Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige Diarienummer 58/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05"

Transkript

1 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige Diarienummer 58/05

2 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan 2005 Bakgrund Lagkrav Bibliotekslagen kräver planer för biblioteksverksamheterna samt samverkan mellan olika biblioteksfunktioner oavsett huvudman. Lokalt Biblioteksplanen är en del av biblioteksöversynen som initierats av kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden år 2005 med anledning av 7a i bibliotekslagen och den ekonomiska situationen. Syfte Rusta biblioteksverksamheten för framtiden genom analys av dagens samverkan samt behov, utbud, metoder mm. Öka samarbetet med andra verksamheter, framförallt skolan, genom att belysa biblioteksverksamheten som helhet via kartläggning av resurser. Revidera tidigare biblioteksutredning Morgondagens bibliotek i Laholm ht Förtydliga bibliotekets roll i samhället utifrån behov och resurser. Planen ska innehålla ställningstaganden och vägval som bearbetas och konkretiseras vidare i kultur och fritidsnämndens årliga nämndsplan. Arbetsgrupp Sedan våren 2005 har en följande personer arbetat med framtagande av Laholms kommuns biblioteksplan: Anna Björk, bibliotekarie Stina Berglund, bibliotekarie Eva Hedunger, verksamhetschef Lilian Johnsson, biblioteksassistent Pia Kyttä, biblioteksassistent. Ersatte Lilian Johnsson under sommaren Börje Wall, bibliotekschef Gerry Andersson, utredningssekreterare 2

3 Styrdokument Följande dokument är styrande för biblioteksverksamheten: Unescos biblioteksmanifest Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Bibliotekslagen 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 8 Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 3

4 9 Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter utdrag ur artikel 13 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. Nulägesbeskrivning Organisation Huvudbibliotek, sex filialer/utlåningsstationer och en bokbuss. Utifrån tillgänglighet, mediebestånd, personalresurs kan enligt gängse norm biblioteken i Veinge, Knäred, Våxtorp klassas som filialbibliotek i sin folkbiblioteksfunktion. De är dessutom skolbibliotek. Biblioteken i Vallberga, Hishult, Hasslöv är mer att betrakta som utlåningsstationer där Vallberga och Hasslöv dessutom har en skolbiblioteksfunktion. Bokbussen ger service till allmänheten från hållplaster placerade i förhållande till närhet och tillgång till de fasta biblioteken/utlåningsstationerna. Bokbussen ger ingen riktad service till förskola, skola eller andra institutioner. Grundskolebiblioteken och gymnasiebiblioteket sorterar under barn och utbildningsnämnden. Biblioteksfunktion för vuxenutbildningen är utvecklings och näringslivsnämndens ansvarsområde men verkställs främst av huvudbiblioteket i Laholm och biblioteket på Osbecksgymnasiet. Verksamhetsmått Se vidare i följande bilagor: Laholms folkbibliotek, Kultur och fritidsnämnden Bilaga 1. Laholms skolbibliotek 2005, Barn och utbildningsnämnden. Bilaga 2. Biblioteksverksamhet för vuxenstuderande, KY, NTI, Modina, Sfi, Särvux, Högskoleutbildningar, enstaka kurser, Utvecklings och näringslivsnämnden Bilaga 3. 4

5 Nyckeltal - Årsredovisning 2004 Utlånade medier Laholms huvudbibliotek Filialer/utlåningsstationer Bokbuss Lån/invånare och år 8,9 Kostnad/lån och år 35,83 Medieinköp tkr 996 Medieinköp kr/invånare 43,52 Besökare på Laholms huvudbibliotek Målgrupper Målgrupp Bibliotek Ansvarig för målgruppen 0-5 år (förskolebarn) Folkbibliotek Kultur och fritidsnämnden 6 16 år (barn/elever) Skolbibliotek Barn och utbildningsnämnden år (gymnasiet) Gymnasiebibliotek Barn och utbildningsnämnden år (vuxenstuderande) Gymnasiebibliotek Utvecklings och näringslivsnämnden år (högskolestuderande och KY-studerande) Folkbibliotek Folkbibliotek Högskolebibliotek Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden Utvecklings och näringslivsnämnden Staten år (alla) Folkbibliotek Kultur och fritidsnämnden Omvärldsanalys Omvärldsförändringar som påverkar verksamheten Snabba förändringar i samhället påverkar individen och ställer därmed ökade krav på bibliotekens flexibilitet och förändringsbenägenhet. Det mångkulturella samhället kräver insatser där biblioteket fortsatt utgör en mötesplats för mångfald. IT-utvecklingen, distansarbete och informationssamhället i stort, ställer ökade krav på bibliotekets möjligheter och tjänsteutformning, bl a interaktiva tjänster. Det livslånga lärandet innebär att antalet personer i utbildning, på olika nivåer, ökar. Distansstudier, förändrad studieteknik med problembaserad inlärning i grundskola och gymnasium, lärcentrums utveckling samt att högskolestuderande oftare använder både folkbibliotek och högskolebibliotek, innebär ökad efterfrågan på handledning, informationstjänster, utveckling av den lokala biblioteksfunktionen, databaser och utbudet av fack- och kurslitteratur. Tidsbrist för vissa - mer fritid för andra är ytterligheter som påverkar bl a tjänsteutbudet. 5

6 Laholm är en utpräglad landsbygdskommun och en stor andel av befolkningen bor i glesbygd. Detta medför att biblioteket bör ha någon form av decentraliserad struktur. Den nuvarande kommunala ekonomin, det ökande antalet äldre med allt större andel av hemmaboende, rättighetslagstiftning för funktionshindrade, befolkningstal med nettotillskott kräver sammantaget ökad effektivisering alternativt ökade anslag. Allt fler aktörer kämpar om barnens tid. Kultur- och fritidsnämnden har slagit fast att barn och unga är en prioriterad grupp även för biblioteksverksamheten. Biblioteksverksamheten skall bidra till att främja kritisk medvetenhet, nyfikenhet, språkutveckling och kreativitet. Strategier - framtid Organisation Biblioteksverksamhetens framtida struktur innebär att huvudbiblioteket behålls som nav och motor i verksamheten. Prioriteringen av målgruppen barn och ungdomar innebär att filialbiblioteken behålls som skolbibliotek samt att nuvarande folkbiblioteksdel av filialverksamheten läggs i malpåse. Ny bokbuss anskaffas och utgör flexibel biblioteksresurs. Huvudbibliotek, medborgarkontor och växel samorganiseras. Den ökade kompetensen innebär att huvudbiblioteket utvecklas till ett bredare informationscentrum beträffande samhälls och turistinformation. Samverkan Samverkan med grund och gymnasieskolan utvecklas och stadfästs för att främja utvecklingen av skolbiblioteksservice beträffande medier, personalresurs och tillgänglighet. Samarbete med lärcentrum utökas i syfte att utveckla biblioteksservicen till vuxenstuderande. Tillsammans med Teckningsmuseet etableras specialavdelning inom ämnesområdet teckning. Metodutveckling Brukarkontakter skall kännetecknas av ömsesidighet och interaktivitet, både i det personliga mötet och i nättjänsternas utformning, vilket innebär ökade möjligheter för brukaren att få individuella behov tillgodosedda. Personalutveckling Kompetensutveckling av personalen genomförs t ex beträffande kunskaper om ny informationsteknik, utvecklingsarbete och förhållningssätt vid ökat samarbete. 6

7 LAHOLMS FOLKBIBLIOTEK 2005 Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Bilaga 1 till biblioteksplan BIBLIOTEK LOKAL PERSONAL ÖPPET MEDIER/BESÖK Laholm Huvudbibliotek i stadshuset Yta: c kvm Hyra: kr Bibl: 107 tim/v Bibl-ass: 137 tim/v Kostnad: kr 56 tim/v 6 dagar/v c tim/år vol vol Cirk-tal (2004): 1,75 Kostnad: kr Besök (2004): Bokbussen Hållplatser där de bäst behövs, c 85 Yta: 27 kvm Bibl: 47 tim/v Chaufför: 35 tim/v Kostnad: kr C 13 tim/v vol vol Cirk-tal (2004): 1,16 Kostnad: kr Besök (2004): Hasslöv Utlåningsstation i Hasslövsskolan Folkbibliotek Skolbibliotek, avtal med Hasslövs skola ideell förening Yta: ett något utökat klassrum Bibl-ass: 10 tim/v Kostnad (inkl Hishult, Våxtorp): kr 4 tim/v 2 dagar/v c 175 tim/år vol vol Cirk-tal (2004): 1,45 Kostnad: kr Besök (2004): 810 Hishult Utlåningsstation mittemot konsthallen c 500 m från Hishultsskolan Yta: c 120 kvm Bibl: 10 tim/v Kostnad (inkl Hasslöv, Våxtorp): kr 4 tim/v 2 dagar/v c 175 tim/år vol vol Cirk-tal (2004): 0,54 Kostnad: kr Besök (2004):

8 Knäred Filialbibliotek Integrerat folk- och skolbibliotek i Knäredsskolan Yta: c 110 kvm Hyra: Bibl (inkl skolbibl): 30 tim/v Bibl-ass (inkl skolbibl): 10 tim/v Kostnad (folkbibl): kr 9 tim/v 3 dagar/v c 390 tim/år vol vol (allmänhet: 6 439, skola: 7 716) Cirk-tal (2004): 1,25 Kostnad: kr Besök (2004): Vallberga Utlåningsstation Integrerat folk- och skolbibliotek i Vallbergaskolan Yta: c 80 kvm Bibl (inkl skolbibl): 9 tim/v Bibl-ass (inkl skolbibl): 3 tim/v Kostnad (folkbibl): kr 4 tim/v 2 dagar/v c 175 tim/år vol vol (allmänhet: 846, skolan: 4 563) Cirk-tal (2004): 0,64 Kostnad: kr Besök (2004): 613 Veinge Filialbibliotek Integrerat folk- och skolbibliotek i Veingeskolan Yta: c 290 kvm Hyra: kr Bibl (inkl skolbibl): 53 tim/v Kostnad (folkbibl): kr 9 tim/v 3 dagar/v c 390 tim/år vol vol (allmänhet: 2 496, skola: ) Cirk-tal (2004): 1,19 Kostnad: kr Besök (2004): Våxtorp Filialbibliotek Integrerat folk- och skolbibliotek i Våxtorpsskolan Yta: c 300 kvm Bibl (inkl skolbibl): 49 tim/v Kostnad (inkl Hasslöv, Hishult): kr 8 tim/v 3 dagar/v c 340 tim/år Bestånd(2004): vol vol (allmänhet: 3 131, skolan: ) Cirk-tal (2004): 0,96 Kostnad: kr Besök (2004):

9 LAHOLMS SKOLBIBLIOTEK VÅRTERMINEN 2005 Bilaga 2 till Barn- och utbildningsnämnden (BUN) biblioteksplan SKOLA LOKAL PERSONAL ÖPPET MEDIER/ ANSLAG Ahla 73 elever Blåkulla 81 elever Genevad 48 elever Glänninge 87 elever Hasslöv Friskola 58 elever Hishult 76 elever Knäred 137 elever Lagaholm Skolår elever Mellbystrand 156 elever Ja Lärare 41 kr/elev kr Bibliotek och personalrum sammanslagna Nytt och fint bokrum Lärare Lärare 125 kr/elev kr 40 kr/elev kr Ja Lärare 57 kr/elev kr Utlåningstationen fungerar som skolbibliotek. Avtal mellan Hasslöv skola ideell förening och KFN Nej. De äldre barnen går till utlåningsstationen Folkbiblioteket fungerar som skolbibliotek. KFN betalar hyra till BUN, kr Ja Personalrum omgjort till bibliotek Föreningen ersätter KFN med kr Nej BUN ersätter KFN med kr 0,5 bibliotekarie, anställd av KFN BUN ersätter KFN med kr Lärare 2 tim /v 1 dag/v Skolan vill bygga upp ett integrerat folk- och skolbibliotek på skolan 20 tim/v, fördelat på 4 dagar 18,5 tim/v, fördelat på 3 dagar Föreningen ersätter KFN med kr Inga medier Inget anslag BUN ersätter KFN med kr kr 128 kr/elev kr 9

10 LAHOLMS SKOLBIBLIOTEK VÅRTERMINEN 2005 Bilaga 2 till Barn- och utbildningsnämnden (BUN) biblioteksplan (fortsättning) Osbeck Gymnasium 694 elever Yta: c:a 350 kvm 0,95 bibliotekarie 0,6 biblioteksass 8,5 tim/dag i 5 dagar kr Park 328 elever Ränneslöv 46 elever Skottorp 87 elever Vallberga 182 Veinge Skolår F elever Våxtorp Skolår F elever Ysby 38 elever Öringe Friskola 32 elever Nytt bibliotek i f d personalrum Lärare, 10 min/v Lärare 75 kr/elev kr 44 kr/elev kr Ja Lärare Inget medieanslag Kulturanslag kr Utlåningsstationen fungerar som skolbibliotek Folkbiblioteket fungerar som skolbibliotek. KFN betalar hyra till BUN, kr Folkbiblioteket fungerar som skolbibliotek BUN ersätter KFN med kr BUN ersätter KFN med kr BUN ersätter KFN med kr 5 tim/v 1 dag/v 29 tim/v, fördelat på 5 dagar/v 20 tim/v, fördelat på 5 dagar/v BUN ersätter KFN med kr BUN ersätter KFN med kr BUN ersätter KFN med kr Ja Lärare 44 kr/elev kr Biblioteket under uppbyggnad Lärare 250 kr/elev kr 10

11 BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXENSTUDERANDE m fl VÅRTERMINEN 2005 Bilaga 3 till Utvecklings och näringslivsnämnden biblioteksplan Följande antal studeranden inom utvecklings och näringslivsnämndens utbildningar använder huvudbiblioteket i Laholm och skolbiblioteket på Osbecksgymnasiet m fl bibliotek. KY (Kommunal yrkesutbildning): 28 deltagare ht 05 Vux Osbeck (vuxenutbildning): ca 350 deltagare per år NTI (vuxenutbildning via Internet): ca deltagare per år Modina (diverse datakurser): ca deltagare per år Sfi (svenska för invandrare): ca 50 deltagare per år Särvux (särskoleutbildning för vuxna): ca 20 deltagare Högskoleutbildningar: ca 50 deltagare per år Enstaka utbildningar/kurser (löpande och enstaka kurser som anordnas i 10-veckorsperioder): ca deltagare per år. Ursprunglig måttenhet är antal årsstudieplatser vilket i praktiken innebär att 1-16 personer tillsammans läser/bildar en årsstudieplats. Det är därför svårt/omöjligt att säga exakt hur många personer som är i utbildning. 11

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga SÄTERS KOMMUN Innehåll Inledning av AnnBritt Grünewald och Abbe Ronsten... 3 Kulturnämndens vision för bibliotek och allmänkultur... 4 Mål... 4

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer