450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor"

Transkript

1 Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling Läs mer på sidan 4 Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor Läs mer på sidan 7 Välkommen ut i skärgården! Hyr en stuga 450 kr/dygn Vi har uthyrningsstugor på öarna Baggen, Vargön, Mellerstön och Storräbben. Läs mer på sistasidan

2 Att bygga ett samhälle som är attraktivt och som utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart är viktigt för framtiden. Foto: Maria Fäldt En attraktiv kommun är också en trygg kommun. När befolkningen fortsätter att öka ser vi det som tecken på att Piteå uppfattas som en attraktiv kommun att leva och bo i. HÅLLBARHET betyder mycket och i detta nummer av Värt att veta om din kommun vill vi främst fokusera på social hållbarhet. Social hållbarhet som är kittet i vårt samhälle, som gör att vi känner oss trygga, behövda och som ger oss möjlighet till möten och en god hälsa. Ett samhälle där människor har rättigheter och möjligheter och kan känna tillhörighet och sammanhang. Social hållbarhet med en nära och öppen dialog, där piteborna kan påverka kommunens utveckling. Där de boende känner delaktighet och tillhörighet. Det är viktigt att återkoppla vad som kommit fram i olika dialoger, därför berättar vi i på sid 5 om vad som kom fram i dialogen runt kvarteren Löjan/häggen i centrala stan. Social hållbarhet med en skola som präglas av mångfald, där det finns en helhetssyn på barn och unga och deras livsvillkor. En skola där unga ges möjlighet att nå sina mål. Social hållbarhet som handlar om att stärka olika områden i beslut och handling. Ett exempel är Piteås arbete för ökad jämställdhet, ett arbete som får uppmärksamhet i landet. Piteå är en av sju modellkommuner som ska sprida sina erfarenheter och kunskaper. För Piteå kommun är en hållbar utveckling att ta ansvar för kommande generationer, genom att bygga ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Det vill vi stärka genom att besluta om en plan för hållbarhet där vi kan följa arbetet för hållbarhet på ett tydligt sätt. Samarbetet med näringsliv och föreningsliv med avsiktsförklaringen för ett attraktivt och uthålligt Piteå bidrar i allra högsta grad till arbetet. När många goda krafter samverkar så når vi resultat! Helena Stenberg och Peter Roslund Kommunalråd Piteå kommun 2 Värt att veta om din kommun Värt att veta om din kommun juni 2015 är en informationsbroschyr som produceras av kommunledningskontoret, Piteå kommun. Den delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket. Redaktör: Anna-Lena Pogulis Layout: Eva Lestander Foto: Angelica Larsson, Piteå kommuns bildarkiv Tryck: RC Tryck Piteå Följ Piteå kommun på facebook Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I skrivande stund är det personer som gillar vår facebooksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång. Hoppas att vi ses på:

3 Personal och elever Maria Johansson som jobbar i köket på Solanderskolan är med och utvecklar miljön och hela matupplevelsen i skolans restaurang. utvecklar maten tillsammans Visste ni att skollunchen utgör ca 30 procent av det dagliga energi- och näringsbehovet? Man tar också hänsyn till elevernas önskemål - sopphörnan på Strömbacka är ett intitiativ från personalen som lyssnat av elevernas önskemål. Skollunchen ger energi och näring som barn och unga behöver för att växa och orka med skolarbetet, säger Maria Stoltz, kostchef. Därför jobbar också personalen inom Måltidsservice med att utveckla miljön och hela matupplevelsen i skolans restauranger. Vi lyssnar och försöker vara lyhörda för elevernas önskemål. Även pedagoger och föräldrar är välkomna att komma med förslag på förbättringar och får gärna bidra med recept, berättar Maria. För att ge föräldrarna en bild av skolrestaurangerna bjöds de under en vecka i mars in att äta lunch med sina barn. En uppskattad aktivitet som även planeras för äldreomsorgen. Eleverna önskade soppa som alternativ då blev det en sopphörna I början av året infördes en tredje rätt i matsalen på Strömbacka och det serveras numera soppa varje dag i den nyinstallerade sopphörnan. En nyhet som är mycket uppskattad av både gymnasieelever och elever från Strömnäs skola som går i Frejahuset. Sopphörnan är ett initiativ från personalen som lyssnat av elevernas önskemål och det har visat sig vara ett alternativ som gör att fler äter lunch i skolan. Personalen går på ett rullande schema och ansvarar veckovis för den uppskattade sopphörnan som varit möjlig att införas inom befintlig budget. Streetfood på menyn En fredag i maj flyttade Strömbackaskolans kök ut på gården och ur en stor muurikka serverades eleverna thaiwook i pappersbägare ute i det fria. Lovorden var många efter den annorlunda Streetfoodlunchen, som är ett resultat av samarbetet mellan elever och kökspersonal. Nästa år planeras ett matråd där elever från elevkåren ska träffas och prata kring maten. Det blir ett sätt för eleverna att kunna påverka maten i skolan. Värt att veta om din kommun 3

4 PLANSTRATEGI Samrådshandling juni Illustration: Thyréns Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling Var ska vi bygga bostäder? Hur ska vi tänka kring grönområden och vatten? Hur bevarar vi skyddsvärd natur och kulturmiljöer? Var ska vi leka, njuta, umgås och jobba? Det är några frågeställningar som behandlas i förslaget till översiktsplan. Nu har du som medborgare möjlighet att lämna dina synpunkter på hur du vill att Piteå ska utvecklas. Värt att veta om din kommun Översiktsplan för Piteå Just nu pågår ett omfattande arbete med att revidera Piteås översiktsplan Den omfattar stadsbygd, landsbygd och skärgård och ska ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning samt ange hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas. Inriktningen för den nya översiktsplanen är en levande landsbygd i alla väderstreck och en modern och attraktiv stadskärna. Det är grundläggande för stadens utveckling. Planen ska ge förutsättningar för befolkningsutveckling, där målet på pitebor år 2020 är ett delmål. Dialog med medborgarna centralt Medborgarnas inflytande är en viktig del i planarbetet, det är också något som lagen kräver. Under två faser i processen inbjuds medborgarna att på flera olika sätt och i olika kanaler ta del av förslag och komma med synpunkter. Samråd startar efter beslut i kommunstyrelsen i slutet av juni eller i augusti. I början av 2016 bjuds medborgarna återigen in för att tycka till om ett färdigt förslag. Enligt plan ska ärendet upp till politiskt beslut i maj Hur ser framtidens Piteå ut? Framtagandet av en översiktsplan är lagstyrd och ger medborgarna chansen att tycka till under samråd och utställning. Så här kan du lämna synpunkter Samråd startar under sommaren och pågår till 31 oktober. För att dina synpunkter ska räknas som ett formellt yttrande ska det vara skriftligt och ha inkommit senast 31 oktober samtrådshandlingar, formulär för synpunkter Stadsbiblioteket samrådshandlingar, informationsmaterial Stadshuset (Medborgarservice och Fysisk planering) samrådshandlingar, informationsmaterial Piteåappen aktuella dialoger/ enkät Samrådsmöten sept/okt, politiker och tjänstemän på plats Politikermöten prata med politiker under befintliga evenemang och arrangemang i sommar Piteåpanelen utvald grupp svarar på ett antal frågor

5 Foto: Maria Fäldt Demokrati och öppenhet är viktigt för Piteå Kommun, piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka det framtida Piteå. Helena Stenberg Kommunalråd, Piteå kommun I Piteå är delaktighet något som pågår året runt, år efter år. Peter Roslund Kommunalråd, Piteå kommun En fråga om demokrati Samhällets förutsättningar för att utöva demokrati förändras i takt med dess utveckling. Demokratiska rättigheter och möjlighet att delta i samhällsutveckling är inte en självklarhet i den värld vi lever i. Många länder har inte allmänna val, människor är på flykt från sina hemländer och många lever i fattigdom och misär. Vi som bor i Sverige är lyckligt lottade. Vi har levt så länge i ett demokratiskt land att det är svårt att minnas eller föreställa sig något annat. Det innebär att ordet demokrati för oss betyder mycket mer än att delta i allmänna val. Men dagens samhälle ställer nya krav på utveckling. Legitimitet och förtroende skapas till stor del av den lokala förmågan att skapa delaktighet och förstärkning av demokratin. Det finns därför ett lokalt ansvar för fortsatt utveckling. Vi svenskar och pitebor vill vara med och påverka service och tjänster som berör oss på olika sätt men också kommunens utveckling i stort och frågor som rör lokalsamhället. Kommunerna äger därför ett ansvar att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. För att klara detta måste vi ständigt utveckla dialogen med er som bor i Piteå och skapa nya metoder och förutsättningar för alla grupper i samhället att känna delaktighet. Medborgardialog skapar legitimitet och förtroende Historiskt har folkrörelser och föreningsliv varit en stor del av samhällslivet i Piteå, även idag finns engagemanget kvar inom de drygt 300 aktiva föreningarna. Genom en lång tradition av folkbildning, delaktighet och möjlighet att påverka, deltar Piteå idag i byggandet av en modern medborgardialog. Delaktighet bidrar till både social sammanhållning och social hållbarhet. Piteå kommun har därför valt en modell som verkar för att stärka det representativa systemet och ökat valdeltagande. I Piteå är det kommunstyrelsen och de förtroendevalda politikerna som beslutar om vilka dialoger som ska genomföras. Öppna det politiska rummet, ge invånare möjlighet att möta de förtroendevalda i dialog för att vara med och påverka Piteås framtid. Arena för demokrati Piteå kommun kommer under hösten att arbeta brett med demokrati och delaktighet. Under andra halvan i september åker Arena för demokrati på turné till Hortlax, Norrfjärden, Sjulnäs och centrala Piteå och där allmänheten bjuds in för att delta i dialoger. Det kommer att vara dialog om Piteås nya översiktsplan som handlar om Piteås utveckling på lång sikt, dialog för unga, föreläsningar, olika aktiviteter och möjligheter till möten med våra förtroendevalda. Allt sker under arbetsnamnet arena för demokrati och kommer att pågå under perioden 20 september 4 oktober. Värt att veta om din kommun 5

6 Attraktiv och uthållig I juni 2014 aktualiserades avsiktsförklaringen Piteå attraktiv och uthållig från 2010, med målet att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Förslaget togs fram i dialog med företagare och föreningsliv och skrevs gemensamt under i Kommunfullmäktige. Arbetet utgår från kommunens tre prioriterade mål, Piteå år 2020 ska ha invånare, Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund och Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Arbetet görs inom fyra fokusområden: En plats där människor vill bo, verka och leva Jobb och tillväxt En god miljö för alla Ett Piteå för alla med ökad mångfald En hållbar skola för framtiden Plan för hållbarhet ska underlätta arbetet Uthålliga Piteå En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Som ett stöd i arbetet med hållbar utveckling ska en plan för hållbarhet tas fram. Den ska underlätta arbetet med att sortera mål och aktiviteter utifrån kommunens hållbarhetsperspektiv; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Mål, nyckeltal och de aktiviteter som görs ska lättare kunna kopplas till de olika perspektiven och skapa en samsyn för att kunna samverka i de frågor som berör många aktörer i kommunen. Plan för hållbarhet ska också fungera som kommunens klimat och energiplan, folkhälsoplan samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Den ska även belysa mänskliga rättigheter, och barnkonventionen. Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling har som syfte att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling och stärka helhetsperspektivet på hälsa och miljö i livslångt lärande. Hälften av kommunens skolor och förskolor hade 2014 fått eller ansökt om utmärkelsen och målet är att samtliga ska ha fått den till Satsningen som är en del i kommunens övergripande arbete med Uthållig kommun, startade med två halvtidstjänster hösten Projektledarna har anordnat introduktionsföreläsningar och fungerat som hjälp och stöd för verksamheterna att komma igång. Vår roll har varit att inspirera och fungera som bollplank, säger Fredrik Marklund en av projektledarna. Vår upplevelse är att hållbar utveckling har blivit en självklar del i utbildningen av Piteås barn och unga. Sortering i förskola och skola I kommunens avfallsplan har det sedan 2010 funnits ett mål om sortering i skolan. En arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar och Pireva har sedan 2012 jobbat med att ta fram en plan och en arbetsgång för införandet av sortering i förskolan och skolan. Övergripande handlar det om att våra barn och unga tidigt ska lära sig sortera sitt avfall och att skolan ska underlätta genom ett system med liknande sorteringskärl med samma symboler från förskolan och hela vägen upp till och med gymnasiet. Under 2014 påbörjades ett pilotprojekt på Solanderskolan där papperskorgar i klassrum, arbetsrum och korridorer tagits bort och ersatts av sorteringsstationer och vägghängda sorteringskärl. Projektet kommer att utvidgas under 2015 till att innefatta ytterligare två rektorsområden. Målet på sikt är att samtliga förskolor och skolor i kommunen ska sortera sitt avfall. 6 Värt att veta om din kommun

7 Lätt att påverka genom Piteåappen Du vet väl att Piteå kommun har en egen App? Rakt in i din telefon hittar du genvägar till nyttiga funktioner som rör din kommun. Ladda ner och delta i kommunens medborgardialoger, på så sätt är du med och påverkar utvecklingen i din kommun. Appen finns för iphone, Android och Windows Phone. Ladda hem idag! Fixartjänst - för dig över 67 år Skulle du vilja ha en säkerhetsrond i ditt hem för att undvika onödiga olyckor? Behöver du hjälp med att bära ut trädgårdsmöblerna eller hämta grejer från vind- eller källarförråd? Då kan du ringa fixartjänsten. Fixartjänsten är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun och Föreningsservice och riktar sig till personer över 67 år som vill ha hjälp med enklare tjänster. Tjänsterna genomförs i samverkan mellan Föreningsservice och föreningslivet. Fixaren utför inte tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter eller tjänster som du kan köpa av ett företag och få Rot- och Rutavdrag för. Till exempel snöskottning, gräsklippning, fönsterputs, städning eller tvätt ingår inte. Priset är 100 kr per påbörjad timme och kan användas högst 3 timmar per gång. Välkommen att kontakta oss! Tel Det här kan fixaren hjälpa dig med: Teknik - TV-inställningar, data, telefoni Mindre flytthjälp, omflyttning Byta batterier, glödlampor och proppar Sätta upp gardiner Fästa sladdar Bära ut eller ta in trädgårdmöbler Hämta saker från vind eller källare Salta, sanda eller sopa balkongen Lägga halkskydd under mattor Göra säkerhetsrond i hus eller lägenhet Ledsagning, mindre ärenden Piteås jämställdhetsarbete uppmärksammas Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att erbjuda jämställdhet i service och bemötande. Kommunen har under många år arbetat aktivt med jämställdhet, både ur medborgar- och medarbetarperspektiv. Bland annat genom projektet Hållbar jämställdhet som drivs av Sveriges kommuner och landsting där arbetet syftar till att integrera jämställdhet på alla nivåer. För att sprida erfarenheter av det arbetet har sju modellkommuner med lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete valts ut och Piteå kommun är en av dem. Under ett års tid får Piteå tillsammans med övriga utvalda kommuner möjlighet att lära av varandra genom att systematiskt jämföra arbetssätt. Jag ser fram emot att få jobba med modellkommunerna för jämställdhet. I det arbetet kan vi bidra med våra erfarenheter och lära nytt från andra och fortsätta hålla jämställdhetsarbetet högt på agendan, säger Helena Stenberg kommunalråd. Integrationen börjar i mötet mellan människor Bli flyktingvän Har du lätt för att få kontakt med nya människor? Är du intresserad av andra kulturer? Då ska du bli flyktingvän. Allt du behöver göra är att finnas tillhands och vara en medmänniska. Ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Nu söker Piteå kommun fler som är intresserade att finnas till hands för en medmänniska under hens första tid i sitt nya hemland. Det är ett politiskt löfte som kommunfullmäktige beslutat om att alla nyanlända flyktingar ska erbjudas en flyktingvän. Mer information och formulär för intresseanmälan på Du kan också anmäla ditt intresse till eller via Piteåappen. Tack för din insats till ett öppet och välkomnande Piteå! Värt att veta om din kommun 7

8 Det händer i Piteå sommaren /6 KARLBERGSTEATERN 29/6-2/7 ljuva 60-tal, eller när tv:n kom till byn 26/6 EARLY MIDNIGHT SUN SHOPPING 26-28/6 PITEÅ SUMMER GAMES 26-28/6 ÖJEBY KYRKMARKNAD 27/6 KVÄLLSLOPPIS i Badhusparken 2-5/7 BOTHNIA MIDNIGHT SUN KAYAKING 4-5/7 INTERNATIONELL HUNDUTSTÄLLNING 4/7 BJÖRN ROSENSTRÖM Sjöbodan 8/7 DIGGILOO Pite Havsbad 10-12/7 MIDNIGHT SUN DRAG FESTIVAL 18/7 BONEY M Sjöbodan 22/7 PALTKALAS Piteå City Hyr en stuga 450 kr/dygn Vi har uthyrningsstugor på öarna Baggen, Vargön, Mellerstön och Storräbben. Upplev Piteås skärgård Du behöver ingen egen båt för att ta dig ut i skärgården. Under sommaren kan du välja bland ett flertal turer i Piteås vackra skärgård. Turbåtarna går under perioden 1 juli 2 augusti Turlistan hittar du på Utöver de fasta turlistorna finns det möjlighet att boka båttaxi för kortare transfer till våra öar och längre guidade turer. Perfekt till dig som inte har båt och bokat en stuga i skärgården /7 PITEÅ DANSAR OCH LER 31/7 LOGDANS i Käcktjärn till Expanders 8/8 MOPEDENS DAG Rådhustorget 22/8 SKÄRGÅRDSFESTEN Södra hamn 29/8 LOPPISAVSLUT Noliaområdet 17/9 ÄGD Henrik Schyffert och Fredrik Lindström 1/10 TJEJKVÄLL Piteå City Hyr en skärgårdsstuga Visste du att du kan hyra en mysig stuga i skärgården från endast 450 kr per dygn. Vi har uthyrningsstugor på öarna Baggen, Vargön, Mellerstön och senaste tillskottet på ön Storräbben. Stugor och transfer bokas via Piteå Turistcenter. Välkommen ut i skärgården! Bokning och information Piteå Turistcenter Får du besök i sommar och vill ha fler tips på evenemang och aktiviteter är du välkommen till Piteå Turistcenter på Bryggargatan 14.

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 2 2015 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun TEMANUMMER: HÄLSA Välkommen till fruktparken SIDAN 12 En ljuspunkt i vardagen SIDAN 16 OCH 17 Bli flyktingvän SIDAN

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Engagerade pitebor som på olika sätt, i dialoger bidrar och påverkar Piteås framtid. Verksamheter med kvalitet som står

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya pitebor

NYinflyttad. En tidning för alla nya pitebor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya pitebor Så här fungerar kommunen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder åtta gånger per år. Sammanträdena, som hålls

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden

Pitekvarten. Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 DRÖMMEN BLEV SANN. VISION 2015 Rektorsområdena i Öjebyn samlar alla goda krafter för framtiden Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun NR 2 2011 Anlita hantverkare? Läs Anitas tips på sidan 17 Konsumentrundan Medborgarplatsen i Piteå sidan 3 5 DRÖMMEN BLEV SANN 9 CYKELPOOL 14

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Lokal välfärd och samhällsutveckling

Lokal välfärd och samhällsutveckling Lokal välfärd och samhällsutveckling 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar,

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer