Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län"

Transkript

1 Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Avgifter i öppenvård Vårdbesök oavsett personalkategori 200 kr * Gruppbehandling/gruppbesök, receptarvode och telefonkonsultation med läkare 100 kr * Medicinsk service som provtagning, röntgen m.m. 0 kr * Avgiftsbefrielse: (gäller inte egenavgifter för hjälpmedel) I följande fall gäller avgiftsbefrielse från avgifter i öppen vård: Barn och ungdomar under 20 år Personer 85 år och äldre Besök vid barnavårds- och mödravårdsmottagning (BVC och MVC). Undantag är vissa arbetsuppgifter som förts över från kvinnoklinik på sjukhus till mödravårdsmottagning Besök vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Behandling vid konstaterad samhällsfarlig sjukdom Personer med kvarstående kronisk Hepatit C (de som smittats i vården) Smittspårning för att förhindra smitta Om patienten uppvisar giltigt frikort är besöket avgiftsfritt Patient som inkallas i forskningssyfte Utredning som påkallas av annan myndighet t ex Försäkringskassan, arbetsförmedling etc. Habiliterande insatser - barn och ungdomar t o m 20 år Habiliteringsinsatser fr.o.m. 20 år endast de som tillhör personkretsen LSS Rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök (förordning 1984:908) Värnpliktig (förordning 1984:908) Anhållna/ Häktade/ Intagna (förordning 1984:908) Besök vid ungdomsmottagning Besök/samtal och utdelning av dagen-efter-piller t o m 20 år Första läkarbesöket med remiss från ungdomsmottagning Högkostnadsskydd öppenvård Sjukvårdsbesök inom öppen vård Avgifter i slutenvård Ålder Avgift per dag 19 år 0 kr 20 år 100 kr Patienter med hel aktivitets-/sjukersättning (fd förtidspension): Cirkulär från Landstingsförbundet A97: kr Ålder Dag 1-30 (vid ett vårdtillfälle) Dag 31- under 40 år 50 kr 100 kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

2 40 år kr 100 kr I följande fall tas ingen vårdavgift ut: Barn och ungdomar under 20 år Vid permission Vid tvångsvård Åtgärder som ligger utanför huvudmannens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen Sjukvårdshuvudmännen kan ta ut avgifter även för åtgärder som ligger utanför skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård. Det gäller bland annat för åtgärder av förebyggande karaktär såsom hälsoundersökningar, vaccinationer samt vissa intyg med mera. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och reseersättning betalas inte ut. Intyg m.m. Utfärdande av olika intyg grundar sig på en timersättning. Timersättningen baserar sig på personal-, lokal- och administrationskostnad, exkl. ev. röntgenundersökning, provtagning etc. Debiteringen sker per påbörjad kvart. Tid Exkl. moms Inkl. moms 0-15 min 216 kr 270 kr min 432 kr 540 kr min 648 kr 810 kr 45 min 1 tim 864 kr kr 1 1 1/4 tim kr kr O.s.v. Om röntgenundersökning, provtagning etc. erfordras för intygets utfärdande ska dessa debiteras vid respektive lab. enligt särskild prislista. Alla vanligt förekommande slag av intyg har mallats in i taxesystemet för att avgiften ska var fastställd före besöket. Hälsoundersökningar (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Mammografiscreening 100 kr * Gynekologisk hälsokontroll 100 kr * Screening för abdominalt aortaaneurysm 100 kr * PSA-prov som utförs som hälsoundersökning 150 kr Kostnader för läkarbesök eller vårdkontakt med läkare per telefon kan tillkomma i samband med PSA-prov. Vaccinationer (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

3 Utförd av vårdgivare motsvarande patientavgift + vaccinkostnad Avgifterna ovan gäller även för besök inför en vaccination (LS au 187/2007) Influensa- och pneumokockvaccinering 160 kr Enbart influensavaccinering för personer som under året fyller 65 år eller är 65 år och äldre, samt riskgrupper enligt Socialstyrelsen 0 kr Hjälpmedel För hjälpmedel föreslås följande egenavgifter (gäller även kvinnor i samband med mödravård): Sömnapnéutrustning Vid behov av nytt tillbehör, mask, står brukaren för kostnaden. Kompressionsstrumpor klass II Kompressionsstrumpbyxa klass II (75 kr/st för strumpa klass I i de fall brukaren inte kan ta på strumpa av klass II utan förskrivs dubbla strumpor av klass I) kr 150 kr/st 300 kr Ortoser den faktiska kostnaden inkl. moms dock max 500 kr med undantag: till barn upp till 18 år egenavgift ska ej tas ut för traumafall, där ortosen ingår som en del i traumabehandlingen (ersättning för gips). Sittvagn (även tvillingvagn) från fyllda 18år Hörapparat, utprovning från fyllda 18 år Ortopediska skor för barn under 18 år Skor vid onormal förslitning från fyllda 18 år för barn under 18 år 0 kr 0 kr kr kr kr 400 kr 500 kr/par 250 kr/par Normalförskrivning två par per 12-månadersperiod. Vid behov däröver ingen avgift. Skoändring/skoförhöjning, per ändrad sko från fyllda 18 år Fotbäddar/inlägg i skor per förskrivningstillfälle från fyllda 18 år 200 kr 500 kr Kryckkäppar inkl. behovsbedömda tillbehör, som ex. ispik 150 kr för en eller två Bidragsbelopp hårersättning: Produkt Begränsat till diagnosen/erna Nivå Belopp inkl. moms Intygets Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

4 + tillhörande arbetsinsats Giltighetstid Lösögonfransar och ögonbryn alopecia areata totalis 1 max 20 st. per år 3 år Peruk Postisch Toupé vid tillfälliga behov lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar operation eller olycksfall medikamenter eller strålbehandling eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 1 år Peruk Postisch Toupé vid bestående behov medfödda hårdefekter eller alopecier lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar operation eller olycksfall medikamenter eller strålbehandling eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 3 år Peruk Postisch Toupé vid bestående behov alopecia areata totalis eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 3 år Bilanpassning Bidraget är begränsat och uppdelat i två nivåer. Nivå 1: Vid kostnad upp till ett basbelopp bidrar landstinget med 50 procent av den slutgiltiga anpassningskostnaden rest. 50 procent inkl. moms står brukaren/sökanden för. Nivå 2: När kostnaden överstiger ett basbelopp, lämnar landstinget bidrag i två steg. Först med 50 procent upp till nivå 1, därefter lämnar landstinget bidrag med 75 procent på den överstigande och resterande kostnaden, resterande belopp inkl. moms står brukaren/sökanden för. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

5 Egenavgift särskilda näringsändamål Avgift för en månads förbrukning vid behov av kosttillägg m.m. >2301 kcal kronor kcal kronor kcal kronor kcal 684 kronor kcal 363 kronor 300 kcal 150 kronor Avgift för en månads förbrukning när t ex proteinreducerande produkter ersätter vanligt livsmedel Transport av näringspreparat till patientens hem, per leveranstillfälle 330 kr Faktisk kostnad för transporten Särskilda behov avseende födoämnesallergi Faktisk kostnad för personer över 16 år Glasögonbidrag Glasögonbidrag till barn under 8 år Nivå kr Enstyrkeglas/lagerglas 6/2-70 mm Nivå 2 950kr Enstyrkeglas/lagerglas starkare än 6/2 eller större än 70 mm Enstyrkeglas/RX Enstyrkeglas högbrytande, lager Nivå kr Enstyrkeglas högbrytande RX Bifokala glas Nivå kr Progressiva glas Avgifter för viss tandvård Tandvård där avgift ska erläggas enligt sjukvårdens avgiftsregler. Tandvårdsbesök landstingets särskilda tandvårdsstöd oavsett personalkategori 200 kr * Övriga avgifter och förmåner Subvention av preventivmedel till kvinnor till och med 25 år. Kostnad ska inte överstiga 100 kronor vid köp av subventionerade preventivmedel och de subventionerade preventivmedlen ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besök/samtal och utdelning av dagen-efter-piller fram till 21-årsdagen Avgift för balsamering av avlidna Ersättning till levande givare av organ eller vävnader 0 kr 500 kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

6 (LS 176/2001) ersätts med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan dennes ordinarie inkomst och Försäkringskassan ersättning för sjuklön full ersättning till egenföretagare och lantbrukare i samband med anställning av vikarier och avbytare under den period som de är frånvarande i samband med donationsingreppet efter särskild prövning, ersätter skada uppkommen i samband med donationsingreppet som inte täcks av patientförsäkringen utgifter för resekostnader ersätts utan avdrag för egenavgift, i övrigt i enlighet med landstingets sjukresereglemente patientavgift ska ej tas ut vare sig under förundersökningsperiod eller under slutenvårdstillfället. Avgiftsbefrielse innefattar även efterkontroll medicinkostnader ersätts som har samband med utredning eller transplantation styrkta kostnader i övrigt som uppkommer vid utredningstillfällena och/eller sjukhusvistelse ersätts, ex. kostnader för barntillsyn, fördyrade telefonkostnader bör prövas från fall till fall. Åtgärder med avgift enligt faktisk kostnad Sterilisering på icke medicinska grunder Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder (LS 19/2009) pris enligt regional prislista pris enligt regional prislista Uteblivet besök (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Uteblivet tidsbeställt besök där patientavgift normalt tas ut Uteblivet tidsbeställt besök som normalt är avgiftsfritt Avgift för uteblivet besök tas inte ut vid: patientavgiften patientavgift för vårdbesök rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering (förordning 1984:908) vård av värnpliktig (förordning 1984:908) vård av anhållen, häktad eller intagen (förordning 1984:908) barnhälsovården Avgift när patient uteblir från planerad operation patientavgift för vårdbesök Utebliven/försenad vård och behandling Patient som bokat tid för vårdbesök och måste vänta mer är 30 minuter efter avtalad tid får tillbaka patientavgiften. Återbetalning av kostnader för ersättning till patient i samband med inställd operation etc. (LS 30/99) max 500 kr. Ersättning för resekostnader Egenavgift vid resa med kollektiv trafik Egenavgift vid resa med anslutningstaxi Egenavgift vid resa med taxi, flyg, bil Ersättning för resa med egen bil 0 kr 0 kr 100 kr 1,20 kr/km Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

7 I följande fall tas ingen egenavgift ut: Sjukresa i samband med dialysbehandling Resa för ledsagare Resa för donator Anhörigs resa i mån av plats 130 kr När medicinska skäl för taxi/specialfordon föreligger ska resan ordnas enligt följande: vid resan 0-25 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är en timme. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. vid resa km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är en och en halv timme. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. vid resan, inom länet, längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är två timmar. Samma väntetid gäller efter vård besöket. vid resan, utanför länet, längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är fyra timmar. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. (LS ) Trafiktekniska skäl för taxi/specialfordon innebär att sjukresa ersätts med dyrare färdsätt om: resan, inom länet, med allmänna kommunikationer medför mer än två timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. resan, utanför länet, med allmänna kommunikationer kortare än 120 km medför mer än två timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. resan, utanför länet, med allmänna kommunikationer längre än 120 km medför mer än fyra timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. (LS ) Vid resa med taxi/specialfordon får restid från avgång till ankomst inte överstiga tiden för resa raka vägen +50procent. Vid korta resor måste kortaste restid om 45 min accepteras. Om taxin/specialfordonet är mer än 20 min försenad eller om restiden överskrider tidsgränsen, ska patienten inte betalar någon egenavgift. Det omvända gäller om patienten inte utnyttjar sin sjukresa och inte avbeställer den. I dessa fall ska egenavgiften för resan faktureras patienten om det inte föreligger särskilda skäl av akut karaktär. (LS ) Högkostnadsskydd sjukresor Högkostnadsskydd för sjukresor Kopia eller avskrift av allmän handling kr De paragrafer i avgiftsförordningen (1992:191) som reglerar avgifter för allmänna handlingar som i dagsläget är följande: Beställning av 1-9 sidor Beställning av 10 sidor Beställning av sida över 10 sidor 0 kr 50 kr 2 kr/ sida Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

8 Avskrift av allmän handling Utskrift av ljudbandsupptagning/ upptagning för automatisk databehandling Kopia av videobandsupptagning Kopia på ljudbandsupptagning Övrigt: Digital information som kopieras/ skrivs ut på vanligt papper Kopia av röntgenbild på film Bild, spelfilm, ljudfilm o. dyl. på CD/DVD för varje tillkommande CD/DVD i en beställning När avgift tas ut, tillkommer porto och postförskottsavgift. Undantagna från avgift: 125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme 125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme 600 kr/ band 120 kr/ band samma som för övriga papperskopior 55 kr 100 kr 50 r Andra vårdenheter (vårdsyfte) Forskningsprojekt (forskningssyfte) Försäkringskassan Begäran i samband med tillsynsärende eller då uppgiftsskyldighet enligt lag föreligger Loggutdrag (Patientdatalag (2008:355) Förmåner för anhöriga För barn och ungdomar under 20 år medges alltid att en vuxen får medfölja som stöd och hjälp i vården. Om särskilda skäl föreligger kan ansvarig läkare medge att två personer får medfölja. Detta gäller även medföljande syskon. När barn och ungdomar under 20 år beviljats klimatresa, medges att en vårdare medföljer för en kostnad motsvarande patientavgift för sluten vård. Vid anhörigs besök hos barn på sjukhus lämnas reseersättning med max ett besök per dag. En anhörig till vuxen patient medges medfölja om det är medicinskt motiverat. Det fordras remiss från ansvarig läkare och som grundregel gäller högst fem dygn. Övrigt För utomlänspatienter, utlandssvenskar och utländska patienter gäller riksavtalet, gällande konventioner, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, förordning (EEG) 883/2004 eller lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat EU/EESland (ersättningslagen). För asylsökande gäller patientavgifter enligt förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. För utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd gäller patientavgifter enligt förordning 2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

9 Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård enligt 4 hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Utöver det är landstinget skyldigt att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Landstingsstyrelsen har bemyndigande att dels fatta beslut om sådana ändringar i avgiftssystemet som kan komma att aktualiseras från centrala myndigheter, dels fastställa tillämpningsanvisningar till av fullmäktige antaget avgiftssystem. Verksamhetschef/chefsöverläkare eller annan verksamhetsansvarig befattningshavare ges rätt att inom sitt eget ansvarsområde i enstaka fall och om speciella omständigheter föreligger, t ex risk för samhällsfarlig handling, besluta om avgiftsbefrielse för enskild patient. Rehabilitering föranledd av läkarremiss Vid beviljad extern rehabilitering står landstinget för kostnaden för rehabiliteringsinsatsen samt för resor till och från anläggningen. Egenavgift motsvarande patientavgift för slutenvården I de fall individuella önskemål om rehabiliteringsanläggning beviljas enligt patientens s.k. fria val, ska kostnaden för resan bäras av patienten. Utomlandsvård Landstinget betalar hela kostnaden exkl. patientens egenavgift Egenavgift avgift motsvarande patientavgift för slutenvård Avgifter för egenvårdsträning i landstingets lokaler Träningskort för egenvårdsträning i bassäng 45 kr/gång * Träningskort för egenvårdsträning i träningslokal 35 kr/gång * Terminskort för träning i träningslokaler (ej bassäng) (endast patienter som bedöms vara i behov av egenvård mer än sex månader) Avgifter för övernattning Patienthotell Nyckeln, Länssjukhuset Kalmar kr Patient enskilt eller tillsammans med anhörig som ledsagare avgift motsvarande patientavgift för slutenvård Anhörig till patient som vårdas på sjukhus 160 kr/natt Lån av sänglinne och handduk 100 kr/set Patienthotell, Västerviks sjukhus Patient enskilt eller tillsammans med anhörig som ledsagare avgift motsvarande patientavgift för slutenvård * Anhörig till patient som vårdas på sjukhus 160 kr/natt * Lån av sänglinne och handduk 100 kr/set Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

10 Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt läggs på beslutade avgifter i förekommande fall. (LF 103/ 2005) Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

11 Bilaga 7 Folktandvårdens prislista Prisjustering åtgärd 800,850, 801 och 852 enligt bilaga Kod Åtgärd Pris allmäntandvård Referenspris allmäntandvård Pris specialisttandvård Referenspris specialisttandvård Tandstödd protetik 800 Permanent tandstödd krona, en per käke kr kr kr kr 800a Permanent tandstödd krona, en per käke, komplicerad kr kr kr kr 801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke kr kr kr kr 801a Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad kr kr kr kr 850a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke kr kr kr kr 852a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

12 Bilaga 8 Prislista Kalmar Länstrafik I kronor ENKELBILJETT VUXEN 20 år och äldre Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris ENKELBILJETT BARN/UNGDOM 7-19 år Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris ENKELBILJETT DUO/FAMILJ Upp till 5 personer - max 2 vuxna Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

13 Prislista Kalmar Länstrafik forts NATTBILJETT Alla betalar vuxenpris Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris Köp ombord kan endast betalas med Reskassa och bankkort. Pris för mobil biljett exkl. ev. avgifter från mobiloperatör. Köp av Mobil biljett sker via appen MOBITIME, tidigast 20 minuter innan avgång. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

14 Prislista Kalmar Länstrafik forts 30-DAGARS RESPERIOD VUXEN 20 år och äldre Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGARS RESPERIOD STUDERANDE Med studentkort Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris SOMMARPERIOD BARN/UNGDOM/STUDERANDE Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGS VUXEN Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGS FAMILJ Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

15 Prislista Kalmar Länstrafik forts SKOLKORT LÄN Nuvarande pris Nytt pris HT VT LÄSÅR SKOLKORT KOMMUN Nuvarande pris Nytt pris HT VT LÄSÅR UPPVÄRDERING SKOLKORT LÄN Nuvarande pris Nytt pris HT VT UPPVÄRDERING SKOLKORT KOMMUN Nuvarande pris Nytt pris HT I VT I HT II VT II Skolkort kommun knyts mot priset för 30-dagars resperiod (studerande) 3 zoner. Skolkort län knyts mot priset för 30-dagars resperiod (studerande) 5 zoner. Hösttermin: Vårtermin: 4,5 månader 4,5 månader Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

16 Bilaga 9 6 Ekonomiskt partistöd 2015 Grundas på månadsarvodet för riksdagsledamot (1/ ) Mandat Grundstöd Mandatbundet Totalt 2015 Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet Vänsterpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm

Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm BESLUTSUNDERLAG 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2008-683 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Justering av vårdavgiftsbestämmelser mm I detta ärende föreslås justeringar

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Alfabetisk ordning I de fall som åtgärden inte finns i prislistan, beräknas en tidstaxa på 250 kr, 313 kr inkl moms) per påbörjad

Läs mer

Asylsökande sjukvård och tandvård

Asylsökande sjukvård och tandvård Asylsökande sjukvård och tandvård Rätt till vård Barn och ungdomar: Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har enligt lag rätt till sjukvård och tandvård i samma omfattning som barn bosatta i Sverige.

Läs mer

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. SPINALA ORTOSER 06 03 06 03 12 CERVISTÖD Leg. arbetsterapeut. Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. Person med nedsatt huvudkontroll

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientavgifter 2012 INLEDNING

Patientavgifter 2012 INLEDNING 1 (18) Patientavgifter 2012 INLEDNING Sedan den 1 januari 1991 bestämmer sjukvårdshuvudmännen själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrade 2007-03-19. Gäller fr.o.m. 1 april 2007. Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008 1 Ledningsstaben Juridiska gruppen LiÖ 2007-725 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2008 1. Allmänt 2. Justeringar Härmed överlämnas bifogat ledningsstabens

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr. o. m. 2007-04-01. Asylsökande: Vård som ingår i schablonersättningen:

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr. o. m. 2007-04-01. Asylsökande: Vård som ingår i schablonersättningen: Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-11-28 046-15 32 44 Rev. 2007-02-28 lena.c.persson@skane.se Rev 2007-03-08 Riktlinjer för hälso-

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2013-08-27 28 B Asylsökande samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag. Labeata Shala

Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag. Labeata Shala Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag Labeata Shala Försäkringskassans syn på lagförändringen Försäkringskassan är positiv till införandet av en samlad reglering i svensk

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn 9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn HNH150013 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att revidera vårdriktlinjerna enligt följande:

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer