Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april"

Transkript

1 Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid Minnesanteckningar, Europahuset 24 april Den 24 april anordande Stockholmsregionens Europakontor tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium på Europahuset i Stockholm med anledning av Stockholmsregionens 20-åriga närvaro i Bryssel. Temat för dagen var Stockholmsregionens och EU:s gemensamma framtid. Pernilla Baralt, chef för press, media och kommunikation på EU-kommissionens representation i Sverige, var moderator och ledde diskussioner i två paneler. Den första panelen handlade om vad EU betyder för Stockholmsregionen, medan den andra behandlade vilka frågor som borde prioriteras under den kommande EU-mandatperioden. Under dagen såg också deltagarna tillbaka på vad Stockholmsregionen uppnått med sin närvaro i Bryssel och diskuterade vilka utmaningar vi står inför idag. Under seminariet presenterades dessutom nio punkter som anslog vilken riktning Stockholmsregionens Europaförening önskar att EU rör sig mot. Ordföranden såg tillbaka på Stockholmsregionens resa En av inledningstalarna för dagen var Stockholmsregionens Europaförenings ordförande och tillika Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin. Sten Nordin talade i sitt anförande om de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under årens lopp. Idag vänder sig kommissionen till Stockholmsregionen om synpunkter på förslag vilket är en bra bit på vägen från de vingligheter som fanns i början konstaterade Sten Nordin. När regionen etablerade sig i Bryssel 1994 var det innan det ens var säkert att Sverige skulle gå med i EU. Oavsett om vi skulle gå med eller ej skulle ett litet land som Sverige komma att påverkas starkt av EU. Idag är det viktigast för Stockholmsregionen att EU fokuserar på de stora frågorna som Europaföreningen lyfter i sitt yttrande. Miljön känner exempelvis inga gränser och bör vara ett av de viktigaste områdena att arbeta med på EU-nivå, sa finansborgarrådet i sitt tal. Men det är även viktigt att vi F.v. Pierre Schellekens och Sten Nordin påminner oss om subsidiaritetsprincipen och att vi själva klara av vissa saker bättre utan EU. Han fastslog att den ekonomiska krisen inte får komma att leda till slutenhet utan att den frihandeln som EU:s inre marknad fört med sig är mycket betydelsefull för Stockholm. Det är utifrån frihandel, fredstanken och EU:s öppna gränser som ska bygga EU även i framtiden avslutade Sten Nordin. 1

2 EU-kommissionens representant i Sverige talade om regionernas betydelsefulla roll i EU Nästa talare under morgonen var chefen för kommissionens representation i Sverige, Pierre Schellekens. I sitt tal reflekterade han över vad EU egentligen är och att EU som institution är svårt att passa in i den statsrättsliga teoribyggnaden. Av tradition har de svenska regionerna inte heller haft samma styrka som i andra EU-länder samtidigt som den lokala nivån alltid varit stark. Inom EU är regionerna en legitim samtalspartner och det är inte en hierarkisk utan en direkt relation. Den regionala nivån har ofta spelat en tongivande och drivande roll i det europeiska samarbetet, menade Schellekens. Pernilla Baralt flikade in att det är samarbetet mellan alla institutioner (inkl. regionerna) som gör EU legitimt. Trots oroväckande utveckling på en del områden såg Schellekens ljust på EU:s framtid. i Europarlamentet ser vi idag krafter som ifrågasätter de grundvärderingar som EU står för (ickediskriminering, respekt och öppenhet) och en skakig utveckling i Ukraina. Allt detta sätter det europeiska samarbetet på prov, sa Schellekens. Domedagsprofeter har tidigare haft fel som dömt ut EU och även om krisen inte helt klingat av ser vi idag en tillväxt i alla EU-länder utom två. Detta är viktiga utmaningar som en ny kommission måste handskas med men jag är övertygad om att EU kommer att klara detta. Stockholmsregionen har varit med och bidragit till lösningar i flera EU-frågor tidigare och många av de nio punkter som Stockholmsregionen lagt fram är relevanta för den nya kommissionens arbete, avslutade Pierre Schellekens. Panel I: Vad betyder EU för Stockholmsregionen? Debattörer: -Jan P Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting -Jakob Granit chef för Stockholm Environment Institute -Erik Langby, ordförande för Kommunförbundet Stockholms Län -Fredrik Sand, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare Stockholmsregionen, EU och näringslivet. Vilken betydelse har EU haft? Nästa punkt på agendan var en paneldebatt som skulle avhandla vad de senaste 20 årens EUsamarbete betytt för näringslivet, miljöarbetet, forskningsklimatet och samarbetet i regionen. Hur har vi dragit nytta av EU-medlemskapet? Jan P Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting berättade att Stockholmsregionen är den tredje mest framgångsrika regionen i unionen på att få forskningsanslag från EU. Stockholm ligger idag direkt efter Paris och London vilket inte många känner till. EU-samarbetet är dessutom positivt inte minst utifrån hur det genom forskningsprogrammen tvingar fram transeuropeiskt samarbete. Att forskargrupper i olika europeiska länder samarbetar har lett till att vi bl.a. kan behandla stroke på ett helt nytt sätt berättade han. Han underströk även att det är EU vi har att tacka för att vi kan åtnjuta ett renare hav, en ökad tillväxt och ett utökat samarbete inom Östersjöregionen men att EU måste bli bättre på att lyfta upp vad som är positivt med unionen då medborgana inte alltid förstår det positiva med unionen. EU drar även nytta av att föra dialog med starka regioner istället för att få ner nationer till Bryssel vilket ofta innebär problem. 2

3 Fredrik Sand talade sedan om den inre marknadens stora betydelse för regionens näringspolitiska utveckling och att många utifrån ser Norden som en viktig region med Stockholm som dess viktigaste stad. Erik Langby följde upp med att tala om kommunernas stärkta självkänsla, om hur de nu via EU fått ett starkare mandat att ta ton mot den nationella nivån och hur de kommit att engagerat sig i EU som ett resultat av medlemskapet. Langby exemplifierade med den ökade internationaliseringen. Han upplevde att den nationella nivån fått lära sig att EU inte är utrikespolitik vilket kan ha överrumplat en del tjänstemän på utrikesdepartementet när Stockholmsregionen på eget bevåg etablerade egna kontakter i Baltikum efter murens fall. På så sätt har EU inneburit en maktförskjutning från nationell till kommunal/regional nivå. Langby ville även poängtera att kommunerna måste vara med och influera den nationella nivån och inte ta för givet att de förstår kommunernas förutsättningar och behov. Detta betyder även att den kommunala nivån måste vara med och följa den politiska utvecklingen på högre nivå. Pernilla Baralt passade på att understryka att det i tillväxtstrategin EU 2020 tydligt står att EU ska samarbeta med den regionala nivån. De närmaste årens utmaningar F.v. Pernilla Baralt, Helene Hellmark Knutsson, Gunnar Hökmark och Rolf Gustavsson Frågan om EU:s närmaste utmaningar engagerade debattörerna och samtliga var överens om betydelsen av att Stockholmsregionen marknadsför sig mer utanför landets gränser. Jan P Andersson talade om nödvändigheten med att locka hit de bästa från Europa om Stockholm ska kunna försvara tredjeplatsen som EU:s mest framgångsrika region i att erhålla forskningsanslag. Därför är det viktigt att akademin möter näringsliv mer än vad parterna gör idag. Inte minst för att slå värn om regionens industri är det viktigt att forskare, universiteten och näringsliv och industri möts för att hitta gemensamma lösningar. Konkurrensen utifrån är hård och ökat samarbete inom regionen är en förutsättning för att Stockholm ska få behålla sitt näringsliv. Han riktade sig även till Sten Nordin och uppmanade finansborgarrådet att göra vad han kan för att få igång bostadsbyggandet och fick medhåll av Jakob Granit. Granit kommenterade utifrån sin roll som forskningsaktör att det är ett stort problem för honom att hitta bostäder åt sina internationella medarbetare. I detta instämde även Fredrik Sand från Handelskammaren som menade på att det är en ständig utmaning med bostäderna. Det sker en stor inflyttning till Stockholm av globala huvudkontor vilket kräver jobb för medflyttande och en utbyggd barnomsorg med plats för alla. Om Stockholmsregionen ska klara omvandlingen till kunskapsekonomi går det helt enkelt inte att luta sig tillbaka, sa Sand. Fredrik Sand lyfte den digitala tjänstemarknaden som en utmaning för EU att handskas med och exemplifierade att tjänstehandeln i unionen har potential att öka hela 28 procent. Om den inre marknaden vore fullbordad skulle Bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare vara kronor högre i Stockholms län. Även konsolideringen av frihandelsavtalet med USA är mycket viktigt. Han 3

4 oroades dock över att Stockholms IT-kluster hindras från att utvecklas till följd av det nya datalagringsdirektivet som introducerat en rad nya hinder. Framtiden och den gröna tillväxtens utvecklingspotential Pernilla Baralt ledde sedan in samtalet på tillväxtpolitiken och den gröna tillväxten där Sverige ligger i framkant. Jacob Granit talade om att även om den nationella utsläppsnivån av koldioxid är relativt låg är koldioxidutsläppet per individ i regionen ganska högt. Detta kräver ett starkare systemtänkande om vi även i fortsättningen ska kunna konsumerar varor och tjänster från hela världen och att vi bör se utmaningen att göra medborgarna till mer energismarta konsumenter som en innovationsmöjlighet att forska om. Forskningen kommer även att bli intressant inom områden som energiproduktion, vattenresurshantering, matproduktion, översvämningsrisken och på transportområdet. Det finns en stor forskningspotential i att koppla ihop lösningar inom ekonomi och miljön sa Granit. Stockholm har även mycket att vinna på att få till stånd en gemensam energimarknad för EU och Granit nämnde den nordiska marknaden Nordpol som ett bra exempel. Han skulle gärna se starkare forskningsstöd för det här området och en koordinerad, gemensam EU-politik med långsiktighet då 20 år är en kort tid för att få ihop en gemensam energimarknad. I detta instämde även Jan P Andersson som talade om den samhälleliga nyttan med forskningsprogrammet Horisont 2020 och att vi bör bli bättre på att mäta de effekter som forskningen faktiskt åstadkommer. Han vädjade även till EU att bli mer generös i utvärderingskraven. Det är positivt att EU nästan fördubblat anslagen i det nya forskningsprogrammet men att tre år är för kort tid för att mäta resultat. Det kan ta 10 år innan man ser resultat, sa han. Med detta avslutades dagens första paneldiskussion och seminariedeltagarna fick chans att samspråka över jubileumstårta. Panel II: Prioriteringar inför EU:s kommande programperiod -Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd -Gunnar Hökmark, europaparlamentariker -Rolf Gustavsson, f.d. Brysselkorrespondent för SvD och EU-krönikör Prioriteringar inför EU:s kommande mandatperiod Nästa diskussion var mellan två erfarna politiker och en journalist om EU:s inriktning de kommande åren. Pernilla Baralt frågade panelen om vad de anser att EU bör fokusera på, dess framtida utmaningar och hur Stockholmsregionen kan vinna gehör för sina ståndpunkter och skapa fler allianser inom EU. Behovet av sammanhållning i unionen Hökmark bekymrade sig för sammanhållningen i unionen och att vi ser hur separatism och främlingsfientlighet i Europa är ett hot mot den fria rörligheten. 4

5 Hellmark Knutsson lyfte fram att hon ser EU-debatten i många länder (exempelvis Storbritannien) rida på en populism som blivit en del av landets inrikespolitik. EU måste bli bättre på att aktivt ta tillvara de möjligheter som finns för att stärka unionen och bekämpa populismen. Detta kräver en samverkan mellan akademin, politiken och näringslivet och att om Sverige och en region som Stockholm ska få maximal nytta av EU så måste vi hitta nya samverkansmöjligheter. Hellmark Knutsson var tydlig med att hon skulle vilja se att någon tar på sig ledartröjan och att Sverige många gånger kanske aktar sig för det på den europeiska spelplanen. Här kan det starka kommunala självstyret i Sverige hjälpa till och sätta ner foten och ge den nationella nivån ökat mandat att föra Sveriges talan. I många europeiska länder är borgmästaren för storstadsregioner lika starka som premiärministern, gav hon som exempel. Den nationella nivån kan sätta ramarna och utforma nationella strategier men för att det verkligen ska hända något så behövs det att vi samarbetar på alla politiknivåer och att Stockholm vågar ta för sig. Hökmark beskrev att Sverige ofta glömmer bort de stora socioekonomiska skillnaderna i Europa. Länderna i Central- och Östeuropa inte har samma förutsättningar som vi och att vi måste ha i åtanke den väldiga skillnaden i politisk mognad och utveckling som också gäller moderniseringen av samhället som sådant. Vi kan se det som att vi behöver reformera hela vårt europeiska samhälle, fortsatte Hökmark. Det måste ske ett skifte i hur vi talar om hur Europa ska förändra EU till hur EU ska förändra Europa. Vi har institutionerna på plats som kan F.v. Pernilla Baralt, Jan P Andersson, Jakob Granit, Fredrik Sand och Erik Langby göra det här men vi måste ta konflikten och våga jobba för att göra det vi behöver göra. Det behövs en strukturreform som gör att stabiliteten i ekonomierna kommer tillbaka. De nästa kommande tre åren måste vi komma upp över ytan och känna att vi har luft under vingarna. EU kan inte ta det stora språnget utan det måste tas stegvisa reformer. Medlemsländerna måste använda tiden fram till 2020 för att uppnå kraven i stabiletspaketen, sa Hökmark. Han fortsatte med att kritisera det roterande ordförandeskapet var sjätte månad. Att gång på gång byta prioriteringar när ett nytt land tillträder ordförandeposten var han inte positiv till. EU måste därför sluta att tala om mål och istället börja tala om medel. Lissabonstrategin skulle exempelvis leda till att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga region år Men bara för att man säger något så händer det inte. Vi måste sluta prata om mål och istället få till stånd handfasta reformer, hålla samman unionen, den inre marknaden och slå vakt om de öppna gränserna, avslutade Hökmark. Gustavsson var av åsikten att EU:s institutoner succesivt förlorat i betydelse och att den ökade betydelsen istället gått till medlemsländerna och främst Tyskland. Hans mening är att EU blivit ett mellanstatligt samarbete med fokus på de tunga medlemsländerna. Mycket av makten har flyttats från Bryssel till Berlin och Frankfurt vilket vi även måste erkänna. Tyskland är den implicita stormakten i Europa. Merkel vet att alla förr eller senare måste komma till henne vilket gör henne ännu mäktigare i EU än hon är hemma i Berlin. Gustavsson sa att han under årens lopp sett det europeiska samarbetet radikalt förändras. Splittringen i unionen och oförmågan att enas om beslut har blivit förlamande för institutionerna. 5

6 Sverige som ett litet land är i hög grad beroende av vad som sker med den politiska utvecklingen i de stora medlemsländerna. Gustavsson pekade på sin erfarenhet som journalist när han påstod att det kommer hända mycket de närmsta två åren. De närmaste två till tre år är mer eller mindre avgörande för EU:s framtid till följd av val i både Tyskland och Frankrike under 2017, samt folkomröstning i Storbritannien om medlemskapet. EU:s prioriteringar för den kommande mandatperioden För Helene Hellmark Knutsson var det otvetydigt att det är forskning och innovation är den viktigaste frågan för EU och att Life Science sektorn är det område som engagerar henne mest. I detta instämde även Gunnar Hökmark som såg forskning och innovation tillsammans med den inre marknaden som nyckeln för att hålla samman unionen. Länderna bör även bli bättre på att specificera sig och satsa på de områden som respektive land gör bäst. Rolf Gustavsson såg energi som den riktigt stora och genomgripande frågan. Liksom föregående panel talade om en gemensam energimarknad tror Gustavsson att EU internt behöver motverka en fragmentisering av energimarknaden och att det är akut. Externt är det viktigt att EU minskar sitt energibehov av Ryssland och blir mer självförsörjande på energi. När Jacques Delors gjorde det stora steget med den inre marknaden så tillsatte han en grupp som räknade ut vad det kostar att vara fragmentiserade på inremarknaden. Om EU vill göra någonting som är relevant för medborgarna är detta ett ställa att starta på, sa Gustavsson. Hellmark Knutsson vädjade till den nationella nivån att visa mer intresse för av storstads- och tillväxtfrågor. I Sverige har vi glesbygdsstrategier men inte storstadsstrategier vilket är mycket olyckligt. Det är något som behöver utvecklas och ett område där Sverige varit lite svagare än vad man kan se på annat håll i Europa kommenterade hon. Hellmark Knutsson oroas även av en åldrande befolkning med lågt barnafödande, oförmågan att få in invandrare i arbetskraften och matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Redan nu saknas det 1000 sjuksköterskor i stockholmsregionen sa Hellmark Knutsson. Vi måste sätta Europa i arbete för att kunna möta en åldrande befolknings efterfrågan på mer vård. Om det är Merkel som har den verkliga makten som Gustavsson påstår får hon ta på sig ledartröjan. Men om verkstan som Hökmark menar bör ske på nationell och regional nivå måste initiativ komma därifrån. De här utmaningarna löser inte sig självt utan det behövs ledarskap kommenterade Hellmark Knutsson. Hökmark talade därefter om att en reformering av jordbrukspolitiken som nödvändig och att EU bör bygga upp olika kunskapscentrum och inte ensidigt fokusera på jordbruk. Det vore positivt om EU avskaffade en stor del av jordbrukspolitiken då detta skulle leda till en enorm utväxling. Dags att knyta ihop säcken Moderator Pernilla Baralt konstaterade att mycket av det som avhandlats under dagen handlat om samordningen mellan olika politiknivåer. Hökmark medgav att en stor del av EU-debatten kretsar kring vilken nivå som ska göra vad och poängterade att EU inte ska finnas till för att vi ska kunna bestämma över varandra utan för att vi ska kunna bestämma tillsammans. Det är heller inte enkelt att rangordna om det är forskning, 6

7 innovation, den inre marknaden eller sammanhållningspolitiken som viktigast för EU att arbeta med. Att EU skulle rört sig i den riktning som Gustavsson beskrev hade Hökmark svårt att hålla med om. Han tycker sig istället se att fler och fler nu vet att EU är relevant för den förändring i samhället som sker och att Europaparlamentet har mer lagstiftande makt än någonsin tidigare. I alla de stora frågor vi talat om idag är det helt avgörande att vi har en majoritet i Europaparlamentet som vill detta. Hökmark exemplifierar med handelsavtal, energimarknaden, prioritera forskningen, regionala medel som används i forskningsplattformar etc. Hökmark ser att vi är inne i en process med EU som en relevant gemenskap för alla och att intresset för att ta del av detta är större än någonsin tidigare. Att även de små länderna är mer angelägna om att vara med. Den nya agendan för EU borde vara en kraft och en vilja att vara med och förändra i en positiv riktning, avslutade Hökmark. Sten Nordin och Pierre Schellekens gör avslut för dagen Sten Nordin uttryckte uppskattning över de spänstiga och relevanta inlägg i debatten som lagts fram under dagen och lyfte fram betydelsen av att den lokala och regionala nivån är med och påverkar i utformningen av EUs fokus och prioriteringar samt även medverkar i konflikterna. Finansborgarrådet var nöjd med hur Stockholmsregionen hittat en bra plattform för hur vi jobbar tillsammans och underströk hur viktigt det är att det just är flera aktörer i regionen som är med och tycker till om gemensamma intressen. Pierre Schellekens sa att många av de frågor som har kommit upp under dagen kommer att vara relevanta under kommande mandatperiod. Inom tillväxtstrategin Europa 2020 finns det steg som delvis har tagits men ännu inte har fullbordats. Schellekens menade att de första famlande stegen har tagits inom transport, energi och kring det digitala men efterlyser utveckling mot en digital union. Den inre marknaden är inte klar och särskilt inte inom tjänstesektorn. Som det ser ut idag funkar det inte riktigt och det är en fråga för den nya EU-kommissionen behöver jobba med sa Schellekens. Stockholmsregionen behöver ses i ett perspektiv av en östersjöregion som har klarat sig ganska väl igenom krisen. Många av de reformer som det talas om på EU-nivå gjordes inom östersjöregionen innan krisen vilket har gjort att regionen klarat sig bättre än många andra konstaterade Schellekens. Han lyfte sedan att vi ser en bättre ekonomisk utveckling under även om vi har en bra bit kvar. Åtta länder av nio i Östersjöregionen är EU-medlemmar vilket nästan gör Östersjön till ett EUinnanhav. Sex östersjöländer kommer att ha euron som valuta och det är även en frågeställning som Sverige måste ställa sig. Schellekens uppmanade publiken till fortsatt engagemang och att ta in EUfrågorna i den regionala debatten. Precis som Hökmark pratat om har den nationella och lokala politiken europeiserats och den regionala dimensionen behöver även komma in starkare i den europeiska politiken avslutade Pierre Schellekens. Sten Nordin tackade med det Stockholmsregionens Europakontor för arrangemanget och riktade även ett särskilt tack till Pierre Schellekens för hans gångna tid som Stockholmsregionens Europakontor med Sten chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Nordin Schellekens börjar till hösten att arbeta på kommissionen i Bryssel. 7

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige Den gränslösa regionen vision för Sydsverige Foto: Urszula Striner Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en fristående och privat näringslivsorganisation

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening Bildades 2011 (tidigare SEU) Varför? EU viktigt, 60% av fullmäktige dagordning Syfte: Ideell sammanslutning

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer