Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-15 Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se. Äldrenämnden"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: Kopia till Biståndsenheten äldreomsorg Äldrenämnden Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer äldre än 65 år Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner revideringen av Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde för personer 65 år och äldre i Västerås stad. Ärendebeskrivning Äldrenämnden beslutade vid sammanträdet i december att revidera riktlinjerna gällande E-hemtjänst samt att nämndens riktlinjer från och med 1 januari 2015 inte längre omfattar områdena boendestöd och kvalificerat boendestöd. Vid sammanträdet i februari beslutade nämnden att revidera riktlinjerna för korttidsplats. Som en konsekvens av dessa beslut behövde även Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde för personer 65 år och äldre i Västerås stad revideras. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 12 mars 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamheter Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Diarienr 2015/106-ÄN-004 Sociala nämndernas förvaltning Biståndsenheten äldreomsorg TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM ÄLDRENÄMNDENS VERKSAMHET FÖR PERSONER 65 ÅR OCH ÄLDRE I VÄSTERÅS STAD Tillämpningsanvisningarna är Äldrenämndens tolkning av hur begreppet skälig levnadsnivå ska förstås och är grundade på främst rättspraxis. Terminologin är delvis hämtad från ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), vilken är grunden för Socialstyrelsens arbete med ett nationellt fackspråk. Tillämpningsanvisningarna syftar till att det ur ett medborgarperspektiv blir enhetliga bedömningar, det vill säga att omfattning av insatser ska bedömas lika oavsett vilken handläggare som gör bedömningen. När flera insatser är aktuella ska en helhetsbedömning göras. I Äldrenämndens riktlinjer för bistånd framgår kriterier som ska vara uppfyllda för att en insats ska vara aktuell. Alla beslut ska grunda sig på en individuell bedömning och tillämpningsanvisningarna ska inte ses som en insatskatalog utan som en vägledning för biståndshandläggarna inför beslut om en viss insats. Socialtjänstlagens grundläggande syfte är att garantera att medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda. Begreppet skälig levnadsnivå är ett uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten. Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns inte någon obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad (prop 00/01, RÅ 1986 ref 175). Biståndet ska utformas så att det svarar mot det mål som formulerats i beslutet. ID: p_10_tillämpningsanvisningar ÄN

3 AVLÖSNING Är ett hemtjänstbeslut i ordinärt boende, men särskilt beslut om avlösning ska fattas även om den enskilde har beslut om eller är i behov av hemtjänstinsatser. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll vårdar en närstående i hemmet. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden och den anhörige ges därmed möjlighet till egna aktiviteter. All avlösning är ett separat beslut/från hemtjänstbeslut/ även om det överstiger 12 timmar per månad. Avlösningen innebär inte regelmässig omvårdnad/service, ex vis planerad dusch, veckostädning e dy, det ska den anhörige sköta eller så kan hemtjänst beviljas. Överstiger behovet 12 timmar per månad ska i första hand andra avlösande insatser prövas. Om dessa inte bedöms tillgodose behovet kan avlösning beviljas till en maximal omfattning av 30 timmar per månad förutsatt att inga andra avlösande insatser är beviljade, såsom exempelvis växelvård, dagverksamhet och trygghetsplats. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. BOENDESTÖD Boendestöd prövas i enlighet med Nämndens för personer med funktionsnedsättning riktlinjer och tillämpningsanvisningar. Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. DAGVERKSAMHET Deltagande i dagverksamhet ger den enskilde tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå under vistelsen i verksamheten. I beslutet ska antal dagar framgå. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. Demensinriktning Erbjuds enskilda i ordinärt boende som har av läkare fastställd demensdiagnos eller liknande kognitiva svårigheter. Social dagverksamhet Den enskilde ska informeras om att han/hon kan delta i social dagverksamhet utan biståndsbeslut. En enskild som har ett beslut om dagverksamhet har företräde till verksamheten framför de som inte har beslut. HEMTJÄNST Hemtjänst kan ges under dygnets alla timmar i form av punktinsatser. Det kan vara fråga om täta och återkommande behov. När det gäller palliativ vård i livets slutskede kan tillsyn och omvårdnad beviljas i längre sammanhängande och tätt återkommande tidsperioder. Bekräftelse på att det rör sig om livets slutskede ska inhämtas från läkare. Hur många timmar som

4 beviljas beror på vilka moment den enskilde har behov av. En enskild som har behov av hemtjänst med 120 timmar per månad eller mer ska informeras om möjligheten till att ansöka om särskilt boende. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år när det gäller omvårdnadsinsatser och inom två år när det gäller serviceinsatser. Undantaget detta är beslut som gäller hemtjänst i annan kommun, dessa beslut ska tidsbegränsas. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. Det går inte att bevilja en enskild att ha hemtjänstpersonal hos sig hela tiden hela dygnet. Personlig omvårdnad Var observant på att det inte är HSL insatser som söks, ex vis, gångträning, smörjning av kroppsdel, stödstrumpor, medicindelning. Detta beviljas inte enligt socialtjänstlagen om inte egenvårdsintyg utfärdats av legitimerad personal, se rutin. STÖD VID/HJÄLP MED Personlig vård tvätta och torka sig, exempelvis duscha kroppsvård, exempelvis munvård, klippa naglar på händer (nagelklippning på fötter hänvisas till fotvårdare på grund av skaderisken) sköta toalettbehov klä sig; ta på och av kläder samt skor samt att välja lämpliga kläder äta; äta mat som serveras innebärande använda bestick, skära maten, föra maten till munnen, dricka; fatta tag i dryck som serveras, föra glaset till munnen sköta sin egen hälsa; ta hand om diet och kondition och bibehålla sin egen hälsa daglig bäddning samt byte till rena sängkläder beviljas till en maximal omfattning av en timme och trettio minuter/månad. Om det av något skäl, exempelvis inkontinens, behövs bytas sängkläder dagligen beviljas tid för detta. ytlig rengöring av hjälpmedel beviljas till en maximal omfattning av femton minuter/månad Förflytta sig Förflyttning ingår även i andra behov, exempelvis stöd vid duschning. ändra kroppsställning från liggande, sittande eller stående, förflytta sig från en plats till en annan, exempelvis från säng till stol bibehålla en kroppsställning såsom att exempelvis förbli sittande i en rullstol lyfta och bära föremål promenad; gå och röra sig omkring, exempelvis att gå kortare eller längre sträckor inomhus eller utomhus, förflytta sig med hjälpmedel, exempelvis rollator eller rullstol använda transportmedel, exempelvis åka bil eller buss ledsagning, om den enskilde behöver hjälp/stöd till och från en aktivitet, mötesplats e dy, beviljas hemtjänst/ledsagning. Ledsagning innebär dock inte hjälp/stöd under aktiviteten. Om den enskilde behöver hjälp/stöd under aktiviteten beviljas hemtjänst. Hur lång tid som beviljas för ledsagning beror

5 på vilket behov den enskilde har, det kan exempelvis vara fråga om dagliga besök på närliggande servicehus. Behov av ledsagning till regelbundet återkommande hälso- och sjukvårdsbesök ska styrkas av legitimerad personal. I beslutet ska det framgå vad ledsagningen är avsedd till. Ha kvar nätverk/bryta isolering: formella relationer; kontakter med myndigheter e dy, sociala relationer; kontakter med vänner, släkt och familj. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (social samvaro); att organisera sig i socialt liv utanför familjen, det vill säga någon form av engagemang i förening eller församling, deltagande vid mötesplats eller i aktiviteter. Beviljas till en maximal omfattning av åtta timmar per månad. Tillsyn: Den enskilde ska kunna känna sig trygg och säker till vardags. När känslan av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm kan tillsynsbesök beviljas. Behovet ska vara dagligen återkommande. Vid enbart behov av tillsyn ska insatsen i första hand ges som e-hemtjänst. E-hemtjänst Biståndshandläggaren ska visa på, informera och i vissa fall motivera den enskilde till att pröva en teknisk lösning för hela eller delar av den beviljade hemtjänsten. Grunden är att den enskilde själv vill ha vissa insatser utförda med hjälp av teknik istället för ett personligt besök. Vid beslut om e- hemtjänst ska det i bedömningen tas hänsyn till den enskildes fysiska och kognitiva funktionsförmåga. Den enskilde ska kunna hantera den tekniska lösningen för att det ska vara ett alternativ. E-hemtjänsten ska utgöra ett bättre sätt att ge stöd i den dagliga livsföringen än andra typer av stöd. Den enskilde kan inte beviljas e-hemtjänst enbart för att ha kontakt med anhöriga. Exempel på användningsområden för e-hemtjänst är; Tillsyn dag- och nattetid. Kan t.ex. användas när den enskilde upplever att personalens hembesök gör att det blir för mycket spring i bostaden och det upplevs som störande. Social samvaro. T.ex. om det är lättare att hålla en hög kontinuitet genom en lösning med e-hemtjänst eller för att det för den enskilde känns som ett mindre intrång i den personliga sfären när man samtalar via tekniken. Påminnelse. E-hemtjänst lämpar sig även för att påminna den enskilde om t.ex. att äta, gå till mötesplatsen eller dagverksamheten. Uppmuntran. Med hjälp av e-hemtjänst ge den enskilde uppmuntran/ guidning/instruktion på avstånd utan hembesök. De olika funktioner som finns av e-hemtjänst är: Fast eller portabel bildtelefoni: Möjlighet till samtal med ljud och rörlig bild via en utrustning som antingen står på en bestämd plats i hemmet eller som går att bära med sig dit man önskar. Rörlig fjärrstyrd bildtelefoni: möjlighet till samtal med ljud och rörlig bild via utrustning som körs runt i hemmet av besökaren.

6 Tillsynskamera: möjlighet att göra tillsyn framför allt på natten via en fast monterad kamera som ser i mörker och som endast skickar bild till natthemtjänsten, inget ljud och ingen bild åt andra hållet (till användaren) Telefon: möjlighet att göra ett vanligt röstsamtal. Den enskildes individuella behov kräver olika tekniska lösningar. Som stöd till biståndshandläggaren vid bedömningen om vilken lösning som passar den enskilde bäst finns en Stödfunktion för välfärdsteknologi samt en handbok. I biståndsbeslutet ska det framgå vad det är som ska utföras genom e-hemtjänst samt vilken funktion som beviljas. Tid anges i beslutet och beräknas på samma sätt som vid hemtjänst med undantag för meddelandehanterare. Service Sammanboende ska alltid ha varsitt beslut om båda har behov och tiden delas lika mellan parterna. Om bara den ene har behov avslås ansökan med hänvisning till att man hjälps åt i en hushållsgemenskap. Undantag för detta görs endast i de fall en enskild är enbart beviljad månadsbidrag som insats, då kan städning beviljas även om den anhörige inte har eget behov och betraktas därmed som ett anhörigstöd. Observera att beslutet då inte kan kombineras med andra insatser. HJÄLP/STÖD VID Städning 1 rok 1 tim och 15 min/tillfälle var tredje vecka, 1 personshushåll 2 rok 1 tim och 45 min/tillfälle var tredje vecka, 1-2 personshushåll 3 rok 2 tim och 15 min/tillfälle var tredje vecka, 2 personshushåll En enskild beviljas enligt ovan städning av högst 2 r o k. Sammanboende, där båda har behov av hemtjänst, beviljas städning enligt ovan av högst 3 rok. Om det av något skäl, exempelvis att den enskilda av någon anledning spiller mycket, behövs städas oftare beviljas tid för detta. Om den enskilde beräknas få påverkan på sitt hälsotillstånd (exempelvis astmatiska eller allergiska besvär) till följd av att städning utförs var tredje vecka ska behov av mer frekvent städning styrkas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Observera att husdjur inte motiverar mer frekvent städning. Vad ingår i insatsen städ: Kök: Avtorkning av spis, diskbänk, arbets- och avlastningsytor, fönsterbänkar och möbler. Avtorkning av skåpluckor, strömbrytare, dörrkarmar och handtag. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 25 minuter per tillfälle. 2 r o k = 30 minuter per tillfälle. Rum och hall: Dammtorkning av möbler, prydnadssaker, tavlor och fönsterbänkar. Avtorkning av bordsytor, tv-skärm, strömbrytare, dörrkarmar

7 och handtag. Putsning av speglar. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 20 minuter per tillfälle. 2 r o k 30 minuter per tillfälle. Bad och toalettrum: Rengöring av badkar/duschutrymme och övrigt sanitetsporslin. Avtorkning av badrumsskåp, handdukshängare, toalettpappershållare, strömbrytare, dörrkarmar och handtag. Putsning av speglar. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 15 minuter per tillfälle. 2 r o k 20 minuter per tillfälle. Golvvård i kök, bad/toalettrum och övriga rum: Dammsugning av mattor och golv, torkning av golv och lister, vädring av små mattor, (när möjlighet finns) under den tid som golven torkas. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 15 minuter per tillfälle. 2 r o k 25 minuter per tillfälle. Nedan följer städmoment som förekommer mer sällan men som måste utföras någon eller några gånger varje år. För dessa insatser ges ingen extra tid utan ska planeras in så att det ryms inom den redan beviljade tiden: Rengöring av kylskåp, spis, fläkt Avfrostning av kyl och frys Rengöring av köksskåp, garderober etc. Fönsterputs med gardinbyte Tvätt Beviljas till en maximal omfattning av tre timmar i månaden. Om det av något skäl, exempelvis inkontinens, behövs tvättas sängkläder oftare beviljas tid för detta. Vad ingår i insatsen tvätt: Boka tvättstuga, ladda tvättmaskinen, hänga tvätten, ta ned tvätten, strykning samt mangling och lägga in tvätten i skåp. Inköp Beviljas till en maximal omfattning av fyra timmar i månaden. Tiden beräknas utifrån att inköp sker i närmsta butik. Om den enskilde vill följa med och handla, beviljas tid dels för inköp dels för promenad. Vad ingår i insatsen inköp: Skriva inköpslista, handla, plocka upp varorna, redovisa kvitto och pengar. Måltider Värma mat, laga och servera enkla måltider, duka, diska. Leverans av matlåda (se Mattjänst). Bank-post-apoteksärenden Beviljas till en maximal omfattning av två timmar i månaden. I första hand ska autogiro, betalkort och apodos användas.

8 Skötsel av husdjur Tid för rengöring av kattlåda, fågelbur eller dylikt samt rastning av hund medges en enskild som i övrigt har ett beslut om hemtjänst. När det gäller rastning och motionering av hund medges det under en begränsad tid, högst tre veckor. Information ska ges om möjligheten till hushållsnära tjänster där det finns privata husdjurstjänster. Hushållsgöromål avser sortera och slänga hushållssopor (komposterbara, brännbara och övrigt återvinningsmaterial), vattna blommor och dylikt. KONTAKTPERSON Beviljas den som bor i ordinärt boende och söker insatsen. Omfattning anges inte. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Hur ofta den enskilde ska ha kontakt med en kontaktperson bestämmer han/hon med utföraren (den som rekryterat kontaktpersonen). Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. KORTTIDSPLATS Hög ålder ska vägas in i en sammantagen bedömning. Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Undantag kan göras när en enskild har beslut om särskilt boende och inflyttningsdatum är längre fram än tre veckor. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDS rehab Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget efter att läkare bedömt rehabiliteringsbehovet. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS mellanvårdsform Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS för personer med demenssjukdom Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Insatsen beviljas också som tillfällig avlastning för en enskild som är sammanboende i ordinärt boende. Eftersom insatsen också syftar till avlastning av sammanboende

9 anhörig anses denne vara återhämtad efter två veckor. Avlastning på korttidsplats kan beviljas maximalt fyra tillfällen per kalender år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS växelvist boende Maximal omfattning på beslutet är 2 x 2 veckor. Det vill säga längst sammanhängande tid på korttidsenhet är två veckor. I beslutet ska antal veckor framgå. Man ska bo minst lika lång tid hemma som man vistas på korttidsplats. Eftersom insatsen främst syftar till avlastning av anhörig anses denne vara återhämtad efter två veckor. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS trygghetsplats för personer med somatiska/psykiska funktionsnedsättningar Insatsen beviljas den enskilde och avser att ge avlastning för en sammanboende anhörig. Insatsen beviljas som ett rambeslut insats korttidsplats/trygghetplats, med totalt 84 dagar per kalenderår. Dagarna får sedan disponeras efter behov och bokas av den enskilde/dess anhöriga direkt hos korttidsenheten. Man får boka trygghetsplats max sju dagar i sträck och man får ha max två bokningar i systemet samtidigt. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Ett sådant beslut innebär att den enskilde kan, när han/hon så önskar, vistas på trygghetsplats under maximalt sju dygn per tillfälle. Under en period per år får den enskilde boka en period om maximalt 14 dygn i sträck. Insatsen kan inte kombineras med ett beslut om korttidsplats växelvist boende. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS trygghetsplats för personer med demenssjukdom Insatsen beviljas den enskilde och avser att ge avlastning för en sammanboende anhörig. Insatsen beviljas som ett rambeslut, det vill säga beslut om insats korttidsplats/trygghetsplats. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Den enskilde kommer överens med utföraren/leverantören om när han/hon önskar vistas på trygghetsplats (maximalt tre dygn per tillfälle). Insatsen kan inte kombineras med ett beslut om korttidsplats för avlastning eller korttidsplats växelvist boende. Ett beslut om korttidsplats (tidsbegränsad) ersätter beslut om korttidsplats trygghetsplats om beslutet om korttidsplats (tidsbegränsad) avser avlastning, annars inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum

10 LEDSAGNING Motiverande ledsagning Syftet med denna insats är att bryta en enskilds isolering. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom tre månader. Hur många timmar som beviljas beror på vilket behov den enskilde har. Insatsen är avgiftsfri för den enskilde. För övrig ledsagning se HEMTJÄNST Förflytta sig. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. MATTJÄNST Insatsen avser endast beslut om leverans av matlåda. Detta gäller oavsett om leverantören levererar kall eller varm mat. All annan måltidshjälp är hemtjänst. På denna insats sätts ingen tid. Den enskilde betalar ingen avgift för tjänsten utan bara för maten. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med tillträdesdatumet till det särskilda boendet. MÅNADSBIDRAG Månadsbidrag beviljas i de fall där omvårdnadsbehovet är stort och omfattande. Insatser och tillsyn ges under större delen av dygnet av en sammanboende och där särskild boendeform annars vore aktuell. Detta innebär att ett beslut om månadsbidrag är att likställa med ett beslut om särskilt boende. Möjligheten finns att komplettera den sammanboende vårdarens insatser med hemtjänst i form av service som avser praktisk hjälp, trygghetslarm, Informations och kommunikationsstöd (IKT), dagverksamhet, avlösning upp till 12 timmar/månad och korttidsplats växelvist boende. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom två år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. SÄRSKILT BOENDE Det finns inga krav på att den enskilde ska ha tidigare beviljade hemtjänstinsatser för att bevilja särskilt boende. Men det måste noga utredas och klargöras varför hemtjänstinsatser inte skulle kunna tillgodose behovet. Hög ålder ska beaktas vid en sammantagen bedömning, när det gäller servicehus ska hög ålder, över 90 år, särskilt beaktas. Beslut om särskilt boende tidsbegränsas inte. Vid anvisning av ledig lägenhet i särskilt boende prioriteras enligt nedan: Enskild som bedömts ha det största behovet Verkställighet av domstolsbeslut Datum för nämndens (delegats) beslut Enskild med beviljad ansökan som vistas inom korttidsenhet

11 Enskild som vill byta särskild bostad till sitt förstahandsval Den enskildes specifika önskemål Vid beslut om särskilt boende är inflyttningsdag = första kontraktsdagen. Om inflyttning av något skäl, exempelvis att lägenheten ska målas/tapetseras av hyresgästen, att anhöriga inte har möjlighet att vara behjälpliga med flytten eller att den enskilde inte har någon anhörig som kan vara behjälplig utan god man ska utses, kan pågående insatser i ordinärt boende fortgå till inflyttning kan ske, dock längst i tre veckor. Ett beslut om särskilt boende, oavsett typ, inbegriper: egen lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymme grundtryggheten trygghetslarm så att den enskilde kan nå personal dygnet runt tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå rätt till tekniska hjälpmedel kostnadsfria förbrukningsartiklar och inkontinenshjälpmedel tillhandahålles efter bedömning/förskrivning av sjuksköterska resurser för rehabilitering (arbetsterapeut och sjukgymnast) motsvarande minst 48 min/vecka/boende tillgång till kompetens om vilka hjälpmedel gällande syn och hörsel som finns att tillgå, samt relevanta insatser för att anpassa miljön kring den enskilde. Den enskilde ska även vid behov kunna få hjälp med exempelvis felsökning av hörhjälpmedel samt åtgärdande av fel hjälp med att få kontakt med läkare på ett så smidigt sätt som möjligt för den enskilde vårdplanering sker när den enskildes behov ändras eller för uppföljning minst en gång/år Beslut om särskilt boende i form av ålderdomshem och gruppboende inkluderar även: allmän omvårdnad oberoende av sjukdom och medicinsk behandling bostadsvård, innebärande städning, bäddning, tvätt och klädvård att alla måltider serveras inom boendet möjlighet till daglig utevistelse gemensamma aktiviteter tre gånger per vecka därutöver en individuell aktivitet per vecka en gemensam promenad per vecka tillfällen för motion två gånger per vecka hjälp med inköp och ekonomiska förehavanden. Här ingår vad en person bedömts behöva ha hjälp med för att uträtta olika ärenden. Grundprinciperna är att den enskilde ansvarar för sin ekonomi och personalens inblandning är minimal, dock ska den enskilde få sina behov tillgodosedda Beslut om särskilt boende i form av servicehus inkluderar: tillgång till restaurang som erbjuder såväl frukost, lunch som middag för de som så önskar (undantaget Änglamarkens servicehus) boendestöd avser stöd till enskilda som uppenbart behöver hjälp men kanske inte anser sig behöva det, det vill säga främst i ett motiverande syfte. Insatsen syftar till att bryta ett passivt mönster med isolering samt göra det möjligt för den enskilde att delta i samhällslivet (uppmuntran till kontakt med släkt och vänner).

12 Få åldras tillsammans i särskilt boende Från och med 1 november 2012 gäller för äldre par att den sammanboende makan/makan har rätt att flytta med då maken/makan beviljas särskilt boende. Tillämpningsanvisningen gäller i de fall då endast den ena parten har beslut om särskilt boende. Den ena förutsättningen som måste var uppfylld är att makarna har levt helt liv tillsammans och delat allt (2011/12:147 s 13). Makarna ska ha/haft/ gemensam permanent bostad och hushåll samt samma folkbokföringsadress. Den andra förutsättning för rätten att bo samman fortsättningsvis är att båda parterna är överens om detta, vilket måste utredas nogsamt, och att makarna så långt som möjligt är införstådda med vad det innebär. Biståndshandläggaren ska informera makar som vill bo tillsammans om vad det innebär att bli medboende i ett särskilt boende och vad som gäller för den efterlevande, om personen med bistånd inte längre bor kvar. Makarna bör helst besöka åtminstone ett boende innan de tackar ja till ett erbjudet boende. Det är den skäliga levnadsnivån för den som sökt bistånd som prövas. I biståndsbeslutet ska det framgå att hänsyn tagits till bestämmelsen i 4 kap 1 b socialtjänstlagen om att det ingår i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att bo tillsammans med sin make/maka. Det ska också framgå att beslutet kan komma att ändras om den biståndsberättigade inte längre har behov av insatsen. Avslagsgrunder är om makarna inte sammanbott varaktigt innan ansökan och/eller om makarna inte är överens om att sammanbo i det särskilda boendet. Möjligheter för makar att bo tillsammans i en lägenhet finns främst vid: Gruppboende: Södergården, Solglimten samt Hagalidsgården Ålderdomshem: Flodinsgården, Södergården samt Timtalund Servicehus: Samtliga servicehus i staden I händelse av att boende inledningsvis endast kan anvisas för personen med biståndsbeslutet är beslutet endast delvis verkställt. Beslutet är helt verkställt när personen med bistånd anvisats boende där makarna kan sammanbo. Om möjligheten finns bör den som inte har behov av särskilt boende behålla sin ordinarie bostad. Vad gäller makarnas ekonomiska förhållanden är det viktigt att framhålla att det inte utgör någon skillnad från tidigare då makar också betalade dubbla hyror, när endast den ena parten bodde i särskilt boende. Medflyttare som inte väljer att behålla sin bostad kan erbjudas att i samband med inflyttningen registrera sig i Mimers bostadskö till en bostad i ordinärt boende. Om den enskilde med biståndsbeslutet avlider innan sin make/maka kan den medboende ansöka om särskilt boende och om behov därav konstateras får den medboende bo kvar. Dock krävs en demensdiagnos för att kunna bo kvar i ett gruppboende. Finns inte behov av

13 särskilt boende, ålderdomshem eller gruppboende, har den enskilde inte rätt att bo kvar. Inom tre månader efter det att maken med biståndsbeslut om särskilt boende inte bor kvar ska den efterlevande flytta från det särskilda boendet. Den efterlevande återgår till sitt ordinarie boende eller kontaktar Mimer för att lösa den uppkomna situationen. Den medboende maken antas sköta sin livsföring med egen mat och tvätt i boendet på samma sätt som i ordinärt boende. Medboende kan köpa måltids- /tvätt abonnemang till pris som fastställs av respektive utförare/leverantör som ansvarar för driften vid enheten. Abonnemanget betalas direkt till utföraren/leverantören. Om den medboende önskar köpa hushållsnära tjänst från den leverantör som levererar samman tjänster till den biståndsberättigade så kan den medboende använda sig av RUT-avdraget om leverantören är ett privat företag. Är det den kommunala utföraren som är leverantör kan RUT-avdraget inte utnyttjas. Den medboende har inte rätt till hälso- och sjukvårdsinsatser i boendet utan hänvisas till sin vårdcentral. Servicehus Servicehus beviljas inte i de fall ett par söker servicehus och den ene har ett stort omvårdnadsbehov på grund en demenssjukdom och den andra vårdar sin närstående. Istället ges bifall till särskilt boende, gruppboende, och avslag på servicehus med motivering att gruppboende är den boendeform som kan tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Alternativt helt avslag om den enskilde inte bedöms vara i behov av särskilt boende alls i nuläget. Hemtjänst i servicehus Beslut om servicehus kompletteras vid behov av beslut om hemtjänst. Beslutet sätts i timmar och formuleras som dels serviceinsatser, dels omvårdnadsinsatser. Se HEMTJÄNST. Tid beviljas inte för hjälp i matsal eller gemensamhetsutrymmen eftersom det ingår i beslutet om särskilt boende. Tid för skötsel av djur och djurs tillbehör beviljas. Om make/maka flyttat med till servicehus (utan biståndsbeslut) kan denne ansöka om och beviljas hemtjänstinsatser för egen del. Det är boendets personal som utför insatserna. Gruppboende/Ålderdomshem Service och omvårdnad I detta beslut ska ingå de individuella behov, utifrån vad som ingår i beslutet om gruppboende/ålderdomshem, som ska tillgodoses för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå i det särskilda boendet. Beslutet fattas i samband med beslutet om särskilt boende eller senast inom en månad efter inflyttning på särskilt boende. Beslutet tidsbegränsas inte.

14 Om make/maka flyttat med till ålderdomshem/gruppboende (utan biståndsbeslut) kan denne ansöka om och beviljas insatser för egen del. Den medboende beviljas då hemtjänst på samma sätt som i servicehus. Det är boendets personal som utför insatserna. Hjälp till städning beviljas dock inte den medboende, eftersom städning av bostaden ingår i beslutet om särskilt boende gruppboende/ålderdomshem. TRYGGHETSLARM Stationärt larm beviljas den som söker det. Om fler personer i samma hushåll har behov av larm ska varje enskild person ha ett beslut om detta. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid inflytt till särskilt boende har den enskilde inte längre rätt till trygghetslarm i det ordinära boendet. Insatsen ska därför avslutas. ÖVRIGT Ansökan om hjälp med snöskottning, sandning, gräsklippning etc som är att definiera som ett fastighetsägaransvar beviljas inte som en insats enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägare har skyldighet att ombesörja detta. Mot bakgrund av detta hänvisas till hushållsnära tjänster.

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Staffanstorp 2006-07-01 VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m 2006-07-01 2(16)

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Fax 08-590 733 41 elisa-beth.widman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott

Fax 08-590 733 41 elisa-beth.widman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott : Styrdokument Social- och omvårdnadsförvaltningen 2006-04-25/ rev. 060810/ 061128 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 elisa-beth.widman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens social- och

Läs mer