DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid"

Transkript

1 DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid 4 MAJ 2011 Dokumentation

2 2

3 Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor för alla. Ett socialt välfärdsprogram kräver planering, nytänkande, erfarenhet, kunskap, samverkan och delaktighet från regionala och lokala aktörer inom offentliga, privata, kooperativa, frivilliga sektorerna, från politiker, tjänstemän och brukare/anhöriga. Det nya sociala välfärdsprogrammet som nu tas fram ska bidra till att: synliggöra de sociala frågorna i det regionala perspektivet förbättra livskvaliteten i Örebroregionen tydliggöra regionförbundets uppdrag Processen att ta fram programmet pågår under 2011 så att det kan träda i kraft Programmet tas fram med hjälp av en dialoggrupp som träffas vid tre tillfällen på temana Nuläge, Framtid och Handling. Inbjudna till gruppen är en mångfald av aktörer inom det sociala välfärdsområdet i Örebroregionen. Det finns också en programgrupp som främst har syftet att vara en breddad ledningsgrupp för arbetet. Processen ägs av Regionförbundet och leds med processtöd av Kaufmann Ledarskap. Sammanfattning av dagen Detta är dokumentationen av det andra dialogmötet den 4 maj som hade temat Framtid. Ca 50 personer deltog varav ca 15 personer var nya. Dokumentationen innehåller resultatet från dagen och sammanfattar det vi gjorde. Inledning av dagen och presentationer Kerstin Färm, projektledare, hälsade alla varmt välkomna och berättade kort om arbetet hittills. Anna- Eva Lohe och Marie Kaufmann, dagens processledare, presenterade sig och tydliggjorde syftet och agendan med dagen. Därefter gavs utrymme för presentationer av deltagarna. Handuppräckning och presentation med hjälp av mingel: Vem är jag? Vad fick dig att säga ja till att komma hit? Förväntningar på dagen? Nulägesanalysen Med avsikten att göra det första steget i arbetet komplett med nulägesanalysen, presenterade Kerstin Färm den sammanfattade den bilden som analysgruppen hittills jobbat fram utifrån tidigare möten. Gruppen kände igen sig och inbjöds att kontakta Kerstin under dagen om de har frågor eller föreslå kompletteringar. EU 2020 Framtidens och välfärd och sociala innovationer Föreläsning av Gordon Hahn, internationell strateg på Regionförbundet. Gordon berättade om utvecklingen i Europa på det sociala välfärdsområdet och om sociala innovationer i Europa och Sverige. Visionen för den sociala välfärden 2025 i Örebroregionen Tommy Henningsson, förvaltningschef i Örebro kommun och deltagare i programgruppen, presenterade programgruppens initiala tankar om visionen för det sociala välfärdsprogrammet. 3

4 Några hållpunkter: Medborgaren i fokus och en resurs förebyggande perspektiv Brukarperspektiv och brukarmedverkan Samverkan, samarbete och samordning ur ett regionalt perspektiv Ledarskap och medarbetarkompetens Utveckling och kvalitet Förankring och implementering till alla delar av verksamheten Visionen är en politisk fråga men vi måste forma den tillsammans. Vi behöver möta medborgarnas behov genom att aktivt arbeta med och utveckla de sociala välfärdsfrågorna ur ett regionalt perspektiv. Visionen måste omfatta alla generationer Som avslutning lät vi oss inspireras av My generation Sammanfattning av open space om framtiden Temat för resten av dagen, som genomfördes som ett open space, var: Den Sociala välfärden i Örebroregionen mot 2025; - Vad vill vi? - Vad kan vi? - Hur högt ska vi sikta? Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe inledde och öppnade open spacet. Deltagarna skapade agendan genom att förslå de frågor som de ville fördjupa sig i under dagen. Ramen för resten av dagen utgick ifrån följande förhållningssätt De som kommer är alltid de rätta Det börjar när det börjar Det slutar när det slutar Det som händer är det som kan hända Avslutningsvis gäller lagen om de två fötterna, eller lagen om mobilitet. Som deltagare i ett Open Space är det fritt att röra på sig mellan de olika pågående samtalen utifrån eget intresse och engagemang. Detta bidrar till att hålla energin hög och betonar det egna ansvarstagandet för att vara närvarande. Totalt formulerades 19 teman/dialoger fördelade på tre arbetspass. I slutet av dagen ombads alla deltagare att individuellt prioritera de fyra teman som de ser som viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Nedan är sammanställningen av prioriteringen och anteckningarna från respektive gruppsamtal. Prioritering Detta är resultatet av den prioritering som deltagarna gjorde. Det här är viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Sätt kryss för de 4 ämnen du vill prioritera Tema Hur kan vi främja samverkan mellan medborgare och myndigheter/offentliga organisationer i Region Örebro? Vad krävs för att vi ska uppnå mer samverkans-former mellan det offentliga och det civila samhället (och som gynnar brukare/ medborgare)? Regional samverkansstruktur där ideella sektorn medverkar Kompetens - hur få och behålla kompetens? Utveckla kompetens för nya behov och nya brukargrupper? Kompetensbrist hur ser den ut idag? Vad behöver förstärkas idag och inför framtida behov? Äldreomsorg den demografiska utmaningen kontra behov av arbetskraft. Hur gör vi så att fler söker sig till vårdutbildningar? Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att 16 Antal prio

5 organisationsgränserna inte styr och begränsar. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i 11 samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckats i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Behov av omvärldsbevakning, spaning, analys. Hur? Var? Vem? 7 Hur kan vi minska barnfattigdomen i vår region? I Lindesberg har vi ca 600 hushåll i 6 försörjningsstöd. Ungefär 550 barn är berörda. Dessa lever ofta men inte alltid med en ensamstående förälder och/eller är nysvenskar. Försörjningsstöd för livet? Framtidens arbetsmarknad. 5 Örebroregionen ska präglas aven inkluderande arbetsmarknad Dvs. arbetsgivare 5 ser inte funktionsnedsättning/ohälsa som ett hinder för anställning. Vad krävs för att nå dit? Hur ska vi stoppa utanförskapet? 5 Arbete (och meningsfull sysselsättning) åt alla. Hur? 5 Hur kan vi samverka för att bibehålla och öka kompetens inom smala frågor/områden 5 med minskande resurser? Hur liten kan organisationen vara för att kunna klara uppdraget? 2025 präglas den sociala välfärden i Örebro av mångfald. Hur kan den offentliga 4 sektorn/utförare öppna upp för den sociala ekonomin utan att det upplevs som eller innebär ett hot? Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn? 4 Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi 4 personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Hur ska vi samverka för att öka möjligheten för den som drabbas av psykisk störning 3 att återhämta sig och delta i samhället? Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla! En hälsosam 3 inventering Ta reda på det lokala behovet? Hur har det tillgodosetts? Finns lokal outnyttjad 2 kunskap? Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) 1 verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Mer jobb åt oss med funktionsnedsättning 1 Dokumentation Detta är gruppernas egna minnesanteckningar. Hur ska vi öka samverkan för att möjligheten för den som drabbas av psykisk störning att återhämta sig & delta i samhället Frågeställare: Birgitta Johansson Deltagare: Susanne Rydén, Regionförbundet, Jane Berggren, Maria Yilmaz, Inga Blomstrand, Carina Dahl Stort ohälsoproblem inklusive neuropsyk, berör många alla åldrar + familj och grupp. Olika grader av besvär och störning, Viktigt att jobba hälsofrämjande generellt skapa sammanhang och delaktighet. Medvetenhet om behov och lämpliga insatser. Kunskap hos profession och aktörer som möter individ med psykisk ohälsa/störning. Jobb är viktigt struktur och sammanhang och förutsättning för återhämtning. Viktigt att se individuella symptom som del i en problematik/ identifiera riskpatienter. Basnivå/samhälle/första linjens/specialistnivå. 5

6 Hur ska vi stoppa utanförskapet? Marie Materne Frågeställare: Marie Materne Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Marie Vallgårda, Landstinget, Håkan Andersson, Hallsberg kommun, Ingmar Ångman, Degerfors kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen. Arbetslivet: De som väljer utanförskap, de som inte valt. Vi har byggt ett samhälle som inte är inkluderande. Invandrare pratar så dålig svenska. Vi tar någon annan. i stället för att se det som en resurs. Värdegrundsperspektiv I hemmet är alla inne. Vem har bestämt vem som är innanför? Nya sjukförsäkringen är inte uppbyggande. Olika intressen och förmåga. Tilläggsuppdrag Människor som är annorlunda hjälper arbetsgivaren att sortera ut. Ekonomin är alltmera kortsiktig. Lagstifta om innanförskap; 1 av de anställda (?) måste ha funktionsnedsättning. Hur angriper man fördomar? Måste man byta namn? Människoideal social interaktion. Einstein hade säkert haft behov av särskilt stöd i skolan. Plockar bort spetskompetenser (för att de har lägre social kompetens) Vi måste se andra värden. Vi är vana vid en likformighet. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckas i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Frågeställare: Daniel Jansson och Sussie Bergström/Peter Morfelt Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Daniel Jansson, Örebro kommun, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Gustafsson, Regionförbundet, Sandra Leontiou, Lekeberg kommun, Majlill Persson, Lindesberg kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen, Anne-Marie Wolf Bergstrand, Verdandi, Anette Jansson, Länsbygderådet, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Cesares, Landstinget, Marie Materne, Landstinget. Tydliga samverkansformer för att identifiera ungdomar med behov av stöd Levt i familjer med socialbidrag där är man överrepresenterad. Kopplar ifrån IFO från försörjningsstöd Skola och socialtjänst gemensam strategi? Hjälp till en social infrastruktur för barn Riktade gemensamma åtgärder Kvalitativa åtgärder barnomsorg fritid, mm. Tillgång till samhällets resurser Föräldrastöd Offentliggöra siffror på vad det kostar för samhället, föra in livsperspektiv, använda det som argument för investeringar. Det får inte vara tabubelagt att prata om integrationsproblematiken Den socialpolitiska debatten är tyst, professionella måste utmana i samhällsdebatten. Samhällsekonomiska analyser utifrån förändringsprognoser(?). Vi gör vår analys på ett förgånget samhälle. Eva-projekt (?) Redskap till politiken få fart på socialpolitiska debatten. Ekonomiska strukturen ger inte möjlighet till långsiktiga analyser både generella och riktade Försörjningsstöd arbetsgivare skola? (socialtjänst). Individuella programmet koppling till arbetsmarknadsenhet. Nya stöd upp till 20 år. Tydligt samarbete tvärs över/kontrakt Återvändsgränd Dysfunktionella familjer - nya behov Fattigdom går i generationer riktade åtgärder. Skolan ska inte ta över föräldrarollen. Vidga definitionen barnfattigdom - sociala arvet/samhällsarbete 6

7 - skapa ny form att stötta föräldrar Ge politikerna större insikt Innovativa former brukarorganisationer barn Utvecklingsstörda en grupp som referensgrupp för innovativ verksamhet Skolverket Tänk långsiktigt stötta organisationer att tänka nytt Ge stöd utveckla brukarorganisationernas verksamhet. OBS andra familjekonstruktioner. Svårt att visa ekonomiska konsekvenser av våra åtgärder Förlita på förebyggande och nytta Regionalt ekonomiskt stöd till föräldrastöd Tillsammans kommun/landsting Uppnå: Barnbokslut Barnbokslut måste hållas levande. Ensamstående Människor vill vara fria utan myndighetskontakter Regionala samverkansstrukturer Praktiska övningar/teori Barn vräks rutiner för att familjen anmäls Måste styra genom pengar visa politikerna hur vi kan generellt och riktat Använd begreppet barnfattigdom och sök EU-projektpengar Regionala strukturer för barnfrågor, utveckla metoder Var finns Rädda Barnen och BRIS i Örebro?! Lägg ihop kommuner och landsting på politisk nivå Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att organisationsgränserna inte styr och begränsar? Frågeställare: Marie Vallgårda Deltagare: Daniel Jansson, Örebro kommun, Tommy Henningsson, Örebro kommun, Catarina Rosenkrantz, Kumla kommun, Agneta Waller, Karlskoga kommun, Sofia Wange, FPS, Berit Hjalmarsson, Örebro kommun, Jane Berggren, Finsam Samverkan försvåras nu av att det inte finns gemensamma rutiner och arbetssätt inom varje enskild organisation ännu sämre mellan huvudmän. Pengar får inte vara målet det är ett medel! Ekonomi: styr inte mot samverkan. Cheferna prioriterar inte samverkansarbete - får inte lägga arbetstid på det. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande hindrar. Gemensam peng avsatt för definierade målgrupper. Måste ingå i allas uppdrag att ställa upp på gemensamma mötesplatser och att skaffa sig kunskaper om varandras kompetens och arbetssätt. Om vi inte har en metod som passar problemet så får vi ta ansvar för att hitta en individanpassad lösning. Man skall ha mandat att gå utanför boxen om det krävs för att lösa uppgiften. Det räcker inte med att skapa vårdprogram och överenskommelser. Grundinställningen måste vara att vi har ett gemensamt ansvar Individen brukaren skall vara trygg med att vi löser uppgiften i samverkan skall inte behöva hitta rätt själv i systemet. Vi skall se varandra som kollegor, inte vi och dem, respekt och ödmjukhet. Kontinuitet viktig i samverkan. Förtroende för varandra. Samverkan på lika villkor. Företag och organisationer inom den sociala ekonomin upplevs av den offentliga sektorn som hotfulla och utmanande. Hur kan detta motarbetas för att öka den gemensamma välfärden? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Sivert Gustafsson, Länsbygderådet, Birgitta Johansson, Landstinget, Thomas Falk, 7

8 Landstinget, Carina Dahl, Verdandi, Rikard Åslund, Regionförbundet, Isabell Landström, Örebro kommun Ta in sociala klausuler vid upphandling av offentliga tjänster Ta in uppgift om personalinflytande i klausuler om personalinflytande Det är dubbla signaler från central nivå, politiker säger att det går bra, men andra delar av statlig förvaltning pekar på lagtexter eller hindrar Måste bryta mot regler för att kunna få till stånd ändring av regelverk (kanske regelvärk Kerstins anm.) Svårt att ändra inställning hos många tjänstemän Samverkan ideella sektorn, kommun, landsting m.fl. Frågeställare: Sofia Wänge m.fl. Deltagare: Marie Gustafsson, Martin Lind, Tommy Henningsson, Marie Cesares Olsson, Annette Jansson, Rikard Åslund, Sofia Wänge, Sivert Gustafsson, Annica, Sven Berglund Euro Child civilsektorn är en maktfaktor kring välfärd (social). Medborgare i Europa. Ideella organisationers medverkan är en rättighet i EU Vi har stor folkrörelse men de finns inte med på den offentliga agendan Vilket välfärdssystem är mest effektivt har god kvalitet? Sverige ses ur ett EU-perspektiv som effektivt? Svensk välfärd är bra på samordning? Trend att privata sektorn tar över. Hur sprider vi goda kunskaper och erfarenheter? Inflytande av stiftelsen Sesam som samordnar sociala föreningar trycker på Nationell definition civila samhället Förutsättningar för samverkan - avtal Vi är begränsade i vårt tankesätt Flexibilitet vi behöver inte starta allt själva i kommun Kommun och landsting betalar arvode till civila sektorn Försörjningsstöd för livet? Den framtida arbetsmarknaden Frågeställare: Ann-Mari WolfBergstrand Deltagare: Daniel Jansson, Majlill Persson, Sandra Leonhou, Anna Almén Försörjningsstöd är ett livslångt försörjningssystem. Kommunens uppdrag måste diskuteras en alternativ arbetsförmedling anordnare. Hitta en koppling till arbete istället för bidrag för dem som står längst från arbetsmarknaden. Hitta jobb i den privata marknaden, med ett stöd och personellt stöd från kommunen. Det behövs support för att klara att ta emot personer som behöver särskilt. Vi måste riva gamla tankemurar vad som är kommunens uppdrag måste ta ansvar för dem som är längst ifrån arbetsmarknaden. De sociala arbetskooperativen är en väg till arbete, men som behöver stöd och coaching från samhället Försörjningsstöd för barn och ungdomar som lärs in i att få f-bidrag måste brytas. Vi måste mobilisera våra politiker så att de får begrepp om hur verkligheten verkligen ser ut så att Vi kan bryta utanförskapet för stora grupper i samhället Det handlar i grunden om vilken människosyn man har vilken tilltro på människors möjligheter att komma ut i arbete ingen vill leva på bidrag Vi behöver ha nya innovationer för att människor med utländsk härkomst ska kunna komma ut i jobb utbildningar på deras hemspråk t.ex. undersköterskor som kommer att vara ett bristyrke i framtiden. 8

9 Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Frågeställare: Maria Johansson Deltagare: Isabell Landström, Kerstin Färm, Lilian Iwarson Sporrong, Catarina Rosencrantz Genomsyrande perspektiv hur genomsyra utan att det blir osynligt, vad ska man lyfta fram och vem väljer? Själviska uppdrag blir inte målgruppsorienterat. Hur kan jag lösa mitt uppdrag? Hur utgår vi från individen? Svårt att vara visionär när vardagen kommer in (budget, regler ) MOD behövs! Politiskt, att bjuda in det civila samhället, hur kan vi annars hitta det innovativa? Får jobba experimentellt och i projekt, politisk tydlighet behövs. Hur möter vi andras uppfattningar? Simhallen öppen för invandrade kvinnor som ska lära sig simma blandade grupper (vårt genusarbete) eller hitta andra lösningar. Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn Frågeställare: Kerstin Färm Deltagare: Staffan Örneland, Christer Lenke, Annicka Lilja, Rikard Åslund Goda livsvillkor beroende av kultur Äldreomsorg, musik, litteratur, föremål Läkande kultur Ungdomsgrupper t.ex. autismgruppen, musik, kommunikation Länsmusiken konserter för funktionshindrade Hindren för kultur i världen? Traditioner, system Kultur - I hemmet - Vid institutioner (teater, muséer) - Bibliotek - Kulturskola för alla läkande Risk med samverkan kan leda till administrativa försvåranden Kultur är livsnödvändigt men nedprioriterat Förakt för kulturen, kultur är ej mätbar och räknas därför inte Kultur producent konsument Strukturella problem hinder för samverkan Bryta sektorsgränser vad är problemet? Statlig styrning, nedprioriterat område Kultur ett genomsyrandepersepektiv i sociala välfärdsprogrammet. Förslag: kulturansvarig pedagog Gråbo i Karlskoga ex på gott ex. liksom Sinnenas Minnenas trädgård i Hällefors Genomsyrandeperspektiv kan bli för många Arbete och meningsfull sysselsättning åt ALLA. Hur? Frågeställare: Susanne Rydén Deltagare: Marie Montin, Martin Lind, Janne Berggren, Sofia Wange, Eva Sundh, Christer Lenke Arbete viktig del i människors hälsa. Anv. i Landstingets hälsoarbete. Inblandad i Satsaprojektet och Hälsobron Historik arbete för att försörja sig. Skarv mellan meningsfullhet och försörjningsdelen En del grupper klarar av vissa uppgifter men svårt för psykiskt funktionshindrade. Socialförsäkringssystemet är ett hinder. Se till vad människor kan och inte tvärt om. Meningsfullheten reella arbeten ej daglig verksamhet 9

10 Hur få till arbete för andra? Vad har förbättrats enklare arbeten försvunnit. CHM där finns klara vissa arbeten och bygga upp Arbetsmarknad och utbildning viktig skapa riktiga arbeten Ny ekonomisk världsordning Hälsoekonomin för att få ihop sektorerna (upplevd livskvalitet) Arbetsmarknadsregelverket och fackliga organisationer kan vara hindrande faktorer Se social kostnad för fler arbeten se det som en investering som renderar vinster Sociala företag kooperativ gå in för varandra ex. erbjuder promenader, utevistelser för personer. Hur skapa förutsättningar för dessa företag att starta och komma igång Meningsfulla arbeten bidrar i samhället, bättre upplevd hälsa osv. 20% beror på hinder i regelverken inom respektive organisation Hjälpmedel tekniska utvecklingen använda den Satsa aktivitetsersättning Arbetskraftsbristen och ekonomi då inte legitimt att inte nyttja den resurs som finns Utveckla det sociala företagandet se att vår region är en tjänste- och servicesektor Medborgarlön till alla en viss grundlön (statlig åtgärd) Använd det frirum som vi andra har i länet Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla!! En hälsosam inventering Frågeställare: Eva Sundh Deltagare: Sandra L, Marie Materne, Anita, Thomas Hälsosam arbetsplats Riskbruk, förebyggande arbete, missbruk. Hur kan vi vara steget före? Vilka frågor måste/borde vi ställa? Detta initiativ; Dialogmöte Arenor för möten offentlig sektor privat sektor frivillig/ideell sektor Folkhälsoinventering ej kostnad KASAM kan användas i många sammanhang Nya nätverk behövs Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Frågeställare: Ingmar Ångman Deltagare: Anette Jansson, Tarja Nordling, Susanne Ryden, Susanne Bergström, Carina Dahl, Maria M, Anna Almén Hur kan vi undvika fragmentisering av familjer och enskildas situation? Socialtjänstens intention om helhetssyn fungerar inte i den organisation vi byggt upp Case-management, SAMBA, samordnad rehabilitering exempel på hur vi försöker bemästra svårigheterna. Behov av ny IT-teknik, ny lagstiftning för att underlätta informationsöverföring mellan olika huvudmän Motsvarande allmänläkare även inom socialtjänsten med möjlighet till specialiserade fördjupade insatser utifrån behov. Är det möjligt att bygga en struktur med generella mottagningar som??? både det som finns inom kommun och landsting när medborgaren och specialisten som arbetar länsövergripande? Kan behöva att man bryter upp gränserna mellan kommun och landstinget som organisationer Partnerskap skriva bindande avtal mellan olika förvaltningar att arbeta gemensamt mot samma mål i problematiska bostadsområden. Viktigt att veta vad olika myndigheter ger för några insatser 10

11 Vi tar inte ansvar för den situation som vi skapat med vår specialisering. Vi behöver inrikta våra insatser på föräldrar som brister. Behöver samverka mellan många olika verksamheter inom kommun och landsting. Större makt Regionförbundet större samverkan inom regionen med specialiserade verksamheter. Behov av kompetens i framtiden, personalförsörjning, nya behov Frågeställare: Håkan Andersson, Maria Yilmaz, Catarina Rosencrantz Deltagare: Anita Bohlin-Weimar, Kerstin Färm, Maria Svensson, Inga Blomstrand, Berit Hjalmarsson, Tommy Henningsson Sedan 1 år finns en arbetsgrupp på Regionförbundet som startats på uppdrag av regeringen. Hur gör vi vårdyrket attraktivare? - Öka lönen - Öka möjligheten till karriär - Dokusåpa? - Eskilstuna strävar enbart efter att få in akademiker - Vad är en multiprofessionell kompetens? Personal: - Idag trivs man på jobbet - Man känner frustration - Hälften av vår personal rekommenderar inte sina vänner att jobba där. - Dokusåpa!! - Bättre introduktioner - Behoven förändras - Utbildningar måste utvecklas - Arbetsgivaren måste kompetenshöja! - Ungt arbetslag Idag har vi dåligt rykte MEDIA har makt! Vi måste finna vägar till marknadsföring! Svar: - Högre löner - Bättre arbetstider - Karriärmöjligheter - Kompetensutveckling - Delaktighet och inflytande Behov av omvärldsanalys; bevakning, spaning, analys Frågeställare: Marie Gustafsson Deltagare: Kerstin Lilja, Inga Blomstrand, Håkan A, Marie C O, Sivert G, Peter M, Inger, Isabell Hur gör vi vårdyrket attraktivare? Synliggöra statistik, viktigt att göra detta. Funktioner för detta saknas i kommuner och landsting. Hur använder man det som finns T.ex. SCB? Hur knyter vi ihop olika spaningar? Forum, för det behövs! Arena för omvärldsbevakning behövs det kan vara RFÖ Örebro kommun att nyttja varandra i detta Framtidsdagar, har funnits tidigare Gemensam analys av olika verksamheter Omvärldsbevakning måste i som en del av organisationerna Viktigt att knyta ihop verksamhet och forskning Inte helt OK att se sig omkring särskilt internationellt utbyte Att definiera varför det är viktigt att omvärldsbevaka Kollegial granskning som verktyg Varför är intresset så starkt för t.ex. studieresor? Forskning: 11

12 - Behov av tillgång till databaser för kommunerna - Svårt att samarbeta med Universitetet - Örebro kommuns???skola är ett positivt exempel - Hur får man Universitetet att intressera sig för verkligheten - Ett regionalt utvecklingscentrum för omvärldsbevakning behövs!!! År 2025 präglas Örebroregionen av en inkluderande arbetsmarknad Dvs arbetsgivare ser inte funktionsnedsättning/ ohälsa som ett hinder för anställning. -Vad krävs för att nå dit? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Eva Sundh, Staffan Örneland, Maria Svensson, Tarja N. Mats R, Berit H Bakgrund: Särskola arbetsliv istället för daglig verksamhet I samverkan finns de viktigaste lösningarna Centrum för hjälpmedel kan t.ex. med hjälp av olika steg hjälpa till med samverkan Inom soc betyder en inkomst mycket, man är behov av att styra sitt eget liv! Misslyckande att lära ut entreprenörskap. I begreppet finns empowerment men utbildningssystemet måste utvecklas! HSO, jobb viktigaste frågan. Bra att lyfta frågan om att få jobb. Bra att tänka på hur det ska gå till. 20 % högre arbetslöshet har alla med funktionsnedsättning och invandrar grupper. Örebro Kommun kan ha metoder och modeller. Ekonomiska styrmodeller, viltigt att utnyttja lagstiftningen så långt det går. Erfarenheter inom Örebro Kommun. Ett hinder är bl.a. upphandlingsavdelningarna. Vad driver mot att alla ska arbeta? Makt, inflytande och empowerment viktigt. Vanmakt leder till utnyttjande av välfärdssystemet i onödan. Mer än makt för dagen en plats i gemenskapen Problematiskt är att det inte skapas några nya jobb- Behovet av arbete är större. Den offentliga sektorn konstruerar jobb. Många entreprenörer har socialt driv. Verkligheten visar något annat än det vi argumenterar för. Svenskt Näringsliv lyfter fram tomma förebilder som t.ex. Mc Donalds. Verkligheten måste beskrivas som den är. Det saknas arbetskraft i hela Sverige Ett arbete kostar inte. De som har jobb minskar samhällets kostnader. Vad är viktigt? Vilka krav har vi på företagen? Måste vi sänka vår standard? Fortfarande styrd av gamla organisationsmodeller Vi måste låta alla få chansen att utveckla arbetsmarknaden. Identifiera motkraften: politiska, ideologiska, maktmässiga Är lagstiftning den enda vägen? Offentlig sektor sämst! Samhällsekonomiska vinster skapar incitament. Forskningsprojekt! Upplevd livskvalitet vad sparas hälsoekonomiskt? Gör en samhällsekonomisk modell som inspiration för att stödja arbetsinriktad rehabilitering. 12

13 Samverkan för att behålla och öka kompetens inom smala områden Frågeställare: Annica Lilja Deltagare: Marie V, Tarja, Ingmar Å, Agneta W Lyckad samverkan Familjerådgivningen Skatteväxling Landstinget jobbar på uppdrag TNE - kommunerna, drivs av ÖLL Missbruksvården ett område som ger privata utförare Olika vårdnivåer ger möjlighet Samverkansförutsättning Samma verksamhetssystem Olika synsätt ger svårigheter Identifiera olika områden som lämpar sig för samverkan Organisationsformer: Satelliter att vara verksam på olika ställen. En utgångspunkt att besöka olika verksamheter Avslutning Ett ord från var och en som avslutning. Vad tar du med dig från dagen? Den goda viljan, få vara med och processa, respekt, förtroende, dialog och samverkan, politik, utanförskap, jobb, jobb, jobb, hängrännor, kultur, fördjupning, perspektiv, förtröstan, lösningar inför framtiden, rörigt, behov, engagemang, nya konstruktiva tankar, framtiden socialpolitik, intressanta diskussioner, inspiration, samverkan, så skulle vi naturligtvis göra, önskningar om förändring, samtal, mångfald i perspektiv, samlad kunskap, tjolahej tjolahopp, lite närmare den röda tråden, nya tankar, engagemang, fullgott liv, det kan gå, påfyllning och inspiration inför framtiden, inspiration och nya möten. Musik från Youtube länk: Stand by me, playing for change : TVg40ExM 13

14 Regionförbundet Örebro Örebro Tfn: Fax: Besöksadress: NetCity, Forskarevägen Örebro.

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi alltid gjort. De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi aldrig gjort. Dokumentation

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Utvecklingsarbete Samverkan i Örebro kommun för barn och unga

Utvecklingsarbete Samverkan i Örebro kommun för barn och unga Utvecklingsarbete Samverkan i Örebro kommun för barn och unga Samverkanskonferens 140930 Marie Cesares Olsson Ingela Pihlström Upplägg Vilka samverkar vi kring Mål & Syfte Vad har vi gjort Lärdomar hittills

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD

JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD PROGRAMGRUPPSMÖTE 1 17-18 JANUARI 2011 JAG LÄMNAR INTE UTAN EN APPLÅD Dokumentation Dag 1 Inledning Christer Lenke hälsade alla välkomna och beskrev bakgrunden till projektet. Kerstin Färm som är projektledare

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

(Eva Broms, Framtidsverkstäder, 2013-04-11) Problem/Svårighets-fas. Brainstorm. Svårigheter, farhågor

(Eva Broms, Framtidsverkstäder, 2013-04-11) Problem/Svårighets-fas. Brainstorm. Svårigheter, farhågor D nr: 11/0008 Hur kan vi kreativt, nytänkande och smart jobba för att skapa nöje och nytta för medborgarnas/vårt bästa? Vad innehåller framtidens överenskommelse mellan civila samhället och offentlig sektor?

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

VÄLFÄRD I ÖRNSKÖLDSVIK TILLSAMMANS

VÄLFÄRD I ÖRNSKÖLDSVIK TILLSAMMANS VÄLFÄRD I ÖRNSKÖLDSVIK TILLSAMMANS Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örnsköldsviks kommun 2007-2010 2 VÄLFÄRD I ÖRNSKÖLDSVIK TILLSAMMANS

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie G 2013-02-18 Minnesanteckningar Sida 1 (4) Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Närvarande: Inger Adolfsson Askersund Ingmar Ångman

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer