Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län"

Transkript

1 Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Avgifter i öppenvård Vårdbesök oavsett personalkategori 200 kr * Gruppbehandling/gruppbesök, receptarvode och telefonkonsultation med läkare 100 kr * Medicinsk service som provtagning, röntgen m.m. 0 kr * Avgiftsbefrielse: (gäller inte egenavgifter för hjälpmedel) I följande fall gäller avgiftsbefrielse från avgifter i öppen vård: Barn och ungdomar under 20 år Personer 85 år och äldre Besök vid barnavårds- och mödravårdsmottagning (BVC och MVC). Undantag är vissa arbetsuppgifter som förts över från kvinnoklinik på sjukhus till mödravårdsmottagning Besök vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Behandling vid konstaterad samhällsfarlig sjukdom Personer med kvarstående kronisk Hepatit C (de som smittats i vården) Smittspårning för att förhindra smitta Om patienten uppvisar giltigt frikort är besöket avgiftsfritt Patient som inkallas i forskningssyfte Utredning som påkallas av annan myndighet t ex Försäkringskassan, arbetsförmedling etc. Habiliterande insatser - barn och ungdomar t o m 20 år Habiliteringsinsatser fr.o.m. 20 år endast de som tillhör personkretsen LSS Rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök (förordning 1984:908) Värnpliktig (förordning 1984:908) Anhållna/ Häktade/ Intagna (förordning 1984:908) Besök vid ungdomsmottagning Besök/samtal och utdelning av dagen-efter-piller t o m 20 år Första läkarbesöket med remiss från ungdomsmottagning Högkostnadsskydd öppenvård Sjukvårdsbesök inom öppen vård Avgifter i slutenvård Ålder Avgift per dag 19 år 0 kr 20 år 100 kr Patienter med hel aktivitets-/sjukersättning (fd förtidspension): Cirkulär från Landstingsförbundet A97: kr Ålder Dag 1-30 (vid ett vårdtillfälle) Dag 31- under 40 år 50 kr 100 kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

2 40 år kr 100 kr I följande fall tas ingen vårdavgift ut: Barn och ungdomar under 20 år Vid permission Vid tvångsvård Åtgärder som ligger utanför huvudmannens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen Sjukvårdshuvudmännen kan ta ut avgifter även för åtgärder som ligger utanför skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård. Det gäller bland annat för åtgärder av förebyggande karaktär såsom hälsoundersökningar, vaccinationer samt vissa intyg med mera. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och reseersättning betalas inte ut. Intyg m.m. Utfärdande av olika intyg grundar sig på en timersättning. Timersättningen baserar sig på personal-, lokal- och administrationskostnad, exkl. ev. röntgenundersökning, provtagning etc. Debiteringen sker per påbörjad kvart. Tid Exkl. moms Inkl. moms 0-15 min 216 kr 270 kr min 432 kr 540 kr min 648 kr 810 kr 45 min 1 tim 864 kr kr 1 1 1/4 tim kr kr O.s.v. Om röntgenundersökning, provtagning etc. erfordras för intygets utfärdande ska dessa debiteras vid respektive lab. enligt särskild prislista. Alla vanligt förekommande slag av intyg har mallats in i taxesystemet för att avgiften ska var fastställd före besöket. Hälsoundersökningar (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Mammografiscreening 100 kr * Gynekologisk hälsokontroll 100 kr * Screening för abdominalt aortaaneurysm 100 kr * PSA-prov som utförs som hälsoundersökning 150 kr Kostnader för läkarbesök eller vårdkontakt med läkare per telefon kan tillkomma i samband med PSA-prov. Vaccinationer (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

3 Utförd av vårdgivare motsvarande patientavgift + vaccinkostnad Avgifterna ovan gäller även för besök inför en vaccination (LS au 187/2007) Influensa- och pneumokockvaccinering 160 kr Enbart influensavaccinering för personer som under året fyller 65 år eller är 65 år och äldre, samt riskgrupper enligt Socialstyrelsen 0 kr Hjälpmedel För hjälpmedel föreslås följande egenavgifter (gäller även kvinnor i samband med mödravård): Sömnapnéutrustning Vid behov av nytt tillbehör, mask, står brukaren för kostnaden. Kompressionsstrumpor klass II Kompressionsstrumpbyxa klass II (75 kr/st för strumpa klass I i de fall brukaren inte kan ta på strumpa av klass II utan förskrivs dubbla strumpor av klass I) kr 150 kr/st 300 kr Ortoser den faktiska kostnaden inkl. moms dock max 500 kr med undantag: till barn upp till 18 år egenavgift ska ej tas ut för traumafall, där ortosen ingår som en del i traumabehandlingen (ersättning för gips). Sittvagn (även tvillingvagn) från fyllda 18år Hörapparat, utprovning från fyllda 18 år Ortopediska skor för barn under 18 år Skor vid onormal förslitning från fyllda 18 år för barn under 18 år 0 kr 0 kr kr kr kr 400 kr 500 kr/par 250 kr/par Normalförskrivning två par per 12-månadersperiod. Vid behov däröver ingen avgift. Skoändring/skoförhöjning, per ändrad sko från fyllda 18 år Fotbäddar/inlägg i skor per förskrivningstillfälle från fyllda 18 år 200 kr 500 kr Kryckkäppar inkl. behovsbedömda tillbehör, som ex. ispik 150 kr för en eller två Bidragsbelopp hårersättning: Produkt Begränsat till diagnosen/erna Nivå Belopp inkl. moms Intygets Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

4 + tillhörande arbetsinsats Giltighetstid Lösögonfransar och ögonbryn alopecia areata totalis 1 max 20 st. per år 3 år Peruk Postisch Toupé vid tillfälliga behov lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar operation eller olycksfall medikamenter eller strålbehandling eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 1 år Peruk Postisch Toupé vid bestående behov medfödda hårdefekter eller alopecier lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar operation eller olycksfall medikamenter eller strålbehandling eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 3 år Peruk Postisch Toupé vid bestående behov alopecia areata totalis eventuella övriga fall efter specialistbedömning kr/år 3 år Bilanpassning Bidraget är begränsat och uppdelat i två nivåer. Nivå 1: Vid kostnad upp till ett basbelopp bidrar landstinget med 50 procent av den slutgiltiga anpassningskostnaden rest. 50 procent inkl. moms står brukaren/sökanden för. Nivå 2: När kostnaden överstiger ett basbelopp, lämnar landstinget bidrag i två steg. Först med 50 procent upp till nivå 1, därefter lämnar landstinget bidrag med 75 procent på den överstigande och resterande kostnaden, resterande belopp inkl. moms står brukaren/sökanden för. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

5 Egenavgift särskilda näringsändamål Avgift för en månads förbrukning vid behov av kosttillägg m.m. >2301 kcal kronor kcal kronor kcal kronor kcal 684 kronor kcal 363 kronor 300 kcal 150 kronor Avgift för en månads förbrukning när t ex proteinreducerande produkter ersätter vanligt livsmedel Transport av näringspreparat till patientens hem, per leveranstillfälle 330 kr Faktisk kostnad för transporten Särskilda behov avseende födoämnesallergi Faktisk kostnad för personer över 16 år Glasögonbidrag Glasögonbidrag till barn under 8 år Nivå kr Enstyrkeglas/lagerglas 6/2-70 mm Nivå 2 950kr Enstyrkeglas/lagerglas starkare än 6/2 eller större än 70 mm Enstyrkeglas/RX Enstyrkeglas högbrytande, lager Nivå kr Enstyrkeglas högbrytande RX Bifokala glas Nivå kr Progressiva glas Avgifter för viss tandvård Tandvård där avgift ska erläggas enligt sjukvårdens avgiftsregler. Tandvårdsbesök landstingets särskilda tandvårdsstöd oavsett personalkategori 200 kr * Övriga avgifter och förmåner Subvention av preventivmedel till kvinnor till och med 25 år. Kostnad ska inte överstiga 100 kronor vid köp av subventionerade preventivmedel och de subventionerade preventivmedlen ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besök/samtal och utdelning av dagen-efter-piller fram till 21-årsdagen Avgift för balsamering av avlidna Ersättning till levande givare av organ eller vävnader 0 kr 500 kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

6 (LS 176/2001) ersätts med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan dennes ordinarie inkomst och Försäkringskassan ersättning för sjuklön full ersättning till egenföretagare och lantbrukare i samband med anställning av vikarier och avbytare under den period som de är frånvarande i samband med donationsingreppet efter särskild prövning, ersätter skada uppkommen i samband med donationsingreppet som inte täcks av patientförsäkringen utgifter för resekostnader ersätts utan avdrag för egenavgift, i övrigt i enlighet med landstingets sjukresereglemente patientavgift ska ej tas ut vare sig under förundersökningsperiod eller under slutenvårdstillfället. Avgiftsbefrielse innefattar även efterkontroll medicinkostnader ersätts som har samband med utredning eller transplantation styrkta kostnader i övrigt som uppkommer vid utredningstillfällena och/eller sjukhusvistelse ersätts, ex. kostnader för barntillsyn, fördyrade telefonkostnader bör prövas från fall till fall. Åtgärder med avgift enligt faktisk kostnad Sterilisering på icke medicinska grunder Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder (LS 19/2009) pris enligt regional prislista pris enligt regional prislista Uteblivet besök (avgiften inräknas ej i högkostnadsskyddet) Uteblivet tidsbeställt besök där patientavgift normalt tas ut Uteblivet tidsbeställt besök som normalt är avgiftsfritt Avgift för uteblivet besök tas inte ut vid: patientavgiften patientavgift för vårdbesök rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering (förordning 1984:908) vård av värnpliktig (förordning 1984:908) vård av anhållen, häktad eller intagen (förordning 1984:908) barnhälsovården Avgift när patient uteblir från planerad operation patientavgift för vårdbesök Utebliven/försenad vård och behandling Patient som bokat tid för vårdbesök och måste vänta mer är 30 minuter efter avtalad tid får tillbaka patientavgiften. Återbetalning av kostnader för ersättning till patient i samband med inställd operation etc. (LS 30/99) max 500 kr. Ersättning för resekostnader Egenavgift vid resa med kollektiv trafik Egenavgift vid resa med anslutningstaxi Egenavgift vid resa med taxi, flyg, bil Ersättning för resa med egen bil 0 kr 0 kr 100 kr 1,20 kr/km Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

7 I följande fall tas ingen egenavgift ut: Sjukresa i samband med dialysbehandling Resa för ledsagare Resa för donator Anhörigs resa i mån av plats 130 kr När medicinska skäl för taxi/specialfordon föreligger ska resan ordnas enligt följande: vid resan 0-25 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är en timme. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. vid resa km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är en och en halv timme. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. vid resan, inom länet, längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är två timmar. Samma väntetid gäller efter vård besöket. vid resan, utanför länet, längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är fyra timmar. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. (LS ) Trafiktekniska skäl för taxi/specialfordon innebär att sjukresa ersätts med dyrare färdsätt om: resan, inom länet, med allmänna kommunikationer medför mer än två timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. resan, utanför länet, med allmänna kommunikationer kortare än 120 km medför mer än två timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. resan, utanför länet, med allmänna kommunikationer längre än 120 km medför mer än fyra timmar före vårdbesöket. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket. (LS ) Vid resa med taxi/specialfordon får restid från avgång till ankomst inte överstiga tiden för resa raka vägen +50procent. Vid korta resor måste kortaste restid om 45 min accepteras. Om taxin/specialfordonet är mer än 20 min försenad eller om restiden överskrider tidsgränsen, ska patienten inte betalar någon egenavgift. Det omvända gäller om patienten inte utnyttjar sin sjukresa och inte avbeställer den. I dessa fall ska egenavgiften för resan faktureras patienten om det inte föreligger särskilda skäl av akut karaktär. (LS ) Högkostnadsskydd sjukresor Högkostnadsskydd för sjukresor Kopia eller avskrift av allmän handling kr De paragrafer i avgiftsförordningen (1992:191) som reglerar avgifter för allmänna handlingar som i dagsläget är följande: Beställning av 1-9 sidor Beställning av 10 sidor Beställning av sida över 10 sidor 0 kr 50 kr 2 kr/ sida Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

8 Avskrift av allmän handling Utskrift av ljudbandsupptagning/ upptagning för automatisk databehandling Kopia av videobandsupptagning Kopia på ljudbandsupptagning Övrigt: Digital information som kopieras/ skrivs ut på vanligt papper Kopia av röntgenbild på film Bild, spelfilm, ljudfilm o. dyl. på CD/DVD för varje tillkommande CD/DVD i en beställning När avgift tas ut, tillkommer porto och postförskottsavgift. Undantagna från avgift: 125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme 125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme 600 kr/ band 120 kr/ band samma som för övriga papperskopior 55 kr 100 kr 50 r Andra vårdenheter (vårdsyfte) Forskningsprojekt (forskningssyfte) Försäkringskassan Begäran i samband med tillsynsärende eller då uppgiftsskyldighet enligt lag föreligger Loggutdrag (Patientdatalag (2008:355) Förmåner för anhöriga För barn och ungdomar under 20 år medges alltid att en vuxen får medfölja som stöd och hjälp i vården. Om särskilda skäl föreligger kan ansvarig läkare medge att två personer får medfölja. Detta gäller även medföljande syskon. När barn och ungdomar under 20 år beviljats klimatresa, medges att en vårdare medföljer för en kostnad motsvarande patientavgift för sluten vård. Vid anhörigs besök hos barn på sjukhus lämnas reseersättning med max ett besök per dag. En anhörig till vuxen patient medges medfölja om det är medicinskt motiverat. Det fordras remiss från ansvarig läkare och som grundregel gäller högst fem dygn. Övrigt För utomlänspatienter, utlandssvenskar och utländska patienter gäller riksavtalet, gällande konventioner, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, förordning (EEG) 883/2004 eller lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat EU/EESland (ersättningslagen). För asylsökande gäller patientavgifter enligt förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. För utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd gäller patientavgifter enligt förordning 2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

9 Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård enligt 4 hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Utöver det är landstinget skyldigt att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Landstingsstyrelsen har bemyndigande att dels fatta beslut om sådana ändringar i avgiftssystemet som kan komma att aktualiseras från centrala myndigheter, dels fastställa tillämpningsanvisningar till av fullmäktige antaget avgiftssystem. Verksamhetschef/chefsöverläkare eller annan verksamhetsansvarig befattningshavare ges rätt att inom sitt eget ansvarsområde i enstaka fall och om speciella omständigheter föreligger, t ex risk för samhällsfarlig handling, besluta om avgiftsbefrielse för enskild patient. Rehabilitering föranledd av läkarremiss Vid beviljad extern rehabilitering står landstinget för kostnaden för rehabiliteringsinsatsen samt för resor till och från anläggningen. Egenavgift motsvarande patientavgift för slutenvården I de fall individuella önskemål om rehabiliteringsanläggning beviljas enligt patientens s.k. fria val, ska kostnaden för resan bäras av patienten. Utomlandsvård Landstinget betalar hela kostnaden exkl. patientens egenavgift Egenavgift avgift motsvarande patientavgift för slutenvård Avgifter för egenvårdsträning i landstingets lokaler Träningskort för egenvårdsträning i bassäng 45 kr/gång * Träningskort för egenvårdsträning i träningslokal 35 kr/gång * Terminskort för träning i träningslokaler (ej bassäng) (endast patienter som bedöms vara i behov av egenvård mer än sex månader) Avgifter för övernattning Patienthotell Nyckeln, Länssjukhuset Kalmar kr Patient enskilt eller tillsammans med anhörig som ledsagare avgift motsvarande patientavgift för slutenvård Anhörig till patient som vårdas på sjukhus 160 kr/natt Lån av sänglinne och handduk 100 kr/set Patienthotell, Västerviks sjukhus Patient enskilt eller tillsammans med anhörig som ledsagare avgift motsvarande patientavgift för slutenvård * Anhörig till patient som vårdas på sjukhus 160 kr/natt * Lån av sänglinne och handduk 100 kr/set Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

10 Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt läggs på beslutade avgifter i förekommande fall. (LF 103/ 2005) Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

11 Bilaga 7 Folktandvårdens prislista Prisjustering åtgärd 800,850, 801 och 852 enligt bilaga Kod Åtgärd Pris allmäntandvård Referenspris allmäntandvård Pris specialisttandvård Referenspris specialisttandvård Tandstödd protetik 800 Permanent tandstödd krona, en per käke kr kr kr kr 800a Permanent tandstödd krona, en per käke, komplicerad kr kr kr kr 801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke kr kr kr kr 801a Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad kr kr kr kr 850a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke kr kr kr kr 852a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

12 Bilaga 8 Prislista Kalmar Länstrafik I kronor ENKELBILJETT VUXEN 20 år och äldre Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris ENKELBILJETT BARN/UNGDOM 7-19 år Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris ENKELBILJETT DUO/FAMILJ Upp till 5 personer - max 2 vuxna Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

13 Prislista Kalmar Länstrafik forts NATTBILJETT Alla betalar vuxenpris Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris Köp ombord kan endast betalas med Reskassa och bankkort. Pris för mobil biljett exkl. ev. avgifter från mobiloperatör. Köp av Mobil biljett sker via appen MOBITIME, tidigast 20 minuter innan avgång. Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

14 Prislista Kalmar Länstrafik forts 30-DAGARS RESPERIOD VUXEN 20 år och äldre Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGARS RESPERIOD STUDERANDE Med studentkort Zoner Nuv pris Nytt pris Nytt pris SOMMARPERIOD BARN/UNGDOM/STUDERANDE Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGS VUXEN Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris DAGS FAMILJ Län Nuv pris Nytt pris Nytt pris Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

15 Prislista Kalmar Länstrafik forts SKOLKORT LÄN Nuvarande pris Nytt pris HT VT LÄSÅR SKOLKORT KOMMUN Nuvarande pris Nytt pris HT VT LÄSÅR UPPVÄRDERING SKOLKORT LÄN Nuvarande pris Nytt pris HT VT UPPVÄRDERING SKOLKORT KOMMUN Nuvarande pris Nytt pris HT I VT I HT II VT II Skolkort kommun knyts mot priset för 30-dagars resperiod (studerande) 3 zoner. Skolkort län knyts mot priset för 30-dagars resperiod (studerande) 5 zoner. Hösttermin: Vårtermin: 4,5 månader 4,5 månader Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

16 Bilaga 9 6 Ekonomiskt partistöd 2015 Grundas på månadsarvodet för riksdagsledamot (1/ ) Mandat Grundstöd Mandatbundet Totalt 2015 Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet Vänsterpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Landstinget i Kalmar Län, Landstingsplan (81)

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1(16) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer som omfattas av AFL (Lagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 HMC/HMF Syn Hörsel Ortopedi Övriga Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings-

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken

Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken 1(13) Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken 5 Hjälpmedel, kostnader för glas/kontaktlinser, PBU-vård, preventivmedel m m och allmänfarlig sjukdom... 3 Hjälpmedel... 3 Hjälpmedelspolicy... 3 Mål... 3 Hjälpmedel

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer