Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet"

Transkript

1 NYHETSBREV, Nummer 1, april 2013 Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet Forum sjösätter nu två nya färdplaner Citylogistik samt Uppkopplade och Samverkande Transporter. Målet är effektivare godsflöden i städerna samt nya informationssystem som underlättar och gör trafiken säkrare. Citylogistik är dock ett begrepp som processledaren Maria Lindholm vill nyansera. Hon betonar att det handlar om godstransporter i tätbebyggda områden. Inte bara om leveranser till butiker i citykärnor, vilket annars kan vara lätt att tro. Färdplanen omfattar godstransporter till, från, genom eller i en tätort, t ex transporter som går till eller från ett industriområde i anslutning till en tätort, säger Maria Lindholm, projektledare inom Closer, som är en del av Lindholmens Science Park i Göteborg. Effektivare transporter är en ledstjärna. Med det menas innovativa lösningar, som förbättrar, rationaliserar eller på annat sätt underlättar godstransporter i anslutning till städerna. En lösning kan vara att godsrutter optimeras, att fler transporter körs tidigt på morgonen, senare på kvällen eller att gods samlastas på gemensamma fordon. En utgångspunkt är att godstrafik är en ofrånkomlig del av stadslivet, men också ett område som kan förbättras. Förutom ökad effektivitet måste vi hitta lösningar som gör transporterna mindre miljöbelastande, bl a genom ny fordonsteknik, säger Maria Lindholm. Maria Lindholm, Closer. Bred uppslutning En möjlighet är att lägga över fler transporter på el eller miljöfordon. Ett annat alternativ är att se bortom vägtrafiken och fundera på om mer gods kan hanteras via spårbunden trafik eller t o m på vattenvägar också i tätorter. Via färdplanearbetet kan vi samla olika aktörer och vända på stenarna för att se vilka möjligheter som erbjuds, säger Maria Lindholm. Ett annat mål är att sprida information om gods i stad inte minst till universitet och högskolor. Förutom Closer är VTI, Linköpings Universitet, SKL, Chalmers, Trafikverket, Volvo och flera kommuner knutna till arbetet. Själva färdplanen presenteras i höst. Vi hoppas även medverka till att pågående demoprojekt kan växlas upp. I Göteborg pågår det försök med en samlastningsterminal för 1

2 paketleveranser, som hanteras via eltåg. I Ystad upphandlar kommunen godsleveranser med målet att minska transporterna till sina enheter. Smidigare och säkrare vägtrafik Stefan Myhrberg från Ericsson processleder färdplanen Uppkopplade och Samverkande Transporter, där även specialister från bl a Volvo, Scania, TeliaSonera och Trafikverket ingår. Men vad är då uppkopplade och samverkande transporter? Kortfattat kan det beskrivas som konsten att utveckla och koppla samman informationssystem och tjänster, som gör att både fordonen och trafiken rullar säkrare och smidigare. Stefan Myhrberg ger ett exempel. Fr o m 2015 ska nya bilar inom EU vara utrustade med en teknik som kallas ecall. Om bilen är inblandad i en krock ringer ecall själv upp räddningstjänsten och ger en GPS-position för olyckan. ecall är dock ett fristående Stefan Myhrberg, Ericsson. system som inte kan användas för andra tjänster. Ett annat exempel är den avancerade teknik som finns i moderna bilar. Den vet när bilen ska servas, kan innehålla GPS-teknik, inbyggd mobiltelefoni, men också informations och underhållningstjänster via internet, t ex musiktjänsten Spotify. Färdplanearbetet ska visa hur teknik, investeringar och infrastruktur med koppling till fordon och trafik kan samordnas och utnyttjas effektivare, förklarar Stefan Myhrberg. Satsning på samverkan Vid sidan om uppkoppling är samverkan ett nyckelord i färdplanen. Här ligger fokus på tillsyn, säkerhet och bättre trafikinformation, som för tankarna till flyget. Inom flygtrafiken följs varje plan minutiöst. I vägtrafiken däremot kör varje fordon omkring mer eller mindre planlöst, eller i sin egen värld som Stefan Myhrberg kallar det. Genom att koppla samman alla fordon via nya informationstjänster med gemensam trafikledning kan säkerheten öka, säger han. Föraren får automatiskt tips om den snabbaste vägen och hjälp med att undvika köer och olyckor. Via gemensamma system ska fordon på sikt kommunicera direkt med varandra lokalt för att undvika olyckor. Det kan låta som science fiction, men när visionen om uppkopplade och samverkande transporter är förverkligad har fordon och förare ständig tillgång till uppdaterad information om trafikläget där de befinner sig. Lägg därtill den senaste tekniken där bilar utrustas med automatbromsar, radar och kameror och själva kan undvika olyckor baserat på den information de får. Forum i Almedalen 2013 Forum kommer i år att vara med under Almedalsveckan i Visby den 1 7 juli. Det är ordförande Urban Karlström som medverkar vid IVA-seminariet Ett energieffektivt samhälle. Det hålls den 1 juli :15 med efterföljande mingel i Företagarnas lokaler, Mellangatan 9. Urban Karlström presenterar då även Forums verksamhet, främst det pågående arbetet med de tolv färdplanerna. 2

3 Bättre innovationsklimat och nya samarbetsformer Han hoppas att Forum stärker innovationsklimatet och utvecklar samarbetsformerna i transportsektorn. Samtidigt vill han se mer av risktagande kring innovation och utveckling i denna sektor. Möt Håkan Jansson, ämnesråd i Regeringskansliet. Välfärd förutsätter transporter betonar Håkan Jansson, men pekar samtidigt på att transportsystemet måste vara långsiktigt hållbart. Han ser miljön särskilt klimatutmaningen som en ödesfråga, som transportsektorn på allvar måste ta sig an. Detta i ett läge när efterfrågan på transporter väntas öka kraftigt. Därför behövs det mer och snabbare förändring och förnyelse, inte minst för att bryta beroendet av fossila bränslen. En sådan omställning har redan gjorts inom kraftvärmeproduktionen, där användningen av fossila bränslen i stort eliminerats, säger Håkan Jansson, ämnesråd i Regeringskansliet. Det bör vara möjligt med motsvarande förändring i transportsektorn, dvs om offentliga och privata aktörer kan enas om inriktning och samlas kring de konkreta åtgärder som behöver genomföras, fortsätter han. Håkan Jansson har lång erfarenhet av strategiska transportfrågor. Han har arbetat med programmering och finansiering av FoI på Transport respektive Kommunikationsforskningsberedningen samt ansvarat för diverse propositioner, bl a Moderna Transporter (2006) samt Konkurrens på spåret (2009). Arbeta på flera plan samtidigt! Han har följt Forum sedan 2011 och pekar på fördelarna med att samla olika aktörer företag, myndigheter, regioner, organisationer och akademi kring en gemensam strategi, färdplaner och utvecklingsprojekt. För att åstadkomma förändringar är det nödvändigt att arbeta på flera plan - långsiktigt med strategin och konkret med verktygslådan i form av projekt, säger han. Forum kan få till stånd den kraftsamling som behövs för innovation och förnyelse i transportsektorn. Håkan Jansson poängterar att Sverige är ett litet land och att förmågan att samarbeta och lära av varandra då blir extra betydelsefull. Och han betonar att det behövs ett inter- nationellt samarbete och systematisk inhämtning av kunskap från andra länder. Det är positivt att Forum nu samarbetar med Tillväxtanalys kring omvärldsstudier. Lika viktigt är det att Forum medverkar till att utveckla samarbetsformerna mellan olika aktörer och banar väg för innovativa projekt. Våga pröva nya lösningar Håkan Jansson arbetar med transportfrågor i Regeringskansliet. Ett samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt innebär riskspridning och kraftsamling. Det är angeläget att den gemensamma styrkan utnyttjas till att tillsammans ta sig an större utmaningar. Det vore olyckligt om utvecklingsprojekten får karaktären av minsta gemensamma nämnare, säger han. Min förhoppning är att Forum kan bidra till att förbättra innovationsklimatet i transportsektorn. Det måste vara positivt att prova nya lösningar, även om risken för misslyckande kan vara större. Apropå innovation lyfter Håkan Jansson fram det uppdrag regeringen gett till fyra statliga transportmyndigheter ett uppdrag där de ska se över sin forsknings och innovationsverksamhet och samarbeta mer i hela innovationskedjan. Statens roll är primärt att skapa förutsättningar för, men även att driva på mot innovation och förnyelse, sammanfattar han. De statliga myndigheterna har en nyckelroll i denna process och de samarbetar redan med Forum. 3

4 Med sikte på framtiden bussystem Tystare, smidigare, miljövänligare och med mycket högre kapacitet det är några kännetecken på de framtida bussystem Forum arbetar med. Färdplanen kopplar ihop bussmarknadens aktörer på ett nyskapande sätt. Större kapacitet i kollektivtrafiken är ett betydelsefullt mål för att klara framtida transportbehov. Lika viktigt är det att utveckla lösningar som gör resandet smidigare för passagerarna och mindre miljöbelastande. Alla dessa aspekter fångas upp i färdplanen Bussystem, som Forum driver sedan i höstas. I arbetet medverkar olika aktörer, som för första gången samverkar i ett större innovationsprojekt. Det är positivt att utvecklingen av nya busssystem uppmärksammas via Forum. Historiskt sett har det inte funnits så många gemensamma innovationssatsningar, men nu har vi kunnat samla företag, organisationer, akademi, regioner och infrastrukturgivare i ett brett upplagt projekt, konstaterar Ann-Sofi Karlsson. Hon är processledare för färdplanen och arbetar till vardags med utveckling av fordonssystem inom Volvo. De aktörer Ann-Sofi Karlsson syftar på är bl a Scania, Volvo, Trafikverket, Keolis, Arrvia, Västtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens riksförbund, Region Skåne, Västa Götalandsregionen samt Chalmers och KTH. Att göra busstrafiken attraktivare är en självklar ambition, inte minst genom att förbättra kvaliteten och komforten. En attraktivare busstrafik ligger även i linje med den fördubbling Ann-Sofi Karlsson, Volvo. av kollektivtrafiken, som är ett strategiskt branschmål. Fokus på BRT Mycket av arbetet inriktas på BRT som står för Bus Rapid Transit. Det är högeffektiva, busssystem, som kör i separata körfält och gör det mer lockande att resa med kollektiva färdmedel i städerna. BRT har raka tydliga linjesträckningar, stationer istället för hållplatser, bussar med genomtänkt design och tydlig profilering med hög kapacitet, väl utbyggd realtidsinformation till resenärerna samt tät och snabb trafikering. Idag är BRT mest utbyggt i Latinamerika, bl a i Colombia, Mexiko och Brasilien. Vårt arbete bröts ganska snabbt ned i tre så kallade domäner som innovationsarbetet inriktats på, berättar Ann-Sofi Karlsson. Därmed fångar vi den helhet som är så viktig för att BRT står för Bus Rapid Transport. Det är högeffektiva bussystem som gör det mer lockande att resa kollektivt. 4

5 större förändringar ska kunna genomföras, t ex vad gäller infrastruktur och stadsplanering, som historiskt drivits med stort fokus på bilismens behov. Färdplanens tre domäner är Stadsplanering/ Infrastruktur/Trafikledning och Fordonssystem samt Kund/Trafikant. I varje del har forskningsbehov identifierats. Dessutom har specifika utvecklingsområden pekats ut, exempelvis gällande uppbyggnaden av en BRT-infrastruktur. Inom Fordonssystem har vi tittat på hur bussarna kan göras tystare, energieffektivare och anpassas till eldrift. Inom Kund/Trafikant kan det handla om att underlätta på och avstigningar, byte till andra bussar, biljettavisering och mycket annat. Driva demonstrationsprojekt Färdplanen presenteras i april och lägger kursen för kommande år. Den fångar även upp test- och demonstrationsprojekt. Nu har vi ett antal aktörer som hittat varandra. Via färdplanen blir det enklare att satsa enligt en gemensam agenda och gå vidare i olika demonstrationsprojekt. Ann-Sofi Karlsson betonar att flera projekt redan pågår, bl a i Karlstad, Stockholm, Borås och Malmö, där busslinjer med hög kapacitet testas inom ramen för regionala projekt. I Göteborg startas det så kallade Hyper-bus projektet 2013, där en första plug-in hybrid buss som kan köra långa sträckor på enbart eldrift ska demonstreras. På lite lägre sikt kan sannolikt också en plug-in hybrid buss med hög kapacitet utvecklas och demonstreras. I det arbete som nu görs medverkar även X2AB företaget som erbjuder regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva utvecklingsprojekt inom kollektivtrafik. X2AB har erbjudit sig att stödja och samordna flera av de regionala demonstrationsprojekten inom BRT som pågår. Dessutom kommer det att drivas testprojekt i andra konstellationer, avslutar Ann-Sofi Karlsson. Plug-in Hybrid är bussar som kan köra långa sträckor på enbart eldrift. 5

6 Hållbara transportlösningar en utblick Tillväxtanalys har studerat vad som görs internationellt för att utveckla hållbara transportlösningar. Tre områden har stått i fokus Elektrifiering av fordonsflottan, Snabba och attraktiva tågtransporter samt Alternativa bränslen. Tillväxtanalys är en statlig myndighet som samverkar med Forum. Studierna har gjorts i Kina, Japan, Indien, USA och Sydkorea. Fler privata aktörer Resultaten visar att staten varit viktig och skapat förutsättningar för ny teknik och innovation i transportsektorn både vad gäller finansiellt kapital och utbildad arbetskraft. Samtidigt har nya regeringar skapat nya förutsättningar och valt andra vägar, vilket försvårat långsiktig planering och implementering av transport- lösningar. Nu sker en förskjutning och den statliga dominansen minskar till förmån för privata aktörer. Det beror bl a på att det ofta saknas offentliga medel för nödvändiga investeringar, men också på att ambitionen höjts vad gäller effektivitet, flexibilitet och innovationskraft. Rapporterna från Tillväxtanalys kan hämtas på Forums hemsida. Vi är medlemmar i Forum Forum för innovation inom transportsektorn arbetar sektorövergripande för att utveckla långsiktigt hållbara lösningar och säkra konkurrenskraften i det svenska transportsystemet. I nätverket ingår företag, myndigheter universitet och högskolor samt regioner och industriforskningsinstitut. Redaktion Nyhetsbrev nummer 1, april Citera oss gärna men ange källan. Ansvarig utgivare: Urban Karlström Telefon: Redaktör: Fredrik Lilieblad Telefon: Kontaktpersoner: John Hultén, Trafikverket Telefon: Filip Kjellgren, Vinnova Telefon:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Rätt funktion på rätt plats

Rätt funktion på rätt plats SAMMANFATTANDE RAPPORT Rätt funktion på rätt plats Remissversion 2014-10-06 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Sammanfattande

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens 2010-11-24, Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ på 2 minuter SJ på 2 minuter SJ är ett kundnära, modernt och lönsamt reseföretag som står för 55 procent av den totala tågtrafiken i Sverige. Varje dag reser

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer