FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSGÅRDENS GOLFKLUBB"

Transkript

1 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19)

2 Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser 2010 Förenklad balansräkning och likviditet Prognos 2010 och budget 2011 Sammandrag med noter Kommentarer intäkter Kommentarer kostnader Grafer Intäkts- och kostnadsställen med specifikationer Greenfeeförsäljning 2007 budget 2011 Grafisk presentation av resultat och ekonomisk utveckling Investeringar budget och prognos 2010 Investeringar budget 2011 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Inkomna motioner (19)

3 FORSGÅRDENS GOLFKLUBB KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Datum: Klockan: Plats: Aulan Elof Lindälvs Gymnasium Kompletta handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli senast PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Prisutdelning KM samt utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond. Prisutdelning GGF Mästarmöte. 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet 7. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 8. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b. 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e. Ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år f. Ombud till GGF-möte 9. Behandling av styrelsens förslag och och i rätt tid inkomna motioner. 9:1 Motioner från Daniel Johansson a. För snabbare spel, enbart tillåta 2-bollar under vissa tider. b. Införa medlemskap utan lån eller spelrätt. c. Utveckla differentierad greenfee 9:2 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK 10. Övriga frågor Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till möten. Styrelsen 3 (19)

4 Verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Uppdaterad november 2010 Verksamhetsplanen är ett levande dokument som fortlöpande kommer att uppdateras. Planen skall utgöra grunden för ett långsiktigt och konsekvent handlingsprogram för att utveckla klubben i den riktning och med den övergripande målsättning som tillgodoser medlemmarnas intressen och önskemål. 1. Omvärldsanalys Antalet golfspelare har under de senaste åren minskat. I vår klubb, i vårt distrikt och i landet ser man att marknaden viker. Likaså har medlemmarnas antal ronder på Forsgården minskat. Ett antal klubbar i distriktet har också genomgått en rekonstruktion på grund av minskat antal medlemmar och det ekonomiska läget. Allt fler klubbar runt om i Sverige upplever en försämring av den egna ekonomin. Samtidigt blir konkurrensen hårdare mellan klubbar och banor. Medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företag ställer allt större krav vid sina besök och aktiviteter på klubbarna. Man är också mer priskänslig. 2. Forsgården analys Mot bakgrund av omvärldsanalysen samt den stränga vintern och den därpå sena våren har styrelsen under året lagt stor omsorg på att få banan tillbaka i gott skick. Klubbens hela verksamhet har analyserats. Starka och svaga sidor har aktualiserats i olika sammanhang. Starka sidor Centralt läge i Kungsbacka, en expansiv kommun med stor tillväxt och hög inflyttning, en bra bana, varumärket Forsgården, idrottsverksamheten och miljöcertifieringen GEO Möjligheter Expansiv kommun med hög inflyttning gynnar vår medlemsrekrytering och våra företagsavtal. Lägre ingångskostnad för nya medlemmar ger oss konkurrenskraft både mot andra klubbar och mot andra fritidsaktiviteter. Ökat samarbete med Kungsbackaklubbarna i driftsfrågor ger högre kvalitet och kostnadsbesparingar. Samarbete i marknadsföringsfrågor ger ett ökat intresse för Kungsbacka som golfdestination och därmed ett tillskott i gästspel och företagsgolf. Hög tillgänglighet på banan med 9- och 18-hålsbana. Möjlighet till träning året runt i vår nya svingstudio. Ny konferensavdelning som möjliggör en god möteskultur internt och möjlighet till externa intäkter. Svaga sidor Förhållandevis få ytor för träning (exempelvis ingen korthålsbana), expansionsbegränsningar, arrende på marken. Hög ingångskostnad för nya medlemmar och ekonomiskt nuläge i klubben försvårar rekrytering. Hot Konkurrens från andra klubbar, färre medlemmar och ett minskat golfspelande. Nuvarande ekonomiska modell, som gör oss känsliga och äventyrar våra möjligheter att hålla hög kvalitet. 4 (19)

5 3. Övergripande verksamhetsplan för Forsgårdens Golfklubb Vision: Forsgården - En helhetsupplevelse i svensk toppklass för alla golfare. Våra nyckelord i är: Kvalitet, Trivsel och Nytänkande Styrelsens verksamhetsplan innefattar följande: En bana som tilltalar medlemmar och greenfeegäster och som tillåter kvalificerat tävlingsspel Välkomnande närområde Organisation med tidsenlig lyhördhet som gynnar kvalitet, effektivitet och ekonomi. Attraktiv golfrestaurang inriktad på medlemmar och greenfeegäster i dialog med klubbens olika golfintressenter Fortsatt utveckling av junior- och elitverksamhet Offensiv idrottsverksamhet Fortsatt positiv utveckling av samarbetet klubb - proverksamhet Engagerat, ansvarsfullt styrelse- och kommittéarbete med gemensamt sikte på helhet Aktivt miljö-, hälso- och säkerhetsarbete Starta arbetet med Vision och då beakta framtidsgruppens förslag Utveckla klubbkänslan och stärka den positiva upplevelsen och framtidstron i klubbens alla delar Marknadsföra Forsgården som den intressanta klubben mitt i sta n. En mötesplats för såväl nya som erfarna golfspelare 4. Handlingsplaner Såväl styrelsens som de olika kommittéernas handlingsplaner beskriver ansvarsområde, planerad verksamhet och aktiviteter. Handlingsplanerna presenteras i separat dokument. Genomförandet sker med aktiva och ideella insatser från kommittéer och med hjälp av arbetsgrupper och vid behov med stöd av personalen. 5. Organisation Omvärldsanalysen och den ekonomiska situationen föranleder en kontinuerlig översyn av klubbens organisation. Ett ökat inslag av ideellt arbetande medlemmar kommer att krävas för att klara klubbens verksamhet. Ett inslag som också ger en bättre gemenskap och positiv klubbkänsla. 6. Utbildning och kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning är nödvändig för att upprätthålla kvalitet i både produkt och service. Interna och externa aktiviteter planeras årligen både till anställda och ideellt arbetande ledare. 7. Ekonomisk strategi Klubbens ekonomiska situation måste värderas och formas så att den säkerställer den framtida verksamheten. Större nyinvesteringar skall delvis kunna finansieras genom externa lån. 5 (19)

6 Den löpande verksamheten planeras och genomförs med målsättning att behålla och helst förbättra hela anläggningens kvalité och på längre sikt ge möjlighet för behövliga investeringar. Då 200 medlemmar begärt utträde tvingas styrelsen föreslå konvertering till spelrätter. 7.1 Strategiska mål Skapa ekonomiska resurser för att utveckla hela anläggningens kvalitet och i så hög grad som möjligt egenfinansiera framtida investeringar. 7.2 Operativa mål - verksamheten skall generera ett kassaflöde som säkerställer löpande planerad verksamhet samt investeringar - intäkterna skall anpassas utifrån fastlagda mål för antalet medlemmar, greenfee, företagsgolf etc. - medlemmarnas årsavgifter och greenfeeavgifter skall positioneras med jämförbara golfanläggningar. 8. Kvalitets- och Miljöpolicy Forsgårdens Golfklubbs verksamhet skall utmärkas av hög ambition och kvalitet och uppfylla alla besökares krav och förväntningar. Ständig förbättring av miljövård på och kring vår golfbana är en viktig del av vårt ansvar och en förutsättning att driva och vidareutveckla klubbens verksamhet inom ramen för det hållbara samhället. Kungsbacka november 2010 Forsgårdens Golfklubb Styrelsen 6 (19)

7 Viktiga händelser som påverkar vårt resultat 2010 Intäkter mot budget Lägre Sponsorintäkter ) Lägre Greenfeeintäkter ) Lägre Företagsgolf ) Lägre intäkter kommittéer ) Konferensuthyrning Drivingrange Summa lägre intäkter ) Ekonomiska läget. 2) Vinterskador på greener och allmän nedgång i golfspel. 3) Minskade bidrag från stat och kommun. Kostnader mot budget Lägre kostnader kommittéer Lägre personalkostnader Lägre kostn drivingrange Lägre övriga kostnader Summa lägre kostnader Totalt försämring mot budget i resultat före avskrivningar kr 7 (19)

8 Förenklad balansräkning Tillgångar Prognos Skulder Prognos Kr Kr Bank/Kassa Externa skulder 0 Fastigheter Medlemslån Maskiner/Inventarier Banan Totalt tillgångar Beräknad ställning Likviditet Likviditet och kassaflöde Prognos 2010 Kr Prognos 10 Likvida medel Resultat 2010 enligt prognos Avskrivningar Investeringar Förändring rörelsekapital Förändring medlemslån Utgående likvida medel Likviditet och kassaflöde Budget 2011 Kr Budget 11 Beräknade likvida medel Resultat 2011 enligt budget Avskrivningar Investeringar Budget Banklån Förändring medlemslån Beräknad ställning (19)

9 Prognos 2010 Budget 2011 Förutsättning för denna budget är en konvertering från medlemslån till spelrätter och att vi får in 300 nya medlemmar/spelrättsinnehavare under Dvs en ökning med ca 125 medlemmar jämfört med säsongen Värden i kr Intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Not 1 Gästspel Not 2 Sponsorintäkter Drivingrange Övriga intäkter Not 3 Lönebidrag Vinst avyttr invent Summa intäkter Kostnader Banan Drivingrange Övriga kostnader Not 4 Personalkostnader Not 5 Summa kostnader Resultat f avskr Avskrivningar Verksamhets resultat Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Noter sid 10 Kommentarer sid (19)

10 Not 1 3 Intäkter Not 1; Medlemsavg Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Medlemsavgifter Inträdesavgifter Not 2; Gästspel Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget hålsbanan hålsbanan Tävlingsgreenfee Företagsgolf Checkar Not 3; Övr intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Övriga Kommittéer Klubblad Div övr intäkter Not 4 5 Kostnader Not 4; Övr kostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Marknad/sponsor Övriga Kommittéer Klubblad Fastighet exkl personal Administration Ersättning tränare SGF/GGF Övriga kostnader Not 5; Personalkostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Bana Kansli Fastighet (19)

11 Intäkter Medlemsavgifter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,2% Vi ser en framtid med spelrätter och där vi har lättare att rekrytera nya medlemmar. Vi räknar här med att vi har seniorer och 290 juniorer. 125 respektive 70 fler än säsongen Vi har i budget höjt årsavgiften för seniorer med 300 kr och för juniorer med 150 kr. Gästspel Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Vi tappar på ren greenfee 620 tkr på 18-hålsbanan och 200 tkr på 9 hålsbanan. På företagsgolf 108 tkr och på försäljning av checkar 70 tkr. Det största tappet gör vi på greenfee under våren 400 tkr april-juni, men den låga greenfeeförsäljningen håller i sig med ett tapp på drygt 100 tkr per månad jämfört med I budget har vi lagt gästspel/greenfee motsvarande 90% av 2009 års nivåer. Sponsorintäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,5% Sponsorintäkterna avviker mot budget men ligger 35 tkr bättre än Vårt primära mål har i år varit att behålla befintliga sponsorer och göra mycket för att få dem att stanna, trots att vi den här säsongen inte kunnat presentera en bana som vi är vana vid. Sponsorernas kundarrangemang har vi lagt stor vikt vid och vi har fått högt betyg för vårt engagemang, service och för banan under hösten. Marknadskommitténs arbete har påbörjats och har resulterat i några nya kontakter och i reklamintäkter på golfbilar mm. Vi hoppas mycket på Marknadskommitténs arbete inför nästa år, då ett antal avtal går ut och vi måste finna nya större sponsorer. Övr intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Kommittéernas intäkter och vissa gemensamma intäkter ligger under denna post. Junior och elit-kommittén tappar intäkter (129 tkr) från statliga och kommunala bidrag, men också från sina träningsgrupper som har färre deltagare och från sponsring som inte når upp till budget. Övriga kommittéer ligger på, eller strax under budget. Fastighetskommittén tappar 40 tkr mot budget. Budgeterade konferensintäkter kom vi inte i närheten av och här ligger en diff mot budget på drygt 100 tkr. Inför 2011 har vi en mer modest budget, med hopp om att marknadsföringen ska ge utdelning. Sammanfattning intäkter Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vi tappar intäkter mot budget enligt specen på sid 7. Sponsorintäkter (245 tkr), greenfeeintäkter (890 tkr), företagsgolf (105 tkr), minskade bidrag (100 tkr), konferenshyra (70 tkr) och drivingrange (70 tkr). I vår budget för 2011 har vi en försiktig återgång till mer normala nivåer med stabila medlemsintäkter och greenfeeintäkter. Med en rekonstruktion till spelrätter har vi en tro på att vi kan uppnå dessa budgetmål redan (19)

12 Kostnader Övriga kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Kommittéerna bidrar tillsammans med en kostnadsminskning på 190 tkr mot budget. Uteblivet klubblad och stramare administrativa kostnader sparar 80 tkr mot budget. Fastighetskostnaderna ligger 100 tkr över budget p ga oväntade underhållskostnader för havererade avloppspumpar. Marknad/sponsor har gjort besparingar på 90 tkr mot budget genom aktiviteter som vi finansierat via sponsring Ett lönebidrag (och en personell resurs) kompenserar våra kostnader för trycksaker och reklambyråkostnader. I budget för 2011 har vi en fortsatt strikt och välbalanserad plan för marknadsföring och många aktiviteter som förhoppningsvis kommer att generera intäkter. Personalkostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,9% Vår fastighetsansvarige har under en del av säsongen arbetat 50% av sin tid med vår nya svingstudio. På banan har man sparat personaltimmar under våren. Höstens arbeten har varit mer personalkrävande. Tillsammans bidrar personalkostnaderna med en minskning mot budget på 55 tkr. Under 2010 och i budget 2011 har lönerna ökat med endast miniminivåerna enligt avtalen. Sammanfattning kostnader Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget 2011 Avv mot progn 2010 i % ,0% Sammantaget konstaterar vi att vi sänker våra kostnader till följd av minskad aktivitet och en medveten återhållsamhet. I budget för banan ligger en kostnadsökning mot 2010 på dressgods på 120 tkr, entreprenadarbeten (torvning av hål 9:1) 60 tkr och ökning på leasing med 120 tkr. Årets resultat Prognos 2010 Avv mot budget 2010 Budget Sammanfattning av årets resultat I vår budget ser vi att vi kan vända trenden och återigen rekrytera medlemmar som bidrar med både årsavgifter och ideell kraft i vår organisation. Detta förutsätter att styrelsens förslag med konvertering till spelrätter godkänns av klubbens medlemmar. De ökade intäkterna kommer inte att öka våra kostnader utom i förbättringsarbeten på banan. 12 (19)

13 Grafer; Intäktsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala intäkter - med specifikation av Gästspel Budget 2011 Fördelning av gästspel Drivingrange; Sponsorer Gästspel; Övriga intäkter; Medlemsavg Företagsgolf 14% Tävlingsgreenfee 3% Checkar 15% 18- hålsbanan 54% 9-hålsbanan 14% Kostnadsställen Budget 2011 Budget 2011 Fördelning av totala kostnader före avskr och finansiella kostn Personal; Banan; Drivingrange med specifikation av Övriga kostnader Budget 2011 Fördelning av övriga kostnader Ersättning tränare 4% Administration 14% SGF/GGF 10% Sponsorkost 5% Övriga Kommittéer 35% Övriga kostnader; Fastighet exkl personal 32% Klubblad 1% Greenfeeförsäljning 18 resp 9 hål Prognos 2010 Budget 2011 Omsättning Greenfee hål / 9 hål Prognos 2010 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Budget Prognos Budget Prognos (19)

14 Resultaträkningar P 2010, B TKR INTÄKTER KOSTNADER RES F AVSKR ÅRETS RESULTAT / / / /01 (15 mån.) ÅR P 2010 B 2011 Ekonomisk utveckling B 2011 Resultat Likviditet Fritt eget kapital TKR RESULTAT LIKVIDITET FRITT E KAP P 2010 ÅR B 2011 Under verksamhetsåret 1996/97 färdigställdes ytterligare 9 hål varefter banan har totalt 27 hål. Den nya banan togs i bruk för provspel under aut/sept År 2003 tog klubben in 100 nya medlemmar. År 2006 tog klubben in 100 nya medlemmar. 14 (19)

15 Investeringar 2010 Värde i Kr Budget 10 Progn/ Utfall Kommentar Maskiner Greenklippare Leasing Banan Delsumma maskin Urgrävning dammar Nyanläggning gångvägar 1, 4, Betydligt fler gångvägar Ytavvattning 4,14,15, Omprioritering till gångvägar Fairwaysand 9-hålsbanan Kostnad bana 69 tkr Kansli Delsumma bana Delsumma kansli 0 0 Kök Restaurang Delsumma kök Restaurang 0 0 Fastighet Delsumma fastighet 0 0 Summa investeringar (19)

16 Investeringar Budget 2011 Värde i Kr Maskiner Budget 11 Kommentar John Deere Greenklippare Leasing Verkstad Verkstadsmaskiner Lyft Baninvesteringar Gångvägar Ytavvatting Förbättringar av banan Kök Restaurang Delsumma bana Byggnation av frysrum Byte av köksinventarier Delsumma kök Restaurang Fastighet Markarbeten klubbhus framsida Förbättring avvattning närområde och parkering Delsumma fastighet Summa investeringar (19)

17 Styrelsens förslag till avgifter 2011 Årsavgifter Gällande 2010 Förslag 2011 Senior Junior / Knatte (0-12 år) / Medlemslån Senior Spelrätter Junior 0 - Inträdesavgift Senior Junior Övriga årsavgifter Städavgift för medlemmar 15 år och äldre Hyra bagskåp Enkel Familjeskåp Elvagnsskåp Laddningsskåp för batteri Registreringsavgifter nybörjare Senior Junior Passiv (15% av årsavg.) Senior Junior Greenfeemedlem (40% av årsavg.) Senior Junior hålsmedlem Gammal/Ny Senior / Junior Introduktionsmedlemskap 1 år utan lån/spelrätt (Gäller endast introduktionsmedlemmar 2010 som erbjudits och tackat ja till förlängning till 2011) Senior Senior endast 9 hål (19)

18 Inkomna Motioner Motion från Daniel Johansson Skrivelse till Forsgårdens styrelse , Förslag 1: att någon tid i veckan enbart tillåta 2-bollar (man kan ju spela foursome om man vill gå fyra), för att man som spelare skall vara ganska säker på att få gå en snabb runda. Till exempel lördagar fram till Förslag 2: att införa medlemsformer utan lån, att man kan bli fullvärdig medlem genom att betala till exempel ett inträde på 2000kr och därefter medlemsavgift på 2000kr över vad medlemmar med lån betalar. Att man inför en form av greenfeemedlemskap där man får, för exempel, 4 personliga greenfeebiljetter för 2500kr. Jag är helt övertygad om att många potentiella nya medlemmar är beredda att betala en högre årsavgift om man slipper att binda pengar i ett lån eller aktie. (För att behålla befintliga medlemmar med lån får man försöka komma på någon form av morot). Förslag 3: Införa en ännu mera differentierad greenfee, är banan i absolut toppskick tycker jag vi inte skall skämmas för att ta betalt tex 600kr men då skall banan oxå vara i toppskick, sen kan vi nog vara lite billigare när spelfrekvensen är låg. Innebär en del extraarbete men som gästspelare på någon bana blir man alltid positivt inställd om man får en liten rabatt om finishen inte är som förväntat. Hälsningar Daniel Johansson Styrelsens svar: 1. Styrelsen ser positivt på förslaget och ger intendenten i uppdrag att lämna förslag på lämpliga tider där endast 2-bollar får starta. Styrelsen tillstyrker förslaget 2. Styrelsen hänvisar till sitt förslag om Spelrätter och problematiken att klara likviditeten med avgående medlemmar med lån utan att ersätta dessa med nytt lånekapital. Styrelsen hänvisar också till befintlig medlemsform Greenfee-medlem som erbjuder reducerad årsavgift + 6 medlemscheckar till ett pris av totalt kr. Styrelsen avstyrker motionen med hänvisning till förslag om konvertering till spelrätter och till befintliga medlemsformer 3. Vi lämnar idag en greenfeerabatt om banan inte håller i kvalitét pg a t ex arbeten. Klubben kommer också att arbeta mer aktivt med differentierad greenfee mot både kundgrupper (studerande, arbetslösa och pensionärer) och mot starttider (hög och låg beläggning). Att höja greenfee till 600 kr då banan är i toppskick är detsamma som att höja vårt ordinarie pris och alltid rabattera när banan inte bedöms vara i toppskick. Detta ger alltför stort utrymme för subjektiva bedömningar och med en greenfeenivå på 600 kr ligger vi för högt i jämförelse med banorna i närområdet. Styrelsen tillstyrker endast förslaget i frågan om differenierad greenfee. 18 (19)

19 Motion från Rune Mattsson Utökat samarbete med Kungsbacka GK Bakgrund De flesta golfklubbar i Sverige (inklusive Forsgården) upplever en hårdnande konkurrens om en krympande skara av golfare. Dessutom har Forsgården haft stora problem med greenerna vilket gör att ett antal medlemmar är missnöjda. Med detta som bakgrund tror jag att det vore bra för klubben att komma med ett intressant erbjudande som gör klubben mer attraktiv. Förslag Aktivitet Kommentar Från 2011 Fritt spel på varandras banor Fungerar på ett antal banor i landet Samordnat tävlingsprogram De som vill tävla kan tävla mer till en lägre kostnad De som inte vill tävla har alltid ledig bana På längre sikt Samordning banskötsel Lägre kostnader Samordning administration Lägre kostnader Sammanfattning Om detta förslag är genomförbart är jag övertygad om att Forsgården GK och Kungsbacka GK tillsammans kommer att bli väldigt attraktiva banor som dessutom ligger mycket centralt och lätt tillgängliga i Kungsbacka kommun! Kungsbacka Rune Mattsson Styrelsens svar: Fritt spel på varandras banor bygger på att båda klubbarna har ungefär lika stor andel medlemsspel och att medlemsantalet är likvärdigt. Kungsbacka Golfklubb har långt fler medlemmar än Forsgården och fritt spel skulle kunna innebära en sämre tillgänglighet för Forsgårdens medlemmar och ske på bekostnad av greenfeeintäkter. Vi har idag ett samarbete som ömsesidigt ger medlemmar greenfeerabatt. Styrelsen avstyrker förslaget Samordnande av tävlingsprogram. Vi har idag i viss mån ett samarbete och en synkning av tävlingsprogrammen. Men att halvera båda klubbarnas tävlingsverksamhet och enas om en gemensam, är en ny infallsvinkel som vi kan ta med i våra diskussioner med båda klubbarnas tävlingskommitté och styrelser. Styrelsen avstyrker förslaget men föreslår ett utökat samarbete Samordning av banskötsel Görs i viss mån redan idag. Maskiner, verktyg, kompetens och mantimmar lånas av varann vid behov och möjlighet. Samordning administration Med den bemanning som vi har på Forsgårdens kansli (1,6 tjänster + 1,4 receptionist maj-sept) skulle vinnaren i ett sådant samarbete vara Kungsbacka GK som har fler anställda på årsbasis. För att möjliggöra inäktsäkringar bör Forsgården istället fokusera på kostnadsbesparingar i administrativ tid bl a genom att ge kommittéerna större ansvar för sina respektive aktiviteter. Intäktsökningarna ligger i medlemsrekrytering, sponsoravtal, kvalitetssäkring och synergieffekter internt i klubben mm. Styrelsen tillstyrker förslaget i frågan om att utreda ytterliga samordningsförtjänster rörande banskötsel och administration. 19 (19)

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna!

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna! Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna! Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchefatt

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Saltsjöbadens Golfklubb Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Styrelsens sammansättning 2013 Peter Rejler Ordförande ej närvarande av privata skäl Johan Wijkström ordinarie

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00

VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00 VÄLKOMMEN! Höstmöte 16 november 2016 kl.19.00 AGENDA 19.00 Välkommen 19.15 Pokaltävlingar 19.30 Lavins Minnesfond 19.40 Information Verksamheten 20.00 Ordinarie Höstmöte 21.00 Avslutande av möte Göteborgs

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29 Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har

Läs mer

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Kallelse höstmöte Upsala Golfklubb 2012-10-22 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Tid: 22 oktober kl. 19:00 Plats: Katedralskolans aula Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 28 november 2016 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 28 november 2016 klockan 18.30

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER Bakgrund Greenfeens andel av intäkterna har minskat. Medlemsintäkternas andel

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5 HÖSTMÖTE 30 N OV E MBE R 201 5 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Höstmöte Höstmöte Alvesta Golfklubb

Höstmöte Höstmöte Alvesta Golfklubb Höstmöte Alvesta Golfklubb 2016-11-24 19.00 Alvesta Golfklubb 2017 Vår vision Höstmöte 2016 Alvesta golfklubb skall vara en viktig aktör i samhällslivet i vårt område och att golfen skall bidra till hälsa,

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2016-11-16 Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i Lerberget och hälsade 41 medlemmar välkomna. 1. Fastställande

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

HÖSTMÖTE Kallelse och föredragningslista

HÖSTMÖTE Kallelse och föredragningslista HÖSTMÖTE 2016-11-22 Innehållsförteckning Kallelse och föredragningslista Verksamhetsplan Medlemmarnas avgifter Budget Styrelsens förslag/motioner 1 2-3 4 5 6 1. Kallelse och föredragningslista Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö

Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö Bakgrund Mälarö GK Mälarö GK (MGK) och deras dotterbolag Mälarö Golf AB (MgAB) har under ett flertal år dragits med ekonomiska svårigheter.

Läs mer

Höstmöteshandlingar (12)

Höstmöteshandlingar (12) Höstmöteshandlingar 2013 1(12) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2013 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

LAHOLMS GOLFKLUBB Budget 2017 Investeringar: Totala investeringar kr

LAHOLMS GOLFKLUBB Budget 2017 Investeringar: Totala investeringar kr Budget 2017 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2017. Budget för 2017 bygger på ett medlemsantal på ca 1 500 medlemmar fördelat på tre olika medlemsformer.

Läs mer

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Under denna säsong har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2017

Nyhetsbrev mars 2017 Nyhetsbrev mars 2017 Nu börjar säsongen närma sig! Hej medlemmar, Idag lyser solen och golfsäsongen är i antågande. Vi har redan öppnat drivingrangen och vår 9-hålsbana är också öppen med ordinarie greener.

Läs mer

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta Ordförande Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta är en viss överdrift. Sanningen är dock, att golfbranschen krymper. Som flest var

Läs mer

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020 Inledning och bakgrund Styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB har tillsammans med personalen arbetat fram ett förslag till långsiktig vision och mål för ekonomin, medlemmar, informationsverksamheten

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN visbygk.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖREDRAGNINGSLISTA VERKSAMHETSPLANER RESULTATBUDGET VALBEREDNINGENS

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Höstmöte 16 november 2016 kl Lokal: Göteborgs Golf Klubb

Höstmöte 16 november 2016 kl Lokal: Göteborgs Golf Klubb Medlemsinformation nr 4 Göteborgs Golf Klubb Höstmöte 16 november 2016 kl. 19.00 Lokal: Göteborgs Golf Klubb 1 Välkommen till Höstmötet 16 november Säsongen lider mot sitt slut och det är åter dags för

Läs mer

HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB. Kronholmen 2013-11-23

HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB. Kronholmen 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB Kronholmen 2013-11-23 EN UTMANING ÄR ATT KLARA BALANSGÅNGEN MELLAN ATT FÖLJA MED I SIN TID OCH VARA SIN GRUNDIDÉ TROGEN 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 2 Kronholmen Golf

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 2017

Preliminär Verksamhetsplan 2017 Bilaga 1 Preliminär Verksamhetsplan 2017 Vad har hänt under 2016 Under hösten 2015 och våren 2016 har banan byggts om. Information om banombyggnaden Bakgrund Vi har sett att vår bana inte varit tillräckligt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

HÖSTMÖTET 2015 Möteshandlingar

HÖSTMÖTET 2015 Möteshandlingar HÖSTMÖTET 2015 Möteshandlingar Höstmöte 2015 Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Höstmöte. Mötet äger rum tisdagen 24 november kl 19.00 i inomhushallen vid driving rangen. Föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer