Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Den som slutar att förbättras slutar att vara bra. Utvecklingsavdelningen är en viktig motor i landstingets kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling. Vi kan vara ett stöd i ert kvalitets- och förbättringsarbete och hjälpa er med metoder och att ta nya steg i er utveckling. I den här foldern har vi sammanställt åtta verktyg som kan vara till hjälp i ert förbättringsarbete.

2 Förbättringskunskap Varje dag producerar vi enastående resultat tillsammans. Samtidigt vet vi att vissa dagar och tillfällen kunde vi ha gjort saker bättre. Landstinget Kronoberg vill erbjuda en säker vård med så få vårdskador som möjligt. För att lyckas, för att kunna uppnå bästa möjliga vård, måste vi ständigt arbeta med förbättringar. De grundläggande kraven för att jobba med förbättring är: vilja vi måste vilja bli bättre idéer vi måste veta vad vi vill pröva genomförande vi måste veta hur man arbetar med förbättringar Många av oss har både viljan och idéerna. Den största utmaningen är snarare att lära sig använda rätt förbättringsverktyg, rätt metod, för att få genomslag i arbetet. Här följer en beskrivning av ett antal metoder och verktyg som kan användas i förbättringsarbetet.

3 Modeller och verktyg för förbättringsarbete 1. Förbättringsmodellen Förbättringsmodellen är en metod som strukturerar förbättringsarbetet. Den baseras på tre frågor: 1. Vad vill vi uppnå? 2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 3. Vilken förändring kan vi göra som kommer att innebära en förbättring? Svaren på frågorna används tillsammans i småskaliga tester i PDSA-hjulet. Hjulet finns illustrerat under rubriken PDSA-hjulet. T. Nolans och E. Demings förbättringsmodell 1. Vad vill vi uppnå? För att undvika onödigt arbete är det viktigt att från början angripa rätt problem. Vi måste veta vad vi egentligen vill åstadkomma. Till exempel: är målet att minska antalet dödsfall, sjuklighet eller risk? Det låter kanske självklart, men i praktiken kan det vara svårt att definiera exakt. 2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Nästa steg är att välja ett mätbart mått så att vi kan följa vårt förändringsarbete. Använd ett mått som: är väldefinierat tillåter jämförelse över tid redan används eller finns Oavsett om du mäter mot ett existerande eller nytt mått, måste det vara tydligt definierat. Om du väljer ett existerande mått är det viktigt att ta reda på hur måttet har tagits fram. Se till att alla i teamet vet varför just detta mått är viktigt. Det finns tillfällen då förbättringsarbetet måste komma igång utan ett bra utfallsmått. Förbättringsarbete är inte forskning utan handlar om att anpassa och förbättra en verksamhet som i de flesta fall redan baseras på evidens. Av den anledningen, men också för att det kan ta

4 lång tid att uppnå förbättringar i utfallsmåtten, kan det vara bra att även ha processmått. Ett processmått tar fasta på hur vi arbetar i processen. Till exempel: Inom strokeområdet har man utfallsmått på tre månaders dödlighet, tolv månaders dödlighet samt ADL-status efter tre och tolv månader. Dessa parametrar tar lång tid att påverka. Processmåtten däremot, andel vårdade på strokeenheten och antal blodproppslösande behandlingar, kan ge oss en uppfattning om slutmålet minskad dödlighet och mindre behov av hjälp. Processmåtten är dessutom viktiga när det gäller återkoppling till medarbetarna under arbetets gång. 3. Vilka förändringar leder till förbättringar? Ta hjälp av följande frågor för att lättare hitta förbättringsområden: Vad är fel i systemet just nu? Vad fungerar? Tänk på följande: 1. Vilken förändring skulle ge störst nytta? Välj saker som görs i stor volym eller områden där det slösas mycket. 2. Vad säger avvikelserna om vårt system? 3. Har vi koll på tillgång och efterfrågan? Hur stor del av efterfrågan är upprepat arbete eller arbete som orsakas av någon annan aktör i processen (oss själva)? Till exempel att titta på återinläggningar, onödiga remisser, felaktigt utfört arbete från annan enhet, felaktigt ifyllda blanketter, utebliven uppföljning. 4. Vad är mest värdeskapande i vårt system? Är det samma saker som står för mest kostnader? Om inte, vad är det då som kostar? 5. Vad kan förenkla processen? 6. Hur kan vi använda kunskap som vi får av dem som utnyttjar våra tjänster (patienter, närstående och medarbetare i andra delar av vår process)? 7. Hur kan vi involvera patienter och närstående i förbättringsarbetet?

5 2. PDSA-hjulet PDSA-hjulet är ett verktyg för förbättring och förändring. Bokstäverna står för: Plan Planera vad du vill göra, vem som ska göra det, var och när. Do Sjösätt planen och samla information om vad som har fungerat bra och mindre bra. Study Samla ihop dina teammedlemmar så snart som möjligt efter testet och analysera utfallet, det vill säga: vad fungerade, vad fungerade inte, vad behöver vi anpassa, utveckla eller lägga åt sidan? Act Använd de nya kunskaperna för att planera nästa test. Börja i det lilla fokusera på en patientgrupp, några medarbetare, en mottagning eller en avdelning. Även om vi ska införa något som har fungerat väl i ett annat sammanhang, är det viktigt att göra ett småskaligt försök. Det ger möjlighet att anpassa förändringen till just den process vi vill förbättra. Genom att göra flera varv i PDSA-hjulet så lägger du det ena försöket efter det andra i en lång rad. Samtidigt förbättras din verksamhet kontinuerligt.

6 3. SWOT-analys SWOT-analys är användbar för att utveckla verksamheten ur ett kundperspektiv, när vi ska formulera enhetens verksamhetsidé eller värderingar och om vi vill ta tempen på verksamheten inför ett nytt år. Gör så här: 1. Börja med att skriva ned alla styrkor (S) = starka sidor och fördelar 2. Fortsätt på samma sätt med att skriva ned alla svagheter (W) = fel, hinder och problem 3. Se igenom nulägesbilden och för en dialog om vad ni vill värna om för framtiden (S) och vilka problem som ni måste lösa på kort och lång sikt (W). 4. Gå vidare med att lista de hot (T) ni ser inför framtiden. Gå tillbaka till svagheterna och överdriv/förstora problemen vad händer om detta inte blir löst? 5. Avsluta med att lista möjligheter (O). Spåna, ta djärva steg och anteckna möjligheter, idéer, hugskott om vad som kan vara oanade möjligheter och utmaningar. 6. Arbeta med rutorna O och T på samma sätt som under punkt 3. Avsluta med att ta fram en konkret handlingsplan på hur ni ska arbeta vidare till nästa träff. Rubrikerna i handlingsplanen kan med fördel vara Vem, Gör vad, Senast. Se handlingsplan sida 10

7 4. Fiskbensdiagram Fiskbensdiagram, också känt som Ishikawadiagram eller Orsak-Verkandiagram, används för att på ett strukturerat sätt identifiera, sortera och tydligt illustrera och kartlägga tänkbara orsaker till ett problem eller tillstånd. Metoden benar ut problemet genom att visualisera det. Diagrammet består av en ryggrad som i ena änden har ett huvud här skrivs problemet in. Utifrån ryggraden finns ett antal ben där tänkbara huvudorsaker till problemet anges. I de mindre delbenen skriver man detaljerad information om orsakerna, se illustration. Förbättringsarbetet börjar med en fördjupad insikt om problemet och fiskbensdiagrammet ger en bild av nuläget. Metoden är lätt att använda och ger en annorlunda översikt på problemet. Fiskbensdiagrammet svarar på frågorna: vilka är de tänkbara orsakerna till att? vilka orsaker finns bakom? varför har vi problem med? Gör så här: 1. Definiera ett tydligt problem Det ska tydligt framgå vad problemet är och får därför inte vara för allmänt formulerat. 2. Rita fiskbensdiagrammet Rita först en kraftig pil som pekar åt höger detta är ryggraden i diagrammet. Skriv problemet i en ruta vid pilspetsen (fiskens huvud). Rita fyra-fem fiskben. Fiskbenen är vanligen de rubriker som man kan gruppera olika orsaker inom. Exempel på rubriker är medarbetare, kompetens, lokaler, utrustning. 3. Sök så många orsaker som möjligt till problemet Använd gärna brainstorming för att hitta orsakerna till problemet. Sortera in alla orsaker under respektive rubrik (fiskben). Då får du en bild av hur orsakerna till

8 problemet ser ut och om det finns några orsaker som hänger ihop. Tänk på att en orsak kan dyka upp på flera platser i diagrammet. 4. Att gå vidare Ställ frågan Varför och undersök om det finns ytterligare orsaker. Betrakta sedan diagrammet och ta ställning till: - finns det förbättringsmöjligheter? - är problemet redan åtgärdat? - är faktaunderlaget tillräckligt? Rangordna orsakerna utifrån vilken påverkan de har på problemet. Låt varje gruppmedlem sätta poäng på orsakerna i skala 1-5, där 5 betyder viktigast. Man får sätta 5 poäng en gång, 4 poäng en gång osv. Den orsak som fått flest poäng ska bedömas som den viktigaste. Tolka inte ett fiskbensdiagram som att man funnit de grundorsaker gruppen letar efter. Ni har endast fått fram och sammanställt hypoteser. För att avgöra om hypoteserna är sanna måste ytterligare data samlas in man måste komma igång med mätningar.

9 5. Driverdiagram Det finns likheter mellan driverdiagram och fiskbensdiagram, men driverdiagrammet är tydligare när man vill visa orsak-verkan. Ett driverdiagram kan vara nästa steg om man vill sammanfatta de samband man sett i ett fiskbensdiagram. Driverdiagram Stroke Mål Primära drivers Sekundära drivers Mätningar Tidig diagnos Pat söker i tid - kampanj När söker patienten? Prio 1 - ambulans Bättre överlevnad Mindre ADLberoende Trombolys Vård på strokeenhet Trombolyslarm Trombolysrutin Vpl på strokeenhet Rökstopp Tid från dörr till trombolys Andel vård på strokeenheten Andel rökstopp Andel målblodtryck Sekundär profylax Rehabilitering Blodtrycksbehandling Blodfettsbehandling Hemrehab Rehab Kommunal rehab Andel blodfettssänkande Andel patienter till hemrehab Väntetid rehab Antal vårddagar utskrivningsklara I den första kolumnen, den längst till vänster, anger man målet med förbättringen. I den andra kolumnen anger man huvudfaktorer som man kan påverka för att nå målet. I den tredje kolumnen anger man interventionerna. Ett driverdiagram ska vara enkelt och lättöverskådligt. Det ska endast innehålla evidensbaserade och viktiga interventioner. I ett driverdiagram kan man utnyttja teamets förändringsvilja genom att låta teamet definiera vilka drivers som är viktiga och vilka mätningar man bör göra. Tänk på följande: Prioritera förbättringar som rör det vardagliga, det vill säga arbetet med stora volymer som snabbt gör skillnad. Fokusera på saker som återkommande har inneburit dålig kvalitet och opålitlighet i systemet. Lägg inte till extra arbetsmoment för att korrigera system som inte fungerar på rätt sätt (kallas enligt Balestracci för att skrapa av brända rostade brödskivor istället för att ställa om brödrosten). Undvik stuprörsmentalitet! Om en process engagerar flera olika verksamheter hjälper det inte att förbättra ett led det måste finnas ett övergripande ansvar/samarbete för hela processen. Undvik förvirrande information om hur systemet fungerar, det vill säga processmått som förväxlas med utfallsmått.

10 6. Handlingsplan När man gör ett förbättringsarbete är det viktigt att hålla reda på vad, av vem och hur ett arbete ska göras samt hur det ska följas upp. För att få en tydlig struktur är det bra att använda en handlingsplan. Handlingsplan Beskriv problemet Vilka är orsakerna till problemet? Vilka åtgärder ska vidtas, av vem och när? Följ upp resultatet

11 7. Pålitliga mätningar Man kan inte genomföra ett förbättringsarbete utan mätningar. Välj ett lämpligt mått utifrån förändringsarbetets mål. Definiera måttet/måtten. Samla ihop data till en baslinje, det vill säga en uppfattning av processens kapacitet just nu. En bra baslinjemätning visar om det är meningsfullt att arbeta vidare med valt förbättringsområde eller om det är mer värdefullt att välja en annan process. Det är ganska vanligt att en baslinjemätning visar att allt egentligen fungerar ganska bra. Tidsdiagram Vill du följa processen bör du mäta flera gånger över tid. Genom att notera resultaten i ett tidsdiagram, följer man utvecklingen trender och skiften i processen. För att följa hur en process fungerar är det bättre med ett tidsdiagram än genomsnittsrapporter såsom medelbeläggning eller medelvårdtid. Medeltalet kan ju vara oförändrat vid två tillfällen trots att hela processen har förändrats. För att få en ännu bättre bild av processen kan man mäta på flera nivåer. Om man mäter till exempel hygienrutiner med spritning före och efter patientkontakt det vill säga två mätpunkter, kan vi få följande resultat: 80 % spritar händerna före och 80 % spritar händerna efter. Vårt egentliga resultat blir då att endast 64 % lever upp till processens mål om att sprita händer både före och efter.

12 8. Flödesschema ett sätt att beskriva en process Ett flödesschema kan underlätta förståelsen av en process och skapa en gemensam bild. Det beskriver ett förlopps olika steg i ordningsföljd och hur de hänger ihop. Om du vill förbättra en arbetsprocess är flödesschema ett bra verktyg. Det kan användas på alla arbetsprocesser, som till exempel remisshantering eller behandling av någon diagnosgrupp. Med hjälp av ett flödesschema blir onödiga steg, oklarheter och dubbelarbete tydliga. Om du ritar varje aktivitet ser du var de kritiska momenten finns. Att tänka på: Början och slut ska vara tydliga Ta reda på vad vi gör i de olika stegen Vad ska processen leda till? Formulera krav på de olika stegen, bestäm mått Börja mäta det du vill förbättra Ett exempel på flödesschema är Lean Lean är en filosofi för att undvika slöseri av alla former med fokus på att skapa värde för kunden. (Bergman och Klefsjö, 2007) Lean är ett sätt att utveckla en verksamhet genom att: arbeta med ständiga förbättringar identifiera och eliminera slöseri och onödig tid ha fokus på aktiviteter som tillför patienten värde lära genom att göra och konstant utvärdera för att standardisera eller förkasta arbetssätt skapa en lärande organisation förbättringsarbetet drivs av medarbetarna Med Lean ökar den värdeskapande tiden.

13 Förändringspsykologi Människor är olika inför förändringar. Majoriteten är varken för eller emot en förändring, det blir nog bra när det är klart. Några ser oroligt på, medan några få är skräckslagna och ser all förändring som ett hot. För andra är en förändring spännande och lockande och en möjlighet att göra något kul och andra säger äntligen, det var inte en dag för tidigt!. En del av oss behöver ständiga utmaningar och förändringar medan andra vill att allt ska vara som det alltid har varit. Enligt Greenhalgh (2004) krävs följande för att nå effektiv förändring: Förändringen måste leda till en klar fördel. De som ska genomföra förändringen måste se att det nya är bättre än det gamla. Förändringen måste stämma med medarbetarnas värderingar och arbetssätt, annars kommer förändringen sannolikt inte att inträffa. Förändringen får inte vara för komplex och komplicerad. Medarbetarna köper lättare en förändring som innebär att man kan prova/testa förändringen i liten skala. På detta sätt kan man utvärdera och lära känna det nya arbetssättet innan man fullt ut måste ta det till sig. Förändringen måste innebära en förbättring och vara synlig. Om man inte kan se eller mäta förbättringen kommer engagemanget att falna och energin till förbättring förloras. En genomförd förbättring får inte vara fri från den fortsatta utvecklingen i verksamheten. Genomförda förbättringar måste hela tiden omvärderas, utvärderas och utvecklas.

14 Förbättringsarbete genom teamwork och gott ledarskap För att genomföra förbättringar i en hel organisation krävs teamwork och ett målmedvetet ledarskap. En ensam person som arbetar i rätt riktning eller en grupp av personer som inte jobbar koordinerat når inte förbättringsmålen. Förbättringsteam I en organisation kan man ofta peka ut några exempel på mycket god kvalitet. Att få medarbetare att fortsätta utveckla sin verksamhet och bibehålla de förbättringar som uppnåtts är en mycket större utmaning. För att nå uthållighet och långsiktig förbättring krävs ledarskap på organisatorisk nivå, klinisk- och teknisk expertis samt ledarskap ute i verksamheten. Ett idealiskt förbättringsteam består av alla dessa kompetenser. Ett förbättringsteam bör inte vara för stort eftersom det omedelbart försvårar möjligheten att komma till möten och kommunicera. Ett sätt att skapa och hålla ihop teamet kan vara att utse någon eller några personer till processägare med ansvar för att hålla ihop processen och förbättringsarbetet. Synliga ledare Ett starkt ledarskap krävs för att skapa förändring och förbättring. Att förbättra och förändra i en organisation innebär ofta ett kulturskifte. När den nya kulturen skapas är det nödvändigt att ledarna är synliga. Som chef och ledare måste man vandra runt i verksamheten, prata med medarbetarna, hålla koll på vad som fungerar och vad som inte fungerar samt visa för medarbetarna att du tar information till dig och verkligen prioriterar att lösa eller skapa möjligheter att lösa problemen. Slösa med beröm när så är möjligt! Fira framgång! Som ledare måste du uppmuntra och sprida idéer om förbättringar. Sprid och lyft fram organisationens egna förbättringar och resultat. Lägg ner tid på omvärldskunskap besök och möt andra organisationer och deras förbättringar/resultat. Ta hem nya idéer, berätta om dessa och uppmuntra medarbetarna till förändring. Glöm inte att de flesta idéer och förbättringar som genomförs i själva verket är stulna idéer. Detta innebär förstås att du själv måste vara beredd att bjuda din omvärld på dina och din verksamhets förbättringar på samma sätt. Presentera verksamhetens arbete på möten och konferenser när så är möjligt!

som förbättrar vård och kvalitet

som förbättrar vård och kvalitet 8smarta verktyg som förbättrar vård och kvalitet 1 Innehåll 1. Förbättringsmodellen... 6 2. PDSA-hjulet... 7 3. SWOT-analys... 8 4. Fiskbensdiagram... 9 5. Driverdiagram... 10 6. Handlingsplan.... 12 7.

Läs mer

Systematisk förbättringsarbete

Systematisk förbättringsarbete Systematisk förbättringsarbete Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert Qulturum, Region Jönköpings län En introduktion till förbättringskunskap Mikro-Meso-Makro System Person - vårdtagare Macrosystem

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Förbättringsarbete Vårdcentralen Lessebo, våren 2016

Förbättringsarbete Vårdcentralen Lessebo, våren 2016 Förbättringsarbete Vårdcentralen Lessebo, våren 2016 Rätt använd kompetens (RAK) Strukturerad triagering av patienter med nytillkomna besvär i rörelse-stödjeorganen till fysioterapeut i primärvård. Gunilla

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Vad är kliniska mikrosystem?

Vad är kliniska mikrosystem? Vad är kliniska mikrosystem? En introduktion Berit Axelsson Utvecklingsledare Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Joakim Edvinsson Utvecklingsledare Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Varje system

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Att mäta förbättringsarbete

Att mäta förbättringsarbete Att mäta förbättringsarbete 141204 Berit Axelsson 2014-12-04 Varför mäter ni? (ange enhet via Infoga sidfot) 2014-12-04 Tre aspekter av mätningar? Redovisning / Bedömning? Forskning? Förbättring? Mål:

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 306 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45

Läs mer

Systematisk förbättringsarbete

Systematisk förbättringsarbete Systematisk förbättringsarbete Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert Qulturum, Region Jönköpings län En introduktion till förbättringskunskap Mikro-Meso-Makro System Person - vårdtagare Macrosystem

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Den som inte känner på stängda dörrar kan få sitta inlåst hela sitt liv! Bild från utvecklingscentrum Region Skåne

Den som inte känner på stängda dörrar kan få sitta inlåst hela sitt liv! Bild från utvecklingscentrum Region Skåne Den som inte känner på stängda dörrar kan få sitta inlåst hela sitt liv! Bild från utvecklingscentrum Region kåne Förbättringsmodell Vad är det vi vill uppnå? Mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader.

Kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader. De totala förluster som uppstår genom att en verksamhets produkter och processer inte är fullkomliga utifrån ett kund- och processfokus. Den stora kvalitetsbristkostnaden i tjänsteorganisationer

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Lean tanke- & arbetssätt

Lean tanke- & arbetssätt ALLA PRATAR OM LEAN Lean tanke- & arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kunden/brukarens behov i fokus Stödjande ledarskap

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Förbättringskunskap Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Vad är förbättringsarbete? Fånga upp dina avvikelser och omvandla dem till förbättringar Minimera kvalitetsbrister

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna

Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna Vad händer idag? 9.00 Omvärldskoll Teampresentationer Kreativt tänkande 12:00 Lunch PGSA Kultur av ständiga förbättringar 16:00 Avslutning Lärandemål

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Tänk på något som du lyckats med som du är stolt över

Tänk på något som du lyckats med som du är stolt över Förbättringskunskap Tänk på något som du lyckats med som du är stolt över SOSFS 2011:9 (2005:12) - God vård Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Professionell

Läs mer

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN

God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN God vård vid demens BPSD SÄVSJÖ KOMMUN Mål och mätning- vad vill vi uppnå? Målet: Att planerade aktiviteter/åtgärder från BPSDskattningar genomförs på samtliga demens avdelningar. I Oktober över 80% genomförda

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Välkomna! Kristina Malmsten, Viktoria Loo & Ingrid Liss Senior alert-coacher Vad betyder det? Vad innebär vårdprevention för er? Hur jobbar ni med det idag? Andel med risk för fall, undernäring och trycksår

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förbättringskunskap Göra saker rätt Göra rätt saker Efficiency Effectiveness Varför förändring? Problembild Hälso-och sjukvården består av splittrade vårdprocesser där

Läs mer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer OM Vara kommun 15.762 kommuninvånare Fler på dagen än på natten 7.533 hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2 Bruttobudget = 1.009.000.000 1.250 medarbetare 58 chefer Kommundirektör Förvaltningen för

Läs mer

Nationella kvalitetsregister som stöd för systematiskt förbättringsarbete. En modell för ST-utbildningens delmål 20/a4

Nationella kvalitetsregister som stöd för systematiskt förbättringsarbete. En modell för ST-utbildningens delmål 20/a4 Nationella kvalitetsregister som stöd för systematiskt förbättringsarbete En modell för ST-utbildningens delmål 20/a4 Copyright 2016 Registercentrum Norr Kopiera och använd gärna detta material i icke

Läs mer

Arbetsgång i förbättringsarbete

Arbetsgång i förbättringsarbete Poster innehåll Vem ni är Bakgrund/problem Syfte och Mål med ert förbättringsarbete Mätningar /resultat Tester/nya arbetsätt Patient/brukarmedverkan Stöd från linjen Delaktighet på hemmaplan Arbetsgång

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta?

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta? Mått och mätning Varför behöver vi mäta? Diskussion Varför är det viktigt att mäta i förändringsprocesser? Vilka mått finns i er verksamhet idag? Hur mäts dem? Vad lär ni er av dem? Vem använder dem? Upprepa

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Vad ska en coach kunna?

Vad ska en coach kunna? Vad ska en coach kunna? Coacherna ska skapa förutsättningar för: ett kund- och patientorienterat arbetssätt ett livslångt lärande en hållbar utveckling delaktighet och samverkan ständiga förbättringar

Läs mer

Att coacha förbättringsarbete

Att coacha förbättringsarbete Att coacha förbättringsarbete 160119 Nytt år och ständiga förändringar. Berit Axelsson, utvecklingsledare, Qulturum Region Jönköpings län Målet med dagen Ökad trygghet i er roll som coach eller handledare

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Förbättringskunskap. 16 september 2015. www.skane.se/kvalitetsutveckling

Förbättringskunskap. 16 september 2015. www.skane.se/kvalitetsutveckling Förbättringskunskap 16 september 2015 www.skane.se/kvalitetsutveckling Se på din verksamhet med andra ögon W. Edwards Deming Gjorde kvalitet till en ledarskapsfråga Fick stor betydelse för utvecklingen

Läs mer

Barn som anhöriga 5,6,7 november

Barn som anhöriga 5,6,7 november Barn som anhöriga 5,6,7 november Vårt fokus Kommunikationsyta på 1177 Mål: vägledning.. Info material till föräldrar Mål: kunskap och trygghet för föräldrar Sida på intranätet att hänvisa till/onkologen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Att redovisa» Vilket område har ni jobbat med?» Varför just det området?» Vad har ni gjort?» Hur har ni gjort för att inkludera övriga?» Resultat?» Erfarenheter;» Vad

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Förbättringskunskap. med Skaraborg Norrqvarn 25 februari 2013

Förbättringskunskap. med Skaraborg Norrqvarn 25 februari 2013 Förbättringskunskap med Skaraborg Norrqvarn 25 februari 2013 Vad tänker du om dessa dagar För VEM ska det bli bättre? Vilka är behoven? Tänk på något som du lyckats med som du är stolt över Alice: Kan

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013 Anna Moberg Örjan Dalgard Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat det gör

Läs mer

Första mötet med vården kan vara förvirrande. Information, men på vems villkor?

Första mötet med vården kan vara förvirrande. Information, men på vems villkor? Första mötet med vården kan vara förvirrande. Information, men på vems villkor? Vad var det nu läkaren sa att jag skulle göra? Att komma ihåg allt som sägs vid ett vårdbesök är inte alltid lätt. Är det

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det...

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... Crossing the Quality Chasm Serious problems in quality. (Gap between what we have and what we could have is a chasm. )

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Minska slöserierna i skolan Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Beslut på bättre grund.

Beslut på bättre grund. Beslut på bättre grund. Kunskapskällor i evidensbaserad praktik - Systematisk uppföljning en grund för kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik Lycksele 20 november 2014 Anneli.jaderland@skl.se Kunskapsutveckling

Läs mer

Förbättringsarbete Likabehandling Labmedicin Skåne 2012

Förbättringsarbete Likabehandling Labmedicin Skåne 2012 HR Anna Lennartsson Anna Sandström Carina Berglund Datum 2012-08-22 1 (6) Förbättringsarbete Likabehandling 2012 Syfte Syftet med vårt förbättringsarbete är att på ett bättre sätt integrera likabehandlingsperspektivet

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring kontinuerliga förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Här nedan finner du några av de

Läs mer

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kort om mig & Vara kommun 15 762 invånare 1 250 medarbetare Tanke och handling Värde Politiker Verksamhetsansvariga Principer Metoder Verktyg

Läs mer

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND

LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND LEAN KREATIVA IDÉER GENOM FOKUS PÅ KUNDVÄRDE. KATARINA LUND Vem är Katarina? Anställd för att forska på hur införandet av Lean i forskning och utveckling påverkar kreativiteten. Katarina Lund ~4 års forskning

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Vara kommun Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Kontinuerliga förbättringar Hos oss innebär VaraLean att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete verkar för att skapa största möjliga värde med

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

Värdeskapande flöden för vårdtagaren

Värdeskapande flöden för vårdtagaren Värdeskapande flöden för vårdtagaren Funktions orienterad Process orienterad Patientprocess orienterad Separata, fokuserade silos Verksamheten som en process Verksamheten efter kundens process Program

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Förbättringsguiden. Del 1. Konsten att förbättra

Förbättringsguiden. Del 1. Konsten att förbättra Förbättringsguiden -en kursi fem delar som du går i din egen takt via internet Del 1. Konsten att förbättra Grundläggande teori Du introduceras i de fyra hörnstenarna i det som Edward Deming kallade Grundläggande

Läs mer

Ericsson Borås. VaraLean

Ericsson Borås. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Filosofisk modell över utvecklingsarbetets

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer