Rapport från Analysgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Analysgruppen"

Transkript

1 Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen M

2 Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling KLK, Tjänsten vakant, fr.o.m 13 april Anneli Forsgren Helena Svensson BUN Rigmor Åstrand-Broberg OMS

3 Analysgruppens roll och funktion Analysgruppen har uppdrag av Ks/Budgetberedningen att sammanställa gemensamma nyckeltal med kvalitet och ekonomi som mått. Gruppen skall se till att man ser kommunen som helhet och tar fram mått för samtliga förvaltningar.

4 KS/Budgetberedningen Nyckeltal Representanter Kvalitets- o utvecklingsgruppen Analysgruppen Representanter Ekonomgruppen

5 Vilka ska vi jämföra oss med? Gislaved (enl beställningen från budgetberedningen) Ljungby (enl beställningen från budgetberedningen) Falkenberg (årets tillväxtkommun 2012) Kungsbacka (sveriges kvalitetskommun 2011, varuproducerande) Piteå (ligger ofta i framkant gällande kvalité, norra delen av Sverige) Varuproducerande kommuner totalt Jönköpings län Riket

6 Vilka år ska vi jämföra? 5 jämförelseår! 2009, vid vissa nyckeltal där vi saknar siffror för , där det finns siffror

7 Förvaltningar där vi tagit fram nyckeltal! Barn- och utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten

8 Var hämtar vi nyckeltal? Vi använder i de flesta fallen Kolada för att plocka fram nyckeltalen. Kvalitetsmåtten är från år 2013/2014 och tidigare Ekonomiska talen från år 2013 och tidigare Svårigheter att kommunerna i vissa fall redovisar på olika sätt och därmed svårt att göra jämförelse De nyckeltal vi använder när vi jämför är ovägda medel, vilket innebär att alla kommuner väger lika tungt.

9 Alla kompletta filer per förvaltning finns på budgethemsidan: I alla filer finns en sammanfattning per förvaltning som visar vilka nyckeltal som avviker från genomsnittet.

10 Förklaringar Hur är Värnamos resultat i förhållande till de grupper/kommuner vi jämför oss med? Bättre Ungefär samma Sämre Ibland har det varit svårt att sätta en färgmarkering för vissa nyckeltal, eftersom det kan handla om ståndpunkt eller ambitionsnivå om man betraktar resultatet som bra eller dåligt. I några fall har vi även utelämnat färgmarkeringen. Resurser bör användas effektivt och således bör kostnaderna vara låga i förhållande till den levererade kvaliteten. För kostnader sätts därför låga värden gröna.

11 Några av bakgrundsfaktorerna R

12 Invånare totalt, antal Antal invånare i Värnamo kommun har från år ökat med 501 invånare, ungefär i paritet med Piteå kommun Värnamo Gislaved Ljungby Falkenberg Kungsbacka Piteå Definition: Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. (kolada.se N01951)

13 Åldersfördelning per kommun, andel (%) 5,9 5,6 6,4 6,5 4,4 5,4 5,9 6,8 6,0 14,8 14,5 16,4 16,7 14,7 16,9 15,5 17,9 17,0 56,1 56,0 55,6 54,4 54,1 56,4 54,9 54,1 54,8 4,7 5,1 5,0 4,6 4,7 4,4 4,8 4,6 4,6 11,6 12,1 10,9 10,8 14,1 10,8 11,8 10,5 11,1 5,8 5,6 5,0 5,6 6,6 5,1 6,0 5,1 5,5 Invånare 80+ Invånare år Invånare år Invånare år Invånare 6-15 år Invånare 1-5 år Födda, antal Värnamo ligger högre än riket och länet av antal invånare år, alltså de i arbetsför ålder. Värnamo har en mindre andel I åldersgruppen i år än riket och dessutom visar annan statistik en svagare ökningstakt. I åldersgruppen 80 + har Värnamo ungefär samma andel som riket och länet. Definition: Åldersfördelning per kommun år 2014.

14 Socioekonomisk sorteringsnyckel, (skala 1-10, 1=låg risk, 10= hög risk) Detta är ett viktigt nyckeltal som utgångsläge för analys i första hand för risken för människor att behöva uppbära ekonomiskt bistånd men även för övrig kommunal service. I nyckeltalet har vägts samman inkomst. och utbildningsnivå samt invånarnas arbetsmarknadsanknytning. Definition: Socioekonomisk sorteringsnyckel, (skala 1-10, 1=låg risk, 10= hög risk). (U31900) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Nyckeln är ett mått på relativ socioekonomisk status. Den socioekonomiska sorteringsnyckeln ger en indikation om den relativa risken för ekonomiskt bistånd i kommunen jämfört med landets kommuner i stort, baserat på invånarnas arbetsmarknadsanknytning, inkomst- och utbildningsnivå. För kommuner i grupp 1 indikeras en relativt låg risk och för kommuner i grupp 10 en relativt hög risk. Källa: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd. (kolada.se U31900)

15 300 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking Här gäller det att ha ett så lågt värde som möjligt. Lågt värde = högt rankad Värnamo kommun är rankad som 44:a av 290 kommuner år 2014, sämre än år 2013 (24:a). Rankningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt, ex på faktorer: service till företagen, tillämpning av lagar och regler, attityder mm Definition: Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av %u201ddet sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen%u201d. Källa: Svenskt Näringsliv (kolada.se U40402)

16 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 82,9 81,3 81,5 81,6 85,9 80,1 81,5 77,8 78, Värnamo ligger över riket och länet gällande antal förvärsarbetande i åldern år Definition: Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med antal invånare i åldern år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). (kolada.se N00914)

17 Skattesats, totalt, (%) 34,00 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 32,38 33,39 32,67 31,92 32,15 32,43 33,06 33,08 32, Värnamo kommun har lägre skattesats totalt än riket och länet. Kommunalskatten för Värnamo kommun exkl. kyrkoavgift uppgår år 2015 till 32,38%. Varav kommunen svarar för 21,12% och landstinget 11,26%. Definition: Skattesats, totalt. Källa: SCB. (N00900)

18 23,00 Skattesats, kommuner i Jönköpings län, (%) Värnamo kommun har lägst skattesats i länet, 21,12 %. 22,50 22,00 21,50 21, ,50 20,00 Definition: Skattesats till kommun. Källa: SCB. (N00901)

19 Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal H

20 Förskola Positivt - Förskola Negativt - Förskola Förhållandevis låga kostnader Högt antal inskrivna barn per årsarbetare Högt antal barn per förskoleavdelning Låg andel legitimerade förskollärare

21 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5, Från att Värnamo kommun legat i paritet med riket har barnantalet ökat markant per årsarbetare det senaste året. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Antal inskrivna i kommunal förskola dividerat med antal årsarbetare kommunal förskola. Avser egen regi. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N11010)

22 Antal barn per förskoleavdelning 20,4 17,4 18,1 17,2 16,3 16,9 15,9 17,2 16, Värnamo ligger högre än alla jämförelsetal förutom Falkenberg och Kungsbacka kommuner. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Antalet inskrivna barn per förskoleavdelning. (Källa: Skolverkets Jämförelsetal)

23 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 55,0 61,8 59,9 60,1 55,9 74,7 66,5 63,8 57, Värnamo kommun har en positiv trend, men vi ligger fortfarande sämst till i jämförelsegrupperna. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N11018)

24 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Här ligger Värnamo kommun i paritet med läns- och rikssnitt. I princip alla kommunerna har en ökande trend vad gäller kostnader per barn Något som påverkar kostnaden per förskolebarn är dels hur många barn som är inskrivna per avdelning och dels hur många avdelningar man har per förskoleenhetet. I Värnamo har vi förhållandevis många förskoleenheter med få avdelningar (i snitt 2 avdelningar per förskola, jämfört med riket som har 3) Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N11008) En ytterligare faktor som påverkar kostnaden är Värnamos höga barnskötarlöner. Snittet för riket är kr/månad och för Värnamo är det kr/månad. OM Värnamo legat på samma snitt som riket vad gäller barnskötarnas löner, hade kostnaden per barn minskat med ca 2000 kr.

25 Fritidshem Positivt - Fritidshem Negativt - Fritidshem Något högre andel personal per elev. Något högre kostnad

26 Grundskola Positivt - Grundskola Hög andel elever som når målen i alla ämnen efter årskurs 9. Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Hög medvetenhet bland elever kring vad som krävs för att nå målen. Negativt - Grundskola Hög andel elever per lärare.

27 ,2 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) 68,8 86,5 77,3 88,2 89,4 76,8 73,3 76,2 Efter att ha ökat i några år har Värnamo minskat andelen godkända elever mellan år 2013 och Vi ligger dock forfarande över rikssnittet Definition: Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris). (kolada.se N15418)

28 Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal 12,2 10,6 11,4 12,7 12,6 11,6 11,3 11,3 11, Värnamo ligger fortfarande sämre än riket, men har minskat något vad gäller antal elever/lärare medan riket har ökat. Skillnaden mellan Värnamo och riket är nu en halv elev per lärare. Omsatt i tjänster är det drygt 12 st. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen (lägeskommun). Övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket. (N15033)

29 Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev Värnamo ligger något under rikssnittet men har en svagt ökande trend, liksom övriga kommuner. Den största kostnadsposten är personalkostnader. Eftersom Värnamo har en lägre lärartäthet än riket så minskar kostnaderna per elev En annan faktor som påverkar kostnaden per elev är storleken på enheter. En kommun med många små enheter har ofta högre kostnader per elev, vilket Värnamo kommun har. Definition: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskoleklass och grundskola dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen (hemkommun). Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB. (N15027)

30 Gymnasieskola Positivt - Gymnasieskola Negativt - Gymnasieskola Hög andel elever som är behöriga till högskolestudier och som går vidare till högre studier. Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Låg andel elever som fullföljer sin utbildning inom tre år.

31 ,3 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 82,6 87,1 79,4 82,2 86,1 83,0 82,0 80, Medan övriga kommuner fortsatt trenden uppåt har Värnamos trend vikit nedåt istället. Vi ligger nu sämst till bland jämförda kommuner. I Värnamo har man valt att erbjuda elever som inte klarat alla kurser, att läsa in kursen under höstterminen. Alternativet hade varit att få underkänt och läst in kursen på nytt på KomVux. Observera att talet gäller folkbokförda elever och inte bara de elever som går på Finnvedens Gymnasium. Definition: Mäts som andelen (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av tre läsår. Källa: SCB (N17400)

32 ,4 Antal elever per lärare i kommunala gymnasieskolor 13,0 11,4 10,3 11,4 11,6 12,2 10,2 12, Antalet elever per lärare har minskat något i Värnamo. En effekt av detta är att kostnaderna per elev ökar. De flesta kommunerna har ökat medan rikssnittet ligger still. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Statistiken visar hur många elever per lärare som finns i kommunala gymnasieskolor Källa: Skolverkets Jämförelsetal

33 Kostnad för kommunal gymnasieskola kr/elev Alla kommuner har en ökande kostnadstrend. Detta skulle kunna härledas till den gymnasiereform som genomfördes 2011 (Gy11) vilken innebar att gamla program skulle fasas ut och nya startas. Trenden 2011 var att fler elever sökte högskoleförberedande program, vilket innebar att de kostsammare yrkesprogrammen startade, men med mindre elevgrupper. Också den faktorn att antalet gymnasieelever på FiGy har minskat gör att kostnaden per elev ökar. En faktor som minskar kostnaderna är att Figy har förhållandevis många elever på studieförberedande program, vilka är billigare att genomföra än yrkesprogrammen. Definition: Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, skolmåltider, elevvård, undervisning, läromedel, övriga kostnader. Källa: SCB. (kolada.se N17007)

34 Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) 81,9 79,6 72,5 71,2 64,3 86,1 54,5 47,1 41, Värnamo har en hög andel elever i den egna gymnasieskolan. Kommuner med få friskolor tenderar att ha hög andel elever i kommunens egna skolor. De flesta kommunerna har en minskande trend medan Värnamo har haft en svagt ökande. I och med John Bauer gymnasiets nedläggning 2013 är ökningen nu stor. Detta är samma siffror som förra året, då statistiken för 2014 kommer v Definition: Andel av alla i kommunen folkbokförda elever som gick i gymnasieskola i skolor belägna i kommunen med kommunal huvudman. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket. (kolada.se N17895)

35 Kulturförvaltningennyckeltal Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnader för biblioteksverksamheten och den allmänna kulturverksamheten sammantaget Bra öppettider Lägre antal aktiva låntagare M

36 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv Värnamo ligger under rikssnittet och har en nedåtgående trend som dock planar ut lite till Inför huvudbibliotekets flytt till Gummifabriken bör trenden kunna förändras positivt Definition: Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, dividerat med Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. (kolada. se N09809)

37 ,9 Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år 78,4 19,5 81,6 21,1 87,2 28,8 44,8 40, Värnamo ligger högre än riket och har en positiv trend, men kopplingen till antalet barnbokslån och lån i övrigt verkar svag. Ljungby och Kungsbacka kommuner har få aktiviteter men fler lån/invånare och fler aktiva låntagare. Det nationella uppdraget för biblioteken är att stimulera läsningen för barn och unga framförallt. Definition: Antal aktiviteter för barn och unga dividerat med antal invånare 0-20 år 31/12, dividerat med Källa: Kungliga biblioteket och SCB. (kolada. se N09805)

38 ,9 Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år 22,2 30,6 29,3 23,7 31,3 17,5 20,5 19, Värnamo ligger ungefär i paritet med riket men har en starkare negativ trend. Värnamo har minskat mest sedan 2009, av de jämförda kommunerna. Siffran inkluderar de lån som görs via Skolservice, där lärare lånar böcker till klasser Definition: Antal barnbokslån under året dividerat med antal barn 0-14 år 31/12. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. (kolada.se N09811)

39 Nettokostnad bibliotek och allmän kulturverksamhet, kr/inv Nettokostnad för bibliotek och allmän kulturverksamhet har vi lagt ihop till en bild pga att kommunerna verkar ha redovisat på lite olika sätt. Här ligger vi lägre i kostnader än riket och även jämfört med en del av de övriga Definition: Nettokostnad för allmän kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för museiverksamhet redovisas här. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N09025) samt Nettokostnad för bibliotek, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader/intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Allmänkulturell verksamhet som sker i bibliotekets regi såsom utställningar, teater etc. har förts in på Allmän kulturverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. (kolada.se N09026)

40 Tack för oss!

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Verksamhetsnyckeltal Övergripande verksamhet 40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun Benchmarking norra Bohuslän 0 Årsredovisning Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson Årsredovisning 0 Munkedals kommun Pulkaåkning på Lilla Holmevatten Kynnefjäll Foto: Kjell

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Rapport från nätverket 3KV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner) Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan 2006-2007 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2009

Rapport Benchmarking. norra Bohuslän 2009 Rapport Benchmarking norra Bohuslän 29 Rapport Benchmarking i norra Bohuslän år 29 Innehållsförteckning Inledning... 2 Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Måttbandet mäter. Förskolan. Rapport 1

Måttbandet mäter. Förskolan. Rapport 1 Måttbandet mäter Förskolan Rapport 1 Deltagande kommuner: Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå,, Sundsvall, Umeå och Östersund Nätverket är en del av Jämförelseprojektet (www.jamforelse.se) Datum: 2010-03-05

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer