MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor Bolstadsrummet,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor Bolstadsrummet,"

Transkript

1 Nr Kommunala pensionärsrådet (11) Plats och Melleruds kommunkontor Bolstadsrummet, sammanträdestid klockan 09:00 12:00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Marja Jansson Harriet Jönsson Vera Jansson (PRO-Skållerud) (SPF-Mellerud) (SPF-Mellerud) (Demensföreningen) Tjänstgörande ersättare Barbro Olsen (PRO-Mellerud) Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Nordström (S) Anna-Lisa Wennerström (SPF-Mellerud) Övriga närvarande Henry Einestedt, socialchef Benny Matsson 82 Sölvie Linder, sekreterare Utses att justera Sven-Olof Skoogh Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , kl. 10:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sölvie Linder Ordförande... Daniel Jensen Justerande... Sven-Olof Skoogh ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala pensionärsrådet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Jeanette Krafft

2 Kommunala pensionärsrådet Innehållsförteckning 76 Val av justerare 77 Föregående mötesprotokoll 78 Verksamhetsuppföljning 79 Budget Vård och omsorgsplan för planperioden Rapporter 82 Information 83 Utbildning för KPR under hösten Övriga frågor

3 Kommunala pensionärsrådet Val av justerare Sven Olof Skoogh valdes att justera dagens protokoll. Justeringsdag fastställs till 5 oktober 2011 kl 10:00.

4 Kommunala pensionärsrådet Föregående mötesprotokoll Efter genomgång läggs protokollet till handlingarna.

5 Kommunala pensionärsrådet Verksamhetsuppföljning Henry Einestedt informerar om verksamhetsuppföljning till och med augusti månad och konstaterar att förvaltningen försöker finna kostnadsreduceringar som medför att underskottet reduceras. I första hand beror underskotten på att hemvårdsenheten och vissa av de särskilda boendena inte klarar att hålla sin budget i balans. Hemtjänstinsatserna har ökat med drygt 20 % jämfört med samma period Fagerlidshemmet visar ett underskott medan Fagerlids gruppboende har överskott i sin budget. Även Individ och familjeomsorg förväntas få ett större underskott jämfört med tidigare beräkningar. Orsaken till detta är kostsamma placeringar för barn/ungdomar som det inte gått att hitta bra lösningar för på hemmaplan. Stöd och servicesektorn har just nu ett uppdrag att se över vad som kan göras föra att reducera verksamhetens kostnader. Gruppbostaden Blåklinten har nyligen flyttad till lokaler i Karolinens servicehus. Totalt sett har socialnämnden ett underskott motsvarande drygt 3 mkr. Möjligen kan underskottet minskas något genom att senarelägga starten av de nya demensplatserna inom Fagerlids gruppboende. Daniel Jensen påpekar att Individ och familjeomsorgens budget alltid är osäker och det är svårt att alltid förutse kostnader och att översynen inom Stöd och service kan ge svar på om möjligheten till kostnadsreduceringar, framförallt under Vård och omsorg behöver mer pengar för att klara sin verksamhet.

6 Kommunala pensionärsrådet Budget 2012 Henry Einestedt informerar om att socialnämnden fått en budgetram inför 2012 där personalkostnaderna räknats upp med tre (3) % och övriga kostnader med en (1) %. Budgetarbetet pågår i verksamheten och det är en utmaning att få ekonomin att gå ihop samtidigt som enskildas behov skall tillgodoses. Vård och omsorgsplanen har betydelse med tanke på bland annat platser i särskilt boende. Regeringen kommer troligen att lagstifta kring kravet på parboende för personer som inte längre klarar att bo kvar i sitt ordinära boende! Kommunen har redan i dag en form av parboendegaranti. Regeringen har inte aviserat ytterligare satsningar för Vård och omsorg/äldreomsorg i sin budget. Förvaltningen försöker hitta kostnadsreduceringar till exempel inom Stöd och servicesektorn. Inom Vård och omsorg är det framförallt särskilda boendeplatser som ses över. Enligt Henry Einestedt är det viktigt med satsningar på hemtjänst eftersom det är ett billigare alternativ.

7 Kommunala pensionärsrådet Vård och omsorgsplan för planperioden Henry Einestedt informerar om arbetet med framtagande av Vård och omsorgsplan för planperioden Intresseföreningarna har fått information via det material som arbetats fram. Föreningarna har även fått muntlig information under medlemsmöten. Diskussionerna hamnar oftast kring hur många särskilda boendeplatser kommunen behöver ha framöver. Det finns för närvarande tre huvudalternativ när det gäller platser vilka är presenterade i materialet. Beräkningen är att det behövs cirka 160 platser i särskilt boende. Dagverksamhet är en annan viktig diskussion, framförallt är det av stor vikt för att ge stöd till närstående och för att motverka inflyttning i boende så länge som möjligt. Marja Jansson ställer frågan var palliativ vård skall bedrivas om alternativet väljs att stänga ner det särskilda boendet Bergs. Henry Einestedt svarar att om det blir aktuellt kommer i sådant fall den tillbyggda delen på Fagerlidshemmet att bli alternativet. När det gäller boendestandarden på de särskilda boendena så finns det anledning att bland annat se över Kroppefjällshemmet. Tillsynsmyndigheten har de senaste åren inte aktualiserat frågan men troligen är det en tidsfråga innan det ställs krav på kommunerna. Marja Jansson väcker frågan kring om det finns planer på att bygga om befintligt fastighetsbestånd i Mellerud så att fler hus utrustas med hiss. Benny Matsson, VD för Melleruds Bostäder svarar att det finns få fastigheter med hiss för närvarande i Mellerud. Efter en inventering har offerter tagits in på vissa adresser i tätorten. Ombyggnation är möjlig och diskussioner förs med Hyresgästföreningen i frågan. Enligt Benny Matsson kan ombyggnation bli möjlig inom en tvåårsperiod förutsatt att det kan träffas överenskommelser kring hyror för aktuella adresser. Marja Jansson tar upp frågan kring möjligheten att få en Fixarmalte inom kommunen. Henry Einestedt svarar att det är en finansieringsfråga och det gäller att hitta rätt person. Samordningsförbundet (Vänersborg/Mellerud) har diskuterat vilka möjligheter som finns att starta den har typen av verksamhet. Det finns även ett fåtal externa verksamheter som kan kontaktas om det behövs praktisk hjälp. Anna-Lisa Wennerström frågar om möjligheten till hemkörning av dagligvaror och Henry Einestedt svarar att denna verksamhet i stort upphört. Grinstad lanthandel kör fortfarande ut varor till gamla kunder men erbjuder inte tjänsten till nya kunder. Övriga handlare i området kör inte ut varor sedan en tid tillbaka trots de bidrag som kommunen betalar ut. RUT-avdrag kan användas till den här typen av praktiska göromål men innebär kostnader för den enskilde som oftast är högre än till exempel hemtjänst. Intresseföreningarna är välkomna med synpunkter på den föreslagna Vård och omsorgsplanen och gärna lämna alternativa förslag.

8 Kommunala pensionärsrådet Rapporter Ritningsgranskarrådet Sven-Olof Skoogh informerar om ritningsgranskarrådets arbete sedan förra sammanträdet (var god se bifogat material daterat ). Tillgänglighetspromenad 2011 Rapport lämnas från den tillgänglighetspromenad som genomfördes (var god se bifogad dokumentation med samma datering).

9 Kommunala pensionärsrådet Information Karolinen - Birger Alfredssonsfonden Sven-Olof Skoogh har många frågor kring fondens ekonomi och hur det skall fungera framöver. Fondens arbetsgrupp var kallade till ett ekonomimöte men tyvärr kom inte utsedda representanter för kommun och ekonomi. Det enda besked som finns är att det så kallade Birgerkaffet på fredagar skall fungera året ut. Alla andra aktiviteter är inställda resten av året. Nytt ekonomimöte är planerat i december Patrik Högfelt, socialförvaltningens ekonom, har fått fram att årets pengar är använda. För 2012 beräknas cirka kr av avkastningen kunna användas. Till nästa kommunala pensionärsråd skall en ekonomisk redogörelse för 2010 och 2011 tas fram för att kunna följa upp hur pengarna används och vilka förutsättningar som funnits ekonomiskt. - Köket framtid Hur kommer framtiden för Karolinens kök att se ut? Tanke är att det skall finnas ett tillagningskök i Dals Rostock. Köket på Karolinen är ett serveringskök och kräver en ganska stor ombyggnad för att klara den tillagningsvolym som krävs. Ombyggnation av köket på Karolinerskolan verkar i nuläget mer realistiskt. Enligt Henry Einestedt bör kommunbidrag föras över till socialförvaltningen så att en öppen dagcentral kan fortsätta att fungera. - Underhåll av fastigheten Det finns kritik mot fastighetens underhåll både invändigt och utvändigt och frågan är hur detta skall skötas framöver. Benny Matsson, VD på Melleruds Bostäder, håller med om att det finns brister i underhållet. Det finns en underhållsplan för alla fastigheter i Melleruds Bostäders fastighetsbestånd. Ytskikt inomhus skall bytas efter 13 år och golvmattor byts ut var 17:e år. Yttre skötsel såsom rensning av takrännor, avloppsrännor och snöröjning sköts av Parkavdelningen inom kommunen. Även städning av allmänna utrymmen sköts av kommunens verksamheter. Yttre fasader är Melleruds Bostäders ansvar. Fasadtvätt pågår av de olika fastigheterna och Karolinen finns med i denna plan. Det stora problemet är att det finns många fastigheter men lite pengar till underhåll. Älvan När det gäller servicehuset Älvan är situationen den samma som på Karolinen. Det finns mer att önska av den yttre skötseln runt servicehuset. Ett exempel är markplattor som är ojämna och behöver rättas till, omålade förrådsdörrar och växter som behöver hyfsas. Även yttre ytskikt behöver förbättras.

10 Kommunala pensionärsrådet Utbildning för KPR under hösten 2011 Höstens utbildning för KPR blir ett studiebesök på Rehabteamet på Bergs i samband med nästa sammanträde. Var god se nästa kallelse angående tid och plats.

11 Kommunala pensionärsrådet Övriga frågor Nationella anhörigdagen uppmärksammas den 6 oktober 2011 på Tingshuset i Mellerud. Föreningarna kommer att få inbjudningar. Nästa sammanträde är planerat till den 16 november Separat kallelse kommer att skickas ut.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndag 11 juni 2012, kl 08:30 12:00 Beslutande Eric Davidsson Vice ordförande Helli Björklund S Åke Lust M Ann-Marie Hjelm

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.20 Ordinarie ledamöter Närvarande: Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Rickard Karlsson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.00 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer