Tranås kommuns ledningsmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tranås kommuns ledningsmodell"

Transkript

1 Tranås kommuns ledningsmodell GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR MÅL & KVALITET LEDNING & STYRNING ANSVAR & ROLLER STYRDOKUMENT TRANÅS KOMMUN

2 LEDNING & STYRNING GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR MÅL & KVALITET ANSVAR & ROLLER STYRDOKUMENT INLEDNING 2 Syfte 2 Sammanfattning 2 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 3 Grafisk bild Ledningsmodell 3 Demokrati 4 Värdegrund Ledstjärnan 4 Ständiga förbättringar 4 Samspel samverkan 4 MTV Miljö Tillväxt Välbefinnande 4 Lagstiftning 4 ANSVAR OCH ROLLER 5 Reglemente och delegationsordning 5 Tydlig målkedja Beställning och leveransåtagande 5 Vem gör vad? 5 Förtroendevalda VAD och NÄR 6 Medarbetare HUR och VEM 6 Koncernledningsgrupp 6 STYRDOKUMENT 7 Styrdokument fastställda av kommunfullmäktige 7 Styrdokument fastställda av nämnd och kommunstyrelse 7 Styrdokument fastställda av verksamhetsorganisationen 8 STYRNING MÅL FÖR KVALITET OCH EKONOMI 9 Styrkort 9 Ekonomi 9 Resursfördelningssystem 9 Uppföljning 9 Systematiskt kvalitetsarbete 9 Synpunkter och klagomålshantering 10 Internkontroll Kvalitetskontrollplan 10 Revision 10 1

3 Inledning Detta dokument beskriver Tranås kommuns ledningsmodell som visar hur verksamheterna ska styras för att uppnå uppsatta mål. Ledningsmodellen i sig är neutral och ska fungera över tid oavsett den politiska majoriteten. Det är vad man fyller styrdokumenten med (t ex Utvecklingsstrategin) som speglar den rådande politiska viljeinriktningen. Modellen är ramverket som ska säkerställa att strategierna genomförs. Processerna för hur detta praktiskt samordnas och dokumenteras i hela organisationen kommer utformas i ett databaserat styr- och ledningssystem. I början av varje mandatperiod revideras den politiska beställningen till kommunens verksam heter. Detta dokumenteras i kommunens Utvecklingsstrategi och målen formuleras i styrkorten. Syfte Huvudsyften med en ledningsmodell är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen efterlevs i verksamheten och att de politiska målen uppfylls samt att kommuninvånarnas skattepengar används på bästa tänkbara sätt. SAMMANFATTNING Grundförutsättningar Genom en tydlig ledningsmodell med demokratin och värdegrunden Ledstjärnan som grund ska den politiska viljeinriktningen uppfyllas och rollfördelningen mellan politik och verksamhet klargöras. Vidare ska samverkan, hänsyn till miljö, välbefinnande och tillväxt genomsyra verksamheten. Ansvar och roller Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fastställer kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och roller i reglementet. Delegationsordningen fastställer var ett delegerat beslut ska tas. Koncernledningen, som består av medarbetare i ledande ställning styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga den politiska nivåns strategiska mål. Styrdokument Kommunens styrdokument finns i tre nivåer: Kommunfullmäktige Nämnder (gäller även kommunstyrelsen) Verksamheten (förvaltningar) Kommunfullmäktige beslutar och fastställer övergripande mål och riktlinjer samt gemensamma policys som speglar en politisk vilja och är av stor vikt och/eller övergripande karaktär. Nämnderna fastställer program och riktlinjer. Förvaltningarna fastställer planer och regler. Mål & Kvalitet Med hjälp av styrkort, systematiskt kvalitetsarbete inklusive synpunkts- och klagomålshantering och en utvecklad intern kontroll och uppföljning ska en effektiv verksamhet med god ekonomisk hushållning uppnås. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 2

4 Grundförutsättningar LEDN & STYR GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR STYRNING & MÅL VISION Tranås kommun ska vara en framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv. En attraktiv och trygg kommun att bo i, verka och besöka. Politisk styrning Förtroendevalda Ledningsmodell Styrdokument Strategi/Policy Program/Riktlinjer Plan/Regler Ansvar & Roller Reglemente Delegation Delegation Genomförande Medarbetare Mål Kvalitet Styrkort Styrkort Styrkort Styrkort/Individuella mål Aktivitet Process/Handbok Rutin/Checklista Delegation/ Verkställighet Kunden Medborgare Ledningsmodellen bygger på målstyrning av verksamheten och en strävan efter att leverera bästa möjliga kvalitet till kunden i förhållande till insatta resurser. Det förutsätter tydliga och mätbara resultat- och kvalitetsmål. I ledningsmodellen kopplas kvalitetsarbetet till de ekonomiska förutsättningarna genom att vi: får förståelse för helheten då beslut kan leda till konsekvenser i de olika delarna Respekt löser uppgifterna och redovisar hur väl resurserna använts Ansvar arbetar med ständiga förbättringar och kontinuerlig omvärldsbevakning Kreativitet sätter fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Tydlighet GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Demokrati, Lagstiftning Värdegrund Ledstjärna RAKT Medarbetarskap RAKT Ledarskap MTV: Miljö Tillväxt Välbefinnande, Ständiga förbättringar, Samspel/samverkan 3

5 ANSVAR & ROLLER ING NING STYRDOKUMENT Demokrati Sverige har ett demokratiskt statsskick. Detta slås fast i grundlagarna och framgår tydligast i Regeringsformens första paragraf: All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. Tranås kommun styrs av förtroendevalda politiker som valts direkt av medborgarna. Den direktvalda politiska församlingen är kommunfullmäktige. Kommunens utveckling ska bygga på god insyn och hög delaktighet i såväl beslutsprocess som genomförande. Värdegrund Ledstjärnan Ledningsmodellen vilar på Tranås kommuns värdegrund, Ledstjärnan. Värdegrunden omfattar både förtroendevalda och medarbetare och ska genomsyra hela organisationen. Var och en vet sin roll och vet vilka hon eller han är till för. Med gemensamma krafter verkar vi utifrån ett medborgar- och kundfokus och bygger en kommun för framtiden. I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Vår ledstjärna beskriver vad vi ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för och representerar, det vi vill vara kända för. Vår Ledstjärna lyser stark av kraften från våra gemensamma värdeord; Respekt Ansvar Kreativitet Tydlighet (RAKT) För att kommunen ska nå framgång ställs stora krav på engagemang hos förtroendevalda och medarbetare. I strävan att tydliggöra vår gemensamma värdegrund har vi inom Tranås kommun arbetat fram RAKT-ledarskap och RAKT-medarbetarskap. Ständiga förbättringar Ledningsmodellen bygger på tanken om en lärande organisation. Både RAKT-ledarskap och RAKTmedarbetarskap ligger som grund när verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar. I praktiken betyder det att arbetet planeras, genomförs, utvärderas och följs upp i många små förbättringssteg i en integrerad och ständigt pågående lärprocess där målet är att: leverera bästa möjliga kvalitet till kunden i förhållande till insatta resurser => öka effektiviteten skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna => vara en attraktiv arbetsgivare Samspel samverkan Genom ett samspel mellan arbetsgivare och medarbetare skapas bättre verksamhet. Kommunen har genom kollektivavtal och styrdokument upprättat spelregler för hur detta ska utformas. Chefen ska en gång per år tillsammans med medarbetaren genomföra medarbetar- och lönesamtal, varvid det gångna året utvärderas och man planerar utveckling framåt och sätter individuella mål. Chefer ska kontinuerligt under året genomföra arbetsplatsträffar med arbetslaget för att utveckla, följa upp och skapa en bra verksamhet och arbetsmiljö. Samverkan avseende den grundläggande förhandlings- och infomationsskyldigheten är reglerad i kommunstyrelsens delegation. MTV Miljö Tillväxt Välbefinnande För att uppnå en hållbar utveckling arbetar Tranås kommun utifrån modellen att alla aktiviteter ska bedömas ur tre perspektiv miljö, välbefinnande och tillväxt. I princip innebär det att alla projekt ska ha positiva effekter eller vara neutrala utifrån samtliga tre perspektiv. Lagstiftning Gällande lagstiftning ska följas i alla verksamheter. I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 4

6 Ansvar och roller Allt kommunalt beslutsfattande utgår från kommunfullmäktige och förs vidare till kommunstyrelsen eller berörd nämnd enligt reglementet eller enligt särskilt beslut av fullmäktige. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för all verksamhet. Politiker (förtroendevalda) och medarbetare har olika roller i styrningen. Det är viktigt att var och en är medveten om sin roll och införstådd med vad rollen inrymmer för att styrningen ska fungera bra och bli effektiv. Vi skiljer på politisk nivå och verksamhetsnivå. Dessa har olika frågor att ansvara för och arbeta med. Reglemente och delegationsordning Reglementet Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet, arbetsformer, organisation samt ansvar och roller i reglementet. I reglementet fördelas även ansvaret i den politiska beslutsorganisationen. Delegationsordningen Med utgångspunkt från reglementet fördelar kommunstyrelsen och nämnderna beslutanderätten inom sina respektive ansvarsområden genom sin delegationsordning. Genom denna och genom enskilda beslut fördelas sedan uppgifterna vidare ut till beredningar, enskilda förtroendevalda, eller medarbetare. Delegering innebär att det är uppgiften som delegeras inte ansvar. Förslag till reglemente upprättas av nämnderna och fastställs av kommunfullmäktige. Tydlig målkedja Beställning, leveransåtagande och aktiviteter Sambandet mellan förtroendevalda och medarbetare kan beskrivas som en kedja, där kommunfullmäktige fastställer mål (beställning). Fullmäktige anger VAD kommunen ska uppnå och NÄR målet ska vara uppnått. I vissa fall förtydligas detta med VARFÖR det ska uppnås. För att följa upp beställningen används styrkort. Leveransåtagandet är en konkretisering av målen (beställningen) för varje specifik verksamhet. Leveransåtagandet beslutas av kommunstyrelse och nämnder och beskriver VAD verksamheten ska uppnå och NÄR det ska vara genomfört. Aktiviteter beskriver vad man i verksamheten tänker göra rent konkret för att fullfölja leveransåtagandet. Det handlar om HUR och VEM som i praktiken ska hantera uppdraget. Alla länkar i kedjan har ett ansvar. Verksamheten ansvarar för en kontinuerlig dialog med de förtroendevalda och för att den röda tråden från Utvecklingsstrategi till fullmäktiges mål (beställning) och kommunstyrelsens/nämndens Leveransåtagande blir känd i hela organisationen. Verksamheten utformar sedan de Aktiviteter som krävs för att hela kedjan ska kunna fullföljas. Vem gör vad? För att kommunen ska fungera effektivt krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och medarbetare. Hur väl än roller, ansvar och uppgifter är definierade, kan det ändå uppstå tveksamheter. När sådana uppkommer är det viktigt att följa värdegrunden och visa respekt för de olika rollernas perspektiv: å ena sidan politikens värderingar, å andra sidan medarbetarnas professionalism/kunskap. Det handlar alltså om ett samspel mellan människor och roller grundat på ömsesidigt förtroende. Dialog, regelbundna möten och lärande samtal är verktyg som leder till ökad förståelse för varandras uppgifter, ansvar och roller. Rollfördelningen kan knappast detaljbeskrivas utan måste utformas i dialog mellan de personer som innehar rollerna. Förtroendevalda och koncernledningsgruppens medarbetare planerar regelbundna träffar, exempelvis Ledningsdagen som genomförs årligen, för att hitta ett bra samspel mellan den politiska ledningen och koncernledningen, vilken ansvarar för verksamheterna. Genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när/varför och hur/vem/vilka går det att tydliggöra ansvar och befogenheter. Ansvar för alla roller och uppdrag ska vara tydliga, kända och respekterade. Ansvar och roller beskrivs i Reglementen och Delegationsordning som fastställs av fullmäktige respektive nämnder. För att kunna förvalta medborgarnas förtroende är det var och ens ansvar att bidra till en förtroendefull dialog på alla nivåer. STYRNING & MÅL LEDN & STYR GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 5

7 ANSVAR & ROLLER ING NING STYRDOKUMENT Förtroendevalda VAD och NÄR Ytterst är det kommunallagen som reglerar vad förtroendevalda har för skyldigheter och befogenheter, liksom vad de får och inte får delegera. Det handlar om de strategiska frågorna VAD och NÄR och om målinriktning, omfattning och kvalitet. Värdegrunden och Utvecklingsstrategin beskriver detta i konkreta termer så att kommunens invånare vet vad de kan förvänta sig av de förtroendevalda och av den verksamhet som medborgarna gemensamt finansierar. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun och har det övergripande ansvaret för ekonomi och kvalitativa frågor. Förutom att besluta i stora och viktiga principiella frågor fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för hela verksamheten. Dessutom är det ett forum för politisk debatt. Medarbetarna ansvarar för det kvantitativa och kvalitativa innehållet i uppdragen inom givna ekonomiska ramar. I ansvaret ingår att tidigt signalera om uppdragen av någon orsak inte kan fullföljas. Vidare ansvarar medarbetarna för att Tranås kommuns ledstjärna tillämpas och efterlevs. Koncernledningsgrupp Koncernledningsgruppen styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga kommunens värdegrund, utvecklingsstrategi och policys. Gruppen leds av kommunchefen samt medarbetare i ledande ställning i kommunen och dess bolag kommunkoncernen. Utvecklings- och förändringsarbetet drivs av koncernledningsgruppen. Nämnder Nämnderna och kommunstyrelsen fullgör, på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunens uppgifter inom de olika specialområdena. Rollen som förtroendevald Förtroendevalda ger direktiv, motiverar och säkerställer att beslutade uppdrag fullföljs genom uppföljning, utvärdering och kontroll. Vidare ser de till att uppdragen redovisas ur kvantitativt och kvalitativt perspektiv inom angiven tidsram. I rollen som förtroendevald ingår att föra en kontinuerlig dialog med verksamhetsansvariga för respektive område. De förtroendevalda handhar i huvudsak övergripande och strategiska frågor i ett längre tidsperspektiv, medan verksamhetsansvariga och deras medarbetare överlåts att lösa detaljerna. Medarbetare HUR och VEM Medarbetarna ansvarar för det praktiska arbetet och verkställer beslut. Det åligger dem att beskriva HUR uppdraget ska utföras och VEM/VILKA som ska genomföra det. De har ett professionellt förhållningssätt till uppdragen och utarbetar välunderbyggda underlag för beslut och uppföljning, utvärdering och kontroll. Vad Hur Politisk nivå Kommunalfullmäktige Kommunstyrelse Nämnd När Verksamhetsnivå Vem Det är var och ens ansvar att bidra till en förtroendefull dialog på alla nivåer för att förvalta medborgarnas förtroende. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 6

8 & MÅSTYR L & KVALITET Styrdokument All uppföljning och planering ska ske mot styrdokument. Det finns tre nivåer för styrdokument. På kommunfullmäktigenivå formuleras målen i huvudsak som något att sträva mot: en vision, framtidsbild, etc. På nämndsnivå formuleras målen i huvudsak som förväntad produktivitet och effektivitet, d.v.s. vad som ska uppnås avseende volym och kvalitet per insatt resurs. I verksamhetsorganisa tionen formuleras i huvudsak produktionsmål (i första hand resurser och aktiviteter) för verksamheten med en direkt koppling till effektmålen. För att säkerställa en bred förankring bland förtroendevalda och medarbetare finns det ett par grundregler som gäller vid utformning/upprättande av styrdokument. Dokumenten ska präglas av: enkelhet, tydlighet och kommunicerbarhet en tydlig uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå att de är förenliga med överordnade dokument att de är konkreta Styrdokument fastställda av kommunfullmäktige Strategi Strategier bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten ska ha. Utvecklingsstrategin är det mest översiktliga och överordnade dokumentet. Det pekar ut vägval och långsiktiga mål och ger ledning och anger prioriteringar. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa ska fastställas så snart som möjligt efter det att den nya kommunfullmäktigeförsamlingen tillträtt. Övergripande mål och riktlinjer fastställs i utvecklingsstrategin, som är ett politiskt dokument. Snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor är det ett strategiskt grunddokument för mandatperioden och anger förhållningssätt i vissa principiella frågor. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och tar initiativ till förändringar under mandatperioden. Policy Vissa ställningstaganden, som inte vilar på samma strategiska grund som övergripande mål och riktlinjer, men som speglar en politisk ambition och är av stor vikt och övergripande karaktär, ska också fastställas av kommunfullmäktige. Dessa benämns policyer och utgör viktiga komplement till de övergripande mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. En policy kännetecknas av att den i huvudsak riktar sig internt och att den utvecklar eller förtydligar de ambitioner som övergripande mål och riktlinjer uttrycker. Förslag till policyer upprättas av kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige och fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för uppföljning och tar initiativ till förändringar. Styrdokument fastställda av nämnd eller kommunstyrelse Program och riktlinjer Program och riktlinjer är politiska styrinstrument. De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer är i huvudsak av övergripande karaktär. Därför upprättar nämnder och kommunstyrelsen program och riktlinjer som på ett konkret sätt anger VAD som ska åstadkommas och NÄR i tiden det ska ske. Program och riktlinjer fungerar som uppdrag/beställning till verksamhetsorganisationen och fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att försäkra sig om att nämndernas program och riktlinjer innehåller vad som krävs för att fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat i strategier och policyer. Kommunstyrelsen kan också fastställa egna program och riktlinjer. 7

9 NING STYRDOKUMENT Styrdokument fastställda av verksamhetsorganisationen Planer och regler När förvaltningschefen får ett uppdrag i form av program och riktlinjer från en nämnd innehåller dessa en redovisning av VAD som ska uppnås och NÄR i tiden detta ska ske. Förvaltningschefen upprättar planer och regler för att beskriva HUR detta ska uppnås och VEM som ska utföra det. Planer och regler innehåller beskrivning med koppling till styrtal och nyckeltal. Handböcker, rutiner och checklistor Verksamheten fastställer hur processerna ska genomföras samt upprättar handböcker, rutiner och checklistor för att kvalitetssäkra och systematisera det dagliga arbetet. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 8

10 & MÅSTYR L & KVALITET Styrning Mål för kvalitet och ekonomi Styrning innebär att leda en verksamhet mot uppsatta mål utan att i detalj fastställa hur vägen dit ska se ut. Tranås kommun arbetar med balanserad styrning vilket innebär att kund-, utveckling-, kvalitet-, medarbetar- och ekonomiperspektiv ska sammanflätas i styrningen. Mål ska sättas utifrån att de kan uppnås med tilldelade resurser. Styrkort Tranås kommunkoncern har valt styrkort som modell för målstyrning. Styrkorten innehåller strategi, vision, framgångsfaktorer, övergripande aktiviteter och styrtal (mål). Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder upprättar styrkort för sina åtaganden. Styrkorten upprättas för en mandatperiod i taget. I styrkorten får förvaltningen den politiska beställningen på vad som är viktigast att fokusera på under mandatperioden. Kommunfullmäktiges beställning framgår av utvecklingsstrategin. Den bryts ned till specifika styrtal (mål) för fullmäktige, styrelser, nämnder och verksamheter. Styrtalen ska vara mätbara och påverkbara under mandatperioden och ska främst fokusera på kvalitet. Varje chef upprättar därefter tillsammans med medarbetarna styrkort för sin verksamhet. Verksamheternas styrtal bryts ner i aktiviteter där medarbetarna utses som ansvariga. För att få den röda tråden och se sambandet mellan styrtalen i fullmäktige och medarbetarnas aktiviteter är visualisering en förutsättning för att alla förtroendevalda och medarbetare ska förstå sina roller och delta i utvecklingen. Visualiseringen sker i ett styr- och ledningssystem. Ekonomi Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning över tid ligger till grund för hur ekonomin ska hanteras. Detta är viktigt eftersom det är det som skapar utvecklingsmöjligheter och utrymme för kvalitetsförbättringar. Tranås kommun tillämpar tvåårsbudget vilket innebär att budget för år 2015 beslutas i fullmäktige under 2013 detta för att skapa möjlighet att arbeta långsiktigt med ekonomi. Varje nämnd får även ta med över- och underskott till nästkommande år och har möjlighet att redovisa en budget i balans inom en tvåårsperiod. Målet är att varje nämnd redovisar en procent i överskott vilket ska motsvara en budget för oförutsedda kostnader. Nämnden har ansvar för att besluta vad som krävs för att nå en budget i balans medan verksamheterna tar ansvar för hur detta ska ske. Resursfördelningssystem Vid fördelning av resurser är utgångspunkten föregående års budget. Justeringar görs därefter för: löne- och kostnadsökningar befolkningsutveckling justering för att nå kommunfullmäktiges resultatmål politiska prioriteringar Uppföljning Med uppföljning och utvärdering avses regelmässig, kontinuerlig insamling av data som registreras och sammanställs. Den kontinuerliga uppföljningens syfte är att återkoppla till den politiska nivån om hur det går och om målen nås. Uppföljningen ska därför ge signaler som kan komma att innebära förändringar i kommande mål och budget. Styrtal och ekonomi följs upp fem gånger per år och redovisas i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder samt på kommunens hemsida och i central samverkan. Utöver detta följer kommunfullmäktige och kommunstyrelsen årligen upp nämndernas aktiviteter för att nå styrtalen. Särskilda möten med förtroendevalda och medarbetare sker även vad gäller ekonomisk uppföljning och framtagande av budget. Systematiskt kvalitetsarbete Utvärdering av kvalitetsarbetet sker med hjälp av olika kvalitetsjämförelser, riskanalyser, avvikelsehantering och undersökningar som görs externt och internt. Dessa bildar underlag för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med ständiga förbättringar samt ger en indikation på framtida styrtal i verksamheten. En sammanställning av kvalitetsjämförelser och nyckeltal avseende kommunens verksamheter presenteras i en årlig rapport för förtroendevalda, medarbetare, kunder och medborgare. 9

11 NING STYRDOKUMENT Synpunkts- och klagomålshantering För att kunna bedöma om verksamheterna fungerar på ett önskvärt sätt är det viktigt att få in synpunkter från kunderna. Synpunktshanteringen syftar till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Synpunkter på verksamheterna kan lämnas via kommunens hemsida. Verksamheterna följer upp och besvarar synpunkterna kontinuerligt. Årligen sker en sammanställning av inkomna synpunkter. Internkontroll - Kvalitetskontrollplan Det främsta syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar och föreskrifter. Kommunens internkontrollarbete styrs utifrån antaget internkontrollreglemente som kallas Kvalitetskontrollplan. Aktiviteter beslutas och följs upp årligen för varje nämnd och verksamhet enligt reglementet. Enligt kommunallagen är det nämnderna som ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Revision Granskningen av kommunens verksamheter avseende kvalitet och ekonomi sker både externt och internt. Externa revisorer granskar mål och resultat två gånger per år i samband med delårs- och årsbokslut. Interna revisorer (lekmannarevisorer) granskar kommunens verksamheter löpande genom samtal och riktade granskningar för att kontrollera att verksamheten arbetar med och levererar i enlighet med kommunfullmäktiges beställning och mål. Revisionen ska även försäkra sig om att verksamheten arbetar effektivt och utvärdera om det finns en tillräcklig intern kontroll. RESPEKT ANSVAR KREATIVITET TYDLIGHET 10

12 TRANÅS KOMMUN Tranås kommun Tranås tfn fax

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Styrsystem. Version 1.0 2014-05-23

Styrsystem. Version 1.0 2014-05-23 Styrsystem Version 1.0 2014-05-23 Innehåll Inledning 1 1. Kommunens uppdrag 2. Intern kontroll 2.1 God ekonomisk hushållning 3. Politiker och tjänstemannarollen 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelse

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Policy för ledning och styrning - ledningssystem

Policy för ledning och styrning - ledningssystem Policy 1 (15) Datum 2015-02-11 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0410-733440, 0708-817435 mattias.wikner@trelleborg.se Policy för ledning och styrning - ledningssystem Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Avdelningen

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer