Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-15 Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se. Äldrenämnden"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/106-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: Kopia till Biståndsenheten äldreomsorg Äldrenämnden Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer äldre än 65 år Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner revideringen av Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde för personer 65 år och äldre i Västerås stad. Ärendebeskrivning Äldrenämnden beslutade vid sammanträdet i december att revidera riktlinjerna gällande E-hemtjänst samt att nämndens riktlinjer från och med 1 januari 2015 inte längre omfattar områdena boendestöd och kvalificerat boendestöd. Vid sammanträdet i februari beslutade nämnden att revidera riktlinjerna för korttidsplats. Som en konsekvens av dessa beslut behövde även Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde för personer 65 år och äldre i Västerås stad revideras. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 12 mars 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamheter Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Diarienr 2015/106-ÄN-004 Sociala nämndernas förvaltning Biståndsenheten äldreomsorg TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER FÖR BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM ÄLDRENÄMNDENS VERKSAMHET FÖR PERSONER 65 ÅR OCH ÄLDRE I VÄSTERÅS STAD Tillämpningsanvisningarna är Äldrenämndens tolkning av hur begreppet skälig levnadsnivå ska förstås och är grundade på främst rättspraxis. Terminologin är delvis hämtad från ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), vilken är grunden för Socialstyrelsens arbete med ett nationellt fackspråk. Tillämpningsanvisningarna syftar till att det ur ett medborgarperspektiv blir enhetliga bedömningar, det vill säga att omfattning av insatser ska bedömas lika oavsett vilken handläggare som gör bedömningen. När flera insatser är aktuella ska en helhetsbedömning göras. I Äldrenämndens riktlinjer för bistånd framgår kriterier som ska vara uppfyllda för att en insats ska vara aktuell. Alla beslut ska grunda sig på en individuell bedömning och tillämpningsanvisningarna ska inte ses som en insatskatalog utan som en vägledning för biståndshandläggarna inför beslut om en viss insats. Socialtjänstlagens grundläggande syfte är att garantera att medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda. Begreppet skälig levnadsnivå är ett uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten. Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns inte någon obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad (prop 00/01, RÅ 1986 ref 175). Biståndet ska utformas så att det svarar mot det mål som formulerats i beslutet. ID: p_10_tillämpningsanvisningar ÄN

3 AVLÖSNING Är ett hemtjänstbeslut i ordinärt boende, men särskilt beslut om avlösning ska fattas även om den enskilde har beslut om eller är i behov av hemtjänstinsatser. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll vårdar en närstående i hemmet. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden och den anhörige ges därmed möjlighet till egna aktiviteter. All avlösning är ett separat beslut/från hemtjänstbeslut/ även om det överstiger 12 timmar per månad. Avlösningen innebär inte regelmässig omvårdnad/service, ex vis planerad dusch, veckostädning e dy, det ska den anhörige sköta eller så kan hemtjänst beviljas. Överstiger behovet 12 timmar per månad ska i första hand andra avlösande insatser prövas. Om dessa inte bedöms tillgodose behovet kan avlösning beviljas till en maximal omfattning av 30 timmar per månad förutsatt att inga andra avlösande insatser är beviljade, såsom exempelvis växelvård, dagverksamhet och trygghetsplats. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. BOENDESTÖD Boendestöd prövas i enlighet med Nämndens för personer med funktionsnedsättning riktlinjer och tillämpningsanvisningar. Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. DAGVERKSAMHET Deltagande i dagverksamhet ger den enskilde tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå under vistelsen i verksamheten. I beslutet ska antal dagar framgå. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. Demensinriktning Erbjuds enskilda i ordinärt boende som har av läkare fastställd demensdiagnos eller liknande kognitiva svårigheter. Social dagverksamhet Den enskilde ska informeras om att han/hon kan delta i social dagverksamhet utan biståndsbeslut. En enskild som har ett beslut om dagverksamhet har företräde till verksamheten framför de som inte har beslut. HEMTJÄNST Hemtjänst kan ges under dygnets alla timmar i form av punktinsatser. Det kan vara fråga om täta och återkommande behov. När det gäller palliativ vård i livets slutskede kan tillsyn och omvårdnad beviljas i längre sammanhängande och tätt återkommande tidsperioder. Bekräftelse på att det rör sig om livets slutskede ska inhämtas från läkare. Hur många timmar som

4 beviljas beror på vilka moment den enskilde har behov av. En enskild som har behov av hemtjänst med 120 timmar per månad eller mer ska informeras om möjligheten till att ansöka om särskilt boende. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år när det gäller omvårdnadsinsatser och inom två år när det gäller serviceinsatser. Undantaget detta är beslut som gäller hemtjänst i annan kommun, dessa beslut ska tidsbegränsas. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. Det går inte att bevilja en enskild att ha hemtjänstpersonal hos sig hela tiden hela dygnet. Personlig omvårdnad Var observant på att det inte är HSL insatser som söks, ex vis, gångträning, smörjning av kroppsdel, stödstrumpor, medicindelning. Detta beviljas inte enligt socialtjänstlagen om inte egenvårdsintyg utfärdats av legitimerad personal, se rutin. STÖD VID/HJÄLP MED Personlig vård tvätta och torka sig, exempelvis duscha kroppsvård, exempelvis munvård, klippa naglar på händer (nagelklippning på fötter hänvisas till fotvårdare på grund av skaderisken) sköta toalettbehov klä sig; ta på och av kläder samt skor samt att välja lämpliga kläder äta; äta mat som serveras innebärande använda bestick, skära maten, föra maten till munnen, dricka; fatta tag i dryck som serveras, föra glaset till munnen sköta sin egen hälsa; ta hand om diet och kondition och bibehålla sin egen hälsa daglig bäddning samt byte till rena sängkläder beviljas till en maximal omfattning av en timme och trettio minuter/månad. Om det av något skäl, exempelvis inkontinens, behövs bytas sängkläder dagligen beviljas tid för detta. ytlig rengöring av hjälpmedel beviljas till en maximal omfattning av femton minuter/månad Förflytta sig Förflyttning ingår även i andra behov, exempelvis stöd vid duschning. ändra kroppsställning från liggande, sittande eller stående, förflytta sig från en plats till en annan, exempelvis från säng till stol bibehålla en kroppsställning såsom att exempelvis förbli sittande i en rullstol lyfta och bära föremål promenad; gå och röra sig omkring, exempelvis att gå kortare eller längre sträckor inomhus eller utomhus, förflytta sig med hjälpmedel, exempelvis rollator eller rullstol använda transportmedel, exempelvis åka bil eller buss ledsagning, om den enskilde behöver hjälp/stöd till och från en aktivitet, mötesplats e dy, beviljas hemtjänst/ledsagning. Ledsagning innebär dock inte hjälp/stöd under aktiviteten. Om den enskilde behöver hjälp/stöd under aktiviteten beviljas hemtjänst. Hur lång tid som beviljas för ledsagning beror

5 på vilket behov den enskilde har, det kan exempelvis vara fråga om dagliga besök på närliggande servicehus. Behov av ledsagning till regelbundet återkommande hälso- och sjukvårdsbesök ska styrkas av legitimerad personal. I beslutet ska det framgå vad ledsagningen är avsedd till. Ha kvar nätverk/bryta isolering: formella relationer; kontakter med myndigheter e dy, sociala relationer; kontakter med vänner, släkt och familj. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (social samvaro); att organisera sig i socialt liv utanför familjen, det vill säga någon form av engagemang i förening eller församling, deltagande vid mötesplats eller i aktiviteter. Beviljas till en maximal omfattning av åtta timmar per månad. Tillsyn: Den enskilde ska kunna känna sig trygg och säker till vardags. När känslan av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm kan tillsynsbesök beviljas. Behovet ska vara dagligen återkommande. Vid enbart behov av tillsyn ska insatsen i första hand ges som e-hemtjänst. E-hemtjänst Biståndshandläggaren ska visa på, informera och i vissa fall motivera den enskilde till att pröva en teknisk lösning för hela eller delar av den beviljade hemtjänsten. Grunden är att den enskilde själv vill ha vissa insatser utförda med hjälp av teknik istället för ett personligt besök. Vid beslut om e- hemtjänst ska det i bedömningen tas hänsyn till den enskildes fysiska och kognitiva funktionsförmåga. Den enskilde ska kunna hantera den tekniska lösningen för att det ska vara ett alternativ. E-hemtjänsten ska utgöra ett bättre sätt att ge stöd i den dagliga livsföringen än andra typer av stöd. Den enskilde kan inte beviljas e-hemtjänst enbart för att ha kontakt med anhöriga. Exempel på användningsområden för e-hemtjänst är; Tillsyn dag- och nattetid. Kan t.ex. användas när den enskilde upplever att personalens hembesök gör att det blir för mycket spring i bostaden och det upplevs som störande. Social samvaro. T.ex. om det är lättare att hålla en hög kontinuitet genom en lösning med e-hemtjänst eller för att det för den enskilde känns som ett mindre intrång i den personliga sfären när man samtalar via tekniken. Påminnelse. E-hemtjänst lämpar sig även för att påminna den enskilde om t.ex. att äta, gå till mötesplatsen eller dagverksamheten. Uppmuntran. Med hjälp av e-hemtjänst ge den enskilde uppmuntran/ guidning/instruktion på avstånd utan hembesök. De olika funktioner som finns av e-hemtjänst är: Fast eller portabel bildtelefoni: Möjlighet till samtal med ljud och rörlig bild via en utrustning som antingen står på en bestämd plats i hemmet eller som går att bära med sig dit man önskar. Rörlig fjärrstyrd bildtelefoni: möjlighet till samtal med ljud och rörlig bild via utrustning som körs runt i hemmet av besökaren.

6 Tillsynskamera: möjlighet att göra tillsyn framför allt på natten via en fast monterad kamera som ser i mörker och som endast skickar bild till natthemtjänsten, inget ljud och ingen bild åt andra hållet (till användaren) Telefon: möjlighet att göra ett vanligt röstsamtal. Den enskildes individuella behov kräver olika tekniska lösningar. Som stöd till biståndshandläggaren vid bedömningen om vilken lösning som passar den enskilde bäst finns en Stödfunktion för välfärdsteknologi samt en handbok. I biståndsbeslutet ska det framgå vad det är som ska utföras genom e-hemtjänst samt vilken funktion som beviljas. Tid anges i beslutet och beräknas på samma sätt som vid hemtjänst med undantag för meddelandehanterare. Service Sammanboende ska alltid ha varsitt beslut om båda har behov och tiden delas lika mellan parterna. Om bara den ene har behov avslås ansökan med hänvisning till att man hjälps åt i en hushållsgemenskap. Undantag för detta görs endast i de fall en enskild är enbart beviljad månadsbidrag som insats, då kan städning beviljas även om den anhörige inte har eget behov och betraktas därmed som ett anhörigstöd. Observera att beslutet då inte kan kombineras med andra insatser. HJÄLP/STÖD VID Städning 1 rok 1 tim och 15 min/tillfälle var tredje vecka, 1 personshushåll 2 rok 1 tim och 45 min/tillfälle var tredje vecka, 1-2 personshushåll 3 rok 2 tim och 15 min/tillfälle var tredje vecka, 2 personshushåll En enskild beviljas enligt ovan städning av högst 2 r o k. Sammanboende, där båda har behov av hemtjänst, beviljas städning enligt ovan av högst 3 rok. Om det av något skäl, exempelvis att den enskilda av någon anledning spiller mycket, behövs städas oftare beviljas tid för detta. Om den enskilde beräknas få påverkan på sitt hälsotillstånd (exempelvis astmatiska eller allergiska besvär) till följd av att städning utförs var tredje vecka ska behov av mer frekvent städning styrkas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Observera att husdjur inte motiverar mer frekvent städning. Vad ingår i insatsen städ: Kök: Avtorkning av spis, diskbänk, arbets- och avlastningsytor, fönsterbänkar och möbler. Avtorkning av skåpluckor, strömbrytare, dörrkarmar och handtag. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 25 minuter per tillfälle. 2 r o k = 30 minuter per tillfälle. Rum och hall: Dammtorkning av möbler, prydnadssaker, tavlor och fönsterbänkar. Avtorkning av bordsytor, tv-skärm, strömbrytare, dörrkarmar

7 och handtag. Putsning av speglar. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 20 minuter per tillfälle. 2 r o k 30 minuter per tillfälle. Bad och toalettrum: Rengöring av badkar/duschutrymme och övrigt sanitetsporslin. Avtorkning av badrumsskåp, handdukshängare, toalettpappershållare, strömbrytare, dörrkarmar och handtag. Putsning av speglar. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 15 minuter per tillfälle. 2 r o k 20 minuter per tillfälle. Golvvård i kök, bad/toalettrum och övriga rum: Dammsugning av mattor och golv, torkning av golv och lister, vädring av små mattor, (när möjlighet finns) under den tid som golven torkas. Beräknad tidsåtgång 1 r o k = 15 minuter per tillfälle. 2 r o k 25 minuter per tillfälle. Nedan följer städmoment som förekommer mer sällan men som måste utföras någon eller några gånger varje år. För dessa insatser ges ingen extra tid utan ska planeras in så att det ryms inom den redan beviljade tiden: Rengöring av kylskåp, spis, fläkt Avfrostning av kyl och frys Rengöring av köksskåp, garderober etc. Fönsterputs med gardinbyte Tvätt Beviljas till en maximal omfattning av tre timmar i månaden. Om det av något skäl, exempelvis inkontinens, behövs tvättas sängkläder oftare beviljas tid för detta. Vad ingår i insatsen tvätt: Boka tvättstuga, ladda tvättmaskinen, hänga tvätten, ta ned tvätten, strykning samt mangling och lägga in tvätten i skåp. Inköp Beviljas till en maximal omfattning av fyra timmar i månaden. Tiden beräknas utifrån att inköp sker i närmsta butik. Om den enskilde vill följa med och handla, beviljas tid dels för inköp dels för promenad. Vad ingår i insatsen inköp: Skriva inköpslista, handla, plocka upp varorna, redovisa kvitto och pengar. Måltider Värma mat, laga och servera enkla måltider, duka, diska. Leverans av matlåda (se Mattjänst). Bank-post-apoteksärenden Beviljas till en maximal omfattning av två timmar i månaden. I första hand ska autogiro, betalkort och apodos användas.

8 Skötsel av husdjur Tid för rengöring av kattlåda, fågelbur eller dylikt samt rastning av hund medges en enskild som i övrigt har ett beslut om hemtjänst. När det gäller rastning och motionering av hund medges det under en begränsad tid, högst tre veckor. Information ska ges om möjligheten till hushållsnära tjänster där det finns privata husdjurstjänster. Hushållsgöromål avser sortera och slänga hushållssopor (komposterbara, brännbara och övrigt återvinningsmaterial), vattna blommor och dylikt. KONTAKTPERSON Beviljas den som bor i ordinärt boende och söker insatsen. Omfattning anges inte. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Hur ofta den enskilde ska ha kontakt med en kontaktperson bestämmer han/hon med utföraren (den som rekryterat kontaktpersonen). Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. KORTTIDSPLATS Hög ålder ska vägas in i en sammantagen bedömning. Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Undantag kan göras när en enskild har beslut om särskilt boende och inflyttningsdatum är längre fram än tre veckor. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDS rehab Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget efter att läkare bedömt rehabiliteringsbehovet. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS mellanvårdsform Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS för personer med demenssjukdom Insatsen beviljas som längst med tre veckor i taget. Insatsen beviljas också som tillfällig avlastning för en enskild som är sammanboende i ordinärt boende. Eftersom insatsen också syftar till avlastning av sammanboende

9 anhörig anses denne vara återhämtad efter två veckor. Avlastning på korttidsplats kan beviljas maximalt fyra tillfällen per kalender år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS växelvist boende Maximal omfattning på beslutet är 2 x 2 veckor. Det vill säga längst sammanhängande tid på korttidsenhet är två veckor. I beslutet ska antal veckor framgå. Man ska bo minst lika lång tid hemma som man vistas på korttidsplats. Eftersom insatsen främst syftar till avlastning av anhörig anses denne vara återhämtad efter två veckor. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS trygghetsplats för personer med somatiska/psykiska funktionsnedsättningar Insatsen beviljas den enskilde och avser att ge avlastning för en sammanboende anhörig. Insatsen beviljas som ett rambeslut insats korttidsplats/trygghetplats, med totalt 84 dagar per kalenderår. Dagarna får sedan disponeras efter behov och bokas av den enskilde/dess anhöriga direkt hos korttidsenheten. Man får boka trygghetsplats max sju dagar i sträck och man får ha max två bokningar i systemet samtidigt. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Ett sådant beslut innebär att den enskilde kan, när han/hon så önskar, vistas på trygghetsplats under maximalt sju dygn per tillfälle. Under en period per år får den enskilde boka en period om maximalt 14 dygn i sträck. Insatsen kan inte kombineras med ett beslut om korttidsplats växelvist boende. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum. KORTTIDSPLATS trygghetsplats för personer med demenssjukdom Insatsen beviljas den enskilde och avser att ge avlastning för en sammanboende anhörig. Insatsen beviljas som ett rambeslut, det vill säga beslut om insats korttidsplats/trygghetsplats. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom ett år. Den enskilde kommer överens med utföraren/leverantören om när han/hon önskar vistas på trygghetsplats (maximalt tre dygn per tillfälle). Insatsen kan inte kombineras med ett beslut om korttidsplats för avlastning eller korttidsplats växelvist boende. Ett beslut om korttidsplats (tidsbegränsad) ersätter beslut om korttidsplats trygghetsplats om beslutet om korttidsplats (tidsbegränsad) avser avlastning, annars inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast en vecka efter kontraktsdatum

10 LEDSAGNING Motiverande ledsagning Syftet med denna insats är att bryta en enskilds isolering. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom tre månader. Hur många timmar som beviljas beror på vilket behov den enskilde har. Insatsen är avgiftsfri för den enskilde. För övrig ledsagning se HEMTJÄNST Förflytta sig. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. MATTJÄNST Insatsen avser endast beslut om leverans av matlåda. Detta gäller oavsett om leverantören levererar kall eller varm mat. All annan måltidshjälp är hemtjänst. På denna insats sätts ingen tid. Den enskilde betalar ingen avgift för tjänsten utan bara för maten. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med tillträdesdatumet till det särskilda boendet. MÅNADSBIDRAG Månadsbidrag beviljas i de fall där omvårdnadsbehovet är stort och omfattande. Insatser och tillsyn ges under större delen av dygnet av en sammanboende och där särskild boendeform annars vore aktuell. Detta innebär att ett beslut om månadsbidrag är att likställa med ett beslut om särskilt boende. Möjligheten finns att komplettera den sammanboende vårdarens insatser med hemtjänst i form av service som avser praktisk hjälp, trygghetslarm, Informations och kommunikationsstöd (IKT), dagverksamhet, avlösning upp till 12 timmar/månad och korttidsplats växelvist boende. Beslutet tidsbegränsas inte. Uppföljning bör ske inom två år. Vid beslut om särskilt boende avslutas insatsen i samband med kontraktsdatumet eller det datum som inflyttning sker, dock senast tre veckor efter kontraktsdatum. SÄRSKILT BOENDE Det finns inga krav på att den enskilde ska ha tidigare beviljade hemtjänstinsatser för att bevilja särskilt boende. Men det måste noga utredas och klargöras varför hemtjänstinsatser inte skulle kunna tillgodose behovet. Hög ålder ska beaktas vid en sammantagen bedömning, när det gäller servicehus ska hög ålder, över 90 år, särskilt beaktas. Beslut om särskilt boende tidsbegränsas inte. Vid anvisning av ledig lägenhet i särskilt boende prioriteras enligt nedan: Enskild som bedömts ha det största behovet Verkställighet av domstolsbeslut Datum för nämndens (delegats) beslut Enskild med beviljad ansökan som vistas inom korttidsenhet

11 Enskild som vill byta särskild bostad till sitt förstahandsval Den enskildes specifika önskemål Vid beslut om särskilt boende är inflyttningsdag = första kontraktsdagen. Om inflyttning av något skäl, exempelvis att lägenheten ska målas/tapetseras av hyresgästen, att anhöriga inte har möjlighet att vara behjälpliga med flytten eller att den enskilde inte har någon anhörig som kan vara behjälplig utan god man ska utses, kan pågående insatser i ordinärt boende fortgå till inflyttning kan ske, dock längst i tre veckor. Ett beslut om särskilt boende, oavsett typ, inbegriper: egen lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymme grundtryggheten trygghetslarm så att den enskilde kan nå personal dygnet runt tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå rätt till tekniska hjälpmedel kostnadsfria förbrukningsartiklar och inkontinenshjälpmedel tillhandahålles efter bedömning/förskrivning av sjuksköterska resurser för rehabilitering (arbetsterapeut och sjukgymnast) motsvarande minst 48 min/vecka/boende tillgång till kompetens om vilka hjälpmedel gällande syn och hörsel som finns att tillgå, samt relevanta insatser för att anpassa miljön kring den enskilde. Den enskilde ska även vid behov kunna få hjälp med exempelvis felsökning av hörhjälpmedel samt åtgärdande av fel hjälp med att få kontakt med läkare på ett så smidigt sätt som möjligt för den enskilde vårdplanering sker när den enskildes behov ändras eller för uppföljning minst en gång/år Beslut om särskilt boende i form av ålderdomshem och gruppboende inkluderar även: allmän omvårdnad oberoende av sjukdom och medicinsk behandling bostadsvård, innebärande städning, bäddning, tvätt och klädvård att alla måltider serveras inom boendet möjlighet till daglig utevistelse gemensamma aktiviteter tre gånger per vecka därutöver en individuell aktivitet per vecka en gemensam promenad per vecka tillfällen för motion två gånger per vecka hjälp med inköp och ekonomiska förehavanden. Här ingår vad en person bedömts behöva ha hjälp med för att uträtta olika ärenden. Grundprinciperna är att den enskilde ansvarar för sin ekonomi och personalens inblandning är minimal, dock ska den enskilde få sina behov tillgodosedda Beslut om särskilt boende i form av servicehus inkluderar: tillgång till restaurang som erbjuder såväl frukost, lunch som middag för de som så önskar (undantaget Änglamarkens servicehus) boendestöd avser stöd till enskilda som uppenbart behöver hjälp men kanske inte anser sig behöva det, det vill säga främst i ett motiverande syfte. Insatsen syftar till att bryta ett passivt mönster med isolering samt göra det möjligt för den enskilde att delta i samhällslivet (uppmuntran till kontakt med släkt och vänner).

12 Få åldras tillsammans i särskilt boende Från och med 1 november 2012 gäller för äldre par att den sammanboende makan/makan har rätt att flytta med då maken/makan beviljas särskilt boende. Tillämpningsanvisningen gäller i de fall då endast den ena parten har beslut om särskilt boende. Den ena förutsättningen som måste var uppfylld är att makarna har levt helt liv tillsammans och delat allt (2011/12:147 s 13). Makarna ska ha/haft/ gemensam permanent bostad och hushåll samt samma folkbokföringsadress. Den andra förutsättning för rätten att bo samman fortsättningsvis är att båda parterna är överens om detta, vilket måste utredas nogsamt, och att makarna så långt som möjligt är införstådda med vad det innebär. Biståndshandläggaren ska informera makar som vill bo tillsammans om vad det innebär att bli medboende i ett särskilt boende och vad som gäller för den efterlevande, om personen med bistånd inte längre bor kvar. Makarna bör helst besöka åtminstone ett boende innan de tackar ja till ett erbjudet boende. Det är den skäliga levnadsnivån för den som sökt bistånd som prövas. I biståndsbeslutet ska det framgå att hänsyn tagits till bestämmelsen i 4 kap 1 b socialtjänstlagen om att det ingår i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att bo tillsammans med sin make/maka. Det ska också framgå att beslutet kan komma att ändras om den biståndsberättigade inte längre har behov av insatsen. Avslagsgrunder är om makarna inte sammanbott varaktigt innan ansökan och/eller om makarna inte är överens om att sammanbo i det särskilda boendet. Möjligheter för makar att bo tillsammans i en lägenhet finns främst vid: Gruppboende: Södergården, Solglimten samt Hagalidsgården Ålderdomshem: Flodinsgården, Södergården samt Timtalund Servicehus: Samtliga servicehus i staden I händelse av att boende inledningsvis endast kan anvisas för personen med biståndsbeslutet är beslutet endast delvis verkställt. Beslutet är helt verkställt när personen med bistånd anvisats boende där makarna kan sammanbo. Om möjligheten finns bör den som inte har behov av särskilt boende behålla sin ordinarie bostad. Vad gäller makarnas ekonomiska förhållanden är det viktigt att framhålla att det inte utgör någon skillnad från tidigare då makar också betalade dubbla hyror, när endast den ena parten bodde i särskilt boende. Medflyttare som inte väljer att behålla sin bostad kan erbjudas att i samband med inflyttningen registrera sig i Mimers bostadskö till en bostad i ordinärt boende. Om den enskilde med biståndsbeslutet avlider innan sin make/maka kan den medboende ansöka om särskilt boende och om behov därav konstateras får den medboende bo kvar. Dock krävs en demensdiagnos för att kunna bo kvar i ett gruppboende. Finns inte behov av

13 särskilt boende, ålderdomshem eller gruppboende, har den enskilde inte rätt att bo kvar. Inom tre månader efter det att maken med biståndsbeslut om särskilt boende inte bor kvar ska den efterlevande flytta från det särskilda boendet. Den efterlevande återgår till sitt ordinarie boende eller kontaktar Mimer för att lösa den uppkomna situationen. Den medboende maken antas sköta sin livsföring med egen mat och tvätt i boendet på samma sätt som i ordinärt boende. Medboende kan köpa måltids- /tvätt abonnemang till pris som fastställs av respektive utförare/leverantör som ansvarar för driften vid enheten. Abonnemanget betalas direkt till utföraren/leverantören. Om den medboende önskar köpa hushållsnära tjänst från den leverantör som levererar samman tjänster till den biståndsberättigade så kan den medboende använda sig av RUT-avdraget om leverantören är ett privat företag. Är det den kommunala utföraren som är leverantör kan RUT-avdraget inte utnyttjas. Den medboende har inte rätt till hälso- och sjukvårdsinsatser i boendet utan hänvisas till sin vårdcentral. Servicehus Servicehus beviljas inte i de fall ett par söker servicehus och den ene har ett stort omvårdnadsbehov på grund en demenssjukdom och den andra vårdar sin närstående. Istället ges bifall till särskilt boende, gruppboende, och avslag på servicehus med motivering att gruppboende är den boendeform som kan tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Alternativt helt avslag om den enskilde inte bedöms vara i behov av särskilt boende alls i nuläget. Hemtjänst i servicehus Beslut om servicehus kompletteras vid behov av beslut om hemtjänst. Beslutet sätts i timmar och formuleras som dels serviceinsatser, dels omvårdnadsinsatser. Se HEMTJÄNST. Tid beviljas inte för hjälp i matsal eller gemensamhetsutrymmen eftersom det ingår i beslutet om särskilt boende. Tid för skötsel av djur och djurs tillbehör beviljas. Om make/maka flyttat med till servicehus (utan biståndsbeslut) kan denne ansöka om och beviljas hemtjänstinsatser för egen del. Det är boendets personal som utför insatserna. Gruppboende/Ålderdomshem Service och omvårdnad I detta beslut ska ingå de individuella behov, utifrån vad som ingår i beslutet om gruppboende/ålderdomshem, som ska tillgodoses för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå i det särskilda boendet. Beslutet fattas i samband med beslutet om särskilt boende eller senast inom en månad efter inflyttning på särskilt boende. Beslutet tidsbegränsas inte.

14 Om make/maka flyttat med till ålderdomshem/gruppboende (utan biståndsbeslut) kan denne ansöka om och beviljas insatser för egen del. Den medboende beviljas då hemtjänst på samma sätt som i servicehus. Det är boendets personal som utför insatserna. Hjälp till städning beviljas dock inte den medboende, eftersom städning av bostaden ingår i beslutet om särskilt boende gruppboende/ålderdomshem. TRYGGHETSLARM Stationärt larm beviljas den som söker det. Om fler personer i samma hushåll har behov av larm ska varje enskild person ha ett beslut om detta. Beslutet tidsbegränsas inte. Vid inflytt till särskilt boende har den enskilde inte längre rätt till trygghetslarm i det ordinära boendet. Insatsen ska därför avslutas. ÖVRIGT Ansökan om hjälp med snöskottning, sandning, gräsklippning etc som är att definiera som ett fastighetsägaransvar beviljas inte som en insats enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägare har skyldighet att ombesörja detta. Mot bakgrund av detta hänvisas till hushållsnära tjänster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/342-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/342-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-11-23 Dnr: 2015/342-ÄN-004 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Riktlinjer för särskilt boende och korttidsplats

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Diarienr 2016/00376-ÄN 1.3.2 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden 2017-02-21 program policy handlingsplan riktlinje 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Kvalitetsstandard utförare

Kvalitetsstandard utförare Kvalitetsstandard utförare Hemtjänst 2009 09 23 Innehållsförteckning Övergripande...4 Målet med biståndet...4 Utförarens mål...4 För att uppnå kontinuitet...4 Larm...4 Vanligt förekommande insatser med

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning Ansvarig för rutin Ingela Holmström Ut Utfärdat 2016-08-29 Enheten för bistånd- och LSShandläggning Beslutad (av vem och datum) Verksamhetens ledningsgrupp, 2016-09-19 Uppdaterad och Giltig till och version

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Hemtjänst. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON-53/2012.873

Hemtjänst. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON-53/2012.873 Hemtjänst Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON-53/2012.873 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den 14 februari 2012 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 1.

Läs mer

Schabloner för hemtjänsten

Schabloner för hemtjänsten Lidingö 2016-09-29 Schabloner för hemtjänsten Biståndshandläggaren beslutar om insatser. Varje insats har en schablontid med ett spann, där det är schablontiden som styr ersättningen. Det är inte säkert

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2015-09-29. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (9) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (9) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2016:

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2016: Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2016:197-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Förenklad ansökan om vissa biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1

Förenklad ansökan om vissa biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Anvisning till dig som ansöker om hemtjänst genom förenklad ansökan Vallentuna kommun har ett förenklat sätt att ansöka om vissa hemtjänstinsatser vilket innefattar serviceinsatser, trygghetslarm och matabonnemang.

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer