KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT"

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 2 december 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Anders Ceder Ordförande Linda Svahn Sekreterare Ledamöter Anders Ceder (S) ordförande Irja Gustavsson (S) 1:e vice ordförande Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Ersättare Hans-Olof Hake (S) Margareta Ahlm (S) Ulf Axelsson (V) Pia Gröndahl (S) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Anniette Lindvall (M) Föredragningslista Nr. Ärende 1. Information om pågående detaljplaner i Lindesbergs kommun Dnr 2. Diskussionspunkt - fastigheten Ängen 6 i Lindesberg 3. Information om reservatsgränser i Sörlunda 4. Prisjustering för måltidsenheten 5. Uppföljning av arbetet med Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, kvalitetsuppföljning Projekt Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation 2013/366 AKK 2013/312 AKK

2 1. Information gällande pågående detaljplaner i Lindesbergs kommun Planerings och utvecklingsutskottet har efterfrågat löpande information gällande pågående detaljplanearbete i Lindesbergs kommun. Detta för att få en överblick över aktuella planer, deras fortskridande samt inom vilken tidsram dessa förväntas bli klara för antagande. Mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf informerar Handlingar Info detaljplaner.docx (inkluderad nedan) Sida 2 av 7

3 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2013/?? Näringsliv och Utveckling Jesper Almlöf Planerings och utvecklingsutskottet Information gällande pågående detaljplaner i Lindesbergs kommun. Ärendebeskrivning Planerings och utvecklingsutskottet har efterfrågat löpande information gällande pågående detaljplanearbete i Lindesbergs kommun. Detta för att få en överblick över aktuella planer, deras fortskridande samt inom vilken tidsram dessa förväntas bli klara för antagande. Pågående detaljplaner. Dp Frövifors. Konsult samt Per Granlund arbetar på detta. Tidsram oklar. Detaljplan Fotbollsgatan Har genomgått granskning och samrådsskede. Uppe i beredande kommunstyrelsen under v47, för att vidare antas i Kommunfullmäktige. Beräknas vara klar januari Dp Vibyn Samrådsredogörelsen pågår. Inväntar svar från länsstyrelsen ang. den pågående arkeologiska utredningen. Denna påbörjas v47. Om inget påträffas är denna i stort klar för granskningsskedet. Fältrapport, telefon Jesper A, visar på att ingenting av värde påträffats. Beräknas vara färdig april Dp Tallen. Tagen i Kommunfullmäktige. Överklagad. Dp Brandstation. Ut på granskning under v47. Inga större förändringar efter samrådshandlingen. Beräknas vara färdig april 2014 Dp Kv. Strandskolan Plankartan omarbetad. Under v47 möte mellan handläggare och länsstyrelsen angående förändringarna och dess påverkan på att möjliggöra att detta går vidare, utifrån riksintresse, dominerande inslag osv. Är i granskningsskede och bedöms vara klart under mars april. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

4 2 Bygglov Strandskolan. 21 nov, ingen överklagat. Finns risk fram till 4 dec, förutsatt att alla hämtar ut sin post. Annars ytterligare några dagars respit. Dp Ålkilsbacken. Är ute på granskning och förväntas tas i februari (KF) och vinna laga kraft i mars. Libo är beställare av planen. Dp Tivoliplan Dp påbörjad men ligger för tillfället på is. För att kunna fortgå med detaljplanen krävs ett ställningstagande från Sjöbrisen hurvida de ska skydda sina planerade byggnader från översvämning Planerade detaljplaner Detaljplan ind.mark Frövi. En sammanställning av kostnader har efterfrågats av PU. Förhandlingar pågår ang. att köpa mark som krävs. Arbetet fortskrider så fort förhandlingen slutförs. DP Rakan Förändringar av industriområdet, framförallt utbredningen av all prickmark. Påbörjas om SHRA:s möjligheter att bedriva racing försvinner. I enlighet med tidigare beslut. Dp Bagaren. Utreds hurvida en detaljplan krävs eller inte, beroende på buller och bygglovsfrågor. Dp Nord och sydöstra Kvadranten. Påbörjas förhoppningsvis under jan Oklart med upphandlingsfrågan varför denna ev. påörjas senare under våren. Dp Fritidsbyn. Se ovan Dp Sydvästra kvadranten. Se ovan, om denna skall tas med? DP Sörlunda. Grov skiss finns, planarbetet påbörjas i Jan Finns vissa frågetecken gällande planområdet och naturreservatet. Planerad att vara färdigställd jan Projektering gällande flytt av elledning har påbörjats i Vattenfalls regi. DP Lindesby. Ett planprogram finns sedan tidigare. Vissa förändringar kan tänkas. Denna planeras gå igång tidig vår 2014 lite beroende på

5 3 arbetsbelastningen på BMB. Planerad att vara färdigställd 1 år från påbörjandet. Dp Sköndal 17:3 I enlighet med avtal med Per Eriksson fastigheter skall denna påbörjas när miljöundersökningen är klar. Denna är beställd och påbörjad. Dock kvarstår en del frågetecken gällande omfattningen av undersökningen. Dp Brodalen. 2 st. radhus i Brodalen. BMB gett klartecken på framtagen skiss. Markansvisningsavtal skall upp i kommunstyrelsen? Ärendets beredning Näringsliv och utveckling BMB, stadsarkitektkontoret. Merit Israelsson Näringslivschef Jesper Almlöf Mark och Exploateringsingenjör

6 2. Diskussionspunkt - fastigheten Ängen 6 i Lindesberg Sida 3 av 7

7 3. Information om reservatsgränser i Sörlunda Kommunekolog Ingrid Andrén och fysisk planerare Isabella Lohse informerar. Sida 4 av 7

8 4. Prisjustering för måltidsenheten Förslag till beslut Planerings- och utvecklingsutskottet beslutar att höja priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på de öppna äldreomsorgsrestaurangerna, Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Kommunhusets cafe, Cafe Milan, enligt förslag. Ärendebeskrivning På grund av ökade livsmedels- och personal- och övriga kostnader, föreslås en höjning av priset på dagens lunch, kuponghäften och matlådor på de öppna äldreomsorgsrestaurangerna, Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Cafe Milan Handlingar PDF Tjänsteskrivelse - prisjustering.pdf (inkluderad nedan) Sida 5 av 7

9 ~ LINDESBERGS ~ KOMMUN Kommunkontoret Carita Olofsson Prim TJÄNSTESKRIVELSE Till Planerings- och utvecklingsutskottet Dnr Prisjustering Förslag till beslut Planerings- och utvecklingsutskottet beslutar Att höja priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på de öppna äldreomsorgsrestaurangerna, Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Kommunhusets cafe, Cafe Milan, enligt förslag. Bakgrund - beskrivning av uppdrag På grund av ökade livsmedels- och personal- och övriga kostnader, föreslås en höjning av priset på dagens lunch, kuponghäften och matlådor på de öppna äldreomsorgsrestaurangerna, Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Cafe Milan. Carita O Prim Kostchef

10 Matpriser - Måltidsenheten Förslag Nytt pris VoD Pris Nytt pris Dagens lunch (smör, bröd, sa llad och dryck ingår) 60 kr 65 kr Dagens lunch (Pensionär) (smör, bröd, sallad och dryck ingår) SS kr 60 kr Kupong häfte, 10 kup. 550 kr 600 kr Kupong häfte, 10 kup. (Pensionärer) 500 kr 550 kr Matlåda, lunch, inkl. sallad 60 kr 65 kr Matlåda, lunch, inkl.sallad (pensionär) SS kr 60 kr CoJeMilan Dagens lunch Kuponghäfte, 10 kup. Pris 60 kr 550 kr Nytt pris 65 kr 600 kr

11 5. Uppföljning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - kompletterad Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg för att ta fram information som ger den förtroendevalde en god kännedom om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Syftet med projektet är att stärka den kommunala ledningen, såväl förtroendevalda som ledande tjänstemän, i deras skyldighet att utveckla styrningen och uppföljningen av verksamheten. De områden som projektet berör är: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet samt kommunen som samhällsbyggare. Projektet påbörjades under våren 2010 och pågår tills vidare. Kvalitetsuppföljningen för 2012 remitterades till berörda nämnder för yttrande och förslag till åtgärder till kommunstyrelsen i maj 2013 vilket redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2013 att kommunchefen får i uppdrag att i anslutning till ett kommunstyrelsesammanträde under hösten 2013 kalla berörda förvaltnings- och bolagschefer för att redovisa vidtagna åtgärder för kommunstyrelsen Handlingar Uppföljning KKiK.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 7

12 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2013/366 Kommunkontoret Linda Svahn Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Uppföljning av arbetet med Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, kvalitetsuppföljning 2012 Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg för att ta fram information som ger den förtroendevalde en god kännedom om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Syftet med projektet är att stärka den kommunala ledningen, såväl förtroendevalda som ledande tjänstemän, i deras skyldighet att utveckla styrningen och uppföljningen av verksamheten. De områden som projektet berör är: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet samt kommunen som samhällsbyggare. Projektet påbörjades under våren 2010 och pågår tills vidare. Kvalitetsuppföljningen för 2012 remitterades till berörda nämnder för yttrande och förslag till åtgärder till kommunstyrelsen i maj 2013 vilket redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2013 att kommunchefen får i uppdrag att i anslutning till ett kommunstyrelsesammanträde under hösten 2013 kalla berörda förvaltnings- och bolagschefer för att redovisa vidtagna åtgärder för kommunstyrelsen. Ärendets beredning Nedan följer de områden som är aktuella för kommunstyrelsens verksamheter, vilka åtgärder som föreslogs innan sommaren samt kommentarer om hur arbetet med åtgärderna fortskrider. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

13 Förbättringsmöjligheter Tillgänglighet 2 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Kommungemensamma riktlinjer för hur e-post ska hanteras tas fram och införs. Svarsbank med svar på de vanligaste frågorna. Denna kan antingen finnas på kommunens hemsida och handläggarna kan hänvisa dit eller på intranätet och svaret ges i e-posten till frågeställaren. Arbetet med att ta fram kommungemensamma riktlinjer har påbörjats. Dock inte arbetet med att ta fram en svarsbank för de vanligaste frågorna. 2. Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Tydliga rutiner för att ställa bort telefoner vid frånvaro och möten för både tjänstemän och politiker ska tas fram. Rutiner för att säkerställa att växeln kan nå personer i verksamheten, som har som uppgift att ta emot samtal tas fram. Kontinuerliga samtal med växelpersonalen ska genomföras för att finna problemområden. Dessa ska sammanställas och följas upp. Rutiner finns och har kommunicerats till de anställda på förvaltningen från förvaltningschefen dels på arbetsplatsträffar och sedan genom att respektive enhetschef har tagit upp det på enhetsmöten. I de kommungemensamma riktlinjerna för hantering av e-post kommer även tillgänglighet och bemötande per telefon att vara en del. Detta arbete pågår. Samtal med växelpersonalen sker vid enhetsmöten. Dock finns inte någon inarbetad systematik för att finna problemområden.

14 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen? 3 Kommungemensamma riktlinjer på hur telefonsamtal ska hanteras med exempelvis hur man svarar och avslutar ska tas fram. Interna utbildningar kring bemötande i telefon med utgångspunkt i praktisk träning - Inget ramlar från himlen kan genomföras. Hitta bra rutiner för att ta emot samtal inom enheten om det är mycket samtal som upplevs störande. Ha exempelvis en jourtelefon som alltid är bemannad. Goda exempel lyfts fram och uppmuntras. Personer, arbetsgrupper eller enheter som utmärkt sig med ett gott bemötande lyfts fram och uppmuntras på lämpligt sätt. I de kommungemensamma riktlinjerna för hantering av e-post kommer även tillgänglighet och bemötande per telefon att vara en del. Detta arbete pågår. Interna utbildningar i att hantera olika typer av samtal har genomförts. Förbättringsmöjligheter Delaktighet och kommunens information 14. Hur god är kommunens information till medborgarna? En förenklad version av budgeten samt årsredovisningen tas fram för att göra den mer tillgänglig för medborgarna. Information på lättläst svenska är viktig för att öka tillgängligheten på hemsidan liksom möjligheten att lyssna på informationen. Sidansvariga och redaktörer för kommunens hemsida ansvarar för att informationen på kommunens webbplats uppdateras kontinuerligt. Kvaliteten av kommunens information till medborgarna skulle öka om det fanns en informatör som kunde arbeta mer aktivt med att utforma informationen till medborgarna. Sidansvariga och redaktörer uppdaterar informationen kontinuerligt. Ett verktyg för att mäta läsbarhetsindex på sidorna har införskaffats och sidorna under Kommun och politik på kommunens webbplats har analyserats för att ta reda på vilka sidor som är lätta respektive svåra att läsa. De sidor som är svårlästa ska arbetas om. Då kommunen saknar en informatör har det inte arbetats med övriga frågor.

15 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 4 En riktlinje för hur medborgardialog kan användas som ett verktyg för att på sikt ge medborgarna större inflytande och delaktighet i kommunens utveckling ska tas fram. En riktlinje har tagits fram som kommer att behandlas i kommunfullmäktige i december Kommunstyrelsen har gett ett utredningsuppdrag till förvaltningen om medborgarförslag och hanteringen av dessa. Ett försök att genomföra en medborgardialog i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort kan ses som en pilotstudie. 16. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Informationen till medborgarna om de olika möjligheter att påverka som faktiskt finns behöver spridas bättre. De kommunanställda kan användas som ambassadörer för kommunen och informera om möjligheten att exempelvis lämna medborgarförslag, kontakta en politiker eller delta i olika former av medborgardialog. Inga aktiva åtgärder har genomförts. Förbättringsmöjligheter Lindesbergs kommun som samhällsutvecklare 34. Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? För att öka antalet nya företag anordnas informationsträffar, utbildning och personligt stöd till de personer i kommunen som är intresserade av att starta företag. Näringslivsenheten samarbetar med Almi Företagspartner som har som huvudsaklig uppgift att hjälpa nya företagare att komma igång. Näringsliv och utveckling har tillsammans med Upplev Lindesberg och andra privata aktörer i kommunen arrangerat en mässa för näringsidkarna i kommunen. Företagsträffar och utbildningar genomförs löpande. Almi Företagspartner genomför uppstartsträffar och utbildningar för nya företagare och de som är intresserade av att starta företag.

16 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? 5 Det pågår ett arbete i samråd med miljöberedningen om att andelen hybridbilar i bilpoolen ska öka. Några av de dieselbilar som nu ska bytas ut byts mot hybridbilar för att se hur det fungerar och ge möjlighet att utvärdera innan beslut om inriktning för bilpoolen tas. Kommunen har kompletterat bilpoolen med en så kallad plug-in hybrid. Målsättningen är att öka andelen miljöbilar, det som bromsar utvecklingen är ekonomin. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? För att uppnå en högre andel inköpta ekologiska livsmedel ska inköpen av andra ekologiska livsmedelsprodukter än de som redan köps in öka. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel pågår hela tiden. Gunilla Sandgren Ekonomichef Linda Svahn Nämnd- och utredningssekreterare

17 6. Projekt Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation Projektledare Marianne Skinnars-Bruno presenterar sig. Sida 7 av 7

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen måndagen den 19 september 2011 kl. 09:00-ca 12:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Alla

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Plan- och genomförandeprocessen

Plan- och genomförandeprocessen Dnr KS-2013-362 Dpl 01 sid 1 (11) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-08-13 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle.wikberg@karlstad.se Plan- och genomförandeprocessen Dnr KS-2013-362 Dpl 01 Ärende Kommunledningsutskottet

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer