Tranås kommuns ledningsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tranås kommuns ledningsmodell"

Transkript

1 Tranås kommuns ledningsmodell GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR MÅL & KVALITET LEDNING & STYRNING ANSVAR & ROLLER STYRDOKUMENT TRANÅS KOMMUN

2 LEDNING & STYRNING GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR MÅL & KVALITET ANSVAR & ROLLER STYRDOKUMENT INLEDNING 2 Syfte 2 Sammanfattning 2 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 3 Grafisk bild Ledningsmodell 3 Demokrati 4 Värdegrund Ledstjärnan 4 Ständiga förbättringar 4 Samspel samverkan 4 MTV Miljö Tillväxt Välbefinnande 4 Lagstiftning 4 ANSVAR OCH ROLLER 5 Reglemente och delegationsordning 5 Tydlig målkedja Beställning och leveransåtagande 5 Vem gör vad? 5 Förtroendevalda VAD och NÄR 6 Medarbetare HUR och VEM 6 Koncernledningsgrupp 6 STYRDOKUMENT 7 Styrdokument fastställda av kommunfullmäktige 7 Styrdokument fastställda av nämnd och kommunstyrelse 7 Styrdokument fastställda av verksamhetsorganisationen 8 STYRNING MÅL FÖR KVALITET OCH EKONOMI 9 Styrkort 9 Ekonomi 9 Resursfördelningssystem 9 Uppföljning 9 Systematiskt kvalitetsarbete 9 Synpunkter och klagomålshantering 10 Internkontroll Kvalitetskontrollplan 10 Revision 10 1

3 Inledning Detta dokument beskriver Tranås kommuns ledningsmodell som visar hur verksamheterna ska styras för att uppnå uppsatta mål. Ledningsmodellen i sig är neutral och ska fungera över tid oavsett den politiska majoriteten. Det är vad man fyller styrdokumenten med (t ex Utvecklingsstrategin) som speglar den rådande politiska viljeinriktningen. Modellen är ramverket som ska säkerställa att strategierna genomförs. Processerna för hur detta praktiskt samordnas och dokumenteras i hela organisationen kommer utformas i ett databaserat styr- och ledningssystem. I början av varje mandatperiod revideras den politiska beställningen till kommunens verksam heter. Detta dokumenteras i kommunens Utvecklingsstrategi och målen formuleras i styrkorten. Syfte Huvudsyften med en ledningsmodell är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen efterlevs i verksamheten och att de politiska målen uppfylls samt att kommuninvånarnas skattepengar används på bästa tänkbara sätt. SAMMANFATTNING Grundförutsättningar Genom en tydlig ledningsmodell med demokratin och värdegrunden Ledstjärnan som grund ska den politiska viljeinriktningen uppfyllas och rollfördelningen mellan politik och verksamhet klargöras. Vidare ska samverkan, hänsyn till miljö, välbefinnande och tillväxt genomsyra verksamheten. Ansvar och roller Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fastställer kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och roller i reglementet. Delegationsordningen fastställer var ett delegerat beslut ska tas. Koncernledningen, som består av medarbetare i ledande ställning styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga den politiska nivåns strategiska mål. Styrdokument Kommunens styrdokument finns i tre nivåer: Kommunfullmäktige Nämnder (gäller även kommunstyrelsen) Verksamheten (förvaltningar) Kommunfullmäktige beslutar och fastställer övergripande mål och riktlinjer samt gemensamma policys som speglar en politisk vilja och är av stor vikt och/eller övergripande karaktär. Nämnderna fastställer program och riktlinjer. Förvaltningarna fastställer planer och regler. Mål & Kvalitet Med hjälp av styrkort, systematiskt kvalitetsarbete inklusive synpunkts- och klagomålshantering och en utvecklad intern kontroll och uppföljning ska en effektiv verksamhet med god ekonomisk hushållning uppnås. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 2

4 Grundförutsättningar LEDN & STYR GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR STYRNING & MÅL VISION Tranås kommun ska vara en framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv. En attraktiv och trygg kommun att bo i, verka och besöka. Politisk styrning Förtroendevalda Ledningsmodell Styrdokument Strategi/Policy Program/Riktlinjer Plan/Regler Ansvar & Roller Reglemente Delegation Delegation Genomförande Medarbetare Mål Kvalitet Styrkort Styrkort Styrkort Styrkort/Individuella mål Aktivitet Process/Handbok Rutin/Checklista Delegation/ Verkställighet Kunden Medborgare Ledningsmodellen bygger på målstyrning av verksamheten och en strävan efter att leverera bästa möjliga kvalitet till kunden i förhållande till insatta resurser. Det förutsätter tydliga och mätbara resultat- och kvalitetsmål. I ledningsmodellen kopplas kvalitetsarbetet till de ekonomiska förutsättningarna genom att vi: får förståelse för helheten då beslut kan leda till konsekvenser i de olika delarna Respekt löser uppgifterna och redovisar hur väl resurserna använts Ansvar arbetar med ständiga förbättringar och kontinuerlig omvärldsbevakning Kreativitet sätter fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Tydlighet GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Demokrati, Lagstiftning Värdegrund Ledstjärna RAKT Medarbetarskap RAKT Ledarskap MTV: Miljö Tillväxt Välbefinnande, Ständiga förbättringar, Samspel/samverkan 3

5 ANSVAR & ROLLER ING NING STYRDOKUMENT Demokrati Sverige har ett demokratiskt statsskick. Detta slås fast i grundlagarna och framgår tydligast i Regeringsformens första paragraf: All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. Tranås kommun styrs av förtroendevalda politiker som valts direkt av medborgarna. Den direktvalda politiska församlingen är kommunfullmäktige. Kommunens utveckling ska bygga på god insyn och hög delaktighet i såväl beslutsprocess som genomförande. Värdegrund Ledstjärnan Ledningsmodellen vilar på Tranås kommuns värdegrund, Ledstjärnan. Värdegrunden omfattar både förtroendevalda och medarbetare och ska genomsyra hela organisationen. Var och en vet sin roll och vet vilka hon eller han är till för. Med gemensamma krafter verkar vi utifrån ett medborgar- och kundfokus och bygger en kommun för framtiden. I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Vår ledstjärna beskriver vad vi ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för och representerar, det vi vill vara kända för. Vår Ledstjärna lyser stark av kraften från våra gemensamma värdeord; Respekt Ansvar Kreativitet Tydlighet (RAKT) För att kommunen ska nå framgång ställs stora krav på engagemang hos förtroendevalda och medarbetare. I strävan att tydliggöra vår gemensamma värdegrund har vi inom Tranås kommun arbetat fram RAKT-ledarskap och RAKT-medarbetarskap. Ständiga förbättringar Ledningsmodellen bygger på tanken om en lärande organisation. Både RAKT-ledarskap och RAKTmedarbetarskap ligger som grund när verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar. I praktiken betyder det att arbetet planeras, genomförs, utvärderas och följs upp i många små förbättringssteg i en integrerad och ständigt pågående lärprocess där målet är att: leverera bästa möjliga kvalitet till kunden i förhållande till insatta resurser => öka effektiviteten skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna => vara en attraktiv arbetsgivare Samspel samverkan Genom ett samspel mellan arbetsgivare och medarbetare skapas bättre verksamhet. Kommunen har genom kollektivavtal och styrdokument upprättat spelregler för hur detta ska utformas. Chefen ska en gång per år tillsammans med medarbetaren genomföra medarbetar- och lönesamtal, varvid det gångna året utvärderas och man planerar utveckling framåt och sätter individuella mål. Chefer ska kontinuerligt under året genomföra arbetsplatsträffar med arbetslaget för att utveckla, följa upp och skapa en bra verksamhet och arbetsmiljö. Samverkan avseende den grundläggande förhandlings- och infomationsskyldigheten är reglerad i kommunstyrelsens delegation. MTV Miljö Tillväxt Välbefinnande För att uppnå en hållbar utveckling arbetar Tranås kommun utifrån modellen att alla aktiviteter ska bedömas ur tre perspektiv miljö, välbefinnande och tillväxt. I princip innebär det att alla projekt ska ha positiva effekter eller vara neutrala utifrån samtliga tre perspektiv. Lagstiftning Gällande lagstiftning ska följas i alla verksamheter. I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 4

6 Ansvar och roller Allt kommunalt beslutsfattande utgår från kommunfullmäktige och förs vidare till kommunstyrelsen eller berörd nämnd enligt reglementet eller enligt särskilt beslut av fullmäktige. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för all verksamhet. Politiker (förtroendevalda) och medarbetare har olika roller i styrningen. Det är viktigt att var och en är medveten om sin roll och införstådd med vad rollen inrymmer för att styrningen ska fungera bra och bli effektiv. Vi skiljer på politisk nivå och verksamhetsnivå. Dessa har olika frågor att ansvara för och arbeta med. Reglemente och delegationsordning Reglementet Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet, arbetsformer, organisation samt ansvar och roller i reglementet. I reglementet fördelas även ansvaret i den politiska beslutsorganisationen. Delegationsordningen Med utgångspunkt från reglementet fördelar kommunstyrelsen och nämnderna beslutanderätten inom sina respektive ansvarsområden genom sin delegationsordning. Genom denna och genom enskilda beslut fördelas sedan uppgifterna vidare ut till beredningar, enskilda förtroendevalda, eller medarbetare. Delegering innebär att det är uppgiften som delegeras inte ansvar. Förslag till reglemente upprättas av nämnderna och fastställs av kommunfullmäktige. Tydlig målkedja Beställning, leveransåtagande och aktiviteter Sambandet mellan förtroendevalda och medarbetare kan beskrivas som en kedja, där kommunfullmäktige fastställer mål (beställning). Fullmäktige anger VAD kommunen ska uppnå och NÄR målet ska vara uppnått. I vissa fall förtydligas detta med VARFÖR det ska uppnås. För att följa upp beställningen används styrkort. Leveransåtagandet är en konkretisering av målen (beställningen) för varje specifik verksamhet. Leveransåtagandet beslutas av kommunstyrelse och nämnder och beskriver VAD verksamheten ska uppnå och NÄR det ska vara genomfört. Aktiviteter beskriver vad man i verksamheten tänker göra rent konkret för att fullfölja leveransåtagandet. Det handlar om HUR och VEM som i praktiken ska hantera uppdraget. Alla länkar i kedjan har ett ansvar. Verksamheten ansvarar för en kontinuerlig dialog med de förtroendevalda och för att den röda tråden från Utvecklingsstrategi till fullmäktiges mål (beställning) och kommunstyrelsens/nämndens Leveransåtagande blir känd i hela organisationen. Verksamheten utformar sedan de Aktiviteter som krävs för att hela kedjan ska kunna fullföljas. Vem gör vad? För att kommunen ska fungera effektivt krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och medarbetare. Hur väl än roller, ansvar och uppgifter är definierade, kan det ändå uppstå tveksamheter. När sådana uppkommer är det viktigt att följa värdegrunden och visa respekt för de olika rollernas perspektiv: å ena sidan politikens värderingar, å andra sidan medarbetarnas professionalism/kunskap. Det handlar alltså om ett samspel mellan människor och roller grundat på ömsesidigt förtroende. Dialog, regelbundna möten och lärande samtal är verktyg som leder till ökad förståelse för varandras uppgifter, ansvar och roller. Rollfördelningen kan knappast detaljbeskrivas utan måste utformas i dialog mellan de personer som innehar rollerna. Förtroendevalda och koncernledningsgruppens medarbetare planerar regelbundna träffar, exempelvis Ledningsdagen som genomförs årligen, för att hitta ett bra samspel mellan den politiska ledningen och koncernledningen, vilken ansvarar för verksamheterna. Genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när/varför och hur/vem/vilka går det att tydliggöra ansvar och befogenheter. Ansvar för alla roller och uppdrag ska vara tydliga, kända och respekterade. Ansvar och roller beskrivs i Reglementen och Delegationsordning som fastställs av fullmäktige respektive nämnder. För att kunna förvalta medborgarnas förtroende är det var och ens ansvar att bidra till en förtroendefull dialog på alla nivåer. STYRNING & MÅL LEDN & STYR GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 5

7 ANSVAR & ROLLER ING NING STYRDOKUMENT Förtroendevalda VAD och NÄR Ytterst är det kommunallagen som reglerar vad förtroendevalda har för skyldigheter och befogenheter, liksom vad de får och inte får delegera. Det handlar om de strategiska frågorna VAD och NÄR och om målinriktning, omfattning och kvalitet. Värdegrunden och Utvecklingsstrategin beskriver detta i konkreta termer så att kommunens invånare vet vad de kan förvänta sig av de förtroendevalda och av den verksamhet som medborgarna gemensamt finansierar. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun och har det övergripande ansvaret för ekonomi och kvalitativa frågor. Förutom att besluta i stora och viktiga principiella frågor fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för hela verksamheten. Dessutom är det ett forum för politisk debatt. Medarbetarna ansvarar för det kvantitativa och kvalitativa innehållet i uppdragen inom givna ekonomiska ramar. I ansvaret ingår att tidigt signalera om uppdragen av någon orsak inte kan fullföljas. Vidare ansvarar medarbetarna för att Tranås kommuns ledstjärna tillämpas och efterlevs. Koncernledningsgrupp Koncernledningsgruppen styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga kommunens värdegrund, utvecklingsstrategi och policys. Gruppen leds av kommunchefen samt medarbetare i ledande ställning i kommunen och dess bolag kommunkoncernen. Utvecklings- och förändringsarbetet drivs av koncernledningsgruppen. Nämnder Nämnderna och kommunstyrelsen fullgör, på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunens uppgifter inom de olika specialområdena. Rollen som förtroendevald Förtroendevalda ger direktiv, motiverar och säkerställer att beslutade uppdrag fullföljs genom uppföljning, utvärdering och kontroll. Vidare ser de till att uppdragen redovisas ur kvantitativt och kvalitativt perspektiv inom angiven tidsram. I rollen som förtroendevald ingår att föra en kontinuerlig dialog med verksamhetsansvariga för respektive område. De förtroendevalda handhar i huvudsak övergripande och strategiska frågor i ett längre tidsperspektiv, medan verksamhetsansvariga och deras medarbetare överlåts att lösa detaljerna. Medarbetare HUR och VEM Medarbetarna ansvarar för det praktiska arbetet och verkställer beslut. Det åligger dem att beskriva HUR uppdraget ska utföras och VEM/VILKA som ska genomföra det. De har ett professionellt förhållningssätt till uppdragen och utarbetar välunderbyggda underlag för beslut och uppföljning, utvärdering och kontroll. Vad Hur Politisk nivå Kommunalfullmäktige Kommunstyrelse Nämnd När Verksamhetsnivå Vem Det är var och ens ansvar att bidra till en förtroendefull dialog på alla nivåer för att förvalta medborgarnas förtroende. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 6

8 & MÅSTYR L & KVALITET Styrdokument All uppföljning och planering ska ske mot styrdokument. Det finns tre nivåer för styrdokument. På kommunfullmäktigenivå formuleras målen i huvudsak som något att sträva mot: en vision, framtidsbild, etc. På nämndsnivå formuleras målen i huvudsak som förväntad produktivitet och effektivitet, d.v.s. vad som ska uppnås avseende volym och kvalitet per insatt resurs. I verksamhetsorganisa tionen formuleras i huvudsak produktionsmål (i första hand resurser och aktiviteter) för verksamheten med en direkt koppling till effektmålen. För att säkerställa en bred förankring bland förtroendevalda och medarbetare finns det ett par grundregler som gäller vid utformning/upprättande av styrdokument. Dokumenten ska präglas av: enkelhet, tydlighet och kommunicerbarhet en tydlig uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå att de är förenliga med överordnade dokument att de är konkreta Styrdokument fastställda av kommunfullmäktige Strategi Strategier bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten ska ha. Utvecklingsstrategin är det mest översiktliga och överordnade dokumentet. Det pekar ut vägval och långsiktiga mål och ger ledning och anger prioriteringar. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa ska fastställas så snart som möjligt efter det att den nya kommunfullmäktigeförsamlingen tillträtt. Övergripande mål och riktlinjer fastställs i utvecklingsstrategin, som är ett politiskt dokument. Snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor är det ett strategiskt grunddokument för mandatperioden och anger förhållningssätt i vissa principiella frågor. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och tar initiativ till förändringar under mandatperioden. Policy Vissa ställningstaganden, som inte vilar på samma strategiska grund som övergripande mål och riktlinjer, men som speglar en politisk ambition och är av stor vikt och övergripande karaktär, ska också fastställas av kommunfullmäktige. Dessa benämns policyer och utgör viktiga komplement till de övergripande mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. En policy kännetecknas av att den i huvudsak riktar sig internt och att den utvecklar eller förtydligar de ambitioner som övergripande mål och riktlinjer uttrycker. Förslag till policyer upprättas av kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige och fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för uppföljning och tar initiativ till förändringar. Styrdokument fastställda av nämnd eller kommunstyrelse Program och riktlinjer Program och riktlinjer är politiska styrinstrument. De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer är i huvudsak av övergripande karaktär. Därför upprättar nämnder och kommunstyrelsen program och riktlinjer som på ett konkret sätt anger VAD som ska åstadkommas och NÄR i tiden det ska ske. Program och riktlinjer fungerar som uppdrag/beställning till verksamhetsorganisationen och fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att försäkra sig om att nämndernas program och riktlinjer innehåller vad som krävs för att fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat i strategier och policyer. Kommunstyrelsen kan också fastställa egna program och riktlinjer. 7

9 NING STYRDOKUMENT Styrdokument fastställda av verksamhetsorganisationen Planer och regler När förvaltningschefen får ett uppdrag i form av program och riktlinjer från en nämnd innehåller dessa en redovisning av VAD som ska uppnås och NÄR i tiden detta ska ske. Förvaltningschefen upprättar planer och regler för att beskriva HUR detta ska uppnås och VEM som ska utföra det. Planer och regler innehåller beskrivning med koppling till styrtal och nyckeltal. Handböcker, rutiner och checklistor Verksamheten fastställer hur processerna ska genomföras samt upprättar handböcker, rutiner och checklistor för att kvalitetssäkra och systematisera det dagliga arbetet. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 8

10 & MÅSTYR L & KVALITET Styrning Mål för kvalitet och ekonomi Styrning innebär att leda en verksamhet mot uppsatta mål utan att i detalj fastställa hur vägen dit ska se ut. Tranås kommun arbetar med balanserad styrning vilket innebär att kund-, utveckling-, kvalitet-, medarbetar- och ekonomiperspektiv ska sammanflätas i styrningen. Mål ska sättas utifrån att de kan uppnås med tilldelade resurser. Styrkort Tranås kommunkoncern har valt styrkort som modell för målstyrning. Styrkorten innehåller strategi, vision, framgångsfaktorer, övergripande aktiviteter och styrtal (mål). Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder upprättar styrkort för sina åtaganden. Styrkorten upprättas för en mandatperiod i taget. I styrkorten får förvaltningen den politiska beställningen på vad som är viktigast att fokusera på under mandatperioden. Kommunfullmäktiges beställning framgår av utvecklingsstrategin. Den bryts ned till specifika styrtal (mål) för fullmäktige, styrelser, nämnder och verksamheter. Styrtalen ska vara mätbara och påverkbara under mandatperioden och ska främst fokusera på kvalitet. Varje chef upprättar därefter tillsammans med medarbetarna styrkort för sin verksamhet. Verksamheternas styrtal bryts ner i aktiviteter där medarbetarna utses som ansvariga. För att få den röda tråden och se sambandet mellan styrtalen i fullmäktige och medarbetarnas aktiviteter är visualisering en förutsättning för att alla förtroendevalda och medarbetare ska förstå sina roller och delta i utvecklingen. Visualiseringen sker i ett styr- och ledningssystem. Ekonomi Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning över tid ligger till grund för hur ekonomin ska hanteras. Detta är viktigt eftersom det är det som skapar utvecklingsmöjligheter och utrymme för kvalitetsförbättringar. Tranås kommun tillämpar tvåårsbudget vilket innebär att budget för år 2015 beslutas i fullmäktige under 2013 detta för att skapa möjlighet att arbeta långsiktigt med ekonomi. Varje nämnd får även ta med över- och underskott till nästkommande år och har möjlighet att redovisa en budget i balans inom en tvåårsperiod. Målet är att varje nämnd redovisar en procent i överskott vilket ska motsvara en budget för oförutsedda kostnader. Nämnden har ansvar för att besluta vad som krävs för att nå en budget i balans medan verksamheterna tar ansvar för hur detta ska ske. Resursfördelningssystem Vid fördelning av resurser är utgångspunkten föregående års budget. Justeringar görs därefter för: löne- och kostnadsökningar befolkningsutveckling justering för att nå kommunfullmäktiges resultatmål politiska prioriteringar Uppföljning Med uppföljning och utvärdering avses regelmässig, kontinuerlig insamling av data som registreras och sammanställs. Den kontinuerliga uppföljningens syfte är att återkoppla till den politiska nivån om hur det går och om målen nås. Uppföljningen ska därför ge signaler som kan komma att innebära förändringar i kommande mål och budget. Styrtal och ekonomi följs upp fem gånger per år och redovisas i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder samt på kommunens hemsida och i central samverkan. Utöver detta följer kommunfullmäktige och kommunstyrelsen årligen upp nämndernas aktiviteter för att nå styrtalen. Särskilda möten med förtroendevalda och medarbetare sker även vad gäller ekonomisk uppföljning och framtagande av budget. Systematiskt kvalitetsarbete Utvärdering av kvalitetsarbetet sker med hjälp av olika kvalitetsjämförelser, riskanalyser, avvikelsehantering och undersökningar som görs externt och internt. Dessa bildar underlag för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med ständiga förbättringar samt ger en indikation på framtida styrtal i verksamheten. En sammanställning av kvalitetsjämförelser och nyckeltal avseende kommunens verksamheter presenteras i en årlig rapport för förtroendevalda, medarbetare, kunder och medborgare. 9

11 NING STYRDOKUMENT Synpunkts- och klagomålshantering För att kunna bedöma om verksamheterna fungerar på ett önskvärt sätt är det viktigt att få in synpunkter från kunderna. Synpunktshanteringen syftar till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Synpunkter på verksamheterna kan lämnas via kommunens hemsida. Verksamheterna följer upp och besvarar synpunkterna kontinuerligt. Årligen sker en sammanställning av inkomna synpunkter. Internkontroll - Kvalitetskontrollplan Det främsta syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar och föreskrifter. Kommunens internkontrollarbete styrs utifrån antaget internkontrollreglemente som kallas Kvalitetskontrollplan. Aktiviteter beslutas och följs upp årligen för varje nämnd och verksamhet enligt reglementet. Enligt kommunallagen är det nämnderna som ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Revision Granskningen av kommunens verksamheter avseende kvalitet och ekonomi sker både externt och internt. Externa revisorer granskar mål och resultat två gånger per år i samband med delårs- och årsbokslut. Interna revisorer (lekmannarevisorer) granskar kommunens verksamheter löpande genom samtal och riktade granskningar för att kontrollera att verksamheten arbetar med och levererar i enlighet med kommunfullmäktiges beställning och mål. Revisionen ska även försäkra sig om att verksamheten arbetar effektivt och utvärdera om det finns en tillräcklig intern kontroll. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 10

12 TRANÅS KOMMUN Tranås kommun Tranås tfn fax

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument

Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument SID 1(12) Riktlinjer för Helsingborgs stads styrdokument Begreppsdefinitioner och beslutshierarki PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument

RIKTLINJER. Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument RIKTLINJER Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument Diarienummer: KS/2014:225 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy Riktlinje Regler Riktlinjer för styrdokument Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 9 november 2016 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig verksamhet: Strategisk

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer