R EVISIONSRAPPORT Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad"

Transkript

1 R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte och avgränsning Tillvägagångssätt FRITIDSNÄMNDEN Iakttagelser Kommentarer KOMMUNSTYRELSEN Iakttagelser Kommentarer KULTURNÄMNDEN Iakttagelser Kommentarer SERVICENÄMNDEN Iakttagelser Kommentarer STADSBYGGNADSNÄMNDEN Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE CENTRUM Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE FOSIE Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE HYLLIE... 9 Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

3 10.1 Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE KIRSEBERG Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE LIMHAMN-BUNKEFLO Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE OXIE Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE ROSENGÅRD Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE SÖDRA INNERSTADEN Iakttagelser Kommentarer STADSDELSFULLMÄKTIGE VÄSTRA INNERSTADEN Iakttagelser Kommentarer TEKNISKA NÄMNDEN Iakttagelser Fastighetskontoret Iakttagelser Gatukontoret Iakttagelser VA-verket Kommentarer UTBILDNINGSNÄMNDEN Iakttagelser Kommentarer ANALYS OCH SLUTSATSER Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

4 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Malmö kommun genomfört denna granskning med syfte att bedöma det nuvarande miljöledningsarbetet i de icke certifierade nämnderna, utifrån de riktlinjer som Kommunfullmäktige tidigare gav. Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier av nämndernas och förvaltningarnas aktuella dokument på miljöledningsområdet. Även kommunövergripande dokument på området har använts i granskningen. Intervjuer har också ägt rum med miljösamordnare eller motsvarande inom förvaltningen. Efter en genomgång av miljöledningsarbetet, och i viss mån också miljöarbetet, i alla aktuella nämnder kan konstateras: Miljöledningsarbetet fortskrider i flera nämnder sedan införandet ett par år efter kommunfullmäktiges beslut I andra nämnder har arbetet fått en nystart senaste året, medan det i ett par nämnder (stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsfullmäktige Hyllie) för en tynande tillvaro. Uppföljningen är oftast den svaga delen i arbetet, något som är en förutsättning för att arbetet med ständiga förbättringar ska kunna fortgå. För att de ständiga förbättringarna ska åskådliggöras krävs också att uppföljningen gör en viss tillbakablick av tillståndet tidigare. En måluppföljning är bra, men för att den ständiga förbättringen ska lysa igenom måste måluppfyllelsen också värderas och bedömas utifrån tidigare prestation. Miljöledningssystemet blir mindre och mindre av en sidoordnat styrd verksamhet, men det finns mer att göra för att föra ihop det med övriga ledningsverktyg. Flera nämnder har fört samman delar av ledningsverktygen, vilket ger mindre byråkrati och upplevs som mer lättarbetat av de inblandade. Svårigheten att föra samman hela miljöarbetet i miljöledningssystemet kvarstår för flera av nämnderna. Därav kunde granskningen inte enbart omfatta miljöledningsarbetet, eftersom det händer mycket miljöarbete vid sidan av. Det gör att uppföljning och utvärdering inte heller blir heltäckande om den görs utifrån målsättningarna och inriktningarna i miljöledningssystemet. Det sedan länge kända problemet med uppdatering av miljölagstiftningen i alla nämnder är inte löst ännu. Sammanfattningsvis innebär detta att miljöledningsarbetet löper på, men det finns ett par nämnder som behöver ta tag i arbetet. Uppföljningen kan förbättras i många av nämnderna; Fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Sdf Centrum, Sdf Hylllie, Sdf Oxie, Sdf Södra Innerstaden, Tekniska nämnden och Utbildningsnämnden. För Kulturnämndens del går det inte att uttala sig om uppföljningen eftersom miljöledningsarbetet inte kommit till den fasen där ännu. Men arbetet är på flera ställen på rätt väg när det sammanförs med befintliga rutiner. Ständiga förbättringar behöver också komma mer i fokus i uppföljningsarbetet, utom i Servicenämnden, Sdf Fosie, Sdf Kirseberg, Sdf Limhamn-Bunkeflo och Sdf Västra Innerstaden. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Revisorerna har uppdragit till Ernst & Young att genomföra denna granskning utifrån Kommunfullmäktiges beslut att samtliga nämnder ska ha fungerande miljöledningssystem för sina respektive verksamheter. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna gavs 1998 och utgick från specifika riktlinjer för systemets utformning. Riktlinjerna är en förenkling av den internationella standarden ISO för miljöledningssystem. Införandet i nämnderna stöttades genom centralt avsatta medel. 2.2 Syfte och avgränsning Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma det nuvarande miljöledningsarbetet i de icke certifierade nämnderna, utifrån de riktlinjer som Kommunfullmäktige tidigare gav och miljönämnden preciserade. 2.3 Tillvägagångssätt Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av aktuella dokument för miljöoch miljöledningsarbetet inom förvaltningar och stadsdelar. Även kommunövergripande dokument på området har studerats. Intervjuer har också genomförts med miljösamordnare eller motsvarande. Det som studerats av miljöledningsarbetet är hur planering för miljöarbetet ser ut, vilken uppföljning som sker, och där med vad som också genomförs, samt hur ständiga förbättringar presenteras. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

6 3 Fritidsnämnden 3.1 Iakttagelser Fritidsnämnden beslutade att anta en ny miljöpolicy, och nytt miljöprogram för år Miljöprogrammet anger verksamhetens miljöpåverkan och de åtgärder som ska vidtas under året. Ansvariga för åtgärderna är förvaltningens ledningsgrupp. Med anledning av vad som senare hände i fritidsnämnden, kring ansvarsfriheten, har miljöarbetet avtagit. Den omorganisation som är på gång, med förlorat ansvar för byggnaderna, berör miljöarbetet på så sätt att drygt hälften av de beslutade miljöåtgärderna rör byggnaderna. Fritidnämnden följer upp miljö- och miljöledningsarbetet genom den rapport som årligen efterfrågas av miljönämnden. Inom förvaltningen finns en arbetsgrupp som arbetar med åtgärderna, och vissa år även följer upp arbetet grundligare genom internrevision. 3.2 Kommentarer Miljöledningsarbetet har sedan införandet, cirka 2002, alltid funnits med i verksamheten styrt av fritidsnämnden. Kontinuiteten har troligen kunnat upprätthållas genom att förvaltningen har haft samma miljösamordnare sedan införandet drog igång. Omorganisationen gör att arbetet tappar lite fart igen, men det är viktigt att de åtgärder som nämnden beslutat och som inte rör byggnaderna ändå genomförs. Miljöledningsarbetet, som bygger på Malmö stads modell, följs också upp i fritidsnämnden. Viss presentation av ständiga förbättringar görs, men det går att förbättra om det tydligt ska gå att utläsa de miljöförbättringar som systemet kontinuerligt bidrar till. Planering och genomförande är fungerade delar i miljöledningssystemet. Uppföljning görs på olika sätt, men kan förbättras i nämnden genom att tydligare knytas till de mål som arbetet skett utifrån. Också presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. 4 Kommunstyrelsen 4.1 Iakttagelser Kommunstyrelsen styr stadskontorets miljöledningsarbete genom att i verksamhetsplanen för 2007 besluta om miljömål för verksamheten. Uppföljning av miljöledningsarbetet sker också i kommunstyrelsen som en del av den interna kontrollen. Uppföljningen ligger inlagd i planen för 2007, vilken återrapporteras till kommunstyrelsen. Den miljöpolicy som stadskontorets ledning antog 2001 gäller fortfarande. För 2007 finns också antagit handlingsplan utifrån miljömålet. Förvaltningen har sedan ett antal dokumenterade rutiner som styr olika delar av miljöledningsarbetet för verksamheten. Uppföljning av miljöledningsarbetet har inom förvaltningen skett genom en internrevision av dokumenten 2007, då ett antal förbättringsförslag lyftes fram. Resultatet av internrevisionen arbetar miljösamordnaren vidare utifrån. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

7 4.2 Kommentarer Kommunstyrelsen utövar styrning av miljöarbetet både genom beslut av mål i verksamhetsplanen och sedan i uppföljning av den interna kontrollen. Det är en fördel att miljöledningssystemet nu är knutet till redan befintliga rutiner för styrning och uppföljning. Förhoppningsvis ger det också en skjuts i arbetet mot ständiga förbättringar, som inte är helt lätt att utläsa i systemet. Det är också värdefullt för det fortsatta miljöledningsarbetet att åtgärda de påpekanden som lyftes fram i internrevisionen. Planering, genomförande och uppföljning är fungerade delar i miljöledningssystemet, medan presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. 5 Kulturnämnden 5.1 Iakttagelser Kulturnämnden har för antagit en miljöpolicy med miljömål och handlingsplaner för att uppnå målen. Handlingsplanerna visar åtgärder och ansvar för att uppnå miljömålen. Det konkreta arbetet med målen och åtgärderna drivs på förvaltningen av en miljögrupp där alla förvaltningens verksamheter finns representerade. Avrapportering sker från miljögruppen till förvaltningens ledningsgrupp. Kulturnämndens uppföljning av miljö- och miljöledningsarbetet sker genom den rapport som årligen efterfrågas av miljönämnden. Det är inte klarlagt ännu om uppföljningen av den nya policyn och målen ska ske på annat sätt. 5.2 Kommentarer Miljöledningsarbetet tycks nu ha kommit igång inom kulturnämnden. Beslut om inriktningen på arbetet är fattat och tidigare rutin för uppföljning fortsätter, eller utökas utifrån det miljöarbete som bedrivs. Också inom förvaltningsledningen och förvaltningen avspeglar sig den ökade aktiviteten i ett bredare engagemang för frågorna. Förhoppningsvis fortsätter miljöarbetet och engagemanget så att det på sikt går att utläsa ständiga förbättringar ur miljöledningsarbetet. Planering och genomförande är för första året fungerade delar i miljöledningssystemet. Eftersom det är första året går det inte att uttala sig om hur uppföljningen eller presentationen av ständiga förbättringar sker, men även dessa moment finns med i strukturen för nämndens miljöledningsarbete. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

8 6 Servicenämnden 6.1 Iakttagelser Servicenämnden har nu sammanfört de olika affärsområdenas miljöledningssystem till ett gemensamt för hela förvaltningen. Det innebär enligt egen utsago att förvaltningen som helhet har ett certifierbart system enligt ISO 14001, eftersom ett av affärsområdena uppbär ett certifikat. Servicenämnden styr miljöledningsarbetet genom att anta miljöpolicyn, vilket senast gjordes Den operativa ledningsgruppen beslutar årligen om förvaltningens övergripande miljömål, vilka affärsområdenas ledningsgrupper sedan konkretiserar i detaljerade miljömål och handlingsplaner. Dokumenterade rutiner styr arbetet inom verksamheten, liksom instruktioner som även kan vara specifika för ett affärsområde. Internrevisioner genomförs två gånger per år på varje affärsområde, där revisorer cirkulerar mellan varandras områden. Arbetet drivs av miljögrupper på olika nivåer i organisationen. Servicenämnden följer upp miljö- och miljöledningsarbetet i den miljöredovisning som sammanställs för förvaltningen årligen. 6.2 Kommentarer Servicenämnden har inte en aktiv del i miljöledningssystemet som den formella högsta ledningen, men styr och följer upp arbetet genom policy och miljöredovisning. I övrigt pågår arbetet på förvaltningsnivå, där serviceförvaltningen är den förvaltning med mest personella resurser för miljö- och miljöledningsarbetet. Vilket också gör att systemet kan leva upp till de högre kraven enligt ISO Ständiga förbättringar i miljöarbetet framgår i miljöredovisningen. Förvaltningen anger miljömålsarbetet som den viktigaste faktorn för att kontinuerligt flytta fram positionerna. Både planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är fungerade delar i miljöledningssystemet. 7 Stadsbyggnadsnämnden 7.1 Iakttagelser Ledningsgruppen har antagit en miljöpolicy för förvaltningen. Utifrån den har ledningen sedan konkretiserat miljöarbetet i ett antal miljömål som fastställdes i början av Miljömålen är inriktade på den direkta miljöpåverkan, eftersom den indirekta påverkan som verksamheten handlar om uppges som svåra att mäta. Förvaltningen driver ett miljöarbete frånkopplat miljöledningsarbetet som rör den verksamhet de har ansvar för. Hållbart byggande, instiftande av naturreservat och naturdatabasen är några av de områden där det förekommer aktivt miljöarbete. Stadsbyggnadsnämnden följer årligen upp miljöarbetet genom den rapport över förvaltningens miljöarbete som miljönämnden begär in. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

9 7.2 Kommentarer Miljöledningsarbetet inom stadsbyggnadsnämndens verksamhet tycks inte uppdaterat. Miljömålen speglar inte det miljöarbete som bedrivs på förvaltningen och lagförteckningen är inte uppdaterad på flera år. Det gör att miljöarbetet inte styrs av miljöledningssystemet. Däremot speglar uppföljningen det miljöarbete som bedrivs i verksamheten. Om miljöledningssystem ska anges förekomma måste styrningen knytas tydligare till det som sker i verksamheten. Ständiga förbättringar måste också tydligare gå att utläsa utifrån det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet brister i nämnden i och med att det inte finns en planering för det miljöarbete som genomförs. Miljöarbete genomförs och följs upp, men utan planering är det inte en del av ett miljöledningssystem Någon presentation av ständiga förbättringar sker inte heller. 8 Stadsdelsfullmäktige Centrum 8.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2002 gäller fortfarande. I verksamhetsplanen för 2007 fastställer sedan stadsdelsfullmäktige miljömål. Ledningsgruppen för stadsdelsförvaltningen fastställer sedan ytterligare miljömål för verksamheterna. Ett av dessa miljömål är att varje enhet fastställer minst ett eget miljömål specifikt för sin verksamhet. I förvaltningen finns också dokumenterade rutiner som styr miljöledningsarbetet. Internrevision utförs årligen, ofta av revisorer från andra förvaltningar. Internrevisionen följs upp av ledningen på ledningens genomgång. Förskolor inom förvaltningen är certifierade enligt Grön Flagg 1, ett system för miljöarbete anpassat till skolor och förskolor. Miljöombuden driver arbetet på sina enheter i verksamheten. Stadsdelsfullmäktige följer årligen upp miljöarbetet genom den rapport över stadsdelens miljöarbete som miljönämnden begär in. 8.2 Kommentarer Stadsdelsfullmäktige styr miljöledningsarbetet genom policyn och mer aktivt i årets miljömål, som ger en inriktning för förvaltningen. Detta konkretiseras sedan av ledningsgruppen och ute i verksamheterna via den organisation med miljöombud som finns. Det gör att miljöarbetet bedrivs långt ut i organisationen, därifrån det också följs upp i internrevisionerna. Stadsdelen arbetar med miljöledningssystem utifrån Malmö stads interna modell. Stadsdelsfullmäktige följer upp arbetet i rapporten som går till miljöförvaltningen. Det som saknas i miljöledningsarbetet är en tydligare bild av systemets bidrag till ständiga förbättringar. Planering och genomförande är fungerade delar i miljöledningssystemet. 1 Stiftelsen Håll Sverige rent utfärdar certifikaten. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

10 Uppföljning görs på olika sätt, men kan förbättras i nämnden genom att tydligare knytas till de mål som arbetet skett utifrån. Också presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. 9 Stadsdelsfullmäktige Fosie 9.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2001 gäller, men har reviderats vid två tillfällen av förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har utifrån miljöpolicyn sedan fastslagit övergripande och delvis detaljerade miljömål för verksamheten. Ledningen följer upp arbetet i sina genomgångar vid ett eller flera tillfällen per år. Miljömålen konkretiseras på varje arbetsplats genom de handlingsplaner som arbetas fram där. Arbetet genomförs med hjälp av den organisation med miljöhandledare och miljöombud som finns inom verksamheterna och på enheterna. Många av skolorna och förskolorna är också certifierade enligt Grön Flagg. Internrevisorer finns inom förvaltningen och internrevisioner genomförs ungefär vartannat år. Stadsdelsfullmäktige följer upp miljöarbetet i den miljöredovisning som årligen tas fram kring stadsdelsförvaltningens genomförande av miljöpolicy och miljömål. Miljöredovisningen bygger på uppgifter som samlas in från alla enheter inom förvaltningen. 9.2 Kommentarer Stadsdelsfullmäktige styr miljöledningsarbetet genom policyn, men den justeras av ledningsgruppen. Arbetet konkretiseras också av ledningen och genomförs sedan av enheterna i de olika verksamheterna. Stadsdelens miljöombud driver på arbetet längst ut i organisationen och ger genomslagskraft där. Det är också där som uppföljningen i internrevisionerna äger rum. Stadsdelsfullmäktige följer upp arbetet i miljöredovisningen, där arbetet mot ständiga förbättringar också tydligt går att utläsa. Både planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är fungerade delar i miljöledningssystemet. 10 Stadsdelsfullmäktige Hyllie 10.1 Iakttagelser Stadsdelsfullmäktige antog 2005 den miljöpolicy som nu gäller för organisationen. Förvaltningen konkretiserar den genom att ta fasta på den sociala delen av hållbart samhälle och bedriva det arbetet inom ramen för Välfärd för alla. Visst miljöarbete pågår dock i stadsdelens enheter, till exempel i form av källsortering. En av skolorna är också certifierad enligt Grön Flagg. Miljöarbetet följs årligen upp i stadsdelsfullmäktige genom den rapportering som miljönämnden begär in i samband med framtagandet av Malmö stads miljöredovisning. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

11 10.2 Kommentarer Stadsdelsfullmäktige styr miljöledningsarbetet genom miljöpolicyn, som är relativt tydlig med inriktningen på arbetet och hur det ska bedrivas i verksamheten. Uppföljning görs sedan i rapporten till miljönämnden, men det är inte mycket av det som anges i policyn som ingår i uppföljningen. Trots miljöpolicyns starkare betoning på miljöfrågor präglas arbetet främst av den sociala dimensionen, vilket sker genom arbetet med Välfärd för alla. Utifrån arbetets inriktning och den miljöredovisning som görs är det svårt att utläsa den ständiga förbättring av miljöarbetet som stadsdelsfullmäktige slagit fast i policyn. Miljöledningssystemet brister i nämnden i och med att det inte finns en planering för det miljöarbete som genomförs. Visst miljöarbete genomförs, men följs inte upp. Någon presentation av ständiga förbättringar sker inte heller. 11 Stadsdelsfullmäktige Kirseberg 11.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2001 gäller fortfarande. Ledningen konkretiserar policyn i övergripande miljömål som fastställs årligen. Varje arbetsplats sätter sedan detaljerade miljömål, utifrån ledningens övergripande, och sammanställer en handlingsplan för hur miljömålen ska uppnås. Miljöombuden på enheterna spelar en viktig roll i den här processen. Arbetet utgår från en handbok som tagits fram för miljöarbetet. De senaste två åren har förvaltningen också genomfört internrevision av miljöledningsarbetet. Även i Kirseberg arbetar flera skolor och förskolor enligt Grön Flagg. Ledningsgruppen följer upp arbetet vid ett par tillfällen per år. Uppföljningen i stadsdelsfullmäktige sker genom den årliga miljöredovisningen, som är en bilaga till årsredovisningen. Där framgår bland annat måluppfyllelsen för årets mål och resultatet av årets internrevision Kommentarer Stadsdelsfullmäktige i Kirseberg styr miljöarbetet främst genom den antagna miljöpolicyn och följer sedan upp arbetet mot ständiga förbättringar i den årliga miljöredovisningen. Förvaltningen arbetar enligt strukturen för ett miljöledningssystem, från riskanalys via bedömning av miljöaspekterna till internrevision för att kontrollera resultatet av arbetet. Dokumenterade rutiner, i handboken, styr de olika momenten. Både planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är fungerade delar i miljöledningssystemet. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

12 12 Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo 12.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 1999 gäller fortfarande. Policyn anger också åtta miljökvalitetsmål som gäller för verksamheten. Här står också hur miljöpolicyn ska förverkligas och vilken miljöutbildning samtliga medarbetare ska ta del av. I stadsdelsfullmäktiges årliga verksamhetsplan konkretiseras arbetet ytterligare genom mål, genomförandeplaner och uppföljningstillfälle eller -dokument för varje verksamhetsområde. I förvaltningen styrs arbetet också av ett antal rutiner kring hanteringen av dokumenten, miljöutbildning, uppföljning/revision samt organisation och ansvar. En viktig länk i genomförandet av uppsatta miljömål är huvudmiljöombud och miljöombud i verksamheterna och på enheterna. Arbetet utifrån Grön Flagg pågår även i Limhamn-Bunkeflo och certifikat finns inom förskoleverksamheten. Stadsdelsfullmäktige följer upp miljöledningsarbetet genom en separat miljöredovisning som sammanställs årligen Kommentarer Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo styr och följer upp miljöledningsarbetet enligt fastslagna rutiner. Uppföljningen visar också arbetet mot ständiga förbättringar genom ett antal nyckeltal som presenteras från år till år. I möjligaste mån har förvaltningen integrerat denna styrning och uppföljning med det som rör större delen av verksamheten. Förvaltningen har ytterligare förtydligat arbetet med hjälp av rutinerna, som bör ses över så att de kan levas upp till. Både planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är fungerade delar i miljöledningssystemet. 13 Stadsdelsfullmäktige Oxie 13.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2002 gäller fortfarande. Stadsdelsfullmäktige antar också årligen lokala mål för verksamheten, där miljömål ingår som en verksamhet. Varje arbetsplats konkretiserar sedan dessa miljömål genom egna miljömål som löper över ett eller två år. Miljöombuden är en pådrivande kraft i det arbetet. Många av skolorna och förskolorna är också certifierade enligt Grön Flagg och arbetar med miljömål enligt den modellen. Ledningsgruppen följer upp miljöarbetet vid i genomsnitt fyra tillfällen per år. Inom stadsdelsfullmäktig finns en omvårdnads- och miljöberedning som följer upp stora delar av miljö- och miljöledningsarbetet i förvaltningen. Uppföljningarna sker till största delen muntligen. Hela stadsdelsfullmäktige följer upp arbetet i den rapport som årligen skickas till miljönämnden. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

13 13.2 Kommentarer Stadsdelsfullmäktige styr miljöledningsarbetet genom policyn och de lokala målen för miljöarbetet. Beredningen för miljöfrågor har sedan närmare inflytande över det kontinuerliga arbetet. Det är också i beredningen som den mesta uppföljningen sker, men hela fullmäktige är också involverade årligen. Stadsdelsförvaltningen har arbetat med miljöledningssystem ungefär enligt Malmö stads modell under några år. Arbetet löper på, men ständiga förbättringar går inte att helt klart utläsa från år till år. Planering och genomförande är fungerade delar i miljöledningssystemet. Uppföljning görs på olika sätt, men kan förbättras i nämnden genom att till större del också ske skriftligen. Också presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. 14 Stadsdelsfullmäktige Rosengård 14.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2002 gäller fortfarande och är antagen på nytt under Stadsdelsfullmäktige har också konkretiserat policyn i ett antal miljömål. Ytterligare konkretiseringar av arbetet sker på enheterna ute i verksamheten, enligt de dokumenterade rutiner som har tagits fram för miljöledningsarbetet. Miljöombud finns inom verksamheterna och har del i detta arbete. Miljöarbetet ska årligen följas upp i en internrevision i form av enkät, varav den första genomfördes under hösten Stadsdelsfullmäktige följer upp miljöledningsarbetet som en del i det interna kontrollarbetet. Den interna kontrollplanen är från och med 2007 rullande och ska sedan revideras årligen Kommentarer Miljöarbetet har löpt på i förvaltningen, men miljöledningssystemet har tagit ny fart efter att ha gått på sparlåga en tid. Det är därför för tidigt att kunna se om miljöledningsarbetet leder till ständiga förbättringar i verksamheten. Stadsdelsfullmäktige styr genom policyn och miljömålen. Rutiner för uppföljningen har sammanförts med den interna kontrollen och finns med i planen för Planering, genomförande och uppföljningen är fungerade delar i miljöledningssystemet. Eftersom det är första året med uppföljning i interna kontrollen går det inte att uttala sig om hur eller presentationen av ständiga förbättringar sker. 15 Stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden 15.1 Iakttagelser Den miljöpolicy med övergripande miljömål som stadsdelsfullmäktige antog 2003 gäller fortfarande. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

14 Dessa beslut konkretiseras ute i verksamheterna där det är tillåtet att mellan åren välja övergripande miljömål att arbeta utifrån. Detta arbete följs upp i internrevisioner, ofta med revisor från någon annan stadsdel. Internrevisionerna genomförs inte riktigt varje år. Inom skolor och förskolor pågår också ett arbete utifrån modellen Grön Flagg. Stadsdelsfullmäktige följer upp miljöledningsarbetet genom att ta del av resultatet av de internrevisioner som genomförs Kommentarer Stadsdelsfullmäktige styr miljöledningsarbetet genom policy och mål, men för verksamheterna har det varit samma mål att arbeta utifrån under flera år. Efter det antal år som pågått med dessa mål kan det vara dags att utvärdera miljömålen och se hur väl de stämmer för nuvarande situation. Uppföljningen i stadsdelsfullmäktige sker genom internrevisionen, men sker också på olika sätt i förvaltningen. Ständiga förbättringar är dock svåra att utläsa av den uppföljningen som görs. Planering och genomförande är fungerade delar i miljöledningssystemet. Uppföljning görs på olika sätt, men kan förbättras i nämnden genom att tydligare knytas till de mål som arbetet skett utifrån. Också presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. 16 Stadsdelsfullmäktige Västra Innerstaden 16.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som stadsdelsfullmäktige antog 2001 gäller fortfarande. Stadsdelsfullmäktige antar sedan årligen miljömål för verksamheten som en del i verksamhetsplanen. Förvaltningen har byggt ett miljöledningssystem enligt Malmö stads interna krav. Rutiner finns för de moment som utan styrning kan leda till avvikelser från stadsdelsfullmäktiges policy och mål. Stadsdelsledningen godkänner alla rutiner i systemet. Miljöarbetet drivs på av miljöombuden på enheterna i verksamheten. Förvaltningen har förskolor med Grön Flagg-certifiering och skolor som arbetar mot det. Internrevision genomförs också årligen i form av enkät till alla enheter. Stadsdelsfullmäktige följer upp miljöledningsarbetet i den miljöredovisning som sammanställs inom stadsdelsförvaltningen årligen. Miljöredovisningen bygger på uppgifter som samlas in från alla enheter inom förvaltningen Kommentarer Stadsdelsfullmäktige i Västra Innerstaden är aktivt med och styr miljöarbetet. Genom miljöledningssystemet har de möjlighet till kontroll av den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Genom att miljöpåverkan följs upp årligen i den interna miljöredovisningen, utifrån stadsdelsfullmäktiges miljömål, är arbetet mot ständiga förbättringar åskådliggjort. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

15 Både planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är fungerade delar i miljöledningssystemet. 17 Tekniska nämnden 17.1 Iakttagelser Fastighetskontoret Fastighetskontorets ledningsgrupp har under 2007 beslutat om justeringar i förvaltningens miljöpolicy samt antagit nya miljömål. Kontorets miljögrupp arbetade gram förslaget till dessa dokument. Miljömålen ska sedan konkretiseras på avdelnings- och enhetsnivå, men så långt har arbetet inte hunnit ännu. Ledningsgruppen följer årligen upp miljö- och miljöledningsarbetet i den rapport som miljönämnden efterfrågar. Tanken är sedan att miljömålen ska ingå i verksamhetsplanen och uppföljningen sker då i förvaltningens årsredovisning Iakttagelser Gatukontoret Miljöledningsarbetet har legat nere ett par år på Gatukontoret. Systemet fungerade inte eftersom det låg så vid sidan av det som egentligen styrde verksamheten; verksamhetsplanen och budgeten. Ett behov av att knyta de egna miljömålen till andra miljömål som styrde verksamheten, till exempel från Malmö stads miljöprogram, hade också uppstått. Miljöpolicyn som finns sedan tidigare är kvar som en strategi för miljöarbetet, men kommer att arbetas om inom kort. I arbetet med verksamhetsplanen inför 2008 sammanförs de miljömål som gäller för verksamheterna, utifrån de mål som kommunfullmäktige också antagit. De dokumenterade rutiner som finns sedan tidigare ska därefter uppdateras till det nya arbetssättet. När miljömålen är i verksamhetsplanen sker uppföljningen av dem i årsredovisningen Iakttagelser VA-verket VA-verkets miljöledningssystem ingår som en del i det övergripande verksamhetsledningssystemet, som också innefattar kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Den innebär att policyn också är gemensam för de fyra områdena i systemet. Policyn ingår i VA-verkets affärsplan där också miljömålen finns inbakade i målen för huvudprocesserna Ta hand om avloppsvatten och Ta hand om hushållsavfall. Miljöledningsarbetet, utifrån arbetet med miljömålen, bevakas kontinuerligt av olika grupper i verksamheten. Ledningsgruppen har månadsvis avstämning. Sedan finns också en grupp knuten till miljösamordnaren som följer arbetet ur fler aspekter än bara målen Kommentarer Tekniska nämnden styr huvudsakligen över miljöarbetet inom VA-verket eftersom de fastställer affärsplanen där miljöpolicy och miljömål ingår. Uppföljningen sker också endast av VA-verkets arbete, som en del av årsanalysen. I övrigt bedrivs ett omstartat miljöledningsarbete på förvaltningsnivå. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

16 Ständiga förbättringar är svåra att utläsa i nämndens miljöarbete. Det beror på att arbetet har tagit en ny form på två av förvaltningarna och för att det på den tredje görs årlig uppföljning, med svag koppling till vad som tidigare uppnåtts. För nämndens del fungerar planering, genomförande och uppföljning i en tredjedel av verksamheten. Presentationen av ständiga förbättringar behöver förbättras i hela verksamheten. 18 Utbildningsnämnden 18.1 Iakttagelser Den miljöpolicy som utbildningsnämnden antog 2003 gäller fortfarande. Samtidigt fastställde nämnden övergripande miljömål för perioden Miljömålen konkretiseras av enheterna ute i verksamheten. Där finns miljöombud som har en roll i denna del av arbetet. Arbetet med miljömålen varierar mellan enheterna, liksom graden av involverandet av eleverna i arbetet. Det finns till exempel skolor som arbetar mot Myndigheten för skolutvecklings utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Ledningen har också fastställt dokumenterade rutiner i en handbok för miljöledningsarbetet. Utbildningsnämnden följer upp miljö- och miljöledningsarbetet genom den rapport som miljönämnden årligen efterfrågar Kommentarer Nämnden styr miljöledningsarbetet genom miljöpolicyn och de långsiktiga övergripande miljömålen. Uppföljningen sker sedan i den rapport som skickas till miljönämnden. Förvaltningen har själva identifierat uppföljningsdelen som den svaga länken i miljöledningsarbetet. Flera delar av det som rör uppföljning i handboken har inte fungerat. Det gör också att arbetet mot ständiga förbättringar är svårt att utläsa i systemet. Planering och genomförande är fungerande delar av miljöledningssystemet, medan uppföljningen behöver förbättras genom att tydligare knytas till de mål som arbetet skett utifrån. Också presentationen av ständiga förbättringar kan förbättras. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

17 19 Analys och slutsatser Miljöledningsarbetet löper på sedan införandet i flera av nämnderna. I några har det fått en nystart under det senaste året, medan det i ett par fall (stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsfullmäktige Hyllie) för en tynande tillvaro. Alla nämnder styr miljöledningsarbetet genom miljöpolicy eller miljömål för sin verksamhet, eller delar av verksamheten som i tekniska nämndens fall. Uppföljningen har i flera fall större brister. Cirka hälften av de granskade nämnderna (tekniska nämnden inräknad), se bilaga 1, har ingen egen uppföljning av miljöledningsarbetet. I en del fall sker istället uppföljningen i förvaltningens ledningsgrupp, medan det i andra inte sker alls. En viktig del i miljöledningsarbetet är att med hjälp av ett systematiserat arbetssätt gå mot ständiga förbättringar, vilket förutsätter uppföljning. För att de ständiga förbättringarna ska åskådliggöras krävs också att uppföljningen gör en viss tillbakablick av tillståndet tidigare. En måluppföljning är naturligtvis bra, men för att den ständiga förbättringen ska lysa igenom måste måluppfyllelsen värderas och bedömas utifrån tidigare prestation. Endast fem av nämnderna, se bilaga 1, har en tydlig uppföljning av de ständiga förbättringarna. Uppföljning utifrån miljönämndens efterfrågade uppgifter inför Malmö stads miljöredovisning tas upp i de nämnder som inte har annan uppföljning (utom tekniska nämnden), men utgångspunkten är då det som miljönämnden efterfrågar och inte det som nämnden själva har beslutat ska genomföras. Fortfarande sker också en hel del miljöarbete lite vid sidan av miljöledningssystemet. De centrala förvaltningarna har projekt kring miljö som ligger utanför deras system, och som i vissa fall involverar stadsdelarna på olika sätt. Miljömålen i miljöprogrammet är annat arbete som ibland bedrivs utöver nämndens miljöledningsarbete. Det är positivt att så mycket miljöarbete bedrivs, men syftet med miljöledningssystemet är just att samla allt för att få en helhet över åt vilket håll man går och i vilken takt. Miljöförvaltningen håller inte längre samman miljöledningsarbetet i nämnderna, men spelar fortfarande en viktig roll för det arbete som bedrivs i många av de andra nämnderna. Däremot upplevs miljöförvaltningens roll i miljöledningsarbetet som otydlig för andra förvaltningar. Den grund- och påbyggnadsutbildning som erbjuds till miljöombuden är i många fall en förutsättning för att de ska få en grund i sitt uppdrag. Miljösamordnarnätverket är det som länkar samman nämndernas arbete genom informationsspridning, erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad. Genom nätverket sker också till exempel utbytet av internrevisorer. Att ge detta stöd till nämnderna, men ändå säga sig inte stödja miljöledningsarbetet skickar, enligt förvaltningarna, ut dubbla och oklara signaler om vilken roll de egentligen har. Något som fortfarande också är problematiskt för flera av nämnderna är att hålla sig uppdaterade med den miljölagstiftning som gäller för verksamheten. Kompetens finns inom Malmö stad, men inget sätt att sprida den mellan nämnderna. Följande slutsatser dras utifrån genomförd granskning: Miljöledningsarbetet fortskrider i de flesta nämnder, med ett par undantag. Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

18 Uppföljningen är oftast den svaga delen i arbetet, något som är en förutsättning för att arbetet med ständiga förbättringar ska kunna fortgå. Miljöledningssystemet blir mindre och mindre av en sidoordnat styrd verksamhet, men det finns mer att göra för att föra ihop det med övriga ledningsverktyg. Miljöförvaltningen har fortfarande en sammanhållande roll för nämndernas miljöledningsarbete, men rollen behöver förtydligas gentemot övriga förvaltningar. Det sedan länge kända problemet med uppdatering av miljölagstiftningen i alla nämnder är inte löst ännu. Malmö december 2007 Hanna Ershytt Revisor Granskning av Malmö stads miljöledningsarbete, november

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002

16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 Ärendet PwC har genomfört en granskning av regionstyrelsens miljöarbete. Resultatet av denna granskning visar att miljöarbetet inte fullt ut bedrivs på

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 2007 Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-01-08 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen

Läs mer

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete RevisionsPM 2010 Landstinget Blekinge Granskning av landstingets miljöarbete Hanna Ershytt oktober 2010 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Enhetschef. Använda förkortningar

Enhetschef. Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/maaekn GODKÄND AV DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering AKADEMI/ENHET AHA DIARIENR HIG2011/18 DATUM Rev 2012-05-14 SIDA 1(8)

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

PM 2013: RVI (Dnr /2013)

PM 2013: RVI (Dnr /2013) PM 2013: RVI (Dnr 303-1605/2013) Systematiskt miljöarbete Hållbar användning av mark och vatten, revisionsrapport nr 7/2013 Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 Remisstid den 24 januari 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO Sida 1 av 5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 Sida 2 av 5 4.1 GENERELLA KRAV 4.1.1 Orientering Miljöledningssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB,

Läs mer

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS ISO 14001 utveckling av fokus ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 1(5) Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Syfte Syftet med de övergripande- och detaljerade miljömålen är att uppfylla företagets miljöpolicy. Målarbetet är även ett verktyg för ständiga

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Bergström 2017-03-09 SN 2017/0147.11.01 0480-450178 Socialnämnden Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Miljöcertifiering av Stockholms stad Motion av Margareta Olofsson (v) (2002:9)

Miljöcertifiering av Stockholms stad Motion av Margareta Olofsson (v) (2002:9) Utlåtande 2004: RVIII (Dnr 303-416/2002) Miljöcertifiering av Stockholms stad Motion av Margareta Olofsson (v) (2002:9) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunstyrelsen ges

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer