Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete"

Transkript

1 Personalavdelningens PA-handbok Datum Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete Distansarbete kan tillämpas där det innebär besparing i verksamheten i form av lägre lokalkostnader och/eller ökad effektivitet och produktivitet. Möjligheten till distansarbete skall användas ansvarsfullt och med omdöme. Distansarbete får inte innebära att kravet på en effektivt bedriven verksamhet eftersätts eller att fullgörandet av skyldigheter mot medborgarna försvåras. Distansarbete bygger på ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skall vara frivilligt och förutsätter att arbetsgivaren och den enskilde är överens. Beslut om distansarbete Förvaltningschef beslutar om distansarbete och avgör i varje enskilt fall omfattningen av distansarbetet. Distansarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som utförs av en anställd regelmässigt i bostaden som är geografiskt skild från huvudarbetsplatsen och där data- och/eller telekommunikation används. Två typer av distansarbete definieras i dessa regler: Permanent distansarbete Huvuddelen av arbetet görs i bostaden med ett bestämt antal dagar eller på bestämda dagar per period (vecka eller månad) och där plats på ordinarie arbetsställe delas med andra arbetstagare. Tillfälligt distansarbete Arbetet görs sporadiskt i bostaden vid behov. Arbete i bostaden på arbetstagarens eget initiativ på t ex kvällstid är inte att anse som distansarbete. Distansarbetsplats Med distansarbetsplats avses bostaden. Huvudarbetsplats Med huvudarbetsplats avses den arbetsplats som utgör arbetstagarens normala geografiska arbetsplats hos arbetsgivaren. Hem-PC Med Hem-PC avses ett paket som arbetsgivaren har erbjudit anställda att låna på villkor som redovisas i särskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. MS Windows NT Terminal Server (WTS) MS Windows NT Terminal Server är en applikationsserver som medger att flera användare samtidigt kan koppla upp sig via sina persondatorer och köra persondatorprogram.

2 Användarens persondator används som terminal och bidrar med bildskärm, mus och tangentbord medan programkörningen sker i WTS. I övrigt se gällande UDS. Uddevalla kommuns Datatekniska Standard (UDS) I Uddevalla kommuns Datatekniska Standard (UDS) redovisas de tekniska riktlinjer som gäller för hela kommunens. xdsl Kommunens centrala IT-avdelning nedan kallad IT-avdelningen som är organiserad under förvaltningen Administrationen beslutar om UDS. Med xdsl avses datakommunikation över en fast hyrd ledning. Överföringshastigheten är ca 2 Mbps. Avtal Arbetsinnehåll Ett avtal som följer dess anvisningar skall tecknas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Uppsägningen skall vara skriftlig. Avtalet skall innehålla villkor för: Avtalsperiod Ersättning Typ av distansarbete Omfattning Arbetsinnehåll/mål/resultat Tillgänglighet Säkerhet och skydd Teknisk utrustning För att få framgång med denna arbetsform skall arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren tillsammans definiera mål för arbetet, hur arbetet skall redovisas och hur resultatet skall följas upp. Det skall klart framgå: vad som skall utföras när resultatet skall redovisas vilken kvalitet som förväntas på resultatet Arbetsmiljö Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön på den plats där distansarbetet utförs. Även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller om de inte innehåller någon uttrycklig begränsning.

3 Arbetstid Tillgänglighet Arbetsmiljön skall vid permanent distansarbete kontrolleras innan distansarbetet inleds. För att säkerställa att arbetsplatsen är funktionell ur arbetsmiljösynpunkt skall arbetstagaren bereda arbetsgivaren och skyddsombud tillträde till hemarbetsplatsen. Arbetstid under tid för distansarbete är enligt ordinarie arbetstidsavtal (AB). Beordrad övertid ersätts enligt AB. Godkännande av övertid i efterhand sker inte. Arbetstidslagen gäller inte. Vid tillfälligt distansarbete motsvarar arbetstiden normaltid för närvarande kl 8-17 enligt gällande flextidsavtal. Arbetstagarens tillgänglighet vid distansarbete redovisas avtalet. Avtalet kan innefatta möjlighet för arbetstagaren att själv välja de dagar vederbörande vill arbeta på distans. I övrigt skall arbetstagaren vara tillgänglig på samma villkor som övriga medarbetare genom att t ex delta i arbetsplatsträffar, arbetsgrupper, konferenser etc. Det är viktigt att bibehålla den sociala kontakten med arbetskamrater och arbetsplatsen. Resterande tid skall utföras på huvudarbetsplatsen. Ersättning Arbetsplats Arbetstagaren är endast berättigad till ersättning för permanent distansarbete. Förslag finns till ändring av kommunalskattelagen som innebär att om distansarbete utförs med minst 800 timmar under beskattningsåret medges avdrag för bostadskostnad med 2000 kr. Denna lag träder ikraft Arbetsplatsen skall vara formad så att den är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Här avses en ordinär dataarbetsplats. Det innebär kontroll av belysning och av ergonomin vid sittarbetsplatsen samt eventuellt åtgärdande av detta. Eventuella kostnader som uppkommer i samband med ombyggnad av arbetsplatsen svarar arbetsgivaren för. Arbetsutrymme i bostaden Arbetsgivaren utbetalar inte ersättning för tillhandahållande av arbetsutrymme i bostaden och städning av sådant arbetsutrymme. Arbetsgivaren svarar inte heller för om- och tillbyggnad, åtgärdande av ventilation, sanering eller liknande åtgärder i bostaden. Användning av privat datautrustning Bilersättning Datakommunikation och telefon Arbetstagaren kan efter särskild överenskommelse använda sin Hem-PC som datautrustning för distansarbete. Användande av annan privat datautrustning måste godkännas av IT-avdelningen. Efter godkännande gäller vad som sägs i första stycket. Bilersättning utgår normalt från den arbetsplats som arbetstagaren vid den aktuella tidpunkten tjänstgör.

4 Arbetsgivaren svarar för kostnad för datakommunikation och/eller telefon i samband med distansarbete. Detta innefattar installation, engångsavgift, periodisk avgift och trafikavgift. Sakförsäkring mm Arbetsgivaren täcker arbetstagarens eventuella merkostnader för tillägg till sakförsäkring. Övrigt Försäkring Om av arbetsgivaren tillhandahållen utrustning orsakar t ex brand- eller stöldskada och reparation eller ersättningsanskaffning bekostas via arbetstagarens hemförsäkring ersätter arbetsgivaren arbetstagarens för eventuell självrisk och bonusförlust. Arbetsgivaren ansvarar inte för något utöver ovan nämnda ersättning. Arbetsgivaren står för förbrukningsmaterial i form av kontorsmaterial och datatillbehör. Detta skall anskaffas via huvudarbetsplatsen. Arbetsskadeförsäkring Lag om arbetsskadeförsäkring gäller också om arbetstagaren får en arbetsskada i bostaden. Bevisreglerna är i princip desamma oavsett var skadan inträffat. Personförsäkring Arbetsmarknadsparternas försäkringar gäller. Sakförsäkring mm Det åligger arbetstagaren att teckna hemförsäkring samt kontrollera att den även täcker värdet för den utlånade utrustningen. Eventuella tilläggsförsäkringar tecknas av arbetstagaren. Organisatorisk tillhörighet Arbetstagaren tillhör organisatoriskt huvudarbetsplatsen. Sekretess Inom viss verksamhet råder sekretess. Bestämmelserna om sekretess finns i Sekretesslagen och Sekretessförordningen. Hur sekretessbelagda handlingar skall förvaras är inte reglerad i Sekretesslagen. De problem som uppstår vid arbete i bostaden med sekretessbelagt material är därför främst en praktisk fråga som hanteras lämpligen utifrån verksamhetens speciella karaktär. Detsamma gäller även överföring av sekretessbelagt material på elektronisk väg via modem mellan huvudarbetsplatsen och bostaden. Säkerhets- och skyddsåtgärder Betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada. Arbetstagaren skall följa föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iakttaga den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Elektrisk utrustning skall kopplas till jordat uttag. Om detta inte finns bekostar arbetsgivaren vid permanent distansarbete att detta installeras på arbetsplatsen. Teknisk utrustning Arbetsgivaren ansvarar för att teknisk utrustning som lämnas ut till arbetstagaren är betryggande ur skyddssynpunkt och att det finns godtagbara skyddsanordningar och betryggande instruktioner för utrustningen.

5 Utrustningen får endast användas av arbetstagaren och för arbetet. Den får inte modifieras för privat bruk. All förändring i konfiguration av utrustningen skall utföras av arbetsgivaren utsedd tekniker. De riktlinjer som redovisas i gällande UDS skall följas. Datautrustning Typ av Distansarbete Permanent Tillfälligt Datautrustning Arbetsgivaren tillhandahåller stationär persondator och lokal skrivare. WTS och/eller bärbar PC Anmärkning Lokal installation alternativt WTS. Data- och telekommunikation Alternativt används privat datautrustning Den utrustning arbetsgivaren placerar i arbetstagarens bostad är arbetsgivarens egendom och skall förtecknas, märkas och kvitteras samt återlämnas när distansarbetet upphör eller utrustningen bytes. Arbetstagaren får endast upprätthålla en förbindelse till arbetsgivaren. Typ av Distansarbete Permanent Datautrustning Arbetsgivaren tillhandahåller separat ISDN-abonnemang. xdsl Anmärkning Används både för data- och telekommunikation. Separat telefon erfordras. Fax Tillfälligt Ingen särskild åtgärd. Uppringd modemförbindelse efter behov. Arbetsgivaren tillhandahåller fax efter särskild överenskommelse. Ägande och märkning All utrustning som tillhör arbetsgivaren, som distansarbetaren behöver och som placeras i arbetstagarens bostad skall återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver bytas ut. Utrustningen skall förtecknas, märkas och kvitteras av den anställde. Arbetsgivaren svarar för att maskiner och utrustning som lämnats ut till arbetstagaren är betryggande ur arbetsmiljösynpunkt och att det finns betryggande skyddsanordningar och godtagbara instruktioner för utrustningen. Utvärdering Övrigt Arbetstagaren förbinder sig att delta i kommande utvärdering av distansarbete inom kommunen. Arbetstagaren skall innan permanent distansarbete inleds kontrollera med sin hyresvärd att denne inte anser att det är fråga om en delvis kontorisering av bostaden.

6 Anvisningar för Distansarbete i bostaden 1 Avtalsperiod Gäller fr o m 2 Ersättning 3Typ av distansarbete Avtalet avser.. 4 Omfattning Omfattningen av distansarbete är... dagar/vecka. Resterande tid skall utföras på ordinarie arbetsställe. 5 Arbetsinnehåll Arbetsuppgifter som skall utföras:... Resultatet skall redovisas:... 6 Tillgänglighet Vid distansarbete skall arbetstagaren vara tillgänglig enligt följande (geografiskt och tidsmässigt):... 7 Säkerhet och arbetsskydd Arbetsgivaren skall senast... ha gjort besiktning av distansarbetsplatsen. 8 Teknisk utrustning 8.1 Datautrustning Utrustning Serienummer Anmärkning 8.2 Data- och telekommunikation Utrustning Serienummer Anmärkning Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Uddevalla UDDEVALLA KOMMUN (förvaltning) förvaltningschef (arbetstagarens namn)

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Revisionskontoret PM NR 4/2014 Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Helena Olsson Augusti 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer

Informationssäkerhet och arbetsrätt vid distansarbete en studie av framtida distansarbete inom Försvarsmakten

Informationssäkerhet och arbetsrätt vid distansarbete en studie av framtida distansarbete inom Försvarsmakten Informationssäkerhet och arbetsrätt vid distansarbete en studie av framtida distansarbete inom Försvarsmakten Ina Nordqvist Magisteruppsats 1 Institutionen för Data- och Systemvetenskap, DSV Stockholms

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion,

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer