Avtal gällande sektionslokalen - META

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal gällande sektionslokalen - META"

Transkript

1 THS ARMADA Sida 1 (21) Avtal gällande sektionslokalen - META Tekniska Högskolans Studentkår Organisationsnr: Kontaktpersoner Jessika Jonsson Spons- och serviceansvarig Sektionen för Medieteknik Organisationsnr: Kontaktperson Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Datasektionen Organisationsnr: Kontaktperson Lovisa Runhem Ordförande Datasektionen SAMMANFATTNING Avtalspartner är Sektionen för Medieteknik, Datasektionen samt Tekniska Högskolans Studentkår, nedan kallat THS. Avtalet reglerar villkoren för utlåning av sektionslokal i samband med THS arbetsmarknadsdagar, Armada, november Avtalet avser en överenskommelse om ett utbyte av tjänster enligt nedanstående specifikation. 2. SEKTIONEN FÖR MEDIETEKNIK OCH DATASEKTIONEN FÖRBINDER SIG ATT: Tillhandahålla den gemensamma sektionslokalen, META, under datumen november, 2015 till THS Armada. Gå igenom säkerhetsdetaljer i lokalen Låna ut 4 stycken ölkylar till THS Armada. Kylarna ska vara tomma vid tillträde. Låna ut ljud-, ljusutrustning och projektor till THS Armada. Lokalansvarig ansvarar för att gå igenom instruktioner av utrustningen vid inventering av META. Medieteknik och datasektionen lånar ut diskmaskin, ismaskin, kaffekokare, köksutrustning. (Ej porslin). META söker dispens för lokalen när avtalet skrivs under.

2 SIDA 2 (21) 3. THS ARMADA FÖRBINDER SIG ATT: Tillhandahålla lokalerna, Fantum och F0, under de överenskomna datumen till Sektionen för Medieteknik och Datasektionen. Lokalen ska innehålla mikrovågsugnar, engångstallrikar, engångsbestick, engångsglas/engångsmuggar, soptunna, förlängningssladdar och sittplatser. Som tack för lånet av META ska THS Armada bjuda Medieteknik och Datasektionens medlemmar på frukost, under överenskommen dag. Detta under förutsättningar att medlemmar anmäler sig senast 1 vecka innan frukosttillfället. Frukosten kostar max 2000 kr per sektion. THS Armada ansvarar för att trycka affischer som förvarnar sektionernas medlemmar om att THS Armada lånar lokalen vid överenskomna dagar. Affischerna ska sitta uppe i META 2 veckor innan lånet av lokal. THS Armada ska ha en person i lokalen som ansvarar för att utrymningsvägar syns och hålls fritt och att brandsläckare inte täcks över. META ska vara städat vid återlämning och i samma skick som vid tillträde till lokalen. Medieteknik/Datasektionens medlemmar ska få tillträde till lokalen vid hämtning av föremål i förråd som rör verksamheten. THS Armada får inte använda förbrukningsvaror tillhörande META. THS Armada plockar ihop lösa föremål vid tillträde och lägger in i förråd. THS Armada ansvarar för att antal personer i lokalen inte överstiger 149 personer. THS Armada får ej förtära/försälja alkohol i lokalen. THS Armada ska ha tömt 2 stycken ölkylar onsdagen 18 november. 4. VILLKOR Sektionen för Medieteknik och Datasektionen ska tillsammans med THS Armada genomföra en inventering av META:s lokal och befintliga materiel fredagen den 13 november Sektionen för Medieteknik och Datasektionen ska tillsammans med THS Armada genomföra en kontroll av denna inventering kl onsdagen den 18 november Villkor enligt 7.3 Övriga regler i Datasektionens Reglemente gäller, under THS Armadas brukande av META, med tillägget att en sektionsmedlem i Sektionen för Medieteknik eller Datasektionen skall göra THS Armadas Loungeansvariga medveten om detta innan tillträde i lokalen. THS Armada ansvarar för att KTHs regler följs och att bifogande avtal följs. 5. ERSÄTTNING Om THS Armada orsakar någon skada i lokalen, META, skall THS Armada vara ansvariga för att lokalen, META, återställs i ursprungligt skick.

3 Om Sektionen för Medieteknik och Datasektionen orsakar någon skada i lokalerna, Fantum och F0 skall Sektionen för Medieteknik och Datasektionen vara ansvariga för att lokalen återställs i ursprungligt skick. THS Armada ska betala kostnaden för inköpet av frukost som kommer att serveras Medieteknik och Datasektionens medlemmar. (max 4000 kr totalt) THS Armada tillhandahåller 20 stycken eftersläppsbiljetter till Armadabankettens efterfest. Dessa delas mellan Datasektionens och Sektionen för Medieteknik. Biljetterna lottas ut vid frukosttillfället. 6. AVTALSTID Avtalet avser Armadas mässa 2015 och skall gälla från och med kl måndagen den 16 november 2015 till och med kl onsdagen den 18 november Datas KlubbMästeri äger tillträde för kylning av alkohol i META från kl och tillträde för övriga förberedelser inför kvällens pub från kl onsdagen den 18 november Puben ska kunna öppna kl den 18 november Utöver dessa tider gäller gemensamma muntliga överenskommelser. 7. TVIST Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal skall parterna i första hand lösa genom en gemensam överenskommelse. SIDA 3 (21)

4 Detta avtal har upprättats och undertecknats i 4 likalydande exemplar och parterna har erhållit ett exemplar vardera. SIDA 4 (21) Stockholm den 28 maj 2015 Stockholm den 28 maj Cecilia Molinder Kårordförande THS.. Robin Palmberg Ordförande Medietekniksektionen Stockholm den 4 maj 2015 Stockholm den 28 maj Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande THS.. Lovisa Runhem Ordförande Datasektionen

5 BILAGOR SIDA 5 (21) Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Reglemente Konglig Datasektionen 1 Insignia 1.1 Färg Sektionens färg är cerise. 1.2 Symbol Sektionens symbol är den grekiska bokstaven lilla delta. Deltat får icke glöm- mas. Utformningen och användandet av sektionens symbol regleras närmare av Informationsorganet i samråd med D-rektoratet. 1.3 Grafisk profil Sektionens grafiska profil regleras av Informationsorganet i samråd med D- rektoratet. 2 Nämnder Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekono- miska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och infor- mationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem det- ta är. 2.1 Sektionslokalsgruppen Ändamål Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektions- lokalen. #include virtual="/convertpdf-to-html/includes/pdf-toword-body-tag-betweencontent.htm" Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Organisation Sektionslokalsgruppen kallas för METAdorerna och leds av sektionslokalsan- svariga, en från Sektionen för Medieteknik och en från Konglig Datasektio- nen, som väljs av respektive sektion. Funktionären från Datateknik kallas för Konglig Lokalchef. Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt nämnden, sig själva inkluderade. Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering Verksamhet Sektionslokalsgruppen ansvarar för: administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i sektionslokalen utveckling av sektionslokalen organisering av såväl måndagsstäd som annan städning av sektionslo- kalen att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sek- tionslokalen Budget Sektionslokalsgruppen har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter ska delas lika mellan sektionerna. Om enighet råder mellan sektionerna kan undantag göras från denna regel. 2.2 Idrottsnämnden Ändamål Idrottsnämnden skall verka för att sektionsmedlemmarna får tillfälle att id- rotta tillsammans. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Organisation Idrottsnämnden leds av Sektionsidrottsledaren. Övriga medlemmar är samt- liga intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet Nämndens verksamhet planeras i början av varje verksamhetsår av Sektions- idrottsledaren i samråd med medlemmarna. 2.3 Informationsorganet Ändamål Informationsorganet, Ior, ansvarar för informationsspridning på sektionen och skall verka för att förbättra informationsflödet till, från och mellan sek- tionens medlemmar Organisation Ior leds av informationsansvarige, internt benämnd Chefsåsnan. Övriga med- lemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Bland dessa utses en systemadministratör med huvudansvar för underhåll av sektionens datorre- surser Undergrupper

6 SIDA 6 (21) Informationsorganets undergrupper är delmängder av Informationsorga- net med särskilda ansvar och uppgifter. Undergrupperna förfogar över sina eventuella respektive delar av informationsorganets budget och leds av si- na respektive funktionärer i samråd med Informationsansvarige. Samtliga undergrupper delar informationsorganets övergripande ansvar och uppgifter samt ska vara Informationsorganet och andra nämnder behjälpliga inom sina särskilda arbetsområden Tag Monkeys Tag Monkeys ansvarar för sektionens grafiska utveckling och arbete. Leds av Datas Art Director. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Redaqtionen Redaqtionen ansvarar för skriverier, nyhetsutskick och att ge ut sektions- tidningen dbuggen. Redaqtionen ska specifikt uppdatera och ge ut exakt en n0lledbuggen till varje mottagning. Priset för ett exemplar av dbuggen eller n0lledbuggen skall vara noll prisbasbelopp. Redaqtionen leds av Chefredaq- teuren, internt benämnd CheFred Verksamhet Ior skall Hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning Underhålla och utveckla sektionens webbplats Ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. 2.4 Internationella Utskottet Ändamål Internationella Utskottet, kallat DIU, skall verka för att främja internationellt utbyte på sektionen och ansvarar för mottagningen av utländska studenter Organisation DIU leds av DIU:s ordförande, som till sin hjälp har DIU:s vice ordförande. Övriga medlemmar är samtliga intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DIU skall Samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och de ansvariga för ut- bytesstudier på CSC:s kansli och institutionerna Hålla sektionsmedlemmarna informerade om internationell verksamhet på sektionen Genomföra mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta in- kluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten Fungera som kontaktperson för utländska studenter på sektionen. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) 2.5 Jämlikhetsnämnden Ändamål Jämlikhetsnämnden skall värna och upplysa om jämlikhet och mångfald på sektionen Organisation Nämnden leds av Jämlikhetsnämndens ordförande. Styrelseledamoten för studiemiljöfrågor skall också ingå i nämnden tillsammans med övriga intres- serade sektionsmedlemmar Verksamhet Jämlikhetsnämnden skall göra sektionsmedlemmarna medvetna om vad de har för rättigheter och vart de skall vända sig om de känner sig kränkta eller trakasserade arbeta för att öka jämlikheten och mångfalden på sektionen, i dess nämnder och funktionärsposter hålla minst två möten per termin där aktuella frågor gällande jämlikhet diskuteras skapa och kontinuerligt uppdatera en jämlikhetspolicy för sektionen assistera D-rektoratet med att ta fram, följa upp och vid behov revidera en handlingsplan mot trakasserier ha löpande samarbete med KTH, CSC och THS om jämlikhetsarbeten. 2.6 Klubbmästeriet Ändamål Klubbmästeriet, DKM, anordnar fester och andra sociala arrangemang för sektionens medlemmar och i vissa fall även deras eventuella vänner Organisation DKM leds av klubbmästaren. Övriga medlemmar utses av DKM. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Verksamhet Det åligger DKM att arrangera fester, jippon, högtidliga ceremonier och andra sociala ar- rangemang vid behov assistera vid andra sektionsrelaterade arrangemang skicka ut inbjudningar till övriga sektioner och andra högskolor till av DKM arrangerade evenemang i sektionens informationskanaler informera om till klubbmästeriet in- komna inbjudningar till externa evenemang, samt fördela platser och biljetter om antalet aspiranter överstiger platsantalet skicka ut skriftlig inbjudan till Vårbalen till medlemmar av sektionens ordnar Bokföringsplikt DKM är bokföringspliktigt. 2.7 Mottagningen Ändamål Mottagningen har som syfte att ta hand om och roa de nyantagna på till sek- tionen hörande program, främst på grundnivå men i tillämplig utsträckning även på avancerad nivå, och få dem att lära känna

7 SIDA 7 (21) varandra och äldre sek- tionsmedlemmar. Vidare syftar Mottagningen till att lära nøllan hur KTH, THS och sektionen fungerar och är uppbyggda utifrån ett studentperspektiv. Mottagningen skall även sträva efter att ge nøllan bästa möjliga introduktion till deras studier, till sektionen och till studentliv i allmänhet Organisation Mottagningen som helhet leds gemensamt av Konglig Öfverdrif och Storasys- konet, hädanefter benämnda presidiet. Presidiet ansvarar inför D-rektoratet för Mottagningens verksamhet och ekonomi. Mottagningen består av två huvudsakliga grenar, Det Kongliga Drifveriet och Det Kongliga Dadderiet. Drifveriet leds av Konglig Öfverdrif. Dadderiet leds av Storasyskonet. Presidiet väljer ut resten av mottagningens ledningsgrupp, Titel. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Titeldrifveriet utser gemensamt övriga medlemmar av Drifveriet. Titeldadderiet utser gemensamt övriga medlemmar av Dadderiet. Samråd skall ske inom hela Titel när Mottagningens sammansättning beslutas. Utöver vad som ovan angivits får presidiet besluta om eventuella undergrupper till de olika grenarna, externa arbetsgrupper eller i övrigt andra befattningar knutna till Mottagningen, samt hur dessa i så fall skall utses Rekrytering till Mottagningen Titelgruppen skall utlysa platserna i höstens mottagning under våren. Alla sökande skall erbjudas intervjuer innan mottagningens sammansättning fast- slås. De sökandes egna prioriteringar av sökta uppdrag inom Mottagningen skall respekteras Sektionsordförandes roll Sektionsordförande är genom KTH:s och THS regler för Mottagningen ytterst ansvarig för denna. Presidiet skall därför löpande hålla sektionsordförande informerad om verksamheten och samråda med denne i frågor av principiell vikt. Sektionsordförande skall å sin sida fungera som stöd åt presidiet och bistå dem i deras ledningsfunktion. Sektionsordförande äger alltid rätt att fatta de beslut och vidta de åt- gärder som denne finner vara nödvändiga för att KTH:s och THS regler för Mottagningen skall upprätthållas. I den mån det är möjligt skall dock samråd alltid ske med presidiet inför ett sådant beslut eller åtgärd. Sektionsordförande bör inte inneha något annat uppdrag inom Mottag- ningen än det som följer av ordförandeskapet Verksamhet Mottagningen ansvarar för att aktiviteter som främjar Mottagningens än- damål anordnas. Dessa aktiviteter avslutas sedan med nøllegasquen och nøllans eventuella upphöjelse till Ettan. För planeringen av verksamheten ansvarar Titelgruppen Bokföringsplikt Mottagningen är bokföringspliktig. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) 2.8 Näringslivsgruppen Ändamål Näringslivsgruppen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att främja sektionsmedlemmarnas status på ar- betsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen Organisation Näringslivsgruppen leds av Näringslivsansvarig. Övriga medlemmar är samt- liga intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet Näringslivsgruppen skall göra reklam för sektionen och datateknikprogrammet samordna de av sektionens verksamheter som riktar sig mot näringsli- vet, så att företagen bemöts på ett professionellt sätt hålla och ständigt förbättra kontakten med näringslivet sköta Näringslivsgruppen faktureringar se till att sektionen uppfyller avtal framförhandlade av Näringslivsgrup- pen Avtal Näringslivsansvarig har rätt att förhandla fram avtal med företag och orga- nisationer, men dessa måste sedan undertecknas av firmatecknare Bokföringsplikt Näringslivsgruppen är bokföringspliktig. 2.9 Qulturnämnden Ändamål Qulturnämnden skall verka för att anordna sociala evenemang för intressera- de medlemmar ifrån Datasektionen och Mediasektionen. Detta kan innefatta Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) allt från qulturella aktiviteter till aktiviteter som enligt normen klassas som nördiga. QN skall även förse sektionen med sällskapsspel samt ett rikt kul- turutbud för sektionens medlemmar att kunna ta del av Organisation Qulturnämnden benämns vanligtvis QN. QN leds av Qulturattachén tillsam- mans med motsvarande ansvarig funktionär ifrån Mediasektionen. QN har inget medlemsskap utan alla intresserade är välkomna att delta Verksamhet QN bör anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sek- tionen, såsom filmvisningar,

8 SIDA 8 (21) spelkvällar och andra underhållande akti- viteter. tillhandahålla spel och annat kulturellt i sektionslokalen. Detta kan innefatta böcker, uråldriga tv-spel samt brädspel som inte går att finna längre. årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall lämpligen förevigas i form av ett tygmärke." Budget Qulturnämnden har en gemensam budget, som fastställs av respektive sek- tionsmöte. Kostnader och intäkter delas ej lika mellan sektionerna utan an- svarig funktionär från varje sektion avgör själv, eller i samråd med ansvarig funktionär ifrån den andra sektionen, hur dennes sektions del av budgeten ska användas Studienämnden Ändamål Studienämndens syfte är att bevaka och förbättra utbildningskvaliteten och studiemiljön för sektionens medlemmar på kort såväl som lång sikt. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Organisation Studienämnden leds av Studienämndens ordförande. Övriga medlemmar är Styrelseledamot för utbildningsfrågor Styrelseledamot för studiemiljöfrågor Programansvarig student sektionens teknologstudievägledare på CSC:s kansli årskursrepresentanter övriga intresserade sektionsmedlemmar. Studienämndens ordförande är ansvarig för rekryteringen av årskursre- presentanter och studentrepresentanter när vakanta platser finns Verksamhet Studienämnden skall hålla möte minst en gång per period. Mötena skall vara för samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Den huvudsakliga verksamheten skall vara att inhämta teknologernas åsikter om studiesituationen och med dessa som utgångspunkt arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen utvärdera information och beslut från KTH:s organ bevaka och söka förbättra den fysiska och psykosociala studiemiljön. Årskursrepresentanternas främsta uppgift är att samordna utvärderingen av kurserna i respektive årskurs. Kursutvärderingarna skall vidarebefordras till kursansvarig, examininator, CSC:s kansli samt övriga personer som Stu- dienämnden anser vara berörda. Studentrepresentanternas främsta uppgift är att bevaka verksamheten i KTH:s organ, att vidareförmedla information till Studienämnden samt att sträva efter att påverka KTH:s beslut i linje med studenternas åsikter. Studienämndens dokument skall i så stor utsträckning som möjligt finnas tillgängliga i elektronisk form. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) 2.11 Konglig Östrogennämnden Ändamål Nämndens syfte är att främja tjejers intressen på Datasektionen Organisation Ordförande för Konglig Östrogennämnden är Öfvermatronan, som väljs på SM Verksamhet Konglig Östrogennämnden ska verka för att ge tjejer på datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. Nämnden ska anordna middag för al- la tjejer två gånger per termin samt anordna en tjejgasque en gång per år. Nämnden ska medverka under mottagningen för att få fler tjejer att kän- na sig välkomna och även anordna företags/inspirations-events under året. Nämnden ska varje år dessutom utse en hedersdam DEMON - Datas Eminenta MusikOrganisations- Nämnd Ändamål Nämndens syfte är att främja musikintresset på sektionen Organisation Ordförande för DEMON är ÄrkeDEMON som väljs på Val-SM, har läsår som mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet DEMON verkar för att främja musikintresset på sektionen genom att anordna regelbunda träffar där man bland annat kan få: Repa i sektionslokalen. Dela med sig av musik. Gå på DJ-kurs. Umgås med likasinnade människor. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) DEMON förespråkar även att man tillsammans ska gå på konserter/festivaler/spelningar Valberedningen Ändamål

9 SIDA 9 (21) Valberedningen har till uppgift att opartiskt administrera och bereda de val som genomförs vid sektionen utan att göra bedömningar av kandidaters lämplighet. Valberedningens Ordförande ansvarar för att Valberedningens uppdrag utförs i enlighet med sektionens och THS stadgar samt reglemente. Det är lämpligt att Valberedningens Ordförande nomineras till THS Kårfull- mäktiges valnämnd Organisation Valberedningen leds av Valberedningens Ordförande. Valberedningen består av Ordförande som valts på SM samt de ledamöter som utses av DM. Det bör sammanlagt vara mellan 3 till 9 ledamöter. Samtliga sektionsmedlemmar har rätt att bli nominerade och kandidera till ledamot i Valberedningen Verksamhet Valberedningen ska uppmuntra till sektionsengagemang och bistå med infor- mation och vägledning om detta bland sektionens medlemmar. Valberedning- en ska utlysa samtliga val och erbjuda samtliga sektionsmedlemmar möjlig- het att nominera och nomineras till de poster som utlysts. En kandidat är en nominerad sektionsmedlem. Om en kandidat tackar ja skall Valberedningen informera denne om valprocessen. Alla de utlåtanden som Valberedningen erhåller från de kandidater som valt att fortsätta med sin kandidatur, antingen i form av en intervju eller frågeformulär, skall samtidigt göras tillgängliga för sektionens medlemmar enligt sektionens informationsspridningsguidelines i god tid, dock senast en dag innan sektionsmötet där valet avgörs Utlåtande Det bör hållas intervjuer med samtliga kandidater som sökt till D-rektoratet, Revisorer, Näringslivsansvarig, Storasyskon, Konglig Öfverdrif samt Klubb- mästare. Det bör vara 2 personer närvarade vid en intervju med en kandidat. Det ska föras anteckningar under intervjun. Med hjälp av det material som Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) insamlats under intervjun skall Valberedningen formulera ett skriftligt, ob- jektivt utlåtande om kandidatens kandidatur, dock ej bedöma kandidatens lämplighet. Detta skall innehålla: Redogörelse för kandidatens egenskaper i relation till posten ifråga. Tidigare erfarenheter som bedöms vara av relevans till posten ifråga. Annan information som bedöms vara relevant för SM:s beslutsfattande. När detta utlåtandet är formulerat skall den kandidat som utlåtandet gäller få ta del av utlåtandet och tillfrågas om godkännande av publicering. Utlåtandet får inte publiceras utan detta godkännande. I de fall där kandidaten inte intervjuas skall Valberedningen tillhanda- hålla ett frågeformulär och resultatet av detta skall ses som Valberedningens utlåtande Sekretess Allt intervjumaterial, exempelvis anteckningarna från dessa, samt de interna diskussioner som Valberedningen har inför formulerandet av skriftliga utlå- tanden skall beläggas med sekretess. Endast valberedare och revisorer får närvara vid dessa interna diskussioner. Detta är till för att skydda de som är med i valberedningen, de kandidater som diskuteras och valprocessen som helhet. Det innebär att det som är sekretessbelagt kommer hållas hemligt från alla, i all framtid, utom de närvarande och revisorerna. Ingen annan får ta del av detta, exempelvis D-Rektoratet och framtida valberedare Urnval Vid urnval ska valberedningen hålla valperiod under minst fem läsdagar di- rekt innan sektionsmötet. Resultatet av urnvalet skall redovisas på sektions- mötet där valet hålls och där protokollföras. Urnval kan hållas digitalt varpå det ska övervakas av sektionens revisorer med hjälp av systemansvarig. Vid ickedigitalt urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig minst en timme per dag, i första hand under lunchtid. Dessa tider ska senast fem dagar i förväg annonseras enligt sektionens informationsspridningsguidelines. Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar kandidaterna, där vakans och blankröst skall vara alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgans Datasektionens E-sports Community Ändamål Datasektionens E-Sports Community, DESC, ansvarar för att stilla sektio- nens medlemmars törst efter ett rikt utbud av e-sportsevenemang Organisation DESC leds av Desctopen. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmed- lemmar Verksamhet DESC bör: Anordna ett flertal e-sportsevenemang per kalenderår, såsom hemma- kommenterade barcrafts, tävlingslan eller nybörjarevenemang. Tillhandahålla en godtycklig mängd spelarkonton i ledande e-sporter. Samarbeta med utomstående företag och/eller organisationer i syfte att sektionens medlemmar ska få utöva e-sport på en högre nivå. Skapa en tillhörighet i sektionens e-sportsutövande så att även nybör- jare vill engagera sig Prylmångleriet Ändamål Prylmångleriets ändamål är att förse sektionens medlemmar med balla pry- lar, till exempel märken, spegater, sångböcker och profilkläder.

10 SIDA 10 (21) Organisation Prylmångleriet leds av Prylmånglaren. Övriga medlemmar utses av Pryl- månglaren från intresserade sektionsmedlemmar. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Verksamhet Prylmångleriet skall kontinuerligt se till att det finns prylar och dylikt till hands. Om något skulle ta slut skall det, om efterfrågan finns, beställas nya. Prylmångleriet skall regelbundet ordna tillfällen där sektionens medlem- mar kan köpa prylar. Sådana tillfällen skall ordnas inför större fester och evenemang. Prylmångleriet skall under Mottagningen göra sig synlig bland nøllan och arrangera tillfällen då nøllan får prova overaller. Prylmånglaren har som ansvar att överse införskaffandet av ettans overaller. Prylmångleriet skall också hjälpa ettan att utforma och beställa årskursmärken. Vid jubileum och andra större händelser på sektionen bör Prylmångleriet i samarbete med ansvariga för händelsen utforma och beställa prylar relaterade till händelsen Bokföringsplikt Prylmångleriet är bokföringspliktigt. 3 Funktionärer 3.1 D-rektoratet Sektionsordförande Är ordförande för sektionen och leder D-rektoratets arbete. Ansvarar, till- sammans med ledamoten för sociala frågor och relationer, för kontakten med THS och övriga sektioner. Ansvarar för att utveckla Team- CSC, ett samar- bete med Sektionen för Medieteknik. Ordförande bör ej åta sig andra tidskrä- vande uppdrag under sin mandatperiod. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Vice sektionsordförande Hjälper sektionsordförande med de löpande uppgifterna. Har ansvar för kon- takterna med sektionens tillfälliga nämnder och projekt som saknar annan kontaktperson inom styrelsen. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Sekreterare Är D-rektoratets sekreterare. Hämtar och delar ut sektionens post. Ansvarar för att protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Kassör Ansvarar för sektionens ekonomi. Detta inkluderar att ansvara för planering av budget, för skötsel av löpande bokföring samt för placering av sektionens tillgångar. Kassören ansvarar även för att bistå med sektionens ekonomis- ka beslutsunderlag och för att det finns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Ledamot för sociala frågor och relationer Har tillsammans med sektionsordförande ansvar för kontakterna med THS och andra sektioner, samt skall arbeta för att främja kontakterna med andra kårer inom och utom Sverige Ledamot för studiemiljöfrågor Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen och fungera som sektionens studerandeskyddsombud Studerandeskyddsombud I rollen som studerandeskyddsombud skall ledamoten såväl proaktivt som reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möj- ligt. Detta görs bland annat genom att ta emot och behandla anmälningar rörande studiemiljön från sektions- medlemmar agera som informationskanal mellan sektionsmedlemmarna och KTH samt THS i arbetsmiljöfrågor närvara på skyddsronder i lokaler där sektionsmedlemmarna ofta vistas. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Ledamot för utbildningsfrågor Skall verka för en bättre utbildningskvalitet och utbildningsmiljö på sektio- nen. 3.2 Nämndordförande Informationsansvarig Är ordförande för Informationsorganet Internationella Utskottets ordförande Främjar internationellt utbyte på sektionen. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Jämlikhetsnämndens ordförande Är ordförande för Jämlikhetsnämnden Klubbmästare Är ordförande för Klubbmästeriet Konglig Lokalchef

11 SIDA 11 (21) Konglig lokalchef är sektionslokalsansvarig och leder sektionslokalsgruppen tillsammmans med motsvarande post vid Sektionen för Medieteknik Konglig Öfverdrif Är tillsammans med Storasyskon ansvarig för Mottagningen. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Näringslivsansvarig Är ordförande för Näringslivsgruppen. Ansvarar för kontakter med närings- livet. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Qulturattaché Är ordförande för Qulturnämnden Sektionsidrottsledare Är ordförande för Idrottsnämnden Storasyskon Är tillsammans med Konglig Öfverdrif ansvarig för Mottagningen. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Studienämndens ordförande Är ordförande för Studienämnden. Ansvarar för utbildningsbevakning. Är ersättare till studerandeskyddsombudet Öfvermatrona Är ordförande för Konglig Östrogennämnden ÄrkeDEMON Är ordförande för DEMON Valberedningens ordförande Är ordförande för valberedningen. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Desctop Är ordförande för Datasektionens E-Sports Community Prylmånglaren Är ordförande för Prylmångleriet. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. 3.3 Övriga funktionärer Fanbärare Fanbärarna försvarar sektionens ära genom att bära dess fana vid olika hög- tidliga tillfällen. Observera att fanan skall hållas högt. Att vara Fanbärare är en mycket hedersfylld post på sektionen. Fanbärarna skall närvara på så många som möjligt av de tillställningar, till vilka de inbjuds av THS, samt i andra sammanhang efter beslut av D- rektoratet. Sektionen bekostar fanbärarnas alkoholfria deltagaravgift för de evene- mang där fanan bärs. Fanbärarna bär huvudansvaret för att sektionens fana hålls i gott skick. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Vice fanbärare Vice fanbärare försvarar sektionens ära när ordinarie fanbärare ej har möj- lighet att göra det. Vid arrangemang med begränsat deltagarantal har fan- bäraren företräde framför vice fanbäraren. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Kårfullmäktigeledamöter Ändamål Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sina väljare i THS Kårfullmäktige. Sektionen fungerar som en valkrets och såväl ordi- narie ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat vid THS. Dessa antas även som funktionärer vid Datasektionen i syfte att föra THS Kårfullmäktiges arbete närmare den egna valkretsen Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Organisation Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats i enlighet med THS styrdo- kument. Mandatperioden för samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter regleras i THS styrdokument Verksamhet Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansva- riga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot eller injusterad suppleant har inget ansvar att rösta i sektionens intresse, utan ska rösta så som den själv finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar Programansvarig student Arbetar tillsammans med Studienämndens ordförande för att förbättra ut- bildningens kvalitet. Väljs på

12 SIDA 12 (21) Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Revisorer Ändamål Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete Organisation Enligt sektionens stadgar finns två revisorer, utsedda av SM. De skall övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete i sektionens namn, övervaka den löpande bokföringen och, om så anses behövas, kräva att en delårsrapport presenteras, revidera ekonomisk bokföring från sektionens organ, övervaka upprättandet av verksamhetsberättelsen för sektionen, samt vara skiljemän vid tvister inom sektionen där parterna inte behöver an- vända sig av SM eller THS styrelse, revisorsgrupp eller Kårfullmäktige. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Tvister där sektionens revisorer inte kan vara skiljemän inkluderar, men är inte begränsat till, tvister där revisorerna kan anses jäviga Verksamhet Revisorerna för ett verksamhetsår är ålagda att revidera samtliga av sek- tionens verksamheter för det året, samt att i samråd med tidigare och senare revisorer revidera löpande verksamhet som löper över flera år. Det åligger de senast valda revisorerna att ansvara för att revisionerna genomförs Revisionsberättelse och -rapport Varje revision dokumenteras i två skrivelser. Av dessa två är revisionsbe- rättelsen offentlig. Revisionsrapporten är en detaljerad beskrivning av anmärkningar i bokfö- ring och/eller verksamhet. Den ligger till grund för kommunikationen mellan sektionens revisorer från år till år. I revisionsrapporten bör antecknas anmärkningar på bokföringens genomförande och strukturering, händelser i verksamheten som påverkat andra organ av sektionen, samt revisorernas uppfattning om verksamheten givet verksamhetsberättelse och samtal med av SM utnämnda nämndansvariga. Revisionsberättelsen baseras på revisionsrapporten och är det dokument som presenteras för SM vid fråga angående ansvarsfrihet. Revisionsberättel- sen är en kort sammanfattning av rapporten, med avslutande rekommenda- tion att tillstyrka eller avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. Rekommenda- tionen kan utelämnas då särskilda skäl föreligger det emot SM Vid ett SM där en revisionsberättelse skall läsas, kan revisorerna, enligt föregående avsnitt, ge en rekommendation till SM angående beviljande av ansvarsfrihet. SM bör beakta revisorernas samlade arbete vid efterföljande omröstning. Innan fråga angående ansvarsfrihet tas upp på SM skall revisorerna an- svara för att de berörda ekonomiskt ansvariga inbjuds till SM. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Normativa rekommendationer De rekommendationer som ges nedan bör följas för att förenkla och ac- celerera revisionsförfarandet Verksamhetsberättelse Det åligger sektionsordförande att ansvara för att en verksamhetsberät- telse (VB) uppförs efter (eller i samband med) avslutat verksamhetsår. Denna VB skall (som ett minimum) innehålla en berättelse från varje ordförande för bokföringspliktig nämnd samt bokföringspliktiga funktionärer. VB skall vara revisorerna tillhanda innan första SM på nästkommande verksamhetsår Bokföring Det åligger de ekonomiskt ansvariga i varje bokföringspliktig nämnd att lämna en avslutad bokföring till revisorerna. Bokföringen skall vara reviso- rerna tillhanda innan första SM på nästkommande verksamhetsår, om inte starka skäl föreligger däremot. Det åligger även de ekonomiskt ansvariga att på ett professionellt och strukturerat sätt inventera lager och kassa vid överlämnandet till nästa för- troendevald på posterna. Överlämningsdokumentet skall finnas revisorerna tillhanda tillsammans med bokföringen Mandatperiod Revisorn väljs på Glögg SM till sakrevisor för sektionen under ett verk- samhetsår samt till funktionärsposten revisor under perioden 1 januari till 30 juni nästkommande år Sektionshistoriker Sektionshistorikern skall se till att sektionens ärorika historia inte faller i glömska, dels genom att samla in historisk information och historiska föremål och dels genom att föra sagda information vidare till och visa upp sagda föremål för sektionsmedlemmarna i lämpliga sammanhang. Sektionshistorikern ansvarar även för sektionens alumniverksamhet. Sektionshistorikern avgör själv hur hen bäst uppfyller ändamålet. Sektionshistorikern har som kunskapskälla tillgång till GUDAR-gruppen, Gamla Uvar på Data med Anrika Redogörelser. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Ljud- och ljusansvarig Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Ändåmål Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning.

13 SIDA 13 (21) Mulle/Mullerina Schmeck Ändamål Har till uppgift att ansvara över sektionens bil och tillhörande ekonomi Verksamhet Hanterar bokning, regler för bilen, reparation/underhåll, parkeringstill- stånd, försäkringar och annat som hör bilen till Organisation I det fall att posten är vakantsatt har Konglig Öfverdrif ansvar för bilen Mandatperiod Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod Datas Art Director Ändamål Leder Tag Monkeys. Ansvarar tillsammans med Tag Monkeys för sektio- nens grafiska utveckling och arbete Mandatperiod Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Chefredaqteur Ändamål Leder Redaqtionen. Ansvarar tillsammans med Redaqtionen för skrive- rier och nyhetsutskick inom Informationsorganet samt för sektionstidingen dbuggen Mandatperiod 4 Externa representanter 4.1 Representation i råd på THS Samtliga ordinarie ledamöter skall om möjligt delta på varje möte. Ordina- rie ledamots kontaktperson i D- rektoratet träder in som suppleant om ingen ordinarie ledamot kan närvara, och ingen annan överenskommelse skett mel- lan de bägge. I råd med öppet medlemskap får dock suppleanter naturligtvis delta på alla möten Arbetsmarknadsrådet Ordinarie Näringslivsansvarig Idrottsrådet Ordinarie Sektionsidrottsledare Informationsrådet Ordinarie Informationsansvarig Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Internationella rådet Ordinarie Internationella Utskottets ordförande Jämlikhetsrådet Ordinarie Jämlikhetsnämndens ordförande Pubmästarrådet Ordinarie Klubbmästaren Mottagningsrådet Ordinarie Mottagningens titelgrupp. Om THS styrelse så bestämmer är även sek- tionsordförande ordinarie ledamot Suppleant Styrelseledamot för studiemiljöfrågor Ordföranderådet Ordinarie Sektionsordförande Suppleant Vice sektionsordförande Redaktionsrådet Ordinarie Chefredaqteur Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Suppleant Sekreterare Studiemiljörådet Ordinarie Styrelseledamot för studiemiljöfrågor Suppleant Styrelseledamot för utbildningsfrågor Utbildningsrådet Ordinarie

14 SIDA 14 (21) Studienämndens ordförande, Programansvarig student Suppleant Styrelseledamot för utbildningsfrågor 4.2 Representation inom organ på KTH Val av representanter Representanter till många av dessa organ väljs inte direkt av sektionen, utan nomineras till THS styrelse som sedan tillsätter posterna Förteckning Strategiska rådet Fattar beslut om bland annat budget och bokslut, samt de frågor som dekanen anser att styrelsen skall besluta om. Till skolstyrelsen skall en ordinarie och en suppleant nomineras av D- rektoratet. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Ledningsgruppen Bereder och lämnar förslag inför viktigare beslut som skall fattas på sko- lan. Till denna grupp finns en plats som delas med Media. Det är lämpligt att D-rektoratet nominerar en representant AHA Administration-Handläggning-Assistans, en grupp med syfte att se till att skolans administrativa resurser utnyttjas på bästa sätt. Det är lämpligt att D-rektoratet väljer en representant till denna grupp Arbetsmiljögruppen Arbetar för en bättre arbetsmiljö på skolan. I denna grupp sitter styrelseledamot för studiemiljöfrågor Grundutbildningsgruppen Arbetar för förbättring av grundutbildningen. I denna grupp sitter Programansvarig student som ordinarie, samt Stu- dienämndens ordförande som suppleant Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen Verkar för att förbättra samverkan mellan lärare, Systemgruppen och teknologer på skolan. Det är lämpligt att D-rektoratet väljer en representant till denna grupp Namnet Ja, den heter faktiskt så Jämlikhet, mångfald och likabehandlingsgruppen Arbetar för att förbättra jämlikheten och mångfalden på skolan. I denna grupp sitter Jämlikhetsnämndens ordförande. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) PAGOD Arbetar för att förbättra datormiljön på CSC. Det är lämpligt att D-rektoratet väljer en representant till denna grupp Tjänsteförslagsnämnden Tjänsteförslagsnämnden har till uppgift att bereda och avge förslag be- träffande vissa anställningar. Till denna nämnd finns en plats som delas mellan CSC, ITC och EES. Det är lämpligt att D-rektoratet nominerar en representant Skolråd Det är lämpligt att D-rektoratet väljer representanter till detta råd. 5 Ordinarie SM 5.1 Förteckning Budget-SM Ett SM skall hållas på hösten senast 15 november och benämnas Budget- SM. Budget-SM skall speciellt behandla frågan om budget för nästkommande verksamhetsår Glögg-SM Ett SM skall hållas i december och benämnas Glögg-SM. Mötesordföranden skall på Glögg-SM bära cerise tomteluva. Detta för att försäkra sig om att ingen sektionsmedlem blir sittande i Cerise eller motsva- rande terminalinrättning på julafton Revisions-SM Ett SM skall hållas på våren senast 31 mars och benämnas Revisions-SM. Revisions-SM skall speciellt granska D-rektoratets, nämndernas och funk- tionärernas berättelser samt frågan om ansvarsfrihet för D- rektoratet och nämnder med bokföringsplikt. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Val-SM Ett SM skall hållas efter Revisions-SM senast 15 maj och benämnas Val-SM. 6 Förtjänsttecken och ordnar 6.1 Hedersdeltat Sektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utgörs av en nål med ett delta inramat av en eklövskrans Syfte Hedersdeltat utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänst- fullt verkat ideellt för sektionen Förslagslämning

15 SIDA 15 (21) Sektionsmedlem kan när som helst inlämna förslag på mottagare av Heders- deltat, med motivering, till D- rektoratet Utdelning D-rektoratet utnämner mottagare av Hedersdeltat, vilka presenteras vid Revisions- SM. Utdelning av förtjänsttecknen sker på Vårbalen eller motsvarande hög- tidligt tillfälle samma år. 6.2 Ordnar Sektionen har fyra ordnar benämnda Klubbmästare Emeritus, Konglig Öfverdrif Emeritus, Storasyskon Emeritus och Ordförande Emeritus Ordförande Emeritus Ordförande Emeritus tilldelas de sektionsordförande som förtjänstfullt arbe- tat under en hel mandatperiod. Vidare gäller att Ordförande Emeriti erhåller evigt kostnadsfritt medlemskap i sektionen som Alumnimedlem erhåller årlig speciell inbjudan till Vårbalen. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Klubbmästare Emeritus Klubbmästare Emeritus tilldelas de Klubbmästare som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod Konglig Öfverdrif Emeritus Konglig Öfverdrif Emeritus tilldelas de Konglig Öfverdrif som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod Storasyskon Emeritus Storasyskon Emeritus tilldelas de Storasyskon som förtjänstfullt arbetat un- der en hel mandatperiod. 6.3 Funktionärsmedalj Syfte Funktionärsmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt under en hel mandatperiod tjänstgjort som funktionär på sektionen Utdelning Endast en medalj per funktionärspost och mandatperiod. D-rektoratet ansva- rar för att medaljen utdelas på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år. 6.4 Projektledarmedalj Syfte Projektledarmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt planerat och genomfört ett projekt vid sektionen i egenskap av projektledare samt i förekommande fall fullständigt avslutat den ekonomiska bokföringen Urval För bedömning av huruvida en projektledare arbetat förtjänstfullt ansvarar D-rektoratet. Vid denna bedömning bör särskild vikt läggas vid att projektet tillför något för sektionens medlemmar samt att det ekonomiska resultatet inte med marginal understiger av sektionen godkänd budget. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) Utdelning En medalj per person och projekt utdelas. D-rektoratet ansvarar för att ut- delning sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle. 7 Sektionslokalen Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sek- tionslokalsansvariga från fall till fall. Bokning av sektionslokalen som sträcker sig över lunchtid, 11:30 13:30, räknas som en stängning enligt Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1.D-rektoratet/Medietekniks styrelse 2.Sektionsnämnd eller -funktionär 3.THS-organ 4.Kårförening eller annan sektion vid THS. 7.2 Alkohol Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försälj- ning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas måste en behörig ansvarig från sektionerna närvara. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka al- koholservering. 7.3 Övriga regler Det får max befinna sig 150 personer i lokalen. Ingen sektionsmedlem kan vägras tillträde till lokalen, även om den är bokad. Dock skall medlemmar alltid visa största möjliga hänsyn mot den/de som bokat lokalen. Den per- son som hyr sektionslokalen är personligen ansvarig för de aktiviteter som förekommer där under uthyrningen. I övrigt gäller KTH-handbokens regler för fester och sammankomster i KTH:s lokaler. Konglig Datasektionen Reglemente 4 december (32) 7.4 Undantag Sektionslokalsansvariga kan besluta om undantag från dessa regler, i den mån det är förenligt med THS och KTH:s regler samt svensk lagstiftning, om särskilda skäl föreligger. 7.5 Stängning Sektionslokalen får stängas under en bestämd tidsperiod efter likalydande beslut av respektive Sektionsordförande. Stängning måste dock annonseras i sektionernas o ffi ciella informationskanaler senast 4 läsdagar i förväg och beslut om stängning skall alltid

16 prövas på nästföljande styrelsemöte. 8 Övrigt 8.1 Visdomsord Det var bättre förr Mer visdomsord Och ju förr desto bättre. SIDA 16 (21)

17 SIDA 17 (21) Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från till och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Parter Detta är ett tvåpartsavtal mellan Sektionen för Medieteknik, nedan Media och Konglig Datasektionen, nedan Data. Data och Media benämns gemensamt för Sektionerna. Definitioner Sektionernas sektionslokal kallas META och ligger på Osquars Backe 21. Ytterst ansvariga för lokalen är vald ordförande för METAdorerna från båda sektionerna och sektionsordförande från båda sektionerna. METAdorerna är den grupp vars uppgift är att sköta lokalen och benämns nedan sektionslokalsgruppen. En funktionär på endera sektion är en på sektionsmöte eller styrelsemöte förtroendevald medlem från endera sektion. Ett sektionsorgan är en grupp med en förtroendevald ordförande. Inventarier Vem äger vad? Lösa inventarier som betalats av enskild sektion och kan förvaras i till sektionen hörande förråd eller gemensamma ytor enligt överenskommelse mellan sektionerna är sektionens privata egendom. Alla inventarier som införskaffas för gemensamt bruk eller förväntas förvaras på gemensam yta måste först godkännas av lokalansvarig för vardera sektion. Vid händelse att posten som sektionslokalsansvarig på endera sektion är vakant så äger ordförande för den sektionen beslutsrätt i de frågor där sektionslokalsansvarig vanligtvis skulle ha det. Samtliga större inventarier eller förändringar i lokalen skall bekostas gemensamt om inte annat fastslagits av båda sektionernas lokalansvariga eller styrelser. I fall där beloppet inte delats lika äger sektionerna andelar motsvarande sin del av insatsen. En uppdaterad lista över alla inventarier av värde samt dess ägandeskap skall underhållas av sektionslokalsgruppen, utom för respektive spritförråd där klubbmästare från respektive sektion bär ansvar för att underhålla en liknande lista. Inventarier som är införskaffade i samarbete med parter utanför sektionerna behandlas separat med eget avtal, om sådant inte existerar så gäller detta dokument. Vad händer om något går sönder som är gemensamt?

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx.

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Giltighetstid Detta kontrakt är giltligt till och med 2015-09-30 och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats.

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Samboendeavtal 2016 Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2015-12-15. Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från 2016-01-01 till 2016-12-31 eller tills dess att ett nytt avtal tecknats. Avtalet bör

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(27) Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Reglemente Sektionen för Medieteknik

Reglemente Sektionen för Medieteknik Reglemente Sida 1 av 40 Reglemente Antaget av s sektionsmöte 2006-12-07 Drottning Kristinas Väg 15, 100 44, Stockholm Sida 1 av 40 Reglemente Sida 2 av 40 1 Allmänt 1.1 Ändamål 1.2 Ändring av reglemente

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Hej! Studentguiden finns för er studenter för att ni ska veta vart ni kan vända er om ni stöter på något slags problem under er studietid här på KTH - Studienämnden!

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

1 Namn. 2 Definitioner. 3 Syfte. 28 maj 2003. 2.1 Overall. 2.2 Schnibbe. 2.3 Kluns

1 Namn. 2 Definitioner. 3 Syfte. 28 maj 2003. 2.1 Overall. 2.2 Schnibbe. 2.3 Kluns Stadgar för Overallens Vänner Stockholm 28 maj 2003 1 Namn Föreningens namn är Overallens Vänner Stockholm. Overallens vänner är en förening som har kul! Fjässa! Fjässa! 2 Definitioner 2.1 Overall Som

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04 PM Konglig Samhällsbyggnadssektion Stockholm Fastställt 2003-02-04 Ändrad 2004-11-28 Ändrad 2005-11-18 Ändrad 2006-11-12 Ändrad 2009-09-07 Ändrad 2010-03-22 Ändrad 2010-11-16 Ändrad 2011-10-25 Ändrat 2012-01-10

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer