STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg. Riktlinjer för biståndsbedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg. Riktlinjer för biståndsbedömning"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg Riktlinjer för biståndsbedömning Gäller från och med

2 Innehåll 1. Städ Lagstiftning Riktlinje Rutin Bedömningsgrunder Tvätt Lagstiftning Riktlinje Rutin Personlig omsorg Lagstiftning Riktlinje Rutin Aktivering Lagstiftning Riktlinje Rutin Tillsyn Lagstiftning Riktlinje Rutin Inköp Lagstiftning Riktlinje Rutin Matdistribution Lagstiftning Riktlinje Rutin Trygghetslarm Lagstiftning Riktlinje Rutin Måltidshjälp Lagstiftning

3 9.2 Riktlinje Rutin Ledsagare Lagstiftning Riktlinje Rutin Tillsyn över dygnet Lagstiftning Riktlinje Rutin Avlastning i hemmet Lagstiftning Riktlinje Rutin Dagvård för personer med minnesproblematik Lagstiftning Riktlinje Rutin Korttidsvistelse Lagstiftning Riktlinje Rutin Särskilt boende Lagstiftning Riktlinje Rutin Rutin, bifall

4 1. Städ 1.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 1.2 Riktlinje Insatsen städ ges till den som inte längre klarar att sköta sin städning självständigt. Insatsens syfte är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att ge stöd i hushållssysslorna. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes skriftliga/muntliga ansökan där denne redogör för de hinder som föreligger avseende att utföra sysslan. Insatsen städ utges i normalfallet 1 ggr/4 veckor och insatsen omfattar två rum och kök som bebos av den sökande. Omfattar bostaden ytterligare rum kan städning av rummen växla mellan städtillfällena. Vid behov, exempelvis vid KOL eller annan ohälsa/problem som kräver ytterligare städning kan detta utföras oftare efter bedömning av biståndshandläggare. Som underlag krävs läkarintyg. I insatsen ingår dammtorkning, dammsugning, våttorkning av golv, samt rengöring av dusch/badrum. Små mattor tas ut för skakning och stora mattor dammsugs. Den enskilde skall tillhandahålla adekvat städutrustning, informera sökande om detta. Då sökande har make/maka/sambo/registrerad partner och lever under äktenskapsliknande form bör behovet undersökas huruvida det kan tillgodoses på annat sätt av den andra partnern. 1.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänst via privat städbolag med möjlighet till RUT- avdrag. Av nämnden är skälig levnadsnivå 1g/4 veckor. Om avsteg från riktlinjen bedöms behövas ska detta nogsamt redogöras för och dokumenteras i bedömningen. Vid avsteg från riktlinje på grund av problem från luftvägarna ska läkarintyg styrka besvären (ej behovet av städning). Läkarintyget ska förvaras i fysisk personakt. Vid avsteg från riktlinje på grund av andra behov ska detta styrkas genom inkomna uppgifter från enskild vid telefonsamtal eller hembesök av biståndshandläggare alternativt genom anhörig eller kontaktman om kund är känd sedan tidigare. 4

5 Om makar/sammanboende där båda bedöms ha behov av hjälp med städning har var sitt sovrum, får var och en sovrummet städat samt var sin del av gemensamt vardagsrum, kök, badrum och hall. 1.4 Bedömningsgrunder Hur har städningen skötts tidigare Vad orsakar det nuvarande hjälpbehovet Vilken/vilka funktionsnedsättningar ger behov av hjälp med städning Kan make/maka/sambo/registrerad partner sköta städningen utifrån gemensamt hushållsansvar. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 2. Tvätt 2.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 2.2 Riktlinje Insatsen tvätt ges till den som inte längre klarar att sköta sin hushållstvätt självständigt. Insatsens syfte är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att ge stöd i hushållssysslorna. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes skriftliga/muntliga ansökan där denne redogör för de hinder som föreligger avseende att utföra sysslan. Insatsen tvätt utges i normalfallet 1 ggr/4 veckor. Insatsen avser sängkläder, gångkläder samt nödvändig hushållstvätt. Vid behov av tvätt av andra föremål avtalas detta separat med entreprenören, det gör då kunden själv. Vid behov, exempelvis vid inkontinens eller annan ohälsa/problem som kräver ytterligare tvättillfälle kan detta utföras oftare efter bedömning av biståndshandläggare. I insatsen ingår även att ta reda på torr tvätt, lägga in i skåp och lådor samt stryka gångkläder. Då sökande har make/maka/sambo/registrerad partner och lever under äktenskapsliknande form bör behovet undersökas huruvida det kan tillgodoses på annat sätt av den andra partnern. 2.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndshandläggare faxar även beställning till entreprenören. 5

6 Entreprenören ansvarar för transport från och till kunden. Entreprenören sköter tvätt, strykning och mangling. Hemtjänstpersonal kan vara behjälpliga med att plocka in tvätt i skåp och lådor i samband med utförande av andra insatser. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Broschyr med information om städ och tvätt skall ges av biståndsbedömaren till kunden. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 3. Personlig omsorg 3.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 3.2 Riktlinje Insatsen personlig omsorg ges till den enskilde som inte längre klarar av att självständigt sköta sin hygien, klädsel och eller sina toalettbesök. I insatsen personlig omsorg ingår hjälp med den dagliga personliga hygienen helt eller delvis, hjälp med dusch, helt eller delvis, påklädning helt eller delvis samt toalettbesök/byte av inkontinenshjälpmedel. Om den enskildes funktionsnedsättning eller ohälsa, ger upphov till att bostaden behöver hållas efter pga. spill, inkontinens etc., ingår även det i den personliga omsorgen. 3.3 Rutin Information om vilka insatser den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Vid hjälp med dusch och personlig omsorg används endast insats dusch de tillfällen per vecka det är beviljat. Ex dusch ett tillfälle per vecka, personlig omsorg sex tillfällen per vecka. 6

7 Vid behov av endast ett moment i insatsen personlig omsorg morgon eller kväll används insatsen övrig omsorg. Vid ansökan om ändrad frekvens avseende insatsen personlig omsorg, toalettbesök och dusch behövs inte en ny utredning inledas. Frekvensen ändras endast genom ny beställning. Bedömningsgrunder Hur fungerar förflyttning i och ur säng? Hur fungerar av- respektive påklädning? Hur sköts den dagliga personliga hygienen? Kan träning/hjälpmedel göra personen självständig? Vad består hjälpbehovet av? Vad orsakar hjälpbehovet? Hur har hen klarat detta tidigare? Hur varaktigt är behovet, ska vara samstämmigt med beslutslängden? Rutin vid dubbelbemanning: Bedöms alltid av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Rehab-personal dokumenterar bedömningen i journal och skickar information till biståndsenheten genom journalanteckning. I journalanteckning ska framgå vilken orsak som föranleder behov av dubbel bemanning. Biståndshandläggare anger i beställning av hemtjänstinsatser att dubbel personal behövs. Journalanteckningen från rehab kopieras och klipps in som anteckning i ärendet. Om dubbel personal bedöms behövas på grund av lyfthjälpmedel gör rehab-personal uppföljning var tredje månad. Om dubbel bemanning behövs för säker förflyttning eller av hänsyn till personalens fysiska arbetsmiljö ska biståndshandläggare vid bevakning av att beslutet upphör kontakta rehab för att de ska kunna följa upp sin bedömning. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 4. Aktivering 4.1 Lagstiftning 1 kap 1 SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkoraktiva deltagande i samhällslivet. 7

8 3 kap 6 Sol Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 7 SoL Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 211:5 - Lex Sarah. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2012:3 Allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. Enligt föreskrifter och allmänna råd ska insatserna vara av god kvalitet, den enskilde ska känna välbefinnande och insatserna ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 4.2 Riktlinje Syfte med insatsen Erbjuda möjlighet till social samvaro i eller utanför den enskildes hem. Social samvaro kan innebära, möjlighet att besöka en god vän/anhörig möjlighet till en kortare promenad med följeslagare möjlighet till samtal, kortspel, spel, läsning etc. Förutsättningar för insatsen Avsaknad av nätverk, risk för isolering, behov av stimulans. Funktionshinder/ohälsa omöjliggör för den enskilde att ta sig ut på egen hand. Omfattning Insatsen aktivering bedöms normalt 1 ggr/vecka. Vid behov, och efter uppföljning av att den enskilde nyttjar sin aktivitetsinsats kan utökad insats beviljas efter bedömning av biståndshandläggare. 4.3 Rutin Ansökan från enskild muntlig eller skriftlig. I utredningen ska bedömningsgrunderna nedan vägas in: Insatsen beviljas i normalt ett tillfälle per vecka med schablontiden 60 minuter. Schablontiden ligger inte i IT-systemet och måste anges av biståndshandläggaren i beställningen. Om beslutet avviker från det normala ska det i bedömningen tydligt framgå vilka särskilda skäl som föranleder avsteg från riktlinjen. Behov av aktivering utreds tillsammans med övriga hemtjänstinsatser för den enskilde om det bedöms att behovet föreligger under samma tidsintervall. I planeringsfliken läggs tiden manuellt av biståndshandläggare och överförs automatiskt till beställningen. I genomförandeplanen ska innehåll eller förslag på innehåll vara beskrivet vid uppföljning av beslutet (ca två veckor efter beslutsdatum). Utformningen av innehållet i insatsen är en överenskommelse mellan den enskilde och kontaktman 8

9 Bedömningsgrunder Aktivering är inte en insats för att förlänga besöken för hemtjänstpersonal för att ex lindra oro. Självständighet vid utevistelse, klarar den enskilde, behov av följeslagare? Är ledsagning till och från aktivitet tillräcklig. Befintligt nätverk av närstående, grannar, vänner osv. Finns volontär/frivillighets organisationer/ lämpliga projekt att tillgå. Finns rehabtid för träning ordinerat som tillgodoser behovet av utevistelse/promenad, bedöm om detta kan vara tillräckligt initialt. Är social dagverksamhet eller dagvård för glömska en alternativ insats. Vad är att bedöma som skälig levnadsnivå för den enskilda individen. Vad ger senior alert för indikationer (efterfrågas hos kontaktman vid behov) 5. Tillsyn 5.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 5.2 Riktlinje Insatsen tillsyn ges till den enskilde som under en i regel kortare period, har behov av tillsyn. Behovet kan grunda sig i exempelvis tillfälligt förvirringstillstånd p.g.a. täta miljöombyten, urinvägsinfektion eller annan övergående ohälsa. Tillsyn kan även sättas in efter hemkomst från sjukhus för att säkra den enskildes trygghet och säkerhet i en ny livssituation. I insatsen tillsyn ingår att kontrollera att den enskilde inte råkat ut för olycka eller på annat sätt kommit till skada och att denne känner sig trygg i sin hemmiljö. I de fall besöken tenderar att ägnas åt insats i någon form ska ärendet hänvisas till biståndsbedömare för ny bedömning. Insatsen beviljas för maximalt 4 veckor för att därefter omprövas. I normalfallet ska inte trygghetslarm och insats tillsyn löpa parallellt om inte särskilda skäl föreligger. Dessa skäl ska då klart framgå i utredningen. 5.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Insats tillsyn kan även ges till personer som inte har insikt och förståelse för hur ett trygghetslarm ska användas Se riktlinje/rutin för trygghetslarm. Tillsyn kan beviljas under en kort period exempelvis i avvaktan på installation av trygghetslarm. 9

10 Då behov av tillsyn är en tillfällig insats under en begränsad tid kan insatsen med fördel utredas och beslutas separat med möjlighet till tätare uppföljningar och förändring av beslut. 6. Inköp 6.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 6.2 Riktlinje Insatsen inköp ges till den enskilde som inte själv kan ombesörja sina matinköp eller på annat sätt få hem sina matvaror. Maximalt ett inköpstillfälle per vecka beviljas. Vid akut behov kan ytterligare ett inköpstillfälle beviljas. Med akut behov avses: Den enskilde kommer hem från sjukhus/korttidsplats och har behov av frukost och middagsmat. Basvara såsom mjölk etc. har tagit slut vid något enstaka tillfälle. Den enskilde har drabbats av akut sjukdom och har p.g.a. detta särskilda behov. Information om vilka insatser den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndsbedömaren faxar beställning till entreprenör. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. 6.3 Rutin Hemtjänstgruppen ansvarar för att vara brukaren behjälplig med att skriva inköpslista för kunder med annan daglig insats. I övrigt är det entreprenören som är behjälplig med att skriva inköpslistan Inhämtande av inköpslistor ombesörjs av entreprenör och ingår i kostnaden för inköp. Inköpslistan hämtas dagen innan inköp. Inköp av entreprenör utförs på bestämda dagar inom området. Avgiften ingår i maxtaxan. Nycklar införskaffas av kunden/närstående och överlämnas till entreprenör mot kvittens. Inköp kan vid akut/tillfälligt behov även utföras andra dagar (mån-fre), krav är att beställning inkommer till entreprenör en dag innan inköp. När makar har insatsen skrivs ärendet på den ena maken. Bedömningsgrunder Hur har behovet av hjälp med inköp tillgodosetts tidigare? Vad hindrar den enskilde från att själv sköta sina inköp? 10

11 Kan make/maka/sambo/registrerad partner sköta inköp med hänvisning till gemensamt hushållsansvar? Biståndshandläggare lämnar broschyr med information om inköp. 7. Matdistribution 7.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 7.2 Riktlinje Insatsen matdistribution ges till den enskilde som inte längre kan tillreda sitt huvudmål eller på annat sätt erhålla ett huvudmål. Insatsen ges endast till kunder i ordinärt boende och tidsåtgången för den enskilde gällande matlagning skall inte utgöra skäl för bifall till ansökan, så även om det tar den enskilde längre tid än normalt att tillreda sin måltid utgör detta inte skäl till att bifalla ansökan. Beslutet skall grunda sig på att den sökande har en livssituation och en omsorgs/omvårdnadsbehov som påverkar mer än mathållningen och eller att brister i mathållningen påverkar detsamma. Matlagning av huvudmål utförs enbart av medicinska skäl och till grund för beslutet ska finnas en skriftlig bedömning av läkare/sjuksköterska eller dietist. Beställning görs av distriktssköterska. 7.3 Rutin Information om insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndsbedömaren meddelar köket. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Beställning från handläggaren till hemtjänstgrupp gällande kost, nyckel, behov av framdukning, uppläggning, annat av vikt. Alla avbeställningar och förändringar skall ske direkt till köket, av den enskilde eller hemtjänstpersonal om kunden har dagliga insatser. Vid behov av nyckel för matleverans skall sökande eller närstående införskaffa denna och överlämna till hemtjänstsgrupp mot kvittens. Kunden betalar portionspris via faktura. Har den enskilde hemtjänstinsatser tas hänsyn till den fördyrade kostnad matdistribution innebär och avgiften för hemtjänsten beräknas enligt maxtaxa. Avgift för hemkörning av maten tillkommer som ingår i maxtaxan. 11

12 Vid behov av hjälp vid måltiden görs behovsbedömning i sedvanlig ordning. För denna insats tillkommer hemtjänstavgift inom maxtaxa Biståndshandläggaren lämnar en broschyr med information om matdistribution 8. Trygghetslarm 8.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 8.2 Riktlinje Insatsen trygghetslarm ges till den enskilde i syfte att ge trygghet och en ökad möjlighet till kvarboende i det egna hemmet. Ett trygghetslarm ska beviljas då det föreligger ett faktiskt behov av att kunna påkalla hjälp i akuta situationer. Med akuta situationer avses risk för fallolyckor, risk för akuta sjukdomstillstånd p.g.a. hjärt- och kärlsjukdomar eller annan allvarlig sjukdom. Risk för fallolyckor skall vara utrett enligt senior alert. För att beviljas ett trygghetslarm ska den sökande ha insikt och förståelse för när och på vilket sätt trygghetslarmet ska användas. I allmänhet är därför inte trygghetslarm aktuellt för en sökande med demenssjukdom eller andra sjukdomar som innebär inskränkningar i insikt och förståelse. Trygghetslarm som inte används på ett där för avsett sätt, kan återtas och ersättas av andra insatser för att säkerställa trygghet. Den enskilde skall informeras om detta redan vid ansökan. Trygghetslarm bör inte tillhandahållas parallellt med tillsynsbesök förutom under en kort period t.ex. efter hemkomst från sjukhus/korttidsvistelse och/eller vid en tillfällig försämring. Trygghetslarm kan beviljas den person som normalt vårdas av en närstående, men där den enskildes hälsosituation och/eller funktionshinder föranleder att den vårdande närstående snabbt behöver påkalla hjälp av icke akut medicinsk karaktär. T.ex. vid fall. 8.3 Rutin Skriftlig information och broschyr överlämnas till den sökande via post. 12

13 Fallrisken skall vara dokumenterad enligt senior alert. Larm för toalettbesök och/eller andra insatser som sker regelbundet ska övergå i ett fast besök. Distriktssköterska påtalar behov för kund anslutna till landstingets palliativa team. Sökande eller närstående införskaffar en bostadsnycklar som överlämnas till och kvitteras av ansvarig hemtjänstgrupp. Larmbild skickas via verksamhetssystemet till ansvarig planeringsenheten. Planeringsenheten faxar larmbilden vidare till Bergslagens räddningstjänst för installation efter att nycklar till bostaden erhållits. När makar/ sambor/registrerade partners delar på en larmapparat, ska två larmbilder överföras till planeringsenheten för vidarebefordran till Räddningstjänsten, med information om att samma larmkod gäller för båda personerna. Individuell behovsbedömning i sedvanlig ordning. Kostnad för larmapparat och extra larmknapp fördelas mellan makarna. Ett trygghetslarm får aldrig överlåtas till maka/make/sambo/registrerad partner om biståndet till ursprunglig biståndsmottagare avslutas. Skadad eller förlorad larmapparat samt larmknapp ersätts av kunden till faktisk kostnad. Bör informeras vid ansökan. Ansvarig biståndshandläggare lämnar inkomstförfrågan till sökande och är behjälplig med ifyllande vid behov. Larmbilden ska uppdateras av biståndshandläggare vid förändringar i den sökandes hälso- och livssituation. Beslutet ska vara tidsbegränsat och bevakning gällande ny ansökan inplaneras. OBS! Använd alltid automatisk beslutsformulering som hämtas i beslutsbilden och som innehåller ett förbehåll i beslut som avser trygghetslarm; Bistånd i form av trygghetslarm kan komma att upphöra innan datum för biståndets upphörande om biståndsmottagaren brister i insikt och förståelse och använder trygghetslarmet på ett felaktigt sätt. Vid årlig uppföljning kontrolleras och uppdateras larmbilden. Bistånd i form av larm och tillsynsbesök ska följas upp inom 4 veckor. I larmbild anges vilken typ av telefoni sökande använder. Bergslagens Räddningstjänst bedömer om en GSM box är nödvändig. Om så är fallet innebär det ingen extra kostnad för den sökande. I de fall den sökande inte har fast telefoni och täckning inte finns för GSM-box avgör Bergslagens Räddningstjänst om installation av trygghetslarm är möjlig och meddelar berörd handläggare. Rutin avseende skyddsåtgärder så som rörelse- dörr- passage- matt- och sänglarm i ordinärt boende. Behov av skyddslarm bedöms av legitimerad personal. Kopia av bedömning (enligt beslutad mall) faxas till biståndshandläggare (sparas i akt efter åtgärd) Samtycke till åtgärden ska finnas. Ny larmbild skickas i verksamhetssystemet till planeringsenheten enligt rutin för trygghetslarm och ska förutom sedvanlig information innehålla en sammanfattning av uppgifter från bedömningen avseende punkterna 2, 4, 5 och

14 När personal sätter på/stänger av larm i samband med pågående insatser sker information till hemtjänstgrupp via dokumentation i journalanteckning. Innebär på- och avstängning av skyddslarm utökad insats och besök ingår insatsen i övrig omsorg och läggs till på beställning Gör anteckning i ärendet (trygghetslarm) att tillbehör i form av.. är installerat. Rutin vid övervägande att avsluta insats trygghetslarm. Initiativ till övervägandet kommer främst från hemtjänstgrupp, nattpatrull eller Bergslagens Räddningstjänst (BRT). En brukare använder trygghetslarmet på ett sådant sätt att det kan förutsättas att denne inte längre förstår att använda trygghetslarmet till det som avses. Antalet larm är så omfattande att larmoperatörens verksamhet påverkas negativt och kommunens dag- och nattpersonal klarar inte längre att hantera larmanropen från kund. Biståndshandläggaren kontakta BRT, för att få del av utskrifter om larmstatistik. Boka hembesök hos den enskilde och inskaffa om möjligt samtycke till att god man eller närstående medverkar. Informera om syftet med trygghetslarm och i vilka situationer det ska användas. Informera och diskutera om larmstatistiken samt att insatsen trygghetslarm kan komma/kommer att avslutas. Om det bedöms möjligt ges den enskilde under en kort tid möjlighet att visa att trygghetslarmet kan användas för avsett ändamål. När trygghetslarmet ska avslutas meddelas planeringsenheten som hämtar trygghetslarmet och återlämnar larmnycklar. Handläggaren utreder och bedömer behovet av andra insatser och åtgärder för att tillgodose den enskildes behov av säkerhet och trygghet under dygnet. Beställning skickas i sedvanlig ordning. OBS! Vid denna åtgärd är dokumentationen extra viktig för att säkerställa den enskildes rätt och för att kunna följa myndighetens agerande. Avsluta ärendet trygghetslarm pga. Ovanstående ompröva insatsen i sedvanlig ordning. Behov av trygghet och tillsyn kvarstår, men bedöms kunna tillgodoses bättre med andra insatser. Insats trygghetslarm avslås. Utredning och beslut med besvärshänvisning skickas till den enskilde eller dennes företrädare. Om skälet till omprövningen är att den enskilde larmar i sådan omfattning att det blockerar övrig larmmottagning Hänvisa i avslaget till att den enskilde inte hanterat trygghetslarmet på avsett sätt utan äventyrat övriga trygghetslarmsinnehavares trygghet och säkerhet och att förbehåll finns inskrivet i det tidigare beslutet. Biståndshandläggaren lämnar en broschyr med information gällande trygghetslarm. 14

15 9. Måltidshjälp 9.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 9.2 Riktlinje Insatsen måltidshjälp ges till den enskilde som behöver hjälp med matning alternativt tillsyn under måltid p.g.a. ohälsa eller minnesproblematik och som inte längre klarar av att inta måltid självständigt. Behovet ska grunda sig i ett faktiskt behov och stor hänsyn ska tas till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt. 9.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Bedömningsgrunder Vilka indikationer ger Senior Alert? Är insatsens syfte enbart att tillse att den enskilde börjar äta så inryms detta i insatsen lunch. Kan hjälpmedel så som pet-emot kant eller anpassade bestick underlätta att äta självständigt. Vad i består det faktiska behovet? Ska finnas dokumenterat i utredningen. Anhörigas oro skall beaktas men endast om man kan påvisa att måltiden inte äts upp eller att senior alert ger indikationer på att hjälp med matning/tillsyn vid måltid behövs. Exempelvis att maten står orörd i kylskåpet/hittas slängd i soppåse, vilket dokumenterats av personal eller upprepat påtalats av anhörig. Finns andra insatser som kan verkställas under tiden för matintaget, ex sängbäddning, uppsnyggning kök? Rutin vid behov av dubbelbemanning p.g.a. förflyttningsinsats. Bedöms alltid av sjukgymnast eller arbetsterapeut, Rehab-personal dokumenterar bedömningen i journal och skickar information till biståndsenheten genom journalanteckning. I journalanteckning ska framgå vilken orsak som föranleder behov av dubbel bemanning. 15

16 Biståndshandläggare anger i beställning insats; förflyttning, som komplement till den förflyttning som ingår i insatsen. Insatsen förflyttning anges vid varje insats för måltidshjälp där bedömning är gjord att behov av hjälp från dubbel personal föreligger. I kommentar anges att insatsen avser dubbel bemanning vid måltid. Journalanteckningen från rehab kopieras och klipps in som anteckning i ärendet. Om dubbel personal bedöms behövas på grund av lyfthjälpmedel gör rehab-personal uppföljning var tredje månad. Om dubbel bemanning behövs för säker förflyttning eller av hänsyn till personalens fysiska arbetsmiljö ska biståndshandläggare vid bevakning av att beslutet upphör kontakta rehab för att de ska kunna följa upp sin bedömning. 10. Ledsagare 10.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv Riktlinje Insatsen ledsagare ges till den enskilde som inte längre klarar av att ta sig ut i samhället och till t.ex. sjukvårdsinrättning på egen hand. Bedömningen ska grunda sig i ett faktiskt behov och i första hand ska anhöriga tillfrågas som ett led i att ta största möjliga hänsyn till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt. I insatsen ledsagare ingår tillfälliga insatser såsom ledsagning till sjukvård, tandläkare etc. och mer varaktiga insatser för att möjliggöra deltagande i föreningsliv och för att möjliggöra fritidsaktiviteter etc Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Skriftlig information om ledsagare vid sjukresor överlämnas till den sökande via post. Biståndshandläggare öppnar utredning och skickar beställning, tid för insatsen anges ej. Beslutet kan avse enstaka tillfälle eller generellt under en tidsperiod, som längst ett år. Efter utförandet anger hemtjänstgrupp faktisk utförd tid i verkställighet insatser ledsagning. Bedömningsgrunder Kan den enskilde själv ge och ta emot information från ex läkare 16

17 Kan epikris/ordination till kommunens distriktssköterska vara tillräcklig om sökande har hemsjukvård. Kan behovet tillgodoses av transportör/chaufför Kan anhöriga/närstående medfölja vid behov kan tid och dag ombokas. Kan behovet av förflyttning ex. mellan entré och mottagning tillgodoses av vårdinrättningen. Kan behovet av fritidsaktiviteter tillgodoses genom egen resa ex. färdtjänst Kan den enskilde förflytta sig själv ev. med hjälpmedel Är fritidsaktiviteten av vikt för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå 11 Tillsyn över dygnet 11.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre Riktlinje Insatsen tillsyn över dygnet ges till den enskilde som har behov av tillsyn över hela dygnet eller delar av dygnet, utöver andra insatser av hemtjänst eller hemsjukvård som tidigare beslutats. Insatsens syfte är att ge den enskilde tillsyn i exempelvis ett palliativt skede, i väntan på korttidsplats eller i väntan på plats i särskilt boende. Beslutet ska grunda sig i den enskildes behov av trygghet och säkerhet och oförmåga att vara ensam utan tillsyn. Samråd ska ske med ansvarig distriktssköterska och biståndshandläggaren. Insatsen tillsyn över dygnet kan ges tillfälligt men kan även vara mer varaktigt vid exempelvis palliativ vård Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Insatsen ska följas upp med tät intervall och ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Vid palliativ vård ska insatsen följas upp med tät intervall och ny beställning görs vid varje förändring av behovet. 17

18 Rutin för bedömning avseende kund i palliativt skede med behov av utökade insatser ofta och omgående. Under rubriken bedömning i grundutredningen skriver handläggaren den bedömning som ligger till grund för beslutet om omvårdnads- och serviceinsatser. Därefter görs tillägget; Sökande har en sjukdom och en livssituation som kommer att föranleda successivt utökat behov av omvårdnads- och omsorgsinsatser. Hälsotillståndet innebär att behovet snabbt kan förändras från rådande nuläge och utredarens bedömning är att behovet inte ytterligare behöver utredas. Den sökandes hälsotillstånd innebär att behov av insatser under dygnets alla timmar kan bli aktuellt. Utökning av insatser samt dess omfattning inryms i gällande beslut och verifieras via beställning från utredaren Använd beslutsformuleringen Att bifalla ansökan. och gör tillägget; Beslutet omfattar även utökade insatser samt utökad omfattning av insatser baserat på sökandes försämrade hälsotillstånd. 12. Avlastning i hemmet 12.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 10 SoL Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv Riktlinje Insatsen avlastning i hemmet ges till den anhörige som sammanbor med och vårdar en äldre, en långvarigt sjuk eller en funktionshindrad närstående. Insatsens syfte är att ge den anhörige egen tid i eller utanför hemmet för att kunna delta i föreningsliv, ägna sig åt fritidsaktiviteter, umgås med vänner eller annat som är av betydelse för den anhöriga. Insatsen kan avse dag- kvälls och nattetid, beroende på den anhöriges behov och situation. Alternativa insatser och möjligheter ska presenteras och diskuteras, exempelvis frivillighetsorganisation, korttidsboende, särskilt boende etc. 18

19 12.3 Rutin Bedömningen ska grunda sig i den anhöriges uttalade behov och insatsen ska beslutas och utformas i samförstånd med både den anhörige och dennes närstående. Insatsen ges enbart om den närstående samtycker och att bedömningen är att insatsen inte är till men för denne. Insatsen avlastning i hemmet kan vara tillfällig såväl som en mer varaktig insats för att möjliggöra för den anhörige att planera framåt. Vid avlastningstillfället kan andra beslutade insatser utföras som exempelvis, dusch, aktivering, ordinerade rehabiliteringsinsatser. Omfattning av insatsen ska vara skälig med hänsyn tagen till den närståendes behov, den anhöriges behov av avlastning och den livssituation närstående och anhörig befinner sig i. Att som anhörig få delta i en studiecirkel eller delta på föreningsmöten kan anses som skäligt. Möjlighet till egen tid 1-2 ggr/vecka kan anses skäligt. I de fall den anhörige har tillsyn av närstående dygnet runt, kan avlastning någon/några nätter/dygn i veckan anses skäligt. Avlastningen kan ske i hemmet eller på korttidsboende. Planering bör ske i samråd mellan olika yrkesfunktioner. Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Bedömningsgrunder Varför kan inte den enskilde vara ensam (medicinska skäl, demensproblematik, annat) Kan den enskilde påkalla hjälp vid behov t.ex. med trygghetslarm (om inte ange orsak till att larm installerats, ex, att hustrun/maken snabbt ska kunna kalla på hjälp). Kan tillsynsbesök från hemvårdsgrupp bedömas tillräckligt? Hur ser närståendes behov ut av egen tid, tidigare och nu? Alternativa insatser, prövats? Ej fungerat? Orsak? I beräkning av tid tas hänsyn till eventuella andra insatser som kan ges i samband med avlastningstillfället 13. Dagvård för personer med minnesproblematik 13.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 19

20 11 kap 5 SoL Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling, skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse Riktlinje Syftet med dagvård är att ge vård och omsorg till personer med minnesproblematik och diagnostiserad demenssjukdom och att erbjuda anhöriga avlösning och avlastning. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes uttalade behov av dagvård eller den anhöriges behov av avlastning. Ges insatsen som avlastning för anhörig måste samförstånd finnas mellan kunden och den anhöriga till insatsen. Transport till och från dagvården erbjuds till fastställd taxa likaså måltid under vistelsen. Kostnad för resor och måltid ingår inte i maxtaxan. I de fall den enskilde har behov av insatser som är av omvårdnadskaraktär tas ett beslut avseende vistelse på dagvård för personer med minnesproblematik samt ett beslut om de individuella insatser den enskilde beviljats under vistelsen. Insatser av servicekaraktär bedöms inte utan ingår i vistelsen. Med insatser av omvårdnadskaraktär avses exempelvis hjälp med toalettbesök, klädsel, matning vid måltid, individuell tillsyn pga. beteendestörning etc. Med insatser av servicekaraktär avses framdukning, matlagning, disk, kaffeservering samt den tillsyn som inryms i grundinsatsen Rutin Ansvarig distriktssköterska Utreda och besluta om insatsen dagvård för personer med minnesproblematik. Utreda och besluta om individuella insatser av omvårdnadskaraktär under vistelsen. Skicka beställningen/ordinationen till ansvarig för dagverksamheten samt informera biståndshandläggaren. Följa upp insatsen samt ompröva beslutet vid förändrat behov Ansvarig för Dagvårdsverksamhet Verkställa beslutet i verksamhetssystemet. Informera kund/företrädare när plats finns tillgänglig. Informera berörd hemtjänstgrupp när kunden påbörjar insatsen. Samordna placering av samtliga kunder med beslut om insats dagvård för personer med minnesproblematik. Rapportera icke verkställda beslut till ansvarig distriktsköterska. Anmäla påbörjad insats till avgiftshandläggare. Biståndshandsbedömare Utreda behov och fatta beslut om personlig omvårdnad i anslutning till avresa till samt vid hemkomst från dagvård för personer med minnesproblematik. 20

21 Personal på dagvård för personer med minnesproblematik Uppdatera genomförandeplan om personen redan är aktuell, i annat fall skall en genomförandeplan upprättas inom två veckor. Dokumentera händelser av vikt i social journal enligt riktlinje och rutin. Informera berörd hemtjänstgrupp via journalanteckning i den sociala journalen när kunden påbörjar sin insats. Informera berörd hemvårdsgrupp via larmtelefon om kunden lämnar återbud, blir akut sjuk eller annan information av vikt. Hemtjänstpersonal Ge personlig omvårdnad i samband med transport till eller hemkomst från dagvård enligt beslut av biståndshandläggare. Informera dagvårdens personal om brukaren är förhindrad att delta. Ta emot information från dagvårdens personal via larmtelefon och se till att brukaren får den hjälp denne behöver i en oförutsedd eller akut situation. 14. Korttidsvistelse 14.1 Lagstiftning 5 kap 10 SoL Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre Riktlinje Insatsen korttidsvistelse beviljas den sökande som av olika skäl för en kortare period, inte kan bo i sin ordinarie bostad. Orsaken kan exempelvis vara tillfälligt nedsatt hälsotillstånd och därmed ökat omvårdnadsbehov efter en sjukhusvistelse, bostadens läge/beskaffenhet i förhållande till omsorg- och omvårdnadsbehovet och/eller den enskildes varaktigt försämrade hälsotillstånd som ger upphov till omfattande omsorgs, omvårdnads- och tillsynsbehov. Möjligheterna till kvarvarande i, alternativ återgång till ordinarie bostad ska vara uttömda. Målet ska dock om möjligt vara en återgång till ordinarie bostad Rutin Bedömningsgrunder Den sökande bedöms snabbt kunna förbättras med insatser av rehabilitering, omsorg och omvårdnad, för att sedan kunna återgå till hemmet med eller utan hemvårdsinsatser. Bedömningen är att insatserna initialt inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Av utredningen ska framgå orsak till att den enskilde inte återgår till hemmet. 21

22 Den sökande bedöms kunna förbättras med insatser av omsorg, omvårdnad och rehabilitering, men med ovisshet om möjligheten att kunna återgå till ordinarie bostad. Behov av vistelse på korttidsenheten bedöms vara längre än vid ovanstående. Bedömningen är att insatserna av olika skäl inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen skall framgå i utredningen. Den sökande bedöms kunna förbättras med insatser av rehabilitering, omsorg och omvårdnad, men bedömningen är att den enskilde inte kan återgå till ordinarie bostad utan är i behov av särskilt boende efter korttidsvistelsen. Boendeplaceringen är avhängigt korttidsvistelsens resultat. Bedömningen är att insatserna inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Den sökande bedöms inte kunna återgå till ordinarie bostad och bedöms vara i behov av särskilt boende, vilket inte finns tillgängligt omgående. Bedömningen är att insatserna inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad i väntan på särskilt boende. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Det uppstår ett akut behov och den sökande klarar sig inte i sin ordinarie bostad p.g.a. att den anhörige/närstående som vårdar drabbas av sjukdom eller olycksfall. Behovet av omsorg, omvårdnad och rehabilitering bedöms inte kunna tillgodoses i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Den sökandes tillstånd försämras drastiskt genom t.ex. ökad förvirring så att dennes sociala situation blir ohållbar, så kallad social svikt eller vid annan medicinsk eller psykisk ohälsa. OBS! Distriktssköterskan ska vara behjälplig med att få till stånd en bedömning av läkare för att utesluta att medicinska orsaker föreligger som orsak till försämringen. Beslut om korttidsplats upphör att gälla från och med det datum kunden erbjuds plats på särskilt boende oavsett om det är det önskade särskilda boendet eller inte. Ny ansökan om korttidsvistelse avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på det erbjudna särskilda boendet och den enskilde bereds möjlighet att flytta till önskat särskilt boende enligt turordning. Den person som får plats i särskilt boende där det tidigare varit korttidsplats, ska debiteras den faktiska kostnaden för särskilt boende från och med det datum det erbjudna särskilda boendet finns tillgängligt. Vid överklagande av avslagsbeslut gällande korttidsplats och under tiden ärendet prövas sker debitering enligt punkten ovan. Om prövning i förvaltningsdomstolar (Förvaltningsrätt, Kammarrätt) tillmötesgår den enskilde, återbetalas hyreskostnaden för särskilt boende med avdrag för avgift gällande korttidsplats, omvårdnad och kost. Ovanstående gäller även om ansökan om särskilt boende ställts till annan kommun och ett annat boende än det önskade erbjuds. Avgift för omvårdnad och kost erläggs för ankomst- och avresedag oavsett vilken tidpunkt på dygnet ankomst/avresa sker. Avbokning av korttidsplats ska meddelas minst 4 arbetsdagar i förväg, undantaget vid akut sjukhusvistelse, akut sjukdom eller olycksfall. Om avbokning inte sker debiteras dygnskostnaden för korttidsplatsen enligt gällande taxa Övrigt Korttidsvistelse i form av avlastning för anhörig som vårdar bedöms inte. Kunden/anhörig/närstående avgör själv när behov av plats föreligger och anmäler sitt önskemål till boendesamordnaren. 22

23 I kommunen finns en plats för korttidsvistelse som kan bokas utan behovsbedömning. Kunden/anhörig/närstående avgör själv när behov av plats föreligger och bokar platsen för önskad tidsperiod (max 14 dagar) med boendesamordningen. Akut social svikt som inträffar på obekväm arbetstid kan föranleda korttidsvistelse utan föregående biståndsbedömning och i dessa fall initieras korttidsvistelse av distriktssköterska till boendets personal. Med social svikt avses tillfälliga sociala skäl som inte kunnat förutses eller hunnit åtgärdats. Medicinska åkommor är inte skäl för korttidsvistelse, utan medicinska ärenden hänvisas till akutmottagning eller distriktsläkarjour för ställningstagande. Om läkarkontakt tagits skall kunden vara medicinskt stabil utan några medicinska frågeställningar för omvårdnadspersonalen att ta ställning till (Andning, cirkulation, vakenhetsgrad m.m.). All nödvändig dokumentation ska medfölja till korttidsenheten. Placeringen är högst tillfällig (3 dagar) i väntan på beslut om fortsatt bistånd i form av förlängning av korttidsvistelse eller annan insats. Kunden och dennes anhörig skall informeras om att placeringen är tillfällig. Utökade insatser i hemmet i väntan på plats på korttidsvistelse. OBS Ej vak då detta är en insats enligt HSL. Beslut om hemvårdsinsatser avslutas när korttidsplats finns tillgänglig. Skicka beställning till utförare. Dokumentationsrutin i IT-systemet. I planering anges beviljade insatser av personlig omsorg och service samt frekvens utifrån bedömda behov. Lägg där utöver till insatsen tillsyn och dess omfattning, vilket anges som övriga insatser med frekvens 1g/dag. Omfattning av tid anges i sedvanlig ordning. Beställningen skall ange den totala tiden för omvårdnad och service samt den utökade tillsynen. Summan tid kan ses i total under flik verkställighet. Beställning på samtliga insatser av personlig omsorg, service och tillsyn avseende dag och natt skickas till utförare. Planera för täta och regelbundna uppföljningar av behovet av tillsyn tillsammans med övriga yrkesfunktioner som deltagit vid bedömning. Anmäl behov av korttidsplats till bosamordnare. Biståndsbedömare ska lämna broschyr med om korttidsplats. 15. Särskilt boende 15.1 Lagstiftning 5 kap 5 SoL Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 23

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Staffanstorp 2006-07-01 VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m 2006-07-01 2(16)

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer