pellets Träbriketter Energigrödor Salix Biooljor Tallbeckolja Avfallsbränslen Hushållsavfall svenskt genomsnitt Hushållsavfall 75 % utsort. org. avfall Blandat verksamhetsavfall PTP Brännbart grovavfall RT flis Fossila bränslen Stenkol Eldningsolja (EO1) Eldningsolja (EO2 5) Naturgas Torv Torv Biodrivmedel Etanol vete Etanol sockerbetor E85 Biogas sockerbe tor Biogas vall Biogas majs Biogas vete Biogas gödsel Biogas avfall livsmedelsindustri Biogas organiskt hushållsavfall Biogas ARV slam Biogas/Naturgasdriven bil RME Fossila drivmedel Bensin (med d5 % Etanol) Diesel (med 5 % RME) Flygfotogen Tjockolja (EO2, MGO, Fartyg) Tjockolja (EO6, HFO, Fartyg) Naturgas El Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Solvärme Solvärme Antal granskade studier totalt: ca 75 st

12 Livscykelperspektiv p

13 Livscykelanalysens olika faser

14 Två tabeller för varje bränsle/energislag Referensöversikt Beskriver översiktligt LCA-studierna, systemgränser m.m. Resursanvändning och emissioner Uppströms = produktion och distribution av bränslet Nedströms = omvandling av bränslet

15 Exempeltabell "Referensöversikt"

16 Exempeltabell "Resursanvändning och emissioner"

17 Växthusgasutsläpp (g CO 2eq /MJ) CO2-eq/MJ, Prod&distr CO2-e eq/mj, Användning PEF-totalt Primärenergifaktor (MJ/MJ) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 GROT Stubbar Gallringsvirke till flis Skogsflis Bark Spån, sågverksrester Pellets Trädbriketter Salix Tallbeckolja Hushållsavfall, sv. genomsnitt Hushållsavfall, 75% utsort. org. Brännbart grovavfall PTP Blandat verksamhetsavfall RT-flis Stenkol Eldningsolja (EO1) Eldningsolja (EO2-5) Naturgas Torv Etanol (vete) Etanol ( sockerbetor) E85 Biogas ( sockerbetor) Biogas (vall) Biogas (majs) Biogas (vete) Biogas (gödsel) Biogas (livsmedelsavfall) Biogas (org. hushållsavfall) Biogas (avloppsslam) Biogas/Naturgasdriven bil RME Bensin (5 vol% Etanol) 5 vol% RME) Flygfotogen Tjockolja (EO2, MGO, Fartyg) Tjo Diesel ( ckolja (EO6, Naturgas (L HFO, Fartyg) NG till faryg) Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Solvärme

18 Exempelberäkning svensk fjärrvärmemix Tillfört bränsle/energibärare (insatt energi) Bränsle till värme, GWh 1 Stenkol 1480 Eldningsolja (EO1) 573 Eldningsolja (EO2) Eldningsolja (EO3 5) Naturgas 1849 Övrigt tfossilt/gasol l 109 Industriell spillvärme Avfall Avfallsgas/restgas ink deponi & rötgas RT flis 1644 Tallbeckolja Biooljor Bark Grot 3630 Spån Stamvedsflis Träpulver Övriga biobränslen (Blandad skogsflis) Träbriketter Pellets 3066 Torv 2701 El till värmepumpar Levererad värme från värmepumpar 4768 Hjälpel El till elpannor 221 CO 2 eq g/mj PEF 3 CO 2eq, kton Primärenergi, GWh insatt energi Totalt, miljoner ton CO 2 eq och TWh primärenergi per kwh levererad fjärrvärme, g CO 2eq och kwh primärenergi

19 Exempelberäkning svensk elmix Energislag/ Produktionsteknik Genererad el, TWh g CO 2 eq / kwh bränsle g CO 2 eq / kwh el PEF (vagga t. grind) PEF (vagga t. el) CO 2eq, Mton Primärenergi, TWh Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Kondenskraft Kraftvärme el Mottryck i industri 6.3 Elfrån Bio & torv El från Olja El från Gas El från Kol och koks Gasturbiner Totalt genererat 146 Netto Import(+)/Export( ) 2.0 Nätförluster 11.0 Elanvändning i Sverige 133 Totalt [Mton CO 2eq och TWh primärenergi] per kwh levererad el inklusive i import/export, g CO 2eq /kw Wh och kwh/kwh

20 Sammanfattning Stort antal bränslen och energislag samlade Emissionsfaktorer Resursanvändning Teori och förklaring till LCA m.m. Viktigt att alltid kontrollera vilka förutsättningar som gällt i respektive studie för beräkningarna, då detta kan påverka resultaten nämnvärt Direkt jämförbarhet begränsad pga olika antaganden Osäkerheter förekommer i alla studier och data av detta slag är mycket brett använd och är bästa sammanställning vi känner till. Även om osäkerheter förekommer är det bättre att den finns, än om den inte funnits.

21 Tack! Frågor? Jenny Gode IVL Svenska Miljöinstitutet jenny.god

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Primärenergi i avfall och restvärme ISSN 1103-4092

Primärenergi i avfall och restvärme ISSN 1103-4092 Primärenergi i avfall och restvärme RAPPORT F2012:01 ISSN 1103-4092 Förord Primärenergi är ett bättre sätt att beskriva den verkliga resursförbrukningen vid produktion av en viss nyttighet. Primärenergifaktorer

Läs mer

primärenergi i avfall och restvärme

primärenergi i avfall och restvärme primärenergi i avfall och restvärme rapport 2012:5 ala primärenergifaktorer ndarder 6 används begreppet total primary energy factor för att beskriva ifaktorn från vaggan till nyttiggjord energi, d.v.s.

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning

miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning miljövärdering 2012 guide för allokering i kraftvärmeverk och fjärrvärmens elanvändning 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska fördela miljövärden från kraftvärmeproduktion

Läs mer

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn Rapport 2011:2 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Boverket februari 2011 och miljö, SCB, Stockholm Titel: Miljöindikatorer

Läs mer

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet för hållbara mängder Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet Agenda Om granskningen Verktygen Rapporteringsformat Generella kommentarer på rapportering Granskningen IVL har granskat underlagen för redovisning

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun

Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Klimatoptimal biogasanvändning i Trelleborgs kommun Författare: Rasmus Andersson Examensarbete 2014 Miljö- och Energisystem Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Klimatoptimal

Läs mer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer ll i e n p miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer rapport 2012:4 MILJÖVÄRDEN FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA 1 2 3 4 5 all rgi e en mp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% enternas bedömning

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

Faktorer för olika energiformer och energislag

Faktorer för olika energiformer och energislag Bedömning av resurseffektiva byggnader: Faktorer för olika energiformer och energislag Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Martin Erlandsson Juni 2009

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION Examensarbete Evin Jamal Stockholm 2013-02-15 SAMMANFATTNING Svenska Kraftnät (SVK) vill utveckla ett energisystem med syfte att minimera utsläpp av växthusgaser

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL

DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL REPORT f3 2013:13 DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Pål Börjesson, Lunds Universitet Joakim Lundgren, Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13

Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslut 2013 Mälarenergi 2014-10-13 Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Mälarenergi AB under våren 2014. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat E t t N y h e t s m a g a s i n f r å n v ä r m e f o r s k Nummer 2 Oktober 2011 Osäker lönsamhet för bioenergikombinat Högre ångtemperatur före år 2015 Enzymatisk förbehandling ger billigare pappersmassa

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting en modell för minskad energianvändning och miljöpåverkan Energimyndigheten Naturvårdsverket Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer