DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid"

Transkript

1 DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid 4 MAJ 2011 Dokumentation

2 2

3 Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor för alla. Ett socialt välfärdsprogram kräver planering, nytänkande, erfarenhet, kunskap, samverkan och delaktighet från regionala och lokala aktörer inom offentliga, privata, kooperativa, frivilliga sektorerna, från politiker, tjänstemän och brukare/anhöriga. Det nya sociala välfärdsprogrammet som nu tas fram ska bidra till att: synliggöra de sociala frågorna i det regionala perspektivet förbättra livskvaliteten i Örebroregionen tydliggöra regionförbundets uppdrag Processen att ta fram programmet pågår under 2011 så att det kan träda i kraft Programmet tas fram med hjälp av en dialoggrupp som träffas vid tre tillfällen på temana Nuläge, Framtid och Handling. Inbjudna till gruppen är en mångfald av aktörer inom det sociala välfärdsområdet i Örebroregionen. Det finns också en programgrupp som främst har syftet att vara en breddad ledningsgrupp för arbetet. Processen ägs av Regionförbundet och leds med processtöd av Kaufmann Ledarskap. Sammanfattning av dagen Detta är dokumentationen av det andra dialogmötet den 4 maj som hade temat Framtid. Ca 50 personer deltog varav ca 15 personer var nya. Dokumentationen innehåller resultatet från dagen och sammanfattar det vi gjorde. Inledning av dagen och presentationer Kerstin Färm, projektledare, hälsade alla varmt välkomna och berättade kort om arbetet hittills. Anna- Eva Lohe och Marie Kaufmann, dagens processledare, presenterade sig och tydliggjorde syftet och agendan med dagen. Därefter gavs utrymme för presentationer av deltagarna. Handuppräckning och presentation med hjälp av mingel: Vem är jag? Vad fick dig att säga ja till att komma hit? Förväntningar på dagen? Nulägesanalysen Med avsikten att göra det första steget i arbetet komplett med nulägesanalysen, presenterade Kerstin Färm den sammanfattade den bilden som analysgruppen hittills jobbat fram utifrån tidigare möten. Gruppen kände igen sig och inbjöds att kontakta Kerstin under dagen om de har frågor eller föreslå kompletteringar. EU 2020 Framtidens och välfärd och sociala innovationer Föreläsning av Gordon Hahn, internationell strateg på Regionförbundet. Gordon berättade om utvecklingen i Europa på det sociala välfärdsområdet och om sociala innovationer i Europa och Sverige. Visionen för den sociala välfärden 2025 i Örebroregionen Tommy Henningsson, förvaltningschef i Örebro kommun och deltagare i programgruppen, presenterade programgruppens initiala tankar om visionen för det sociala välfärdsprogrammet. 3

4 Några hållpunkter: Medborgaren i fokus och en resurs förebyggande perspektiv Brukarperspektiv och brukarmedverkan Samverkan, samarbete och samordning ur ett regionalt perspektiv Ledarskap och medarbetarkompetens Utveckling och kvalitet Förankring och implementering till alla delar av verksamheten Visionen är en politisk fråga men vi måste forma den tillsammans. Vi behöver möta medborgarnas behov genom att aktivt arbeta med och utveckla de sociala välfärdsfrågorna ur ett regionalt perspektiv. Visionen måste omfatta alla generationer Som avslutning lät vi oss inspireras av My generation Sammanfattning av open space om framtiden Temat för resten av dagen, som genomfördes som ett open space, var: Den Sociala välfärden i Örebroregionen mot 2025; - Vad vill vi? - Vad kan vi? - Hur högt ska vi sikta? Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe inledde och öppnade open spacet. Deltagarna skapade agendan genom att förslå de frågor som de ville fördjupa sig i under dagen. Ramen för resten av dagen utgick ifrån följande förhållningssätt De som kommer är alltid de rätta Det börjar när det börjar Det slutar när det slutar Det som händer är det som kan hända Avslutningsvis gäller lagen om de två fötterna, eller lagen om mobilitet. Som deltagare i ett Open Space är det fritt att röra på sig mellan de olika pågående samtalen utifrån eget intresse och engagemang. Detta bidrar till att hålla energin hög och betonar det egna ansvarstagandet för att vara närvarande. Totalt formulerades 19 teman/dialoger fördelade på tre arbetspass. I slutet av dagen ombads alla deltagare att individuellt prioritera de fyra teman som de ser som viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Nedan är sammanställningen av prioriteringen och anteckningarna från respektive gruppsamtal. Prioritering Detta är resultatet av den prioritering som deltagarna gjorde. Det här är viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Sätt kryss för de 4 ämnen du vill prioritera Tema Hur kan vi främja samverkan mellan medborgare och myndigheter/offentliga organisationer i Region Örebro? Vad krävs för att vi ska uppnå mer samverkans-former mellan det offentliga och det civila samhället (och som gynnar brukare/ medborgare)? Regional samverkansstruktur där ideella sektorn medverkar Kompetens - hur få och behålla kompetens? Utveckla kompetens för nya behov och nya brukargrupper? Kompetensbrist hur ser den ut idag? Vad behöver förstärkas idag och inför framtida behov? Äldreomsorg den demografiska utmaningen kontra behov av arbetskraft. Hur gör vi så att fler söker sig till vårdutbildningar? Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att 16 Antal prio

5 organisationsgränserna inte styr och begränsar. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i 11 samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckats i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Behov av omvärldsbevakning, spaning, analys. Hur? Var? Vem? 7 Hur kan vi minska barnfattigdomen i vår region? I Lindesberg har vi ca 600 hushåll i 6 försörjningsstöd. Ungefär 550 barn är berörda. Dessa lever ofta men inte alltid med en ensamstående förälder och/eller är nysvenskar. Försörjningsstöd för livet? Framtidens arbetsmarknad. 5 Örebroregionen ska präglas aven inkluderande arbetsmarknad Dvs. arbetsgivare 5 ser inte funktionsnedsättning/ohälsa som ett hinder för anställning. Vad krävs för att nå dit? Hur ska vi stoppa utanförskapet? 5 Arbete (och meningsfull sysselsättning) åt alla. Hur? 5 Hur kan vi samverka för att bibehålla och öka kompetens inom smala frågor/områden 5 med minskande resurser? Hur liten kan organisationen vara för att kunna klara uppdraget? 2025 präglas den sociala välfärden i Örebro av mångfald. Hur kan den offentliga 4 sektorn/utförare öppna upp för den sociala ekonomin utan att det upplevs som eller innebär ett hot? Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn? 4 Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi 4 personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Hur ska vi samverka för att öka möjligheten för den som drabbas av psykisk störning 3 att återhämta sig och delta i samhället? Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla! En hälsosam 3 inventering Ta reda på det lokala behovet? Hur har det tillgodosetts? Finns lokal outnyttjad 2 kunskap? Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) 1 verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Mer jobb åt oss med funktionsnedsättning 1 Dokumentation Detta är gruppernas egna minnesanteckningar. Hur ska vi öka samverkan för att möjligheten för den som drabbas av psykisk störning att återhämta sig & delta i samhället Frågeställare: Birgitta Johansson Deltagare: Susanne Rydén, Regionförbundet, Jane Berggren, Maria Yilmaz, Inga Blomstrand, Carina Dahl Stort ohälsoproblem inklusive neuropsyk, berör många alla åldrar + familj och grupp. Olika grader av besvär och störning, Viktigt att jobba hälsofrämjande generellt skapa sammanhang och delaktighet. Medvetenhet om behov och lämpliga insatser. Kunskap hos profession och aktörer som möter individ med psykisk ohälsa/störning. Jobb är viktigt struktur och sammanhang och förutsättning för återhämtning. Viktigt att se individuella symptom som del i en problematik/ identifiera riskpatienter. Basnivå/samhälle/första linjens/specialistnivå. 5

6 Hur ska vi stoppa utanförskapet? Marie Materne Frågeställare: Marie Materne Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Marie Vallgårda, Landstinget, Håkan Andersson, Hallsberg kommun, Ingmar Ångman, Degerfors kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen. Arbetslivet: De som väljer utanförskap, de som inte valt. Vi har byggt ett samhälle som inte är inkluderande. Invandrare pratar så dålig svenska. Vi tar någon annan. i stället för att se det som en resurs. Värdegrundsperspektiv I hemmet är alla inne. Vem har bestämt vem som är innanför? Nya sjukförsäkringen är inte uppbyggande. Olika intressen och förmåga. Tilläggsuppdrag Människor som är annorlunda hjälper arbetsgivaren att sortera ut. Ekonomin är alltmera kortsiktig. Lagstifta om innanförskap; 1 av de anställda (?) måste ha funktionsnedsättning. Hur angriper man fördomar? Måste man byta namn? Människoideal social interaktion. Einstein hade säkert haft behov av särskilt stöd i skolan. Plockar bort spetskompetenser (för att de har lägre social kompetens) Vi måste se andra värden. Vi är vana vid en likformighet. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckas i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Frågeställare: Daniel Jansson och Sussie Bergström/Peter Morfelt Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Daniel Jansson, Örebro kommun, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Gustafsson, Regionförbundet, Sandra Leontiou, Lekeberg kommun, Majlill Persson, Lindesberg kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen, Anne-Marie Wolf Bergstrand, Verdandi, Anette Jansson, Länsbygderådet, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Cesares, Landstinget, Marie Materne, Landstinget. Tydliga samverkansformer för att identifiera ungdomar med behov av stöd Levt i familjer med socialbidrag där är man överrepresenterad. Kopplar ifrån IFO från försörjningsstöd Skola och socialtjänst gemensam strategi? Hjälp till en social infrastruktur för barn Riktade gemensamma åtgärder Kvalitativa åtgärder barnomsorg fritid, mm. Tillgång till samhällets resurser Föräldrastöd Offentliggöra siffror på vad det kostar för samhället, föra in livsperspektiv, använda det som argument för investeringar. Det får inte vara tabubelagt att prata om integrationsproblematiken Den socialpolitiska debatten är tyst, professionella måste utmana i samhällsdebatten. Samhällsekonomiska analyser utifrån förändringsprognoser(?). Vi gör vår analys på ett förgånget samhälle. Eva-projekt (?) Redskap till politiken få fart på socialpolitiska debatten. Ekonomiska strukturen ger inte möjlighet till långsiktiga analyser både generella och riktade Försörjningsstöd arbetsgivare skola? (socialtjänst). Individuella programmet koppling till arbetsmarknadsenhet. Nya stöd upp till 20 år. Tydligt samarbete tvärs över/kontrakt Återvändsgränd Dysfunktionella familjer - nya behov Fattigdom går i generationer riktade åtgärder. Skolan ska inte ta över föräldrarollen. Vidga definitionen barnfattigdom - sociala arvet/samhällsarbete 6

7 - skapa ny form att stötta föräldrar Ge politikerna större insikt Innovativa former brukarorganisationer barn Utvecklingsstörda en grupp som referensgrupp för innovativ verksamhet Skolverket Tänk långsiktigt stötta organisationer att tänka nytt Ge stöd utveckla brukarorganisationernas verksamhet. OBS andra familjekonstruktioner. Svårt att visa ekonomiska konsekvenser av våra åtgärder Förlita på förebyggande och nytta Regionalt ekonomiskt stöd till föräldrastöd Tillsammans kommun/landsting Uppnå: Barnbokslut Barnbokslut måste hållas levande. Ensamstående Människor vill vara fria utan myndighetskontakter Regionala samverkansstrukturer Praktiska övningar/teori Barn vräks rutiner för att familjen anmäls Måste styra genom pengar visa politikerna hur vi kan generellt och riktat Använd begreppet barnfattigdom och sök EU-projektpengar Regionala strukturer för barnfrågor, utveckla metoder Var finns Rädda Barnen och BRIS i Örebro?! Lägg ihop kommuner och landsting på politisk nivå Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att organisationsgränserna inte styr och begränsar? Frågeställare: Marie Vallgårda Deltagare: Daniel Jansson, Örebro kommun, Tommy Henningsson, Örebro kommun, Catarina Rosenkrantz, Kumla kommun, Agneta Waller, Karlskoga kommun, Sofia Wange, FPS, Berit Hjalmarsson, Örebro kommun, Jane Berggren, Finsam Samverkan försvåras nu av att det inte finns gemensamma rutiner och arbetssätt inom varje enskild organisation ännu sämre mellan huvudmän. Pengar får inte vara målet det är ett medel! Ekonomi: styr inte mot samverkan. Cheferna prioriterar inte samverkansarbete - får inte lägga arbetstid på det. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande hindrar. Gemensam peng avsatt för definierade målgrupper. Måste ingå i allas uppdrag att ställa upp på gemensamma mötesplatser och att skaffa sig kunskaper om varandras kompetens och arbetssätt. Om vi inte har en metod som passar problemet så får vi ta ansvar för att hitta en individanpassad lösning. Man skall ha mandat att gå utanför boxen om det krävs för att lösa uppgiften. Det räcker inte med att skapa vårdprogram och överenskommelser. Grundinställningen måste vara att vi har ett gemensamt ansvar Individen brukaren skall vara trygg med att vi löser uppgiften i samverkan skall inte behöva hitta rätt själv i systemet. Vi skall se varandra som kollegor, inte vi och dem, respekt och ödmjukhet. Kontinuitet viktig i samverkan. Förtroende för varandra. Samverkan på lika villkor. Företag och organisationer inom den sociala ekonomin upplevs av den offentliga sektorn som hotfulla och utmanande. Hur kan detta motarbetas för att öka den gemensamma välfärden? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Sivert Gustafsson, Länsbygderådet, Birgitta Johansson, Landstinget, Thomas Falk, 7

8 Landstinget, Carina Dahl, Verdandi, Rikard Åslund, Regionförbundet, Isabell Landström, Örebro kommun Ta in sociala klausuler vid upphandling av offentliga tjänster Ta in uppgift om personalinflytande i klausuler om personalinflytande Det är dubbla signaler från central nivå, politiker säger att det går bra, men andra delar av statlig förvaltning pekar på lagtexter eller hindrar Måste bryta mot regler för att kunna få till stånd ändring av regelverk (kanske regelvärk Kerstins anm.) Svårt att ändra inställning hos många tjänstemän Samverkan ideella sektorn, kommun, landsting m.fl. Frågeställare: Sofia Wänge m.fl. Deltagare: Marie Gustafsson, Martin Lind, Tommy Henningsson, Marie Cesares Olsson, Annette Jansson, Rikard Åslund, Sofia Wänge, Sivert Gustafsson, Annica, Sven Berglund Euro Child civilsektorn är en maktfaktor kring välfärd (social). Medborgare i Europa. Ideella organisationers medverkan är en rättighet i EU Vi har stor folkrörelse men de finns inte med på den offentliga agendan Vilket välfärdssystem är mest effektivt har god kvalitet? Sverige ses ur ett EU-perspektiv som effektivt? Svensk välfärd är bra på samordning? Trend att privata sektorn tar över. Hur sprider vi goda kunskaper och erfarenheter? Inflytande av stiftelsen Sesam som samordnar sociala föreningar trycker på Nationell definition civila samhället Förutsättningar för samverkan - avtal Vi är begränsade i vårt tankesätt Flexibilitet vi behöver inte starta allt själva i kommun Kommun och landsting betalar arvode till civila sektorn Försörjningsstöd för livet? Den framtida arbetsmarknaden Frågeställare: Ann-Mari WolfBergstrand Deltagare: Daniel Jansson, Majlill Persson, Sandra Leonhou, Anna Almén Försörjningsstöd är ett livslångt försörjningssystem. Kommunens uppdrag måste diskuteras en alternativ arbetsförmedling anordnare. Hitta en koppling till arbete istället för bidrag för dem som står längst från arbetsmarknaden. Hitta jobb i den privata marknaden, med ett stöd och personellt stöd från kommunen. Det behövs support för att klara att ta emot personer som behöver särskilt. Vi måste riva gamla tankemurar vad som är kommunens uppdrag måste ta ansvar för dem som är längst ifrån arbetsmarknaden. De sociala arbetskooperativen är en väg till arbete, men som behöver stöd och coaching från samhället Försörjningsstöd för barn och ungdomar som lärs in i att få f-bidrag måste brytas. Vi måste mobilisera våra politiker så att de får begrepp om hur verkligheten verkligen ser ut så att Vi kan bryta utanförskapet för stora grupper i samhället Det handlar i grunden om vilken människosyn man har vilken tilltro på människors möjligheter att komma ut i arbete ingen vill leva på bidrag Vi behöver ha nya innovationer för att människor med utländsk härkomst ska kunna komma ut i jobb utbildningar på deras hemspråk t.ex. undersköterskor som kommer att vara ett bristyrke i framtiden. 8

9 Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Frågeställare: Maria Johansson Deltagare: Isabell Landström, Kerstin Färm, Lilian Iwarson Sporrong, Catarina Rosencrantz Genomsyrande perspektiv hur genomsyra utan att det blir osynligt, vad ska man lyfta fram och vem väljer? Själviska uppdrag blir inte målgruppsorienterat. Hur kan jag lösa mitt uppdrag? Hur utgår vi från individen? Svårt att vara visionär när vardagen kommer in (budget, regler ) MOD behövs! Politiskt, att bjuda in det civila samhället, hur kan vi annars hitta det innovativa? Får jobba experimentellt och i projekt, politisk tydlighet behövs. Hur möter vi andras uppfattningar? Simhallen öppen för invandrade kvinnor som ska lära sig simma blandade grupper (vårt genusarbete) eller hitta andra lösningar. Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn Frågeställare: Kerstin Färm Deltagare: Staffan Örneland, Christer Lenke, Annicka Lilja, Rikard Åslund Goda livsvillkor beroende av kultur Äldreomsorg, musik, litteratur, föremål Läkande kultur Ungdomsgrupper t.ex. autismgruppen, musik, kommunikation Länsmusiken konserter för funktionshindrade Hindren för kultur i världen? Traditioner, system Kultur - I hemmet - Vid institutioner (teater, muséer) - Bibliotek - Kulturskola för alla läkande Risk med samverkan kan leda till administrativa försvåranden Kultur är livsnödvändigt men nedprioriterat Förakt för kulturen, kultur är ej mätbar och räknas därför inte Kultur producent konsument Strukturella problem hinder för samverkan Bryta sektorsgränser vad är problemet? Statlig styrning, nedprioriterat område Kultur ett genomsyrandepersepektiv i sociala välfärdsprogrammet. Förslag: kulturansvarig pedagog Gråbo i Karlskoga ex på gott ex. liksom Sinnenas Minnenas trädgård i Hällefors Genomsyrandeperspektiv kan bli för många Arbete och meningsfull sysselsättning åt ALLA. Hur? Frågeställare: Susanne Rydén Deltagare: Marie Montin, Martin Lind, Janne Berggren, Sofia Wange, Eva Sundh, Christer Lenke Arbete viktig del i människors hälsa. Anv. i Landstingets hälsoarbete. Inblandad i Satsaprojektet och Hälsobron Historik arbete för att försörja sig. Skarv mellan meningsfullhet och försörjningsdelen En del grupper klarar av vissa uppgifter men svårt för psykiskt funktionshindrade. Socialförsäkringssystemet är ett hinder. Se till vad människor kan och inte tvärt om. Meningsfullheten reella arbeten ej daglig verksamhet 9

10 Hur få till arbete för andra? Vad har förbättrats enklare arbeten försvunnit. CHM där finns klara vissa arbeten och bygga upp Arbetsmarknad och utbildning viktig skapa riktiga arbeten Ny ekonomisk världsordning Hälsoekonomin för att få ihop sektorerna (upplevd livskvalitet) Arbetsmarknadsregelverket och fackliga organisationer kan vara hindrande faktorer Se social kostnad för fler arbeten se det som en investering som renderar vinster Sociala företag kooperativ gå in för varandra ex. erbjuder promenader, utevistelser för personer. Hur skapa förutsättningar för dessa företag att starta och komma igång Meningsfulla arbeten bidrar i samhället, bättre upplevd hälsa osv. 20% beror på hinder i regelverken inom respektive organisation Hjälpmedel tekniska utvecklingen använda den Satsa aktivitetsersättning Arbetskraftsbristen och ekonomi då inte legitimt att inte nyttja den resurs som finns Utveckla det sociala företagandet se att vår region är en tjänste- och servicesektor Medborgarlön till alla en viss grundlön (statlig åtgärd) Använd det frirum som vi andra har i länet Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla!! En hälsosam inventering Frågeställare: Eva Sundh Deltagare: Sandra L, Marie Materne, Anita, Thomas Hälsosam arbetsplats Riskbruk, förebyggande arbete, missbruk. Hur kan vi vara steget före? Vilka frågor måste/borde vi ställa? Detta initiativ; Dialogmöte Arenor för möten offentlig sektor privat sektor frivillig/ideell sektor Folkhälsoinventering ej kostnad KASAM kan användas i många sammanhang Nya nätverk behövs Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Frågeställare: Ingmar Ångman Deltagare: Anette Jansson, Tarja Nordling, Susanne Ryden, Susanne Bergström, Carina Dahl, Maria M, Anna Almén Hur kan vi undvika fragmentisering av familjer och enskildas situation? Socialtjänstens intention om helhetssyn fungerar inte i den organisation vi byggt upp Case-management, SAMBA, samordnad rehabilitering exempel på hur vi försöker bemästra svårigheterna. Behov av ny IT-teknik, ny lagstiftning för att underlätta informationsöverföring mellan olika huvudmän Motsvarande allmänläkare även inom socialtjänsten med möjlighet till specialiserade fördjupade insatser utifrån behov. Är det möjligt att bygga en struktur med generella mottagningar som??? både det som finns inom kommun och landsting när medborgaren och specialisten som arbetar länsövergripande? Kan behöva att man bryter upp gränserna mellan kommun och landstinget som organisationer Partnerskap skriva bindande avtal mellan olika förvaltningar att arbeta gemensamt mot samma mål i problematiska bostadsområden. Viktigt att veta vad olika myndigheter ger för några insatser 10

11 Vi tar inte ansvar för den situation som vi skapat med vår specialisering. Vi behöver inrikta våra insatser på föräldrar som brister. Behöver samverka mellan många olika verksamheter inom kommun och landsting. Större makt Regionförbundet större samverkan inom regionen med specialiserade verksamheter. Behov av kompetens i framtiden, personalförsörjning, nya behov Frågeställare: Håkan Andersson, Maria Yilmaz, Catarina Rosencrantz Deltagare: Anita Bohlin-Weimar, Kerstin Färm, Maria Svensson, Inga Blomstrand, Berit Hjalmarsson, Tommy Henningsson Sedan 1 år finns en arbetsgrupp på Regionförbundet som startats på uppdrag av regeringen. Hur gör vi vårdyrket attraktivare? - Öka lönen - Öka möjligheten till karriär - Dokusåpa? - Eskilstuna strävar enbart efter att få in akademiker - Vad är en multiprofessionell kompetens? Personal: - Idag trivs man på jobbet - Man känner frustration - Hälften av vår personal rekommenderar inte sina vänner att jobba där. - Dokusåpa!! - Bättre introduktioner - Behoven förändras - Utbildningar måste utvecklas - Arbetsgivaren måste kompetenshöja! - Ungt arbetslag Idag har vi dåligt rykte MEDIA har makt! Vi måste finna vägar till marknadsföring! Svar: - Högre löner - Bättre arbetstider - Karriärmöjligheter - Kompetensutveckling - Delaktighet och inflytande Behov av omvärldsanalys; bevakning, spaning, analys Frågeställare: Marie Gustafsson Deltagare: Kerstin Lilja, Inga Blomstrand, Håkan A, Marie C O, Sivert G, Peter M, Inger, Isabell Hur gör vi vårdyrket attraktivare? Synliggöra statistik, viktigt att göra detta. Funktioner för detta saknas i kommuner och landsting. Hur använder man det som finns T.ex. SCB? Hur knyter vi ihop olika spaningar? Forum, för det behövs! Arena för omvärldsbevakning behövs det kan vara RFÖ Örebro kommun att nyttja varandra i detta Framtidsdagar, har funnits tidigare Gemensam analys av olika verksamheter Omvärldsbevakning måste i som en del av organisationerna Viktigt att knyta ihop verksamhet och forskning Inte helt OK att se sig omkring särskilt internationellt utbyte Att definiera varför det är viktigt att omvärldsbevaka Kollegial granskning som verktyg Varför är intresset så starkt för t.ex. studieresor? Forskning: 11

12 - Behov av tillgång till databaser för kommunerna - Svårt att samarbeta med Universitetet - Örebro kommuns???skola är ett positivt exempel - Hur får man Universitetet att intressera sig för verkligheten - Ett regionalt utvecklingscentrum för omvärldsbevakning behövs!!! År 2025 präglas Örebroregionen av en inkluderande arbetsmarknad Dvs arbetsgivare ser inte funktionsnedsättning/ ohälsa som ett hinder för anställning. -Vad krävs för att nå dit? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Eva Sundh, Staffan Örneland, Maria Svensson, Tarja N. Mats R, Berit H Bakgrund: Särskola arbetsliv istället för daglig verksamhet I samverkan finns de viktigaste lösningarna Centrum för hjälpmedel kan t.ex. med hjälp av olika steg hjälpa till med samverkan Inom soc betyder en inkomst mycket, man är behov av att styra sitt eget liv! Misslyckande att lära ut entreprenörskap. I begreppet finns empowerment men utbildningssystemet måste utvecklas! HSO, jobb viktigaste frågan. Bra att lyfta frågan om att få jobb. Bra att tänka på hur det ska gå till. 20 % högre arbetslöshet har alla med funktionsnedsättning och invandrar grupper. Örebro Kommun kan ha metoder och modeller. Ekonomiska styrmodeller, viltigt att utnyttja lagstiftningen så långt det går. Erfarenheter inom Örebro Kommun. Ett hinder är bl.a. upphandlingsavdelningarna. Vad driver mot att alla ska arbeta? Makt, inflytande och empowerment viktigt. Vanmakt leder till utnyttjande av välfärdssystemet i onödan. Mer än makt för dagen en plats i gemenskapen Problematiskt är att det inte skapas några nya jobb- Behovet av arbete är större. Den offentliga sektorn konstruerar jobb. Många entreprenörer har socialt driv. Verkligheten visar något annat än det vi argumenterar för. Svenskt Näringsliv lyfter fram tomma förebilder som t.ex. Mc Donalds. Verkligheten måste beskrivas som den är. Det saknas arbetskraft i hela Sverige Ett arbete kostar inte. De som har jobb minskar samhällets kostnader. Vad är viktigt? Vilka krav har vi på företagen? Måste vi sänka vår standard? Fortfarande styrd av gamla organisationsmodeller Vi måste låta alla få chansen att utveckla arbetsmarknaden. Identifiera motkraften: politiska, ideologiska, maktmässiga Är lagstiftning den enda vägen? Offentlig sektor sämst! Samhällsekonomiska vinster skapar incitament. Forskningsprojekt! Upplevd livskvalitet vad sparas hälsoekonomiskt? Gör en samhällsekonomisk modell som inspiration för att stödja arbetsinriktad rehabilitering. 12

13 Samverkan för att behålla och öka kompetens inom smala områden Frågeställare: Annica Lilja Deltagare: Marie V, Tarja, Ingmar Å, Agneta W Lyckad samverkan Familjerådgivningen Skatteväxling Landstinget jobbar på uppdrag TNE - kommunerna, drivs av ÖLL Missbruksvården ett område som ger privata utförare Olika vårdnivåer ger möjlighet Samverkansförutsättning Samma verksamhetssystem Olika synsätt ger svårigheter Identifiera olika områden som lämpar sig för samverkan Organisationsformer: Satelliter att vara verksam på olika ställen. En utgångspunkt att besöka olika verksamheter Avslutning Ett ord från var och en som avslutning. Vad tar du med dig från dagen? Den goda viljan, få vara med och processa, respekt, förtroende, dialog och samverkan, politik, utanförskap, jobb, jobb, jobb, hängrännor, kultur, fördjupning, perspektiv, förtröstan, lösningar inför framtiden, rörigt, behov, engagemang, nya konstruktiva tankar, framtiden socialpolitik, intressanta diskussioner, inspiration, samverkan, så skulle vi naturligtvis göra, önskningar om förändring, samtal, mångfald i perspektiv, samlad kunskap, tjolahej tjolahopp, lite närmare den röda tråden, nya tankar, engagemang, fullgott liv, det kan gå, påfyllning och inspiration inför framtiden, inspiration och nya möten. Musik från Youtube länk: Stand by me, playing for change : TVg40ExM 13

14 Regionförbundet Örebro Örebro Tfn: Fax: Besöksadress: NetCity, Forskarevägen Örebro.

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi alltid gjort. De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi aldrig gjort. Dokumentation

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD

JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD PROGRAMGRUPPSMÖTE 1 17-18 JANUARI 2011 JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD Dokumentation Dag 1 Inledning Christer Lenke hälsade alla välkomna och beskrev bakgrunden till projektet. Kerstin Färm som är projektledare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Barns strategier och ekonomisk utsatthet

Barns strategier och ekonomisk utsatthet Södertälje 22/10 2015 Barns strategier och ekonomisk utsatthet Stina Fernqvist, forskare i sociologi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala Universitet stinafernqvist@ibf.uu.se Upplägg

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Inledning: Marie Cesares Olsson samordnare av nätverket hälsar alla välkomna till höstens nätverksträff nummer

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer