DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid"

Transkript

1 DIALOGGRUPPSMÖTE 2 Framtid 4 MAJ 2011 Dokumentation

2 2

3 Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor för alla. Ett socialt välfärdsprogram kräver planering, nytänkande, erfarenhet, kunskap, samverkan och delaktighet från regionala och lokala aktörer inom offentliga, privata, kooperativa, frivilliga sektorerna, från politiker, tjänstemän och brukare/anhöriga. Det nya sociala välfärdsprogrammet som nu tas fram ska bidra till att: synliggöra de sociala frågorna i det regionala perspektivet förbättra livskvaliteten i Örebroregionen tydliggöra regionförbundets uppdrag Processen att ta fram programmet pågår under 2011 så att det kan träda i kraft Programmet tas fram med hjälp av en dialoggrupp som träffas vid tre tillfällen på temana Nuläge, Framtid och Handling. Inbjudna till gruppen är en mångfald av aktörer inom det sociala välfärdsområdet i Örebroregionen. Det finns också en programgrupp som främst har syftet att vara en breddad ledningsgrupp för arbetet. Processen ägs av Regionförbundet och leds med processtöd av Kaufmann Ledarskap. Sammanfattning av dagen Detta är dokumentationen av det andra dialogmötet den 4 maj som hade temat Framtid. Ca 50 personer deltog varav ca 15 personer var nya. Dokumentationen innehåller resultatet från dagen och sammanfattar det vi gjorde. Inledning av dagen och presentationer Kerstin Färm, projektledare, hälsade alla varmt välkomna och berättade kort om arbetet hittills. Anna- Eva Lohe och Marie Kaufmann, dagens processledare, presenterade sig och tydliggjorde syftet och agendan med dagen. Därefter gavs utrymme för presentationer av deltagarna. Handuppräckning och presentation med hjälp av mingel: Vem är jag? Vad fick dig att säga ja till att komma hit? Förväntningar på dagen? Nulägesanalysen Med avsikten att göra det första steget i arbetet komplett med nulägesanalysen, presenterade Kerstin Färm den sammanfattade den bilden som analysgruppen hittills jobbat fram utifrån tidigare möten. Gruppen kände igen sig och inbjöds att kontakta Kerstin under dagen om de har frågor eller föreslå kompletteringar. EU 2020 Framtidens och välfärd och sociala innovationer Föreläsning av Gordon Hahn, internationell strateg på Regionförbundet. Gordon berättade om utvecklingen i Europa på det sociala välfärdsområdet och om sociala innovationer i Europa och Sverige. Visionen för den sociala välfärden 2025 i Örebroregionen Tommy Henningsson, förvaltningschef i Örebro kommun och deltagare i programgruppen, presenterade programgruppens initiala tankar om visionen för det sociala välfärdsprogrammet. 3

4 Några hållpunkter: Medborgaren i fokus och en resurs förebyggande perspektiv Brukarperspektiv och brukarmedverkan Samverkan, samarbete och samordning ur ett regionalt perspektiv Ledarskap och medarbetarkompetens Utveckling och kvalitet Förankring och implementering till alla delar av verksamheten Visionen är en politisk fråga men vi måste forma den tillsammans. Vi behöver möta medborgarnas behov genom att aktivt arbeta med och utveckla de sociala välfärdsfrågorna ur ett regionalt perspektiv. Visionen måste omfatta alla generationer Som avslutning lät vi oss inspireras av My generation Sammanfattning av open space om framtiden Temat för resten av dagen, som genomfördes som ett open space, var: Den Sociala välfärden i Örebroregionen mot 2025; - Vad vill vi? - Vad kan vi? - Hur högt ska vi sikta? Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe inledde och öppnade open spacet. Deltagarna skapade agendan genom att förslå de frågor som de ville fördjupa sig i under dagen. Ramen för resten av dagen utgick ifrån följande förhållningssätt De som kommer är alltid de rätta Det börjar när det börjar Det slutar när det slutar Det som händer är det som kan hända Avslutningsvis gäller lagen om de två fötterna, eller lagen om mobilitet. Som deltagare i ett Open Space är det fritt att röra på sig mellan de olika pågående samtalen utifrån eget intresse och engagemang. Detta bidrar till att hålla energin hög och betonar det egna ansvarstagandet för att vara närvarande. Totalt formulerades 19 teman/dialoger fördelade på tre arbetspass. I slutet av dagen ombads alla deltagare att individuellt prioritera de fyra teman som de ser som viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Nedan är sammanställningen av prioriteringen och anteckningarna från respektive gruppsamtal. Prioritering Detta är resultatet av den prioritering som deltagarna gjorde. Det här är viktigast att inkludera i visionen för framtidens sociala välfärd i Örebroregionen. Sätt kryss för de 4 ämnen du vill prioritera Tema Hur kan vi främja samverkan mellan medborgare och myndigheter/offentliga organisationer i Region Örebro? Vad krävs för att vi ska uppnå mer samverkans-former mellan det offentliga och det civila samhället (och som gynnar brukare/ medborgare)? Regional samverkansstruktur där ideella sektorn medverkar Kompetens - hur få och behålla kompetens? Utveckla kompetens för nya behov och nya brukargrupper? Kompetensbrist hur ser den ut idag? Vad behöver förstärkas idag och inför framtida behov? Äldreomsorg den demografiska utmaningen kontra behov av arbetskraft. Hur gör vi så att fler söker sig till vårdutbildningar? Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att 16 Antal prio

5 organisationsgränserna inte styr och begränsar. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i 11 samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckats i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Behov av omvärldsbevakning, spaning, analys. Hur? Var? Vem? 7 Hur kan vi minska barnfattigdomen i vår region? I Lindesberg har vi ca 600 hushåll i 6 försörjningsstöd. Ungefär 550 barn är berörda. Dessa lever ofta men inte alltid med en ensamstående förälder och/eller är nysvenskar. Försörjningsstöd för livet? Framtidens arbetsmarknad. 5 Örebroregionen ska präglas aven inkluderande arbetsmarknad Dvs. arbetsgivare 5 ser inte funktionsnedsättning/ohälsa som ett hinder för anställning. Vad krävs för att nå dit? Hur ska vi stoppa utanförskapet? 5 Arbete (och meningsfull sysselsättning) åt alla. Hur? 5 Hur kan vi samverka för att bibehålla och öka kompetens inom smala frågor/områden 5 med minskande resurser? Hur liten kan organisationen vara för att kunna klara uppdraget? 2025 präglas den sociala välfärden i Örebro av mångfald. Hur kan den offentliga 4 sektorn/utförare öppna upp för den sociala ekonomin utan att det upplevs som eller innebär ett hot? Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn? 4 Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi 4 personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Hur ska vi samverka för att öka möjligheten för den som drabbas av psykisk störning 3 att återhämta sig och delta i samhället? Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla! En hälsosam 3 inventering Ta reda på det lokala behovet? Hur har det tillgodosetts? Finns lokal outnyttjad 2 kunskap? Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) 1 verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Mer jobb åt oss med funktionsnedsättning 1 Dokumentation Detta är gruppernas egna minnesanteckningar. Hur ska vi öka samverkan för att möjligheten för den som drabbas av psykisk störning att återhämta sig & delta i samhället Frågeställare: Birgitta Johansson Deltagare: Susanne Rydén, Regionförbundet, Jane Berggren, Maria Yilmaz, Inga Blomstrand, Carina Dahl Stort ohälsoproblem inklusive neuropsyk, berör många alla åldrar + familj och grupp. Olika grader av besvär och störning, Viktigt att jobba hälsofrämjande generellt skapa sammanhang och delaktighet. Medvetenhet om behov och lämpliga insatser. Kunskap hos profession och aktörer som möter individ med psykisk ohälsa/störning. Jobb är viktigt struktur och sammanhang och förutsättning för återhämtning. Viktigt att se individuella symptom som del i en problematik/ identifiera riskpatienter. Basnivå/samhälle/första linjens/specialistnivå. 5

6 Hur ska vi stoppa utanförskapet? Marie Materne Frågeställare: Marie Materne Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Marie Vallgårda, Landstinget, Håkan Andersson, Hallsberg kommun, Ingmar Ångman, Degerfors kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen. Arbetslivet: De som väljer utanförskap, de som inte valt. Vi har byggt ett samhälle som inte är inkluderande. Invandrare pratar så dålig svenska. Vi tar någon annan. i stället för att se det som en resurs. Värdegrundsperspektiv I hemmet är alla inne. Vem har bestämt vem som är innanför? Nya sjukförsäkringen är inte uppbyggande. Olika intressen och förmåga. Tilläggsuppdrag Människor som är annorlunda hjälper arbetsgivaren att sortera ut. Ekonomin är alltmera kortsiktig. Lagstifta om innanförskap; 1 av de anställda (?) måste ha funktionsnedsättning. Hur angriper man fördomar? Måste man byta namn? Människoideal social interaktion. Einstein hade säkert haft behov av särskilt stöd i skolan. Plockar bort spetskompetenser (för att de har lägre social kompetens) Vi måste se andra värden. Vi är vana vid en likformighet. Vilka innovativa samverkansformer kan vi skapa för att stödja barns integration i samhällsgemenskapen? Vilka sociala innovationer behöver vi för att stödja ungdomar som misslyckas i skolan och inte platsar på arbetsmarknaden? Frågeställare: Daniel Jansson och Sussie Bergström/Peter Morfelt Deltagare: Peter Morfelt, Regionförbundet, Daniel Jansson, Örebro kommun, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Gustafsson, Regionförbundet, Sandra Leontiou, Lekeberg kommun, Majlill Persson, Lindesberg kommun, Kerstin Lilje, Länsstyrelsen, Anne-Marie Wolf Bergstrand, Verdandi, Anette Jansson, Länsbygderådet, Sussie Bergström, Örebro kommun, Marie Cesares, Landstinget, Marie Materne, Landstinget. Tydliga samverkansformer för att identifiera ungdomar med behov av stöd Levt i familjer med socialbidrag där är man överrepresenterad. Kopplar ifrån IFO från försörjningsstöd Skola och socialtjänst gemensam strategi? Hjälp till en social infrastruktur för barn Riktade gemensamma åtgärder Kvalitativa åtgärder barnomsorg fritid, mm. Tillgång till samhällets resurser Föräldrastöd Offentliggöra siffror på vad det kostar för samhället, föra in livsperspektiv, använda det som argument för investeringar. Det får inte vara tabubelagt att prata om integrationsproblematiken Den socialpolitiska debatten är tyst, professionella måste utmana i samhällsdebatten. Samhällsekonomiska analyser utifrån förändringsprognoser(?). Vi gör vår analys på ett förgånget samhälle. Eva-projekt (?) Redskap till politiken få fart på socialpolitiska debatten. Ekonomiska strukturen ger inte möjlighet till långsiktiga analyser både generella och riktade Försörjningsstöd arbetsgivare skola? (socialtjänst). Individuella programmet koppling till arbetsmarknadsenhet. Nya stöd upp till 20 år. Tydligt samarbete tvärs över/kontrakt Återvändsgränd Dysfunktionella familjer - nya behov Fattigdom går i generationer riktade åtgärder. Skolan ska inte ta över föräldrarollen. Vidga definitionen barnfattigdom - sociala arvet/samhällsarbete 6

7 - skapa ny form att stötta föräldrar Ge politikerna större insikt Innovativa former brukarorganisationer barn Utvecklingsstörda en grupp som referensgrupp för innovativ verksamhet Skolverket Tänk långsiktigt stötta organisationer att tänka nytt Ge stöd utveckla brukarorganisationernas verksamhet. OBS andra familjekonstruktioner. Svårt att visa ekonomiska konsekvenser av våra åtgärder Förlita på förebyggande och nytta Regionalt ekonomiskt stöd till föräldrastöd Tillsammans kommun/landsting Uppnå: Barnbokslut Barnbokslut måste hållas levande. Ensamstående Människor vill vara fria utan myndighetskontakter Regionala samverkansstrukturer Praktiska övningar/teori Barn vräks rutiner för att familjen anmäls Måste styra genom pengar visa politikerna hur vi kan generellt och riktat Använd begreppet barnfattigdom och sök EU-projektpengar Regionala strukturer för barnfrågor, utveckla metoder Var finns Rädda Barnen och BRIS i Örebro?! Lägg ihop kommuner och landsting på politisk nivå Hur hittar vi ett nytt sätt att angripa/lösa gemensamma utmaningar så att organisationsgränserna inte styr och begränsar? Frågeställare: Marie Vallgårda Deltagare: Daniel Jansson, Örebro kommun, Tommy Henningsson, Örebro kommun, Catarina Rosenkrantz, Kumla kommun, Agneta Waller, Karlskoga kommun, Sofia Wange, FPS, Berit Hjalmarsson, Örebro kommun, Jane Berggren, Finsam Samverkan försvåras nu av att det inte finns gemensamma rutiner och arbetssätt inom varje enskild organisation ännu sämre mellan huvudmän. Pengar får inte vara målet det är ett medel! Ekonomi: styr inte mot samverkan. Cheferna prioriterar inte samverkansarbete - får inte lägga arbetstid på det. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande hindrar. Gemensam peng avsatt för definierade målgrupper. Måste ingå i allas uppdrag att ställa upp på gemensamma mötesplatser och att skaffa sig kunskaper om varandras kompetens och arbetssätt. Om vi inte har en metod som passar problemet så får vi ta ansvar för att hitta en individanpassad lösning. Man skall ha mandat att gå utanför boxen om det krävs för att lösa uppgiften. Det räcker inte med att skapa vårdprogram och överenskommelser. Grundinställningen måste vara att vi har ett gemensamt ansvar Individen brukaren skall vara trygg med att vi löser uppgiften i samverkan skall inte behöva hitta rätt själv i systemet. Vi skall se varandra som kollegor, inte vi och dem, respekt och ödmjukhet. Kontinuitet viktig i samverkan. Förtroende för varandra. Samverkan på lika villkor. Företag och organisationer inom den sociala ekonomin upplevs av den offentliga sektorn som hotfulla och utmanande. Hur kan detta motarbetas för att öka den gemensamma välfärden? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Sivert Gustafsson, Länsbygderådet, Birgitta Johansson, Landstinget, Thomas Falk, 7

8 Landstinget, Carina Dahl, Verdandi, Rikard Åslund, Regionförbundet, Isabell Landström, Örebro kommun Ta in sociala klausuler vid upphandling av offentliga tjänster Ta in uppgift om personalinflytande i klausuler om personalinflytande Det är dubbla signaler från central nivå, politiker säger att det går bra, men andra delar av statlig förvaltning pekar på lagtexter eller hindrar Måste bryta mot regler för att kunna få till stånd ändring av regelverk (kanske regelvärk Kerstins anm.) Svårt att ändra inställning hos många tjänstemän Samverkan ideella sektorn, kommun, landsting m.fl. Frågeställare: Sofia Wänge m.fl. Deltagare: Marie Gustafsson, Martin Lind, Tommy Henningsson, Marie Cesares Olsson, Annette Jansson, Rikard Åslund, Sofia Wänge, Sivert Gustafsson, Annica, Sven Berglund Euro Child civilsektorn är en maktfaktor kring välfärd (social). Medborgare i Europa. Ideella organisationers medverkan är en rättighet i EU Vi har stor folkrörelse men de finns inte med på den offentliga agendan Vilket välfärdssystem är mest effektivt har god kvalitet? Sverige ses ur ett EU-perspektiv som effektivt? Svensk välfärd är bra på samordning? Trend att privata sektorn tar över. Hur sprider vi goda kunskaper och erfarenheter? Inflytande av stiftelsen Sesam som samordnar sociala föreningar trycker på Nationell definition civila samhället Förutsättningar för samverkan - avtal Vi är begränsade i vårt tankesätt Flexibilitet vi behöver inte starta allt själva i kommun Kommun och landsting betalar arvode till civila sektorn Försörjningsstöd för livet? Den framtida arbetsmarknaden Frågeställare: Ann-Mari WolfBergstrand Deltagare: Daniel Jansson, Majlill Persson, Sandra Leonhou, Anna Almén Försörjningsstöd är ett livslångt försörjningssystem. Kommunens uppdrag måste diskuteras en alternativ arbetsförmedling anordnare. Hitta en koppling till arbete istället för bidrag för dem som står längst från arbetsmarknaden. Hitta jobb i den privata marknaden, med ett stöd och personellt stöd från kommunen. Det behövs support för att klara att ta emot personer som behöver särskilt. Vi måste riva gamla tankemurar vad som är kommunens uppdrag måste ta ansvar för dem som är längst ifrån arbetsmarknaden. De sociala arbetskooperativen är en väg till arbete, men som behöver stöd och coaching från samhället Försörjningsstöd för barn och ungdomar som lärs in i att få f-bidrag måste brytas. Vi måste mobilisera våra politiker så att de får begrepp om hur verkligheten verkligen ser ut så att Vi kan bryta utanförskapet för stora grupper i samhället Det handlar i grunden om vilken människosyn man har vilken tilltro på människors möjligheter att komma ut i arbete ingen vill leva på bidrag Vi behöver ha nya innovationer för att människor med utländsk härkomst ska kunna komma ut i jobb utbildningar på deras hemspråk t.ex. undersköterskor som kommer att vara ett bristyrke i framtiden. 8

9 Hur kan vi som arbetar med stupröret integration tillsammans med andra (stuprörs-) verksamheter hitta former för att öka invandrares delaktighet i den sociala välfärdsutvecklingen? Frågeställare: Maria Johansson Deltagare: Isabell Landström, Kerstin Färm, Lilian Iwarson Sporrong, Catarina Rosencrantz Genomsyrande perspektiv hur genomsyra utan att det blir osynligt, vad ska man lyfta fram och vem väljer? Själviska uppdrag blir inte målgruppsorienterat. Hur kan jag lösa mitt uppdrag? Hur utgår vi från individen? Svårt att vara visionär när vardagen kommer in (budget, regler ) MOD behövs! Politiskt, att bjuda in det civila samhället, hur kan vi annars hitta det innovativa? Får jobba experimentellt och i projekt, politisk tydlighet behövs. Hur möter vi andras uppfattningar? Simhallen öppen för invandrade kvinnor som ska lära sig simma blandade grupper (vårt genusarbete) eller hitta andra lösningar. Hur kan vi öppna upp mellan social välfärdssektor och kultursektorn Frågeställare: Kerstin Färm Deltagare: Staffan Örneland, Christer Lenke, Annicka Lilja, Rikard Åslund Goda livsvillkor beroende av kultur Äldreomsorg, musik, litteratur, föremål Läkande kultur Ungdomsgrupper t.ex. autismgruppen, musik, kommunikation Länsmusiken konserter för funktionshindrade Hindren för kultur i världen? Traditioner, system Kultur - I hemmet - Vid institutioner (teater, muséer) - Bibliotek - Kulturskola för alla läkande Risk med samverkan kan leda till administrativa försvåranden Kultur är livsnödvändigt men nedprioriterat Förakt för kulturen, kultur är ej mätbar och räknas därför inte Kultur producent konsument Strukturella problem hinder för samverkan Bryta sektorsgränser vad är problemet? Statlig styrning, nedprioriterat område Kultur ett genomsyrandepersepektiv i sociala välfärdsprogrammet. Förslag: kulturansvarig pedagog Gråbo i Karlskoga ex på gott ex. liksom Sinnenas Minnenas trädgård i Hällefors Genomsyrandeperspektiv kan bli för många Arbete och meningsfull sysselsättning åt ALLA. Hur? Frågeställare: Susanne Rydén Deltagare: Marie Montin, Martin Lind, Janne Berggren, Sofia Wange, Eva Sundh, Christer Lenke Arbete viktig del i människors hälsa. Anv. i Landstingets hälsoarbete. Inblandad i Satsaprojektet och Hälsobron Historik arbete för att försörja sig. Skarv mellan meningsfullhet och försörjningsdelen En del grupper klarar av vissa uppgifter men svårt för psykiskt funktionshindrade. Socialförsäkringssystemet är ett hinder. Se till vad människor kan och inte tvärt om. Meningsfullheten reella arbeten ej daglig verksamhet 9

10 Hur få till arbete för andra? Vad har förbättrats enklare arbeten försvunnit. CHM där finns klara vissa arbeten och bygga upp Arbetsmarknad och utbildning viktig skapa riktiga arbeten Ny ekonomisk världsordning Hälsoekonomin för att få ihop sektorerna (upplevd livskvalitet) Arbetsmarknadsregelverket och fackliga organisationer kan vara hindrande faktorer Se social kostnad för fler arbeten se det som en investering som renderar vinster Sociala företag kooperativ gå in för varandra ex. erbjuder promenader, utevistelser för personer. Hur skapa förutsättningar för dessa företag att starta och komma igång Meningsfulla arbeten bidrar i samhället, bättre upplevd hälsa osv. 20% beror på hinder i regelverken inom respektive organisation Hjälpmedel tekniska utvecklingen använda den Satsa aktivitetsersättning Arbetskraftsbristen och ekonomi då inte legitimt att inte nyttja den resurs som finns Utveckla det sociala företagandet se att vår region är en tjänste- och servicesektor Medborgarlön till alla en viss grundlön (statlig åtgärd) Använd det frirum som vi andra har i länet Våra goda möjligheter till inclusive growth tillväxt för alla!! En hälsosam inventering Frågeställare: Eva Sundh Deltagare: Sandra L, Marie Materne, Anita, Thomas Hälsosam arbetsplats Riskbruk, förebyggande arbete, missbruk. Hur kan vi vara steget före? Vilka frågor måste/borde vi ställa? Detta initiativ; Dialogmöte Arenor för möten offentlig sektor privat sektor frivillig/ideell sektor Folkhälsoinventering ej kostnad KASAM kan användas i många sammanhang Nya nätverk behövs Generalist expert. Med tanke på stuprör och hängrännor. Hur skapar vi personalgrupper med generalistkompetens? Hur blir det fint att kunna lite om mycket? Frågeställare: Ingmar Ångman Deltagare: Anette Jansson, Tarja Nordling, Susanne Ryden, Susanne Bergström, Carina Dahl, Maria M, Anna Almén Hur kan vi undvika fragmentisering av familjer och enskildas situation? Socialtjänstens intention om helhetssyn fungerar inte i den organisation vi byggt upp Case-management, SAMBA, samordnad rehabilitering exempel på hur vi försöker bemästra svårigheterna. Behov av ny IT-teknik, ny lagstiftning för att underlätta informationsöverföring mellan olika huvudmän Motsvarande allmänläkare även inom socialtjänsten med möjlighet till specialiserade fördjupade insatser utifrån behov. Är det möjligt att bygga en struktur med generella mottagningar som??? både det som finns inom kommun och landsting när medborgaren och specialisten som arbetar länsövergripande? Kan behöva att man bryter upp gränserna mellan kommun och landstinget som organisationer Partnerskap skriva bindande avtal mellan olika förvaltningar att arbeta gemensamt mot samma mål i problematiska bostadsområden. Viktigt att veta vad olika myndigheter ger för några insatser 10

11 Vi tar inte ansvar för den situation som vi skapat med vår specialisering. Vi behöver inrikta våra insatser på föräldrar som brister. Behöver samverka mellan många olika verksamheter inom kommun och landsting. Större makt Regionförbundet större samverkan inom regionen med specialiserade verksamheter. Behov av kompetens i framtiden, personalförsörjning, nya behov Frågeställare: Håkan Andersson, Maria Yilmaz, Catarina Rosencrantz Deltagare: Anita Bohlin-Weimar, Kerstin Färm, Maria Svensson, Inga Blomstrand, Berit Hjalmarsson, Tommy Henningsson Sedan 1 år finns en arbetsgrupp på Regionförbundet som startats på uppdrag av regeringen. Hur gör vi vårdyrket attraktivare? - Öka lönen - Öka möjligheten till karriär - Dokusåpa? - Eskilstuna strävar enbart efter att få in akademiker - Vad är en multiprofessionell kompetens? Personal: - Idag trivs man på jobbet - Man känner frustration - Hälften av vår personal rekommenderar inte sina vänner att jobba där. - Dokusåpa!! - Bättre introduktioner - Behoven förändras - Utbildningar måste utvecklas - Arbetsgivaren måste kompetenshöja! - Ungt arbetslag Idag har vi dåligt rykte MEDIA har makt! Vi måste finna vägar till marknadsföring! Svar: - Högre löner - Bättre arbetstider - Karriärmöjligheter - Kompetensutveckling - Delaktighet och inflytande Behov av omvärldsanalys; bevakning, spaning, analys Frågeställare: Marie Gustafsson Deltagare: Kerstin Lilja, Inga Blomstrand, Håkan A, Marie C O, Sivert G, Peter M, Inger, Isabell Hur gör vi vårdyrket attraktivare? Synliggöra statistik, viktigt att göra detta. Funktioner för detta saknas i kommuner och landsting. Hur använder man det som finns T.ex. SCB? Hur knyter vi ihop olika spaningar? Forum, för det behövs! Arena för omvärldsbevakning behövs det kan vara RFÖ Örebro kommun att nyttja varandra i detta Framtidsdagar, har funnits tidigare Gemensam analys av olika verksamheter Omvärldsbevakning måste i som en del av organisationerna Viktigt att knyta ihop verksamhet och forskning Inte helt OK att se sig omkring särskilt internationellt utbyte Att definiera varför det är viktigt att omvärldsbevaka Kollegial granskning som verktyg Varför är intresset så starkt för t.ex. studieresor? Forskning: 11

12 - Behov av tillgång till databaser för kommunerna - Svårt att samarbeta med Universitetet - Örebro kommuns???skola är ett positivt exempel - Hur får man Universitetet att intressera sig för verkligheten - Ett regionalt utvecklingscentrum för omvärldsbevakning behövs!!! År 2025 präglas Örebroregionen av en inkluderande arbetsmarknad Dvs arbetsgivare ser inte funktionsnedsättning/ ohälsa som ett hinder för anställning. -Vad krävs för att nå dit? Frågeställare: Örjan Samuelsson Deltagare: Eva Sundh, Staffan Örneland, Maria Svensson, Tarja N. Mats R, Berit H Bakgrund: Särskola arbetsliv istället för daglig verksamhet I samverkan finns de viktigaste lösningarna Centrum för hjälpmedel kan t.ex. med hjälp av olika steg hjälpa till med samverkan Inom soc betyder en inkomst mycket, man är behov av att styra sitt eget liv! Misslyckande att lära ut entreprenörskap. I begreppet finns empowerment men utbildningssystemet måste utvecklas! HSO, jobb viktigaste frågan. Bra att lyfta frågan om att få jobb. Bra att tänka på hur det ska gå till. 20 % högre arbetslöshet har alla med funktionsnedsättning och invandrar grupper. Örebro Kommun kan ha metoder och modeller. Ekonomiska styrmodeller, viltigt att utnyttja lagstiftningen så långt det går. Erfarenheter inom Örebro Kommun. Ett hinder är bl.a. upphandlingsavdelningarna. Vad driver mot att alla ska arbeta? Makt, inflytande och empowerment viktigt. Vanmakt leder till utnyttjande av välfärdssystemet i onödan. Mer än makt för dagen en plats i gemenskapen Problematiskt är att det inte skapas några nya jobb- Behovet av arbete är större. Den offentliga sektorn konstruerar jobb. Många entreprenörer har socialt driv. Verkligheten visar något annat än det vi argumenterar för. Svenskt Näringsliv lyfter fram tomma förebilder som t.ex. Mc Donalds. Verkligheten måste beskrivas som den är. Det saknas arbetskraft i hela Sverige Ett arbete kostar inte. De som har jobb minskar samhällets kostnader. Vad är viktigt? Vilka krav har vi på företagen? Måste vi sänka vår standard? Fortfarande styrd av gamla organisationsmodeller Vi måste låta alla få chansen att utveckla arbetsmarknaden. Identifiera motkraften: politiska, ideologiska, maktmässiga Är lagstiftning den enda vägen? Offentlig sektor sämst! Samhällsekonomiska vinster skapar incitament. Forskningsprojekt! Upplevd livskvalitet vad sparas hälsoekonomiskt? Gör en samhällsekonomisk modell som inspiration för att stödja arbetsinriktad rehabilitering. 12

13 Samverkan för att behålla och öka kompetens inom smala områden Frågeställare: Annica Lilja Deltagare: Marie V, Tarja, Ingmar Å, Agneta W Lyckad samverkan Familjerådgivningen Skatteväxling Landstinget jobbar på uppdrag TNE - kommunerna, drivs av ÖLL Missbruksvården ett område som ger privata utförare Olika vårdnivåer ger möjlighet Samverkansförutsättning Samma verksamhetssystem Olika synsätt ger svårigheter Identifiera olika områden som lämpar sig för samverkan Organisationsformer: Satelliter att vara verksam på olika ställen. En utgångspunkt att besöka olika verksamheter Avslutning Ett ord från var och en som avslutning. Vad tar du med dig från dagen? Den goda viljan, få vara med och processa, respekt, förtroende, dialog och samverkan, politik, utanförskap, jobb, jobb, jobb, hängrännor, kultur, fördjupning, perspektiv, förtröstan, lösningar inför framtiden, rörigt, behov, engagemang, nya konstruktiva tankar, framtiden socialpolitik, intressanta diskussioner, inspiration, samverkan, så skulle vi naturligtvis göra, önskningar om förändring, samtal, mångfald i perspektiv, samlad kunskap, tjolahej tjolahopp, lite närmare den röda tråden, nya tankar, engagemang, fullgott liv, det kan gå, påfyllning och inspiration inför framtiden, inspiration och nya möten. Musik från Youtube länk: Stand by me, playing for change : TVg40ExM 13

14 Regionförbundet Örebro Örebro Tfn: Fax: Besöksadress: NetCity, Forskarevägen Örebro.

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer