SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft"

Transkript

1 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 1(15) SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

2 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 2(15) Förord OKFAB avser återuppta ett äldre vattenkraftverk i Ornäs, 1.5 mil öster om Borlänge var starten för projektet då länsstyrelsen i Falun, Borlänge kommun samt Niklas Bergman träffades på plats för att gå igenom rådighet, ägande av vatten samt fallrättigheter. Sedan starten har målet vart att genomföra projektet med stor delaktighet angående vattenföring samt nivåer med boende och andra intressenter. Inför samrådet har brev ( ) skickats ut till ca 120 berörda samt skrivelser har utformats till både boende och myndigheter i god tid. Detta samrådsunderlag utgör ett fristående dokument som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att uträtta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tillsammans utgör dessa två dokument det viktigaste underlagen för en tillståndsansökan till miljödomstolen (vattendomstolen). Samrådets tidsplan Start: Informationsbrev skickades ut till berörda intressenter. Slut: Gemensamt samråd vid Ornäs Kvarn Kl. 18:00. Administrativa uppgifter Bolagsuppgifter Ornäs Kvarn Fastighetsbolag Arents väg Borlänge Org.nr: Tfn: Fastighetsägare samt beteckning Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Ornäs Kvarn 1:2 Projektledare Niklas Bergman Arents väg Borlänge Tfn: E-post:

3 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 3(15) Innehållsförteckning 1. Allmän information Överblick 1.2. Historia 2. Informationsbrev samt inkomna frågor inför samrådet Informationsbrev 2.2. Frågor kopplade till informationsbrevet 3. Utformningen innan Utformning 3.2. Teknisk sammanfattning 4. Utformning efter Utformning 4.2. Teknisk sammanfattning 5. Utformning efter byggnation Utformning 5.2. Omfattning av vattenreglering 5.3. Teknisk sammanfattning 6. Lokalisering Fastighet 6.2. Alternativa lokaliseringar 7. Planförhållanden samt områdesbestämmelser Stadsplanen 7.2. Riksintressen samt arkeologiska intressen 8. Förutsedd miljöpåverkan uppströms Nolläge 8.2. Efter byggnation 9. Förutsedd miljöpåverkan nedströms Nolläge 9.2. Efter byggnation 10. Utredning av kvarndammen Nuläge hinder för god reglering uppströms Ornäs Kvarn Sammanfattning Sändlista samt spridning av samrådsunderlaget 15

4 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 4(15) 1 Allmän information 1.1 Överblick Projektledare Projektets namn Turbiner Utbyggnads vattenföring Medelvattenföring Generator Slutlig producerad effekt/år Fallhöjd Höjdsystem Niklas Bergman Vattenkraft i Ornäs Kvarn 2st. Francisturbiner med löphjulsdiameter 550 mm & 800mm 2 m3/s 0,83 m3/s 2 st. á 20 respektive 25 kw = 45 kw Ca: kwh 2,8 4,5 meter Projektstartdatum Projektutvärderingsdatum Projektslutdatum Planerat datum för effektuppföljning Ingår i projekt: RH 00 om inget annat anges K. Isacssons teknik Granskning av ritningar till vattenkraftverket PEAB Borlänge Lunds schakt och maskin Borlänge stadskontor Samarbetspartners/gynnar vem efter projektet: Borlänge Energi Boende i Ornäs samt turister Alla uppströms Ornäs Kvarn till Lilla Aspan Bygg och konstruktion Schaktning och grävning Stadsplanering/gångvägar runt Ornäs kvarn Uppköp av grön el Gångvägar, parkbänkar och trivsamt ströområde Naturlivet i faxån. Jämnare vattennivå. Stabilare nivåer vid låg som hög vattenföring. 1.2 Historia Ornäs Kvarn har anor sedan 1600 talet med utvinning av kraft genom forsande vatten. Nuvarande kvarnbyggnad är troligen ifrån 1800 talets senare hälft. Kvarnen nämns i boken Svenska Kvarnar Rådande fallhöjd då var 4,5 meter, fyra stycken turbiner med total effekt om 70 hk. Man har använt kvarnen på talet till krossning av spannmål mm. Ornäs Kvarn lades ner på talet och försåldes 1977 av Bergslagen till en privatperson som sedermera använde den till bilverkstad och lager rasade bron över gamla turbinintaget och man flyttade då vägen 10 meter norrut samt utformade den nu gällande vattendomen för avvattning av aspån faxån via Ornäs Kvarn. (Bilaga 1). Niklas Bergman köpte kvarnen 2008 privat och 2010 försåldes den vidare till det nystartade bolaget Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB. Bolaget kommer nu driva vidare utvecklingen av kvarnen och vattenkraftverket.

5 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 5(15) 2 Informationsbrev samt inkomna frågor inför samrådet 2.1 Informationsbrev Informationsbrev angående vattenståndet mellan Ornäs Kvarn och lilla Aspan. Hej. Ni får detta brev då ni direkt eller indirekt påverkas av vattenståndet mellan dammen vid Ornäs Kvarn 1:2 upp till lilla Aspan. Bakgrund Jag (Niklas Bergman) har köpt Ornäs Kvarn 1:2 (Maj 2008) med syfte att helrenovera Kvarnen och området. Kvarnen samt området kommer drivas som ett aktiebolag under namnet Ornäs Kvarn Fastighetsbolag. Syftet Syftet med detta brev är att informera i korthet om det arbete som pågår vid Ornäs Kvarn 1:2 samt att jag vill samla in alla synpunkter angående vilken höjd på vattenståndet som är acceptabelt. För och nackdelar samt vilka hinder som finns för att det idag inte går att hålla en jämn nivå. Anledningen är att jag projekterar för att nyttja vattnet till vattenkraft i Ornäs Kvarn1:2 så som det en gång var och det är av stor vikt att vi hittar en lösning på vattenståndet som vi alla kan trivas med. Intäkterna kommer användas till att värma upp samt hålla ordning på Ornäs Kvarn. Efter att lyssnat på era synpunkter så kommer jag kalla till ett samråd i april Förfarande i samrådet Ett samråd genomförs ihop med Länsstyrelsen, Borlänge kommun samt flera andra intresse organisationer. Även ni blir inbjudna att medverka på detta möte där vi diskuterar för och nackdelar med vattenståndet, vattenkraften samt området. Vilka höjder vill jag ha uppströms Ornäs Kvarn 1:2 och vilka vill ni ha? Även de tekniska ritningarna kommer visas upp så ni vet hur området kommer att påverkas ifall en byggnation genomförs. Och att jag svarar på frågor. Ansökan till Miljödomstolen Efter att samrådet är genomfört och vi kommer till en överenskommelse så skickar jag in protokollet med en ansökan om att bedriva vattenverksamhet till miljödomstolen. Domstolen beslutar sedan om vattendom om så är fallet vilket ger mig rätten att nyttja vattnet till vattenkraft. Senast vill jag ha era frågor så jag kan sammanställa dem inför samrådet. Kontakta mig gärna för mer information/diskussion på: Niklas Bergman Arentsväg Borlänge

6 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 6(15) 2.2 Frågor kopplade till informationsbrevet Jan Gustafsson Nils Gunnar Nilsson Hans Thegström Torbjörn Thalin Lennart Roslund Stig Andersson Ringer och påpekar sina synpunkter. * Bron vid gamla övergången. Lilla gångbron måste bort. Fungerar som en broms i systemet. * Bäver fördämning uppe i Faxån. Fördämningen skapar övertryck uppåt vilket vid vårflod leder till ökade nivåer uppströms Olsbacka. * Betongskräp under gamla bron vid RV50. Måste rensas. * Förr var vattenspegeln avsevärt högre vid normalflöden än nuförtiden. Detta styrks av gamla regleringen innan Påpekar sina synpunkter angående översvämningar mm. Ovan Olsbackabron. Vill bottentappa Faxån, lilla Aspan i förväg innan vårflod kommer. Detta styrks ej av vattendomen och är ej tillåtet. Samt att systemet vid höga flöden fylls upp på några timmar. Samt att fågellivet vid fågelsjön mellan Ornäs och Olsbacka tar skada av oregelbundna nivåer. Genom mail: Låter väldigt bra om vi kan komma fram till något vettigt vad gäller vattennivån i Lilla Aspan. Som det varit de sista åren har nog ingen av oss som har bryggor och båtar i sjön varit särskilt nöjda. Vattennivån har varierat med +- ca 40 cm. Enligt "Gröna Kartan" skall nivån ligga på 110,4. Finns det någon vattendom, och vad säger den i så fall om tillåten variation och var sker mätningen? Det väsentliga för min del är att vattennivån hålls så konstant som möjligt. Men jag är tveksam till om du kan göra något för vattennivån när vi har hela Faxen emellan Ornäs Kvarn och Lilla Aspans utlopp i Faxen. Diskuterade åter vattennivåer samt vilka hinder som finns samt fågellivet som tar skada vid stora fluktuationer. Även att nivåerna var jämnare förr och det tack vare att vattenspegeln var högre innan Diskuterade nivåerna i lilla Aspan samt vilka hinder som finns uppströms. Lennart lade även fram sitt önskemål om högre vattenstånd samt en jämn vattenspegel året runt. Här är några synpunkter från Vassbo Samfällighetsförening från styrelsesammanträde 29/ Först vill vi säga att vi ser positivt på ambitionen att renovera kvarnen och området men vi har naturligtvis frågor och funderingar kring hur en annorlunda reglering påverkar oss boende i samfälligheten. Några frågor; - varför skall den nuvarande vattendomen ändras? - vad skiljer mellan nu-läget och det nya förslaget? - vilka differenser mellan högst- o lägstnivå för Lilla Aspan finns i det nya förslaget? - vilka hinder finns för att hålla en jämn vattennivå? Från samfällighetens sida är vi framförallt angelägna om en jämn vattennivå vid vår båt- och badplats.

7 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 7(15) 3 Utformning av verksamheten innan Utformning (bilaga 2) Under tiden innan 1974 så låg vägen som går utanför Ornäs Kvarn precis intill norra kvarnväggen. Detta gjorde att dammen ovan kvarnen låg ca 8 meter ifrån kvarnväggen med ett tillopp till turbinerna i nordöstra hörnet av kvarnen. Ett utskov fanns också placerat väster om kvarnen för utsläpp av högre vattenföring. Inne i kvarnens källare fanns från början fyra stycken turbiner som någon gång på 1900 talet ändrades till två Francisturbiner monterade i en trycksump av trä (finns kvar idag). Turbinerna samt elmotorn drev kvarnens drift helår. Vid normal vattenföring så har man kunnat reglera vattennivån i dammen någorlunda jämnt tack vare att slukförmågan i de två turbiner som finns kvar och användes förr, slukat det mesta vatten förutom kraftig nederbörd och vårsmältning. Det var vid dessa rådande fall som överfallssätten släppte förbi högre vattenföring per automatik med överfallsprincipen. När sedan kraftig vattenföring kom så öppna man turbinerna för fullt samt att man öppnade sätten vid en viss översta dämningsgräns. Dock har jag sökt i alla arkiv för att hitta en äldre vattendom, hävd eller liknande. Dock utan resultat. Jag hänvisar därför till boken Svenska Kvarnar, fotografier samt diskussioner med boende och mjölnarens släkt om att vattennivån förr var högre och jämnare. 3.2 Teknisk sammanfattning Dammsättens överkant = 109,730 möh enligt mätningar inför nu rådande vattendom. Dammsätt öppning = Ej hittat någon information Dammsättens stängning = Ej hitta någon information Naturlig nivå reglering = Troligen 30 cm med stängd dammsätt Slukförmåga turbiner = Ej hittat någon max slukförmåga. Troligen ca 2 m3/s Fallhöjd = 4,5 meter då sjön nedanför var ca 1,5 meter lägre förr. 4 Utformning av verksamheten efter Utformning (bilaga 3) Ornäs Kvarn 1:2 har idag en tillhörande knuten dämningsrätt samt vattenområde. I dag släpps allt vatten förbi genom ett utskov på 9 meters bredd med hjälp av en överfallssätt. Detta betyder att vattnet flödar fritt över en kant med given nivå över havet angivet i meter. Aktuell nivå är 109,45 möh i RH 00. När vattnet stiger över 110,16 möh uppströms vägbanken så ska sätten lyftas upp för att släppa ut höga flöden under sätten. Vid vårflod samt regniga perioder ökar vattenflödet men även fallhöjden ökar på våren då Fortum sänker sjön Runn och kringliggande vattendrag stegvis ner till 105,5 möh vilket ger en fallhöjd på ca 2,4-4,6 meter i ca 2 månader beroende på flöden 4.2 Teknisk sammanfattning Dammsättens överkant = 109,450 möh Dammsätt öppning = 110,160 möh Dammsättens stängning = Troligen när vattnet avtar. Dock ej specificerat i dom. Naturlig nivå reglering = 71 cm med stängd dammsätt Slukförmåga turbiner = Används ej sedan Fallhöjd = 2,4 4,6 möh

8 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 8(15) 5 Utformning av verksamheten efter byggnation 5.1 Utformning (bilaga 4) Åtgärder som kommer göras utvändigt är att en ny dammlucka kommer byggas öster om lilla kvarndammen nedanför vägbanken för att fungera som intag till turbinerna. Vattnets väg dit kommer ske genom ett 1200 mm glasfiberarmerat rör under mark. I källaren på kvarnen kommer sedan en ny betongsump gjutas varvid turbinerna placeras där i. Den gamla utloppskanalen på insidan gården kommer att tas fram för att vattnet ska kunna få fri väg ut i Ösjön nedanför kraftverket. Avvattning vid högre vattenföring kommer ske genom en planlucka som reglerar sig utefter damnivån ovan vägbanken genom PLC styrning. Varför man väljer att reglera ovan vägbanken är för att rören som leder vattnet under vägen ej ska riskera att gå fulla av vatten. 5.2 Omfattning av vattenreglering Då nuvarande vattendom sedan 1974 skapat en sämre reglering av vattendragen ovan Ornäs Kvarn så yrkar jag med hjälp av boende, Borlänge kommuns miljö inspektör på högre stabilare nivå helåret. Den nuvarande regleringen har skapat igenväxt uppströms tack vare lågt vattenstånd sommartid. Detta skapar i sin tur att det blir trängre och trängre i vattendragen för vårsmältning samt kraftig nederbörd att fritt ta sig ner till Ornäs Kvarn. På sikt kommer detta få förödande konsekvenser för de som bor ovan Lilla Aspan. Men även fågellivet har tagit skada av den onaturliga regleringen på 71 cm. På våren skapar fåglarna reden som riskeras sköljas bort när sedan tillritningen börjar och vattennivåerna stiger oavsett om jag öppnar damsätten eller ej. Mer ingående om förutsättningar, nuläge och hinder för miljön samt nivåregleringen redovisas under kapitel 11. Nedan tabell visar på vilka nivåer som vore rimliga ur miljösynpunkt att hålla. 5.3 Teknisk sammanfattning Övre dämningsgräns Nedre dämningsgräns Styrd nivåreglering Slukförmåga turbiner = 110,000 möh = 109,800 möh = 20 cm med hjälp av planlucka samt pådrag för turbinerna. = 2 m3/s vilket ger ca 1,5 m3/s vid 75 procents pådrag och bästa verkningsgrad.

9 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 9(15) 6 Lokalisering 6.1 Fastighet (bilaga5) Ornäs Kvarn är belägen i Ornäs, Borlänge i Dalarnas Län vid inloppet till sjön Ösjön som mynnar ut i Runn mellan Borlänge och Falun. 6.2 Alternativa lokaliseringar Då fastigheten redan finns uppförd och vattnet rinner förbi fastigheten som det gjort i alla år så finns ingen alternativ lokalisering. 7 Planförhållanden samt områdesbestämmelser 7.1 Stadsplanen Orådet är inte planerat inom stadsplanen. Dock har Ornäs Kvarn Fastighetsbolag genom Niklas Bergman fört diskussioner med Borlänge kommuns stadsarkitekt Arne Ludvigsson om en framtida planering så att Ornäs Kvarn samt tillhörande område ingår i stadsplanen. Detta för att området vart eftersatt under lång tid och vi ser att en stadsplanering skapar den ordning vi eftersträvar i Ornäs. 7.2 Riksintressen samt arkeologiska intressen (bilaga 6) Hela området kring Ornäs Kvarn ligger under riksintresse då Ornäs Stugan ligger sydost om fastigheten. Ornässtugan härstammar ifrån tiden då Gustav Wasa undkom danskarna Ornäs Stugan blev museum på 1700 talet och är ett av Sveriges äldsta museum. Diskussioner förs med biträdande länsantikvarie Tommy Nyberg angående stenskoningen av kraftverkskanalen samt området ifrån sydvästra kvarnfästet bort till strandvägen. Väster om Ornäs Kvarn finns ett område som är en fornlämning sedan 1600 talet. Ornäs Kvarn berörs inte av fornlämningen i detta projekt om driftåtertagande av vattenkraftverket.

10 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 10(15) 8 Förutsedd miljöpåverkan uppströms 8.1 Noll läge Då nuvarande vattendom som trädde i kraft 1974 bidrog till sänkt normalnivå med ca 30 cm har det skapat flera problem uppströms. Dels har Faxån upptill Aspån vuxit igen om man jämför med tiden innan 1974 då nivån var högre. Detta skapar en för låg grundnivå som inte räcker till vid högre vattenföring. Åtgärd blir då att systemets vattennivå stiger tills tvärsnittsarean utmed åns fulla bredd når en storlek som behövs för att aktuell vattenföring kan passera. I nuläget ca cm naturlig nivåreglering. Men även ovanför Olsbackabron så har det skapat problem. Lilla Aspan har en angiven nivå som ska hållas för friluftslivet såsom fiske, bad och båt. Enligt en boende så finns det en angiven höjd på gröna kartan på 110,4 möh. Tack vare att dammsätten sänktes 1974 så har det under torrperioden när det inte finns något direkt övertryck eller tillrinning i systemet som gör att vattennivån hålls uppe, så har nivån i Lilla Aspan blivigt för låg. Åtgärder som utförts då är att man lagt ner betongblock ovan Olsbackabron för att skapa en broms i systemet och på så vis få upp nivån under torrperioder. Detta är dock enbart lösningen på ett symptom (låg nivå i lilla Aspan) och inte grundorsaken (sänkt nivå vid Ornäs Kvarn). Problemet som dessa betongblock skapar vid högre vattenföring är att flödet inte kan ta sig förbi Olsbackabron utan att nivån stiger. Med andra ord så skapar systemet en översvämning ovan bron tills nivån är så pass hög att högre vattenföring kan passera. Betongblocken fungerar som en fångdamm idag. Dessa ovanstående situationer leder till direkt miljöpåverkan tack vare låga igenväxta sumpmarker sommartid till högre nivåer vår, höst samt vid högre vattenföring. Vass, träd samt djurlivet blir lidande i och med de naturliga nivåskillnaderna. Träd och vass börjar växa på sommaren för att sedan bli vattensjuka då nivåerna stiger. Fågellivet påverkas av att fåglarna lägger reden tidigvår när nivån är låg för att sedan sköljas bort när vårsmältningen tilltar och nivåerna stiger. 8.2 Efter ombyggnation Då det kommer skapas mindre variation av vattennivån efter byggnation så kommer naturens olika delar att vänja och lära sig en viss nivå. Detta i sin tur bidrar till en jämnare tillväxt samt att fågellivet kan lägga reden på platser som vi vet inte kommer svämmas över. Men även de boende som har bryggor eller breddavlopp uppströms kommer gynnas av en högre stabilare vattennivå över året. Dock så behövs fortfarande åtgärder utföras oavsett om vattenkrafts projektet genomförs eller ej. Dessa nulägen och hinder redovisas i kapitel 11.

11 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 11(15) 9 Förutsedd miljöpåverkan nedströms 9.1 Noll läge Ifall ingen byggnation sker så kommer det inte råda några direkta skillnader på miljön nedströms då det under 35 år uppstått en naturlig vattenfåra ut i Ösjön som ligger nedanför Ornäs Kvarn. Dock har det bildats mer tillväxt av vass nedanför Ornäs Kvarn åt sydost. Detta tack vare att allt vatten passerar Ornäs Kvarn på västra sidan och då har det bildats ett baksug nedanför kvarnen där pollen, löv och skräp samlas i relativt stillastående vatten. 9.2 Efter ombyggnation Då det ingår i byggnationen att även leda om turbinvattnet och ta fram den gamla kanalen på insida Ornäs Kvarn (östra sidan) så skapar detta ett drag av allt vatten på båda sidorna om kvarnen samt möjlighet till att tappa vatten i två kanaler vid högre vattenföring. Resultatet av detta blir att stillastående vatten utmed kanterna försvinner och kvarnviken ser trevligare ut.

12 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 12(15) 10 Utredning av kvarndammen Då jag förra året började misstänka att något inte stod rätt till med de angivna höjderna av kvarndammen i vattendomen så fick jag hjälp av stadsbyggnadskontoret att mäta upp kvarnen och området i Borlänges lokala höjdsystem. Anledning till funderingarna är att jag hittat olika kartor som anger samma fixpunkt med olika höjder i samma höjd system. Rikets höjdsystem 1900 (RH00). Plus att det var påbyggt på dammsätten vilket inte stämmer med angiven höjd i vattendomen. Samt redogörelser från de boende uppströms som klagat på låg nivå sedan ombyggnation samt det besiktningsprotokoll (bilaga 7) från 1979 där det konstaterades att dammens betongtröskel var 12 cm för låg mot den angivna fixpunkten. Mätfakta att ta hänsyn till är att skillnaden mellan RH00 och Borlänges höjdsystem är minus 21,5 cm. Denna skillnad har jag fått fram genom Borlänges mätingenjörer på stadsbyggnadskontoret. Vi tittade på olika mätfixturer i Borlänges kartarkiv och fick då fram höjdskillnaderna i systemen. Fixpunkt Plats Höjd i RH 00 Höjd i Blg lokala Differens nr. (möh) (möh) 520 Faluvägen 137, ,305 0,215 m 522 Tomnäs 120, ,185 0,215 m 0,215 m Resultatet av mätningarna med ovan kända differens redogörs i nedan tabell där även fel och brister som upptäckts redovisas. Objekt Höjdsystem Enligt vattendom 1974 Verklig nivå efter uppmätning 2009 Fix punkt järnögla RH ,570 möh 110,355 möh Fix punkt järnögla Blg lokala Finns ej 110,570 möh Betongtröskelns höjd RH , ,855 möh Betongtröskelns höjd Blg lokala Finns ej 109,070 möh Dammsättens RH ,450 möh 109,415 möh överkant Dammsättens Blg lokala Finns ej 109,630 möh överkant Dammsättens höjd Obetydligt 23 cm 56 cm Slutsats utredning av kvarndammen Resultatet av mätningarna är att fixpunktens höjd i RH 00 är 110,355möh och inte 110,57 såsom det antyder i vattendomen daterad Jag styrker detta med stadsbyggnadskontorets mätningar samt en karta som användes vid förrättningen 1994 (bilaga8) där fixöglan benämns som 109,34möh i RH00 vilket stämmer ganska bra överens med de mätningar som gjorts i nutid av stadsbyggnadskontoret. Detta ledde till att dammen byggdes 21,5 cm för lågt då man antog en fel fixpunkthöjd plus de 12 cm man mätte fel enligt besiktningsprotokollet Detta leder till att betongsockeln i RH00 har en höjd på 108,855möh och inte den höjd på 109,10 som anges i besiktningsprotokollet Detta leder i sin tur att dammsättens höjd måste vara 109,450 (sättens överkant) 108,855(fasta betongsockelns överkant) = 0,595m för att nå en lägsta vattennivå på 109,45 i RH 00 som vattendomen säger. Detta har påbyggts tidigare år för att uppnå rätt höjd enligt vattendomen. Dock saknas det fortfarande 3,5 cm vilket kommer att rättas till. Sen för att få klarhet i hur man reglerade förr så har jag kontaktat samtliga instanser utan framgång. Svea hovrätt, riksarkiv, landsarkiv, länsstyrelsen m.fl. Det som dock styrker högre vattenhöjd förr är fotografier samt berättelser av de boende och mjölnarens släkt.

13 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 13(15) 11 Nuläge hinder för god reglering uppströms Ornäs Kvarn För att nuvarande vattendom eller framtida reglering ska kunna regleras/träda ikraft så behövs vissa hinder som jag sett, hört och dokumenterat tas bort eller breddas. En likartad skrivelse är inskickad till Borlänge Kommun samt Länsstyrelsen i Dalarna efter samtal med Sören Nyström och som svar på en skrivelse till länsstyrelsen angående den befintliga dammen samt regleringen av ovan nämnda damm. 1. Lilla gångbron som kom till på 1990 talet markerat 1 på kartan till bilaga 9. Denna gångbro skapar idag vid höga vattenflöden såsom vårsmältning och kraftig nederbörd ett övertryck på ca 30 cm då den är för trång och fungerar i dag som en tratt i systemet. Denna bro ser jag som den största orsaken till det dåliga vattenflödet ner till kvarnen. Öppnar jag dammsätten fullt vid höga flöden så sänker jag nivån 40 cm på 10 minuter upp till lilla gångbron och där bildas det en fors under bron. Detta finns dokumenterat i bilaga 10. Fotografier och mätningar. 2. Gamla bron bredvid RV 50 markerat 2 på kartan till bilaga 9. Vid vägbygget av RV 50 så lämnade man kvar betongdelar samt fyllnadsmassor ovan bron norrut samt under bron vilket behöver rensas för att vattnet vid höga flöden ska kunna ha en fri farled ner till Ornäs Kvarn. Detta kommer bli tydligare om man åtgärdar punkt 1. Detta finns dokumenterat i bilaga Bäverdammen som är markerat 3 på kartan till bilaga 9. Denna fördämning skapar även den ett hinder mitt i fåran ner till Ornäs Kvarn. Tack vare igenväxten och det låga vattnet sommartid och vid normalflöden så har bävern kunnat ordna denna fördämning. Då jag gjorde tester som redovisas i bilaga 10 kan man tydligt se vilka hinder som påverkar vad. Även fast jag öppnat dammsätten max så stiger vattnet ovan fördämningen och då trycks vattnet uppströms som sedan tar en annan väg över Jan Gustavssons marker markerat 4 på kartan till bilaga 9 och översvämmar en övergång. Detta finns dokumenterat i bilaga Olsbackabron markerat 5 på kartan till bilaga 9. Denna bro är 6 meter bred invändigt. Men tack vare att fyllnadsmassor såsom grus, sten och jord rasat ner i vattnet både uppströms som nedströms så har den en bredd på ca 5 m i normal vattennivå fallande ner till 4 m på botten. Även denna måste grävas ur för att vattnet ska kunna ta sig ner mot Ornäs Kvarn. Samt de betongfundament som lagts i för att hålla upp nivån i Lilla Aspan sommartid. Detta finns dokumenterat i bilaga Förslag till fångdamm vid Lilla Aspans utlopp markerat 6 på kartan till bilaga 9. Genom att bygga en fångdamm vid Lilla Aspan så kontrollerar Ornäs Kvarn nivåerna upp till Lilla Aspan och inte mer. Denna nya föreslagna damm vid Lilla Aspan är en förutsättning för att hålla en jämn vattennivå och kunna reglera Lilla Aspans vattennivå sommartid då det rinner till väldigt lite vatten till systemet. Sjunker vattennivån vid Ornäs Kvarn så sjunker även systemet och även Lilla Aspans vattennivå tack vare att allt vatten kan passera ovan hinder i tid då flödet är litet vid torra perioder. Jag hänvisar även till den förrättningsutredning som gjordes Se bilaga 8. Där man påpekar vidden av en fångdamm vid Lilla Aspans utlopp. Att ta hänsyn till. Denna åtgärd är det sista som behöver göras och kan möjligen undvikas om vi åtgärdar punkterna 1 4 först samt höjer vattennivån för att på så sätt hålla upp nivån i Lilla Aspan. Detta finns dokumenterat i bilaga 10.

14 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 14(15) Slutsats nuläge och hinder Då jag vill kunna bedriva näringsverksamhet såsom vattenkraft och fastighetsskötsel vid Ornäs Kvarn så behöver åtgärder träda i kraft så vattnet kan ta sig ner till Kvarnen utan hinder. Samt att jag vill reglera dammen utan påtryckningar från allmänheten om olika tyckande i nivåfrågor vid olika tidpunkter. Fastslagen dom gäller. Största orsaken är gångbron nedanför RV 50 som fungerar som en tratt idag vid höga vattenflöden. Denna måste bort eller breddas rejält samt grävas ut under. Men även Olsbackabron måste rensas för att ge fri farled till Ornäs Kvarn. Samt att håller vi uppe nivån i systemet så motverkar det igenväxt vilket leder till att vattnet kan flöda fritt nedströms. Anledningen till betongfundamenten som lagts ned vid Olsbackabron har ju att göra med den alltmer låga vattennivån i Lilla Aspan. Men det löser inget genom att bromsa upp vattnet sommartid för att sedan ställa till med större problem vid vårflöden. Det riktiga i detta vore att plocka bort fundamenten (symtomlösningen) och höja vattenståndet i dammen vid Ornäs Kvarn (grundorsaken). Genomförs detta så kommer vi kunna hålla upp nivån vid kvarndammen men även släppa ut vatten vid höga flöden och hålla samma nivå vid dammen ändå. I dags läget om jag öppnar vid höga flöden så sänker jag nivån upp till gångbron, men ovan gångbron och vid Olsbackabron fortsätter vattnet stiga. Se mätningar i bilaga 10. Som avslutning så vill jag som sagt höja nivån till den gamla nivån innan 1974 och på så sätt hålla upp nivån i faxån så att den inte växer igen. Sen så ökar min effekt i vattenkraftverket med ca 15 % samt att regleringen av dammnivån vid Ornäs Kvarn kommer regleras med hjälp av en styrd 9 meters dammlucka som reglerar sig utefter 109,80 110,00 året runt i RH00, + intag för turbiner som kommer kunna sluka ca 2 m3/s. Total behövd förbisläppningskapacitet kommer ligga på ca 15 m3/s vilket aldrig råder i Faxån då 15 m3/s är det högsta beräknade flödet enligt SMHI under en 50 års period. Se bilaga 8b samt i vattendomen. Som avslutning så kan man se att 1974 när vägverket byggde om dammen vid Ornäs Kvarn skedde flera mätfel som resulterade i för låg dammnivå. Inte bara mot den äldre regleringen med planerade 30 cm sänkning utan plus mätfelen på ca 21,5 cm plus konstruktionsfelet som upptäcktes 1979 på 12 cm enligt protokoll. Detta totalt leder till ca 60cm för låg vattennivå mot föregående reglering innan Påbyggnaden på nuvarande dammsätt är för att komma upp i rätt nivå enligt rådande vattendom. 109,45 möh. 12 Sammanfattning Efter omfattande arbete med att intervjua personer uppströms Ornäs Kvarn, kartläggning och mätning av flöden samt nivåer ser jag fram emot samrådet kl 18:00 vid Ornäs Kvarn. Genom detta samråd och framtida vattenkraftbygge så hoppas jag att vi ska komma fram till vad som är bäst för samtliga i hänseende till reglering, vattenföring och nivåer i systemet uppströms Ornäs Kvarn. Väl mött Niklas Bergman , Borlänge i Dalarnas Län.

15 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 15(15) 13 Sändlista samt spridning av samrådsunderlaget Vem Länsstyrelsen Dalarna Borlänge Kommun Fiskeriverket Naturvårdsverket Kammarkollegiet i Stockholm Borlänge Energi Berörda markägare/intressenter som besvarat informationsbrevet Aspeboda Golfklubb Evald Holmén Allmänheten genom kungörelse i Dalarnas Tidningar samt Dala Demokraten. Kungörelse i tidningarna publiceras Allmänheten genom kungörelse på facebook genom en Ornäsgrupp. Vad Samrådsunderlaget finns att läsa på Information angående kontaktperson, telefonnummer samt adress till hemsida.

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

DOM 1989-09-29 Stockholm

DOM 1989-09-29 Stockholm ----,------------------- STOCKHOLMS TNGSRÄTT Avå 9, Vattendomstolen NN DOM 1989-09-29 Stockholm DVA 46 VA 11/89 Aktbil 20 s 1 (11) DOMSTOLEN chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet Lars Berggren

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Disposition Inledning, kort presentation av VRF Bakgrund, Projekt-Q Metoder Resultat Slutsatser och diskussion Kort om Vattenregleringsföretagen Ansvarar

Läs mer

Översvämningsutredning Lekarydsån

Översvämningsutredning Lekarydsån Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm 2009-01-09 12700047 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm Mål nr M 1818-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 5514-10,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland.

Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

TRE KANOTLEDER I NORRA UPPLAND

TRE KANOTLEDER I NORRA UPPLAND ANSVARIG FÖR KANOTLEDERNAS ANLÄGGANDE OCH INFORMATION Upplandsstiftelsen telefon 018-611 62 71 hemsida www.upplandsstiftelsen.se Info även Uppsala Turistbyrå Fyristorg 8, 753 10 Uppsala telefon 018-27

Läs mer

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson

PM BILAGA 2 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. CG Göransson UPPDRAG Rådasjön Stensjön - Grevedämmet UPPDRAGSNUMMER 1321069 UPPDRAGSLEDARE Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV CG Göransson DATUM 2011-10-13, rev. 2013-01-25 HYDRAULISK UTREDNING FÖR STRÄCKAN RÅDASJÖN - STENSJÖN

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Johanna Farelius uppdragsledare 2012-03-07 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK 1 Skåpafors kraftverk Västra Silen Skiforsdammen Svärdlång Skåpafors kraftverk

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte 2014-02-03 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 2 Nulägesrapport

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Klas Adsell. klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se. Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500.

Klas Adsell. klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se. Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500. Klas Adsell Holms väg 15 A Se 61630 ÅBY Mark och miljödomstolen klas.adsell@tunaforsnytt.se Mål nr 4151-12 info@tunaforsnytt.se www.tunaforsnytt.se Mobil 073 534 3092 Tel 011-69500 ÅBY den Jag har blivit

Läs mer

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT 2011-09-30 2012-11-05 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT Samrådsredogörelse Sammanställning av synpunkter under tidigt samråd 2011-09-30 Samrådshandlingar under

Läs mer