LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2000 Barn- och skolnämnd Söder Barn- och skolnämnd Öster Lantmäteri Lundafastigheter, Stadsarkitektkontoret Teknisk förvaltning Markentreprenad Utbildningsförvaltning, Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och skolnämnd Norr Kommunkontor, Drätselkontor Räddning- och Beredskapsnämnd Socialförvaltning, Miljöförvaltning VA-verken, Renhållningsstyrelsen Övrig central förvaltning, Personalförvaltning Projekt Mp Verk Konto EKEN Objekt

2 Sex år i sammandrag Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 62, Soliditet, % Antal tillsvidare anställda Kommunen Årets resultat 193, varav skatteþnansierad verksamhet 187, varav affärsverken 6,2 6, Resultat utan jämförelsestörande poster Budgetavvikelse nämnder, mkr SkatteÞnansierade nämnder 1) Affärsverken Nettokostn/skatteint. o generella statsbidr, % (SkatteÞnansierad verksamhet) Soliditet, exkl. pensionsskuld intjänad tom 1997, % SkatteÞnansierad verksamhet Affärsverken Soliditet, inkl pensionsskuld intjänad tom 1997, % SkatteÞnansierad verksamhet Utdebitering 2) 20:49 20:49 20:36 20:36 20:36 19:02 Antal invånare 31/ Bruttoinvesteringar, mkr 3) varav skatteþnansierad verksamhet varav affärsverken varav exploateringsverksamhet 16 Verksamhetens externa kostnader 4) Personalkostnader, mkr Låneskuld Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda ) Exkl. Lundafastigheter. 2 ) Ökningen 1996 och 1999 avser skatteväxlingen med landstinget/region Skåne. 3 ) Inkl exploateringsområden. 4 ) Exkl. avskrivningar. Från 1998 inräknas även nyintjänade pensionsförmåner. För 1995 till 1997 är dessa tillagda. Årsredovisning - Lunds kommun

3 Innehållsförteckning Sidan Lunds kommuns årsredovisning har producerats av Lunds kommuns Drätselkontor. Foto: Anders Holmqvist Redigering och layout: Drätselkontoret, Ekonomisk redovisning, Helena Nilsson Produktion: Tryckericentralen, Lunds kommun Tryckeri Bloms i Lund Vill du veta mer, kontakta kommunens Drätselkontor, tel eller resp bolag. Lars Niklasson Ekonomidirektör Kaj Persson Redovisningschef Sex år i sammandrag 3 Organisation 4 Kommunstyrelsens ordförande 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanställd redovisning - Resultaträkning, Þnansieringsanalys 23 - Balansräkning 24 - Noter 25 Kommunen - Resultaträkning, Þnansieringsanalys 28 - Balansräkning 29 - Noter 30 - Drift- och investeringsredovisning 35 Utveckling 37 Kostnader- och intäkter 39 Förklaringar 40 Kvalitetsredovisning 42 Nyckeltal 46 Jämförelsetal 49 Verksamhetsredovisning 50 Kommunledning - Kommunkontor 51 Kommunstyrelse - Drätselkontor 52 Kommunstyrelse - Personalförvaltning 53 Räddnings- och Beredskapsnämnd 54 Nämnden för Lundafastigheter 55 Byggnadsnämnd - Stadsarkitektkontor 56 Byggnadsnämnd - Lantmäteri 57 Teknisk Nämnd exkl. VA-verk 58 Utbildningsnämnd - Utbildningsförvaltning 16 Markentreprenad 61 Miljönämnden 62 Utbildningsnämnd 63 Kultur-/fritidsnämnd 65 Socialnämnd - Socialförvaltning 67 Vård- och omsorg 69 BSN Norr 71 BSN Söder 73 BSN Öster 75 Teknisk Nämnd - VA-verken 77 Renhållningsstyrelse 79 Lunds Energi AB 81 Lunds Kommuns Fastighets AB 83 Lunds Kommuns Parkerings AB 85 3 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

4 Lunds kommun med bolag Kommunrevision Förtroendenämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE - Kommunkontor - Drätselkontor - Personalförvaltning KOMMUNSTYRELSE - Budgetutskott - Förhandlingsutskott - Kvalitetsutskott - Miljöutskott NÄMNDER KOMMUNALA BOLAG SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Barn- och skolnämnder - Norr - Söder - Öster Vård- och omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd -Stadsarkitektkontor -Lunds lantmäteri Räddnings- och beredskapsnämnd Miljönämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Nämnden för Lundafastigheter Styrelsen för Markentreprenad AFFÄRSVERK Teknisk nämnd -Vattenverk -Avloppsverk Renhållningsstyrelse -Renhållningsverk ÄGARANDEL 20% ELLER MERA Lunds Energi AB (97,5 %) Lunds Kommuns Fastighets AB (100 %) Lunds Kommuns Parkerings AB (100 %) ÄGARANDEL MINDRE ÄN 20% AB Sydvatten SYSAV AB VALDA FULLMÄKTIGE Moderata samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna 8 8 Kristdemokraterna 4 1 Centerpartiet 3 4 Socialdemokraterna Vänsterpartiet 6 5 Miljöpartiet de gröna 6 6 Kommunpartiet Studenterna 1 Årsredovisning - Lunds kommun

5 Kommunstyrelsens ordförande År ny organisation År 2000 blev ett händelserikt år slutade och år 2000 började med planering och genomförande av övergången till ett nytt millennium. En ny organisation sjösattes vid årsskiftet. Tio kommundelsnämnder upphörde och ersattes med tre barnoch skolnämnder samt en vård- och omsorgsnämnd. Även inom andra nämnder och förvaltningar skedde förändringar, t ex inom socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Lunds kommun är en stor organisation med många arbetsplatser. Stora organisationsförändringen medför nästan alltid initiala problem. Tidigt på våren 2000 kom de första tecknen på att det fanns problem i de nya nämnderna, främst ekonomiska och administrativa problem Det tog lång tid innan de nya nämnderna fann de sina rutiner och det kan konstateras att arbetsbelastningen för många blev allt för tung. Samtidigt som genomförandet av ny organisation, med nya rutiner och arbetsuppgifter skulle också ett nytt ekonomisystem och ett nytt PA-system implementeras. Detta medförde problem med både styrningen och uppföljningen av verksamheten. Barn- och skolnämnderna signalerade stora underskott vid första tertialrapporten. En analysgrupp tillsattes för att utreda problemen. Detta resulterade i att utlagda sparkrav på de tre barn- och skolnämnderna återkallades och att man Þck istället en viss resursförstärkning. En del av skolans underskott kan hänföras till minskat elevunderlag, organisationen har inte följt med och anpassat organisationen till färre elever. Analysgruppen pekar på detta men också på andra orsaker. Vård- och omsorgsnämndens budgetprognoser pekade också under året på ett underskott. Det är också den nämnd som förefallit ha de största styrproblemen. En analysgrupp har tillsatts under våren 2001 för att i likhet med analysgruppen för barn- och skolnämnderna peka på problem och orsaker till underskottet, gruppen skall lämna sin rapport i maj/juni Ekonomiskt resultat För kommunen blev resultatet trots allt mycket gott, 193,6 mkr. Det exceptionellt goda resultatet beror på att extra utdelning från Lunds Energi uppgick till cirka 230 mkr. Finansiellt mål - den ekonomiska framtiden Lunds kommuns ekonomi är god och den ekonomiska framtiden är ljus. Trots att man aldrig kan sia om framtiden känns det som att utvecklingen i Lund och regionen tillgodoser en god ekonomisk bas och att den planering och styrning vi idag har kommer att ge en långsiktig god ekonomisk planering och en god ekonomisk bas. Det är naturligt att Lunds kommun skall uppfylla kommunallagens balanskrav. För att motsvara god ekonomisk hushållning är detta dock inte tillräckligt. Jag delar drätselkontorets uppfattning att det i framtiden krävs ett resultat på mkr för att täcka uppräkningen av pensionsskulden före 1998 och att inßationssäkra avskrivningarna på gjorda investeringar. Det krävs budgeterade reserver för att täcka den osäkerhet som Þnns i skatteprognoserna och för det behov av tilläggsanslag som uppkommer under året, kanske mkr. Positivism Slutligen vill jag konstatera att årtusendets första år ger framtidstro. Planeringen och genomförandet av Lundalänken går vidare enligt planerna, detta gäller också projektet cykelkommunen. Ombyggnader har skett både på Vipeholmskolan och Vallkärra skola. Skjutsstallarna i Dalby har blivit bibliotek och medborgarkontor. Detta var ett axplock av några av de största händelserna under året. Investeringar och många andra små och stora projekt är på gång. De ßesta nämnder har egna framtidsprojekt på gång. Lunds kommun bedriver en bra verksamhet. Vi har kunnig och kompetent personal och det tillväxtklimat som Þnns i Lund bådar gott för framtiden. Christine Jönsson Kommunstyrelsens ordförande 2000 Vad har investeringar kostat. Investeringar uppdelade på verksamhetsområden under 2000 ser ut enligt följande, Gator, vägar, parker 45,3 mkr Kultur och Fritid 27,6 mkr Pedagogisk verksamhet 58,8 mkr Vård och omsorg 24,7 mkr Diverse förvaltningsfastigheter 15,8 mkr Affärsverksamhet 28,9 mkr 5 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

6 Förvaltningsberättelse Koncernen SAMMANFATTNING Resultat, Resultat för kommunen och dess företag före skatt blev 62,7 mkr. Resultat för kommunen blev 193,6 mkr, för Lunds Energi AB 99 mkr, för L K Fastighets AB 29,6 mkr och för L K Parkerings AB 1,2 mkr. Kommunen hade en koncernintern intäkt på 260 mkr som elimineras i den sammanställda redovisningen var resultatet för koncernen 1 200,8 mkr. Detta år sålde Lunds Energi aktier i Sydkraft och gjorde därigenom en realisationsvinst på 841 mkr. Soliditet Soliditeten för koncernen är 43%, vilket är i nivå med Kommunens soliditet är 67% (bland skulderna ingår då inte pensionsskuld intjänad till och med 1997 i enlighet med Kommunal Redovisningslag), Lunds Energi AB 58%, LKF 13% och Parkeringsbolaget 70%. Upplåning Den sammanlagda långfristiga skulderna uppgår till mkr. Av denna svarar LKF för den helt avgörande delen, mkr. Lunds kommun har successivt minskat sin upplåning från 1992 då den uppgick till 757 mkr till 244 mkr vid årskiftet. Minskningen har kunnat ske genom de inkomster överlåtelsen av Sydkraftaktier till Lunds Energi gett under åren från Sammanlagt har kommunen erhållit drygt 800 mkr för aktierna genom försäljningslikvid och extra aktieutdelning förra året. Lunds Energi har kunnat minska sina långfristiga skulder pga aktieförsäljningen och den uppgår nu till 305 mkr. Verksamhet/organisation Kommundelsnämnderna upphörde 1 jan Istället infördes tre barn- och skolnämnder och en samlad vård- och omsorgsnämnd. Året har i hög grad präglats av de startproblem som uppstått hos de nya nämnderna. Lunds Energi AB blev helägare till Elbolaget i Norden AB efter förvärv av TXU Europé s aktiepost för 180 mkr. Lunds Energi sålde däremot sin post i Billeberga Kraft & Energi AB till Sydkraft AB för 132 mkr. Lunds kommuns Fastighets AB har under året haft en uthyrningsgrad på 99.9 %. 34 nya lägenheter och ett äldreboende med 28 lägenheter har byggts. Stationsbyggnad med lokaler och bostäder byggs i samarbete med Parkeringsbolaget. Lunds kommuns Parkerings AB färdigställde första delen av parkeringshuset Lund Central med 178 platser i november. A - Finansiell analys Sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen - information om koncernen Syftet med en sammanställd redovisning är att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. Informationssyftet är det viktiga. Eftersom kommunerna valt att organisera verksamheten på olika sätt och därvid lagt vissa verksamheter som bolag är den naturliga och relevanta jämförelsenivån den sammanställda redovisningen när man jämför kommunernas omsättning och balansomslutning. I en sammanställd redovisning elimineras större interna bokföringsposter mellan de ingående bolagen och mellan kommun och bolag, både beträffande kostnader/intäkter och fordringar/skulder. Resultatet Resultatet uppgår till 62,7 mkr före skatt (1 200,8). Verksamhetens intäkter uppgick till mkr (1 831) och kostnaderna till mkr (4 107). Skatteintäkterna uppgick till mkr (2 355) och generella statsbidrag till 185 mkr (225). Finansnettot uppgick totalt till 127 mkr (897). Resultat före bokslutsdispositioner, skatt och eliminering av interna vinster för de ingående enheterna: * Lunds kommun 193,6 mkr (13,3) * Lunds Energi AB 99 mkr (921,6) * L K Fastighets AB 29,6 mkr (75,2) * L K Parkerings AB 1,2 mkr (3,5) Mkr Resultatutveckling, 6 år "Koncern" Kommun Framtidsutsikter Kommunens budgeterade resultat för 2001, 2 mkr, uppfyller precis lagstadgat balanskrav. Det uppfyller dock inte kraven på god hushållning och ger dessutom inte något handlingsutrymme för att bevilja tilläggsansanslag under året eller möta eventuellt lägre skatteintäkter än budgeterat. Dessutom Þnns underliggande strukturella underskott hos främst vård- och omsorgsnämnden på mkr som inte åtgärdats. Detta kan innebära att det budgeterade resultatet kan sluta i ett underskott. I så fall måste detta täckas i nästa eller nästkommande års budget. Eftersom dessa år visar underskott enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) krävs besparingar för att klara ett eventuellt underskott från Skatteintäktsprognoser i januari 2001 tyder dock på något högre skatteintäkter än vad som budgeterats. Om denna prognos År Årsredovisning - Lunds kommun

7 Förvaltningsberättelse kvarstår vid året slut kan möjligen det budgeterade resultat bestå trots underliggande strukturproblem hos vård- och omsorgsnämnden. Det helägda fastighetsbolaget anpassar sitt utbud till efterfrågan och har alla objekt uthyrda. Även de övriga aktiebolagen har god ekonomisk ställning och bra framtidsutsikter. Dock har handeln på den nordiska elbörsen i början av 2001 påverkat resultatet för Lunds Energi AB:s dotterföretag Elbolaget i Norden AB negativt. Detta har medfört att Elbolaget i Norden AB under januari och februari 2001 realiserat mycket väsentliga förluster i elhandelsverksamheten. Lunds Energi AB:s underliggande lönsamhet är dock fortsatt god.. Ekonomisk ställning Soliditeten är 43% (42). Kommunen har ingått borgensförbindelser för 250 mkr (259). Övriga borgensåtaganden från kommunen är internt mot bolagen. B - Verksamheten Verksamhet och strategi Kommunen utgör den helt dominerande redovisningsenheten i den sammanställda redovisningen. Av omsättningen svarade kommunen för 78%, Lunds Energi AB för 12% och LKF för 10%. Lunds kommun 78% Omsättning L K Fastigh.AB 9% Lunds Energi AB 22% Kommunen har två helägda bolag och ett bolag som ägs till 97,5%, Lunds Energi AB, som är det senast bildade, 1/ Räknat på omsättning är Lunds Energi AB det största bolaget. Det största bolaget räknat till balansomslutningen är det kommunala bostadsbolaget LKF AB. Därutöver Þnns ett kommunalt bolag för parkeringsverksamhet, Lunds Kommuns Parkerings AB. Företagspolicy LKF 79% Lunds kommun 9% Långfristig låneskuld Parkeringsbolag 0% Lunds Energi AB 12% Syftet med företagspolicyn är att stärka kommunfullmäktiges roll gentemot bolagen. Detta ska ske genom: * Målformulering och utvärdering av de verksamheter som företagen utför. * Offentlig insyn i de kommunala verksamheter som företagen utför enligt de regler som gäller för kommunala bolag. * Ökad samordning. En revidering av kommunens ägardirektiv (företagspolicy) har skett under hösten. De nya ägardirektiven har remitterats till bolagen och kommer att behandlas i kommunstyrelsen under Kommunstyrelsen har ansvaret för all övergripande ledning och planering i kommunen. Styrningen av bolagen sker genom långsiktiga beslut avseende: * Målsättningar och avkastningskrav etc. Beslut i dessa frågor tas av kommunfullmäktige. * Policybeslut för varje bolag. Innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell karaktär ska kommunfullmäktige yttra sig. Styrningen sker också genom: * Samråd mellan kommunstyrelsen och resp. bolagsledning. Detta är i realiteten den viktigaste ledningsformen. Som övergripande policy slås fast att ändamålet med bolagen inte ska vara att bereda vinst åt aktieägare. Bolagen ska inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med kommunens kompetens. De kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna ska iakttagas. Generellt gäller att verksamheten ska bedriva på affärsmässiga grunder. Det ekonomiska målet är att driva verksamheten så att Lunds kommun genom utdelning på aktiekapitalet erhåller en skälig kapitalavkastning. Därvid ska beaktas bolagens konsolideringsbehov och investeringsberedskap. Målen Lunds Energi AB * Svara för en god och allsidig energiförsörjning. * Tillgodose behovet av elenergi, naturgas, fjärrvärme och andra energitjänster. * Hög leveranssäkerhet och servicenivå. * Rimlig prisnivå med hänsyn till konsolideringsbehov och investeringsberedskap. 7 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

8 Förvaltningsberättelse * Rationell energianvändning och liten miljöpåverkan ska eftersträvas. Lunds Kommuns Fastighets AB * I samverkan med Lunds kommun tillgodose bostadsbehovet i kommunen. * Hög kvalitet, god miljö och rimlig hyra. * God service och utvecklat boendeinßytande. * Svara för sanering av äldre bebyggelse i kommunen. Lunds Kommuns Parkerings AB * Vara kommunens gemensamma och samordnande organ för civilrättslig parkering. * Genomföra lösningar för allmän parkering, boendeparkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i samverkan med berörda kommunala myndigheter. Övrigt * Principerna för Energibolagets taxor ska godkännas av kommunfullmäktige. * Bolagens styrelser ska i förvaltningsberättelserna, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget. * Kommunfullmäktige väljer bolagsstyrelser samt väljer och instruerar revisorer. * Kommunstyrelsen väljer och instruerar ombud till bolagsstämmorna. * Samordning mellan bolagen och kommunen ska ske där så Þnnes lämpligt och ändamålsenligt Omfattning av verksamheten Lunds Energi AB hade en energiförsäljning på 573 mkr (529) varav Värme 301mkr, El och Eldistribution 195 mkr, Gas 71 mkr och Fjärrkyla 7 mkr. Bolaget har uppnått målen om avkastning på eget kapital, soliditet och god miljö. Man har av TXU Europes förvärvat 50%- andel i Elbolaget i Norden AB för 180 mkr och man har avyttrat sitt innehavet (49,3%) i Billeberga Kraft & Energi AB för 132 mkr till Sydkraft. Lunds Kommuns Fastighets AB äger och förvaltar cirka (7500) bostadslägenheter samt affärslokaler och parkeringsytor. Bolaget har under året haft en uthyrningsgrad på 99.9%. 34 nya lägenheter och ett äldreboende med 28 lägenheter har byggts. Stationsbyggnad med lokaler och bostäder byggs i samarbete med Parkeringsbolaget. Antalet aktivt bostadssökande anmälda till Bobutiken är för närvarande 6000, en ökning med sen året innan. Därutöver Þnns passiva sökande. Man har inlett ett arbete med en hyresgästpanel. Lunds Kommuns Parkerings AB äger och förvaltar fyra parkeringshus med (953) parkeringsplatser. Därjämte har bolaget nyttjanderätt till av kommunen ägda parkeringsanläggningar för civilrättsligt reglerad, allmän parkering. Boalget färdigställde första delen parkeringshuset Lund C med 178 platser i november. Ytterligare 190 platser tillkommer i april Kommunen Sammanfattning Resultat För kommunen blev resultatet 193,6 mkr. Det exceptionellt goda resultatet beror på att extra utdelning från Lunds Energi uppgick till 228 mkr. Samtidigt belastas resultatet med kostnader på 30 mkr av engångskaraktär (avskrivning fordringar, skuldbokföring avtalspensioner mm). Av dessa redovisas 25 mkr som jämförelsestörande poster i resultaträkningen. Stabilitet /Soliditet Soliditeten, dvs andelen egenþnansiering av tillgångarna, är 67%, vilket är 3 procentenheter högre än Låneskuld Låneskulden uppgår till 243,6 mkr. Det är en minskning med 92,4 mkr. Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag för den skatteþnansierade verksamheten uppgår till 102% jämfört med 100% Affärsverkens taxor Affärsverkens taxor har varit i stort sett oförändrade de senaste sex åren. Den ökning som skett av renhållningstaxan motsvaras främst av höjd servicenivå och höjda behandlingsavgifter. Personalen Antalet tillsvidareanställda är i stort sett oförändrat sen 1999 och uppgår till tillsvidareanställda och visstidsanställda. Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Främst inom vården och skolan. Verksamheten Kommundelsnämnderna upphörde vid årskiftet och ersattes med tre barn- och skolnämnder (förskola och grundskola) samt en vård- och omsorgsnämnd. Förändringar skedde också inom främst socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Organisationsförändringen medförde initialt vissa styrproblem i de nya nämnderna. Orsakerna kan spåras till att det tog tid innan de nya nämnderna och den administrativa ledningen blev förtrogen med sina nya ansvarsområden. Arbetsbelastning var hög och det tog tid innan internbudget kunde upprättas och innan man skaffat sig tillräcklig kunskap om det nya ekonomisystemet och det nya löne- och PA-systemet. Sammantaget medförde detta problem med styrningen och uppföljningen av verksamheten. Inom de tre barn- och skolnämnderna befarades stora underskott vid första tertialrapporten. En analysgrupp tillsattes för att utreda problemen. Detta resulterade i att utlagda sparkrav på de tre barn- och skolnämnderna återkallades och att man fick en viss resursförstärkning. För vård- och omsorgsnämnden blev budgetprognoserna allt dystrare under året. Det är också den nämnd som förefallit ha de största styrproblemen. En analysgrupp Årsredovisning - Lunds kommun

9 Förvaltningsberättelse har tillsats för att söka förklara problemen och skall lämna sin rapport i maj/juni Behovet av att minska verksamheten inom barnomsorgen kvarstod under året. Konkurrensen om barn och elever från fristående skolor och daghem ställde ytterligare krav på minskningar inom den kommunala verksamheten. Planerad utbyggnad av friskolor motsvarar de närmaste åren en fördubbling av nuvarande antal platser. Detta kommer att ställa krav på anpassning av den kommunala skolorganistionen. Mkr % Resultat före resp. efter jämförelsestörande poster, 6 år Res före jämf stör. Res inkl. jämf stör. Nettokostnaderna andel av skatteintäkter och finansnetto, 6 år År Mkr Nettokostnader förvaltningsvis 786,2 249,2 314,3 202,1 236,6 1. Övriga förvaltningar 2. Utbildningsförv. 3. Kultur/Fritidsförv. 4. Socialförv. 5. Vård- och omsorgsförv. 6. BSN Norr 7. BSN Söder 8. BSN Öster 437, , INNEHÅLL - DISPOSITION Begreppet GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I 1991 års Kommunallag anges att kommuner och landsting ska driva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. Men vad avses med detta begrepp? Innebörden preciseras inte i lagen och förarbetena ger heller inte mycket vägledning. Det framgår dock att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna samt att förmögenheten inte får förbrukas för att täcka löpande behov. Från och med budget 2000 ska, enligt Kommunallagen, intäkterna överstiga kostnaderna i de kommunala budgetarna. Kravet på balans i budgeten omfattar enbart ett rent Þnansiellt perspektiv på verksamheten. Rimligtvis bör kravet på god ekonomisk hushållning ses och bedömas ur ett betydligt bredare perspektiv. Följande delar ingår därför i förvaltningsberättelsen: A - Finansiell analys och styrning Här ingår förhållanden som är viktiga för bedömning av resultat och ställning, ekonomistyrning samt förväntad utveckling. B - Verksamheten Kommunallagen använder begreppet verksamhetens ändamålsenlighet vilket kan beskrivas som produktivitet och effektivitet. Verksamhetens måluppfyllelse gentemot invånarna/kunderna är väsentlig. En sammanfattning av verksamheten och händelser av väsentlig betydelse lämnas i detta avsnitt. I årsredovisningen finns en särskild del som handlar om kvalitetsredovisningen inom den pedagogiska verksamheten. Varje nämnd lämnar en årsredovisning som har tre rubriker, Målanalys, Ekonomiskt resultat och Verksamhetsresultat. C - Personalekonomi Personalen utgör den avgjort största kostnadsposten (mellan 60% och 70%) i den kommunala verksamheten. Uppföljning av personalkostnaderna, uppföljning av sjukfrånvaro etc är viktiga delar. Här ingår uppgifter om väsentliga personalförhållanden. I denna del Þnns ett särskilt personalekonomiskt bokslut. D - Planering Bristfällig planering ger ofta dålig grund för god hushållning. Här redovisas de planer av större omfattning som Þnns och vad som gjorts under året. E - Miljöekonomi Den kommunala verksamheten har även den en miljöpåverkan. Detta redovisas i resp nämnds årsredovisning. Vad som gjorts på central nivå inom miljöarbete redovisas i detta avsnitt. 9 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

10 Förvaltningsberättelse A - FINANSIELL ANALYS OCH STYRNING (1999 års siffror inom parentes) Utveckling framgår av sidorna ÅR 2000 Årets resultat 193,6 mkr Kommunens resultat uppgår till 193,6 mkr (13,3 mkr), varav - skatteþnansierad verksamhet 187,4 mkr (6,7) - affärsverken 6,2 mkr (6,6). Det exceptionellt goda resultatet beror på att extra utdelning från Lunds Energi uppgick till 228 mkr. Samtidigt belastas resultatet med kostnader på 30 mkr av engångskaraktär (avskrivning fordringar, skuldbokföring avtalspensioner mm). Resultatjämförelse med andra kommuner - genomsnittet ligger på 700 kr per invånare Ur ett lundaperspektiv är resultatet exceptionellt. Om vi slår ut resultatet per invånare så kan vi jämföra det med andra kommuner. Lunds resultat uppgick till ca 2000 kr per invånare och tillhör de bättre i landet förra året. Men det var inte bäst ens i Skåne. Örkelljunga hade ett resultat som var något bättre. Lomma redvisar nästan 1500 kr per invånare och snittet för Skåne var 700 kr. Ett resultat på denna nivå skulle motsvara ca 70 mkr i totalresultat för Lund och ligger i nivå med vad Drätselkontoret bedömer vara ett resultat som når upp till begreppet god ekonomisk hushållning. Vid en jämförelse med de 14 kommuner Lund storleksmässigt brukar jämföras med ligger genomsnittsresultatet för dessa på nästan 700 kr per invånare. Resultatet före extraordinära poster för de kommuner Lund jämförs med i Statistisk årsbok: Visas på sid 48. Jämförelsestörande poster Extra utdelning från Lunds Energi hänförlig till försäljning av Sydkraftaktier år 1999 uppgår till 228 mkr. I bokslutet har nedskrivning skett med 10,1 mkr avseende fordringar på samverkanskommuner för gymnasieelever som går i Lund. Intjänade avtalspensioner för förvaltningschefer med visstidsanställning samt beslutade garantipensioner har beräknats och skuldförts med 15,8 mkr. Därutöver Þnns kostnadsrester från KDN-organisationen redovisade med 3 mkr. Nedskrivning av placerade pensionsmedel har skett med 5,9 mkr. Avgiftsfordringar för särskilt boende har nedskrivits med 1,4 mkr. Som intäkt redovisas likvid för parkeringsköp med nästan 9 mkr. Balanskrav - inte bara ett nollresultat Balanskravet skall uppfattas som ett golv och inte ett tak. Det behövs ett bättre resultat för att uppnå vad lagen menar med god ekonomisk hushållning. Regeringen har också tillsatt en utredning för att mer precisera vad som menas med detta begrepp. Denna kommer att lägga fram sitt förslag i slutet på året. En allmän uppfattning hos landets kommunalekonomer är att resultatet även ska täcka värdesäkringen av de pensionsåtaganden som personalen tjänat in före Kostnaden för detta pensionsåtagande var 27 mkr men tas inte upp i resultaträkningen. Dessutom bör värdesäkring ske av kommunens investeringar varför avskrivningarna borde räknas upp med inßationen. Balanskravet uppfylldes Finansiering - kraftigt ökande kostnader för kostnadsutjämningsbidrag Skatteintäkterna uppgick till netto mkr (2 356), avgifter och ersättningar till 934 mkr (911) och statsbidrag till brutto 638 mkr (639). I kostnadsutjämningsbidrag till andra kommuner lämnades 221 mkr (192). Beloppet har ökat med 25 mkr per år sedan införandet av utjämningssystemet Det första året Þck Lund lämna från sig 124 mkr. För 2001 räknar vi med att lämna 259 mkr i bidrag. I inkomstutjämningsbidrag lämnade kommunen 26 mkr (29). De sk Perssonpengarna har givit Lund ett tillskott år 2000 med 127 mkr (104) jämfört med år Låneskulden till banker och Þnansieringsinstitut minskade med 93 mkr (104) och uppgick till 244 mkr (336). Budgetavvikelser - ßera nämnder redovisar underskott Ett ßertal nämnder redovisar ett negativt utfall mot budget. Ett historiskt sett unikt budgetöverskridande för en nämnd i kommunen hade Vård- och omsorgsnämnden, som redovisar -39,6 mkr. En analysgrupp har tillsatts för att klara ut vilka åtgärder som kan vidtas för att få kontroll över kostnaderna. Två av de tre barnoch skolnämnderna visar underskott men de har i bokslutsberedningen fått kompensation för sk opåverkbara kostnader. Tekniska nämnden visar liksom 1999 ett överskott på drygt 7 mkr. Finansförvaltningen och budgeten - 48 mkr mer än budgeterat i skatteintäkter Nyintjänade pensionsförmåner uppgick till 8 mkr mer än budgeterat. Garantipensioneringar har bokförts till en kostnad som är 18 mkr högre än budget, vilket främst avser befarade kostnader för visstidsanställda. Skatteintäkterna har beräknats utifrån den rekommendation som Rådet för kommunal redovisning beslutade om Prognosen grundas på regeringens uppräkningstal, vilket innebär ett överskott mot budget på 48 mkr. De generella statsbidragen var 11 mkr lägre än budget. Finansnettot, som förutom räntor innefattar utdelning på aktier från de kommunala bolagen, uppgår till 243 mkr (4). De Þnansiella kostnaderna var 13 mkr lägre än budgeterat. Av de Þnansiella intäkterna avser 261 mkr (34) aktieutdelning från kommunala bolag, huvud-sakligen Lunds Energi AB. Resultatenheter för intern service - ett sammanlagt balanserat resultat på 146 mkr Det balanserade resultatet för resultatenheterna uppgick vid årets ingång till 128 mkr års resultat är 18 mkr, varav Lundafastigheter svarar för 12 mkr. Resultatenheterna inom Drätselkontoret och Personalförvaltningen har balanserade resultat på 11 mkr. Det är främst försäkringsverksamheten och telefonväxeln som har ackumulerade Årsredovisning - Lunds kommun

11 Förvaltningsberättelse överskott. Lundafastigheter har en balanserad vinst på 108 mkr inkl 2000 års resultat. Markentreprenad har ett balanserat resultat på 18 mkr efter ett resultat på 5,3 mkr Affärsverkens resultat 9,6 mkr bättre än budget VA-verket: Resultatet uppgår till 6,8 mkr, jämfört med ett budgeterat underskott på 0,2 mkr. Renhållningsverket: Resultatet uppgår till -0,6 mkr jämfört med -3,1 mkr i budget. Resultatöverföring, tilläggsbudgetering 2001 endast av del av budgetöverskotten Nämndernas ekonomiska resultat skall överföras till kommande år. Kommunstyrelsen beslutar om överföringen. För särskilda projekt kommer 12,5 mkr att tilläggsbudgeteras medan 9,3 mkr netto avsätts som eget kapital som får disponeras senare. I de fall det egna kapitalet är negativt skall det täckas snarast. För resultatenheterna ökar det egna kapitalet med 18 mkr. Då budgeten för 2001 endast ger ett obetydligt plusresultat har tilläggsanslagen fått Þnansieras genom att nya intäktsposter tagits fram. Avskrivning i internredovisningen har också skett av de underskott som belastade barn- och skolnämnderna samt vård- och omsorgsnämnden vid årets ingång. Underskotten uppgick till 31 mkr. Prognoser under året - för ßertalet nämnder blev det ett bättre utfall än i prognoserna Under året har tertialrapporter gjorts med tillhörande prognoser. Den senaste prognosen gjordes per den 30/11. Utfallet blev bättre än samtliga prognoser. Jämfört med majprognosen blev utfallet 62 mkr bättre och jämfört med septemberprognosen blev utfallet 30 mkr bättre. Den största avvikelsen ligger på verksamhetens kostnader. Utbildningsnämnden och de tre barn och skolnämnderna Þck ett betydligt bättre utfall än vad som angavs i majprognosen. Vård- och omsorgsnämnden hade däremot ett utfall som var 20 mkr sämre än i majprognosen. Investeringar mkr i omslutning inkl exploateringsområdena Investeringarna i fastigheter, anläggningar, inventarier och maskiner inkl exploateringsområdena uppgick till 238 mkr i utgifter och 37 mkr i inkomster, dvs nettoinvestering 201 mkr. Av nettoinvesteringarna svarar Lundafastigheter för 82 mkr (140). Affärsverken gjorde nettoinvesteringar för 28 mkr (28). Finansiella investeringar gjordes med 63 mkr varav 50 mkr för pensionsenheten och 13 mkr i Parkeringsbolaget. Större investeringar har varit (mkr): Objekt mkr Lundalänken 14,4 Cykelkommun 11,4 Vipeholmskolan 15,9 Vallkärra skola 10,5 Skjutsstallarna, Dalby, bibliotek 7,5 Nyvångskolan, upprustning 7,2 Förnyelse av ledningsnätet, VA 6,2 Brunnsbo, ålderdomshem, ombyggnad 5,5 Solhem ålderdomshem, ombyggnad 4,5 Stationsområdet 4,0 Investeringarna uppdelade på verksamhetsområden, (mkr): Gator, vägar, parker 45,3 Kultur och Fritid 27,6 Pedagogisk verksamhet 58,8 Vård och omsorg 24,7 Diverse förvaltningsfastigheter 15,8 Affärsverksamhet 28,9 Finansiering Medel från verksamheten (driftredovisningen), uppgår till 364,5 mkr (227). Förändringar i kapitalbindningen (främst minskning av leverantörsskulder) har medfört en minskning på 39,2 mkr. Efter en minskning av upplåningen med 93,2 mkr (-104) slutar Þnansieringsanalysen på en ökning av likvida medel med 31,6 mkr (18). Låneskulden 244 mkr. Den totala långfristiga skulden uppgår till 273,2 mkr (367), varav låneskuld 243,6 mkr (336). Minskning av låneskulden skedde efter aktieutdelning från Lunds Energi i maj månad. Pensionskostnaderna Kommunens sammanlagda pensionskostnader för året uppgick till 107 mkr inkl skatt. Kostnaderna består av * Utbetalning av pension till tidigare anställda 41mkr (42) inkl skatt. * Utbetalda garantipensioner 4 mkr * Intjänad pension under mkr (55) * Uppräkning av skuld för pension intjänad mkr (3) (inkl Þnansiell kostnad) Uppräkning av skulden för tid fram till 1998 belastar enligt lagen om kommunal redovisning inte längre resultaträkningen. Skuld för intjänad pension från och med 1998 ingår i balansräkningen med 137,4 mkr (134,7). Därutöver finns skuld för garantipensioner på 10,4 mkr (6,1) och som pensionsskuld för förvaltningschefer med visstidsanställning har 11 mkr upptagits. Kommunfullmäktige ha beslutat att all intjänad pension enligt avtal PFA 98 i sin helhet skall betalas ut till de anställda för individuell förvaltning från år Utbetalning har skett med 50 mkr vartill kommer löneskatt med 12 mkr. Intjänad individuell del för åren har ej utbetalats utan förvaltas i en särskild resultatenhet av kommunen. 11 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

12 Förvaltningsberättelse Borgensåtaganden - riskbedömning Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till mkr vilket är en minskning med 145 mkr från Av åtagandet avser mkr LKF, Lunds Kommunala Bostads AB och 216 mkr Lunds Energi AB, båda helt ägda av Lunds kommun. Åtagandet för LKF har minskat med 10,2 mkr, vilket motsvarar 0,6%. Kommunstyrelsen har beslutat att borgensramen för LKF ska minska med i genomsnitt 3% årligen, dock att kommunstyrelsen därutöver kan utöka borgensramen inför bolagets Þnansiering av nya investeringar. Under åren har borgensansvaret avs LKF minskat med sammanlagt 292,6 mkr vilket i genomsnitt motsvarar 3,9% per år. Det helägda fastighetsbolaget anpassar sitt utbud till efterfrågan och har alla objekt uthyrda. Även de övriga aktiebolagen har god ekonomisk ställning och bra framtidsutsikter. Dock har handeln på den nordiska elbörsen i början av 2001 påverkat resultatet för Lunds Energi AB:s dotterföretag Elbolaget i Norden AB negativt. Detta har medfört att Elbolaget i Norden AB under januari och februari 2001 realiserat mycket väsentliga förluster i elhandelsverksamheten. Lunds Energi AB:s underliggande lönsamhet är dock fortsatt god. Bland övriga borgenstagare finns föreningar som senarelagt betalningar i förhållande till amorteringsplan. Borgensansvaret för dessa föreningar uppgår till 2 mkr. Förhandlingar pågår för att lösa föreningarnas betalningsproblem. Dessa överenskommelser beräknas vara klara under våren För Veberöds Tennisklubbs lån till tennishall på klubbens fastighet Trucken 2 uppgår borgensansvaret per till 0,9 mkr. På klubbens begäran har överläggningar inletts om kommunens övertagande av tennishallen. T o m har kommunen betalat räntor och amorteringar avseende borgenslånet med 0,2 mkr. Dessa utlägg skall regleras vid förestående uppgörelse om tennishallen. Borgensansvaret och utläggen uppgår sammanlagt till 1,1 mkr. Som säkerhet har kommunen pantbrev på 1,3 mkr i fastigheten Trucken 2. Skattesatsen Den genomsnittliga skattesatsen för riket 1999 var 21:10, för länets kommuner 19:90 och befolkningsmässigt lika stora kommuner 21:10. Lunds skattesats var 20:49, dvs 59 öre högre än länet och 61 öre lägre än riket och större städer. Verksamhet i entreprenadform Kostnaden för verksamhet som köps in i entreprenadform utgör 12% av verksamhetens totalkostnad. Utvecklingen av dessa kostnader har varit följande: mkr mkr mkr Redovisningen är uppdelad på följande typer av entreprenader (mkr): Vårdplatser 109,7 Elevplatser 86,7 Förskoleverksamhet 66,0 KollektivtraÞk 57,2 LSS/LASS 25,2 Färdtjänst 16,0 Park- och trädgårdsskötsel 9,6 Vård i enskilda hem 8,3 Skolskjuts 7,6 Transport 7,2 Fritidshem/klubb 7,2 Öppen vård 7,1 Övrigt 5,3 Städning 4,0 Dagverksamhet 4,2 Matdistribution, måltider 3,6 Hemtjänst 3,2 EKONOMISKA UTSIKTER Finansiellt mål - ett resultat som bör vara mkr Det lägsta Þnansiella mål som kan uppsättas är att intäkter endast obetydligt överstiger kostnaderna. Då uppfylls kommunallagens balanskrav. För att motsvara god ekonomisk hushållning är detta inte tillräckligt. För det krävs ett resultat på mkr för att täcka uppräckningen av pensionsskulden före 1998 och inßationssäkra avskrivningarna på gjorda investeringar. Dessutom krävs budgeterade reserver för att täcka den osäkerhet som Þnns i skatteprognoserna och för det behov av tilläggsanslag som uppkommer under året på kanske mkr. Någon bestämd finansiell målsättning utöver lagstadgat balanskrav har inte fastställts. Resultatet - svårt att uppnå balans Budgeterat resultat för 2001, 2 mkr, uppfyller precis lagstadgat balanskrav. Det uppfyller dock inte kraven på god hushållning och ger dessutom inte något handlingsutrymme för att bevilja tilläggsansanslag under året eller möta eventuellt lägre skatteintäkter än budgeterat. Dessutom Þnns underliggande strukturella underskott hos främst vård- och omsorgsnämnden på mkr som inte åtgärdats. Detta kan innebära att det budgeterade resultatet kan sluta i ett underskott. I så fall måste detta täckas i nästa eller nästkommande års budget. Eftersom dessa år visar underskott enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) krävs besparingar för att klara ett eventuellt underskott från Skatteintäktsprognoser i januari 2001 tyder dock på något högre skatteintäkter än vad som budgeterats. Om denna prognos kvarstår vid året slut kan möjligen det budgeterade resultat bestå trots underliggande strukturproblem hos vård- och omsorgsnämnden. Ekonomiska ramar för 2002 har beslutats av kommunstyrelsen i mars. Dessa bygger huvudsakligen på beslutad EVP i oktober 2000 men har korrigerats med pris- och löneförändringar. För att förbereda besparingskrav har en konsekvensanalys begärts från de mindre förvaltningarna på vad en halv respektive en procent besparing i verksamheten får för konsekvenser. Årsredovisning - Lunds kommun

13 Förvaltningsberättelse De avsättningar som gjorts för löneökningar under året verkar vara tillräckliga med den utveckling den centrala avtalsrörelsen har fått hittills under året. Investeringsbehov - drygt 700 mkr de närmaste tre åren En faktor att ha med i bedömningen är det investeringsbehov kommunen har de närmaste åren på grund av utbyggnad/ökad befolkning, att alltßer blir äldre och kräver vård samt andra ändringar i befolkningsstrukturen. I budgeten Þnns bland annat planerade skolinvesteringar, ålderdomshem, idrottsanläggningar och tekniska nämndens strukturinvesteringar. Nettoinvesteringarna för de tre åren uppgår till: mkr mkr mkr För 2001 ingår strukturinvesteringar med 56 mkr PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDEL Pensionsförpliktelser Kommunens pensionsåtaganden redovisas fr o m 1998 enligt den s k blandmodellen enligt den nya kommunala redovisningslagen. Detta innebär att pensioner som intjänats före 1998 numera redovisas enbart som en ansvarsförbindelse inom linjen. Kommunen har beslutat att de anställda fr o m år 2000 skall få placera hela årets intjänande i form av en s k individuell del. Detta innebär att det endast är pensioner som intjänats som redovisas som en avsättning i balansräkningen samt en liten del som inte omfattas av det nya pensionsavtalet (de som är födda före 1938 samt lön överstigande 7,5 basbelopp). Pensionsmedelsförvaltning Kommunfullmäktige har beslutat att årligen avsätta årets ökning av kommunens pensionsskuld till en särskild intern pensionsfond, som redovisas som en särskild balansräkningsenhet. Eftersom pension som intjänats under 2000 betalas ut som en individuell del, är det i stort sett endast den pension som intjänats under som förvaltas på detta sätt. Under år 2000 har pensionsenheten placerat 50 mkr i externa aktiefonder. Återstående medel har kommunen återlånat. Kommunen redovisar för detta en räntekostnad internt till pensionsenheten, 6,2 mkr, medan pensionsenheten belastas med den Þnansiella kostnaden, 4,8 mkr, för innevarande pensionsskuld. Målet är att den långsiktiga avkastningen skall minst motsvara statslåneräntan, vilken 2000 uppgick till i genomsnitt 5,34%.För år 2000 har pensionsenheten fått ett finansiellt underskott på 4,1 mkr, vilket beror på utvecklingen på aktiemarknaden. Värdet på pensionsenhetens aktiefondandelar har minskat med 11,7% eller 5,9 mkr. 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser SkatteÞnansierad verksamhet 156,0 138,1 - varav garantipensioner 10,4 6,1 - varav visstidspensioner 10,8 - varav övriga pensioner 135,0 132,0 Övriga pensioner avs affärsverk 2,4 2,7 158,5 140,8 För 2000 ingår löneskatt i avsättningen med 26,8 mkr. Av avsättningsökningen utgör en del en Þnansiell kostnad, dvs en ränteuppräkning av pensionsavsättningen. Den Þnansiella kostnaden uppgår till 4,8 mkr. Nyintjänad pension utgör 5,8 mkr medan utbetalda pensioner uppgår till 1,6 mkr. Avsättningen har minskat med 6,9 mkr p g a ändrat beräkningssätt hos KPA. I resultaträkningen redovisas minskningen, -2,1 mkr, av pensionsavsättningen bland verksamhetens kostnader (se not 2), och den Þnansiella delen, 4,8 mkr, bland Þnansiella kostnader. 2. Ansvarsförbindelser SkatteÞnansierad verksamhet 1 490, ,5 Affärsverk 24,8 25,4 - varav Vattenverk 3,4 3,5 - varav Avloppsverk 5,8 6,0 - varav Renhållningsverk 15,6 15, , ,0 Ansvarsförbindelsen avser pensionsförmåner intjänade före I ansvarsförbindelsen ingår för 2000 löneskatt med 295,9 mkr. 3. Finansiella placeringar - bokfört värde Återlån till kommunen 85,0 135,0 Aktiefondandelar 44,4 Avräkningsfordran på kommunen 5,9 1,3 135,3 136,3 Aktiefondandelarna har beräknats i enlighet med lägsta värdets princip. Andelarna har beräknats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. En nedskrivning av anskaffningsvärdet har gjorts med 5,9 mkr, vilket påförts kommunens resultat. 4. Totala förpliktelser./. Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser -158,5-140,8 Finansiella placeringar 135,0 136,3-23,5-4,5 Om värdet av de Þnansiella placeringarna understiger värdet av de totala förpliktelserna innebär detta att kommunen har återlånat ytterligare medel. Skillnaden för år 2000 förklaras av garantioch visstidspensioner, 21,2 mkr, samt balanserat negativt eget kapital för pensionsenheten med 2,3 mkr. Vad gäller garantioch visstidspensionerna har kommunen valt att hantera dessa utanför pensionsenheten. 13 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

14 Förvaltningsberättelse 5. Finansiella placeringar (marknadsvärde) Återlån till kommunen 85,0 135,0 Aktiefondandelar 44,4 Avräkningsfordran på kommunen 5,6 1,3 135,0 136,3 De Þnansiella tillgångarna har redovisats enligt lägsta värdets princip. På balansdagen var marknadsvärdet lägre än anskaffningsvärdet. Detta innebär att marknadsvärde och bokfört värde sammanfaller. 6. Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. Finansiella placeringar (bokfört värde) Placeringar, marknadsvärde 135,0 136,3 Placeringar, bokfört värde 135,0 136,3 0,0 0,0 Eftersom marknadsvärdet överensstämmer med det bokförda värdet Þnns inga orealiserade vinster eller förluster. Däremot har nedskrivning av aktiefondsandelarna med 5,9 mkr skett under år 2000, vilket har påförts kommunens resultat. 7. Summan av realisationsvinster/realisationsförluster under året Realisationsvinster 0,0 0,0 Realisationsförluster -5,9 0,0-5,9 0,0 Genom nedskrivning av aktiefondsandelarna med 5,9 mkr har en förlust realiserats under år Realiserad förlust i relation till genomsnittlig Þnansiell placering Genomsnittlig Þnansiell placering uppgår till 135,7 mkr. Förlusten för år 2000 uppgår till 4,3% av den genomsnittliga Þnansiella placeringen. EKONOMISTYRNINGEN DeÞnition av ekonomistyrning Ekonomistyrning kan deþnieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån k ända spelregler/styrprinciper påverka en organisationsbeslut och beteende i riktning mot uppställda mål vad gäller resultat, effektivitet och ställning. Ekonomistyrningen i Lunds kommun 2001 Ett budgetutskott sammanträder regelbundet. Budgetutskottet träffar samtliga nämnder i februari/mars för en genomgång av årsredovisning, begäran om överföring av ekonomiskt utfall, prognos för innevarande år och synpunkter på ramar för det kommande året. Ny budgetprocess genomförs i år. Den innebär beslut om ramar i kommunstyrelsen i mars. Ramarna bygger på beslut om EVP i kommunfullmäktige från hösten Nämnderna lämnar budgetförslag i slutet av juni. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om budgeten i oktober. Anslag ges till nämnderna som ett totalbelopp för nämndens verksamhet med rätt för nämnden att disponera om men fortfarande med beaktande av fullmäktiges direktiv i budgeten. Där det är möjligt tilldelas resurser utifrån en resursfördelningsmodell som fördelar efter behov istället för efter produktion. Detta gäller för barnomsorg och grundskola. För gymnasieskola och särskilt boende sker resursfördelning efter á-priser. För övrig verksamhet sker resursfördelning på traditionellt sätt. Över- resp underskott mot anslag för nämnden överförs till kommande år. Hänsyn tas till om verksamheten utförts enligt budget. Tertialrapport med prognos för året upprättas av resp. nämnd och insändes till kommunstyrelsen, som sammanställer en kommun-total tertialrapport. Resultatenheter inrättas där det är lämpligt. För investeringarna beslutar kommunfullmäktige om anslag för varje objekt. Anslag innebär att fullmäktige har angivit en totalram för objektet, som inte får överskridas, samt lämnat igångsättningstillstånd. I budgeten finns upptaget beräknad utgift/inkomst för året. Restriktionen för nämnden är att hålla sig inom den totalt beräknade nettoutgiften för året. Investeringar över 10 mkr erhåller inte anslag i budgeten och därmed inte igångsättningstillstånd. När planerna för dessa objekt har konkretiserats ska särskild framställning göras till Kommunfullmäktige om anslag till investeringen. Kommunen har en väl utvecklad decentralisering beträffande ekonomiskt ansvar sedan ßera år. Resultatenheter Affärsverken, Vatten- och avloppsreningsverk samt Renhållningsverk, arbetar som resultatenheter med sluten redovisning. En konkurrensutsättning sker för verksamheter där det är lämpligt. Marknadsliknande hyror för förvaltningslokaler tillämpas. Uthyrning sker genom Lundafastigheter som är en resultatenhet vars resultat bland annat ska användas för eftersatt underhåll. Genom effektivare användning av lokalytor kan nämnderna göra besparingar. Genom den samordnade förvaltningen skapas bättre möjligheter till en bra förvaltning av de stora värden som Þnns i kommunens fastigheter. Resurser för parkskötsel och anläggningsarbeten samt skolskjutsorganisation Þnns inom Markentreprenad som lämnar anbud i konkurrens med utomstående. Flertalet förskolor arbetar som resultatenheter. Förskolorna får ersättning efter det antal barn som är inskrivna varje månad utifrån olika priser för olika åldersgrupper. Ett antal tillagningskök vid skolorna och äldreomsorgen arbetar som resultatenheter. Årsredovisning - Lunds kommun

15 Förvaltningsberättelse B - VERKSAMHETEN MÅL, UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, KVALITÉTSMÄTNING Sedan slutet av 1980-talet arbetar Lunds kommun med att utveckla målstyrning. I Lunds kommun sker detta arbete enligt processen mål-resultat-bedömning-åtgärd. Denna styrning innebär bland annat att mål formuleras för verksamheten som ersätter den traditionella mer detaljerade styrningen. Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de övergripande målen samt nämndernas ekonomiska ramar. Nämnden preciserar, med utgångspunkt från fullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna, egna mål. Med utgångspunkt från nämndens mål sätter därefter verksamheten upp handlingsinriktade mål. Genom uppföljningar och utvärderingar tas information fram om verksamhetens resultat. Detta kan sedan jämföras med intentionerna i målen. En bedömning eller analys av mål och utfall sker. Denna bedömning ligger sedan till grund för åtgärder. Dessa vidtas för att i framtiden korrigera handling, organisation, resurser eller mål. Det är viktigt att målstyrningsprocessen sker i en dialog mellan olika aktörer. Dessa kan vara till exempel medborgare, brukare, politiker, anställda. Under senare år har ett ökat intresse riktats mot begreppet kvalitet. Inom områden som till exempel skola samt vård och omsorg Þnns idag statliga bestämmelser om kvalitetsredovisningar och kvalitetssäkring. Begreppet används ofta i betydelser som medborgarnas attityder till, samt upplevelsen av, den kommunala servicen. Kvalitet formas i medborgarens möte med den kommunala personalen så som läraren, socialsekreteraren, sköterskan, handläggaren och så vidare. En konsekvens av detta blir att ansvar och befogenheter förs långt fram i organisationen mot detta möte. Där har man ofta kunskapen om både hur verksamheten kvalitativt kan utvecklas samt effektiviseras. Förstahandsansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling har därför i Lunds kommun lagts på verksamheter och nämnder. En fungerande målstyrningsprocess är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Fungerar denna process sker en utveckling av den kommunala verksamheten som baseras på information och analys av tidigare gjorda erfarenheter. Detta skapar förutsättningar för att organisationen lär. Kommunfullmäktige preciserar i budgeten, genom angivande av mål, prioriteringar eller temaområden inom olika verksamhetsområden. Inom dessa områden analyserar och redovisar sedan nämnderna, i årsredovisningarna, resultaten samt vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller avser att vidtaga samt vad nämnden anser att kommunstyrelsen bör vidtaga med anledning av bedömningen. Dessa redovisningar blir viktiga delar av den dialog som behöver Þnnas mellan fullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. För ledning, lärande och ständiga förbättringar av de enskilda verksamheten krävs information om vad den presterar och hur den utvecklas. Arbetet med mål förutsätter att verksamheterna kontinuerligt, i sin vardag, analyserar processer, kvalitet, prestationer och ekonomi. Ledningen ansvarar för att förutsättningar Þnns för arbete och att detta kontinuerligt sker. Detta sker oberoende av i vilken utsträckning som det efterfrågas utifrån. Kvalitetsredovisning för den pedagogiska verksamheten följer längre fram i årsredovisningen ORGANISATION Med utgången av 1999 upphörde kommundelsnämndsorganisationen. Istället inrättades tre barn- och skolnämnder samt en nämnd för äldre- och omsorgsverksamhet. Samtidigt överfördes fritidsverksamheten och Þlialbiblioteken till Kultur- och fritidsnämnden och parkskötsel och kolonier till Tekniska nämnden. Målet med den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen är att: - skapa en beslutsordning med ökat inflytande från kommun medborgarna - skapa en organisation med ökad delaktighet från dem som brukar kommunens tjänster - decentralisera ansvar och befogenheter långt fram i organisationen De tre barn- och skolnämnderna ansvarar för olika geograþska områden. Vård- och omsorgsnämnden har hela Lund som sitt ansvarsområde. Från 1 april 2001 bryts psykiatrin ut och förs över till Socialnämnden. Den nya vård- och omsorgsnämnden övertog all vård och omsorg från kommundelsnämnderna och psykiatrin, det permanenta boendet inom missbruksvården samt omsorg och habilitering från Socialnämnden. Syftet var bland annat att underlätta planeringen och dimensioneringen av den öppna verksamheten och det särskilda boendet. Administrationen och kontakterna mot sjukvården skulle förenklas. De tre nya barn- och skolnämnderna övertog all förskole- och grundskoleverksamhet inklusive skolbarnomsorg från kommundelsnämnderna och grundsärskolan från Utbildningsnämnden. Särskoleteamet och hörsellärarna överfördes från Utbildningsnämnden till Barn- och skolnämnd Söder. Kultur- och fritidsnämnden övertog bland annat stadsdelsbibliotek, idrottshallar, idrottsplatser och bad från kommundelsnämnderna. Vidare övertogs fritidsgårdarna, fritidsklubbarna och bygglekarna från dessa. Tekniska nämnden övertog administration och planering av färdtjänsten. Från Kommunstyrelsen övertogs den produktionsförberedande planeringen för mark- och bostadsförsörjningen och övrig exploateringsverksamhet. Från Miljönämnden övertogs frågor inom naturvårdsområdet. All skötsel av parkmark återfördes från kommundelsnämnderna till Tekniska nämnden. Fiskevårdsområden och friluftsområdet Billebjer överfördes från Kultur- och fritidsnämnden. Markentreprenad övertog ansvaret för parklaget på KDN Norr och drift- och underhållsgruppen på KDN Veberöd. Nämnden för Lundafastigheter renodlades till en utförarorganisation och Kommunstyrelsen övertog därför ansvaret för lokalförsörjningsplaneringen. 15 Årsredovisning - Lunds kommun 2000

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59 Årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige 59 Bland annat hände detta 2012 Ny busspendlarhållplats i Rimforsa I september stod en ny busspendlarhållplats färdig i Rimforsa. Den är ett steg i riktningen att

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Eslövs kommun

ÅRSREDOVISNING Eslövs kommun ÅRSREDOVISNING Eslövs kommun Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Eva Axbarr, Ulf Axelsson, Tim Hallin, Håkan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun 13 Årsredovisning Hudiksvalls kommun Kommunens samlade verksamhet Demokratibereding Kommunfullmäktige Revision Valberedning Allmänt utskott Utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Valnämnd Omsorgsnämnden Kommunkoncernen

Läs mer