STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg. Riktlinjer för biståndsbedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg. Riktlinjer för biståndsbedömning"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg Riktlinjer för biståndsbedömning Gäller från och med

2 Innehåll 1. Städ Lagstiftning Riktlinje Rutin Bedömningsgrunder Tvätt Lagstiftning Riktlinje Rutin Personlig omsorg Lagstiftning Riktlinje Rutin Aktivering Lagstiftning Riktlinje Rutin Tillsyn Lagstiftning Riktlinje Rutin Inköp Lagstiftning Riktlinje Rutin Matdistribution Lagstiftning Riktlinje Rutin Trygghetslarm Lagstiftning Riktlinje Rutin Måltidshjälp Lagstiftning

3 9.2 Riktlinje Rutin Ledsagare Lagstiftning Riktlinje Rutin Tillsyn över dygnet Lagstiftning Riktlinje Rutin Avlastning i hemmet Lagstiftning Riktlinje Rutin Dagvård för personer med minnesproblematik Lagstiftning Riktlinje Rutin Korttidsvistelse Lagstiftning Riktlinje Rutin Särskilt boende Lagstiftning Riktlinje Rutin Rutin, bifall

4 1. Städ 1.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 1.2 Riktlinje Insatsen städ ges till den som inte längre klarar att sköta sin städning självständigt. Insatsens syfte är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att ge stöd i hushållssysslorna. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes skriftliga/muntliga ansökan där denne redogör för de hinder som föreligger avseende att utföra sysslan. Insatsen städ utges i normalfallet 1 ggr/4 veckor och insatsen omfattar två rum och kök som bebos av den sökande. Omfattar bostaden ytterligare rum kan städning av rummen växla mellan städtillfällena. Vid behov, exempelvis vid KOL eller annan ohälsa/problem som kräver ytterligare städning kan detta utföras oftare efter bedömning av biståndshandläggare. Som underlag krävs läkarintyg. I insatsen ingår dammtorkning, dammsugning, våttorkning av golv, samt rengöring av dusch/badrum. Små mattor tas ut för skakning och stora mattor dammsugs. Den enskilde skall tillhandahålla adekvat städutrustning, informera sökande om detta. Då sökande har make/maka/sambo/registrerad partner och lever under äktenskapsliknande form bör behovet undersökas huruvida det kan tillgodoses på annat sätt av den andra partnern. 1.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänst via privat städbolag med möjlighet till RUT- avdrag. Av nämnden är skälig levnadsnivå 1g/4 veckor. Om avsteg från riktlinjen bedöms behövas ska detta nogsamt redogöras för och dokumenteras i bedömningen. Vid avsteg från riktlinje på grund av problem från luftvägarna ska läkarintyg styrka besvären (ej behovet av städning). Läkarintyget ska förvaras i fysisk personakt. Vid avsteg från riktlinje på grund av andra behov ska detta styrkas genom inkomna uppgifter från enskild vid telefonsamtal eller hembesök av biståndshandläggare alternativt genom anhörig eller kontaktman om kund är känd sedan tidigare. 4

5 Om makar/sammanboende där båda bedöms ha behov av hjälp med städning har var sitt sovrum, får var och en sovrummet städat samt var sin del av gemensamt vardagsrum, kök, badrum och hall. 1.4 Bedömningsgrunder Hur har städningen skötts tidigare Vad orsakar det nuvarande hjälpbehovet Vilken/vilka funktionsnedsättningar ger behov av hjälp med städning Kan make/maka/sambo/registrerad partner sköta städningen utifrån gemensamt hushållsansvar. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 2. Tvätt 2.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 2.2 Riktlinje Insatsen tvätt ges till den som inte längre klarar att sköta sin hushållstvätt självständigt. Insatsens syfte är att underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att ge stöd i hushållssysslorna. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes skriftliga/muntliga ansökan där denne redogör för de hinder som föreligger avseende att utföra sysslan. Insatsen tvätt utges i normalfallet 1 ggr/4 veckor. Insatsen avser sängkläder, gångkläder samt nödvändig hushållstvätt. Vid behov av tvätt av andra föremål avtalas detta separat med entreprenören, det gör då kunden själv. Vid behov, exempelvis vid inkontinens eller annan ohälsa/problem som kräver ytterligare tvättillfälle kan detta utföras oftare efter bedömning av biståndshandläggare. I insatsen ingår även att ta reda på torr tvätt, lägga in i skåp och lådor samt stryka gångkläder. Då sökande har make/maka/sambo/registrerad partner och lever under äktenskapsliknande form bör behovet undersökas huruvida det kan tillgodoses på annat sätt av den andra partnern. 2.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndshandläggare faxar även beställning till entreprenören. 5

6 Entreprenören ansvarar för transport från och till kunden. Entreprenören sköter tvätt, strykning och mangling. Hemtjänstpersonal kan vara behjälpliga med att plocka in tvätt i skåp och lådor i samband med utförande av andra insatser. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Broschyr med information om städ och tvätt skall ges av biståndsbedömaren till kunden. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 3. Personlig omsorg 3.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 3.2 Riktlinje Insatsen personlig omsorg ges till den enskilde som inte längre klarar av att självständigt sköta sin hygien, klädsel och eller sina toalettbesök. I insatsen personlig omsorg ingår hjälp med den dagliga personliga hygienen helt eller delvis, hjälp med dusch, helt eller delvis, påklädning helt eller delvis samt toalettbesök/byte av inkontinenshjälpmedel. Om den enskildes funktionsnedsättning eller ohälsa, ger upphov till att bostaden behöver hållas efter pga. spill, inkontinens etc., ingår även det i den personliga omsorgen. 3.3 Rutin Information om vilka insatser den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Vid hjälp med dusch och personlig omsorg används endast insats dusch de tillfällen per vecka det är beviljat. Ex dusch ett tillfälle per vecka, personlig omsorg sex tillfällen per vecka. 6

7 Vid behov av endast ett moment i insatsen personlig omsorg morgon eller kväll används insatsen övrig omsorg. Vid ansökan om ändrad frekvens avseende insatsen personlig omsorg, toalettbesök och dusch behövs inte en ny utredning inledas. Frekvensen ändras endast genom ny beställning. Bedömningsgrunder Hur fungerar förflyttning i och ur säng? Hur fungerar av- respektive påklädning? Hur sköts den dagliga personliga hygienen? Kan träning/hjälpmedel göra personen självständig? Vad består hjälpbehovet av? Vad orsakar hjälpbehovet? Hur har hen klarat detta tidigare? Hur varaktigt är behovet, ska vara samstämmigt med beslutslängden? Rutin vid dubbelbemanning: Bedöms alltid av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Rehab-personal dokumenterar bedömningen i journal och skickar information till biståndsenheten genom journalanteckning. I journalanteckning ska framgå vilken orsak som föranleder behov av dubbel bemanning. Biståndshandläggare anger i beställning av hemtjänstinsatser att dubbel personal behövs. Journalanteckningen från rehab kopieras och klipps in som anteckning i ärendet. Om dubbel personal bedöms behövas på grund av lyfthjälpmedel gör rehab-personal uppföljning var tredje månad. Om dubbel bemanning behövs för säker förflyttning eller av hänsyn till personalens fysiska arbetsmiljö ska biståndshandläggare vid bevakning av att beslutet upphör kontakta rehab för att de ska kunna följa upp sin bedömning. För mer detaljerad information om vård och omsorgsinsatser se dokumentet Insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen. 4. Aktivering 4.1 Lagstiftning 1 kap 1 SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkoraktiva deltagande i samhällslivet. 7

8 3 kap 6 Sol Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 7 SoL Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 211:5 - Lex Sarah. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2012:3 Allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. Enligt föreskrifter och allmänna råd ska insatserna vara av god kvalitet, den enskilde ska känna välbefinnande och insatserna ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 4.2 Riktlinje Syfte med insatsen Erbjuda möjlighet till social samvaro i eller utanför den enskildes hem. Social samvaro kan innebära, möjlighet att besöka en god vän/anhörig möjlighet till en kortare promenad med följeslagare möjlighet till samtal, kortspel, spel, läsning etc. Förutsättningar för insatsen Avsaknad av nätverk, risk för isolering, behov av stimulans. Funktionshinder/ohälsa omöjliggör för den enskilde att ta sig ut på egen hand. Omfattning Insatsen aktivering bedöms normalt 1 ggr/vecka. Vid behov, och efter uppföljning av att den enskilde nyttjar sin aktivitetsinsats kan utökad insats beviljas efter bedömning av biståndshandläggare. 4.3 Rutin Ansökan från enskild muntlig eller skriftlig. I utredningen ska bedömningsgrunderna nedan vägas in: Insatsen beviljas i normalt ett tillfälle per vecka med schablontiden 60 minuter. Schablontiden ligger inte i IT-systemet och måste anges av biståndshandläggaren i beställningen. Om beslutet avviker från det normala ska det i bedömningen tydligt framgå vilka särskilda skäl som föranleder avsteg från riktlinjen. Behov av aktivering utreds tillsammans med övriga hemtjänstinsatser för den enskilde om det bedöms att behovet föreligger under samma tidsintervall. I planeringsfliken läggs tiden manuellt av biståndshandläggare och överförs automatiskt till beställningen. I genomförandeplanen ska innehåll eller förslag på innehåll vara beskrivet vid uppföljning av beslutet (ca två veckor efter beslutsdatum). Utformningen av innehållet i insatsen är en överenskommelse mellan den enskilde och kontaktman 8

9 Bedömningsgrunder Aktivering är inte en insats för att förlänga besöken för hemtjänstpersonal för att ex lindra oro. Självständighet vid utevistelse, klarar den enskilde, behov av följeslagare? Är ledsagning till och från aktivitet tillräcklig. Befintligt nätverk av närstående, grannar, vänner osv. Finns volontär/frivillighets organisationer/ lämpliga projekt att tillgå. Finns rehabtid för träning ordinerat som tillgodoser behovet av utevistelse/promenad, bedöm om detta kan vara tillräckligt initialt. Är social dagverksamhet eller dagvård för glömska en alternativ insats. Vad är att bedöma som skälig levnadsnivå för den enskilda individen. Vad ger senior alert för indikationer (efterfrågas hos kontaktman vid behov) 5. Tillsyn 5.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 5.2 Riktlinje Insatsen tillsyn ges till den enskilde som under en i regel kortare period, har behov av tillsyn. Behovet kan grunda sig i exempelvis tillfälligt förvirringstillstånd p.g.a. täta miljöombyten, urinvägsinfektion eller annan övergående ohälsa. Tillsyn kan även sättas in efter hemkomst från sjukhus för att säkra den enskildes trygghet och säkerhet i en ny livssituation. I insatsen tillsyn ingår att kontrollera att den enskilde inte råkat ut för olycka eller på annat sätt kommit till skada och att denne känner sig trygg i sin hemmiljö. I de fall besöken tenderar att ägnas åt insats i någon form ska ärendet hänvisas till biståndsbedömare för ny bedömning. Insatsen beviljas för maximalt 4 veckor för att därefter omprövas. I normalfallet ska inte trygghetslarm och insats tillsyn löpa parallellt om inte särskilda skäl föreligger. Dessa skäl ska då klart framgå i utredningen. 5.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Insats tillsyn kan även ges till personer som inte har insikt och förståelse för hur ett trygghetslarm ska användas Se riktlinje/rutin för trygghetslarm. Tillsyn kan beviljas under en kort period exempelvis i avvaktan på installation av trygghetslarm. 9

10 Då behov av tillsyn är en tillfällig insats under en begränsad tid kan insatsen med fördel utredas och beslutas separat med möjlighet till tätare uppföljningar och förändring av beslut. 6. Inköp 6.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 6.2 Riktlinje Insatsen inköp ges till den enskilde som inte själv kan ombesörja sina matinköp eller på annat sätt få hem sina matvaror. Maximalt ett inköpstillfälle per vecka beviljas. Vid akut behov kan ytterligare ett inköpstillfälle beviljas. Med akut behov avses: Den enskilde kommer hem från sjukhus/korttidsplats och har behov av frukost och middagsmat. Basvara såsom mjölk etc. har tagit slut vid något enstaka tillfälle. Den enskilde har drabbats av akut sjukdom och har p.g.a. detta särskilda behov. Information om vilka insatser den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndsbedömaren faxar beställning till entreprenör. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. 6.3 Rutin Hemtjänstgruppen ansvarar för att vara brukaren behjälplig med att skriva inköpslista för kunder med annan daglig insats. I övrigt är det entreprenören som är behjälplig med att skriva inköpslistan Inhämtande av inköpslistor ombesörjs av entreprenör och ingår i kostnaden för inköp. Inköpslistan hämtas dagen innan inköp. Inköp av entreprenör utförs på bestämda dagar inom området. Avgiften ingår i maxtaxan. Nycklar införskaffas av kunden/närstående och överlämnas till entreprenör mot kvittens. Inköp kan vid akut/tillfälligt behov även utföras andra dagar (mån-fre), krav är att beställning inkommer till entreprenör en dag innan inköp. När makar har insatsen skrivs ärendet på den ena maken. Bedömningsgrunder Hur har behovet av hjälp med inköp tillgodosetts tidigare? Vad hindrar den enskilde från att själv sköta sina inköp? 10

11 Kan make/maka/sambo/registrerad partner sköta inköp med hänvisning till gemensamt hushållsansvar? Biståndshandläggare lämnar broschyr med information om inköp. 7. Matdistribution 7.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1 kap 2 Äktenskapsbalken Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. 7.2 Riktlinje Insatsen matdistribution ges till den enskilde som inte längre kan tillreda sitt huvudmål eller på annat sätt erhålla ett huvudmål. Insatsen ges endast till kunder i ordinärt boende och tidsåtgången för den enskilde gällande matlagning skall inte utgöra skäl för bifall till ansökan, så även om det tar den enskilde längre tid än normalt att tillreda sin måltid utgör detta inte skäl till att bifalla ansökan. Beslutet skall grunda sig på att den sökande har en livssituation och en omsorgs/omvårdnadsbehov som påverkar mer än mathållningen och eller att brister i mathållningen påverkar detsamma. Matlagning av huvudmål utförs enbart av medicinska skäl och till grund för beslutet ska finnas en skriftlig bedömning av läkare/sjuksköterska eller dietist. Beställning görs av distriktssköterska. 7.3 Rutin Information om insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Biståndsbedömaren meddelar köket. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Beställning från handläggaren till hemtjänstgrupp gällande kost, nyckel, behov av framdukning, uppläggning, annat av vikt. Alla avbeställningar och förändringar skall ske direkt till köket, av den enskilde eller hemtjänstpersonal om kunden har dagliga insatser. Vid behov av nyckel för matleverans skall sökande eller närstående införskaffa denna och överlämna till hemtjänstsgrupp mot kvittens. Kunden betalar portionspris via faktura. Har den enskilde hemtjänstinsatser tas hänsyn till den fördyrade kostnad matdistribution innebär och avgiften för hemtjänsten beräknas enligt maxtaxa. Avgift för hemkörning av maten tillkommer som ingår i maxtaxan. 11

12 Vid behov av hjälp vid måltiden görs behovsbedömning i sedvanlig ordning. För denna insats tillkommer hemtjänstavgift inom maxtaxa Biståndshandläggaren lämnar en broschyr med information om matdistribution 8. Trygghetslarm 8.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 8.2 Riktlinje Insatsen trygghetslarm ges till den enskilde i syfte att ge trygghet och en ökad möjlighet till kvarboende i det egna hemmet. Ett trygghetslarm ska beviljas då det föreligger ett faktiskt behov av att kunna påkalla hjälp i akuta situationer. Med akuta situationer avses risk för fallolyckor, risk för akuta sjukdomstillstånd p.g.a. hjärt- och kärlsjukdomar eller annan allvarlig sjukdom. Risk för fallolyckor skall vara utrett enligt senior alert. För att beviljas ett trygghetslarm ska den sökande ha insikt och förståelse för när och på vilket sätt trygghetslarmet ska användas. I allmänhet är därför inte trygghetslarm aktuellt för en sökande med demenssjukdom eller andra sjukdomar som innebär inskränkningar i insikt och förståelse. Trygghetslarm som inte används på ett där för avsett sätt, kan återtas och ersättas av andra insatser för att säkerställa trygghet. Den enskilde skall informeras om detta redan vid ansökan. Trygghetslarm bör inte tillhandahållas parallellt med tillsynsbesök förutom under en kort period t.ex. efter hemkomst från sjukhus/korttidsvistelse och/eller vid en tillfällig försämring. Trygghetslarm kan beviljas den person som normalt vårdas av en närstående, men där den enskildes hälsosituation och/eller funktionshinder föranleder att den vårdande närstående snabbt behöver påkalla hjälp av icke akut medicinsk karaktär. T.ex. vid fall. 8.3 Rutin Skriftlig information och broschyr överlämnas till den sökande via post. 12

13 Fallrisken skall vara dokumenterad enligt senior alert. Larm för toalettbesök och/eller andra insatser som sker regelbundet ska övergå i ett fast besök. Distriktssköterska påtalar behov för kund anslutna till landstingets palliativa team. Sökande eller närstående införskaffar en bostadsnycklar som överlämnas till och kvitteras av ansvarig hemtjänstgrupp. Larmbild skickas via verksamhetssystemet till ansvarig planeringsenheten. Planeringsenheten faxar larmbilden vidare till Bergslagens räddningstjänst för installation efter att nycklar till bostaden erhållits. När makar/ sambor/registrerade partners delar på en larmapparat, ska två larmbilder överföras till planeringsenheten för vidarebefordran till Räddningstjänsten, med information om att samma larmkod gäller för båda personerna. Individuell behovsbedömning i sedvanlig ordning. Kostnad för larmapparat och extra larmknapp fördelas mellan makarna. Ett trygghetslarm får aldrig överlåtas till maka/make/sambo/registrerad partner om biståndet till ursprunglig biståndsmottagare avslutas. Skadad eller förlorad larmapparat samt larmknapp ersätts av kunden till faktisk kostnad. Bör informeras vid ansökan. Ansvarig biståndshandläggare lämnar inkomstförfrågan till sökande och är behjälplig med ifyllande vid behov. Larmbilden ska uppdateras av biståndshandläggare vid förändringar i den sökandes hälso- och livssituation. Beslutet ska vara tidsbegränsat och bevakning gällande ny ansökan inplaneras. OBS! Använd alltid automatisk beslutsformulering som hämtas i beslutsbilden och som innehåller ett förbehåll i beslut som avser trygghetslarm; Bistånd i form av trygghetslarm kan komma att upphöra innan datum för biståndets upphörande om biståndsmottagaren brister i insikt och förståelse och använder trygghetslarmet på ett felaktigt sätt. Vid årlig uppföljning kontrolleras och uppdateras larmbilden. Bistånd i form av larm och tillsynsbesök ska följas upp inom 4 veckor. I larmbild anges vilken typ av telefoni sökande använder. Bergslagens Räddningstjänst bedömer om en GSM box är nödvändig. Om så är fallet innebär det ingen extra kostnad för den sökande. I de fall den sökande inte har fast telefoni och täckning inte finns för GSM-box avgör Bergslagens Räddningstjänst om installation av trygghetslarm är möjlig och meddelar berörd handläggare. Rutin avseende skyddsåtgärder så som rörelse- dörr- passage- matt- och sänglarm i ordinärt boende. Behov av skyddslarm bedöms av legitimerad personal. Kopia av bedömning (enligt beslutad mall) faxas till biståndshandläggare (sparas i akt efter åtgärd) Samtycke till åtgärden ska finnas. Ny larmbild skickas i verksamhetssystemet till planeringsenheten enligt rutin för trygghetslarm och ska förutom sedvanlig information innehålla en sammanfattning av uppgifter från bedömningen avseende punkterna 2, 4, 5 och

14 När personal sätter på/stänger av larm i samband med pågående insatser sker information till hemtjänstgrupp via dokumentation i journalanteckning. Innebär på- och avstängning av skyddslarm utökad insats och besök ingår insatsen i övrig omsorg och läggs till på beställning Gör anteckning i ärendet (trygghetslarm) att tillbehör i form av.. är installerat. Rutin vid övervägande att avsluta insats trygghetslarm. Initiativ till övervägandet kommer främst från hemtjänstgrupp, nattpatrull eller Bergslagens Räddningstjänst (BRT). En brukare använder trygghetslarmet på ett sådant sätt att det kan förutsättas att denne inte längre förstår att använda trygghetslarmet till det som avses. Antalet larm är så omfattande att larmoperatörens verksamhet påverkas negativt och kommunens dag- och nattpersonal klarar inte längre att hantera larmanropen från kund. Biståndshandläggaren kontakta BRT, för att få del av utskrifter om larmstatistik. Boka hembesök hos den enskilde och inskaffa om möjligt samtycke till att god man eller närstående medverkar. Informera om syftet med trygghetslarm och i vilka situationer det ska användas. Informera och diskutera om larmstatistiken samt att insatsen trygghetslarm kan komma/kommer att avslutas. Om det bedöms möjligt ges den enskilde under en kort tid möjlighet att visa att trygghetslarmet kan användas för avsett ändamål. När trygghetslarmet ska avslutas meddelas planeringsenheten som hämtar trygghetslarmet och återlämnar larmnycklar. Handläggaren utreder och bedömer behovet av andra insatser och åtgärder för att tillgodose den enskildes behov av säkerhet och trygghet under dygnet. Beställning skickas i sedvanlig ordning. OBS! Vid denna åtgärd är dokumentationen extra viktig för att säkerställa den enskildes rätt och för att kunna följa myndighetens agerande. Avsluta ärendet trygghetslarm pga. Ovanstående ompröva insatsen i sedvanlig ordning. Behov av trygghet och tillsyn kvarstår, men bedöms kunna tillgodoses bättre med andra insatser. Insats trygghetslarm avslås. Utredning och beslut med besvärshänvisning skickas till den enskilde eller dennes företrädare. Om skälet till omprövningen är att den enskilde larmar i sådan omfattning att det blockerar övrig larmmottagning Hänvisa i avslaget till att den enskilde inte hanterat trygghetslarmet på avsett sätt utan äventyrat övriga trygghetslarmsinnehavares trygghet och säkerhet och att förbehåll finns inskrivet i det tidigare beslutet. Biståndshandläggaren lämnar en broschyr med information gällande trygghetslarm. 14

15 9. Måltidshjälp 9.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre. 9.2 Riktlinje Insatsen måltidshjälp ges till den enskilde som behöver hjälp med matning alternativt tillsyn under måltid p.g.a. ohälsa eller minnesproblematik och som inte längre klarar av att inta måltid självständigt. Behovet ska grunda sig i ett faktiskt behov och stor hänsyn ska tas till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt. 9.3 Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Bedömningsgrunder Vilka indikationer ger Senior Alert? Är insatsens syfte enbart att tillse att den enskilde börjar äta så inryms detta i insatsen lunch. Kan hjälpmedel så som pet-emot kant eller anpassade bestick underlätta att äta självständigt. Vad i består det faktiska behovet? Ska finnas dokumenterat i utredningen. Anhörigas oro skall beaktas men endast om man kan påvisa att måltiden inte äts upp eller att senior alert ger indikationer på att hjälp med matning/tillsyn vid måltid behövs. Exempelvis att maten står orörd i kylskåpet/hittas slängd i soppåse, vilket dokumenterats av personal eller upprepat påtalats av anhörig. Finns andra insatser som kan verkställas under tiden för matintaget, ex sängbäddning, uppsnyggning kök? Rutin vid behov av dubbelbemanning p.g.a. förflyttningsinsats. Bedöms alltid av sjukgymnast eller arbetsterapeut, Rehab-personal dokumenterar bedömningen i journal och skickar information till biståndsenheten genom journalanteckning. I journalanteckning ska framgå vilken orsak som föranleder behov av dubbel bemanning. 15

16 Biståndshandläggare anger i beställning insats; förflyttning, som komplement till den förflyttning som ingår i insatsen. Insatsen förflyttning anges vid varje insats för måltidshjälp där bedömning är gjord att behov av hjälp från dubbel personal föreligger. I kommentar anges att insatsen avser dubbel bemanning vid måltid. Journalanteckningen från rehab kopieras och klipps in som anteckning i ärendet. Om dubbel personal bedöms behövas på grund av lyfthjälpmedel gör rehab-personal uppföljning var tredje månad. Om dubbel bemanning behövs för säker förflyttning eller av hänsyn till personalens fysiska arbetsmiljö ska biståndshandläggare vid bevakning av att beslutet upphör kontakta rehab för att de ska kunna följa upp sin bedömning. 10. Ledsagare 10.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv Riktlinje Insatsen ledsagare ges till den enskilde som inte längre klarar av att ta sig ut i samhället och till t.ex. sjukvårdsinrättning på egen hand. Bedömningen ska grunda sig i ett faktiskt behov och i första hand ska anhöriga tillfrågas som ett led i att ta största möjliga hänsyn till den enskildes integritet. Behovet kan vara tillfälligt eller varaktigt. I insatsen ledsagare ingår tillfälliga insatser såsom ledsagning till sjukvård, tandläkare etc. och mer varaktiga insatser för att möjliggöra deltagande i föreningsliv och för att möjliggöra fritidsaktiviteter etc Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp/särskilda boende via beställning i verksamhetssystemet. Skriftlig information om ledsagare vid sjukresor överlämnas till den sökande via post. Biståndshandläggare öppnar utredning och skickar beställning, tid för insatsen anges ej. Beslutet kan avse enstaka tillfälle eller generellt under en tidsperiod, som längst ett år. Efter utförandet anger hemtjänstgrupp faktisk utförd tid i verkställighet insatser ledsagning. Bedömningsgrunder Kan den enskilde själv ge och ta emot information från ex läkare 16

17 Kan epikris/ordination till kommunens distriktssköterska vara tillräcklig om sökande har hemsjukvård. Kan behovet tillgodoses av transportör/chaufför Kan anhöriga/närstående medfölja vid behov kan tid och dag ombokas. Kan behovet av förflyttning ex. mellan entré och mottagning tillgodoses av vårdinrättningen. Kan behovet av fritidsaktiviteter tillgodoses genom egen resa ex. färdtjänst Kan den enskilde förflytta sig själv ev. med hjälpmedel Är fritidsaktiviteten av vikt för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå 11 Tillsyn över dygnet 11.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre Riktlinje Insatsen tillsyn över dygnet ges till den enskilde som har behov av tillsyn över hela dygnet eller delar av dygnet, utöver andra insatser av hemtjänst eller hemsjukvård som tidigare beslutats. Insatsens syfte är att ge den enskilde tillsyn i exempelvis ett palliativt skede, i väntan på korttidsplats eller i väntan på plats i särskilt boende. Beslutet ska grunda sig i den enskildes behov av trygghet och säkerhet och oförmåga att vara ensam utan tillsyn. Samråd ska ske med ansvarig distriktssköterska och biståndshandläggaren. Insatsen tillsyn över dygnet kan ges tillfälligt men kan även vara mer varaktigt vid exempelvis palliativ vård Rutin Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Insatsen ska följas upp med tät intervall och ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Vid palliativ vård ska insatsen följas upp med tät intervall och ny beställning görs vid varje förändring av behovet. 17

18 Rutin för bedömning avseende kund i palliativt skede med behov av utökade insatser ofta och omgående. Under rubriken bedömning i grundutredningen skriver handläggaren den bedömning som ligger till grund för beslutet om omvårdnads- och serviceinsatser. Därefter görs tillägget; Sökande har en sjukdom och en livssituation som kommer att föranleda successivt utökat behov av omvårdnads- och omsorgsinsatser. Hälsotillståndet innebär att behovet snabbt kan förändras från rådande nuläge och utredarens bedömning är att behovet inte ytterligare behöver utredas. Den sökandes hälsotillstånd innebär att behov av insatser under dygnets alla timmar kan bli aktuellt. Utökning av insatser samt dess omfattning inryms i gällande beslut och verifieras via beställning från utredaren Använd beslutsformuleringen Att bifalla ansökan. och gör tillägget; Beslutet omfattar även utökade insatser samt utökad omfattning av insatser baserat på sökandes försämrade hälsotillstånd. 12. Avlastning i hemmet 12.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 10 SoL Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv Riktlinje Insatsen avlastning i hemmet ges till den anhörige som sammanbor med och vårdar en äldre, en långvarigt sjuk eller en funktionshindrad närstående. Insatsens syfte är att ge den anhörige egen tid i eller utanför hemmet för att kunna delta i föreningsliv, ägna sig åt fritidsaktiviteter, umgås med vänner eller annat som är av betydelse för den anhöriga. Insatsen kan avse dag- kvälls och nattetid, beroende på den anhöriges behov och situation. Alternativa insatser och möjligheter ska presenteras och diskuteras, exempelvis frivillighetsorganisation, korttidsboende, särskilt boende etc. 18

19 12.3 Rutin Bedömningen ska grunda sig i den anhöriges uttalade behov och insatsen ska beslutas och utformas i samförstånd med både den anhörige och dennes närstående. Insatsen ges enbart om den närstående samtycker och att bedömningen är att insatsen inte är till men för denne. Insatsen avlastning i hemmet kan vara tillfällig såväl som en mer varaktig insats för att möjliggöra för den anhörige att planera framåt. Vid avlastningstillfället kan andra beslutade insatser utföras som exempelvis, dusch, aktivering, ordinerade rehabiliteringsinsatser. Omfattning av insatsen ska vara skälig med hänsyn tagen till den närståendes behov, den anhöriges behov av avlastning och den livssituation närstående och anhörig befinner sig i. Att som anhörig få delta i en studiecirkel eller delta på föreningsmöten kan anses som skäligt. Möjlighet till egen tid 1-2 ggr/vecka kan anses skäligt. I de fall den anhörige har tillsyn av närstående dygnet runt, kan avlastning någon/några nätter/dygn i veckan anses skäligt. Avlastningen kan ske i hemmet eller på korttidsboende. Planering bör ske i samråd mellan olika yrkesfunktioner. Information om omfattning av insatsen den enskilde beviljats ges till utförande hemtjänstgrupp via beställning i verksamhetssystemet. Ny beställning görs vid varje förändring i beslutet. Bedömningsgrunder Varför kan inte den enskilde vara ensam (medicinska skäl, demensproblematik, annat) Kan den enskilde påkalla hjälp vid behov t.ex. med trygghetslarm (om inte ange orsak till att larm installerats, ex, att hustrun/maken snabbt ska kunna kalla på hjälp). Kan tillsynsbesök från hemvårdsgrupp bedömas tillräckligt? Hur ser närståendes behov ut av egen tid, tidigare och nu? Alternativa insatser, prövats? Ej fungerat? Orsak? I beräkning av tid tas hänsyn till eventuella andra insatser som kan ges i samband med avlastningstillfället 13. Dagvård för personer med minnesproblematik 13.1 Lagstiftning 3 kap 6 SoL Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 5 kap 4 SoL Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 19

20 11 kap 5 SoL Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling, skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse Riktlinje Syftet med dagvård är att ge vård och omsorg till personer med minnesproblematik och diagnostiserad demenssjukdom och att erbjuda anhöriga avlösning och avlastning. Bedömningen ska grunda sig i den enskildes uttalade behov av dagvård eller den anhöriges behov av avlastning. Ges insatsen som avlastning för anhörig måste samförstånd finnas mellan kunden och den anhöriga till insatsen. Transport till och från dagvården erbjuds till fastställd taxa likaså måltid under vistelsen. Kostnad för resor och måltid ingår inte i maxtaxan. I de fall den enskilde har behov av insatser som är av omvårdnadskaraktär tas ett beslut avseende vistelse på dagvård för personer med minnesproblematik samt ett beslut om de individuella insatser den enskilde beviljats under vistelsen. Insatser av servicekaraktär bedöms inte utan ingår i vistelsen. Med insatser av omvårdnadskaraktär avses exempelvis hjälp med toalettbesök, klädsel, matning vid måltid, individuell tillsyn pga. beteendestörning etc. Med insatser av servicekaraktär avses framdukning, matlagning, disk, kaffeservering samt den tillsyn som inryms i grundinsatsen Rutin Ansvarig distriktssköterska Utreda och besluta om insatsen dagvård för personer med minnesproblematik. Utreda och besluta om individuella insatser av omvårdnadskaraktär under vistelsen. Skicka beställningen/ordinationen till ansvarig för dagverksamheten samt informera biståndshandläggaren. Följa upp insatsen samt ompröva beslutet vid förändrat behov Ansvarig för Dagvårdsverksamhet Verkställa beslutet i verksamhetssystemet. Informera kund/företrädare när plats finns tillgänglig. Informera berörd hemtjänstgrupp när kunden påbörjar insatsen. Samordna placering av samtliga kunder med beslut om insats dagvård för personer med minnesproblematik. Rapportera icke verkställda beslut till ansvarig distriktsköterska. Anmäla påbörjad insats till avgiftshandläggare. Biståndshandsbedömare Utreda behov och fatta beslut om personlig omvårdnad i anslutning till avresa till samt vid hemkomst från dagvård för personer med minnesproblematik. 20

21 Personal på dagvård för personer med minnesproblematik Uppdatera genomförandeplan om personen redan är aktuell, i annat fall skall en genomförandeplan upprättas inom två veckor. Dokumentera händelser av vikt i social journal enligt riktlinje och rutin. Informera berörd hemtjänstgrupp via journalanteckning i den sociala journalen när kunden påbörjar sin insats. Informera berörd hemvårdsgrupp via larmtelefon om kunden lämnar återbud, blir akut sjuk eller annan information av vikt. Hemtjänstpersonal Ge personlig omvårdnad i samband med transport till eller hemkomst från dagvård enligt beslut av biståndshandläggare. Informera dagvårdens personal om brukaren är förhindrad att delta. Ta emot information från dagvårdens personal via larmtelefon och se till att brukaren får den hjälp denne behöver i en oförutsedd eller akut situation. 14. Korttidsvistelse 14.1 Lagstiftning 5 kap 10 SoL Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre Riktlinje Insatsen korttidsvistelse beviljas den sökande som av olika skäl för en kortare period, inte kan bo i sin ordinarie bostad. Orsaken kan exempelvis vara tillfälligt nedsatt hälsotillstånd och därmed ökat omvårdnadsbehov efter en sjukhusvistelse, bostadens läge/beskaffenhet i förhållande till omsorg- och omvårdnadsbehovet och/eller den enskildes varaktigt försämrade hälsotillstånd som ger upphov till omfattande omsorgs, omvårdnads- och tillsynsbehov. Möjligheterna till kvarvarande i, alternativ återgång till ordinarie bostad ska vara uttömda. Målet ska dock om möjligt vara en återgång till ordinarie bostad Rutin Bedömningsgrunder Den sökande bedöms snabbt kunna förbättras med insatser av rehabilitering, omsorg och omvårdnad, för att sedan kunna återgå till hemmet med eller utan hemvårdsinsatser. Bedömningen är att insatserna initialt inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Av utredningen ska framgå orsak till att den enskilde inte återgår till hemmet. 21

22 Den sökande bedöms kunna förbättras med insatser av omsorg, omvårdnad och rehabilitering, men med ovisshet om möjligheten att kunna återgå till ordinarie bostad. Behov av vistelse på korttidsenheten bedöms vara längre än vid ovanstående. Bedömningen är att insatserna av olika skäl inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen skall framgå i utredningen. Den sökande bedöms kunna förbättras med insatser av rehabilitering, omsorg och omvårdnad, men bedömningen är att den enskilde inte kan återgå till ordinarie bostad utan är i behov av särskilt boende efter korttidsvistelsen. Boendeplaceringen är avhängigt korttidsvistelsens resultat. Bedömningen är att insatserna inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Den sökande bedöms inte kunna återgå till ordinarie bostad och bedöms vara i behov av särskilt boende, vilket inte finns tillgängligt omgående. Bedömningen är att insatserna inte kan ges i den sökandes ordinarie bostad i väntan på särskilt boende. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Det uppstår ett akut behov och den sökande klarar sig inte i sin ordinarie bostad p.g.a. att den anhörige/närstående som vårdar drabbas av sjukdom eller olycksfall. Behovet av omsorg, omvårdnad och rehabilitering bedöms inte kunna tillgodoses i den sökandes ordinarie bostad. Skälen till bedömningen ska framgå i utredningen. Den sökandes tillstånd försämras drastiskt genom t.ex. ökad förvirring så att dennes sociala situation blir ohållbar, så kallad social svikt eller vid annan medicinsk eller psykisk ohälsa. OBS! Distriktssköterskan ska vara behjälplig med att få till stånd en bedömning av läkare för att utesluta att medicinska orsaker föreligger som orsak till försämringen. Beslut om korttidsplats upphör att gälla från och med det datum kunden erbjuds plats på särskilt boende oavsett om det är det önskade särskilda boendet eller inte. Ny ansökan om korttidsvistelse avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på det erbjudna särskilda boendet och den enskilde bereds möjlighet att flytta till önskat särskilt boende enligt turordning. Den person som får plats i särskilt boende där det tidigare varit korttidsplats, ska debiteras den faktiska kostnaden för särskilt boende från och med det datum det erbjudna särskilda boendet finns tillgängligt. Vid överklagande av avslagsbeslut gällande korttidsplats och under tiden ärendet prövas sker debitering enligt punkten ovan. Om prövning i förvaltningsdomstolar (Förvaltningsrätt, Kammarrätt) tillmötesgår den enskilde, återbetalas hyreskostnaden för särskilt boende med avdrag för avgift gällande korttidsplats, omvårdnad och kost. Ovanstående gäller även om ansökan om särskilt boende ställts till annan kommun och ett annat boende än det önskade erbjuds. Avgift för omvårdnad och kost erläggs för ankomst- och avresedag oavsett vilken tidpunkt på dygnet ankomst/avresa sker. Avbokning av korttidsplats ska meddelas minst 4 arbetsdagar i förväg, undantaget vid akut sjukhusvistelse, akut sjukdom eller olycksfall. Om avbokning inte sker debiteras dygnskostnaden för korttidsplatsen enligt gällande taxa Övrigt Korttidsvistelse i form av avlastning för anhörig som vårdar bedöms inte. Kunden/anhörig/närstående avgör själv när behov av plats föreligger och anmäler sitt önskemål till boendesamordnaren. 22

23 I kommunen finns en plats för korttidsvistelse som kan bokas utan behovsbedömning. Kunden/anhörig/närstående avgör själv när behov av plats föreligger och bokar platsen för önskad tidsperiod (max 14 dagar) med boendesamordningen. Akut social svikt som inträffar på obekväm arbetstid kan föranleda korttidsvistelse utan föregående biståndsbedömning och i dessa fall initieras korttidsvistelse av distriktssköterska till boendets personal. Med social svikt avses tillfälliga sociala skäl som inte kunnat förutses eller hunnit åtgärdats. Medicinska åkommor är inte skäl för korttidsvistelse, utan medicinska ärenden hänvisas till akutmottagning eller distriktsläkarjour för ställningstagande. Om läkarkontakt tagits skall kunden vara medicinskt stabil utan några medicinska frågeställningar för omvårdnadspersonalen att ta ställning till (Andning, cirkulation, vakenhetsgrad m.m.). All nödvändig dokumentation ska medfölja till korttidsenheten. Placeringen är högst tillfällig (3 dagar) i väntan på beslut om fortsatt bistånd i form av förlängning av korttidsvistelse eller annan insats. Kunden och dennes anhörig skall informeras om att placeringen är tillfällig. Utökade insatser i hemmet i väntan på plats på korttidsvistelse. OBS Ej vak då detta är en insats enligt HSL. Beslut om hemvårdsinsatser avslutas när korttidsplats finns tillgänglig. Skicka beställning till utförare. Dokumentationsrutin i IT-systemet. I planering anges beviljade insatser av personlig omsorg och service samt frekvens utifrån bedömda behov. Lägg där utöver till insatsen tillsyn och dess omfattning, vilket anges som övriga insatser med frekvens 1g/dag. Omfattning av tid anges i sedvanlig ordning. Beställningen skall ange den totala tiden för omvårdnad och service samt den utökade tillsynen. Summan tid kan ses i total under flik verkställighet. Beställning på samtliga insatser av personlig omsorg, service och tillsyn avseende dag och natt skickas till utförare. Planera för täta och regelbundna uppföljningar av behovet av tillsyn tillsammans med övriga yrkesfunktioner som deltagit vid bedömning. Anmäl behov av korttidsplats till bosamordnare. Biståndsbedömare ska lämna broschyr med om korttidsplats. 15. Särskilt boende 15.1 Lagstiftning 5 kap 5 SoL Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 23

Bilaga 2 Kommunstyrelsen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

Bilaga 2 Kommunstyrelsen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Bilaga 2 Kommunstyrelsen 2016-01-18 11 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STÄD... 3 TVÄTT... 4 PERSONLIG OMSORG... 6 AKTIVERING... 7 TILLSYN... 10 INKÖP...

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av ärende

Riktlinjer Handläggning av ärende SOCIALFÖRVALTNINGEN R DEL 2 REVIDERAD 2011-11-29 Riktlinjer Handläggning av ärende 1. ANSÖKAN u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\dokumentation biståndsbedömning genomförande\dok_riktlinjer_del2.doc

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad.

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Avgränsning/målgrupp 1 Socialtjänstlagen

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer