Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn"
  • Max Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1

2

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS VICTOR KILÉN SID 1/3 FÖRVALTNINGSCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen, och istället ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en övergripande planering/handlingsplan för hur socialförvaltningen kan arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte en motion om att Vallentuna kommun ska - utveckla och samordna utbildningsinsatserna vad gäller ensamkommande flyktingbarn för att ge dem fler utbildningstimmar, - ta ett specifikt ansvar för ensamkommande flyktingbarn vad gäller att ta fram jobb, praktik och ferieplatser till dessa samt - initiera en samordning vad gäller ungdomarnas boendekedja Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen det övergripande ansvaret för en sammanhållen vård av ensamkommande flyktingbarn. I ansvaret ingår att säkerställa att de placerade barnen får god vård samt gynnsamma uppväxtförhållanden. Centrala mål är att verka för en god integration och att barnen som vuxna ska bli självständiga samt självförsörjande. Socialnämnden har inte tagit ställning till att-satserna utan istället föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till ansvariga nämnder att göra en kommunövergripande planering. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Bakgrund Motionen återremitterades av kommunstyrelsen och skickades därefter på remiss till socialnämnden. Socialnämndens svar inkom till kommunledningskontoret 12 juni. Socialnämnden har inte tagit ställning till att-satserna utan istället föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till ansvariga nämnder att göra en kommunövergripande planering. Detta då man menar att en sådan planering omfattar flera nämnder. Kommunledningskontorets bedömning Enligt yttrandet har socialnämnden ett samverkansansvar utifrån socialtjänstlagen för att åstadkomma samordnade insatser som svarar mot den unges behov. Att samordning krävs för att åstadkomma en sådan plan bör därför inte vara ett hinder. Då socialnämnden har det övergripande ansvaret för en sammanhållen vård av ensamkommande flyktingbarn bör socialnämnden, i egenskap av facknämnd, ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för de behov som nämnden identifierat inom sitt verksamhetsområde. Kommunledningskontoret föreslår därför att fullmäktige avslår motionen, och istället ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en övergripande planering/handlingsplan för hur socialförvaltningen kan arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Handlingar 1. Motion (S): Samordna utbildningsinsatser, jobb, praktik, ferieplatser och boendekedja för ensamkommande flyktingbarn 2. Beslut från socialnämnden, yttrande, motion om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn 3. Svar på motion (S) om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 Ska expedieras till: Akten Socialnämnd

6

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Yttrande motion (S) samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut Socialnämnden godtar förslaget till svar på remiss angående ensamkommande flyktingbarn. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen (KS ) har givit socialnämnden möjlighet att yttra sig beträffande en motion (S) angående frågor som rör kommunens arbete med ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen, myndighetsavdelningen, lämnar ett förslag till svar på motionen. Handlingar 1. Remiss, motion om samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn 2. Yttrande motion (S) samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn 3. Yttrande motion (S) samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn Gunilla Åhlander Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

8 DIARIENUMMER SN SID 1/3 TONY HULTHÉN UTREDARE Yttrande motion (S) samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn Socialtjänstens övergripande ansvar för placerade barn Socialnämnden har enligt socialtjänstelagen (SoL) det övergripande ansvaret för en sammanhållen vård för alla placerade barn, däribland de ensamkommande flyktingbarnen. Socialnämnden har ansvar att säkerställa att de placerade barnen får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, inklusive tillgång till hälso- och sjukvård. Ett centralt mål för de ensamkommande flyktingbarnen är att verka för en god integration och att de ska rustas för ett vuxenliv och bli självständiga och självförsörjande. När en placering upphör har socialnämnden ett fortsatt ansvar att tillgodose de särskilda behov av stöd och hjälp som ett barn kan ha. Det är också socialnämndens ansvar att, i de fall det är möjligt, verka för en familjeåterförening. Undervisning och skola För anordnande av skolundervisning ansvarar Barn-o Ungdomsnämnden. Socialnämnden har enligt 6 kap 7 SoL ett uttalat ansvar för att tillse att placerade barn och unga får undervisning/utbildning utifrån sina behov. I regelbunden uppföljning av placerade barn är skolgången ett av de områden som uppmärksammas. Forskning har visat att en fungerande skolgång är en starkt skyddande faktor. Socialnämnden har skyldighet att uppmärksamma till skolan om de ser behov av eventuell åtgärdsplan. Enligt 7 kap. 1 föräldrabalken (FB) har vårdnadshavare försörjningsansvar så länge den unge väljer att gå i gymnasieskola eller motsvarande upp tills den unge fyller 21 år. Socialnämnden uppmanas av Socialstyrelsen att ta samma ansvar för de placerade barnen. Att ordna med praktikplatser för de elever som är i behov av det, faller inom ramen för skolans ansvar. I socialtjänstens uppföljningskontakter med skolan (Vallentuna gymnasium, språkintroduktionsprogrammet) har det framkommit att detta är svårt att få till. SOCIALFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN:

9 SID 2/3 Samordning och samverkan Socialnämnden har enligt SoL ett samverkansansvar för att åstadkomma samordnade insatser som svarar mot den unges behov. Det innebär samverkan med flera olika myndigheter, verksamheter, vårdgivare, frivilligorganisationer och privatpersoner i den unges nätverk på flera olika plan utifrån barnets/den unges behov. Samverkan inom kommunen berör socialtjänstens barn- och familjeenhet, vuxenenhet och avdelningen för verksamhetsstöd och kvalitet, grund- och gymnasieskolan, överförmyndarnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. Samverkan med verksamheter utanför kommunen berör i första hand uppdragstagarna, men även landstingets verksamheter som BUP, vuxenpsykiatrin och Valsta vårdcentral (där hälsosamtal och läkarundersökningar som erbjuds alla asylsökande görs), arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Koordination Norrort. Samverkansansvaret sträcker sig även utanför kommunen, för de barn som placerade i en annan kommun. I de fall ett placerat barn ska ut- eller avvisas från Sverige hanteras det både av Migrationsverket och av socialtjänsten. Migrationsverket har ansvar för planering och verkställighet av beslutet och socialtjänsten har ansvar för barnets tillsyn och omsorg till dess beslutet kan verkställas. För att ett barn ska kunna ut- eller avvisas ska det finnas en planering för omhändertagande i hemlandet, något som kan ta tid och i vissa särskilda fall visa sig svårt. Boendekedja Socialtjänsten ordnar idag de ensamkommandes behov av boende genom i första hand placering på ett hem för vård och boende eller ett familjehem. Idag tillgodoses de ungas behov av en efterföljande boendekedja genom privata vårdgivare som har träningslägenheter på olika ställen runt om i Storstockholm. Det kan innebära ett skolbyte och uppbrott för de som vill vidareutvecklas och bli mer självständiga genom att få stöd att lära sig att sköta ett eget boende. Möjligheterna för de personer som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn (i praktiken ungdomar) att själva ordna med ett boende är i praktiken väldigt begränsade. Det är svårt att få ett hyreskontrakt i första eller andra hand. Socialförvaltningen i Vallentuna har ytterst begränsade möjligheter att bistå med ett socialt kontrakt till denna målgrupp. Det finns ytterst få enrumslägenheter, vilket är vad som behövs, och konkurrensen med andra behövande är stor. Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn beskrivs ovan. I motionen föreslås att kommunen gör en övergripande planering/handlingsplan inom områdena utbildning/arbetsmarknad samt möjlighet till eget boende, för att tillgodose de särskilda behov som ensamkommande flyktingbarn har inom dessa områden. SOCIALFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN:

10 SID 3/3 En sådan planering omfattar flera nämnder och måste ske på kommunövergripande nivå. Socialnämnden föreslår därför Kommunstyrelsen att uppdra till ansvariga nämnder att göra en sådan planering. Monika Fernlund Avdelningschef Gunilla Åhlander Socialchef SOCIALFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN:

11 VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNI NGSKONTORET EMELIE HALLIN UTREDARE EMELIE, SE REMISS 20L4-0L-07 DNR KS 20L3,2A3 srd 1/1 SOCIALNAf{NDEN Remiss Motion (S) om samordning av insatser för ensamkomma nde flyktingbarn Svar på remissen önskas senast: zol.4-o9-26 Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin Remissvaret sänds i pappersformat till kommunledningskontoret samt elektroniskt till Förlåingd remisstid begåirs snarast hos handläggaren. Bilagor: Motion, zotg-o6-t7 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2o7g-lr2-o2 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUNG)VALLENTUNA, SE SE lml TE Vallentuna kommun

12 Vallentuna KF 17 juni 2013 För Socialdemokratema i Vallentuna Idag har de ensamkommande flyktingbarnen som bor i kommunen och som gär i Vallentunas skolor, bland annat Vallentuna gymnasium, väldigt fä lektionstimma. Det kan röra sig om en till tre lekfioner per dag och vissa dagar inga alls. En del av dessa elever har inte heller tillgång till hemspråksundervisning. Lärama gör idag ett så bra jobb som möjligí med de váldigt fll resurser som finns. Alla vet att skolan är den största framgångsfirktom für en ungdom. Dessa unga som inte ha kostat Sverige en krona innan de kommer hit behöver va ierande stort stöd i sin undervisning. Att beröva dessa unga den viktiga undervisning och välfungerande skolgång de behöver åir oftirlåtligt av det vr xna samhället och står i motsats till barnkonventionens intentioner. Dessa unga som ibland redan åir drabbade och mêirlfa av krig, fttrfôljelse och utsatthet. Det kan även orsaka samhället större skada i framtiden genom uønfìirskap, brist på välbehövlig arbetskraft och kompetens. Vallentunakommun bör snarast agerai linje med SKL:s imiktningsmål som beslutades om den 5 juni Kommunen bör inleda ett sama bete med närliggande kommuner ñr att exempelvis slå ihop klasser med samma språkbehov, ha gemensarnma lektioner eller skapa and a verktyg ftir att motverka att dessa ungdomar lider kunskapsbrist. Den skolpeng som dessa ungdomar genererar till gymnasiet bör oavkortat gå till de ensamkommande barnen och inte fördelas över hela gymnasiet. Dessa unga har stillan ett kontaktnät med ftiråildra eller syskon och har därmed många gånger svårare att hitta jobb och praktik fti att tjäna egna pengar, Ë in en fot på arbetsmarknaden och skapa nya viktiga vu gnrelationer. Då kommunen har det yttersta ansvaret fìir dessa barn ser Socialdemok atemarèåma att alla politiska partier enas om att en specifik satsning görs sna ast für dessa ungáomar i syfte att ta tam ouu, praktik och ferièplatser hos r.ãbru arbetsgivare inom näringsliv och kommun. Vi Socialdemokrater fdrespråkar även ett samarbete mellan berörda kommuner vad gäller boendekedjan. På så sätt kan vi medverka till att ungdoma stanna i vår kommun och slþer göra uppbrott från den boendeplats de har lärt känna. Socialdemokratema ftireslår därfõr: An Att An kommunen snarast utvecklar och samordnar utbildningsinsatserna vad gäller ensamkommande flyktingbam flir att ge dem fler utbildningstimmar. kommunen snarastta ett specifikt ansvar für ensamkommande flyktingbarn vad gäller att ta fram jobb, praktik och ferieplatser till dessa. kommruren initierar en samordning vad gåiller dessa ungdomars boendekedja. Vallentuna den 17 juni 2013 JantaTilles Ing-MarieElfström lu*/w

13 VALLENTUNA KOMMUN Protokol I sutd rag sid 1(1) Organ: Datum: Plats: Kommunstyrelsen 2Ot3-t2-02 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna s 2oo Svar på motion (S) samordning av insatser för ensamkommande flyktingbarn (KS ) BESLI.IT Kommunstyrelsen återremitterar åirendet för att ge socialnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet. ANTECKNING Ing-Marie Elfström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. ÄnBN nr r KoRTHET Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström väckte zo:19.,o6-:17 en motion om att Vallentuna kommun ska - utveckla och samordna utbildningsinsatserna vad gäller ensamkommande flylitingbarn för att ge dem fler utbildningstimmar, - ta ett specifikt ansvar för ensamkommande flyktingbarn vad gäller att ta fram jobb, praltik och ferieplatser till dessa samt - initiera en samordning vad gäller ungdomarnas boendekedja Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen det övergripande ansvaret för en sammanhållen vård av ensamkommande flyltingbarn. I ansvaret ingår att sfüerställa att de placerade barnen får god vård samt gynnsamma uppväxtförhållanden. Centrala mål är att verka för en god integration och att barnen som vtuma ska bli självständiga samt självförsödande. YRKANDEN Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att beredas i socialnämnden. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Gunnel Orselius-Dahls yrkande. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer Gunnel Orselius-Dahls återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. UTDRAGSBESTYRKAN DE ffi TE Vallentuna kommun

14 Vallentuna KF 17 juni 2013 För Socialdemokraterna i Vallentuna Idag har de ensamkommande flyktingbarnen som bor i kommunen och som gar i Vallentunas skolor, bland annat Vallentuna gymnasium, väldigt fä lektionstimmar. Det kan röra sig om en till tre lektioner per dag och vissa dagar inga alls. En del av dessa elever har inte heller tillgang till hemspråksundervisning.lärama gör idag ett så bra jobb som möjlig med de váldigt ñ resurser som finns. Alla vet att skolan åir den största framgångsfäktorn ftir en ungdom. Dessa unga som inte har kostat Sverige en krona innan de kommer hit behöver varierande stort stöd i sin undervisning. Att beröva dessa unga den viktiga undervisning och välfungerande skolgång de behöver åir ofìirlåtligt av det vuxna samhället och står i motsats till barnkonventionens intentioner. Dessa unga som ibland redan Èir drabbade och mêirkta av krig, fìirftiljelse och utsatthet. Det kan även orsaka samhället större skada i framtiden genom utanftirskap, brist på välbehövlig arbetskraft och kompetens. Vallentuna kommun bör snarast agera i linje med SKL:s inriktningsmål som beslut des om den 5 juni Kommunen bör inleda ett samarbete med nåirliggande kommuner fdr att exempelvis slå ihop klasser med samma sprakbehov, ha gemensamma lektioner eller skapa andra verktyg fiir att motverka att dessa ungdomar lider kunskapsbrist. Den skolpeng som dessa ungdomar genererar till gymnasiet bör oavkortat gå till de ensamkommande bamen och inte ftirdelas över hela gymnasiet. Dessa unga har sällan ett kontaküråit med fìiråildra eller syskon och har därmed många gånger svårare att hitta jobb och praktik ftir att tjåina egna pengar, fä in en fot på arbetsmarknaden och skapa nya viktiga. Då kommunen har det yttersta ansvaret fìir dessa barn ser att alla politiska partier enas om att en specifik satsning görs snarast fiir dessa ungdomar i syfte attâftam jobb, praktik och ferieplatser hos seriösa arbetsgivare inom nêiringsliv och kommun. Vi Socialdemokrater fìirespråkar åiven ett samarbete mellan berörda kommuner vad gäller boendekedjan. På så sätt kan vi medverka till att ungdomar starunar i vår kommun och slipper göra uppbrott från den boendeplats de har lärt kåinna. Socialdemokratema fìireslår därfìir: An Att An kommunen snarast utvecklar och samordnar utbildningsinsatserna vad gäller ensamkommande flyktingbarn ftir att ge dem fler utbildningstimmar. kommunen snarast tar ett specifikf ansvar fìir ensamkommande flyktingbarn vad gäller atttafran jobb, praktik och ferieplatser till dessa. kommunen initierar en samordning vad gdller dessa ungdomars boendekedja. Vallentuna denlt juni 2013 Jaana Tilles Ing-Marie Elfström /uuilw

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Beslut i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden: 2010-05-17 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-16 Socialnämnden Tid 2011-11-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om kraftsamling - muntlig information

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Kallelse/underrättelse 2014-10-29

Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Sammanträde med: Socialnämnden Datum: 2014-11-13 Tid: 13:00 Plats: Socialförvaltningen, Lenhavda Ärende 1. Upprop _, Bilaga 2. V al av justerare 3. Godkännande av dagordning

Läs mer