BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike 17-18 maj 2013"

Transkript

1 BILAGOR Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) /Ilona Novak/ AER:s generalförsamling Paris, Frankrike maj Deltagare från Landstinget Västernorrland: Åsa Möller (M) Elisabeth Strömquist (S) Ilona Novak (Internationell sekreterare) 16 maj AER Summit on Regions and the Crisis Unga som källa och hävstång för regional tillväxt i kristider AER:s tredje toppmöte om regioner i kristider handlade om frågor kring hur regioner kan finansiera sin ekonomiska återhämtning, om företagande och sysselsättning, samt om att övervinna kristiden och samtidigt skapa ett rättvist samhälle. Experter och politiker från olika regioner i Europa diskuterade frågorna genom rundabordssamtal och delade sina erfarenheter och goda exempel med deltagarna. Mötet avslutade med ett dokument med tio rekommendationer för regioner för att övervinna kristiderna. 1

2 17 maj Extraordinär generalförsamling (EGA) Enligt beslut vid byråmötet i Alba Iulia (RO) i februari anordnades en extraordinär generalförsamling inför den årliga generalförsamlingen. Syftet var att besluta om Task Force:s ändringsförslag i AER Statutes (stadgar) och AER Rules and Procedures (regler och förfaranden). Håkan Sandgren (Jönköping), ordförande för AER Task Force, rapporterade om Task Force:s uppdrag samt resultatet av gruppens arbete. Efter en kort presentation av AER Strategy godkändes både slutrapporten och AER Strategy dokumenten. Pierre Meyer tog ordet för att fortsätta mötet med en presentation av Task Force förslag till förändringar i AER Statutes och AER Rules and Procedures. Pierre gav också information om att några medlemsregioner skickat sina förändringsförslag direkt till AER Sekretariatet och han föreslog att först besluta om dessa förslag. Håkan Sandgren protesterade och ville först fatta beslut om ändringsförslagen från Task Force.Efter en mycket laddad diskussion beslutade EGA att inledningsvis gå igenom medlemmarnas förslag och sedan fortsätta med förslagen från Task Force. Med anledning av att medlemmarnas egna förslag publicerades på webben samma dag vi avreste till Paris hann de flesta deltagare endast läsa igenom de förslagen från Task Force, vilka alltså hade publicerats i god tid innan. På grund av tidsbrist på EGA lästes inte heller alla förslag upp innan omröstning varför trovärdigheten av hela processen kan ifrågasättas. Följande två förslag från medlemsregioner godkändes: Att behålla två vice-presidenter utan särskilda uppdrag Att varje medlemsregion ska hatvå platser på AER GA även fortsättningsvis (Task Force ville öka antalet till två politiker och en tjänsteman). Av Task Force:s förslag godkändes följande: Ständiga kommittéerna togs bort och ersattes med Vice-presidenter med särskilda uppdrag: Vice-president for Equal Opportunities (jämställdhet) och Vice-president for Institutional Affairs (institutionella frågor). Ständiga kommittén för uppföljning och utvärdering ersattes med en uppföljning och utvärderingsgrupp av politiker som inte har något annat uppdrag inom AER. Presidiet döptes om till AER Executive Board och ordförande till AER youth Regional Network (YRN) blev medlem i det. AER generalförsamling Efter lunch började generalförsamlingen med formalia som följdes av ratificering av beslut från EGA. Alsace region lämnade in sin protest mot hanteringen av regionens begäran under EGA. I Task Force förslag till medlemmar i AER Executive Board står ingenting om att regionen som är värd för AER (och ger kontor och annat stöd för organisationens drift inklusive sekretariatet) alltid haft en ex officio Vice-president plats i presidium. Alsace region vill behålla denna plats också i framtiden. Håkan Sandgren, ordförande i Task Force, svarade att Alsace har rätt att behålla sin plats enligt Task Force beslut. Ekonomi 2

3 Urs Wüthrich-Pelloli, Kassör presenterade årsrapport 2012 och KPMG:s representant presenterade revisionsrapport om De båda rapporterna visade en väsentlig förbättring i AER:s ekonomi. Den största orsaken till denna förbättring är att medlemsavgifterna från medlemsregionerna har kommit in under året. Emellertid återstår fortfarande mycket att göra för att få in avgifter från alla medlemmar. Det har varit mycket sparåtgärder både i personalkostnader och i driftkostnader. Intäkterna från privat sektor (företag) via partnerskap har också ökat under året. Därefter presenterades prognos för kassaflöde under samt budgetförslag till Alla dokument och rapport blev godkända av GA. AER aktivitetsrapport 2012 Kommitté 1 : Ordförande, Håkan Sandgren presenterade 2012 årsrapport om kommitténs fem prioriterade områden: 1. Sammanhållning policy och Eu stöd 2. Miljö, klimatförändringar och energi 3. Ekonomisk utveckling och innovation 4. Landsbygdsutveckling 5. program. Kommitté 1 prioriteringar för är oförändrade. Kommitté 2: Ordförande, Karsten Uno Petersen rapporterade om kommitténs aktiviteter och resultat under 2012 i kommitténs tre prioriterade områden: 1. Modernisering av hälso- och socialtjänster 2. Bygga inkluderande samhälle 3. Regionala nätverk stöd i området av hälsa och sociala frågor. Kommitté 2 prioriteringar för är oförändrade. Kommitté 3: Ordförande, Hande Bozatli presenterade 2012 årsrapport om kommitténs fyra prioriterade områden: 1. Ekonomisk utveckling, sysselsättning och utbildning 2. Bygga inkluderande samhälle 3. Kultur 4. AER i världen. Ständiga kommittén för jämställdhet: Ordförande, Monica Carlsson presenterade aktivitetsrapport Samarbete med kommittéerna har utvecklats, särskilt med Kommitté 3 och YRN. Flera konferenser och seminarier arrangerades under året för att belysa och stärka jämställdhet mellan kön, generationer och olika sociala grupper. Ständiga kommittén för institutionella frågor: 3

4 Ordförande, Roy Perry presenterade en rapport om hur AER har främjat subsidiaritetsprincipen och om utvecklingen av den regionala demokratin i Europa. Aktivitetsrapport från Youth Regional Network: Ordförande, Beat Rohner presenterade arbetet under Det största förändringen har varit att arbeta fram stadgarna för att YRN skulle bli en formell organisation och bla möjliggjöra sin finansiering via projekt. Val Enligt AER Rules and procedures ska den äldsta AER medlem väljas till ordförande av valproceduren. Efter utnämning av ordförande från Gävleborgs region och granskare från Turkiet presenterade de tre kandidater till AER president sig själva, motivation och arbetsprogram. När röstsedlarna utdelades begärde en medlem förtydligande av beslutet från EGA gällande Vice-president d.v.s. om AER hade fyra kandidater för två Vice-president med särskilt uppdrag eller fyra kandidater för fyra Vice-president: två med särskilt uppdrag och två utan det. Det visade sig att deltagarna på EGA tolkade beslutet i frågan på olika sätt, vilket medförde att en mycket laddad diskussion om utbröt om detta. Presidenten Michele Sabban lämnade lokalen med Presidiet och ordförande i Task Force för att fatta beslut om situationen. Deras förslag accepterades dock inte av många regioner i generalförsamlingen vilka krävde en juridisk tolkning. Eftersom detta krävde mycket mer tid än vi hade enades generalförsamlingen om att välja bara president och Vice-president Kassör ochskjuta upp resten till nästa morgon. Varje region lämnade sin röst i sluten omröstning till en av de kandiderande för presidentskapet: Hande Bozatli (TY), Håkan Sandgren (SE) och Giovanni Chiodi (IT) och för Vice president Kassör: Magnus Berntsson (SE) och Jean Luc Vanraes (BE). Efter rösträkningen presenterades resultaten: Hande Bozatli (TY) 70, Håkan Sandgren 50 och Giovanni Chiodi 17. Därmed valdes en turkisk politiker till AER president för första gången i AER:s historia sedan Hon var Kommitté 3 ordförande under 2,5 år och ledde kommittén med mycket bra resultat. Vår svenska kandidat från Jönköpings region fick också många röster även om han inte blev president denna gång. Dagen avslutades dock med en svensk seger, eftersom Magnus Berntsson från Västra Götalands region blev AER Vice-president Kassör! Kommittéernas presidenter som valdes av kommittéerna blev också ratificerade av AER generalförsamlingen: Kommitté 1: Marian Constanti Vasile (RO), Kommitté 2: Karsten Uno Petersen (DK) och Sonja Sten (NO). Listan på nya Byråmedlemmar godkändes genom röstning. 18 maj Generalförsamlingen öppnades av den nya presidenten, Hande Bozatli, och fortsatte med förslag från jurister och experter för att lösa problemet från dagen innan. Förslaget att välja fyra vice-presidenter godkändes av generalförsamlingen och de nya röstsedlarna delades ut. Resultat var förväntat eftersom AER hade fyra kandidater för fyra vice presidenter: Monica Carlsson (SE) Vice-president för jämställdhet, Roy Perry (UK) 4

5 Vice-president för Institutionella frågor, Vasco Cordeiro (PT) Vice-president och Jean-Claude Guyssot (F) Vice president. I gruppen för uppföljning och utvärdering valdes Håkan Sandgren (SE) och Thomas Hartman (SE). Mötet fortsatt med olika presentationer och rapporter: AER Political Priorities presenterades av General Sekreteraren Eurodyssey programmet aktivitetsrapport presenterades av programmets tidigare ordförande. Denne informerade om Eurodysseys framgång och resultat under 2012 och att efter många års ledning lämnar Azorerna ordförandeskapet till Ile-de-France regionen. AER Sommarskola: Sörmlands region som är värd för årets sommarskola presenterade en lägesrapport och programmet. De uppmanade alla regioner att skicka ungdomar till årets sommarskola med temat: Green Growth-regions towards a resource efficient Europe. program presenterades av vice ordförande av Limousin region. Programmet är en ny tjänst för AER medlemmar för att stödja innovation i regionen genom transfer av goda exemplar från andra regioner. Politiska rapporter; en från Hampshire om regionernas roll för att möjliggöra framtiden för elektriska fordon och en annan från Fribourg om indikatorer på regionernas verkliga framsteg. Slutligen presenterades förslag för att inrätta AER Akademic Centre. Mötet avslutades med en officiell ceremoni för att skriva under en överenskommelse mellan AER och Yout Regional Network, som blivit en egen juridisk person inom AER. 5

6 /Jan Sahlén/ AER COMMITTEE 1 ECONOMY & REGION AL DEVELO PMENT AER Committee 1 Vårmöte, Dnipropetrovsk (UA) april Programmet i Dnipropetrovsk innehöll Plenary Meetings för Kommitte 1 och 3, parallella möten för arbetsgrupper, konferensen Boosting opportunities for interregional cooperation in the context of the Eastern Partnership samt en nätverksmässa. Till detta även officiella middagar och studiebesök. Dnipropetrovsk är en viktig industristad i Ukraina med cirka 1 miljon invånare, vilket gör den till landets fjärde största stad. Den är belägen i Dnipropetrovsk oblast, sydost om huvudstaden Kiev vid Dnepr och är därigenom en viktig inlandshamn. Under Sovjettiden var staden säte för världens största producent av ballistiska robotar och p g a den militära prägeln var Dnipropetrovsk en sluten stad fram till Sovjetunionens fall. Dnipropetrovsk grundades 1787 av furst Grigorij Potemkin. Sammanfattning Ett väl genomfört arrangemang av värdregionen Dnipropetrovsk Kommitte 1 nominerar rumänen Marian-Constantin Vasile till ny president Sverker Ågren håller en presentation om landstingets framgångsrika energi- och miljöpolitik Landstinget får in ett tillägg i AER-rapporten om Rural development om behovet av en självständig landsbygdspolitik Behov av snabba inspel till kommissionen beträffande stöd till regionala flygplatser Ev omprövning av Landstingets tidigare beslut att inte delta i arbetsgruppen Regional Airports Working group meeting Rural Development, 25 april 09:30-11:00 Mötet leddes av Doede Sijtsma, Gelderland (NL) och den mesta mötestiden ägnades år rapporten Rurality and regional development: unlocking our territories' economic and social potential som föredrogs av Claude Tremouille, Limousin (F). Undertecknad väckte frågan om det finns en samsyn kring arbetsgruppens och påstående No rural development without agricultural development. Efterlyste diskussioner och ökade kunskaper om landsbygden utmaningar och behov, men kanske främst en självständig landsbygdspolitik som inte är beroende av jordbruksnäringen. Arbetsgruppen beslutade att anta rapporten för presentation på plenary meeting med tillägget beträffande självständig landsbygdspolitik. Undertecknad fick uppdraget att tillsammans med Claude Tremouille formulera detta tillägg innan kvällen. (Se tillägget nedan i anteckningarna från Plenary Meeting, punkt III) Dnipropetrovsk Regional Council 6

7 Working group meeting Regional Airports, 25 april 11:30-13:00 Mötet leddes av Per Inge Bjerknes, Østfold (N). Arbetsgruppen har varit verksam ett antal år, men Västernorrland har valt att inte delta i gruppens arbete med motiveringen att Västernorrland saknar regionala flygplatser. Tillsammans med att arbetsgruppen alltmer ser till flygplatsernas funktion och mindre till det formella huvudmannaskapet har även situationen för länets flygplatser förändrats de senaste åren. Arbetsgruppen har nu fått den brännande frågan om offentligt stöd till flygplatser på sitt bord. För närvarande diskuteras ett förslag inom EU kommission om att ändra gränsvärdet när det gäller stöd till flygplatser. Tidigare har det varit förbjudet att ge offentligt stöd till flygplatser med fler än 1 miljon passagerare. Den gränsen vill EU-kommissionen sänka till passagerare. Europaforum Norra Sverige antog ett skarpt yttrande mot detta förslag vid mötet i Luleå i mars. En febril aktivitet pågår bland annat inom AER och generalsekreteraren Pascal Goergen meddelade att han blivit kontaktad av kommissionär J Hahn som efterfrågat argument mot förslaget. Sekretariatet kommer därför att be alla medlemsregioner att skriva under ett AERbrev kopplat till en position och att bidra med fakta om sina flygplatser och konsekvenserna om förslaget genomförs. Viktigt med medlemsreaktion innan kommissionen skickar ut förslaget för konsultation. Konsultationen ska vara avslutad vid sommarens slut. Undertecknad har förmedlat Europaforums yttrande till Pascal Goergen och Per Inge Jerknes. Sverker Ågren, Västernorrland (S) håller en presentation under den parallella konferensen Experience of European regions in implementing the strategies of development 7

8 Plenary Meeting, 26 April 9:00 13:00 III. AER Political reports and positions Godkännande av AER rapporterna - The role for regions in enabling a future for electric vehicles - Rurality and regional development: unlocking our territories' economic and social potential Rapporten godkändes med de tillägg som arbetsgruppen Rural development beslutade om dagen innan. Bland annat tillägget från Västernorrland: Studies and observations on rural areas show that there are new businesses who find rural areas attractive, new business not necessarily connected to the agricultural sector. Rural areas are faced with the challenge of the need to attract new industries and jobs - a new rural development policy that would exist independently from the agricultural policy. samt information om AER rapporten - IDeal. Plan for an indicator of the region s true progress IV. Thematic activities Muntliga rapporter från arbetsgrupperna - Regional Airports - Rural development - Energy and climate change samt från aktiviteter relaterade till Cohesion policy och Innovation V. Networks and cooperation Information om AER Regional Peer Reviews, REGIONS4GREENGROWTH, SMART EUROPE (INTERREG IVC projects) samarbetet med R20 VI. Nomination for President(s) of Committee 1 Kandidat 1: Jan Jacob van Dijk, Member of the Provincial Executive for the Province of Gelderland, (NL), (Christian Democrat policy party) Kandidat 2: Marian-Constantin Vasile, Vice-president, Timis County Council (RO), (National Liberal Party) Efter en sluten omröstning konstaterades att Marian-Constantin Vasile fick flest röster (31-10). Han blir därmed den kandidat som Kommitte 1 nominerar till General Assembly i Paris, men båda kandidaterna är formellt valbara. (Senare har dock Jan Jocob van Dijk dragit tillbaka sin kandidatur) VII. Election for Vice-Presidents of Committee 1 Endast en kandidat. Omval av Preben Jensen, County Councillor, South Danemark (DK) (Venstre -Liberal Party) VIII. Towards AER 2020 Presentation av - Beslut på AER Byråmöte den february : AER Political Priorities 8

9 - Enkätundersökning om prioriteringar - Task Force-gruppens arbete IX. Miscellaneous Information om - AER General Assembly och Extraordinary General Assembly i Paris - Summer School I Nyköping - Next AER Committee 1 Plenary Meeting Ingen kandidat har anmält intresse. Önskemål om en mer centralt belägen medlemsregion. Håkan Sandgren avslutar sitt sista AER Committee 1Plenary Meeting som President och blir rikligt och varmt avtackad. President Håkan Sandgren lämnar den officiella middagen och tackar ukrainsk artist Claude Tremouille, Limousin (F) lär sig Petrykivka painting i Dnipropetrovsk 9

10 Study visit, 27 april 09:00-12:00 Yuzhnyi Machine-Building plant named after A:Makarov (Aerospace Center) /Sverker Ågren KD/ Rapport från AER komm. 1 möte i Ukraina Jag fokuserar enbart på några aspekter som jag bedömer kompletterar den rapport som Jan Sahlén lämnat kring program samt arrangemanget etc. Deltagande i arbetsgrupper Vi har nu i ett par år väntat på att Innovationsgruppens arbete ska komma igång men så har inte skett. Den turkiske ordföranden har fått påminnelser från ordf Håkan Sandgren om att det är efterfrågat och dennes ansvar. Det finns ökat intresse från länet kring regionala flygplatserna och min rekommendation är att vi flyttar över (tillbaka) till den arbetsgruppen. Val av ordförande Jag valde att stödja den holländske kandidaten men stödet för honom blev oväntat lågt. Den rumänske kandidaten var mycket välförberedd och ett stort antal regioner från Rumänien fanns på plats. Men det förklarar inte helt hans höga röstetal. Jag ser fram emot att valet av ordförande blir konfirmerat av GF i maj. Sedan kommer det att visa om den nye ordföranden kan samarbeta och medverkar till att nästa möte i höst blir bra. Håkan Sandgrens kandidatur som ordförande i byrån ställdes mot två motkandidater som jag inte känner. Den information jag fick på mötet från Alf från Jönköping av typen vilka 10

11 motprestationer som Sverige kunde utlova mot röststöd, är ett klart oroande inslag och visar tydligt hur olika vi ser på demokratiska och öppna val. Kontakt- och nätverk Mötet hade en mycket påkostad, övertung och pompös inramning. Vice premiärministern gavs stort utrymme som talare och honorerades för det storslagna arrangemanget av AER företrädare. Media, främst diverse TV-journalister filmade en hel del. Min känsla är att AER blev utnyttjat av den vitryska statsledningen som bevis på att de har goda relationer med ett nätverk som täcker lite drygt EU och ett antal länder utanför, t.ex. Turkiet. Dilemmat är inte nytt men ganska frustrerande. På grund av både brist på tolkar men även anpassade mötesformer kunde jag inte knyta några kontakter med ukrainska regionala politiker. Mitt bidrag på den dagskonferens med lokala politiker blev en 6-8 min presentation om våra erfarenheter av medverkan i projekt via AER gav inte heller någon ny kontakt. Den lokala nivån är svag i Ukraina och jag uppfattade gruppen ovan med nätverkande. Förutom att vi inte kunde tala med varandra! AER bör framöver ställa krav på hur vi kan möta repr för lokal och regional nivå i det land vi genomför våra kommittémöten. Prioriteringar Det framgick inte hur stor budget arrangören hade för vårt möte. I efterhand har jag fått uppgiften att den låg på ca 1 milj euro! Ett stenkast från konferenstältet samt övriga lokaler vi nyttjade fanns ett stort antal mer eller mindre fallfärdiga hus, trottoarer där en barnvagn knappt kunde rulla och en person med rörelsehinder inte heller ta sig fram. Spårvagnarnas standard var miserabel, liksom banan inkl. hållplatser. De miljoner som lades på AER konferensen blir mot den bakgrunden är exempel på hur makthavarna i landet prioriterar och det ser jag också som ett dilemma. Studiebesöket på lördagen på rymd- och raketindustrin gav en god inblick i en industritradition av ovanlig omfattning och inriktning. Det är ett statligt bolag och några funderingar på att ändra ägarförhållandet fanns inte. Här tillverkades även trådbussar (eldrivna) och traktorer för jordbruksföretag. Vid presentationen av dessa framhölls att EU hade bestämt att de inte fick säljas inom unionen. Och att de menade att EU var rädda för deras produkter förmåga att konkurrera. Ukraina har lång väg till en normal marknadsekonomi. Kontakt med svenska ambassaden i Kiev. Ambassadrådet Mårten Ehnberg deltog de två första dagarna av konferensen och vi hade ett par intressanta samtal. Jan Sahlén tar upp det vi pratade om i sin rapport. Jag vill styrka under hur viktigt ambassaden ser på de direkta kontakter och samarbeten vi från AER Sverige kan etablera med regioner och kommuner, i synnerhet i Dnepropretovsk. Intresset för att köpa svensk teknologi inom miljö- och energiteknik menade NN var stort. Svagheten i finansmarknaden menade han inte var oöverkomliga och lyfte det stöd som ambassaden m fl kan ge. Sammanfattning Det är två år sedan jag deltog i Kommitté 1 möte. Lite ojämnt deltagande och stor uppslutning från värdlandet och särskilt Rumänien. Överlastade festarrangemang med svagt fokus på deltagarnas behov av samtal och kontaktskapande. Brist på tolkar för sådana samtal. Desto 11

12 mer hade man spenderat på mat och dryck samt högklassiga musikinslag. Gott om säkerhetsmän. Trafikpolis som eskorterade vid alla busstransporter. Valen av ny ordförande resp vice kan ses som uttryck för en ny och oroande syn på röstning. Fortsatt stark granskning på hur AER utvecklas och utgången av GF:s möte. /Lennart Moberg/ Assembly of European Regions - Kommitté 2, Sociala frågor och folkhälsa AER Kommitté 2 plenarmöte och seminarium ICT-based Integrated care i Barcelona, 28 juni - Plenarmöte Seminarium ICT-based Integrated care Deltagare: Eva Andersson, Sven-Åke Sjödin, Lennart Moberg sammanträffade AER Kommitté 2 för vårens plenarmöte och seminariet ICTbased Integrated care inom SmartCare projektet. Plenarmötets agenda omfattade bl.a. rapporter från arbetsområden inom e-hälsa, funktionshinderfrågor och aktivt åldrande samt val av vicepresidenter för kommittén. Vid plenarmötet valdes även en ny vice president, Urban Blomberg som är ledamot av Landstingsfullmäktige och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Jönköpings läns landsting. Urban Blomberg innehar inom AER:s arbetsutskott/kommitté 2 huvudansvaret för frågor om aktivt och hälsosamt åldrande, entreprenörskap och social inkludering för funktionshindrade. Från höger: Urban Blomberg tillsammans med Agnetha Granström från Norrbotten, kommitté presidenten Karsten Uno Petersen, Syddanmark och Metin Genc, region Istanbul. 12

13 Plenarmötet gästades även av AER:s president Hande Öszan Bozatli, Turkiet som betonade vikten av fortsatta satsningar inom hälsosektorn trots minskad budget under EU:s nya programperiod samt samarbete med WHO. Vid seminariet ICT-based Integrated care lyftes upp frågan om integrerad vård som är aktuellt för alla regioner inte minst på grund av de demografiska - och sociala förändringarna. Strategiska frågeställningar vid seminariet var: Hur organiserar vi framtidens vård- och omsorg? respektive Varför behöver vi integrera vård- och omsorg?. Hur organiserar vi framtidens vård och omsorg? Detta var den fråga som de europeiska regionerna diskuterade under seminariet om IKTbaserad integrerad vård, SmartCare som är ett projekt som finansieras av Europeiska programmet ICT PSP. Integrerad ecare syftar till att överbrygga den traditionella klyfta som ofta återfinns mellan hälsa och social omsorg i form av fragmentering av tjänster och syftar till att skapa möjligheter till synergier och ökad kvalitet på tjänster. Varför behöver vi integrera vård - och omsorg? Svaren är bl.a.: för att förbättra kvaliteten och kontinuiteten i vården för våra kunder/patienter. för att hantera den ökande efterfrågan på vård utifrån demografiska och sociala förändringar; för att göra vårdprocesserna/systemen mer effektiva. Flera intressanta presentationer handlade om hur glappet mellan sociala sektorn och hälsooch sjukvården kan minskas för att ge bästa service till framför allt äldre samt göra hälso- och sociala systemen mer effektiva och ekonomiska med hjälp av IT baserat på hållbara samordningsmodeller. Seminariet utgjorde därtill en möjlighet för företrädarna från Europas regioner att lära sig mer om behovet och begreppet integrerat förhållnings-/tillvägagångssätt med fokus på service och vårdkedjans fortsatta vidareutveckling. Jag är glad att vi kom tillsammans för att bättre förstå potentialen av integrerad vård. Detta är bara början på integrerade vårdtjänster och hur vi kan undersöka hur nya vårdmodeller vidare kan sättas in. SmartCare projektet/uppdraget och AER-medlemmarna/regionerna bör följa dess resultat nära avslutade Karsten Uno Petersen, ordförande för AER-kommitté 2seminariet med. Sammanfattning Mot bakgrund av vunna erfarenheter inom ramen för hittillsvarande utvecklingsarbete med fokus på ICT-based Integrated care kan följande redovisas: Det är inte längre en fråga om IT kan bli en del av framtidens effektiva vård och omsorg. Frågan är däremot hur den involverade medborgaren kommer att vara/bli en integrerad del av framtidens vårdkedja. Framtidens vård och omsorg kräver satsningar på nya, effektiva och användarvänliga lösningar. 13

14 Dagens smart phonegeneration kommer att bli en stor resurs för vården när den moderna ITteknologin kommer in i vård- och omsorgskedjan. Ny teknologi ger således nya möjligheter! Vi måste därtill tänka om! Medborgaren är den enda konstanten i behandlingskedjan och systemen måste knytas ihop så att de följer patient-, behandlings- och arbetsflödet även tvärs igenom hela organisationen. Systemen måste kunna tala med varandra så att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för rätt behandling. Framtiden stavas effektiv integration av olika system och därtill användarvänlighet och mobilitet för att skapa bästa möjligheter för de kunder/patienter som involveras. Detta kräver i sin tur effektiva och användarvänliga lösningar, som integrerar hela vårdkedjan och därtill: Frigör tid för patienten, de anhöriga och vårdpersonalen. Agneta Granström, MP, landstingsråd i Norrbottens läns landsting säger: Den internationella Arctic Light E-health Conference, ALEC, anordnas i Norrbotten och förläggs till Kiruna. Konferensen kommer främst att handla om kunden/patienten som kunnig och aktiv medaktör i vården. Det är framför allt två grundläggande trender som står i fokus: Den första är att landstingen och regionerna behöver komma fram till hur de på ett säkert sätt kan skapa mer vård till den ökande gruppen av kroniskt samt multisjuka kunder/patienter, men med färre anställda. Den andra är att den moderna, uppkopplade människan har en stark egen drivkraft att skaffa information och att vara delaktig sina vårdbeslut. - Vården behöver redskap och kunskap i den här utvecklingen. Det finns många bra exempel ute i världen, det gäller att hitta guldkornen och lära oss av dem. Till exempel väntar vi hit Alide L. Chase som huvudtalare. Hon är vice vd för kvalitet och service vid Kaiser Permanente i USA. De ligger mycket långt framme, bland annat inom journaltillgänglighet kombinerad med stödfunktioner, berättar Agneta Granström. Den återkommande konferensen ALEC är viktig för de 35 länderna i samarbetet för Assembly of European Regions, AER, som är initiativtagare. Agneta Granström poängterar att det gemensamma behovet i Europa handlar om att frigöra de vårdande händerna till de som är mest sjuka. Framtidens sjukvård är annorlunda än dagens. - Det vi tar in för framtiden ska vara bättre än det vi erbjuder i dag. Men det är svårt att efterfråga sådant man/vi inte känner till. Både teknikutvecklingen och medborgarnas kompetens leder till att mycket som tidigare bara gjordes på vårdinrättningar nu kan göras av patienten själv. - Det sker ett paradigmskifte som kräver nytänkande både för kunder/patienter och för vårdpersonal och för oss politiker, säger Agneta Granström avslutningsvis. Avslutningsvis. Det framstår därtill som ytterst väsentligt att tillvarata vunna erfarenheter av tidigare genomförda såväl som pågående utvecklingsarbeten. Ett konkret exempel vad gäller utvecklingsarbete utgörs av Renewing Health. Syftet med Renewing Health är att testa och utvärdera personliga e-hälsotjänster i hemmet med många användare (Larget Scale Pilot). Bakgrunden är att alltför många e-hälsoprojekt testats på för 14

15 få patienter för att adekvata slutsatser skall kunna dras. I Norrbotten har en tjänst tagits fram för ordinerad egenvård i som testats av 400 patienter (200 med hjärt- och kärlsjuk-domar och 200 med diabetes) knutna till fyra vårdcentraler; Sandens och Björknäs vårdcentraler i Boden, Grytnäs vårdcentral i Kalix samt Övertorneås vårdcentral. En slutrapport är nu på väg att utarbetas som väntas föreligga i början av Reflektioner och förslag från oss som politiskt förtroendevalda. Det har varit mycket givande för oss politiker att kunna få ta del av erfarenheter från andra länder inom E-hälsa. Vid MIHealth konferensen och AER plenarmötet sammanträdet fick vi en bra överblick av den övergripande omställningen att utveckla ett förebyggande hälsoarbete och sjukvård som även tillvaratar den nya informationsteknologin. E-hälsa innefattar en stor bredd av olika insatser från kunskapsbaser som kan utveckla möjligheter till både generell och individuell rådgivning utifrån olika riskfaktorer i ett brett förebyggande perspektiv till olika aspekter av vårdinsatser. Det är därför angeläget att kunna utveckla stödsystem för generella insatser för att frigöra tid till dem mest sjuka. Vi behöver i Landstinget Västernorrland bl.a. utveckla telemedicin och hälosvård i glesbygd för att kunna ge en jämlik vård i hela länet tillsammans med andra E-hälsotjänster. Den av fullmäktige antagna Landstingsplanen anger en tydlig inriktning inför framtiden och därtill accentuerad utveckling vad avser e-hälsa såväl som telemedicin. De av FPTN, Folhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden fastställda planerna respektive , 139 Handlingsplan för uppdrag, organisation och framtid påvisar detta utvecklingsbehov. Resultatet av detta utvecklingsarbete stärker patientens inflytande i vårdprocessen, ökar kvalité, kan medverka till mer miljöanpassning och att vi dessutom - blir en mer attraktiv arbetsgivare. Utifrån ovanstående och den demografiutveckling vi har i vårt län, i allt väsentligt fler och fler äldre och multisjuka med ökad kund-/patientefterfrågan som följd samtidigt som finansieringsutmaningarna av framtidens hälso- och sjukvård väsentligt kommer att öka, förutsätts att smartare det vill säga kostnadseffektivare arbetsmetoder och ytterligare kund-/patientvänliga lösningar, tillskapas. Mot bakgrund av de erfarenheter vi tagit del av se föreliggande rapport vill vi föreslå följande åtgärder: - Genom att ta del av utvecklingen inom E-hälsa och telemedicin i övriga Norrland samt t.ex. i region Syddanmark som kommit långt inom utvecklingsområdet ICT-based Integrated care. 15

16 - Med kommunaliseringen av hemsjukvården blir kommunerna en större aktör inom hälso- och sjukvården. IT-lösningar inom telemedicinsområdet är viktiga att göra i samverkan med kommunerna, exp vårdplaneringar på distans, telemedicinska konsultationer mellan distriktssköterska i hemsjukvården och ansvarig läkare inom primärvården. - Det är därtill angeläget att det finns resurser och stöd som kan bidra till landstingets fortsatta arbete inom området. Vid utveckling av IT-baserade lösningar är det viktigt att se över Regelbokens ersättningsbilaga att den även anpassas till en sådan form av verksamhet. - Intensifiera arbetet vad gäller Prioriterade åtgärder inom ramen för den nationella handlingsplanen inom e-hälsoområdet. - Tillvarata erfarenheterna maximalt från det helt nyligen uppstartade regionsgemen-samma utvecklingsarbetet vad avser Vård på Distans, Vpd i Norra sjukvårds-regionen. - Bevaka utvecklingen vad avser Regionalt Strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt- och sysselsättning för Region Mellersta Norrland då detta kan komma att frigöra ekonomiska medel som kan finansiera angelägna utvecklingsarbeten härvidlag.. Av avgivet yttrande till Länsstyrelsen vad avser Regionalt Strukturfondsprogram antaget av RN, Regionala Nämnden framgår bland annat följande: Landstinget ser positivt på att sociala innovationer lyfts fram som ett verktyg för att lösa samhällsproblem och hantera utmaningar inom exempelvis regional service på nya sätt. Innovationer inom hälso- och sjukvården bör lyftas fram tydligare. Forskning, teknisk utveckling och innovation för att organisera och producera hälso- och sjukvård och annan offentlig service i glesbefolkade områden är angelägen, till exempel rörande telemedicin och tjänster som syftar till att möta behoven hos åldrande befolkning. Härnösand Eva Andersson (MP) Seminarium Att bygga ett samhälle för alla 12 december och AER Kommitté 2 Plenarmöte i Valencia 13 december - Seminarium Att bygga ett samhälle för alla Plenarmöte Deltagare: Sven-Åke Sjödin, Lennart Moberg - Vad är social integration 16

17 Social integration är inte ett nytt, revolutionerande ämne eller en ny utmaning som vårt samhälle och politiska system. Social utslagning är tyvärr väl känt och dess konsekvenser har förvärrats bl.a. av den ekonomiska krisen. Frågan har därmed blivit ään mer aktuell. 90 regionala företrädare och experter samlades för att i seminariet "Bygga upp samhällen anordnad av AER Kommitté 2 ta del av goda exempel på hur man kan förbättra medborgarnas möjligheter att förverkliga sin potential och delta fullt ut i samhällsarbetet. En av de viktigaste slutsatserna var att oavsett sammanhang, att den mänskliga faktorn är oerhört viktig. Institutioner, företag och övriga behöver därtill arbeta nära tillsammans i ett långsiktigt perspektiv. "Att bygga ett samhälle för alla är mycket mer än ett politiskt ansvar, sade Asuncion Sanchez Zaplana, regional minister som betonade vikten av att utveckla en rad åtgärder eller till och med en strategi. Det handlar dessutom om tillskapandet av en inkluderande kultur som varje organisation och institution, varje social intressent, skall ha medborgarna i fokus. Europas regioner är mycket olika, men de står inför gemensamma utmaningar. Att lära av varandra är viktigt " sade president Hande Özsan Bozatli. AER tror på en regional strategi, som kan leverera kreativa medborgare. Användarbaserade lösningar förutsätts, till exempel, för bättre- och effektivare vård för patienter. Europas patienter flödar ju genom systemet för vård. Viktigt att stärka samordningen och kommunikationen mellan olika leverantörer av vård. Utgör ett ämne vid den internationella Arctic Light e-health Conference, ALEC, som anordnades av AER och som äger rum i Kiruna, februari Karsten Uno Petersen, ordförande för AER kommitten "Socialpolitik och Folkhälsa" (2), betonade att "Vi har nu en möjlighet för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Regioner kan fungera som laboratorier för morgondagen: Och det är vad vi gör genom initiativ som AER e-health nätverk och projekt som att ICT-PSP Smartcare rom räknas. -Hur inkluderar Du Din regions politik? Idealet är ett samhälle som varit på de europeiska politiska dagordningarna för en lång tid. Ändå kvarstår social integration som en aktuell fråga. Ännu mer med stigande nivåer av fattigdom bland en mängd olika befolkningsgrupper och som en följd av den ekonomiska krisen. 17

18 Hur kan regionerna bidra till att undanröja hinder av ras, kön, klass, generation? Hur kan vi se till att de som riskerar fattigdom och social utestängning får de möjligheter och resurser som krävs för att fullt ut delta i alla dimensioner i samhällets sociala liv? Policy, e-samhälle, utbildning, socialt entreprenörskap: Vi kommer att fokusera vår diskussion om de medel för att bygga ett samhälle snarare än på de uteslutna grupperna själva, levererar ett positivt budskap och ett nytt perspektiv på det här alltför ofta nekas fråga. Social integration är som tidigare omnämnts inte något nytt, revolutionerande ämne eller någon sista-minuten utmaning som vårt samhälle och politiska system måste ta itu med. Ändå kvarstår social integration som en aktuell fråga som fått växande proportioner med de olika vågor av migration, och ännu mer med stigande nivåer av fattigdom bland vissa befolkningsgrupper till följd av den ekonomiska krisen. Enligt Förenta Nationerna representerar socialt utanförskap den process genom vilken människor berövas möjlighet att delta i de ekonomiska, sociala och samhälleliga processer. Den innebär också att människor är begränsade i sin förmåga att utveckla sina färdigheter och leda produktiva och kreativa liv, i enlighet med deras behov och intressen. De faktorer som avgör i vilken grad människor känner sig socialt inkluderade eller exkluderade är flera: Fattigdom är den viktigaste faktorn för social utslagning, inte bara definieras av en låg inkomst utan också en kronisk brist på möjligheter som är tillgängliga för den genomsnittlige medborgaren, såsom sanitet. medicin, utbildning, etc. Arbetslösheten - har de mest skadliga effekterna på individer och hushåll och är mycket vanligare bland redan utsatta och missgynnade grupper. Dålig kvalitet anställning också. saknar socialt skydd och trygghet. drabbar särskilt kvinnor och ungdomar och hindrar dem från att komma ut ur fattigdomen: Invandring bakgrund -. En mycket vanlig drivkraft för social utslagning ofta accentueras av lägre utbildningsnivå. låga kilar och svåra leder till fattiga som lever villkor och segregation. som ytterligare orsakar depression eller kronisk ångest: Strukturer och institutioner - kan bidra till utslagning genom diskriminerande praxis eller genom att inte ge möjlighet till delaktighet: Riktlinjer kan konservera regionala skillnader på europeisk nivå. Beroende på deras natur och kraften i deras inverkan på befolkningen. Värderingar och beteendemönster - som rör kultur, genus och fördomar, troligen har den starkaste direkta inverkan på social utslagning och kan endast åtgärdas genom långlångsiktiga strategier som kräver ett stort engagemang från olika samhällsaktörer i syfte att ändra tankesätt och kulturella normer. Målgrupper för social utslagning Enligt FN:s deklaration Personer med funktionshinder Ungdomar (15-24 år) Kvinnor Etniska och religiösa minoriteter De huvudgrupper som är utsatta för social utslagning är: 18

19 Äldre personer Migranter Människor som lever med hiv/aids Ursprungsbefolkningar AER anser att personer med kroniska sjukdomar bör finnas med på den här listan vilka verkar glömmas bort i den politiska beslutsprocessen. samtidigt som de ofta kan arbeta och aktivt delta i samhället, vilket framgår av olika regionala initiativ för socialt företagande. Hur man kan främja social integration i regionerna? Utsatta och marginaliserade människor behöver: Empowerment - med en röst i samhället, tillträde till arbetsmarknaden och ett verktyg till delta i samhällslivet Behandling - införliva deras behov i den politiska beslutsprocessen Lika rättigheter - tillgång till grundläggande tjänster såsom boende, sysselsättning, utbildning. hälsovård och omsorg Gemenskapens deltagande - tillgång till sociala interaktioner och deltagande i sociala, kulturella eller politiska aktiviteter AER tror på en regional strategi. som kan leverera decentraliserad. kreativ. bottom-up-lösningar på gemensamma problem. Följaktligen AER främjar spridning av regionala Bästa Case praxis. och har plockat tre vägledande ämnen, som skulle kunna tjäna som inspiration: e-integration - IKT-verktyg för ett mer inkluderande samhälle Informations-och kommunikationsteknik (lkt) spelar en viktig roll i vår dagliga verksamhet och fortsätta att utveckla och sprida sig över hela Europa. De har nu blivit nästan oumbärlig på jobbet. i att använda offentliga tiänster. i att kommunicera med familj och även deltar i kulturella eller politiska dialoger. Dock är e-integration inte en implicit följd av tillväxten av informationssamhället, och tillgång till IKT-verktyg, nätverk och tjänster endast utgör en förutsättning för dess framgång. Vad är syftet med e-integrationsinitiativ? Främjande av IKT-verktyg för att övervinna utanförskap och underlätta social delaktighet Att erbjuda utsatta individer en chans att dra nytta av IKT Multiplikationsfaktor arbetstillfällen Förbättrad tillgång till tjänster för personer med funktionshinder Att ta itu med demografiska åldrande med skräddarsytt stöd för äldre personer och minskad vårdkostnader genom e-hälsoverktyg Att främja tillträde till digital teknik bland missgynnade grupper eller arbetslösa som saknar teknik- och språkkunskaper. Dessutom. eftersom IKT-användning blir mer och mer utbrett, den "digitala klyftan" blir större, utelämna de som inte har pengar. kompetens eller motivation. Dessutom tillgång till IKT-tiänster varierar enormt mellan europeiska länder och regioner. Socialt företagande 19

20 Enligt Europeiska kommissionen. är en operatörer i ett socialt sammanhang. Ekonomin, vars främsta mål är att ha en social påverkan snarare än att göra en vinst för deras ägare eller intressenter. Den tillhandahåller varor och tjänster för marknaden i en entreprenörieli och på ett innovativt sätt, att tillhandahållandet av tjänster i allmänhetens intresse samtidigt lösa sociala frågor. De viktigaste fördelarna: ökar möjligheterna till sysselsättning för underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden. till exempel som kvinnor med låg inkomst. NEET - Inte i utbildning. sysselsättning eller utbildning). etc. ger en hållbar strategi för att skapa bra och meningsfull sysselsättning tor personer med funktionshinder ger miljövänliga och personliga tiänster (t.ex.: barnomsorg. stöd till mindre gynnade människor. tjänster för äldre) bidrar till lokal utveckling av nackdelar områden Viktiga utmaningar: öka medvetenheten om fördelarna med socialt entreprenörskap att sociala företag konkurrenskraftiga trots deras högre kostnadsbas kämpar för enhetlig reglering i EU: s länder och regioner utveckla stödnätverk och infrastruktur för social at1arsutveekling Finansiering: Under den fleråriga budgetramen för har Europeiska kommissionen föreslagit ett finansiellt instrument att främja socialt entreprenörskap i den nya EASI. Programmet som kommer att utgöra en hybrid finansiering för sociala företag (eget kapital, därmed likställt kapital, låneinstrument och bidrag). Detta kan vara en möjlighet för regioner att lansera sig mot smart specialisering och främja social integration samtidigt. Utbildning AER anser ungdomsarbetslösheten som en av de mest angelägna EU-frågorna och anser god utbildning för alla vara en nyckelfaktor för att ta itu med detta problem, som dessutom hotar att bli en social epidemi inom EU. Ju mer väldesignad vår utbildning, desto lättare kommer övergången till arbetsmarknaden att vara. AER följer uppmärksamt utvecklingen av europeiska initiativ för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Diskussionen kring eventuellt genomförande av en ungdomsgaranti har nyligen dragit mycket uppmärksamhet. Ett sådant system har definierats av ILO som en rätt till arbete. Vad gör AER 2? AER: s socialpolitik och folkhälsokommitte (2) är särskilt aktiva i social integration initiativ som riktar tillgång till funktionshindrade och en åldrande befolkning: Utbyta erfarenheter på att bekämpa fattigdom och social utslagning: AER deltar Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning. där det uttrycker perspektivet medlemmarna. Denna plattform samla representanter för EU-organ, det civila samhället organisationer. internationella organisationer, regionala och lokala myndigheter. 20

21 EU-tankesmedjor och stiftelser är en av de 7 huvudinitiativen i Europa 2020-strategin och arbetar som Främjande av aktivt och hälsosamt åldrande ENGAGED - AER är en partner i ENGAGED gemenskapen. ett nätverk av aktörer med olika bakgrund och i olika europeiska länder. som är intresserade av att lära av varandra och tillsammans stödja den fortsatta utplacering av innovativa lösningar får att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. europeiska innovationspartnerskapet iör aktivt och hälsosamt åldrande - AER är en medlem av Action Group 83 om integrerad vård och en partner i smartcare-projektet som piloter. Utplaceringen av integrerade vårdtjänster över Europeiska regioner. Att främja lika möjligheter - vårt arbete med jämställdhet har för avsikt att täcka alla typer av ojämlikhet oavsett om de är baserade på kön, etniskt eller annat ursprung, ålder. funktionshinder, sexuell inriktning, religion eller någon annan anledning människor kan hitta får att skapa kategorier bland människa. För att uppmuntra regioner att respektera denna princip och att se till att dessa frågor integreras i hela organisationen. har AER utsett en vice ordförande med ansvar får lika möjligheter, Monica Carlsson. Stöd till regioner i genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder: sedan 2009, AER: s arbetsgrupp "Lika Europa får personer med funktionshinder "undersöker hur FN: s konvention om rättigheter får personer med funktionshinder kan genomföras effektivt på regional nivå. Att ge en europeisk röst till ungdomsregionala råd och i parlamenten: AER:s Youth Regional Network utgör en regional plattform för representanter från ungdomsregionala organisationer/landsting. Att öka medvetenheten om behovet av tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla: genom sina arbetsgrupper för Utbildning, AER: s kommitte 3 stöder regioner i genomföra strategier får att garantera tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla. Det väcker också medvetenhet om de möjligheter som livslångt lärande och identitierar god praxis för bekämpa studieavbrott. Utöver de direkta effekterna av god utbildning för ungdomar, AER. Dessutom ökar medvetenheten om dess positiva övergripande inflytande för samhället. Social integration kräver långsiktiga politiska åtaganden: det är så viktigt får välbefinnandet i vårt samhälle som ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Sammanfattning AER:s semiarium Att bygga ett samhälle för alla respektive Plenarmötet för AER:s Kommitté 2 syftade till att: - Belysa fokusområdet social integration ur ett övergripande perspektiv - Utbyta goda exempel best practise - om effektiva verktyg för att främja medborgarnas delaktighet i samhället - Markera behovet av en integrerad strategi för medborgarnas deltagande, särskilt i form av ekonomisk delaktighet för att uppnå Europa 2020-målen för en smart inkluderande och hållbar tillväxt - Utbyta bästa praxis om effektiva verktyg för att bättre kunna inkludera socialt utslagna grupper 21

22 - Presentera och kommunicera konkreta åtgärder som regioner kan genomföra på sin egen, den regionala nivån för att bygga integrerade samhällen Reflektioner från mig som politiskt förtroendevald. Som politiskt förtroendevald och företrädare för Landstinget Västernorrland kan konstateras att vi har all anledning att ödmjukt tillvarata vunna erfarenheter inom detta område som våra kollegor inom AER redovisade vid seminariet Att bygga ett samhälle för alla, såväl som vid Plenarmötet, Inte minst utifrån den situation frågan om social utslagning fått under senare tid kopplat till vår (in)tolerans av migranter från exempelvis Rumänien vilka exempelvis förvägrats akuta sjukvårdsinsatser. Här måste vi som företrädare för de demokratiska partierna i vårt land inte minst inför supervalåret 2014 betona allas lika värde. 22

23 /Ilona Novak/ AER Kommitté 3 Kultur, Utbildning, Ungdom, Interregionalt & Internationellt Samarbete Plenarsammanträde i Dnipropetrovsk, Ukraina 25 april Deltagare från Landstinget Västernorrland: Region Dnipropetrovsk, Ukraina bjöd AER Kommitté 1 och Kommitté 3 att hålla vårmöte i regionen i anslutning till konferensen Boosting opportunities for interregional cooperation in the context of Eastern Partnership. Kommitté 3 möte arrangerades den 25 april medan Komm 1 den 26 april. Hande Bozatli, Kommitté 3 ordförande öppnade plenarsammanträdet. Pascal Goergen AER Secretary General presenterade partnerskapsöverenskommelsen mellan AER och the Cabinet of Ministers of Ukraine för godkännande. En av prioriteringarna som blev identifierade inom Subkommitté International Cooperation under höstmötet 2012 var att utveckla det Östliga Partnerskapet inom medlemsregionerna (Easter Partnership). I Partnerskapsöverenskommelsen mellan AER och Ukraina framgår att parterna avser att inrätta en gemensam arbetsgrupp bestående av deras representanter och vid behov involvera andra aktörer i samarbete. Syftet är att skapa en gemensam arbetsgrupp för analys, studier och att bidra till dialog och samarbete mellan regioner i Ukraina och AER. Därefter följde subkomittéernas aktivitetsrapport om vad som hänt efter höstmötet 2012 i Sundsvall. Subkommitté Kultur Claudia Meschede från sekretariatet gav en kort presentation om aktiviteterna i subkommittén. Under höstmötet togs följande prioriteringar av AER Kommitté 3: 23

24 - Kultur och hälsa: uppföljning och nya aktiviteter - Ungdom och kultur: ungdomskultur, delaktighet, medskapande verktyg för arbete - Kulturarvet: bevara kulturarvet (kunskap-kulturens roll i samhället (turism)) Sedan dess har tyvärr inte varit några aktiviteter förutom att ordförande, Karine Gloanec Maurin har lobbat för AER:s positionspapper om EU:s programförslag Creative Culture. Subkommitté utbildning Claudia Meschede från sekretariatet tog igen ordet och sa att de viktigaste aktiviteterna som hänt sedan höstmötet under Landstinget Västernorrlands ledning har varit kopplade till ett av prioriterade områdena: motverka studieavbrott (drop-out) i Europa. En detaljerad rapport om arbetet kommer att presenteras av Västernorrland efter rapporterna från subkommittéerna. Subkommitté Internationellt samarbete Subkommittén beslutade följande prioriteringar i Sundsvall: - Integration och migration - Samarbete med Medelhavsländerna: inkludera alla länder - Östliga partnerskapet Under senaste månaderna kretsade de flesta aktiviteterna kring stärkandet av den Östliga partnerskapet eftersom samarbete mellan EU och dess grannländer anses vara mycket viktiga. Överenskommelsen mellan AER och Ukraina växt fram under arbetet och det är ett viktigt milesten i processen. Subkommitté Ungdom Sonja Steen, Ordförande i subkommittén påminde om att de prioriteringarna som antogs under höstmötet var: -Ungdomarnas sysselsättning och rörlighet, -Lika rättigheter och möjligheter för alla ungdomar -Stödja ungdomarnas aktiv deltagande i samhället I Warsawa arrangerades AER Summit on the Regions and Crises den 8 mars med temat Ungdomar som resurser och som hävstång för regional tillväxt i kristider. Deltagarna antog ett dokument Resolution and rekommendations som handlar om att stärka ungdomarnas möjlighet för mobilitet, sysselsättning och entreprenörskap. I maj arrangerar AER YRN (Youth Regional Network) sitt vårmöte i Bryssel och Sonja uppmanade alla regioner att skicka ungdomar på mötet. Hittills var ca 40 ungdomar anmälda. Beat Rohner, ordförande i YRN informerade om arbetsprogrammet i Bryssel i 7-8 maj där den viktigaste delen blir att diskutera och besluta YRN:s stadgar för att stärka demokrati i organisationen. En viktig del av programmet handlar om idéer och förslag hur medlemsregionerna kan lära från varandra genom nätverkande och mer samarbete. Efter rapport från subkommittéerna gav Västernorrlands representant, Ilona Novak rapport om Kommitté 3 arbete för att motverka studieavbrott (drop-out). Efter höstmöte i Sundsvall där Kommitté 3 beslutade att prioritera detta viktiga ämne i sitt framtida arbete och att bilda en arbetsgrupp med ledning av Västernorrland. 24

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Bryssel den 25-26 mars 2015

Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Bryssel den 25-26 mars 2015 Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Bryssel den 25-26 mars 2015 Konferensen Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokal

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer