FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSGÅRDENS GOLFKLUBB"

Transkript

1 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19)

2 Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser 2010 Förenklad balansräkning och likviditet Prognos 2010 och budget 2011 Sammandrag med noter Kommentarer intäkter Kommentarer kostnader Grafer Intäkts- och kostnadsställen med specifikationer Greenfeeförsäljning 2007 budget 2011 Grafisk presentation av resultat och ekonomisk utveckling Investeringar budget och prognos 2010 Investeringar budget 2011 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Inkomna motioner (19)

3 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Datum: Klockan: Plats: Aulan Elof Lindälvs Gymnasium Kompletta handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli senast PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Prisutdelning KM samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond. Prisutdelning GGF Mästarmöte. 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet 7. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 8. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b. 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e. Ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år f. Ombud till GGF-möte 9. Behandling av styrelsens förslag och och i rätt tid inkomna motioner. 9:1 Motioner från Daniel Johansson a. För snabbare spel, enbart tillåta 2-bollar under vissa tider. b. Införa medlemskap utan lån eller spelrätt. c. Utveckla differentierad greenfee 9:2 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK 10. Övriga frågor Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till möten. Styrelsen 3 (19)

4 Verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Uppdaterad november 2010 Verksamhetsplanen är ett levande dokument som fortlöpande kommer att uppdateras. Planen skall utgöra grunden för ett långsiktigt och konsekvent handlingsprogram för att utveckla klubben i den riktning och med den övergripande målsättning som tillgodoser medlemmarnas intressen och önskemål. 1. Omvärldsanalys Antalet golfspelare har under de senaste åren minskat. I vår klubb, i vårt distrikt och i landet ser man att marknaden viker. Likaså har medlemmarnas antal ronder på Forsgården minskat. Ett antal klubbar i distriktet har också genomgått en rekonstruktion på grund av minskat antal medlemmar och det ekonomiska läget. Allt fler klubbar runt om i Sverige upplever en försämring av den egna ekonomin. Samtidigt blir konkurrensen hårdare mellan klubbar och banor. Medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företag ställer allt större krav vid sina besök och aktiviteter på klubbarna. Man är också mer priskänslig. 2. Forsgården analys Mot bakgrund av omvärldsanalysen samt den stränga vintern och den därpå sena våren har styrelsen under året lagt stor omsorg på att få banan tillbaka i gott skick. Klubbens hela verksamhet har analyserats. Starka och svaga sidor har aktualiserats i olika sammanhang. Starka sidor Centralt läge i Kungsbacka, en expansiv kommun med stor tillväxt och hög inflyttning, en bra bana, varumärket Forsgården, idrottsverksamheten och miljöcertifieringen GEO Möjligheter Expansiv kommun med hög inflyttning gynnar vår medlemsrekrytering och våra företagsavtal. Lägre ingångskostnad för nya medlemmar ger oss konkurrenskraft både mot andra klubbar och mot andra fritidsaktiviteter. Ökat samarbete med Kungsbackaklubbarna i driftsfrågor ger högre kvalitet och kostnadsbesparingar. Samarbete i marknadsföringsfrågor ger ett ökat intresse för Kungsbacka som golfdestination och därmed ett tillskott i gästspel och företagsgolf. Hög tillgänglighet på banan med 9- och 18-hålsbana. Möjlighet till träning året runt i vår nya svingstudio. Ny konferensavdelning som möjliggör en god möteskultur internt och möjlighet till externa intäkter. Svaga sidor Förhållandevis få ytor för träning (exempelvis ingen korthålsbana), expansionsbegränsningar, arrende på marken. Hög ingångskostnad för nya medlemmar och ekonomiskt nuläge i klubben försvårar rekrytering. Hot Konkurrens från andra klubbar, färre medlemmar och ett minskat golfspelande. Nuvarande ekonomiska modell, som gör oss känsliga och äventyrar våra möjligheter att hålla hög kvalitet. 4 (19)

5 3. Övergripande verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Vision: Forsgården - En helhetsupplevelse i svensk toppklass för alla golfare. Våra nyckelord i är: Kvalitet, Trivsel och Nytänkande Styrelsens verksamhetsplan innefattar följande: En bana som tilltalar medlemmar och greenfeegäster och som tillåter kvalificerat tävlingsspel Välkomnande närområde Organisation med tidsenlig lyhördhet som gynnar kvalitet, effektivitet och ekonomi. Attraktiv golfrestaurang inriktad på medlemmar och greenfeegäster i dialog med klubbens olika golfintressenter Fortsatt utveckling av junior- och elitverksamhet Offensiv idrottsverksamhet Fortsatt positiv utveckling av samarbetet klubb - proverksamhet Engagerat, ansvarsfullt styrelse- och kommittéarbete med gemensamt sikte på helhet Aktivt miljö-, hälso- och säkerhetsarbete Starta arbetet med Vision och då beakta framtidsgruppens förslag Utveckla klubbkänslan och stärka den positiva upplevelsen och framtidstron i klubbens alla delar Marknadsföra Forsgården som den intressanta klubben mitt i sta n. En mötesplats för såväl nya som erfarna golfspelare 4. Handlingsplaner Såväl styrelsens som de olika kommittéernas handlingsplaner beskriver ansvarsområde, planerad verksamhet och aktiviteter. Handlingsplanerna presenteras i separat dokument. Genomförandet sker med aktiva och ideella insatser från kommittéer och med hjälp av arbetsgrupper och vid behov med stöd av personalen. 5. Organisation Omvärldsanalysen och den ekonomiska situationen föranleder en kontinuerlig översyn av klubbens organisation. Ett ökat inslag av ideellt arbetande medlemmar kommer att krävas för att klara klubbens verksamhet. Ett inslag som också ger en bättre gemenskap och positiv klubbkänsla. 6. Utbildning och kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning är nödvändig för att upprätthålla kvalitet i både produkt och service. Interna och externa aktiviteter planeras årligen både till anställda och ideellt arbetande ledare. 7. Ekonomisk strategi Klubbens ekonomiska situation måste värderas och formas så att den säkerställer den framtida verksamheten. Större nyinvesteringar skall delvis kunna finansieras genom externa lån. 5 (19)

6 Den löpande verksamheten planeras och genomförs med målsättning att behålla och helst förbättra hela anläggningens kvalité och på längre sikt ge möjlighet för behövliga investeringar. Då 200 medlemmar begärt utträde tvingas styrelsen föreslå konvertering till spelrätter. 7.1 Strategiska mål Skapa ekonomiska resurser för att utveckla hela anläggningens kvalitet och i så hög grad som möjligt egenfinansiera framtida investeringar. 7.2 Operativa mål - verksamheten skall generera ett kassaflöde som säkerställer löpande planerad verksamhet samt investeringar - intäkterna skall anpassas utifrån fastlagda mål för antalet medlemmar, greenfee, företagsgolf etc. - medlemmarnas årsavgifter och greenfeeavgifter skall positioneras med jämförbara golfanläggningar. 8. Kvalitets- och Miljöpolicy Forsgårdens Golfklubbs verksamhet skall utmärkas av hög ambition och kvalitet och uppfylla alla besökares krav och förväntningar. Ständig förbättring av miljövård på och kring vår golfbana är en viktig del av vårt ansvar och en förutsättning att driva och vidareutveckla klubbens verksamhet inom ramen för det hållbara samhället. Kungsbacka november 2010 Forsgårdens Golfklubb Styrelsen 6 (19)

7 Viktiga händelser som påverkar vårt resultat 2010 Intäkter mot budget Lägre Sponsorintäkter ) Lägre Greenfeeintäkter ) Lägre Företagsgolf ) Lägre intäkter kommittéer ) Konferensuthyrning Drivingrange Summa lägre intäkter ) Ekonomiska läget. 2) Vinterskador på greener och allmän nedgång i golfspel. 3) Minskade bidrag från stat och kommun. Kostnader mot budget Lägre kostnader kommittéer Lägre personalkostnader Lägre kostn drivingrange Lägre övriga kostnader Summa lägre kostnader Totalt försämring mot budget i resultat före avskrivningar kr 7 (19)

8 Förenklad balansräkning Tillgångar Prognos Skulder Prognos Kr Kr Bank/Kassa Externa skulder 0 Fastigheter Medlemslån Maskiner/Inventarier Banan Totalt tillgångar Beräknad ställning Likviditet Likviditet och kassaflöde Prognos 2010 Kr Prognos 10 Likvida medel Resultat 2010 enligt prognos Avskrivningar Investeringar Förändring rörelsekapital Förändring medlemslån Utgående likvida medel Likviditet och kassaflöde Budget 2011 Kr Budget 11 Beräknade likvida medel Resultat 2011 enligt budget Avskrivningar Investeringar Budget Banklån Förändring medlemslån Beräknad ställning (19)

9 Prognos 2010 Budget 2011 Förutsättning för denna budget är en konvertering från medlemslån till spelrätter och att vi får in 300 nya medlemmar/spelrättsinnehavare under Dvs en ökning med ca 125 medlemmar jämfört med säsongen Värden i kr Intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Not 1 Gästspel Not 2 Sponsorintäkter Drivingrange Övriga intäkter Not 3 Lönebidrag Vinst avyttr invent Summa intäkter Kostnader Banan Drivingrange Övriga kostnader Not 4 Personalkostnader Not 5 Summa kostnader Resultat f avskr Avskrivningar Verksamhets resultat Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Noter sid 10 Kommentarer sid (19)

10 Not 1 3 Intäkter Not 1; Medlemsavg Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Inträdesavgifter Not 2; Gästspel Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget hålsbanan hålsbanan Tävlingsgreenfee Företagsgolf Checkar Not 3; Övr intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Övriga Kommittéer Klubblad Div övr intäkter Not 4 5 Kostnader Not 4; Övr kostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Marknad/sponsor Övriga Kommittéer Klubblad Fastighet exkl personal Administration Ersättning tränare SGF/GGF Övriga kostnader Not 5; Personalkostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Bana Kansli Fastighet (19)

11 Intäkter Medlemsavgifter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,2% Vi ser en framtid med spelrätter och där vi har lättare att rekrytera nya medlemmar. Vi räknar här med att vi har seniorer och 290 juniorer. 125 respektive 70 fler än säsongen Vi har i budget höjt årsavgiften för seniorer med 300 kr och för juniorer med 150 kr. Gästspel Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Vi tappar på ren greenfee 620 tkr på 18-hålsbanan och 200 tkr på 9 hålsbanan. På företagsgolf 108 tkr och på försäljning av checkar 70 tkr. Det största tappet gör vi på greenfee under våren 400 tkr april-juni, men den låga greenfeeförsäljningen håller i sig med ett tapp på drygt 100 tkr per månad jämfört med I budget har vi lagt gästspel/greenfee motsvarande 90% av 2009 års nivåer. Sponsorintäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,5% Sponsorintäkterna avviker mot budget men ligger 35 tkr bättre än Vårt primära mål har i år varit att behålla befintliga sponsorer och göra mycket för att få dem att stanna, trots att vi den här säsongen inte kunnat presentera en bana som vi är vana vid. Sponsorernas kundarrangemang har vi lagt stor vikt vid och vi har fått högt betyg för vårt engagemang, service och för banan under hösten. Marknadskommitténs arbete har påbörjats och har resulterat i några nya kontakter och i reklamintäkter på golfbilar mm. Vi hoppas mycket på Marknadskommitténs arbete inför nästa år, då ett antal avtal går ut och vi måste finna nya större sponsorer. Övr intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Kommittéernas intäkter och vissa gemensamma intäkter ligger under denna post. Junior och elit-kommittén tappar intäkter (129 tkr) från statliga och kommunala bidrag, men också från sina träningsgrupper som har färre deltagare och från sponsring som inte når upp till budget. Övriga kommittéer ligger på, eller strax under budget. Fastighetskommittén tappar 40 tkr mot budget. Budgeterade konferensintäkter kom vi inte i närheten av och här ligger en diff mot budget på drygt 100 tkr. Inför 2011 har vi en mer modest budget, med hopp om att marknadsföringen ska ge utdelning. Sammanfattning intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vi tappar intäkter mot budget enligt specen på sid 7. Sponsorintäkter (245 tkr), greenfeeintäkter (890 tkr), företagsgolf (105 tkr), minskade bidrag (100 tkr), konferenshyra (70 tkr) och drivingrange (70 tkr). I vår budget för 2011 har vi en försiktig återgång till mer normala nivåer med stabila medlemsintäkter och greenfeeintäkter. Med en rekonstruktion till spelrätter har vi en tro på att vi kan uppnå dessa budgetmål redan (19)

12 Kostnader Övriga kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Kommittéerna bidrar tillsammans med en kostnadsminskning på 190 tkr mot budget. Uteblivet klubblad och stramare administrativa kostnader sparar 80 tkr mot budget. Fastighetskostnaderna ligger 100 tkr över budget p ga oväntade underhållskostnader för havererade avloppspumpar. Marknad/sponsor har gjort besparingar på 90 tkr mot budget genom aktiviteter som vi finansierat via sponsring Ett lönebidrag (och en personell resurs) kompenserar våra kostnader för trycksaker och reklambyråkostnader. I budget för 2011 har vi en fortsatt strikt och välbalanserad plan för marknadsföring och många aktiviteter som förhoppningsvis kommer att generera intäkter. Personalkostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vår fastighetsansvarige har under en del av säsongen arbetat 50% av sin tid med vår nya svingstudio. På banan har man sparat personaltimmar under våren. Höstens arbeten har varit mer personalkrävande. Tillsammans bidrar personalkostnaderna med en minskning mot budget på 55 tkr. Under 2010 och i budget 2011 har lönerna ökat med endast miniminivåerna enligt avtalen. Sammanfattning kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Sammantaget konstaterar vi att vi sänker våra kostnader till följd av minskad aktivitet och en medveten återhållsamhet. I budget för banan ligger en kostnadsökning mot 2010 på dressgods på 120 tkr, entreprenadarbeten (torvning av hål 9:1) 60 tkr och ökning på leasing med 120 tkr. Årets resultat Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget Sammanfattning av årets resultat I vår budget ser vi att vi kan vända trenden och återigen rekrytera medlemmar som bidrar med både årsavgifter och ideell kraft i vår organisation. Detta förutsätter att styrelsens förslag med konvertering till spelrätter godkänns av klubbens medlemmar. De ökade intäkterna kommer inte att öka våra kostnader utom i förbättringsarbeten på banan. 12 (19)

13 Grafer; Intäktsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala intäkter - med specifikation av Gästspel Budget 2011 Fördelning av gästspel Drivingrange; Sponsorer Gästspel; Övriga intäkter; Medlemsavg Företagsgolf 14% Tävlingsgreenfee 3% Checkar 15% 18- hålsbanan 54% 9-hålsbanan 14% Kostnadsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala kostnader före avskr och finansiella kostn Personal; Banan; Drivingrange med specifikation av Övriga kostnader Budget 2011 Fördelning av övriga kostnader Ersättning tränare 4% Administration 14% SGF/GGF 10% Sponsorkost 5% Övriga Kommittéer 35% Övriga kostnader; Fastighet exkl personal 32% Klubblad 1% Greenfeeförsäljning 18 resp 9 hål Prognos 2010 Budget 2011 Omsättning Greenfee hål / 9 hål Prognos 2010 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Budget Prognos Budget Prognos (19)

14 Resultaträkningar P 2010, B TKR INTÄKTER KOSTNADER RES F AVSKR ÅRETS RESULTAT / / / /01 (15 mån.) ÅR P 2010 B 2011 Ekonomisk utveckling B 2011 Resultat Likviditet Fritt eget kapital TKR RESULTAT LIKVIDITET FRITT E KAP P 2010 ÅR B 2011 Under verksamhetsåret 1996/97 färdigställdes ytterligare 9 hål varefter banan har totalt 27 hål. Den nya banan togs i bruk för provspel under aut/sept År 2003 tog klubben in 100 nya medlemmar. År 2006 tog klubben in 100 nya medlemmar. 14 (19)

15 Investeringar 2010 Värde i Kr Budget 10 Progn/ Utfall Kommentar Maskiner Greenklippare Leasing Banan Delsumma maskin Urgrävning dammar Nyanläggning gångvägar 1, 4, Betydligt fler gångvägar Ytavvattning 4,14,15, Omprioritering till gångvägar Fairwaysand 9-hålsbanan Kostnad bana 69 tkr Kansli Delsumma bana Delsumma kansli 0 0 Kök Restaurang Delsumma kök Restaurang 0 0 Fastighet Delsumma fastighet 0 0 Summa investeringar (19)

16 Investeringar Budget 2011 Värde i Kr Maskiner Budget 11 Kommentar John Deere Greenklippare Leasing Verkstad Verkstadsmaskiner Lyft Baninvesteringar Gångvägar Ytavvatting Förbättringar av banan Kök Restaurang Delsumma bana Byggnation av frysrum Byte av köksinventarier Delsumma kök Restaurang Fastighet Markarbeten klubbhus framsida Förbättring avvattning närområde och parkering Delsumma fastighet Summa investeringar (19)

17 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Årsavgifter Gällande 2010 Förslag 2011 Senior Junior / Knatte (0-12 år) / Medlemslån Senior Spelrätter Junior 0 - Inträdesavgift Senior Junior Övriga årsavgifter Städavgift för medlemmar 15 år och äldre Hyra bagskåp Enkel Familjeskåp Elvagnsskåp Laddningsskåp för batteri Registreringsavgifter nybörjare Senior Junior Passiv (15% av årsavg.) Senior Junior Greenfeemedlem (40% av årsavg.) Senior Junior hålsmedlem Gammal/Ny Senior / Junior Introduktionsmedlemskap 1 år utan lån/spelrätt (Gäller endast introduktionsmedlemmar 2010 som erbjudits och tackat ja till förlängning till 2011) Senior Senior endast 9 hål (19)

18 Inkomna Motioner Motion från Daniel Johansson Skrivelse till Forsgårdens styrelse , Förslag 1: att någon tid i veckan enbart tillåta 2-bollar (man kan ju spela foursome om man vill gå fyra), för att man som spelare skall vara ganska säker på att få gå en snabb runda. Till exempel lördagar fram till Förslag 2: att införa medlemsformer utan lån, att man kan bli fullvärdig medlem genom att betala till exempel ett inträde på 2000kr och därefter medlemsavgift på 2000kr över vad medlemmar med lån betalar. Att man inför en form av greenfeemedlemskap där man får, för exempel, 4 personliga greenfeebiljetter för 2500kr. Jag är helt övertygad om att många potentiella nya medlemmar är beredda att betala en högre årsavgift om man slipper att binda pengar i ett lån eller aktie. (För att behålla befintliga medlemmar med lån får man försöka komma på någon form av morot). Förslag 3: Införa en ännu mera differentierad greenfee, är banan i absolut toppskick tycker jag vi inte skall skämmas för att ta betalt tex 600kr men då skall banan oxå vara i toppskick, sen kan vi nog vara lite billigare när spelfrekvensen är låg. Innebär en del extraarbete men som gästspelare på någon bana blir man alltid positivt inställd om man får en liten rabatt om finishen inte är som förväntat. Hälsningar Daniel Johansson Styrelsens svar: 1. Styrelsen ser positivt på förslaget och ger intendenten i uppdrag att lämna förslag på lämpliga tider där endast 2-bollar får starta. Styrelsen tillstyrker förslaget 2. Styrelsen hänvisar till sitt förslag om Spelrätter och problematiken att klara likviditeten med avgående medlemmar med lån utan att ersätta dessa med nytt lånekapital. Styrelsen hänvisar också till befintlig medlemsform Greenfee-medlem som erbjuder reducerad årsavgift + 6 medlemscheckar till ett pris av totalt kr. Styrelsen avstyrker motionen med hänvisning till förslag om konvertering till spelrätter och till befintliga medlemsformer 3. Vi lämnar idag en greenfeerabatt om banan inte håller i kvalitét pg a t ex arbeten. Klubben kommer också att arbeta mer aktivt med differentierad greenfee mot både kundgrupper (studerande, arbetslösa och pensionärer) och mot starttider (hög och låg beläggning). Att höja greenfee till 600 kr då banan är i toppskick är detsamma som att höja vårt ordinarie pris och alltid rabattera när banan inte bedöms vara i toppskick. Detta ger alltför stort utrymme för subjektiva bedömningar och med en greenfeenivå på 600 kr ligger vi för högt i jämförelse med banorna i närområdet. Styrelsen tillstyrker endast förslaget i frågan om differenierad greenfee. 18 (19)

19 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK Bakgrund De flesta golfklubbar i Sverige (inklusive Forsgården) upplever en hårdnande konkurrens om en krympande skara av golfare. Dessutom har Forsgården haft stora problem med greenerna vilket gör att ett antal medlemmar är missnöjda. Med detta som bakgrund tror jag att det vore bra för klubben att komma med ett intressant erbjudande som gör klubben mer attraktiv. Förslag Aktivitet Kommentar Från 2011 Fritt spel på varandras banor Fungerar på ett antal banor i landet Samordnat tävlingsprogram De som vill tävla kan tävla mer till en lägre kostnad De som inte vill tävla har alltid ledig bana På längre sikt Samordning banskötsel Lägre kostnader Samordning administration Lägre kostnader Sammanfattning Om detta förslag är genomförbart är jag övertygad om att Forsgården GK och Kungsbacka GK tillsammans kommer att bli väldigt attraktiva banor som dessutom ligger mycket centralt och lätt tillgängliga i Kungsbacka kommun! Kungsbacka Rune Mattsson Styrelsens svar: Fritt spel på varandras banor bygger på att båda klubbarna har ungefär lika stor andel medlemsspel och att medlemsantalet är likvärdigt. Kungsbacka Golfklubb har långt fler medlemmar än Forsgården och fritt spel skulle kunna innebära en sämre tillgänglighet för Forsgårdens medlemmar och ske på bekostnad av greenfeeintäkter. Vi har idag ett samarbete som ömsesidigt ger medlemmar greenfeerabatt. Styrelsen avstyrker förslaget Samordnande av tävlingsprogram. Vi har idag i viss mån ett samarbete och en synkning av tävlingsprogrammen. Men att halvera båda klubbarnas tävlingsverksamhet och enas om en gemensam, är en ny infallsvinkel som vi kan ta med i våra diskussioner med båda klubbarnas tävlingskommitté och styrelser. Styrelsen avstyrker förslaget men föreslår ett utökat samarbete Samordning av banskötsel Görs i viss mån redan idag. Maskiner, verktyg, kompetens och mantimmar lånas av varann vid behov och möjlighet. Samordning administration Med den bemanning som vi har på Forsgårdens kansli (1,6 tjänster + 1,4 receptionist maj-sept) skulle vinnaren i ett sådant samarbete vara Kungsbacka GK som har fler anställda på årsbasis. För att möjliggöra inäktsäkringar bör Forsgården istället fokusera på kostnadsbesparingar i administrativ tid bl a genom att ge kommittéerna större ansvar för sina respektive aktiviteter. Intäktsökningarna ligger i medlemsrekrytering, sponsoravtal, kvalitetssäkring och synergieffekter internt i klubben mm. Styrelsen tillstyrker förslaget i frågan om att utreda ytterliga samordningsförtjänster rörande banskötsel och administration. 19 (19)

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Danderyds Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB 849400-4461

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB 849400-4461 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB 849400-4461 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 2008-03-31 KL 19.00 på Engströmska skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kallelse 1 Förteckning över styrelsen och kommittéledamöter 2-3 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer