FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSGÅRDENS GOLFKLUBB"

Transkript

1 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19)

2 Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser 2010 Förenklad balansräkning och likviditet Prognos 2010 och budget 2011 Sammandrag med noter Kommentarer intäkter Kommentarer kostnader Grafer Intäkts- och kostnadsställen med specifikationer Greenfeeförsäljning 2007 budget 2011 Grafisk presentation av resultat och ekonomisk utveckling Investeringar budget och prognos 2010 Investeringar budget 2011 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Inkomna motioner (19)

3 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Datum: Klockan: Plats: Aulan Elof Lindälvs Gymnasium Kompletta handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli senast PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Prisutdelning KM samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond. Prisutdelning GGF Mästarmöte. 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet 7. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 8. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b. 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e. Ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år f. Ombud till GGF-möte 9. Behandling av styrelsens förslag och och i rätt tid inkomna motioner. 9:1 Motioner från Daniel Johansson a. För snabbare spel, enbart tillåta 2-bollar under vissa tider. b. Införa medlemskap utan lån eller spelrätt. c. Utveckla differentierad greenfee 9:2 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK 10. Övriga frågor Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till möten. Styrelsen 3 (19)

4 Verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Uppdaterad november 2010 Verksamhetsplanen är ett levande dokument som fortlöpande kommer att uppdateras. Planen skall utgöra grunden för ett långsiktigt och konsekvent handlingsprogram för att utveckla klubben i den riktning och med den övergripande målsättning som tillgodoser medlemmarnas intressen och önskemål. 1. Omvärldsanalys Antalet golfspelare har under de senaste åren minskat. I vår klubb, i vårt distrikt och i landet ser man att marknaden viker. Likaså har medlemmarnas antal ronder på Forsgården minskat. Ett antal klubbar i distriktet har också genomgått en rekonstruktion på grund av minskat antal medlemmar och det ekonomiska läget. Allt fler klubbar runt om i Sverige upplever en försämring av den egna ekonomin. Samtidigt blir konkurrensen hårdare mellan klubbar och banor. Medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företag ställer allt större krav vid sina besök och aktiviteter på klubbarna. Man är också mer priskänslig. 2. Forsgården analys Mot bakgrund av omvärldsanalysen samt den stränga vintern och den därpå sena våren har styrelsen under året lagt stor omsorg på att få banan tillbaka i gott skick. Klubbens hela verksamhet har analyserats. Starka och svaga sidor har aktualiserats i olika sammanhang. Starka sidor Centralt läge i Kungsbacka, en expansiv kommun med stor tillväxt och hög inflyttning, en bra bana, varumärket Forsgården, idrottsverksamheten och miljöcertifieringen GEO Möjligheter Expansiv kommun med hög inflyttning gynnar vår medlemsrekrytering och våra företagsavtal. Lägre ingångskostnad för nya medlemmar ger oss konkurrenskraft både mot andra klubbar och mot andra fritidsaktiviteter. Ökat samarbete med Kungsbackaklubbarna i driftsfrågor ger högre kvalitet och kostnadsbesparingar. Samarbete i marknadsföringsfrågor ger ett ökat intresse för Kungsbacka som golfdestination och därmed ett tillskott i gästspel och företagsgolf. Hög tillgänglighet på banan med 9- och 18-hålsbana. Möjlighet till träning året runt i vår nya svingstudio. Ny konferensavdelning som möjliggör en god möteskultur internt och möjlighet till externa intäkter. Svaga sidor Förhållandevis få ytor för träning (exempelvis ingen korthålsbana), expansionsbegränsningar, arrende på marken. Hög ingångskostnad för nya medlemmar och ekonomiskt nuläge i klubben försvårar rekrytering. Hot Konkurrens från andra klubbar, färre medlemmar och ett minskat golfspelande. Nuvarande ekonomiska modell, som gör oss känsliga och äventyrar våra möjligheter att hålla hög kvalitet. 4 (19)

5 3. Övergripande verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Vision: Forsgården - En helhetsupplevelse i svensk toppklass för alla golfare. Våra nyckelord i är: Kvalitet, Trivsel och Nytänkande Styrelsens verksamhetsplan innefattar följande: En bana som tilltalar medlemmar och greenfeegäster och som tillåter kvalificerat tävlingsspel Välkomnande närområde Organisation med tidsenlig lyhördhet som gynnar kvalitet, effektivitet och ekonomi. Attraktiv golfrestaurang inriktad på medlemmar och greenfeegäster i dialog med klubbens olika golfintressenter Fortsatt utveckling av junior- och elitverksamhet Offensiv idrottsverksamhet Fortsatt positiv utveckling av samarbetet klubb - proverksamhet Engagerat, ansvarsfullt styrelse- och kommittéarbete med gemensamt sikte på helhet Aktivt miljö-, hälso- och säkerhetsarbete Starta arbetet med Vision och då beakta framtidsgruppens förslag Utveckla klubbkänslan och stärka den positiva upplevelsen och framtidstron i klubbens alla delar Marknadsföra Forsgården som den intressanta klubben mitt i sta n. En mötesplats för såväl nya som erfarna golfspelare 4. Handlingsplaner Såväl styrelsens som de olika kommittéernas handlingsplaner beskriver ansvarsområde, planerad verksamhet och aktiviteter. Handlingsplanerna presenteras i separat dokument. Genomförandet sker med aktiva och ideella insatser från kommittéer och med hjälp av arbetsgrupper och vid behov med stöd av personalen. 5. Organisation Omvärldsanalysen och den ekonomiska situationen föranleder en kontinuerlig översyn av klubbens organisation. Ett ökat inslag av ideellt arbetande medlemmar kommer att krävas för att klara klubbens verksamhet. Ett inslag som också ger en bättre gemenskap och positiv klubbkänsla. 6. Utbildning och kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning är nödvändig för att upprätthålla kvalitet i både produkt och service. Interna och externa aktiviteter planeras årligen både till anställda och ideellt arbetande ledare. 7. Ekonomisk strategi Klubbens ekonomiska situation måste värderas och formas så att den säkerställer den framtida verksamheten. Större nyinvesteringar skall delvis kunna finansieras genom externa lån. 5 (19)

6 Den löpande verksamheten planeras och genomförs med målsättning att behålla och helst förbättra hela anläggningens kvalité och på längre sikt ge möjlighet för behövliga investeringar. Då 200 medlemmar begärt utträde tvingas styrelsen föreslå konvertering till spelrätter. 7.1 Strategiska mål Skapa ekonomiska resurser för att utveckla hela anläggningens kvalitet och i så hög grad som möjligt egenfinansiera framtida investeringar. 7.2 Operativa mål - verksamheten skall generera ett kassaflöde som säkerställer löpande planerad verksamhet samt investeringar - intäkterna skall anpassas utifrån fastlagda mål för antalet medlemmar, greenfee, företagsgolf etc. - medlemmarnas årsavgifter och greenfeeavgifter skall positioneras med jämförbara golfanläggningar. 8. Kvalitets- och Miljöpolicy Forsgårdens Golfklubbs verksamhet skall utmärkas av hög ambition och kvalitet och uppfylla alla besökares krav och förväntningar. Ständig förbättring av miljövård på och kring vår golfbana är en viktig del av vårt ansvar och en förutsättning att driva och vidareutveckla klubbens verksamhet inom ramen för det hållbara samhället. Kungsbacka november 2010 Forsgårdens Golfklubb Styrelsen 6 (19)

7 Viktiga händelser som påverkar vårt resultat 2010 Intäkter mot budget Lägre Sponsorintäkter ) Lägre Greenfeeintäkter ) Lägre Företagsgolf ) Lägre intäkter kommittéer ) Konferensuthyrning Drivingrange Summa lägre intäkter ) Ekonomiska läget. 2) Vinterskador på greener och allmän nedgång i golfspel. 3) Minskade bidrag från stat och kommun. Kostnader mot budget Lägre kostnader kommittéer Lägre personalkostnader Lägre kostn drivingrange Lägre övriga kostnader Summa lägre kostnader Totalt försämring mot budget i resultat före avskrivningar kr 7 (19)

8 Förenklad balansräkning Tillgångar Prognos Skulder Prognos Kr Kr Bank/Kassa Externa skulder 0 Fastigheter Medlemslån Maskiner/Inventarier Banan Totalt tillgångar Beräknad ställning Likviditet Likviditet och kassaflöde Prognos 2010 Kr Prognos 10 Likvida medel Resultat 2010 enligt prognos Avskrivningar Investeringar Förändring rörelsekapital Förändring medlemslån Utgående likvida medel Likviditet och kassaflöde Budget 2011 Kr Budget 11 Beräknade likvida medel Resultat 2011 enligt budget Avskrivningar Investeringar Budget Banklån Förändring medlemslån Beräknad ställning (19)

9 Prognos 2010 Budget 2011 Förutsättning för denna budget är en konvertering från medlemslån till spelrätter och att vi får in 300 nya medlemmar/spelrättsinnehavare under Dvs en ökning med ca 125 medlemmar jämfört med säsongen Värden i kr Intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Not 1 Gästspel Not 2 Sponsorintäkter Drivingrange Övriga intäkter Not 3 Lönebidrag Vinst avyttr invent Summa intäkter Kostnader Banan Drivingrange Övriga kostnader Not 4 Personalkostnader Not 5 Summa kostnader Resultat f avskr Avskrivningar Verksamhets resultat Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Noter sid 10 Kommentarer sid (19)

10 Not 1 3 Intäkter Not 1; Medlemsavg Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Inträdesavgifter Not 2; Gästspel Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget hålsbanan hålsbanan Tävlingsgreenfee Företagsgolf Checkar Not 3; Övr intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Övriga Kommittéer Klubblad Div övr intäkter Not 4 5 Kostnader Not 4; Övr kostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Marknad/sponsor Övriga Kommittéer Klubblad Fastighet exkl personal Administration Ersättning tränare SGF/GGF Övriga kostnader Not 5; Personalkostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Bana Kansli Fastighet (19)

11 Intäkter Medlemsavgifter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,2% Vi ser en framtid med spelrätter och där vi har lättare att rekrytera nya medlemmar. Vi räknar här med att vi har seniorer och 290 juniorer. 125 respektive 70 fler än säsongen Vi har i budget höjt årsavgiften för seniorer med 300 kr och för juniorer med 150 kr. Gästspel Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Vi tappar på ren greenfee 620 tkr på 18-hålsbanan och 200 tkr på 9 hålsbanan. På företagsgolf 108 tkr och på försäljning av checkar 70 tkr. Det största tappet gör vi på greenfee under våren 400 tkr april-juni, men den låga greenfeeförsäljningen håller i sig med ett tapp på drygt 100 tkr per månad jämfört med I budget har vi lagt gästspel/greenfee motsvarande 90% av 2009 års nivåer. Sponsorintäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,5% Sponsorintäkterna avviker mot budget men ligger 35 tkr bättre än Vårt primära mål har i år varit att behålla befintliga sponsorer och göra mycket för att få dem att stanna, trots att vi den här säsongen inte kunnat presentera en bana som vi är vana vid. Sponsorernas kundarrangemang har vi lagt stor vikt vid och vi har fått högt betyg för vårt engagemang, service och för banan under hösten. Marknadskommitténs arbete har påbörjats och har resulterat i några nya kontakter och i reklamintäkter på golfbilar mm. Vi hoppas mycket på Marknadskommitténs arbete inför nästa år, då ett antal avtal går ut och vi måste finna nya större sponsorer. Övr intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Kommittéernas intäkter och vissa gemensamma intäkter ligger under denna post. Junior och elit-kommittén tappar intäkter (129 tkr) från statliga och kommunala bidrag, men också från sina träningsgrupper som har färre deltagare och från sponsring som inte når upp till budget. Övriga kommittéer ligger på, eller strax under budget. Fastighetskommittén tappar 40 tkr mot budget. Budgeterade konferensintäkter kom vi inte i närheten av och här ligger en diff mot budget på drygt 100 tkr. Inför 2011 har vi en mer modest budget, med hopp om att marknadsföringen ska ge utdelning. Sammanfattning intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vi tappar intäkter mot budget enligt specen på sid 7. Sponsorintäkter (245 tkr), greenfeeintäkter (890 tkr), företagsgolf (105 tkr), minskade bidrag (100 tkr), konferenshyra (70 tkr) och drivingrange (70 tkr). I vår budget för 2011 har vi en försiktig återgång till mer normala nivåer med stabila medlemsintäkter och greenfeeintäkter. Med en rekonstruktion till spelrätter har vi en tro på att vi kan uppnå dessa budgetmål redan (19)

12 Kostnader Övriga kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Kommittéerna bidrar tillsammans med en kostnadsminskning på 190 tkr mot budget. Uteblivet klubblad och stramare administrativa kostnader sparar 80 tkr mot budget. Fastighetskostnaderna ligger 100 tkr över budget p ga oväntade underhållskostnader för havererade avloppspumpar. Marknad/sponsor har gjort besparingar på 90 tkr mot budget genom aktiviteter som vi finansierat via sponsring Ett lönebidrag (och en personell resurs) kompenserar våra kostnader för trycksaker och reklambyråkostnader. I budget för 2011 har vi en fortsatt strikt och välbalanserad plan för marknadsföring och många aktiviteter som förhoppningsvis kommer att generera intäkter. Personalkostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vår fastighetsansvarige har under en del av säsongen arbetat 50% av sin tid med vår nya svingstudio. På banan har man sparat personaltimmar under våren. Höstens arbeten har varit mer personalkrävande. Tillsammans bidrar personalkostnaderna med en minskning mot budget på 55 tkr. Under 2010 och i budget 2011 har lönerna ökat med endast miniminivåerna enligt avtalen. Sammanfattning kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Sammantaget konstaterar vi att vi sänker våra kostnader till följd av minskad aktivitet och en medveten återhållsamhet. I budget för banan ligger en kostnadsökning mot 2010 på dressgods på 120 tkr, entreprenadarbeten (torvning av hål 9:1) 60 tkr och ökning på leasing med 120 tkr. Årets resultat Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget Sammanfattning av årets resultat I vår budget ser vi att vi kan vända trenden och återigen rekrytera medlemmar som bidrar med både årsavgifter och ideell kraft i vår organisation. Detta förutsätter att styrelsens förslag med konvertering till spelrätter godkänns av klubbens medlemmar. De ökade intäkterna kommer inte att öka våra kostnader utom i förbättringsarbeten på banan. 12 (19)

13 Grafer; Intäktsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala intäkter - med specifikation av Gästspel Budget 2011 Fördelning av gästspel Drivingrange; Sponsorer Gästspel; Övriga intäkter; Medlemsavg Företagsgolf 14% Tävlingsgreenfee 3% Checkar 15% 18- hålsbanan 54% 9-hålsbanan 14% Kostnadsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala kostnader före avskr och finansiella kostn Personal; Banan; Drivingrange med specifikation av Övriga kostnader Budget 2011 Fördelning av övriga kostnader Ersättning tränare 4% Administration 14% SGF/GGF 10% Sponsorkost 5% Övriga Kommittéer 35% Övriga kostnader; Fastighet exkl personal 32% Klubblad 1% Greenfeeförsäljning 18 resp 9 hål Prognos 2010 Budget 2011 Omsättning Greenfee hål / 9 hål Prognos 2010 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Budget Prognos Budget Prognos (19)

14 Resultaträkningar P 2010, B TKR INTÄKTER KOSTNADER RES F AVSKR ÅRETS RESULTAT / / / /01 (15 mån.) ÅR P 2010 B 2011 Ekonomisk utveckling B 2011 Resultat Likviditet Fritt eget kapital TKR RESULTAT LIKVIDITET FRITT E KAP P 2010 ÅR B 2011 Under verksamhetsåret 1996/97 färdigställdes ytterligare 9 hål varefter banan har totalt 27 hål. Den nya banan togs i bruk för provspel under aut/sept År 2003 tog klubben in 100 nya medlemmar. År 2006 tog klubben in 100 nya medlemmar. 14 (19)

15 Investeringar 2010 Värde i Kr Budget 10 Progn/ Utfall Kommentar Maskiner Greenklippare Leasing Banan Delsumma maskin Urgrävning dammar Nyanläggning gångvägar 1, 4, Betydligt fler gångvägar Ytavvattning 4,14,15, Omprioritering till gångvägar Fairwaysand 9-hålsbanan Kostnad bana 69 tkr Kansli Delsumma bana Delsumma kansli 0 0 Kök Restaurang Delsumma kök Restaurang 0 0 Fastighet Delsumma fastighet 0 0 Summa investeringar (19)

16 Investeringar Budget 2011 Värde i Kr Maskiner Budget 11 Kommentar John Deere Greenklippare Leasing Verkstad Verkstadsmaskiner Lyft Baninvesteringar Gångvägar Ytavvatting Förbättringar av banan Kök Restaurang Delsumma bana Byggnation av frysrum Byte av köksinventarier Delsumma kök Restaurang Fastighet Markarbeten klubbhus framsida Förbättring avvattning närområde och parkering Delsumma fastighet Summa investeringar (19)

17 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Årsavgifter Gällande 2010 Förslag 2011 Senior Junior / Knatte (0-12 år) / Medlemslån Senior Spelrätter Junior 0 - Inträdesavgift Senior Junior Övriga årsavgifter Städavgift för medlemmar 15 år och äldre Hyra bagskåp Enkel Familjeskåp Elvagnsskåp Laddningsskåp för batteri Registreringsavgifter nybörjare Senior Junior Passiv (15% av årsavg.) Senior Junior Greenfeemedlem (40% av årsavg.) Senior Junior hålsmedlem Gammal/Ny Senior / Junior Introduktionsmedlemskap 1 år utan lån/spelrätt (Gäller endast introduktionsmedlemmar 2010 som erbjudits och tackat ja till förlängning till 2011) Senior Senior endast 9 hål (19)

18 Inkomna Motioner Motion från Daniel Johansson Skrivelse till Forsgårdens styrelse , Förslag 1: att någon tid i veckan enbart tillåta 2-bollar (man kan ju spela foursome om man vill gå fyra), för att man som spelare skall vara ganska säker på att få gå en snabb runda. Till exempel lördagar fram till Förslag 2: att införa medlemsformer utan lån, att man kan bli fullvärdig medlem genom att betala till exempel ett inträde på 2000kr och därefter medlemsavgift på 2000kr över vad medlemmar med lån betalar. Att man inför en form av greenfeemedlemskap där man får, för exempel, 4 personliga greenfeebiljetter för 2500kr. Jag är helt övertygad om att många potentiella nya medlemmar är beredda att betala en högre årsavgift om man slipper att binda pengar i ett lån eller aktie. (För att behålla befintliga medlemmar med lån får man försöka komma på någon form av morot). Förslag 3: Införa en ännu mera differentierad greenfee, är banan i absolut toppskick tycker jag vi inte skall skämmas för att ta betalt tex 600kr men då skall banan oxå vara i toppskick, sen kan vi nog vara lite billigare när spelfrekvensen är låg. Innebär en del extraarbete men som gästspelare på någon bana blir man alltid positivt inställd om man får en liten rabatt om finishen inte är som förväntat. Hälsningar Daniel Johansson Styrelsens svar: 1. Styrelsen ser positivt på förslaget och ger intendenten i uppdrag att lämna förslag på lämpliga tider där endast 2-bollar får starta. Styrelsen tillstyrker förslaget 2. Styrelsen hänvisar till sitt förslag om Spelrätter och problematiken att klara likviditeten med avgående medlemmar med lån utan att ersätta dessa med nytt lånekapital. Styrelsen hänvisar också till befintlig medlemsform Greenfee-medlem som erbjuder reducerad årsavgift + 6 medlemscheckar till ett pris av totalt kr. Styrelsen avstyrker motionen med hänvisning till förslag om konvertering till spelrätter och till befintliga medlemsformer 3. Vi lämnar idag en greenfeerabatt om banan inte håller i kvalitét pg a t ex arbeten. Klubben kommer också att arbeta mer aktivt med differentierad greenfee mot både kundgrupper (studerande, arbetslösa och pensionärer) och mot starttider (hög och låg beläggning). Att höja greenfee till 600 kr då banan är i toppskick är detsamma som att höja vårt ordinarie pris och alltid rabattera när banan inte bedöms vara i toppskick. Detta ger alltför stort utrymme för subjektiva bedömningar och med en greenfeenivå på 600 kr ligger vi för högt i jämförelse med banorna i närområdet. Styrelsen tillstyrker endast förslaget i frågan om differenierad greenfee. 18 (19)

19 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK Bakgrund De flesta golfklubbar i Sverige (inklusive Forsgården) upplever en hårdnande konkurrens om en krympande skara av golfare. Dessutom har Forsgården haft stora problem med greenerna vilket gör att ett antal medlemmar är missnöjda. Med detta som bakgrund tror jag att det vore bra för klubben att komma med ett intressant erbjudande som gör klubben mer attraktiv. Förslag Aktivitet Kommentar Från 2011 Fritt spel på varandras banor Fungerar på ett antal banor i landet Samordnat tävlingsprogram De som vill tävla kan tävla mer till en lägre kostnad De som inte vill tävla har alltid ledig bana På längre sikt Samordning banskötsel Lägre kostnader Samordning administration Lägre kostnader Sammanfattning Om detta förslag är genomförbart är jag övertygad om att Forsgården GK och Kungsbacka GK tillsammans kommer att bli väldigt attraktiva banor som dessutom ligger mycket centralt och lätt tillgängliga i Kungsbacka kommun! Kungsbacka Rune Mattsson Styrelsens svar: Fritt spel på varandras banor bygger på att båda klubbarna har ungefär lika stor andel medlemsspel och att medlemsantalet är likvärdigt. Kungsbacka Golfklubb har långt fler medlemmar än Forsgården och fritt spel skulle kunna innebära en sämre tillgänglighet för Forsgårdens medlemmar och ske på bekostnad av greenfeeintäkter. Vi har idag ett samarbete som ömsesidigt ger medlemmar greenfeerabatt. Styrelsen avstyrker förslaget Samordnande av tävlingsprogram. Vi har idag i viss mån ett samarbete och en synkning av tävlingsprogrammen. Men att halvera båda klubbarnas tävlingsverksamhet och enas om en gemensam, är en ny infallsvinkel som vi kan ta med i våra diskussioner med båda klubbarnas tävlingskommitté och styrelser. Styrelsen avstyrker förslaget men föreslår ett utökat samarbete Samordning av banskötsel Görs i viss mån redan idag. Maskiner, verktyg, kompetens och mantimmar lånas av varann vid behov och möjlighet. Samordning administration Med den bemanning som vi har på Forsgårdens kansli (1,6 tjänster + 1,4 receptionist maj-sept) skulle vinnaren i ett sådant samarbete vara Kungsbacka GK som har fler anställda på årsbasis. För att möjliggöra inäktsäkringar bör Forsgården istället fokusera på kostnadsbesparingar i administrativ tid bl a genom att ge kommittéerna större ansvar för sina respektive aktiviteter. Intäktsökningarna ligger i medlemsrekrytering, sponsoravtal, kvalitetssäkring och synergieffekter internt i klubben mm. Styrelsen tillstyrker förslaget i frågan om att utreda ytterliga samordningsförtjänster rörande banskötsel och administration. 19 (19)

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2008 Den 1 december kl 19:00 Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Lars Äng, välkomnade mötesdeltagarna och presenterade GGFs representant Göran Persson och mötesordförande Kenneth Nilsson. Styrelsen och kommittéordföranden

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån)

Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) ÅRSMÖTESHANDLINGAR Borås Golfklubb Höstårsmöte 2010 Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) Onsdagen den 24 november kl. 18.30 Ordföranden har ordet En för Borås golfklubb

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Introduktion Styrelsen i VGK började under 2011 arbetat med att lägga ett fundament för en långsiktig strategi för klubben. Den strategin är grunden för de verksamhetsplaner

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer