Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Härmed kallas till årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl Plats: Victoriahallen, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av två justerare 6. Godkännande av dagordning 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Redogörelse för styrelsens arbete under 2012 samt för efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare 9. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 10. Beslut om I) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen II) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen III) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Framläggande av revisorns intyg över granskningen enligt transparenslagen 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman 13. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor samt beslut om valberedningsprocess 14. Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering

2 15. Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 16. Ekonomiska mål för bolaget 17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Punkt 2 Val av ordförande vid stämman Ägaren föreslår Jan-Eric Sundgren som ordförande vid årsstämman Punkt 12 Antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman Ägaren föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter, varav en ska utses som ordförande. Inga suppleanter ska finnas. Punkt 13 Val av styrelse, styrelseordförande, revisor samt beslut om valberedningsprocess Ägaren föreslår att till styrelseledamöter väljs Jan-Eric Sundgren (omval), Karin Markides (omval), Peter Holmstedt (omval), Annika Ramsköld (omval), Michael Oredsson (omval), Mats Williamson (omval) och Per Lindberg (nyval). Ägaren föreslår att Jan-Eric Sundgren väljs till ordförande i styrelsen. Genom val av de föreslagna ledamöterna har styrelsen den kompetens, erfarenhet och bredd som erfordras för en fortsatt god utveckling för bolaget. En presentation av ledamöterna följer nedan. Jan-Eric Sundgren Född 1951, professor i tunnfilmsfysik. Direktör samhälls- och miljöfrågor i AB Volvo. Styrelseledamot i Hogia AB samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan Tidigare ledamot Karin Markides Född 1951, professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Rektor och VD vid Chalmers tekniska högskola. Tidigare vice generaldirektör för VINNOVA. Styrelseuppdrag i Chalmers Innovation, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Perstorp Holding AB, Stiftelsen Korsvägen samt Wallenberg Wood Science Center. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA) samt i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2006.

3 Peter Holmstedt Född 1957, verkställande direktör i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Teknologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Flexibel Industriell Produktion. Styrelseledamot i Swedish ICT Research AB, Swerea AB, Innventia AB och Amfa Finans AB. Adjungerad professor vid KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM) och ledamot i IVA. Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2010 Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren ej att anse som oberoende i förhållande till bolaget Annika Ramsköld Född 1964, Vice President marknadsstrategi och affärsutveckling, Vattenfall AB. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Kemiteknik. Styrelseuppdrag i Volvo- Vattenfall Plug-in hybrid vehicle partnership (ordförande). Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2010 Michael Oredsson Född 1960, CEO Probi AB. Civilekonom, Internationell Ekonomi, Lunds Universitet. Styrelseuppdrag i LIDDS AB (ordförande). Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan Mats Williamson Född 1958, vvd Skanska AB. Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds tekniska högskola. Advanced Management Program, Harvard, Boston MA, USA. Styrelseuppdrag i Skanska Norway (ordförande), Skanska UK, Skanska Infrastructure Development och Skanska Middle East. Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan Per Lindberg Född 1959, Verkställande direktör och koncernchef i BillerudKorsnäs AB. Teknologie Doktor, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Skogsindustrierna, Bergvik Skog AB, Corvara AB, NINE TPP AB samt Middlepoint AB. Ledamot i IVA.

4 Styrelsen utser revisions- och ersättningsutskott inom sig efter riktlinjer från ägaren. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB är valda till revisorer intill utgången av årsstämman 2013, med auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig revisor. Val av revisorer ska därför göras. Ägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB intill utgången av årsstämman Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig. Valberedningsarbetet för år 2014/2015 föreslås organiseras enligt följande: Representant för RISE Holding är ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning i övrigt offentliggörs senast under september 2013, varvid arbetsprocess och tidplan samordnas med övriga bolag i vilka RISE Holding leder nomineringsarbetet. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2014 för beslut: a. Förslag till ordförande vid årsstämman b. Förslag till styrelse c. Förslag till styrelseordförande d. Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete e. Förslag till arvode till bolagets revisorer f. Förslag till kriterier för hur valberedningen utses g. Förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2015 Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på en valberedning och Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Punkt 14 Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering

5 Ägaren föreslår att följande arvoden ska utgå till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Ordförande Styrelseledamot kr/år kr/år För arbete i revisions- och ersättningsutskottet ska till ordföranden utgå ett arvode om kr/år och till ledamot kr/år. Ledamot i styrelsen, revisions- och ersättningsutskottet som är anställd i bolaget eller hos ägaren uppbär inget arvode. Till av stämman valt revisionsbolag ska utgå ersättning enligt särskild överenskommelse. Punkt 15 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner nedan redovisade riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. SP ska sträva efter att erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska beakta den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenheter. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Lönen ska omprövas varje år. Pensionsförmåner bör vara avgiftsbestämda. I de fall företaget avtalar om en förmånsbestämd pensionsförmån, ska den följa tillämplig kollektiv pensionsplan dvs. ITPplanen. Pensionsåldern bör vara 65 år och ska inte i något fall understiga 62 år. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan även avgångsvederlag utgå motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från SP reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår. Vid uppsägning från anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen kan, om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall, frångå dessa riktlinjer. Styrelsens motiv måste i dessa fall särskilt dokumenteras. Kommentar: Ovan föreslagna principer och ligger väl inom de ramar som beslutats av regeringen den 20 april 2009 i form av Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

6 Styrelsens förslag överensstämmer också i allt väsentligt med principerna för vad ledande befattningshavare tidigare år erhållit i ersättning och baseras på redan ingångna anställningsavtal mellan SP och respektive befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare 2012 framgår av Årsredovisningen, not 10 sidan Beredning och beslut i ersättningsfrågor hanteras enligt följande. Vad avser verkställande direktören föreslår styrelsens ersättningsutskott fast lön och andra anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsen. Vad avser övriga ledande befattningshavare föreslår verkställande direktören fast lön och andra anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsens ersättningsutskott. Borås i mars 2013 Styrelsen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AXFOOD AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AXFOOD AKTIEBOLAG VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AXFOOD AKTIEBOLAG Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 12 mars 2014 kl. 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385.

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 5 Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Protokoll fort vid ársstämma med aktieagaren i Sveaskog AB (pubi), org nr 556558-0031, torsdagen den 23 april 2014 i IVA:s Konferenscenter, Stockholm. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Svenska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen,

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer