Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april"

Transkript

1 Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april Den 24 april anordande Stockholmsregionens Europakontor tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium på Europahuset i Stockholm med anledning av Stockholmsregionens 20-åriga närvaro i Bryssel. Temat för dagen var Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid. Pernilla Baralt, chef för press, media och kommunikation på EU-kommissionens representation i Sverige, var moderator och ledde diskussioner i två paneler. Den första panelen handlade om vad EU betyder för Stockholmsregionen, medan den andra behandlade vilka frågor som borde prioriteras under den kommande EU-mandatperioden. Under dagen såg också deltagarna tillbaka på vad Stockholmsregionen uppnått med sin närvaro i Bryssel och diskuterade vilka utmaningar vi står inför idag. Under seminariet presenterades dessutom nio punkter som anslog vilken riktning Stockholmsregionens Europaförening önskar att EU rör sig mot. Ordföranden såg tillbaka på Stockholmsregionens resa En av inledningstalarna för dagen var Stockholmsregionens Europaförenings ordförande och tillika Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin. Sten Nordin talade i sitt anförande om de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under årens lopp. Idag vänder sig kommissionen till Stockholmsregionen om synpunkter på förslag vilket är en bra bit på vägen från de vingligheter som fanns i början konstaterade Sten Nordin. När regionen etablerade sig i Bryssel 1994 var det innan det ens var säkert att Sverige skulle gå med i EU. Oavsett om vi skulle gå med eller ej skulle ett litet land som Sverige komma att påverkas starkt av EU. Idag är det viktigast för Stockholmsregionen att EU fokuserar på de stora frågorna som Europaföreningen lyfter i sitt yttrande. Miljön känner exempelvis inga gränser och bör vara ett av de viktigaste områdena att arbeta med på EU-nivå, sa finansborgarrådet i sitt tal. Men det är även viktigt att vi F.v. Pierre Schellekens och Sten Nordin påminner oss om subsidiaritetsprincipen och att vi själva klara av vissa saker bättre utan EU. Han fastslog att den ekonomiska krisen inte får komma att leda till slutenhet utan att den frihandeln som EU:s inre marknad fört med sig är mycket betydelsefull för Stockholm. Det är utifrån frihandel, fredstanken och EU:s öppna gränser som ska bygga EU även i framtiden avslutade Sten Nordin. 1

2 EU-kommissionens representant i Sverige talade om regionernas betydelsefulla roll i EU Nästa talare under morgonen var chefen för kommissionens representation i Sverige, Pierre Schellekens. I sitt tal reflekterade han över vad EU egentligen är och att EU som institution är svårt att passa in i den statsrättsliga teoribyggnaden. Av tradition har de svenska regionerna inte heller haft samma styrka som i andra EU-länder samtidigt som den lokala nivån alltid varit stark. Inom EU är regionerna en legitim samtalspartner och det är inte en hierarkisk utan en direkt relation. Den regionala nivån har ofta spelat en tongivande och drivande roll i det europeiska samarbetet, menade Schellekens. Pernilla Baralt flikade in att det är samarbetet mellan alla institutioner (inkl. regionerna) som gör EU legitimt. Trots oroväckande utveckling på en del områden såg Schellekens ljust på EU:s framtid. i Europarlamentet ser vi idag krafter som ifrågasätter de grundvärderingar som EU står för (ickediskriminering, respekt och öppenhet) och en skakig utveckling i Ukraina. Allt detta sätter det europeiska samarbetet på prov, sa Schellekens. Domedagsprofeter har tidigare haft fel som dömt ut EU och även om krisen inte helt klingat av ser vi idag en tillväxt i alla EU-länder utom två. Detta är viktiga utmaningar som en ny kommission måste handskas med men jag är övertygad om att EU kommer att klara detta. Stockholmsregionen har varit med och bidragit till lösningar i flera EU-frågor tidigare och många av de nio punkter som Stockholmsregionen lagt fram är relevanta för den nya kommissionens arbete, avslutade Pierre Schellekens. Panel I: Vad betyder EU för Stockholmsregionen? Debattörer: -Jan P Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting -Jakob Granit chef för Stockholm Environment Institute -Erik Langby, ordförande för Kommunförbundet Stockholms Län -Fredrik Sand, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare Stockholmsregionen, EU och näringslivet. Vilken betydelse har EU haft? Nästa punkt på agendan var en paneldebatt som skulle avhandla vad de senaste 20 årens EUsamarbete betytt för näringslivet, miljöarbetet, forskningsklimatet och samarbetet i regionen. Hur har vi dragit nytta av EU-medlemskapet? Jan P Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting berättade att Stockholmsregionen är den tredje mest framgångsrika regionen i unionen på att få forskningsanslag från EU. Stockholm ligger idag direkt efter Paris och London vilket inte många känner till. EU-samarbetet är dessutom positivt inte minst utifrån hur det genom forskningsprogrammen tvingar fram transeuropeiskt samarbete. Att forskargrupper i olika europeiska länder samarbetar har lett till att vi bl.a. kan behandla stroke på ett helt nytt sätt berättade han. Han underströk även att det är EU vi har att tacka för att vi kan åtnjuta ett renare hav, en ökad tillväxt och ett utökat samarbete inom Östersjöregionen men att EU måste bli bättre på att lyfta upp vad som är positivt med unionen då medborgana inte alltid förstår det positiva med unionen. EU drar även nytta av att föra dialog med starka regioner istället för att få ner nationer till Bryssel vilket ofta innebär problem. 2

3 Fredrik Sand talade sedan om den inre marknadens stora betydelse för regionens näringspolitiska utveckling och att många utifrån ser Norden som en viktig region med Stockholm som dess viktigaste stad. Erik Langby följde upp med att tala om kommunernas stärkta självkänsla, om hur de nu via EU fått ett starkare mandat att ta ton mot den nationella nivån och hur de kommit att engagerat sig i EU som ett resultat av medlemskapet. Langby exemplifierade med den ökade internationaliseringen. Han upplevde att den nationella nivån fått lära sig att EU inte är utrikespolitik vilket kan ha överrumplat en del tjänstemän på utrikesdepartementet när Stockholmsregionen på eget bevåg etablerade egna kontakter i Baltikum efter murens fall. På så sätt har EU inneburit en maktförskjutning från nationell till kommunal/regional nivå. Langby ville även poängtera att kommunerna måste vara med och influera den nationella nivån och inte ta för givet att de förstår kommunernas förutsättningar och behov. Detta betyder även att den kommunala nivån måste vara med och följa den politiska utvecklingen på högre nivå. Pernilla Baralt passade på att understryka att det i tillväxtstrategin EU 2020 tydligt står att EU ska samarbeta med den regionala nivån. De närmaste årens utmaningar F.v. Pernilla Baralt, Helene Hellmark Knutsson, Gunnar Hökmark och Rolf Gustavsson Frågan om EU:s närmaste utmaningar engagerade debattörerna och samtliga var överens om betydelsen av att Stockholmsregionen marknadsför sig mer utanför landets gränser. Jan P Andersson talade om nödvändigheten med att locka hit de bästa från Europa om Stockholm ska kunna försvara tredjeplatsen som EU:s mest framgångsrika region i att erhålla forskningsanslag. Därför är det viktigt att akademin möter näringsliv mer än vad parterna gör idag. Inte minst för att slå värn om regionens industri är det viktigt att forskare, universiteten och näringsliv och industri möts för att hitta gemensamma lösningar. Konkurrensen utifrån är hård och ökat samarbete inom regionen är en förutsättning för att Stockholm ska få behålla sitt näringsliv. Han riktade sig även till Sten Nordin och uppmanade finansborgarrådet att göra vad han kan för att få igång bostadsbyggandet och fick medhåll av Jakob Granit. Granit kommenterade utifrån sin roll som forskningsaktör att det är ett stort problem för honom att hitta bostäder åt sina internationella medarbetare. I detta instämde även Fredrik Sand från Handelskammaren som menade på att det är en ständig utmaning med bostäderna. Det sker en stor inflyttning till Stockholm av globala huvudkontor vilket kräver jobb för medflyttande och en utbyggd barnomsorg med plats för alla. Om Stockholmsregionen ska klara omvandlingen till kunskapsekonomi går det helt enkelt inte att luta sig tillbaka, sa Sand. Fredrik Sand lyfte den digitala tjänstemarknaden som en utmaning för EU att handskas med och exemplifierade att tjänstehandeln i unionen har potential att öka hela 28 procent. Om den inre marknaden vore fullbordad skulle Bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare vara kronor högre i Stockholms län. Även konsolideringen av frihandelsavtalet med USA är mycket viktigt. Han 3

4 oroades dock över att Stockholms IT-kluster hindras från att utvecklas till följd av det nya datalagringsdirektivet som introducerat en rad nya hinder. Framtiden och den gröna tillväxtens utvecklingspotential Pernilla Baralt ledde sedan in samtalet på tillväxtpolitiken och den gröna tillväxten där Sverige ligger i framkant. Jacob Granit talade om att även om den nationella utsläppsnivån av koldioxid är relativt låg är koldioxidutsläppet per individ i regionen ganska högt. Detta kräver ett starkare systemtänkande om vi även i fortsättningen ska kunna konsumerar varor och tjänster från hela världen och att vi bör se utmaningen att göra medborgarna till mer energismarta konsumenter som en innovationsmöjlighet att forska om. Forskningen kommer även att bli intressant inom områden som energiproduktion, vattenresurshantering, matproduktion, översvämningsrisken och på transportområdet. Det finns en stor forskningspotential i att koppla ihop lösningar inom ekonomi och miljön sa Granit. Stockholm har även mycket att vinna på att få till stånd en gemensam energimarknad för EU och Granit nämnde den nordiska marknaden Nordpol som ett bra exempel. Han skulle gärna se starkare forskningsstöd för det här området och en koordinerad, gemensam EU-politik med långsiktighet då 20 år är en kort tid för att få ihop en gemensam energimarknad. I detta instämde även Jan P Andersson som talade om den samhälleliga nyttan med forskningsprogrammet Horisont 2020 och att vi bör bli bättre på att mäta de effekter som forskningen faktiskt åstadkommer. Han vädjade även till EU att bli mer generös i utvärderingskraven. Det är positivt att EU nästan fördubblat anslagen i det nya forskningsprogrammet men att tre år är för kort tid för att mäta resultat. Det kan ta 10 år innan man ser resultat, sa han. Med detta avslutades dagens första paneldiskussion och seminariedeltagarna fick chans att samspråka över jubileumstårta. Panel II: Prioriteringar inför EU:s kommande programperiod -Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd -Gunnar Hökmark, europaparlamentariker -Rolf Gustavsson, f.d. Brysselkorrespondent för SvD och EU-krönikör Prioriteringar inför EU:s kommande mandatperiod Nästa diskussion var mellan två erfarna politiker och en journalist om EU:s inriktning de kommande åren. Pernilla Baralt frågade panelen om vad de anser att EU bör fokusera på, dess framtida utmaningar och hur Stockholmsregionen kan vinna gehör för sina ståndpunkter och skapa fler allianser inom EU. Behovet av sammanhållning i unionen Hökmark bekymrade sig för sammanhållningen i unionen och att vi ser hur separatism och främlingsfientlighet i Europa är ett hot mot den fria rörligheten. 4

5 Hellmark Knutsson lyfte fram att hon ser EU-debatten i många länder (exempelvis Storbritannien) rida på en populism som blivit en del av landets inrikespolitik. EU måste bli bättre på att aktivt ta tillvara de möjligheter som finns för att stärka unionen och bekämpa populismen. Detta kräver en samverkan mellan akademin, politiken och näringslivet och att om Sverige och en region som Stockholm ska få maximal nytta av EU så måste vi hitta nya samverkansmöjligheter. Hellmark Knutsson var tydlig med att hon skulle vilja se att någon tar på sig ledartröjan och att Sverige många gånger kanske aktar sig för det på den europeiska spelplanen. Här kan det starka kommunala självstyret i Sverige hjälpa till och sätta ner foten och ge den nationella nivån ökat mandat att föra Sveriges talan. I många europeiska länder är borgmästaren för storstadsregioner lika starka som premiärministern, gav hon som exempel. Den nationella nivån kan sätta ramarna och utforma nationella strategier men för att det verkligen ska hända något så behövs det att vi samarbetar på alla politiknivåer och att Stockholm vågar ta för sig. Hökmark beskrev att Sverige ofta glömmer bort de stora socioekonomiska skillnaderna i Europa. Länderna i Central- och Östeuropa inte har samma förutsättningar som vi och att vi måste ha i åtanke den väldiga skillnaden i politisk mognad och utveckling som också gäller moderniseringen av samhället som sådant. Vi kan se det som att vi behöver reformera hela vårt europeiska samhälle, fortsatte Hökmark. Det måste ske ett skifte i hur vi talar om hur Europa ska förändra EU till hur EU ska förändra Europa. Vi har institutionerna på plats som kan F.v. Pernilla Baralt, Jan P Andersson, Jakob Granit, Fredrik Sand och Erik Langby göra det här men vi måste ta konflikten och våga jobba för att göra det vi behöver göra. Det behövs en strukturreform som gör att stabiliteten i ekonomierna kommer tillbaka. De nästa kommande tre åren måste vi komma upp över ytan och känna att vi har luft under vingarna. EU kan inte ta det stora språnget utan det måste tas stegvisa reformer. Medlemsländerna måste använda tiden fram till 2020 för att uppnå kraven i stabiletspaketen, sa Hökmark. Han fortsatte med att kritisera det roterande ordförandeskapet var sjätte månad. Att gång på gång byta prioriteringar när ett nytt land tillträder ordförandeposten var han inte positiv till. EU måste därför sluta att tala om mål och istället börja tala om medel. Lissabonstrategin skulle exempelvis leda till att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga region år Men bara för att man säger något så händer det inte. Vi måste sluta prata om mål och istället få till stånd handfasta reformer, hålla samman unionen, den inre marknaden och slå vakt om de öppna gränserna, avslutade Hökmark. Gustavsson var av åsikten att EU:s institutoner succesivt förlorat i betydelse och att den ökade betydelsen istället gått till medlemsländerna och främst Tyskland. Hans mening är att EU blivit ett mellanstatligt samarbete med fokus på de tunga medlemsländerna. Mycket av makten har flyttats från Bryssel till Berlin och Frankfurt vilket vi även måste erkänna. Tyskland är den implicita stormakten i Europa. Merkel vet att alla förr eller senare måste komma till henne vilket gör henne ännu mäktigare i EU än hon är hemma i Berlin. Gustavsson sa att han under årens lopp sett det europeiska samarbetet radikalt förändras. Splittringen i unionen och oförmågan att enas om beslut har blivit förlamande för institutionerna. 5

6 Sverige som ett litet land är i hög grad beroende av vad som sker med den politiska utvecklingen i de stora medlemsländerna. Gustavsson pekade på sin erfarenhet som journalist när han påstod att det kommer hända mycket de närmsta två åren. De närmaste två till tre år är mer eller mindre avgörande för EU:s framtid till följd av val i både Tyskland och Frankrike under 2017, samt folkomröstning i Storbritannien om medlemskapet. EU:s prioriteringar för den kommande mandatperioden För Helene Hellmark Knutsson var det otvetydigt att det är forskning och innovation är den viktigaste frågan för EU och att Life Science sektorn är det område som engagerar henne mest. I detta instämde även Gunnar Hökmark som såg forskning och innovation tillsammans med den inre marknaden som nyckeln för att hålla samman unionen. Länderna bör även bli bättre på att specificera sig och satsa på de områden som respektive land gör bäst. Rolf Gustavsson såg energi som den riktigt stora och genomgripande frågan. Liksom föregående panel talade om en gemensam energimarknad tror Gustavsson att EU internt behöver motverka en fragmentisering av energimarknaden och att det är akut. Externt är det viktigt att EU minskar sitt energibehov av Ryssland och blir mer självförsörjande på energi. När Jacques Delors gjorde det stora steget med den inre marknaden så tillsatte han en grupp som räknade ut vad det kostar att vara fragmentiserade på inremarknaden. Om EU vill göra någonting som är relevant för medborgarna är detta ett ställa att starta på, sa Gustavsson. Hellmark Knutsson vädjade till den nationella nivån att visa mer intresse för av storstads- och tillväxtfrågor. I Sverige har vi glesbygdsstrategier men inte storstadsstrategier vilket är mycket olyckligt. Det är något som behöver utvecklas och ett område där Sverige varit lite svagare än vad man kan se på annat håll i Europa kommenterade hon. Hellmark Knutsson oroas även av en åldrande befolkning med lågt barnafödande, oförmågan att få in invandrare i arbetskraften och matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Redan nu saknas det 1000 sjuksköterskor i stockholmsregionen sa Hellmark Knutsson. Vi måste sätta Europa i arbete för att kunna möta en åldrande befolknings efterfrågan på mer vård. Om det är Merkel som har den verkliga makten som Gustavsson påstår får hon ta på sig ledartröjan. Men om verkstan som Hökmark menar bör ske på nationell och regional nivå måste initiativ komma därifrån. De här utmaningarna löser inte sig självt utan det behövs ledarskap kommenterade Hellmark Knutsson. Hökmark talade därefter om att en reformering av jordbrukspolitiken som nödvändig och att EU bör bygga upp olika kunskapscentrum och inte ensidigt fokusera på jordbruk. Det vore positivt om EU avskaffade en stor del av jordbrukspolitiken då detta skulle leda till en enorm utväxling. Dags att knyta ihop säcken Moderator Pernilla Baralt konstaterade att mycket av det som avhandlats under dagen handlat om samordningen mellan olika politiknivåer. Hökmark medgav att en stor del av EU-debatten kretsar kring vilken nivå som ska göra vad och poängterade att EU inte ska finnas till för att vi ska kunna bestämma över varandra utan för att vi ska kunna bestämma tillsammans. Det är heller inte enkelt att rangordna om det är forskning, 6

7 innovation, den inre marknaden eller sammanhållningspolitiken som viktigast för EU att arbeta med. Att EU skulle rört sig i den riktning som Gustavsson beskrev hade Hökmark svårt att hålla med om. Han tycker sig istället se att fler och fler nu vet att EU är relevant för den förändring i samhället som sker och att Europaparlamentet har mer lagstiftande makt än någonsin tidigare. I alla de stora frågor vi talat om idag är det helt avgörande att vi har en majoritet i Europaparlamentet som vill detta. Hökmark exemplifierar med handelsavtal, energimarknaden, prioritera forskningen, regionala medel som används i forskningsplattformar etc. Hökmark ser att vi är inne i en process med EU som en relevant gemenskap för alla och att intresset för att ta del av detta är större än någonsin tidigare. Att även de små länderna är mer angelägna om att vara med. Den nya agendan för EU borde vara en kraft och en vilja att vara med och förändra i en positiv riktning, avslutade Hökmark. Sten Nordin och Pierre Schellekens gör avslut för dagen Sten Nordin uttryckte uppskattning över de spänstiga och relevanta inlägg i debatten som lagts fram under dagen och lyfte fram betydelsen av att den lokala och regionala nivån är med och påverkar i utformningen av EUs fokus och prioriteringar samt även medverkar i konflikterna. Finansborgarrådet var nöjd med hur Stockholmsregionen hittat en bra plattform för hur vi jobbar tillsammans och underströk hur viktigt det är att det just är flera aktörer i regionen som är med och tycker till om gemensamma intressen. Pierre Schellekens sa att många av de frågor som har kommit upp under dagen kommer att vara relevanta under kommande mandatperiod. Inom tillväxtstrategin Europa 2020 finns det steg som delvis har tagits men ännu inte har fullbordats. Schellekens menade att de första famlande stegen har tagits inom transport, energi och kring det digitala men efterlyser utveckling mot en digital union. Den inre marknaden är inte klar och särskilt inte inom tjänstesektorn. Som det ser ut idag funkar det inte riktigt och det är en fråga för den nya EU-kommissionen behöver jobba med sa Schellekens. Stockholmsregionen behöver ses i ett perspektiv av en östersjöregion som har klarat sig ganska väl igenom krisen. Många av de reformer som det talas om på EU-nivå gjordes inom östersjöregionen innan krisen vilket har gjort att regionen klarat sig bättre än många andra konstaterade Schellekens. Han lyfte sedan att vi ser en bättre ekonomisk utveckling under även om vi har en bra bit kvar. Åtta länder av nio i Östersjöregionen är EU-medlemmar vilket nästan gör Östersjön till ett EUinnanhav. Sex östersjöländer kommer att ha euron som valuta och det är även en frågeställning som Sverige måste ställa sig. Schellekens uppmanade publiken till fortsatt engagemang och att ta in EUfrågorna i den regionala debatten. Precis som Hökmark pratat om har den nationella och lokala politiken europeiserats och den regionala dimensionen behöver även komma in starkare i den europeiska politiken avslutade Pierre Schellekens. Sten Nordin tackade med det Stockholmsregionens Europakontor för arrangemanget och riktade även ett särskilt tack till Pierre Schellekens för hans gångna tid som Stockholmsregionens Europakontor med Sten chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Nordin Schellekens börjar till hösten att arbeta på kommissionen i Bryssel. 7

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar.

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar. Jacob Wallenberg Svenska och finska företag i den globala ekonomin Kommentarer vid Framtidskonferensen Stockholms Stadshus 17 mars 2009 Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar,

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Handledning för EU-temaserien

Handledning för EU-temaserien Handledning för EU-temaserien Under 90-talet och 2000-talet gjorde Utbildningsradion en mängd filmer och radioprogram om EU. En del av detta material har nu omvandlats till en temaserie bestående av tolv

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Dok. 5685/16 EDUC 15 SOC 44 EMPL 28 JEUN 12 ECOFIN 61

Dok. 5685/16 EDUC 15 SOC 44 EMPL 28 JEUN 12 ECOFIN 61 Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2016-02-15 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 24 februari 2016 Kommenterad dagordning

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 Smartare EU... 4 Exempel på initiativ inom digitalisering 2016... 4 Grönare EU... 5 Exempel

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Sammanhållningspolitiken. Att investera i regioner: Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik

Sammanhållningspolitiken. Att investera i regioner: Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik Sammanhållningspolitiken Att investera i regioner: Sammanhållningspolitiken Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik En allt mer turbulent omvärld - några Megatrender:

Läs mer

EU-policy. Capital of Scandinavia

EU-policy. Capital of Scandinavia Capital of Scandinavia Stockholms stads För att nå framgång i sitt arbete klargör staden i denna sin övergripande inställning till det europeiska samarbetet. De principer som slås fast i n ska ligga till

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

EU:s jordbrukspolitik i stöpsleven hur tillvaratas svenska intressen bäst? Minnesanteckningar från seminariet på Fagerudd, Enköping, den 20 maj 2011.

EU:s jordbrukspolitik i stöpsleven hur tillvaratas svenska intressen bäst? Minnesanteckningar från seminariet på Fagerudd, Enköping, den 20 maj 2011. EU:s jordbrukspolitik i stöpsleven hur tillvaratas svenska intressen bäst? Minnesanteckningar från seminariet på Fagerudd, Enköping, den 20 maj 2011. Inledning I Bryssel diskuteras just nu hur budgeten

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi

Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Energi Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett robust

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Vad gör familjen för att leva klimatsmart? (prylar, kläder, transport, resor)

Vad gör familjen för att leva klimatsmart? (prylar, kläder, transport, resor) Lektion 21 SCIC 28/02/2014 TEMA: KLIMATÅTGÄRDER A. Äta klimatsmart a. Vad handlar det om? 1. Vad äter Maja och hennes barn? 2. Vad gör familjen för att leva klimatsmart? (prylar, kläder, transport, resor)

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer