Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren 27 Bredbandsutbyggnad - Projektavtal 3 Stefan Wallsten 28 Översiktsplan (ÖPL) Frank Sällström 29 Golfklubbens ekonomi - Köp av golfanläggning och arrendeavtal för mark och golfanläggning Ulf Stecksén 30 Synpunkts- och kritikhantering - Redovisning för 2003 Gunilla Mellgren/ Mikael Näsström, lstyr 31 Bredbandsutbyggnad inom kommunen Lars Nyman 32 Tematillsyn från länsstyrelsen om kommunal riskhantering Tilläggslista 33 Ändring av detaljplan Kvarteret Aspen/Björken Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 10 februari 2004, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Stiven Wiklund (s), vice ordförande Tage Påhlsson (c) Inga-Britt Söderberg (s) Jan-Eric Berglund (v), tjänstgörande ersättare för Inger Grelsson (v) Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksén, kommunsekreterare Gunilla Mellgren, näringslivsetablerare, 27, 31 Stefan Wallsten, samordnare, 28 Frank Sällström, ekonomichef, 29 Mikael Näsström, IT-projektledare, 31 De som deltar i överläggningen med länsstyrelsen, 32, förtecknas på nästa sida. Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, fredagen den 13 februari Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksén Sten-Ove Danielsson Justerande Stiven Wiklund Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen NÄRVAROLISTA - ÖVRIGA DELTAGANDE - 32 Länsstyrelsen Tjänstemän Övriga Jan-Erik Eriksson Håkan Söderholm Torbjörn Westman Karin Wennberg, bygg- och miljöchef Lars Nyman, räddningschef Mats Öberg stf barn- och utbildningschef GunnBritt Magnusson, IFO-chef Ove Skägg, teknisk chef Ulla Andersson, stf vård- och omsorgschef Staffan Dahlberg, ÅFA Kurt Hagström, Ånge Energi AB Christer Nilsson, brandman/materialförvaltare Sune Fankvist, brandmästare Carina Jonsson, assistent räddningstjänsten 27 Dnr 01/466 Bredbandsutbyggnad Projektavtal 3 Bakgrund Projektavtal 3 avser informationsaktiviteter, samarbete med intresseföreningar för utbyggnad av områdesnät i engagerade byar samt kompletteringar i befintliga områdesnät. Mellan Ånge kommun, beställare, och Ånge Energi AB, leverantör, har det tecknats ett ramavtal. Enligt detta skall leverantören bygga och tillhandahålla bredbandsnät. Ramavtalet skall kompletteras med ett antal projektavtal som reglerar på vilket sätt bredbandsnätet ska byggas. Leverantören, som skall äga nätet, har genom avtal uppdragit till Sundsvalls Energi Elnät AB, med verksamhet under varunamnet ServaNet, att bygga, driva och administrera nätet. Leverantören har i ett kompletterande uppdragsavtal gett Sundsvalls Energi Elnät AB fullmakt att för Leverantörens räkning genomföra erforderlig upphandling. Med anledning härav tecknar parterna bifogat projektavtal. Beslutsunderlag - Projektavtal 3

4 Överläggning Näringslivsetablerare Gunilla Mellgren föredrar ärendet. Medel finns redan till denna nya etapp i utbyggnaden. Beslut Godkänna och skriva under avtalet. 28 Dnr 98/398 Översiktsplan (ÖPL) Bakgrund Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ånge kommun har pågått sedan Arbetet har gjorts av Ulla Ullstein, Skogsvårdsstyrelsen, i samarbete med utvecklingsenheten och berörda förvaltningar, med politisk styrning från tvärpolitiska gruppen. I kommunstyrelsen presenteras tidplan och Ulla Ullstein går igenom översiktplanen översiktligt. Lista på organisationer som skall omfattas av samrådet presenteras. En CD-rom och en papperskopia skall distribueras till varje politiskt parti. Förslaget till översiktsplan skickas ut på samråd under april juni 2003 till politiska partier, föreningar och organisationer i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar förlänga samrådet 3 månader. 14 remissvar har kommit in och tvärpolitiska gruppen har behandlat ärendet innan det nu går till arbetsutskottet. Överläggning Samordnare Stefan Wallsten föredrar ärendet. Tvärpolitiska gruppen är överens om vad som skall arbetas in i planen. T ex alla industriområden skall läggas in. Planen har gått ut till alla förvaltningschefer för att kontrollera att allt stämmer. Planerar ställa ut planen under mars-april. Lista på förändringar skall då finnas jämte den tidigare producerade CD:n. Planen skall gås igenom en gång per år i framtiden. Musikskolans remissvar var inte tillgänglig vid tvärpolitiska gruppens behandling. Diskuterar vad som borde beaktas och läggas in i planen.

5 Föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa ut planen. Planeras ta beslut om planen i kommunfullmäktige i juni. Beslutsunderlag - Utdrag ur förslaget till översiktsplan - Remissvar sammanställning, 14 svar - Kommunstyrelsen , 95 - Kommunstyrelsen , 144 Beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa ut planen. 29 Dnr 03/124 Ånge Golfklubbs ekonomi Köp av golfanläggning och arrendeavtal på mark och golfanläggning Bakgrund Ånge kommun har ett borgensåtagande för lån i Ånge Golfklubb på 8 mkr. Golfklubben har begärt kommunalt stöd på grund av pressad ekonomi. Ärendet har kommit i en ny dager sedan behandlingen i kommunstyrelsen och arbetsutskottet Se dessa protokoll för att få en historiebeskrivning i ärendet. Det var tänkt att ett trepartsavtal mellan Ånge Golfklubb, Hussborg Herrgård AB och Ånge kommun skulle lösa klubbens akuta ekonomiska problem. De viktigaste delarna i avtalet var ett övertagande av golfanläggningen från Hussborg Herrgård AB:s sida och att kommunen skulle ta över resterande lån och därmed skulle kommunen vara befriad från den borgensförbindelse om 8 mkr som finns till golfklubben. Hussborg Herrgård AB är ej längre beredd betala den summa som tidigare diskuterats. Med anledning därav har vid ett möte med representanter från samtliga partier ett förslag enligt nedan framkommit. Vid mötet konstaterades att Hussborgs Herrgårds AB:s bud är för lågt, varför ett övertagande från kommunens sida i nuläget är att föredra, för att på sikt kunna avyttra anläggningen till en högre köpesumma. Följande inriktning diskuterades fram: 1 Kommunen köper golfanläggningen genom övertagande av de lån som klubben har och som motsvarar borgensåtagandet 8 mkr. 2 Ett nytt arrendeavtal skall tas fram som reglerar golfklubbens brukande av mark och golfanläggning, som då båda ägs av kommunen.

6 3 Omvandla det lån om 300 kkr som beviljades Ånge Golfklubb av kommunstyrelsen till bidrag. 4 Uppdrag till kommunstyrelsen genomföra köpet enligt ovan och träffa överenskommelse om arrendeavtal. Ekonomchef Frank Sällström och kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet i kommunstyrelsen Sten-Ove Danielsson, Berith Bergman och Lars-Erik Bjelkström anmäler jäv på grund av att de är lånemedlemmar i golfklubben och lämnar rummet under detta ärende. Kommunchefen informerar att det gäller annan jävsregel för fullmäktige och att de då sannolikt kan delta. Göran Fjellström drar en tidsplan för hantering av ärendet som innebär att fullmäktige beslutar om en inriktning 16 februari och kommunstyrelsen slutför ärendet den 24 februari med köp och arrendeavtal. Golfklubben har sitt årsmöte 18 februari. Frank Sällström informerar att nuvarande räntesituation ger ungefär 200 kkr lägre ränta, om kommunen tar upp lån, än den golfklubben haft Golfklubbens årsredovisning för 2003 skall vara klar i början av februari och skall tillställas kommunen. Carl-Henric Ohlsson yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för att låta Golfklubben försöka hitta andra köpare. Inger Grelsson föreslår biträdd av Åke Nyhlén att en punkt 5 kompletterar inriktningsbeslutet där kommunen skall kräva en adjungerad plats vid klubbens styrelsemöten. Inger Grelsson föreslår också att punkt 2 om arrendeavtal skall omformuleras. Föreslås också att köpet av anläggningen finansieras genom upptagande av lån om 8 mkr. Tage Påhlsson biträdd av Åke Nyhlén yrkar att beslut tas med det inriktningsförslag som tidigare beskrivits i 4 punkter samt med ändringar och tillägg enligt ovan. Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att ärendet skall avgöras idag. Därmed återstår bara Tage Påhlssons med fleras förslag i 4 punkter samt ett ändrings- och två tilläggsförslag till detta huvudförslag enligt ovan, vilket blir kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:

7 1 Kommunen köper golfanläggningen genom övertagande av de lån som klubben har och som motsvarar borgensåtagandet 8 mkr. 2 Säga upp gällande arrendeavtal för omförhandling. 3 Omvandla det lån om 300 kkr som beviljades Ånge Golfklubb av kommunstyrelsen till bidrag. 4 Uppdrag till kommunstyrelsen genomföra köpet enligt ovan och träffa överenskommelse om arrendeavtal. 5 Kommunen skall kräva en adjungerad plats vid klubbens styrelsemöten. 6 Uppdra till ekonomichefen att uppta lån om 8 mkr för att finansiera köpet av anläggningen. Carl-Henric Ohlsson lämnar en skriftlig reservation till förmån för sitt förslag. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsen , 216 (Skickas ut!) - Arbetsutskottet , Arbetsutskottet , 9 - Kommunstyrelsen , 7 Överläggning Ekonomichef Frank Sällström och fastighetskamrer Anders Lindqvist föredrar ärendet. Punkt 4 ovan föranleder arbetsutskottet diskutera förutsättningarna för köp och arrendeavtal som kommunstyrelsen skall besluta om efter kommunfullmäktiges beslut, som planeras Betonas att beslut i detta ärende i kommunstyrelsen förutsätter kommunfullmäktiges övergripande beslut i ärendet, vilket fattas 16 februari. Ett förslag till köpeavtal och avtal om anläggningsarrende delas ut och presenteras. Vissa ändringar och kompletteringar görs. Beslut Föreslå kommunstyrelsen anta köp- och arrendeavtal enligt det förslag som arbetsutskottet enats om. 30 Dnr 04/58 Synpunkts- och kritikhantering Redovisning av 2003

8 Bakgrund Kommunens synpunkts- och kritikhantering ( klagomålshantering ) kom igång för kommunens alla verksamheter i början av Kommunfullmäktige beslutade i december 2001 om en policy och i maj 2002 påbörjade socialnämnden verksamheten genom att ge möjlighet för dess olika brukare att lämna synpunkter, klagomål, kritik, beröm och förslag. I början av februari 2003 skickades ett gruppkorsband ut till kommunens alla hushåll med blankett och information om systemet. Detta gav ett bra utslag då ett 100-tal kom in de närmaste månaderna. Därefter har det minskat avsevärt och slutsatsen är att det behövs återkommande påminnelser för att kommunens medborgare skall vara medveten om och nyttja möjligheten. Beslutsunderlag - Sammanställning på inkomna synpunkter, etc. - Slutsatser av den verksamhet som varit Överläggning Kommunsekreterare Ulf Stecksén föredrar ärendet. Vid mötet utdelas sammanställning på inkomna synpunkter etc. under 2003 samt de slutsatser som man kan dra av det första årets verksamhet, som kan ses som en försöksverksamhet innan systemet funnit sina slutliga former. Följande skulle kunna förbättras: Bättre tillgänglighet till systemet t ex genom flera utskick av blankett och återkommande information om möjligheten. Bättre anpassade orsaker till olika synpunkter etc. inom olika verksamheter för bättre statistikuttag samt datahjälpmedel för registrering och statistikuttag. Det är också viktigt att systemet görs tydligt för både medborgare och kommunens egen organisation så att det inte uppstår tveksamhet om hanteringen. Det finns en motion om medborgarförslag och detta ligger så nära synpunkts- och kritikhantering att det skulle bli förvirrande för alla parter om det finns två så likartade system. Om medborgarförslag införs måste befintligt system anpassas. Föreslås att redovisningen presenteras för kommunstyrelsen och att det bör skickas ut blanketter till medborgarna minst 2 gånger per år. Beslut Ärendet går till kommunstyrelsen med förslaget att skicka ut blankett till hushållen minst 2 gånger per år. 31 Dnr 01/466

9 Bredbandsutbyggnad inom kommunen Bakgrund Mikael Näsström, IT-ansvarig i Sollefteå kommun, arbetar 50 % för länsstyrelsen i ett speciellt projekt, Bredband Y. Han har ombetts att informera om vilka möjligheter, tekniskt och ekonomiskt, det finns att nå slutkunder vid den pågående bredbandsutbyggnaden i kommunen. IT-samordnare Anders Lindqvist, näringslivsetablerare Gunilla Mellgren, kommunchef Göran Fjellström och Kurt Hagström från Ånge Energi deltar. Överläggning Mikael Näsström berättar om en undersökning som visar att det är de vanliga tjänsterna som , att betala räkningar och att surfa som dominerar bredbandsanvändandet än så länge. De nya tjänster man tror skall komma har ännu inte kommit i någon större omfattning. Mikael går igenom olika tekniska lösningar. Flera olika radiolösningar presenteras. Radiolan klarar 5 mb och går nyttja upp till ett par km. Används mer och mer på flygplatser. Nackdelen är att det är störningskänsligt. 3G-nätet kan klara 128 mb på vanliga avstånd från masten. Det kan inte definieras som bredbandsteknik. ADSL är det vanligaste på rund av att man kan nyttja Telias kopparnät. ADSL har ofta 5,5 km räckvidd med kapaciteten 0,5 Mbit. Det går ej dela ledning med granne. 300 kr/mån och 2000 kr i installationskostnad är dagens prisnivå. Det kommer troligen bli högre priser på kopparledningen till Telia. VDSL är en ny variant som ger bättre kapacitet - ända upp till 10 mb. Fiber har i stor utsträckning använts i Västerbotten. Man har där gått samman i byar och samhällen och hjälps åt med grävning mm. Skulle ha kostat kr per installation om man inte hade gjort något själv. Prisbild här i länet kr samt 300 kr/mån, men det kräver eget arbete och kabelkostnad tillkommer. Fiber är framtidens teknik. Det finns olika kvalitet på fiber. Riktig kanalisation är viktigt, vilket är rör i backen så att man enkelt kan komma åt ledningarna framledes. Fiberteknik är inte helt underhållsfri över åren, bland annat på grund av att tekniken utvecklas. Forts. Sattelitlösningar liknar mycket ADSL-tjänster. En nackdel är fördröjningar, och denna teknik är inte bra för realtidstjänster. Prisbild kr och månadskostnad runt 800 kr. Elnätteknik är en annan tekniklösning. Mikael har tittat på installationer på Gotland. Han är tveksam till denna teknik.

10 Kapaciteten är 2-10 Mbit. Det är instabilt och utrustningen är dyr. Används oftast på korta avstånd, 1-2 km. Man nyttjar fiber till ett skåp i villaområdet, så det är bara sista biten som denna teknik används. Finns ingen internationell standard ännu. De stora leverantörerna har slutat utveckla denna teknik. Löser man standardiseringsproblemet kan tekniken få en skjuts framåt. Kabel TV nätet är också en teknik för hyresfastigheter. En sammanställning för läget 2003 visar att ADSL har 60 % av marknaden. Fiber 20 %, kabel-tv 18 % och annat 2 %. Hur har andra kommuner tänkt? Mikael menar att det handlar om att möta både nutid och framtid. AXE-stationen har fått 1 Gbit fiber och en ringstruktur till de så kallade C-skåpen samt till strategiska kunder. Kopparnät har använts från C-skåpet till kund. Tekniken går mot snabbare teknik på kortare avstånd. Strukturfonden har givit bidrag och det ligger utanför bredbandspengarna. Mikael menar att den framtida finansieringen för utbyggnad är ett stort problem i Västernorrland. 500 Mkr av skattereduktionen fördelas till kommuner/län Det finns inga nya medel inom Mål 1, vilket är ett jätteproblem. I en regional pott återstår ca 5 Mkr. Postoch telestyrelsen (PTS) har robusthetspengar. Västerbottens län har fått 31 mkr. I slutet av genomgången diskuteras förhållandena i Ånge kommun. Ånge kommun skulle klara sig med 5 stationer med ADSL-teknik för att täcka in Ljungans dalgång. För att ge Munkbysjön bredband krävs att vi gör ändringar i infrastrukturprogrammet. Kostar ca 1 mkr nå byn. Direktiven måste komma från kommunstyrelsen för att ändra infrastrukturprogrammet. Sten-Ove Danielsson menar att kommunen ej har bestämt sig för hur man skall sprida bredband. ADSL ger begränsat bredband, men når många. Han menar att man skulle kunna ge bidrag till bättre teknik i glesbygd, där det inte är lönsamt investera i ADSL. Kurt Hagström anser att ADSL ej är bra för Ånge Energis ekonomi, då man missar kunder. För att bli lönsamt måste den breda allmänheten betala bredbandskablarna. ADSL är så billigt att Ånge Energi inte kan konkurrera. Samtidigt för att komma till bred nytta måste ADSL-tekniken nyttjas. Gunilla Mellgren menar att utbyggnad i Ånge kommun är mer en strategivalsfråga än en penningfråga. Kommande sommar är det i de västra delarna av kommunen som utbyggnad kommer att ske. Beslut Tacka för informationen.

11 32 Dnr 03/202 Tematillsyn från länsstyrelsen om kommunal riskhantering Bakgrund Länsstyrelsen vill genomföra tillsynsbesök i länets kommuner i enlighet med den långtidsplan som fastställs för verksamheten. Besöket skall betraktas som en tematillsyn och diskutera riskhantering. Kommunen bör tänka igenom hur långt man kommit i sitt arbete med riskhantering och vilka som medverkar inom riskplaneringen inom kommunen. Med anledning av detta träffades Länsstyrelsens ansvariga inom räddningstjänst, fysisk planering samt någon med ansvar för Sevesofrågor företrädare för kommunen både på tjänstemanna- som förtroendemannasidan. Det innebar att försvarsdirektör Jan-Erik Eriksson, Håkan Söderholm, Susanne Björkqvist och Lena Sandström deltog i en överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott samt räddningschef och kommunchef Se bifogat protokoll från detta möte. Länsstyrelsen vill också komma ut på en presentationsrunda efter årsskiftet 2003/04 och träffa räddningsnämnden och alla förvaltningschefer. Beslutas senare ske Länsstyrelsen har funnit det angeläget att få komma ut till kommunerna och i dialog få diskutera det framtida arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser, områdesansvar, implementeringen av de nya lagarna om skydd mot olyckor och extraordinära händelser samt planeringsarbetet i övrigt i dess vidaste bemärkelse samt eventuella behov av stöd. Målet med mötet är att man skall få fördjupad insikt om den egna organisationens nya arbetsuppgifter och ansvar med anledning av ny lagstiftning. Dessutom att känna till vilka åtgärder som krävs för att leva upp till ansvaret och veta vilket stöd kommunen kan få i det kommande planeringsarbetet. Beslutsunderlag - Skrivelser från länsstyrelsen daterade och Arbetsutskottet , 219 Överläggning Tre tjänstemän från länsstyrelsen leder en överläggning med arbetsutskottet och ansvariga inom kommunens olika ansvarsområden. Jan-Erik Eriksson, ansvarig för krishantering mm och Håkan Söderholm, som arbetar med räddningstjänstfrågor var även med vid förra överläggningen med arbetsutskottet och till

12 dagens genomgång tillkommer Torbjörn Westman, som arbetar med risk och sårbarhetsanalyser. Jan-Erik Eriksson ger en bakgrund till besöket, vilket framgår av bakgrunden ovan. Det är totalt 4 årsarbetare som jobbar med dessa frågor vid länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i uppgift att ta hand om den nya lagstiftningen och ta tag i den process som behövs för att följa lagen. Behovet av stöd från länsstyrelsen skall beröras. Förhandlingsläget vad gäller ersättning till kommunen med anledning av den nya lagstiftning skall beröras under överläggningen liksom utbildning för kommunens tjänstemän och förtroendevalda som länsstyrelsen kan genomföra. Man betonar att man liksom förra gången vill ha en dialog under mötet och efter. Målet med processen är att hitta bättre sätt nyttja varandras kompetens och därmed höja kvaliteten och få tryggare vardag och kostnadseffektivitet. Vad gäller kriser så konstateras att allt som händer i samhället händer i en kommun. En första händelse kan eskalera och drabba fler, t ex som olyckan med Estonia. Ånge kommun drabbades av höga flöden Visar bilder för att tänka till. Jan-Erik Eriksson avslutar sin genomgång med att visa en OH-bild på krishanteringssystemet och går igenom denna. Torbjörn Westman går igenom krishanteringsförordningen, vilken ger statliga myndigheter i uppgift att göra en risk och sårbarhetsanalys. I samband med dessa genomgångar ställs frågor och dialog skapas. Framkommer att staten satsar 2 miljarder kr till krishanteringsområdet totalt. Extraordinär händelse inträder när läget förvärrats på krisskalan och övergår sedan i höjd beredskap. Kommunen skall planera hur man skall agera i en extraordinär händelse och planering och reglemente skall beslutas i kommunfullmäktige. Krisledningsnämnden skall kunna besluta i enlighet med sitt reglemente och kan ta över beslut från alla nämnder. Kommunen får lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild vid extraordinär händelse. Håkan Söderholm går igenom Lag om skydd mot olyckor, som beslutades i november Lagen handlar om olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Statistik på olyckor presenteras. Vanligaste dödsorsaken vid olyckor är fall st. Många äldre kvinnor finns bland dessa.

13 Räddningstjänsten rycker oftast ut på grund av brand - 30 % och därnäst bilolyckor - 20 %. Kommunen måste prioritera vad man skall rikta in sig på vad gäller skydd mot olyckor. Vid olyckor kan man dela in hur stor del av olyckorna som föranleder räddningsinsats. Där människor dör på grund av olycksfall är endast 25 % räddningsinsatser. Egendomsskadorna i kronor räknat omfattar ca 60 % räddningsinsatser. Det är kostnader för t.ex. brandskador och vattenskador. Den 3:dje faktorn, miljö, har man ingen mätning på. Många kommuner är inne på att satsa brett vad gäller att spara människoliv sett ur folkhälsoperspektivet, men orkar inte med allt på en gång, utan tar det i etapper. Lagen tar upp tre skeden, före under och efter en olycka. Ansvaret kan ses utifrån den enskildes, kommunens eller statens perspektiv. Den enskilde har ett speciellt ansvar som tydliggörs i lagen. Kommunen måste informera den enskilde om hans ansvar. Beträffande bestämmelserna tas kravet på brandsyn bort och blir tillsyn istället. Kommunala handlingsprogram ersätter räddningstjänstplan. En stor nyhet är att man trycker på det olycksförebyggande, där kommunen har en central plats. Bland annat skall handlingsprogram upprättas varje mandatperiod och brandskyddskontroll göras. Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige senast 1 januari Det skall finnas olycksstatistik på kommunnivå i dagarna på räddningsverkets hemsida. lagar Tre nationella mål finns i lagen. Likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor, räddningstjänsten skall påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt samt åtgärder skall vidtas för att förebygga bränder och olyckor. Lokala verksamhetsmål skall formuleras utifrån dessa övergripande mål och säkerhets- och prestationsmål skall ange hur man skall uppnå målen. En schematisk bild över säkerhetsarbetet presenteras. En skrift Processen - Hur man arbetar med skydd mot olyckor finns på räddningsverkets hemsida. Jan-Erik Eriksson sammanfattar informationen med att dra samman alla trådar och går efter fika in på ersättningssystemet.

14 Det nya ersättningssystemet består av tre delar grundbidrag med 250 kkr per år, ersättning för kvarstående uppgifter för civilt försvar med 50 kkr per år. Verksamhetsbidrag är inte klart ännu, men ger minst 12 kr/invånare. Totalt ger detta minst 400 kkr till Ånge kommun. Ersättningen kommer att indexuppräknas, som är tänkt börja betalas ut från 1 januari Risk att det drar ut på tiden. Jan-Erik går sedan igenom vad som åligger kommunen att göra för dessa pengar. Han redogör också för andra stödformer som staten redan idag ger kommunerna. Jan-Erik beskriver den utbildning som krisledningsmyndigheten tagit fram om extraordinär händelse. Målet är att utveckla kommunens operativa ledningsförmåga. Kommunen skall själv kunna bestämma vad vi vill ha för utbildning inom området. Utbildningen har körts i Västra Götaland. Längsta alternativet tar 2 dar. Kommunen skall återkomma med vad man vill ha, 20 februari hålls ett regionalt möte på Sandö där man presenterar hur man skall kunna ta fram och hantera risk- och sårbarhetsanalyser. Torbjörn Westman redovisar hur detta arbete utvecklats. Flera olika faser gås igenom. Vad skall man titta på? Man bör använda ett medborgarfokus och granska viktiga samhällsfunktioner, vad finns för hot? Har vi tillräckligt skydd? Olika metoder finns men först bör man alltid inventera olika hot inom olika verksamheter. Riskbedöma olika hot. Titta på orsaker och eventuella systemfel. Hur minska riskerna? Ledningens engagemang, klara mål och direktiv som förankras ute i verksamheten är viktigt för att lyckas. Man bör börja enkelt i en ständigt pågående process. Olika beskrivningar hur man går till väga finns. En skrift finns tillgänglig för deltagarna vid informationen att ta med sig. Enligt flera av de presenterade ny lagarna skall kommunal risk- och sårbarhetsanalys göras. Övergripande beslut skall tas på kommunstyrelse och fullmäktigenivå. Sedan föreligger ett samordningsansvar gentemot de olika förvaltningarna. Dessutom samverka med andra som t ex bolag i olika former. Jan-Erik Eriksson återkommer med vad länsstyrelsen kan hjälpa kommunen med. Bland annat skall räddningschefen delta på räddningsverkets utbildning i att leda processen. Dessutom kan man stödja kommunen med en kursrepresentant som kan få gå utbildning 4-6 maj. Även utbildning i att möte pressen erbjuds. Konstateras att tjänstemännen haft sådan utbildning redan.

15 Håkan Söderholm skissar på hur den kommunala organisationen traditionellt ser ut och att man bör arbeta tvärsektoriellt med dessa frågor liksom en del andra frågor typ jämställdhet och brottsförebyggande arbete. Med detta avslutas genomgången. Beslut Tacka för informationen. 33 Dnr 04/62 Ändring av detaljplan Kvarteret Aspen/Björken i Ånge Bakgrund Med anledning av att humanistiska nämnden planerar bygga daghem i kvarteret Aspen/Björken i Ånge krävs en detaljplaneändring. Kostnaden för planändringen beräknas till kr. Överläggning Byggnadsinspektör Bertil Holm föredrar ärendet. Tage Påhlsson yrkar att kostnaden belastar ÅFA för vidare debitering på hyreskostnaden. Sten-Ove Danielsson föreslår att man belastar kommunstyrelsens oförutsedda behov. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att förslaget där det belastar kommunstyrelsens oförutsdda behov vunnit. Tage Påhlsson reserverar sig till förmån för sitt förslag. Jan-Eric Berglund likaså. Beslut Föreslå kommunstyrelsen 1 Uppdra till bygg- och plannämnden att göra en detaljplaneändring i kvarteret Aspen/Björken. 2 Detaljplaneändringen finansieras av kommunstyrelsens oförutsedda behov.

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Jan-Erik

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-08-29 1 Plats och tid Brandstation. Förrådsvägen 1 16:30-19:30 Beslutande Jan Jespersen (s) Ordförande Lars-Åke Nilsson (m) Ledamot Göran Tenn (c) Ledamot Håkan Oskarsson (s) Ledamot

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl 09.00 15.00 Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om

Läs mer

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 18 april 2006, kl 08.30-senast 15.00 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer