BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike 17-18 maj 2013"

Transkript

1 BILAGOR Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) /Ilona Novak/ AER:s generalförsamling Paris, Frankrike maj Deltagare från Landstinget Västernorrland: Åsa Möller (M) Elisabeth Strömquist (S) Ilona Novak (Internationell sekreterare) 16 maj AER Summit on Regions and the Crisis Unga som källa och hävstång för regional tillväxt i kristider AER:s tredje toppmöte om regioner i kristider handlade om frågor kring hur regioner kan finansiera sin ekonomiska återhämtning, om företagande och sysselsättning, samt om att övervinna kristiden och samtidigt skapa ett rättvist samhälle. Experter och politiker från olika regioner i Europa diskuterade frågorna genom rundabordssamtal och delade sina erfarenheter och goda exempel med deltagarna. Mötet avslutade med ett dokument med tio rekommendationer för regioner för att övervinna kristiderna. 1

2 17 maj Extraordinär generalförsamling (EGA) Enligt beslut vid byråmötet i Alba Iulia (RO) i februari anordnades en extraordinär generalförsamling inför den årliga generalförsamlingen. Syftet var att besluta om Task Force:s ändringsförslag i AER Statutes (stadgar) och AER Rules and Procedures (regler och förfaranden). Håkan Sandgren (Jönköping), ordförande för AER Task Force, rapporterade om Task Force:s uppdrag samt resultatet av gruppens arbete. Efter en kort presentation av AER Strategy godkändes både slutrapporten och AER Strategy dokumenten. Pierre Meyer tog ordet för att fortsätta mötet med en presentation av Task Force förslag till förändringar i AER Statutes och AER Rules and Procedures. Pierre gav också information om att några medlemsregioner skickat sina förändringsförslag direkt till AER Sekretariatet och han föreslog att först besluta om dessa förslag. Håkan Sandgren protesterade och ville först fatta beslut om ändringsförslagen från Task Force.Efter en mycket laddad diskussion beslutade EGA att inledningsvis gå igenom medlemmarnas förslag och sedan fortsätta med förslagen från Task Force. Med anledning av att medlemmarnas egna förslag publicerades på webben samma dag vi avreste till Paris hann de flesta deltagare endast läsa igenom de förslagen från Task Force, vilka alltså hade publicerats i god tid innan. På grund av tidsbrist på EGA lästes inte heller alla förslag upp innan omröstning varför trovärdigheten av hela processen kan ifrågasättas. Följande två förslag från medlemsregioner godkändes: Att behålla två vice-presidenter utan särskilda uppdrag Att varje medlemsregion ska hatvå platser på AER GA även fortsättningsvis (Task Force ville öka antalet till två politiker och en tjänsteman). Av Task Force:s förslag godkändes följande: Ständiga kommittéerna togs bort och ersattes med Vice-presidenter med särskilda uppdrag: Vice-president for Equal Opportunities (jämställdhet) och Vice-president for Institutional Affairs (institutionella frågor). Ständiga kommittén för uppföljning och utvärdering ersattes med en uppföljning och utvärderingsgrupp av politiker som inte har något annat uppdrag inom AER. Presidiet döptes om till AER Executive Board och ordförande till AER youth Regional Network (YRN) blev medlem i det. AER generalförsamling Efter lunch började generalförsamlingen med formalia som följdes av ratificering av beslut från EGA. Alsace region lämnade in sin protest mot hanteringen av regionens begäran under EGA. I Task Force förslag till medlemmar i AER Executive Board står ingenting om att regionen som är värd för AER (och ger kontor och annat stöd för organisationens drift inklusive sekretariatet) alltid haft en ex officio Vice-president plats i presidium. Alsace region vill behålla denna plats också i framtiden. Håkan Sandgren, ordförande i Task Force, svarade att Alsace har rätt att behålla sin plats enligt Task Force beslut. Ekonomi 2

3 Urs Wüthrich-Pelloli, Kassör presenterade årsrapport 2012 och KPMG:s representant presenterade revisionsrapport om De båda rapporterna visade en väsentlig förbättring i AER:s ekonomi. Den största orsaken till denna förbättring är att medlemsavgifterna från medlemsregionerna har kommit in under året. Emellertid återstår fortfarande mycket att göra för att få in avgifter från alla medlemmar. Det har varit mycket sparåtgärder både i personalkostnader och i driftkostnader. Intäkterna från privat sektor (företag) via partnerskap har också ökat under året. Därefter presenterades prognos för kassaflöde under samt budgetförslag till Alla dokument och rapport blev godkända av GA. AER aktivitetsrapport 2012 Kommitté 1 : Ordförande, Håkan Sandgren presenterade 2012 årsrapport om kommitténs fem prioriterade områden: 1. Sammanhållning policy och Eu stöd 2. Miljö, klimatförändringar och energi 3. Ekonomisk utveckling och innovation 4. Landsbygdsutveckling 5. program. Kommitté 1 prioriteringar för är oförändrade. Kommitté 2: Ordförande, Karsten Uno Petersen rapporterade om kommitténs aktiviteter och resultat under 2012 i kommitténs tre prioriterade områden: 1. Modernisering av hälso- och socialtjänster 2. Bygga inkluderande samhälle 3. Regionala nätverk stöd i området av hälsa och sociala frågor. Kommitté 2 prioriteringar för är oförändrade. Kommitté 3: Ordförande, Hande Bozatli presenterade 2012 årsrapport om kommitténs fyra prioriterade områden: 1. Ekonomisk utveckling, sysselsättning och utbildning 2. Bygga inkluderande samhälle 3. Kultur 4. AER i världen. Ständiga kommittén för jämställdhet: Ordförande, Monica Carlsson presenterade aktivitetsrapport Samarbete med kommittéerna har utvecklats, särskilt med Kommitté 3 och YRN. Flera konferenser och seminarier arrangerades under året för att belysa och stärka jämställdhet mellan kön, generationer och olika sociala grupper. Ständiga kommittén för institutionella frågor: 3

4 Ordförande, Roy Perry presenterade en rapport om hur AER har främjat subsidiaritetsprincipen och om utvecklingen av den regionala demokratin i Europa. Aktivitetsrapport från Youth Regional Network: Ordförande, Beat Rohner presenterade arbetet under Det största förändringen har varit att arbeta fram stadgarna för att YRN skulle bli en formell organisation och bla möjliggjöra sin finansiering via projekt. Val Enligt AER Rules and procedures ska den äldsta AER medlem väljas till ordförande av valproceduren. Efter utnämning av ordförande från Gävleborgs region och granskare från Turkiet presenterade de tre kandidater till AER president sig själva, motivation och arbetsprogram. När röstsedlarna utdelades begärde en medlem förtydligande av beslutet från EGA gällande Vice-president d.v.s. om AER hade fyra kandidater för två Vice-president med särskilt uppdrag eller fyra kandidater för fyra Vice-president: två med särskilt uppdrag och två utan det. Det visade sig att deltagarna på EGA tolkade beslutet i frågan på olika sätt, vilket medförde att en mycket laddad diskussion om utbröt om detta. Presidenten Michele Sabban lämnade lokalen med Presidiet och ordförande i Task Force för att fatta beslut om situationen. Deras förslag accepterades dock inte av många regioner i generalförsamlingen vilka krävde en juridisk tolkning. Eftersom detta krävde mycket mer tid än vi hade enades generalförsamlingen om att välja bara president och Vice-president Kassör ochskjuta upp resten till nästa morgon. Varje region lämnade sin röst i sluten omröstning till en av de kandiderande för presidentskapet: Hande Bozatli (TY), Håkan Sandgren (SE) och Giovanni Chiodi (IT) och för Vice president Kassör: Magnus Berntsson (SE) och Jean Luc Vanraes (BE). Efter rösträkningen presenterades resultaten: Hande Bozatli (TY) 70, Håkan Sandgren 50 och Giovanni Chiodi 17. Därmed valdes en turkisk politiker till AER president för första gången i AER:s historia sedan Hon var Kommitté 3 ordförande under 2,5 år och ledde kommittén med mycket bra resultat. Vår svenska kandidat från Jönköpings region fick också många röster även om han inte blev president denna gång. Dagen avslutades dock med en svensk seger, eftersom Magnus Berntsson från Västra Götalands region blev AER Vice-president Kassör! Kommittéernas presidenter som valdes av kommittéerna blev också ratificerade av AER generalförsamlingen: Kommitté 1: Marian Constanti Vasile (RO), Kommitté 2: Karsten Uno Petersen (DK) och Sonja Sten (NO). Listan på nya Byråmedlemmar godkändes genom röstning. 18 maj Generalförsamlingen öppnades av den nya presidenten, Hande Bozatli, och fortsatte med förslag från jurister och experter för att lösa problemet från dagen innan. Förslaget att välja fyra vice-presidenter godkändes av generalförsamlingen och de nya röstsedlarna delades ut. Resultat var förväntat eftersom AER hade fyra kandidater för fyra vice presidenter: Monica Carlsson (SE) Vice-president för jämställdhet, Roy Perry (UK) 4

5 Vice-president för Institutionella frågor, Vasco Cordeiro (PT) Vice-president och Jean-Claude Guyssot (F) Vice president. I gruppen för uppföljning och utvärdering valdes Håkan Sandgren (SE) och Thomas Hartman (SE). Mötet fortsatt med olika presentationer och rapporter: AER Political Priorities presenterades av General Sekreteraren Eurodyssey programmet aktivitetsrapport presenterades av programmets tidigare ordförande. Denne informerade om Eurodysseys framgång och resultat under 2012 och att efter många års ledning lämnar Azorerna ordförandeskapet till Ile-de-France regionen. AER Sommarskola: Sörmlands region som är värd för årets sommarskola presenterade en lägesrapport och programmet. De uppmanade alla regioner att skicka ungdomar till årets sommarskola med temat: Green Growth-regions towards a resource efficient Europe. program presenterades av vice ordförande av Limousin region. Programmet är en ny tjänst för AER medlemmar för att stödja innovation i regionen genom transfer av goda exemplar från andra regioner. Politiska rapporter; en från Hampshire om regionernas roll för att möjliggöra framtiden för elektriska fordon och en annan från Fribourg om indikatorer på regionernas verkliga framsteg. Slutligen presenterades förslag för att inrätta AER Akademic Centre. Mötet avslutades med en officiell ceremoni för att skriva under en överenskommelse mellan AER och Yout Regional Network, som blivit en egen juridisk person inom AER. 5

6 /Jan Sahlén/ AER COMMITTEE 1 ECONOMY & REGION AL DEVELO PMENT AER Committee 1 Vårmöte, Dnipropetrovsk (UA) april Programmet i Dnipropetrovsk innehöll Plenary Meetings för Kommitte 1 och 3, parallella möten för arbetsgrupper, konferensen Boosting opportunities for interregional cooperation in the context of the Eastern Partnership samt en nätverksmässa. Till detta även officiella middagar och studiebesök. Dnipropetrovsk är en viktig industristad i Ukraina med cirka 1 miljon invånare, vilket gör den till landets fjärde största stad. Den är belägen i Dnipropetrovsk oblast, sydost om huvudstaden Kiev vid Dnepr och är därigenom en viktig inlandshamn. Under Sovjettiden var staden säte för världens största producent av ballistiska robotar och p g a den militära prägeln var Dnipropetrovsk en sluten stad fram till Sovjetunionens fall. Dnipropetrovsk grundades 1787 av furst Grigorij Potemkin. Sammanfattning Ett väl genomfört arrangemang av värdregionen Dnipropetrovsk Kommitte 1 nominerar rumänen Marian-Constantin Vasile till ny president Sverker Ågren håller en presentation om landstingets framgångsrika energi- och miljöpolitik Landstinget får in ett tillägg i AER-rapporten om Rural development om behovet av en självständig landsbygdspolitik Behov av snabba inspel till kommissionen beträffande stöd till regionala flygplatser Ev omprövning av Landstingets tidigare beslut att inte delta i arbetsgruppen Regional Airports Working group meeting Rural Development, 25 april 09:30-11:00 Mötet leddes av Doede Sijtsma, Gelderland (NL) och den mesta mötestiden ägnades år rapporten Rurality and regional development: unlocking our territories' economic and social potential som föredrogs av Claude Tremouille, Limousin (F). Undertecknad väckte frågan om det finns en samsyn kring arbetsgruppens och påstående No rural development without agricultural development. Efterlyste diskussioner och ökade kunskaper om landsbygden utmaningar och behov, men kanske främst en självständig landsbygdspolitik som inte är beroende av jordbruksnäringen. Arbetsgruppen beslutade att anta rapporten för presentation på plenary meeting med tillägget beträffande självständig landsbygdspolitik. Undertecknad fick uppdraget att tillsammans med Claude Tremouille formulera detta tillägg innan kvällen. (Se tillägget nedan i anteckningarna från Plenary Meeting, punkt III) Dnipropetrovsk Regional Council 6

7 Working group meeting Regional Airports, 25 april 11:30-13:00 Mötet leddes av Per Inge Bjerknes, Østfold (N). Arbetsgruppen har varit verksam ett antal år, men Västernorrland har valt att inte delta i gruppens arbete med motiveringen att Västernorrland saknar regionala flygplatser. Tillsammans med att arbetsgruppen alltmer ser till flygplatsernas funktion och mindre till det formella huvudmannaskapet har även situationen för länets flygplatser förändrats de senaste åren. Arbetsgruppen har nu fått den brännande frågan om offentligt stöd till flygplatser på sitt bord. För närvarande diskuteras ett förslag inom EU kommission om att ändra gränsvärdet när det gäller stöd till flygplatser. Tidigare har det varit förbjudet att ge offentligt stöd till flygplatser med fler än 1 miljon passagerare. Den gränsen vill EU-kommissionen sänka till passagerare. Europaforum Norra Sverige antog ett skarpt yttrande mot detta förslag vid mötet i Luleå i mars. En febril aktivitet pågår bland annat inom AER och generalsekreteraren Pascal Goergen meddelade att han blivit kontaktad av kommissionär J Hahn som efterfrågat argument mot förslaget. Sekretariatet kommer därför att be alla medlemsregioner att skriva under ett AERbrev kopplat till en position och att bidra med fakta om sina flygplatser och konsekvenserna om förslaget genomförs. Viktigt med medlemsreaktion innan kommissionen skickar ut förslaget för konsultation. Konsultationen ska vara avslutad vid sommarens slut. Undertecknad har förmedlat Europaforums yttrande till Pascal Goergen och Per Inge Jerknes. Sverker Ågren, Västernorrland (S) håller en presentation under den parallella konferensen Experience of European regions in implementing the strategies of development 7

8 Plenary Meeting, 26 April 9:00 13:00 III. AER Political reports and positions Godkännande av AER rapporterna - The role for regions in enabling a future for electric vehicles - Rurality and regional development: unlocking our territories' economic and social potential Rapporten godkändes med de tillägg som arbetsgruppen Rural development beslutade om dagen innan. Bland annat tillägget från Västernorrland: Studies and observations on rural areas show that there are new businesses who find rural areas attractive, new business not necessarily connected to the agricultural sector. Rural areas are faced with the challenge of the need to attract new industries and jobs - a new rural development policy that would exist independently from the agricultural policy. samt information om AER rapporten - IDeal. Plan for an indicator of the region s true progress IV. Thematic activities Muntliga rapporter från arbetsgrupperna - Regional Airports - Rural development - Energy and climate change samt från aktiviteter relaterade till Cohesion policy och Innovation V. Networks and cooperation Information om AER Regional Peer Reviews, REGIONS4GREENGROWTH, SMART EUROPE (INTERREG IVC projects) samarbetet med R20 VI. Nomination for President(s) of Committee 1 Kandidat 1: Jan Jacob van Dijk, Member of the Provincial Executive for the Province of Gelderland, (NL), (Christian Democrat policy party) Kandidat 2: Marian-Constantin Vasile, Vice-president, Timis County Council (RO), (National Liberal Party) Efter en sluten omröstning konstaterades att Marian-Constantin Vasile fick flest röster (31-10). Han blir därmed den kandidat som Kommitte 1 nominerar till General Assembly i Paris, men båda kandidaterna är formellt valbara. (Senare har dock Jan Jocob van Dijk dragit tillbaka sin kandidatur) VII. Election for Vice-Presidents of Committee 1 Endast en kandidat. Omval av Preben Jensen, County Councillor, South Danemark (DK) (Venstre -Liberal Party) VIII. Towards AER 2020 Presentation av - Beslut på AER Byråmöte den february : AER Political Priorities 8

9 - Enkätundersökning om prioriteringar - Task Force-gruppens arbete IX. Miscellaneous Information om - AER General Assembly och Extraordinary General Assembly i Paris - Summer School I Nyköping - Next AER Committee 1 Plenary Meeting Ingen kandidat har anmält intresse. Önskemål om en mer centralt belägen medlemsregion. Håkan Sandgren avslutar sitt sista AER Committee 1Plenary Meeting som President och blir rikligt och varmt avtackad. President Håkan Sandgren lämnar den officiella middagen och tackar ukrainsk artist Claude Tremouille, Limousin (F) lär sig Petrykivka painting i Dnipropetrovsk 9

10 Study visit, 27 april 09:00-12:00 Yuzhnyi Machine-Building plant named after A:Makarov (Aerospace Center) /Sverker Ågren KD/ Rapport från AER komm. 1 möte i Ukraina Jag fokuserar enbart på några aspekter som jag bedömer kompletterar den rapport som Jan Sahlén lämnat kring program samt arrangemanget etc. Deltagande i arbetsgrupper Vi har nu i ett par år väntat på att Innovationsgruppens arbete ska komma igång men så har inte skett. Den turkiske ordföranden har fått påminnelser från ordf Håkan Sandgren om att det är efterfrågat och dennes ansvar. Det finns ökat intresse från länet kring regionala flygplatserna och min rekommendation är att vi flyttar över (tillbaka) till den arbetsgruppen. Val av ordförande Jag valde att stödja den holländske kandidaten men stödet för honom blev oväntat lågt. Den rumänske kandidaten var mycket välförberedd och ett stort antal regioner från Rumänien fanns på plats. Men det förklarar inte helt hans höga röstetal. Jag ser fram emot att valet av ordförande blir konfirmerat av GF i maj. Sedan kommer det att visa om den nye ordföranden kan samarbeta och medverkar till att nästa möte i höst blir bra. Håkan Sandgrens kandidatur som ordförande i byrån ställdes mot två motkandidater som jag inte känner. Den information jag fick på mötet från Alf från Jönköping av typen vilka 10

11 motprestationer som Sverige kunde utlova mot röststöd, är ett klart oroande inslag och visar tydligt hur olika vi ser på demokratiska och öppna val. Kontakt- och nätverk Mötet hade en mycket påkostad, övertung och pompös inramning. Vice premiärministern gavs stort utrymme som talare och honorerades för det storslagna arrangemanget av AER företrädare. Media, främst diverse TV-journalister filmade en hel del. Min känsla är att AER blev utnyttjat av den vitryska statsledningen som bevis på att de har goda relationer med ett nätverk som täcker lite drygt EU och ett antal länder utanför, t.ex. Turkiet. Dilemmat är inte nytt men ganska frustrerande. På grund av både brist på tolkar men även anpassade mötesformer kunde jag inte knyta några kontakter med ukrainska regionala politiker. Mitt bidrag på den dagskonferens med lokala politiker blev en 6-8 min presentation om våra erfarenheter av medverkan i projekt via AER gav inte heller någon ny kontakt. Den lokala nivån är svag i Ukraina och jag uppfattade gruppen ovan med nätverkande. Förutom att vi inte kunde tala med varandra! AER bör framöver ställa krav på hur vi kan möta repr för lokal och regional nivå i det land vi genomför våra kommittémöten. Prioriteringar Det framgick inte hur stor budget arrangören hade för vårt möte. I efterhand har jag fått uppgiften att den låg på ca 1 milj euro! Ett stenkast från konferenstältet samt övriga lokaler vi nyttjade fanns ett stort antal mer eller mindre fallfärdiga hus, trottoarer där en barnvagn knappt kunde rulla och en person med rörelsehinder inte heller ta sig fram. Spårvagnarnas standard var miserabel, liksom banan inkl. hållplatser. De miljoner som lades på AER konferensen blir mot den bakgrunden är exempel på hur makthavarna i landet prioriterar och det ser jag också som ett dilemma. Studiebesöket på lördagen på rymd- och raketindustrin gav en god inblick i en industritradition av ovanlig omfattning och inriktning. Det är ett statligt bolag och några funderingar på att ändra ägarförhållandet fanns inte. Här tillverkades även trådbussar (eldrivna) och traktorer för jordbruksföretag. Vid presentationen av dessa framhölls att EU hade bestämt att de inte fick säljas inom unionen. Och att de menade att EU var rädda för deras produkter förmåga att konkurrera. Ukraina har lång väg till en normal marknadsekonomi. Kontakt med svenska ambassaden i Kiev. Ambassadrådet Mårten Ehnberg deltog de två första dagarna av konferensen och vi hade ett par intressanta samtal. Jan Sahlén tar upp det vi pratade om i sin rapport. Jag vill styrka under hur viktigt ambassaden ser på de direkta kontakter och samarbeten vi från AER Sverige kan etablera med regioner och kommuner, i synnerhet i Dnepropretovsk. Intresset för att köpa svensk teknologi inom miljö- och energiteknik menade NN var stort. Svagheten i finansmarknaden menade han inte var oöverkomliga och lyfte det stöd som ambassaden m fl kan ge. Sammanfattning Det är två år sedan jag deltog i Kommitté 1 möte. Lite ojämnt deltagande och stor uppslutning från värdlandet och särskilt Rumänien. Överlastade festarrangemang med svagt fokus på deltagarnas behov av samtal och kontaktskapande. Brist på tolkar för sådana samtal. Desto 11

12 mer hade man spenderat på mat och dryck samt högklassiga musikinslag. Gott om säkerhetsmän. Trafikpolis som eskorterade vid alla busstransporter. Valen av ny ordförande resp vice kan ses som uttryck för en ny och oroande syn på röstning. Fortsatt stark granskning på hur AER utvecklas och utgången av GF:s möte. /Lennart Moberg/ Assembly of European Regions - Kommitté 2, Sociala frågor och folkhälsa AER Kommitté 2 plenarmöte och seminarium ICT-based Integrated care i Barcelona, 28 juni - Plenarmöte Seminarium ICT-based Integrated care Deltagare: Eva Andersson, Sven-Åke Sjödin, Lennart Moberg sammanträffade AER Kommitté 2 för vårens plenarmöte och seminariet ICTbased Integrated care inom SmartCare projektet. Plenarmötets agenda omfattade bl.a. rapporter från arbetsområden inom e-hälsa, funktionshinderfrågor och aktivt åldrande samt val av vicepresidenter för kommittén. Vid plenarmötet valdes även en ny vice president, Urban Blomberg som är ledamot av Landstingsfullmäktige och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Jönköpings läns landsting. Urban Blomberg innehar inom AER:s arbetsutskott/kommitté 2 huvudansvaret för frågor om aktivt och hälsosamt åldrande, entreprenörskap och social inkludering för funktionshindrade. Från höger: Urban Blomberg tillsammans med Agnetha Granström från Norrbotten, kommitté presidenten Karsten Uno Petersen, Syddanmark och Metin Genc, region Istanbul. 12

13 Plenarmötet gästades även av AER:s president Hande Öszan Bozatli, Turkiet som betonade vikten av fortsatta satsningar inom hälsosektorn trots minskad budget under EU:s nya programperiod samt samarbete med WHO. Vid seminariet ICT-based Integrated care lyftes upp frågan om integrerad vård som är aktuellt för alla regioner inte minst på grund av de demografiska - och sociala förändringarna. Strategiska frågeställningar vid seminariet var: Hur organiserar vi framtidens vård- och omsorg? respektive Varför behöver vi integrera vård- och omsorg?. Hur organiserar vi framtidens vård och omsorg? Detta var den fråga som de europeiska regionerna diskuterade under seminariet om IKTbaserad integrerad vård, SmartCare som är ett projekt som finansieras av Europeiska programmet ICT PSP. Integrerad ecare syftar till att överbrygga den traditionella klyfta som ofta återfinns mellan hälsa och social omsorg i form av fragmentering av tjänster och syftar till att skapa möjligheter till synergier och ökad kvalitet på tjänster. Varför behöver vi integrera vård - och omsorg? Svaren är bl.a.: för att förbättra kvaliteten och kontinuiteten i vården för våra kunder/patienter. för att hantera den ökande efterfrågan på vård utifrån demografiska och sociala förändringar; för att göra vårdprocesserna/systemen mer effektiva. Flera intressanta presentationer handlade om hur glappet mellan sociala sektorn och hälsooch sjukvården kan minskas för att ge bästa service till framför allt äldre samt göra hälso- och sociala systemen mer effektiva och ekonomiska med hjälp av IT baserat på hållbara samordningsmodeller. Seminariet utgjorde därtill en möjlighet för företrädarna från Europas regioner att lära sig mer om behovet och begreppet integrerat förhållnings-/tillvägagångssätt med fokus på service och vårdkedjans fortsatta vidareutveckling. Jag är glad att vi kom tillsammans för att bättre förstå potentialen av integrerad vård. Detta är bara början på integrerade vårdtjänster och hur vi kan undersöka hur nya vårdmodeller vidare kan sättas in. SmartCare projektet/uppdraget och AER-medlemmarna/regionerna bör följa dess resultat nära avslutade Karsten Uno Petersen, ordförande för AER-kommitté 2seminariet med. Sammanfattning Mot bakgrund av vunna erfarenheter inom ramen för hittillsvarande utvecklingsarbete med fokus på ICT-based Integrated care kan följande redovisas: Det är inte längre en fråga om IT kan bli en del av framtidens effektiva vård och omsorg. Frågan är däremot hur den involverade medborgaren kommer att vara/bli en integrerad del av framtidens vårdkedja. Framtidens vård och omsorg kräver satsningar på nya, effektiva och användarvänliga lösningar. 13

14 Dagens smart phonegeneration kommer att bli en stor resurs för vården när den moderna ITteknologin kommer in i vård- och omsorgskedjan. Ny teknologi ger således nya möjligheter! Vi måste därtill tänka om! Medborgaren är den enda konstanten i behandlingskedjan och systemen måste knytas ihop så att de följer patient-, behandlings- och arbetsflödet även tvärs igenom hela organisationen. Systemen måste kunna tala med varandra så att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för rätt behandling. Framtiden stavas effektiv integration av olika system och därtill användarvänlighet och mobilitet för att skapa bästa möjligheter för de kunder/patienter som involveras. Detta kräver i sin tur effektiva och användarvänliga lösningar, som integrerar hela vårdkedjan och därtill: Frigör tid för patienten, de anhöriga och vårdpersonalen. Agneta Granström, MP, landstingsråd i Norrbottens läns landsting säger: Den internationella Arctic Light E-health Conference, ALEC, anordnas i Norrbotten och förläggs till Kiruna. Konferensen kommer främst att handla om kunden/patienten som kunnig och aktiv medaktör i vården. Det är framför allt två grundläggande trender som står i fokus: Den första är att landstingen och regionerna behöver komma fram till hur de på ett säkert sätt kan skapa mer vård till den ökande gruppen av kroniskt samt multisjuka kunder/patienter, men med färre anställda. Den andra är att den moderna, uppkopplade människan har en stark egen drivkraft att skaffa information och att vara delaktig sina vårdbeslut. - Vården behöver redskap och kunskap i den här utvecklingen. Det finns många bra exempel ute i världen, det gäller att hitta guldkornen och lära oss av dem. Till exempel väntar vi hit Alide L. Chase som huvudtalare. Hon är vice vd för kvalitet och service vid Kaiser Permanente i USA. De ligger mycket långt framme, bland annat inom journaltillgänglighet kombinerad med stödfunktioner, berättar Agneta Granström. Den återkommande konferensen ALEC är viktig för de 35 länderna i samarbetet för Assembly of European Regions, AER, som är initiativtagare. Agneta Granström poängterar att det gemensamma behovet i Europa handlar om att frigöra de vårdande händerna till de som är mest sjuka. Framtidens sjukvård är annorlunda än dagens. - Det vi tar in för framtiden ska vara bättre än det vi erbjuder i dag. Men det är svårt att efterfråga sådant man/vi inte känner till. Både teknikutvecklingen och medborgarnas kompetens leder till att mycket som tidigare bara gjordes på vårdinrättningar nu kan göras av patienten själv. - Det sker ett paradigmskifte som kräver nytänkande både för kunder/patienter och för vårdpersonal och för oss politiker, säger Agneta Granström avslutningsvis. Avslutningsvis. Det framstår därtill som ytterst väsentligt att tillvarata vunna erfarenheter av tidigare genomförda såväl som pågående utvecklingsarbeten. Ett konkret exempel vad gäller utvecklingsarbete utgörs av Renewing Health. Syftet med Renewing Health är att testa och utvärdera personliga e-hälsotjänster i hemmet med många användare (Larget Scale Pilot). Bakgrunden är att alltför många e-hälsoprojekt testats på för 14

15 få patienter för att adekvata slutsatser skall kunna dras. I Norrbotten har en tjänst tagits fram för ordinerad egenvård i som testats av 400 patienter (200 med hjärt- och kärlsjuk-domar och 200 med diabetes) knutna till fyra vårdcentraler; Sandens och Björknäs vårdcentraler i Boden, Grytnäs vårdcentral i Kalix samt Övertorneås vårdcentral. En slutrapport är nu på väg att utarbetas som väntas föreligga i början av Reflektioner och förslag från oss som politiskt förtroendevalda. Det har varit mycket givande för oss politiker att kunna få ta del av erfarenheter från andra länder inom E-hälsa. Vid MIHealth konferensen och AER plenarmötet sammanträdet fick vi en bra överblick av den övergripande omställningen att utveckla ett förebyggande hälsoarbete och sjukvård som även tillvaratar den nya informationsteknologin. E-hälsa innefattar en stor bredd av olika insatser från kunskapsbaser som kan utveckla möjligheter till både generell och individuell rådgivning utifrån olika riskfaktorer i ett brett förebyggande perspektiv till olika aspekter av vårdinsatser. Det är därför angeläget att kunna utveckla stödsystem för generella insatser för att frigöra tid till dem mest sjuka. Vi behöver i Landstinget Västernorrland bl.a. utveckla telemedicin och hälosvård i glesbygd för att kunna ge en jämlik vård i hela länet tillsammans med andra E-hälsotjänster. Den av fullmäktige antagna Landstingsplanen anger en tydlig inriktning inför framtiden och därtill accentuerad utveckling vad avser e-hälsa såväl som telemedicin. De av FPTN, Folhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden fastställda planerna respektive , 139 Handlingsplan för uppdrag, organisation och framtid påvisar detta utvecklingsbehov. Resultatet av detta utvecklingsarbete stärker patientens inflytande i vårdprocessen, ökar kvalité, kan medverka till mer miljöanpassning och att vi dessutom - blir en mer attraktiv arbetsgivare. Utifrån ovanstående och den demografiutveckling vi har i vårt län, i allt väsentligt fler och fler äldre och multisjuka med ökad kund-/patientefterfrågan som följd samtidigt som finansieringsutmaningarna av framtidens hälso- och sjukvård väsentligt kommer att öka, förutsätts att smartare det vill säga kostnadseffektivare arbetsmetoder och ytterligare kund-/patientvänliga lösningar, tillskapas. Mot bakgrund av de erfarenheter vi tagit del av se föreliggande rapport vill vi föreslå följande åtgärder: - Genom att ta del av utvecklingen inom E-hälsa och telemedicin i övriga Norrland samt t.ex. i region Syddanmark som kommit långt inom utvecklingsområdet ICT-based Integrated care. 15

16 - Med kommunaliseringen av hemsjukvården blir kommunerna en större aktör inom hälso- och sjukvården. IT-lösningar inom telemedicinsområdet är viktiga att göra i samverkan med kommunerna, exp vårdplaneringar på distans, telemedicinska konsultationer mellan distriktssköterska i hemsjukvården och ansvarig läkare inom primärvården. - Det är därtill angeläget att det finns resurser och stöd som kan bidra till landstingets fortsatta arbete inom området. Vid utveckling av IT-baserade lösningar är det viktigt att se över Regelbokens ersättningsbilaga att den även anpassas till en sådan form av verksamhet. - Intensifiera arbetet vad gäller Prioriterade åtgärder inom ramen för den nationella handlingsplanen inom e-hälsoområdet. - Tillvarata erfarenheterna maximalt från det helt nyligen uppstartade regionsgemen-samma utvecklingsarbetet vad avser Vård på Distans, Vpd i Norra sjukvårds-regionen. - Bevaka utvecklingen vad avser Regionalt Strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt- och sysselsättning för Region Mellersta Norrland då detta kan komma att frigöra ekonomiska medel som kan finansiera angelägna utvecklingsarbeten härvidlag.. Av avgivet yttrande till Länsstyrelsen vad avser Regionalt Strukturfondsprogram antaget av RN, Regionala Nämnden framgår bland annat följande: Landstinget ser positivt på att sociala innovationer lyfts fram som ett verktyg för att lösa samhällsproblem och hantera utmaningar inom exempelvis regional service på nya sätt. Innovationer inom hälso- och sjukvården bör lyftas fram tydligare. Forskning, teknisk utveckling och innovation för att organisera och producera hälso- och sjukvård och annan offentlig service i glesbefolkade områden är angelägen, till exempel rörande telemedicin och tjänster som syftar till att möta behoven hos åldrande befolkning. Härnösand Eva Andersson (MP) Seminarium Att bygga ett samhälle för alla 12 december och AER Kommitté 2 Plenarmöte i Valencia 13 december - Seminarium Att bygga ett samhälle för alla Plenarmöte Deltagare: Sven-Åke Sjödin, Lennart Moberg - Vad är social integration 16

17 Social integration är inte ett nytt, revolutionerande ämne eller en ny utmaning som vårt samhälle och politiska system. Social utslagning är tyvärr väl känt och dess konsekvenser har förvärrats bl.a. av den ekonomiska krisen. Frågan har därmed blivit ään mer aktuell. 90 regionala företrädare och experter samlades för att i seminariet "Bygga upp samhällen anordnad av AER Kommitté 2 ta del av goda exempel på hur man kan förbättra medborgarnas möjligheter att förverkliga sin potential och delta fullt ut i samhällsarbetet. En av de viktigaste slutsatserna var att oavsett sammanhang, att den mänskliga faktorn är oerhört viktig. Institutioner, företag och övriga behöver därtill arbeta nära tillsammans i ett långsiktigt perspektiv. "Att bygga ett samhälle för alla är mycket mer än ett politiskt ansvar, sade Asuncion Sanchez Zaplana, regional minister som betonade vikten av att utveckla en rad åtgärder eller till och med en strategi. Det handlar dessutom om tillskapandet av en inkluderande kultur som varje organisation och institution, varje social intressent, skall ha medborgarna i fokus. Europas regioner är mycket olika, men de står inför gemensamma utmaningar. Att lära av varandra är viktigt " sade president Hande Özsan Bozatli. AER tror på en regional strategi, som kan leverera kreativa medborgare. Användarbaserade lösningar förutsätts, till exempel, för bättre- och effektivare vård för patienter. Europas patienter flödar ju genom systemet för vård. Viktigt att stärka samordningen och kommunikationen mellan olika leverantörer av vård. Utgör ett ämne vid den internationella Arctic Light e-health Conference, ALEC, som anordnades av AER och som äger rum i Kiruna, februari Karsten Uno Petersen, ordförande för AER kommitten "Socialpolitik och Folkhälsa" (2), betonade att "Vi har nu en möjlighet för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Regioner kan fungera som laboratorier för morgondagen: Och det är vad vi gör genom initiativ som AER e-health nätverk och projekt som att ICT-PSP Smartcare rom räknas. -Hur inkluderar Du Din regions politik? Idealet är ett samhälle som varit på de europeiska politiska dagordningarna för en lång tid. Ändå kvarstår social integration som en aktuell fråga. Ännu mer med stigande nivåer av fattigdom bland en mängd olika befolkningsgrupper och som en följd av den ekonomiska krisen. 17

18 Hur kan regionerna bidra till att undanröja hinder av ras, kön, klass, generation? Hur kan vi se till att de som riskerar fattigdom och social utestängning får de möjligheter och resurser som krävs för att fullt ut delta i alla dimensioner i samhällets sociala liv? Policy, e-samhälle, utbildning, socialt entreprenörskap: Vi kommer att fokusera vår diskussion om de medel för att bygga ett samhälle snarare än på de uteslutna grupperna själva, levererar ett positivt budskap och ett nytt perspektiv på det här alltför ofta nekas fråga. Social integration är som tidigare omnämnts inte något nytt, revolutionerande ämne eller någon sista-minuten utmaning som vårt samhälle och politiska system måste ta itu med. Ändå kvarstår social integration som en aktuell fråga som fått växande proportioner med de olika vågor av migration, och ännu mer med stigande nivåer av fattigdom bland vissa befolkningsgrupper till följd av den ekonomiska krisen. Enligt Förenta Nationerna representerar socialt utanförskap den process genom vilken människor berövas möjlighet att delta i de ekonomiska, sociala och samhälleliga processer. Den innebär också att människor är begränsade i sin förmåga att utveckla sina färdigheter och leda produktiva och kreativa liv, i enlighet med deras behov och intressen. De faktorer som avgör i vilken grad människor känner sig socialt inkluderade eller exkluderade är flera: Fattigdom är den viktigaste faktorn för social utslagning, inte bara definieras av en låg inkomst utan också en kronisk brist på möjligheter som är tillgängliga för den genomsnittlige medborgaren, såsom sanitet. medicin, utbildning, etc. Arbetslösheten - har de mest skadliga effekterna på individer och hushåll och är mycket vanligare bland redan utsatta och missgynnade grupper. Dålig kvalitet anställning också. saknar socialt skydd och trygghet. drabbar särskilt kvinnor och ungdomar och hindrar dem från att komma ut ur fattigdomen: Invandring bakgrund -. En mycket vanlig drivkraft för social utslagning ofta accentueras av lägre utbildningsnivå. låga kilar och svåra leder till fattiga som lever villkor och segregation. som ytterligare orsakar depression eller kronisk ångest: Strukturer och institutioner - kan bidra till utslagning genom diskriminerande praxis eller genom att inte ge möjlighet till delaktighet: Riktlinjer kan konservera regionala skillnader på europeisk nivå. Beroende på deras natur och kraften i deras inverkan på befolkningen. Värderingar och beteendemönster - som rör kultur, genus och fördomar, troligen har den starkaste direkta inverkan på social utslagning och kan endast åtgärdas genom långlångsiktiga strategier som kräver ett stort engagemang från olika samhällsaktörer i syfte att ändra tankesätt och kulturella normer. Målgrupper för social utslagning Enligt FN:s deklaration Personer med funktionshinder Ungdomar (15-24 år) Kvinnor Etniska och religiösa minoriteter De huvudgrupper som är utsatta för social utslagning är: 18

19 Äldre personer Migranter Människor som lever med hiv/aids Ursprungsbefolkningar AER anser att personer med kroniska sjukdomar bör finnas med på den här listan vilka verkar glömmas bort i den politiska beslutsprocessen. samtidigt som de ofta kan arbeta och aktivt delta i samhället, vilket framgår av olika regionala initiativ för socialt företagande. Hur man kan främja social integration i regionerna? Utsatta och marginaliserade människor behöver: Empowerment - med en röst i samhället, tillträde till arbetsmarknaden och ett verktyg till delta i samhällslivet Behandling - införliva deras behov i den politiska beslutsprocessen Lika rättigheter - tillgång till grundläggande tjänster såsom boende, sysselsättning, utbildning. hälsovård och omsorg Gemenskapens deltagande - tillgång till sociala interaktioner och deltagande i sociala, kulturella eller politiska aktiviteter AER tror på en regional strategi. som kan leverera decentraliserad. kreativ. bottom-up-lösningar på gemensamma problem. Följaktligen AER främjar spridning av regionala Bästa Case praxis. och har plockat tre vägledande ämnen, som skulle kunna tjäna som inspiration: e-integration - IKT-verktyg för ett mer inkluderande samhälle Informations-och kommunikationsteknik (lkt) spelar en viktig roll i vår dagliga verksamhet och fortsätta att utveckla och sprida sig över hela Europa. De har nu blivit nästan oumbärlig på jobbet. i att använda offentliga tiänster. i att kommunicera med familj och även deltar i kulturella eller politiska dialoger. Dock är e-integration inte en implicit följd av tillväxten av informationssamhället, och tillgång till IKT-verktyg, nätverk och tjänster endast utgör en förutsättning för dess framgång. Vad är syftet med e-integrationsinitiativ? Främjande av IKT-verktyg för att övervinna utanförskap och underlätta social delaktighet Att erbjuda utsatta individer en chans att dra nytta av IKT Multiplikationsfaktor arbetstillfällen Förbättrad tillgång till tjänster för personer med funktionshinder Att ta itu med demografiska åldrande med skräddarsytt stöd för äldre personer och minskad vårdkostnader genom e-hälsoverktyg Att främja tillträde till digital teknik bland missgynnade grupper eller arbetslösa som saknar teknik- och språkkunskaper. Dessutom. eftersom IKT-användning blir mer och mer utbrett, den "digitala klyftan" blir större, utelämna de som inte har pengar. kompetens eller motivation. Dessutom tillgång till IKT-tiänster varierar enormt mellan europeiska länder och regioner. Socialt företagande 19

20 Enligt Europeiska kommissionen. är en operatörer i ett socialt sammanhang. Ekonomin, vars främsta mål är att ha en social påverkan snarare än att göra en vinst för deras ägare eller intressenter. Den tillhandahåller varor och tjänster för marknaden i en entreprenörieli och på ett innovativt sätt, att tillhandahållandet av tjänster i allmänhetens intresse samtidigt lösa sociala frågor. De viktigaste fördelarna: ökar möjligheterna till sysselsättning för underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden. till exempel som kvinnor med låg inkomst. NEET - Inte i utbildning. sysselsättning eller utbildning). etc. ger en hållbar strategi för att skapa bra och meningsfull sysselsättning tor personer med funktionshinder ger miljövänliga och personliga tiänster (t.ex.: barnomsorg. stöd till mindre gynnade människor. tjänster för äldre) bidrar till lokal utveckling av nackdelar områden Viktiga utmaningar: öka medvetenheten om fördelarna med socialt entreprenörskap att sociala företag konkurrenskraftiga trots deras högre kostnadsbas kämpar för enhetlig reglering i EU: s länder och regioner utveckla stödnätverk och infrastruktur för social at1arsutveekling Finansiering: Under den fleråriga budgetramen för har Europeiska kommissionen föreslagit ett finansiellt instrument att främja socialt entreprenörskap i den nya EASI. Programmet som kommer att utgöra en hybrid finansiering för sociala företag (eget kapital, därmed likställt kapital, låneinstrument och bidrag). Detta kan vara en möjlighet för regioner att lansera sig mot smart specialisering och främja social integration samtidigt. Utbildning AER anser ungdomsarbetslösheten som en av de mest angelägna EU-frågorna och anser god utbildning för alla vara en nyckelfaktor för att ta itu med detta problem, som dessutom hotar att bli en social epidemi inom EU. Ju mer väldesignad vår utbildning, desto lättare kommer övergången till arbetsmarknaden att vara. AER följer uppmärksamt utvecklingen av europeiska initiativ för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Diskussionen kring eventuellt genomförande av en ungdomsgaranti har nyligen dragit mycket uppmärksamhet. Ett sådant system har definierats av ILO som en rätt till arbete. Vad gör AER 2? AER: s socialpolitik och folkhälsokommitte (2) är särskilt aktiva i social integration initiativ som riktar tillgång till funktionshindrade och en åldrande befolkning: Utbyta erfarenheter på att bekämpa fattigdom och social utslagning: AER deltar Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning. där det uttrycker perspektivet medlemmarna. Denna plattform samla representanter för EU-organ, det civila samhället organisationer. internationella organisationer, regionala och lokala myndigheter. 20

21 EU-tankesmedjor och stiftelser är en av de 7 huvudinitiativen i Europa 2020-strategin och arbetar som Främjande av aktivt och hälsosamt åldrande ENGAGED - AER är en partner i ENGAGED gemenskapen. ett nätverk av aktörer med olika bakgrund och i olika europeiska länder. som är intresserade av att lära av varandra och tillsammans stödja den fortsatta utplacering av innovativa lösningar får att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. europeiska innovationspartnerskapet iör aktivt och hälsosamt åldrande - AER är en medlem av Action Group 83 om integrerad vård och en partner i smartcare-projektet som piloter. Utplaceringen av integrerade vårdtjänster över Europeiska regioner. Att främja lika möjligheter - vårt arbete med jämställdhet har för avsikt att täcka alla typer av ojämlikhet oavsett om de är baserade på kön, etniskt eller annat ursprung, ålder. funktionshinder, sexuell inriktning, religion eller någon annan anledning människor kan hitta får att skapa kategorier bland människa. För att uppmuntra regioner att respektera denna princip och att se till att dessa frågor integreras i hela organisationen. har AER utsett en vice ordförande med ansvar får lika möjligheter, Monica Carlsson. Stöd till regioner i genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder: sedan 2009, AER: s arbetsgrupp "Lika Europa får personer med funktionshinder "undersöker hur FN: s konvention om rättigheter får personer med funktionshinder kan genomföras effektivt på regional nivå. Att ge en europeisk röst till ungdomsregionala råd och i parlamenten: AER:s Youth Regional Network utgör en regional plattform för representanter från ungdomsregionala organisationer/landsting. Att öka medvetenheten om behovet av tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla: genom sina arbetsgrupper för Utbildning, AER: s kommitte 3 stöder regioner i genomföra strategier får att garantera tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla. Det väcker också medvetenhet om de möjligheter som livslångt lärande och identitierar god praxis för bekämpa studieavbrott. Utöver de direkta effekterna av god utbildning för ungdomar, AER. Dessutom ökar medvetenheten om dess positiva övergripande inflytande för samhället. Social integration kräver långsiktiga politiska åtaganden: det är så viktigt får välbefinnandet i vårt samhälle som ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Sammanfattning AER:s semiarium Att bygga ett samhälle för alla respektive Plenarmötet för AER:s Kommitté 2 syftade till att: - Belysa fokusområdet social integration ur ett övergripande perspektiv - Utbyta goda exempel best practise - om effektiva verktyg för att främja medborgarnas delaktighet i samhället - Markera behovet av en integrerad strategi för medborgarnas deltagande, särskilt i form av ekonomisk delaktighet för att uppnå Europa 2020-målen för en smart inkluderande och hållbar tillväxt - Utbyta bästa praxis om effektiva verktyg för att bättre kunna inkludera socialt utslagna grupper 21

22 - Presentera och kommunicera konkreta åtgärder som regioner kan genomföra på sin egen, den regionala nivån för att bygga integrerade samhällen Reflektioner från mig som politiskt förtroendevald. Som politiskt förtroendevald och företrädare för Landstinget Västernorrland kan konstateras att vi har all anledning att ödmjukt tillvarata vunna erfarenheter inom detta område som våra kollegor inom AER redovisade vid seminariet Att bygga ett samhälle för alla, såväl som vid Plenarmötet, Inte minst utifrån den situation frågan om social utslagning fått under senare tid kopplat till vår (in)tolerans av migranter från exempelvis Rumänien vilka exempelvis förvägrats akuta sjukvårdsinsatser. Här måste vi som företrädare för de demokratiska partierna i vårt land inte minst inför supervalåret 2014 betona allas lika värde. 22

23 /Ilona Novak/ AER Kommitté 3 Kultur, Utbildning, Ungdom, Interregionalt & Internationellt Samarbete Plenarsammanträde i Dnipropetrovsk, Ukraina 25 april Deltagare från Landstinget Västernorrland: Region Dnipropetrovsk, Ukraina bjöd AER Kommitté 1 och Kommitté 3 att hålla vårmöte i regionen i anslutning till konferensen Boosting opportunities for interregional cooperation in the context of Eastern Partnership. Kommitté 3 möte arrangerades den 25 april medan Komm 1 den 26 april. Hande Bozatli, Kommitté 3 ordförande öppnade plenarsammanträdet. Pascal Goergen AER Secretary General presenterade partnerskapsöverenskommelsen mellan AER och the Cabinet of Ministers of Ukraine för godkännande. En av prioriteringarna som blev identifierade inom Subkommitté International Cooperation under höstmötet 2012 var att utveckla det Östliga Partnerskapet inom medlemsregionerna (Easter Partnership). I Partnerskapsöverenskommelsen mellan AER och Ukraina framgår att parterna avser att inrätta en gemensam arbetsgrupp bestående av deras representanter och vid behov involvera andra aktörer i samarbete. Syftet är att skapa en gemensam arbetsgrupp för analys, studier och att bidra till dialog och samarbete mellan regioner i Ukraina och AER. Därefter följde subkomittéernas aktivitetsrapport om vad som hänt efter höstmötet 2012 i Sundsvall. Subkommitté Kultur Claudia Meschede från sekretariatet gav en kort presentation om aktiviteterna i subkommittén. Under höstmötet togs följande prioriteringar av AER Kommitté 3: 23

24 - Kultur och hälsa: uppföljning och nya aktiviteter - Ungdom och kultur: ungdomskultur, delaktighet, medskapande verktyg för arbete - Kulturarvet: bevara kulturarvet (kunskap-kulturens roll i samhället (turism)) Sedan dess har tyvärr inte varit några aktiviteter förutom att ordförande, Karine Gloanec Maurin har lobbat för AER:s positionspapper om EU:s programförslag Creative Culture. Subkommitté utbildning Claudia Meschede från sekretariatet tog igen ordet och sa att de viktigaste aktiviteterna som hänt sedan höstmötet under Landstinget Västernorrlands ledning har varit kopplade till ett av prioriterade områdena: motverka studieavbrott (drop-out) i Europa. En detaljerad rapport om arbetet kommer att presenteras av Västernorrland efter rapporterna från subkommittéerna. Subkommitté Internationellt samarbete Subkommittén beslutade följande prioriteringar i Sundsvall: - Integration och migration - Samarbete med Medelhavsländerna: inkludera alla länder - Östliga partnerskapet Under senaste månaderna kretsade de flesta aktiviteterna kring stärkandet av den Östliga partnerskapet eftersom samarbete mellan EU och dess grannländer anses vara mycket viktiga. Överenskommelsen mellan AER och Ukraina växt fram under arbetet och det är ett viktigt milesten i processen. Subkommitté Ungdom Sonja Steen, Ordförande i subkommittén påminde om att de prioriteringarna som antogs under höstmötet var: -Ungdomarnas sysselsättning och rörlighet, -Lika rättigheter och möjligheter för alla ungdomar -Stödja ungdomarnas aktiv deltagande i samhället I Warsawa arrangerades AER Summit on the Regions and Crises den 8 mars med temat Ungdomar som resurser och som hävstång för regional tillväxt i kristider. Deltagarna antog ett dokument Resolution and rekommendations som handlar om att stärka ungdomarnas möjlighet för mobilitet, sysselsättning och entreprenörskap. I maj arrangerar AER YRN (Youth Regional Network) sitt vårmöte i Bryssel och Sonja uppmanade alla regioner att skicka ungdomar på mötet. Hittills var ca 40 ungdomar anmälda. Beat Rohner, ordförande i YRN informerade om arbetsprogrammet i Bryssel i 7-8 maj där den viktigaste delen blir att diskutera och besluta YRN:s stadgar för att stärka demokrati i organisationen. En viktig del av programmet handlar om idéer och förslag hur medlemsregionerna kan lära från varandra genom nätverkande och mer samarbete. Efter rapport från subkommittéerna gav Västernorrlands representant, Ilona Novak rapport om Kommitté 3 arbete för att motverka studieavbrott (drop-out). Efter höstmöte i Sundsvall där Kommitté 3 beslutade att prioritera detta viktiga ämne i sitt framtida arbete och att bilda en arbetsgrupp med ledning av Västernorrland. 24

Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte. Edirne, Turkiet Eva Andersson. Lennart Moberg

Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte. Edirne, Turkiet Eva Andersson. Lennart Moberg Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte Edirne, Turkiet 2014-04-01--04 Eva Andersson Lennart Moberg 2 (10) Innehåll Vad är AER?... 3 AER:s arbetsutskott kommittéer.... 3 AER Kommitté 2 plenarmöte i Edirne,

Läs mer

AER General Assembly

AER General Assembly AER General Assembly 17-18 maj Paris, Frankrike Mötesanteckningar I. Opening and welcome a. Welcome words from the AER President Michèle Sabban, President b.introductory remarks from the European Commission

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

AER Byråmöte. 26 mars 2012, Bryssel

AER Byråmöte. 26 mars 2012, Bryssel AER Byråmöte 26 mars 2012, Bryssel Mötesanteckningar I. Welcome word to Bureau members Michèle Sabban, AER President Michèle hälsade välkommen. Tackade regionerna som kommit trots att inbjudan gick ut

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

AER Sverige. 1. Mötets öppnande

AER Sverige. 1. Mötets öppnande AER byråmöte Belfort 2009-11-25 1. Mötets öppnande Michele Sabban, hälsar välkommen och berättar att AER kommer att skriva en överenskommelse med Quebec Canada. Alfred Pilon Quebec, berättar om regionen

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

15 april 2011. Sveriges kommuner och landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

15 april 2011. Sveriges kommuner och landsting, Hornsgatan 20, Stockholm 15 april 2011 Sveriges kommuner och landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Mötesanteckningar Thomas Hartman hälsade välkommen och presenterade dagens program. Han uppmanar alla att passa på att ställa frågor

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juni 2005 (10.6) (OR. en) 9803/05 SAN 99 INFORMERANDE NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 9181/05 SAN 67 Ärende: Utkast till rådets

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Närvarande svenska regioner. Jönköping, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland

Närvarande svenska regioner. Jönköping, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland Byråmöte AER 15 juni, 2010 Bryssel. Närvarande svenska regioner. Jönköping, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland I Mötets öppnande Byråmötet öppnas av Michelle Sabban. Delar av byråns presidium

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 maj 2011 (25.5) (OR. en) 10384/11 SAN 99 NOT från: till: Ärende: Rådets sekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING,

Läs mer

Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte - Seminarium/workshops. Izmir, Turkiet Lennart Moberg

Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte - Seminarium/workshops. Izmir, Turkiet Lennart Moberg Rapport från AER Kommitté 2 - Plenarmöte - Seminarium/workshops Izmir, Turkiet - 2016-11-08 --10. Lennart Moberg 2 (8) Innehållsförteckning Vad är AER?... 3 AER:s arbetsutskott kommittéer.... 3 AER Kommitté

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer