perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik"

Transkript

1 Genus perspektiv 3 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genusforskningens framtid efter valet Hur kommer riksdagspartierna att förhålla sig till genusforskningen efter en eventuell valseger? I en enkät presenterar Genusperspektiv riksdagspartiernas svar. Socialdemokraterna säger att satsningarna på genusforskning i den senaste forskningspropositionen kommer att ligga fast om de får behålla Det finns ännu så mycket okunskap och motstånd att öronmärkningen av medel till genusforskning fortfarande behövs. Det anser Gunnel Gustafsson (bilden), biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. En öronmärkning innebär att samhället bestämmer sig för att det behövs makten efter valet. Vänsterpartiet vill ha mer pengar till gensuforskning, medan flera av de borgerliga partierna vill minska den statliga styrningen av forskningen. Det innebär bland annat att öronmärkningen av medel till genusforskning genom Vetenskapsrådet ifrågasätts. SIDAN 2 Öronmärkning behövs ännu forskning på ett särskilt område, säger Gunnel Gustafsson. Men det är självfallet så att forskare ska definiera sina egna problem, det kan inte riksdagen göra. Därefter bör program av detta slag precis som andra projekt som forskare söker medel för kvalitetsbedömas av sakkunniga. SIDAN 4 Könskrig på Almedalsveckan Fyra genusforskare medverkar i seminariet Efter könskriget under Almedalsveckan i Visby. En hearing med riksdagspartierna om genusforskning arrangeras också. SIDAN 8 Debatt mellan mp och fp om jämställdhetsmyndighet En ny jämställdhetsmyndighet kan fånga upp den kunskapsproduktion om jämställdhet som finns. Det skriver miljöpartisten Ulf Holm i en debattartikel som ett svar på folkpartisten Tina Acketofts kritik av jämställdhetspropositionen. SIDAN 7 KI könsdiskriminerar enligt studenter Sjuksköterske- och läkarstudenter riktar skarp kritik mot Karolinska institutets studie- och arbetsmiljö. De menar att den är könsdiskriminerande. SIDAN 6 Foto: Per Landfors, Västerbottens-Kuriren

2 Genusforskning en transdisciplin? Vad händer med genusforskningen efter valet? Av Inga-Bodil Hermansson Genusforskningen bredd och mångfald framhålls ofta som dess styrka. Det ses som ett positivt värde att vara trandisciplinär och överskridande av ämnesgränser och forskningsperspektiv. Genusforskningen har genomgått stora förändringar under de dryga tre decennierna som den funnits till. Utvecklingen från kvinnoperspektiv till genusperspektiv har medfört en påtaglig utvidgning av forskningsfältet. Men hur viktig är flexibilitet och ämnesförskjutningar för forskning? Finns det inget värde i att hålla fast vid vetenskapliga konventioner och beprövade angreppssätt? Ska man gå med på att perspektivförskjutningar och omdefinitioner alltid är till gagn för den vetenskapliga utvecklingen? Det går förstås inte att ge några enkla svar på dessa frågor. De måste diskuteras ingående och betydligt konkretare. Framför allt måste frågorna ställas mot en relativt stabil föreställning om vad denna forskning står för och vad den omfattar. Bilden av genusforskningen varierar dock i stort sett med betraktaren av densamma. Osäkerheten om genusforskningens värde är påtaglig när våra politiker ställs inför frågan om hur de ser på det framtida stödet till denna forskning. I Genusperspektivs enkät som presenteras i detta nummer är det flera partier som passar. Anne-Marie Morhed Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning I höst är det val. Hur kommer riksdagspartierna att förhålla sig till genusforskning efter en eventuell valseger? I en enkät presenterar Genusperspektiv riksdagspartiernas svar. Så här svarar partierna: Vill ha mer till genusforskning Karin Hjälmeskog, vänsterpartiet, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet: 1. Ja, vänsterpartiets förslag var dock mer kraftfulla och innebar bland annat en högre summa än vad som blev i propositionen. Vi menade också att genuskommittén ska ha ett större inflytande över fördelningen av medlen. Vidare att den skulle utökas med referensgrupper Den socialdemokratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet presenterade våren 2005 den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (2004/05:80). Propositionen togs senare av riksdagen och innebär flera satsningar på genusforskning. De riktade anslagen till genusforskning genom Vetenskapsrådet utökas med 12 miljoner kronor åren 2007 och 2008 till sammanlagt 22 miljoner kronor. Nationella sekretariatet för genusforsknings budget utökas med totalt en miljon kronor. Enligt propositionen bör de forskningsfinansierade myndigheterna också aktivt integrera genusperspektiv i sitt forsknings- och utvecklingsstöd. Till höst är det val och det innebär att forskningspolitiken kan komma att förändras. Följer en borgerlig regering samma riktning som propositionen? Och kommer socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att stå fast vid den om valet blir deras? Genusperspektiv frågade riksdagspartierna följande frågor: 1. Vill ni hålla fast vid de statliga satsningarna på genusforskning genom Vetenskapsrådet i enlighet med forskningspropositionen? 2. Om ni hamnar i majoritet efter valet, kommer det att innebära någon förändring av det som anges om genusforskning i forskningspropositionen? och därmed få en utökad kompetens att fungera som resursgrupp för andra forskningsråd särskilt där organisation för genusfrågor inte finns. Dessutom anser vi det vara av största vikt att de medel som inledningsvis medföljde genusprofessurerna återförs så att doktorandtjänst och forskarassistenttjänst är knutna till nämnda professurer. 2. Vi har tillsammans med socialdemokraterna tagit fram propositionen och vi kommer främst att följa upp förslagen, men givetvis också fortsatt verka i den riktning vi vill att det ska gå, det vill säga mer pengar till genusforskning och genusprofessurerna. Vi vill också verka för att uppdraget till FAS, Formas och VINNOVA att agera när det gäller genus i forskning förtydligas, till och med ange summa som ska avsättas om det ej sker på frivillig väg. 2 GENUSPERSPEKTIV nr 3/06

3 Satsningarna ligger fast Leif Pagrotsky, socialdemokratisk utbildningsminister: 1. Ja, vi har lagt förslagen i propositionen därför att vi tycker att det är ett angeläget område. Den satsning vi presenterade i propositionen innebär mer än en fördubbling av de direkta anslagen till genusforskningen. 2. De satsningar vi presenterade i propositionen kommer om vi vinner valet att ligga fast. Öronmärkning nödvändig Karin Strandås, politisk sekreterare på miljöpartiets riksdagskansli: 1. Ja. Miljöpartiet är generellt återhållsamma med öronmärkning av forskningsmedel för att värna den fria forskningen. När det gäller genusforskningen bedömer vi dock att öronmärkning kommer att vara nödvändig en tid framöver. Målet för satsningarna är naturligtvis att genusforskningen växer sig ännu starkare och då kan konkurrera om medlen av egen kraft. 2. Vi står tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet bakom skrivningarna i forskningspropositionen, som fortfarande måste anses vara aktuell. Satsningarna måste naturligtvis utvärderas så småningom, och prioriteringar ses över, men det är ingenting som vi ser ett akut behov av nu. Minska öronmärkning generellt Mikael Ståldal, politisk sekreterare på folkpartiets riksdagskansli: 1. Genusforskningen ska ha en självklar ställning inom forskningen. Det är därför viktigt att genusforskningens status fullt ut accepteras i vetenskapssamhället. På sikt vill vi minska andelen riktade statliga forskningsanslag. Vi vill alltså generellt minska öronmärkningen, men vi har inte yrkat emot forskningspropositionen på det här området. 2. Vi har inte tagit ställning till om vi ska ändra vad som gäller för de närmaste tre åren. Med folkpartiets förslag kommer forskningen att få kraftigt ökade anslag, vilket naturligtvis också kommer att gälla för genusforskningen.det är viktigt att genus- och annan tvärvetenskapligforskning utvecklas. Målet att de forskningsfinansierade myndigheterna aktivt ska integrera genusperspektivet i sitt forsknings- och utvecklingsstöd ska vara kvar. Ingen neddragning Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot: 1. Kristdemokraterna har i samband med propositionen inte föreslagit någon neddragning av genusforskningen, tvärtom har vi klart förordat betydelsen av forskning också inom områdena beteendevetenskap och humaniora. 2. Vi går in i regeringsförhandlingarna med bas ibland annat vår riksdagsmotion till förra forskningspropositionen (1999/2000:81 Forskning för framtiden). Vi uttryckte där stöd för uppbyggnad av genusforskningen. Sedan dess har kristdemokraterna i partiets efterföljande forskningsmotioner betonat jämställdhet och genusproblematik som ett viktigt område. Vi menar att jämställdhetsarbetet måste baseras i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill dessutom satsa mer på genusmedicinsk forskning eftersom det är ett eftersatt område som leder till att kvinnor felbehandlas och ofta får felaktig medicinering. Statlig styrning ska minska Gustav Andersson, handläggare på centerpartiets riksdagskansli: 1. Vår linje är att prioriteringen av forskningsresurser mycket mer ska vara det enskilda lärosätets ansvar. Den statliga styrningen ska minska. Vi har därför avstått från att specificera några anslagsnivåer för enskilda forskningsområden. 2. Eftersom våra forskningspolitiska förslag inte har den detaljnivån och eftersom vi kommer att öka lärosätenas självbestämmande är det troligt att det blir förändringar. Att säkerställa ett genusperspektiv inom framför allt human- och samhällsvetenskaperna och den medicinska forskningen kommer dock att vara tydligt prioriterat och vara en utgångspunkt för fördelningen av forskningsresurser. Vill inte öronmärka Åsa Ahlin, handläggare i utbildningsfrågor på moderaternas riksdagskansli: 1. Moderaterna föreslår ingen neddragning i Vetenskapsrådets anslag. Tvärtom vill vi frigöra mer resurser till forskning, bland annat genom höjda så kallade fakultetsanslag. Vi vill inte öronmärka Vetenskapsrådets pengar. 2. Ja, i avseendet att vi är emot att öronmärka forskningspengar ner på projektnivå så som regeringen gör. Vi vill avpolitisera forskningen. Anslagen ska sökas i konkurrens och fördelas efter kvalitetsgranskning, inte efter politiska beslut. GENUSPERSPEKTIV nr 3/06 3

4 Reportage behövs ä Öronm Text: Bosse Parbring Foto: Per Landfors, Västerbottens-Kuriren Det finns ännu så mycket okunskap och motstånd att öronmärkningen av medel till genusforskning fortfarande behövs. Det anser Gunnel Gustafsson som är biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. Gunnel Gustafsson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. När hon tillträdde som biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet i januari 2005 gick det bara ett par veckor tills hon fick ytterligare ett tungt uppdrag som ledamot i katastrofkommissionen. Den tillsattes för att granska hur regeringen och myndigheterna hanterade flodvågskatastrofen. Förra året blev därför betydligt mer arbetskrävande än vad hon någonsin hade kunna räknat med. En utmaning, säger hon själv. Gunnel Gustafssons forskning är inriktad på genus- och demokratifrågor. Därför är hon väl insatt i genusforskningens villkor i universitetsvärlden och i forskningsfinansieringen. Hon vill som biträdande generaldirektör arbeta för att förbättra genusforskningens villkor. Hon tycker att det går långsamt framåt men ser inga låsta positioner på Vetenskapsrådet. Det känns som en mer framkomlig väg än vad man kanske skulle kunna tro, säger Gunnel Gustafsson. Samtidigt har jag varit med tillträckligt länge för att veta att det finns dolt motstånd. Enligt den forskningsproposition som riksdagen antog 2005 utökades anslaget för genusforskning med 12 miljoner kronor för perioden Därmed kommer totalsumman för genusforskning 2008 att uppgå till 22 miljoner kronor årligen. Öronmärkningen kritiseras ibland, senast i en undersökning i radioprogrammet Kaliber av hur landets professorer ser på forskningens situation. Många professorer anser att forskningen inte står fri från styrning och tar öronmärkningen av genusforskning som exempel. En öronmärkning innebär att samhället bestämmer sig för att det behövs forskning på ett särskilt område, säger Gunnel Gustafsson. Men det är självfallet så att forskare ska definiera sina egna problem, det kan inte riksdagen göra. Därefter bör program av detta slag precis som andra projekt som forskare söker medel för kvalitetsbedömas av sakkunniga. Öronmärkning inte ovanligt Det är inte alls ovanligt att medel för forskning öronmärks. Exempel på sådana är arbetslivsforskning, hälsa i samhällsperspektiv och hållbar utveckling. Att öronmärkningen av just de medel som går till genusforskning kritiseras visar att okunskapen om detta viktiga kunskapsfält är stor. Gunnel Gustafsson betonar att när genusforskningen växt sig så stark att den kan arbeta på lika villkor med mer etablerade fält så kan man plocka bort öronmärkningen. I Genusperspektiv 4/05 presenterades genusforskaren Hillevi Ganetz uppföljning av genusansökningar till Vetenskapsrådet. Uppföljningen visade att genusforskningen står sig väl i konkurrens med andra forskningsområden inom humaniora och samhällsvetenskap. Man skulle då kunna dra slutsatsen att genusforskningen inte längre behöver öronmärkas. Det är förstås en balansgång, säger Gunnel Gustafsson. Jag hoppas att vi snart kommer till en punkt där öronmärkningen inte behövs. Men ännu finns det så mycket okunskap och motstånd att öronmärkningen fortfarande behövs. De ökade satsningarna på genusforskning gör att Vetenskapsrådet nu prövar ett nytt sätt att stödja genusforskning. Tidigare har genusforskningen fått relativt små projektmedel. Men på förslag från Vetenskapsrådets genuskommitté har styrelsen nu beslutat att utlysa medel till starka genusforskningsmiljöer, så kallade Centers of Gender Excellence (se mer information 4 GENUSPERSPEKTIV nr 3/06

5 ärkning nnu på sidan 6). Särskild betoning läggs på att genusforskningsmiljöerna ska utveckla sitt internationella samarbete. Genusforskningen har vuxit sig stark i Sverige, men vi tror att den kan bli ännu mer framgångsrik genom forskningssamarbete på den europeiska arenan. Ett sådant samarbete skulle kunna ge tillgång till ramprogrammedel och kanske också till finansiering från det nyligen bildade europeiska forskningsrådet. Högre kvalitet på bedömning Genusforskningen har fått fram många disputerade forskare på senare år. Samtidigt går forskningen ofta över gamla ämnesgränser. Det kostar därför lite extra att hålla ihop dessa genusforskningsmiljöer. Men det tvärvetenskapliga angreppssättet gör att kunskapen växer och det motiverar att stödja utvecklingen av genusforskningsmiljöer, menar Gunnel Gustafsson. Ansökningarna om Centres of Gender Excellence ska bedömas av framstående utomnordiska genusforskare. På så sätt blir bedömningen av högre kvalitet eftersom mer traditionella bedömningsgrupper inte alltid besitter tillräcklig genuskompetens. Vi får med andra ord en kvalitetsstämpel när vi kan relatera till de internationella experter på området. På sikt önskar Gunnel Gustafsson att bedömningen av Centres of Gender Excellence kan bli en mall för hur alla genusansökningar ska bedömas. Blir det lyckosamt så kanske vi kan hitta en modell för hur genusforskningen ska bedömas i framtiden. Vi är inte där nu, men på lite längre sikt hoppas jag på en utveckling som innebär att det kommer att krävas genuskompetens hos dem som bedömer genusforskningens kvalitet. En internationell genuspanel som bereder ansökningar är ett stort steg i den riktningen. Kritik mot excellens I utlysningen av medel till starka genusforskningsmiljöer använder sig Vetenskapsrådet av excellensbegreppet, som blivit ett modeord i forskningspolitiken. Kritik har riktats, bland annat från genusforskare, mot att kriterierna för att bedöma excellent forskning ofta premierar redan känd forskning och kända forskare. Forskningen blir därmed konserverande och inte förnyande. Men Gunnel Gustafsson tycker inte att man behöver se på excellensbegreppet på det sättet. Jag tycker att man ska avdramatisera retoriken. Vi vill bara göra det tydligt att genusforskningen är av god kvalitet och använder då beteckningen excellent. Ordet låter också annorlunda på engelska. I internationella sammanhang framhävs ofta innovation och förnyelse som viktiga kriterier på excellent forskning. Skulle det dessutom bli så att man premierar det seniora så behöver det inte betyda att man premierar det traditionella. Det är inte sällan först när man har blivit senior forskare som man kan vara mindre traditionell. Kritiken mot excellensbegreppet har också handlat om att bibliometriska metoder får stort utrymme i bedömningen. De som har publicerat sig mest och fått flest citat av andra forskare hamnar högt i rankningen i dessa metoder. Det skulle i så fall göra det svårare för forskare att hävda sig som kommer från små forskningsområden där chansen att bli citerad är mindre. Men Gunnel Gustafsson avfärdar denna farhåga när det gäller Vetenskapsrådets användning av excellensbegreppet. Våra bibliometriker hävdar att deras metoder bara är möjliga att använda när man jämför länder och kanske stora universitet, men absolut inte när man jämför forskargrupper och enskilda forskare. Annars skulle vi ju inte behöva ha några bedömare. Ingen seriös forskningsfinansiär skulle hävda att det räcker med bibliometriska metoder. GENUSPERSPEKTIV nr 3/06 5

6 Nyhetsnotiser Ny genusprofessor i Linköping Anita Göransson blir ny professor i genus och ekonomisk förändring vid Tema genus på Linköpings universitet. Sex nya genusprofessorer tillsätts på kort tid berättade Genusperspektiv i förra numret. Då var ekonomiprofessuren i Linköping inte tillsatt ännu. Men nu är det klart att Anita Göransson får professuren. Stöd till starka genusforskningsmiljöer utlyst Vetenskapsrådet utlyser stöd till starka genusforskningsmiljöer, så kallade Centres of Gender Excellence. Stödet kan uppgå till fyra miljoner kronor per år i fem år. Enbart grupper som bedöms ha förmåga och tydliga planer på att bli ledande genusforskningsmiljöer i ett internationellt perspektiv kan komma i fråga. Stödet kan sökas av en välmeriterad genusforskare eller forskargrupp. Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell utomnordisk forskarpanel. Senast 23 augusti ska ansökan vara inne. Pris till Hillevi Ganetz Årets Karin Westman Berg-pris tilldelas docent Hillevi Ganetz, Centrum för genusvetenskap i Uppsala, för hennes insatser som medie- och kulturforskare. Genom sitt starka engagemang kring genusfrågor i olika sammanhang, genom sin omfattande vetenskapliga produktion samt genom artiklar riktade till en bredare publik vidareför hon på ett förtjänstfullt sätt arvet efter Karin Westman Berg, lyder motiveringen till priset, som delas ut av Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala och Karin Westman Bergfonden. Ny forskningsledare på NIKK Den norska mansforskaren Öystein Gullvåg Holter blir ny forskningsledare på Nordiska institutet för kvinnooch könsforskning, NIKK. Han har bland annat varit projektledare för det nordiska projektet Välfärd, maskulinitet och social innovation. Öystein Gullvåg Holter tillträder tjänsten vid NIKK 1 september. KI könsdiskriminerar enligt studenter Sjuksköterske- och läkarstudenter riktar skarp kritik mot Karolinska institutets studie- och arbetsmiljö. Bland annat för könsdiskriminering, både på utbildningen och inom vårdsystemet. Jämställdheten haltar på sjuksköterskeoch läkarprogrammen, liksom synen på funktionshindrade och på personer som avviker från heteronormen, eller har annan etnisk bakgrund än svensk. Den bristande jämställdheten beror bland annat på att kunskap saknas, enligt de 24 studenter som under ett år har granskat utbildningarna på Karolinska institutet, KI. Det är bristande medvetenhet på utbildningarna om att strukturella skillnader i samhället gynnar män och missgynnar kvinnor. Och det är lite tabubelagt att ta upp. Ofta tycker många att man försöker hitta problem där det inte finns några, säger Jenny Körlin, läkarstudent och medlem i projektets styrgrupp. Acceptansen att ta upp biologiska könsskillnader är större. Kurslitteratur och föreläsningar om fysiologi och anatomi speglar en vetenskapstradition där den unga friska mannen är norm och där kvinnan presenteras som avvikande. Jag tycker definitivt att kompetensnivån bland lärare om genusbegreppet är alldeles för låg och det finns knappt med i undervisningen, säger Jenny Körlin. Lärare underblåser fördomar Enligt rapporten framkastar lärare ofta teorier om biologiska könsskillnader utan underbyggda argument. Till exempel har föreläsare på sjuksköterskeprogrammet påstått att kvinnor har svårare för ledarskap. Av Inga-Bodil Hermansson Rektor Harriet Wallberg Henriksson vill att lärare vid KI fortbildas i genusperspektiv och likabehandling. Lärare kan ge väldigt svepande kommentarer om hur män och kvinnor är. Att kvinnor till exempel är mer omvårdande och män mer handlingskraftiga av naturen. Det är aldrig något som lärare behöver bevisa, för det vet ju alla att det är så. Kvinnor sänker yrkets status Allt fler kvinnor söker sig till läkarutbildningarna, något som enligt rapporten ibland beklagas av både studenter och läkare, ofta kvinnliga, eftersom det förväntas sänka yrkets status och löneutveckling. Många klagar också på att kvinnor inte vill offra sig lika mycket som jobbet kräver. En stereotyp bild av den ideala läkaren som en supermänniska förmedlas, enligt studenterna. Och den manliga normen i undervisningen smittar av sig på yrkesrollen, menar Jenny Körlin. Det är lättare att känna sig otillräcklig som kvinnlig läkarstudent, eftersom det är omöjligt att leva upp till den bild som många förväntar sig av en läkare. Rektor Harriet Foto: Veijo Mehtonen Wallberg Henriksson är förvånad att problemen med diskriminering av kön, sexualitet och etnicitet är så stora som rapporten visar och ser allvarligt på resultaten. Hon förmodar att andra utbildningar i landet har liknande problem. Nu har vi fått svart på vitt hur det ser ut och att vi måste göra något åt det. Som rektor med totalansvar för utbildningen kan jag inte acceptera att det är så här, säger hon. När dekaner, rektor och prorektor tillsammans diskuterade rapporten var alla lika upprörda och förvånade att vissa saker fortfarande förekommer, menar Harriet Wallberg Henriksson. Det är helt tydligt att vi måste visa krafttag för att komma till rätta med det. 6 GENUSPERSPEKTIV nr 3/06

7 Debatt Ny litteratur Ny myndighet kan fånga upp kunskap om jämställdhet Den planerade jämställdhetsmyndigheten kan fånga upp den kunskapsproduktion som görs. Det skriver miljöpartisten Ulf Holm som ett svar på folkpartisten Tina Acketoft som i förra numret av Genusperspektiv menade att jämställdhetspropositionen behandlar forskningen styvmoderligt. I den nya jämställdhetspropositionen, Makt att forma samhället och sitt eget liv nya mål mot jämställdhetspolitiken, som nyligen antogs av riksdagen anser Tina Acketoft (fp) att forskningen är styvmoderligt behandlad. Kritiken är lite märklig. Framför allt för att fp inte själv tar upp förslaget i sin följdmotion till jämställdhetsproppen forskning nämns inte där. Men också för att regeringen tillsammans med bland annat miljöpartiet under 2005 har lämnat förslag till riksdagen om forskningspolitiken då den inte ingår i den nu beslutade jämställdhetspropositionen. I forskningspropositionen har genusforskningen fått en hel del resurser, även om mer skulle kunna önskas. Vi anser att det behövs en stark, fri forskarvärld, utan politisk detaljstyning. Mer kunskap behövs Tina Acketoft sätter den planerade myndigheten i motsatsförhållande till en stark och fri forskning. För oss är det viktigt med en central kraft som Debatt Vill du skriva en debattartikel som berör genusforskningens villkor? Skicka i så fall ditt debattinlägg till Bosse Parbring, tel , e-post Vi förbehåller oss rätten att av utrymmesskäl korta ner debattinlägg. kan fånga upp den kunskapsproduktion som görs och att den sedan används och omvandlas till redskap i det stora samhällsförändringsarbetet som jämställdhetspolitiken syftar till. En starkare styrning och betydligt mer kunskap behövs hos myndigheter på både nationell och lokal nivå. Tydligast visar utvärderingen av kvinnofridsarbetet detta. Mer pengar till kvinnojourer Under mandatperioden har vi varit med om att beslutat om nya medel till kvinnojourer, nya medel och ett nytt system för stöd till kvinnors organisering och ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut med uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Arbete med att förstärka kunskapen och debatten kring behandling av män som slår, och om bättre stöd till barn som direkt eller indirekt blir offer för våldet är påbörjat. Män måste bli delaktiga Ekonomisk jämställdhet handlar om att både kvinnor och män kan delta på lika villkor i arbetslivet. Det handlar om jämställda löner liksom att män tar sitt ansvar för det obetalda arbetet med barn och hem. Vi hade gärna sett att få regeringen med på en ökad kvotering av föräldraförsäkringen. Tillsammans med den nu framtagna handlingsplanen för jämställda löner skulle det vara ett viktigt steg mot ekonomisk jämställdhet. En arbetsgrupp ska tillsättas med uppgiften att titta närmare på mansrollen, män och jämställdhet. Vi har drivit frågan och ser nödvändigheten i att få män på allvar blir delaktiga i förändringsarbetet. Ulf Holm Riksdagsledamot (mp) Ny bok om genusperspektiv på nationalekonomi Anne D. Boschini, fil dr i nationalekonomi vid Stockholms universitet, fil lic Christina Jonung från Bryssel och Inga Persson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet har tillsammans skrivit boken Genuspersspektiv på nationalekonomi. Skriften är den tionde i en serie som presenterar genusperspektiv inom olika vetenskapsområden. Serien ges ut av Högskolverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Skriften kan beställas gratis på Mot en jämställd familjepolitik? NIKK Magasin 1/06 lägger ett jämställdhetsperspektiv på den nordiska familjepolitiken. Utgångspunkten är det nordiska välfärdsforskningsprogrammet som nyligen avslutats. KVT om vetenskap och politik Kvinnovetenskaplig tidskrift 4/05 handlar om vetenskap och politik. Allt från forskningspolitik, interna debatter inom ämnet, vetenskapskrig mellan ämnen till etableringen av vetenskapsområdet genusforskning. GENUSPERSPEKTIV nr 3/06 7

8 Posttidning B Avs: Genusperspektiv Nätverkstan Ekonomitjänst Box Göteborg Kalendarium Efter könskriget. Panelsamtal och föreläsningar med genusforskare Almedalsveckan, Visby Vad vill politikerna med genusforskningen? Hearing med riksdagspartierna. Almedalsveckan, Visby Gender and citizenship in a multicultural context. Sjätte europeiska genusforskningskonferensen. Lodz, Polen Valet och rösträtten. Har kvinnor fått mer att säga till om i politiken? Seminarium på Bokmässans forskartorg. Göteborg Past Present Furure. From Women s Studies to Post Gender Research. Jubileumskonferens i Umeå 5 juli 6 juli 31 aug - 3 sep 23 sep juni 2007 Könskrig och genusforskning i Almedalsveckan Nationella sekretariatet för genusforskning kommer att medverka under två dagar i Almedalsveckan i Visby, som ett led i sekretariatets satsning på att öka närvaron vid politiska partiers konferenser. Under rubriken Efter könskriget kommer fyra genusforskare den 5 juli att diskutera den senaste tidens debatt om feminism och hur det har påverkat genusforskningen. Medverkande är Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, Maria Eriksson, fil dr i sociologi, Göteborgs universitet, David Tjeder, fil dr i historia, Stockholms universitet, och Birgitta Niklasson, fil dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Moderator är Anders Holmberg som är programledare för Sveriges Radios program Studio Ett. Forskarna kommer också att hålla varsin miniföreläsning där de presenterar sin forskning. Den 6 juli arrangerar sekretariatet en hearing med riksdagspartierna. De politiska partierna kommer att diskutera genusforsknings samhällsnytta och om de anser att staten har ett särskilt ansvar för genusforskningens villkor. Medverkar gör följande riksdagsledamöter: Rossana Dinamarca, vänsterpartiet, Marie Nordén, socialdemokraterna, Annika Qarlsson, centerpartiet, Tina Acketoft, folkpartiet, och Margareta Pålsson, moderaterna, samt representanter för miljöpartiet och kristdemokraterna. Sekretariatet medverkar även med monter och informationsmaterial under kristdemokraternas riksting i Göteborg 29 juni till 1 juli. Ett mer detaljerat program om seminarierna under Almedalsveckan kan läsas på Sekretariatets uppgifter Nationella sekretariatet för genusforskning har till uppgift att främja svensk genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta sker bland annat genom utredningsarbete, informationsspridning, konferenser och seminarier. I Nationella sekretariatet för genusforsknings uppgifter ingår bl a att: överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat, analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och arbeta för ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse. Genusperspektiv utges av Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Tel Fax E-post Webbplats www. genus.se. Genusperspektiv är gratis och kommer ut sex gånger om året. Ansvarig utgivare: Anne- Marie Morhed, föreståndare för sekretariatet, tel , e-post se. Referensgrupp: Kenneth Abrahamson, FAS, Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskaplig genusforskning, Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, Nina Lykke, professor i genusvetenskap, Ulf Mellström, docent i socialantropologi, Anne-Marie Morhed, föreståndare, Rikke Randorff Hegnhøj, forskningskoordinator vid NIKK, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Ronny Olander, riksdagsledamot, Lena Olson, informatör, Annika Qarlsson, riksdagsledamot, Maria Södling, utredare vid Högskoleverket, Lena Trojer, professor i IT och genusforskning och Majléne Westerlund Panke, riksdagsledamot. Grafisk form: Daniel Burkhalter, E & B Reklambyrå AB. Tryckeri: Grafikerna Livréna i Kungälv AB. ISSN: Upplaga: Prenumeration: Nätverkstan Ekonomitjänst, tel , e-post Redaktör: Bosse Parbring, tel , e-post 8 GENUSPERSPEKTIV nr 3/06

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Mats Jansson/www.gotland.info Öronmärkta pengar

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 07 Foto: Björn Larsson Ask/SvD/SCANPIX Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik NIKK brygga mellan

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 07 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Fredrik Persson/Scanpix Regeringssatsning på forskning

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 05 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin Man kan forska om hur

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 1 05 Genusforskningen bör tillföras 12 miljoner kronor genom Vetenskapsrådet. Det skriver regeringen och samarbetspartierna i forskningspropositionen som utbildningsminister Leif Pagrotsky

Läs mer

perspektiv Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna

perspektiv Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna GENUS perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 3 12 Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna Synen på genusforskning bland riksdagspartierna

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22

Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22 Uppsala universitet friar sig själv Arne Jarrick & Bo Rothstein Publicerad i Upsala Nya Tidning 2006-01-22 Under många år har genusforskaren Eva Lundgren och kretsen kring hävdat att de har vetenskapliga

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Jdegfiopjdfiopgjdoigj Alnebratt tar över på sekretariatet

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

perspektiv Genus Göteborg

perspektiv Genus Göteborg Genus perspektiv 4 12 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning NIKK flyttar till Sverige Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, flyttar till Sverige. Det beslutade

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 2 13 Foto: colourbox Tidigare studenter i genusvetenskap återfinns inom en mängd olika yrken bland andra,

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 1 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Vetenskapsrådets

Läs mer

Genusforskning inom medicin

Genusforskning inom medicin Genusforskning inom medicin Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 Lisa Harryson Genusforskning inom medicin 1 Genusforskning inom medicin Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild! När? Torsdagen den 11 oktober

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild! När? Torsdagen den 11 oktober När? Torsdagen den 11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Det finns många påståenden om en genusdimension i mediernas rapportering,

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 1 10 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden I framtidsforskares

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

perspektiv Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor

perspektiv Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 3-4 10 Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Svensk genusforskning är svag eller saknas helt inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales politisk filosofi idag intervju med maud eduards, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet Vilka frågor anser du är de

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011 Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen Peter Santesson DECEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] 2 Bakgrund I en debattartikel i Expressen (25 november 2011) argumenterar Peter Santesson,

Läs mer