Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice"

Transkript

1 Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro Ansvar för kommande generationer Pålitlig samhällsservice Inledning sid 2 Omvärld sid 3 Utmaningar sid 4 Övergripande mål sid 5 Prioriteringar övergripande mål sid 6 Nettodriftkostnadsbudget övrigt sid 10 Investeringsbudget övrigt sid 11 Kassaflödesbudget sid 13 Slutsats sid 13 Bilagor sid 14 (Yrkande bilaga 2 sid 15) 1

2 Socialdemokraterna har som enskilt parti störst väljarstöd här i Värnamo Kommun, nummer två är soffan - de som inte röstat. Vi anser att Värnamo Kommun är bra, men vet att kommunen kan bli mycket bättre. För att lyckas måste vi ha en god ordning och reda, samhällservice, bostäder, infrastruktur, skola, vård, omsorg och möjligheter till en aktiv fritid. Värnamo kommuns geografiska läge, tillsammans med god infrastruktur, är en tillgång. Kommunens roll för tillväxt är att möjliggöra tillgänglig byggbar mark, samt att bidra till en sund konkurrens genom juridiskt, socialt och etiskt korrekt agerande vid upphandling utöver en pålitlig välfärds- och samhällsservice. Bra boende och stimulerande kulturutbud för många medverkar till tillit och trivsel. Den Socialdemokratiska budgeten är ett led i att nå detta och med en Socialdemokratisk regering blir det betydligt enklare. Alliansregeringen för inte för en politik som stärker samhället där vi alla lever och bor. Med eller utan funktionshinder, oavsett födelseort, sexuell läggning osv. är alla människor en resurs och delar ansvaret i vårt samhälle. Socialdemokraternas budgetförslag utgår från presenterat material på Alla siffror i tusen kronor. Inledning Framtiden för Värnamo Kommun och Sverige är helt beroende av vilken regering som tillträder i höst. Förutsättningar med stöd i lagstiftning samt utformningen av den ekonomiska fördelningspolitiken slår igenom direkt. Effekten av de försämrade trygghetsförsäkringarna (sjuk- samt arbetslöshetsförsäkring) som inneburit att allt fler människor har problem med att försörja sig, skapar svårigheter i livet samt hämmar konsumtionen. Utformning av stadsbidrag, statens utjämningssystem samt ansvar för t.ex. LSS, infrastruktur och arbetsmarknad påverkar direkt. Detta har blivit väldigt tydligt i den kommunala ekonomin de senaste snart 8 åren. Värnamo kommun har egentligen goda förutsättningar med sitt geografiska läge, regionens mångåriga produktionsindustri och påbörjade medvetenhet om tjänstesektorns betydelse. Turist- och besöksnäringen kan bidra till ökat antal besök till kommunen samt medverkar till att höja kultur- och fritidsutbudet i vår kommun. Framtiden för vår region kan bli ljus om vi tillsammans skapar förutsättningarna. Förra året föreslog vi Socialdemokrater Värnamo Kommunfullmäktige att lägga om övergripande mål med budgetramar och tydliggöra de politiska prioriteringarna utifrån vad värdegrundsarbetet resulterat i. Tre områden som visar både den politiska ideologiska ambitionen, kommunala uppdraget och vad som ligger i förväntningarna för att få hela samhället att hålla samman. Vi fortsätter med de tre övergripande målområdena som introducerades föregående år: Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice 2

3 Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Detta innebär ett större ansvar för styrelse och nämnder att fördela och ta ansvar för sin totala verksamhet samt innebär också ett krav på löpande uppföljning och information till kommunfullmäktige en gång per kvartal. Socialdemokraternas driftbudget innebär bl.a. full kompensation för löneökningar, pensionsavsättningar samt ramökningar som skall medverka till att förbättra verksamheten för att nå de tre övergripande målen. Eftersom de, från regeringen, övervältrade kostnaderna för arbetslösheten tar så pass stort utrymme i driftbudgeten skulle en skattehöjning behövas som inkomstförstärkning främst riktad till äldreomsorg och skola. Trovärdigheten i investeringsbudgetens kalkyler har med rätta ifrågasatts. Interpellationen om Reningsverket Pålslund, vars kalkyler ökade från 70 miljoner till 230 miljoner ju fler år som gick, är ett exempel på att uppdrag och kalkyl inte är genomarbetat fullt ut. Varje år tilläggsbudgeteras dessutom en stor summa. Månadsrapporten april 2014 anger i prognos att 129,5 miljoner av planerade investeringar inte kommer att genomföras. Mot denna bakgrund ifrågasätter vi hållbarheten i investeringsbudgetens beräkningar och kräver därför en ny genomgång. Ytterligare ett exempel på oklarhet är önskad investering i nya förvaltningslokaler i Östboskolan (25 miljoner ) vilket motiveras med att externa kontorslokaler kan lämnas. Men det framgår inte vad differensen mellan nuvarande och kommande hyra innebär samt om det finns ett konkret beslutsförslag att berörd förvaltning deltar i behovsunderlaget för ombyggnationen av Östboskolans hus C. Vi anser att det behöver tas ett helhetsgrepp över Östboskolans framtida användning. I avvaktan på detta tar vi Socialdemokrater ett nytt grepp över investeringarna och reserverar pengar i fem rambudgetar där vi pekar ut vilka objekt vi vet behöver vara genomförda inom 1-2 år. Denna rambudget ställer stora krav på facknämnderna. Omvärld Alla folks frihet hela världens fred. För varje år blir det allt tydligare att Sverige och Värnamo Kommuns framtid och utveckling påverkas av vad som händer i resten av världen. Vi lever i en global värld och som ett litet land måste vi bli ännu aktivare i internationellt arbete, välkomna nya människor och influenser som innebär ökad kunskap, skapar kreativitet och får oss att växa tillsammans. Tillit och tolerans skapar tillväxt. I år står Sverige inför ett vägval. Den borgerliga regeringen har i två val lovat att ta sig an samhällsproblemen men kommer efter åtta år att lämna efter sig ett tydligt eftermäle: Arbetslösheten steg. Skolresultaten sjönk. Överskott i statens finanser vändes till underskott. Socialdemokraterna i riksdagen har ett långt antal förslag i sin budgetmotion som skulle innebära betydligt bättre förutsättningar för oss i Värnamo kommun. 3

4 Istället för skattesänkningar investeras i bostäder, infrastruktur, forskning och den miljöteknik som Sverige behöver och som världen efterfrågar. I stället för att peka ut företag som särintressen skapas efterfrågan på arbetskraft, genom näringspolitisk samverkan som röjer ny väg för innovationsutveckling och export till globala marknader. Och istället för att låsa in människor i fas 3 och passiva åtgärder behöver vi utbilda, så att varje ung har en gymnasieexamen, och att alla står redo att ta de jobb som växer fram. Det vägvalet måste Sverige göra. FN:s förmåga som fredsbevarare, dess klimatpanel och Europaparlamentets möjlighet att finna goda samverkansmodeller har mycket stor betydelse även för oss i Värnamo Kommun. Utmaningar: Behovet av medveten strategisk utveckling med ordning och reda samt tydlig ledning och styrning blir alltmer uppenbar. Att i alla beslut analysera genomslaget enligt FN:s barnkonvention, jämställdhet och de tre hållbarhetskriterierna (ekologisk, social och ekonomisk), medverkar till kloka och genomförbara beslut som gynnar de många. Tillväxten och lönsamheten i befintliga företag, tillgången på bostäder är viktiga för att öka stabiliteten, få ner arbetslösheten och att fler människor vill flytta in. Hushållens ekonomi är en motor i svensk ekonomi, men detaljhandelns andel har minskat vilket påverkar handeln som är stor i Värnamo. Transportsektorn är också stor i vår kommun, men hotas av bristen på sund konkurrens, något som behöver lösas på EU-nivå tillsammans med Sveriges regering. I Sverige skall svenska villkor gälla på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger fast på en hög nivå (omkring arbetslösa/vecka bara i Värnamo kommun), samtidigt vittnar företag och offentliga organisationer om svårigheten att rekrytera personal med lämpliga kunskaper. På Värnamo Arbetsmarknadscenter fanns vid slutet av år personer inskrivna (men endast 103 med stöd från arbetsförmedlingen). I februari i år har ökning skett till över 210 inskrivna. Hur stor permanent förvaltning skall VAC bli? En uppföljning som presenteras av AF visar att chanserna till att få jobb efter arbetsmarknadspraktik har minskat från 50 % år 2007 till 10 % i år. Detta är ännu en anledning till att det behövs en konstruktiv och handlingskraftig arbetsmarknadspolitik. Skuldbördan ökar, fler söker skuldsanering. År 2007 var det 10 ansökningar i kommunen om sanering, förra året hade den siffran ökat till 25 stycken. Eftersom skuldsaneringen har gränsen skuld som inte kan lösas under 15 år, innebär det stora svårigheter för de människor/familjer med barn som tvingas leva på existensminimum under så lång tid. Analyserna som Rädda barnen gör visar att i vår kommun lever mellan barn i fattiga familjer. Fattigdom är också en orsak till dålig hälsa. Fortfarande är det många människor i vår kommun som behöver försörjningsstöd pga. sjukdom, arbetslöshet, bristerna i trygghetsförsäkringssystemet blir tydligt. Bara inom GGVV-området står produktionsindustrin för i genomsnitt 44 %. Även om Värnamo Kommun ligger lägre så har produktionsindustrin stor betydelse för övrig verksamhet. Därför är utbildningar inom olika tekniska kunskaper, 4

5 svetsning o dyl. nödvändiga liksom industrins förmåga till produktutveckling. Tyvärr föll konjunkturbarometern i maj till 98,8 jämfört med aprils 102,4. Indikatorn för tillverkningsindustrin föll 7,8 enheter i maj och ligger påtagligt under det historiska genomsnittet. Turist- och besöksnäringen i vår kommun är mindre, trots ett par större turistmål där Vandalorum är betydande i Värnamo Kommun. Men med den tradition som finns av möbler, design och vacker natur finns alla möjligheter för att stärka sektorn. Vi är svaga på tjänstesidan. En annan utmaning är att förbättra jämställdheten. Enligt SCB statistik för Värnamo Kommun: Kvinnor och män arbetar i nästan lika stor utsträckning, men kvinnor har sämre sysselsättningsgrad. Fler kvinnor har eftergymnasial utbildning men lägre medelinkomst än män ( kronor jämfört med kronor). Här bor det fler kvinnor, men kvinnors ohälsa ligger högre och fler kvinnor än män är arbetslösa. Inte bara för Värnamo Kommun är miljö och klimatarbetet en utmaning. Men som en av Sveriges ekokommuner måste fanan hållas högre än nu. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom bra beslut, men verkställigheten? En pågående utmaning som samtidigt är en framtidssatsning är Gummifabriken. Den investeringen måste utvecklas och förvaltas på bästa sätt. I byggnaden ska många verksamheter samsas, kultur, utbildning och förverkligande av goda affärsidéer. Varje pusselbit ska var för sig och tillsammans med de övriga bidra till en bättre Värnamo kommun. Därför är det viktigt med ordning och reda och en tydlig ledning och styrning. Bygget ska färdigställas inom rimliga ekonomiska ramar som innebär en hanterbar årlig driftkostnad. Riksbanken spår räntehöjning (3 % för år 2018), så den upplåning som kommer att ske innebär högre räntekostnader när huset är färdigt. Övergripande mål Tre huvudområden skall vara övergripande mål, Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice. Samtliga nämnder och styrelser skall utifrån dessa tre mål forma sin verksamhet, ta ansvar och följa upp effekten av åtgärderna. Vissa åtgärder medverkar till att uppfylla fler än ett övergripande mål. Den gemensamma nyttan skall vara i fokus. Koncernnyttiga (d.v.s. hela kommunen och dess bolag) tillgångar och möjligheter skall ha företräde. Vi ställer också stora krav på samverkan med andra offentliga instanser. T.ex. Ett offentligt ansvarsfullt drivet sjukhus och vårdcentraler är en garanti för tillgänglig hälsoservice och en framgångsfaktor för Värnamo kommun. Samverkan inom Familjecentralen och inom psykiatrin är två åtgärder som direkt hör hemma både under Ansvar för kommande generationer och även står för Pålitlig samhällsservice. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige senast i december

6 Under rådande förhållande sätter Socialdemokraterna de finansiella målen till i genomsnitt 2 % överskott över tre år i nettodriftbudgeten. De skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. Socialdemokraternas budget uppnår båda dessa mål, men noterar viss underinvestering under perioden i avvaktan på färdigställande av tilläggsbudgeterade projekt och översyn av trovärdigheten i kommande investeringars kalkylering. Övergripande mål: Jobb och framtidstro Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb En av grunderna för utveckling av såväl samhället som individen är att alla ges möjlighet till egen försörjning genom ett arbete. Då produktionsindustrin har en central ställning i Värnamo kommun och hela regionen är det av största vikt att vi skapar förutsättningar för att utveckla denna. Samt även turist- och besöksnäring och tjänstesektorn för att bredda näringslivet och öka attraktiviteten. Fortfarande hög arbetslöshet och många är ungdomar. Tillsammans med näringslivet och offentliga organisationer ska kommunen ta initiativ till en konkret näringslivs- och arbetsmarknadspolitik som innebär att befintliga företag kan växa, att nya etablerar sig och att även de offentliga organisationerna kan rekrytera den kunskap som behövs. Jobb och Framtidstro innebär att både tillväxt och attraktivitet behöver öka. Värnamo Kommun faller djupt i Fokus ranking bra att bo (från 17 ner till 79), vi rasar också i rankingen av näringslivsklimatet. Men en tidningsranking är inget givet forskningsresultat, dock en indikation som vi inte kan vara nöjda med. Bostadsfrågan och attraktiviteten är viktig. Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning, Tekniska, Omsorgs, Medborgar, Kulturnämnderna får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettokostnadsram samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet Jobb och Framtidstro, kan nås. Inom ram prioriteras fler kurser på Campus (500 kkr.) årligen), bland annat teknik. Att unga får inblick i hur kommunens organisation och ansvar ser ut samt får chansen att tjäna sina första egna pengar, är en mycket viktig framtidssatsning. Vi höjer anslaget för feriearbeten med 1000 kkr. årligen. 6

7 För att stimulera en hållbar utveckling avsätts en hållbarhetspott (3000 kkr. årligen) som skall medfinansiera projekt vilka medverkar till hållbar tillväxt inom målen. Målsättningskrav på medfinansiering från bl.a. EU och Vinnova ingår med 6000 kkr. år 2015 och höjs med 1 miljon resterande del under perioden. Medfinansieringskravet är lågt satt, inte ens 10 % av kommunledningskontorets verksamhet. Nivån utgår från att Värnamo Kommun inte tidigare är bra på att söka externa medel. Numer finns ju en strategisk tjänst tillsatt som skall bidra till ökad kunskap inom området, den tjänsten finansierar i princip sig själv. Ingen specifik summa avsätts för Leader Linné eftersom det inte är klart hur kommande EU-fonder ska se ut. I kampen mot arbetslösheten har vi fortfarande en viktig roll tillsammans med Arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna reserverar 2000 kkr. År 2015 respektive Medborgarnämnden kompenseras för ökade kostnader för försörjningsstöd (5 000 kkr. årligen) men förhandlingar måste ske med Arbetsförmedlingen angående kostnader för praktik. Kommunens andel av kostnader för Yrkesintroduktion som medverkar till att människor får praktik och ett steg mot egen försörjning (påbörjas 2014, 900 kkr. år 2015) ingår, men vi förutsätter att fortsatt arbete sker för att också få liknande platser hos privata företag så att fler människor kan beredas praktik och chans till egen försörjning. Gummifabriken kommer inte att bli klar och inflyttad förrän tidigast För att förbereda attraktivitetshöjande verksamhet tillförs Kulturnämnden 225 kkr. år 2017 till programverksamhet och vad där till hör. I den investeringsram för mark som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns ändå utrymme för investering, netto 2015, kkr. och 2016 samt kkr. vardera. Övergripande mål: Ansvar för kommande generationer Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Trygga barn vågar. Ett samhälle behöver trygga människor som vågar. Vågar ta ansvar, göra fria val, prova nya vägar och välkomna nya idéer och tankar som skapar både ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Alla kan lära sig. Eleverna ska lära sig mycket, mer än de gör idag. Men det räcker inte med att lära sig skriva, läsa och räkna skolan ska rusta eleverna på många andra sätt. Vi är tydliga med att vi ska ha ett tillåtande klimat samt att rektorer och lärare uppmuntras att prova nya pedagogiska idéer. Viljan att hela 7

8 tiden bli bättre ska ge ett driv i organisationen att ständigt utvecklas för att nå bättre resultat. Skolan, fritidshem och förskola har en mycket stor roll att fylla i detta. Verksamheten skall vara öppen och kreativ. Liksom möjligheten och tillgängligheten till ett positivt och skapande fritids- och kulturutbud antingen det är idrott eller estetiska teman. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning-, Tekniska-, Omsorgs-, Medborgar- och Kultur-nämnderna får i uppdrag att inom den andelen av de budgeterade nettodriftkostnaderna samt anslagen i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Socialdemokraterna prioriterar ökad lärartäthet (3500 kkr. årligen), personal till familjecentralen (250 kkr. årligen) samt ökat matanslag (1000 kkr. årligen) att användas till ex. frukt, smör eller ökat inslag av ekologiska livsmedel. Barn- och Utbildningsnämnden kompenseras även för ökade hyror till följd av investeringar i skolor, kök samt för Klöverängens förskola. Till den reserveras också ökad kostnad för personal från februari 2016 (1200 kkr.) och helår Medborgarnämnden får tillägg för att öka verksamhet som syftar till stöd åt barn och unga (5000 kkr. årligen). Socialdemokraterna slopar avgiften för gymnasiets skollunch. En aktiv och fantasifull kulturskola behöver alla barn om vi ska nå ökat kreativt tänkande för nya förbättrade affärs- och organisationsidéer, avgiften till kulturskolan slopas Det är en styrka och en fördel för vår kommun att människor vill bosätta sig här. För att underlätta för dem med annat språk än svenska skall fungerande språkförberedande undervisning finnas. Vi kommer att inrätta ett ungdomsråd som ett led i förbättring av framtidsarbetet och demokrati (100 kkr. årligen). Utformningen skall ske i samverkan med Ungdomsstyrelsen och ungdomarna. Det drogförebyggande arbetet måste stärkas genom förbättrad samverkan i första hand med landstinget/regionen. Fortsatt god samhällsplanering och respekt för allemansrätten, strandskyddet och långsiktig ekologisk hushållning är ett självklart krav. I Socialdemokraternas budget ingår även anslag för att finansiera åtgärder enligt Plan för hållbar upphandling, vi förutsätter att planen påbörjas under 2014 med mål att implementeras i ordinarie verksamhet. För eventuella behov av ytterligare igångsättningspengar reserveras 1800 kkr samt 2400 kkr. år I den investeringsram för fastigheter som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns utrymme för investering i Trälleborgsskolan, Mossleskolan, Bor skola, Klöverängen, Gröndal idrottshall, skolkök i Rydaholm och Bredaryd, Bor förskola Villa Villekulla samt energibefrämjande åtgärder. Vi 8

9 kräver att dessa investeringar färdigställs inom två år. Av praktiska skäl, eftersom plats ännu inte är detaljplanelagd, skall en ny skola i Värnamo stad stå klar senast inom tre år. Investeringsram för fastigheter blir för år 2015, 39 miljoner samt 2016, 42 miljoner och år miljoner. Övergripande mål: Pålitlig samhällsservice. Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Det politiska förtroendeuppdraget att hantera samhällsservicen innebär ett stort ansvar och ödmjukhet inför uppgiften. Invånarens och besökares förväntningar på den kommunala organisationen är att samhällsservicen är pålitlig. I den vision som kommunen nu haft några år, ingår meningen: är delaktig och tar ansvar. Kommunen är till för invånarna. Nivån på den kommunala skatten är inget mål i sig den är ett av verktygen för bra service. Skatteinkomsterna idag räcker knappt till och med en fortsatt Alliansregering i höst fortsätter ansträngningen på kommunens ekonomi. Blir det inte regeringsskifte så måste kommunalskatten höjas. God ordning och reda i beslut och genomförande är vad medborgarna och kommunens medarbetare med rätta ska kunna förvänta sig. Det kommunala uppdraget och ansvaret är brett. Samtidigt som gällande lagstiftning skall följas måste också verksamheten utformas så att man hela tiden förbättrar och medverkar till en ökad attraktivitet i hela kommunen. Både politiken och förvaltningarna skall följa det värdegrundsarbete som är framtaget. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettodriftkostnader samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Socialdemokraterna prioriterar ordning och reda. Upphandlingen står för stora belopp, den skall fortsätta vara effektiv och även innehålla tydliga sociala och miljömässiga krav. Juridisk kompetens behöver utökas, gärna i samverkan med andra kommuner (500 kkr. årligen). Väg- och samhällsföreningarna gör stor nytta i våra mindre samhällen, Tekniska Nämnden tillförs 1000 kkr. årligen för att i samarbete stärka verksamheten. Omsorgsnämnden är i fritt fall för närvarande. Organisationen kämpar med oreda i ledning och styrning, organisationens bemanning täcker inte behoven. Det behövs både en översyn och resursförstärkning. Socialdemokraterna avsätter 500 kkr. år 2015 till organisationsutredning samt reserverar kkr. 9

10 till personalförstärkning samt ställer kravet på ökad samverkan för att inte människor med fysiska eller psykiska funktionshinder skall falla mellan stolarna. Det tidigare kravet från Socialdemokraterna, att bereda dem som så önskar och behöver plats på särskilt boende skall få det, innebär att Linnebergs sista avdelning skall öppnas. Hjälp och stöd ska kunna erhållas när man behöver under hela dygnet. God vård i livets slutskede, Gästhemmet Svalan ska vara en resurs. Kommunstyrelsen tillförs 500 kkr. för att få effektivare administrativa supportoch styrsystem som är bättre anpassade till verksamhetens behov. Det finns en ojämlikhet i kommunen vad gäller arbetsgivarens tillhandahållande av arbetskläder. Barn- och Utbildningsnämnden önskar 133 kkr., men Socialdemokraterna avsätter 200 kkr. årligen eftersom det brister redan idag för förskole- och fritidshemspersonal. I den investeringsram för gator, vägar och park som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns utrymme för investering i upprustning av Folkets Park, gång- och cykelvägar inkl belysning, fortsatt arbete med översvämningsskydd och upprensning i Lagan samt sanering och gatuförbättringar i Åminne. Investeringsram år 2015, 9000 kkr. och 2016 samt 2017, 7000 kkr. vardera år. När det gäller de avgiftsfinansierade miljöinvesteringarna i nytt reningsverk med tillhörande pumpstationer och överföringsledningar ingår, i avvaktan på säkrare kalkyleringar en investeringsram på kkr. år 2015, kkr. år 2016 samt kkr. år Del av beloppen kan även användas till förbättringar inom avfall och service. Nettodriftbudget i övrigt. Fördelningen och prioriteringen av nettodriftbudgeten anges under respektive övergripande mål samt andel i bilaga 1. Ansvaret ligger på varje nämnd att bedriva verksamheten utifrån krav och förväntan, att genomföra förbättringsprojekt i samverkan och med extern finansiering där så finns. I månadsrapporterna skall framgå hur man lyckas med måluppfyllelsen samt hur verksamheten fungerar utöver den ekonomiska uppföljningen. I Socialdemokraternas budget (som utgår från budgetlänkens driftkostnadsfil K4), ingår endast 500 kkr. till KS oförutsedda, anslaget för intraprenadutbildning är borttaget (detta kan lösas inom kompetensutvecklingen) liksom slopat vårdnadsbidrag. Samverkansutredningarna planerades minska kostnader motsvarande kkr. år 2014, kkr. år 2015 samt samma summa år Socialdemokraterna bedömer att detta inte är rimligt. Enligt vår bedömning kommer utredningarna möjligen att minska kostnader maximalt med 8600 kkr. år 2015 resp 9100 kkr. år 2016 och Utredningarna i sig har ökat kostnadsmedvetenheten och funnit effektivare metoder vilket i sig är mycket positivt och ger personellt utrymme för andra uppgifter. 10

11 Vi noterar att den prognos som Socialdemokratrena gjorde föregående år, att Gummifabriken inte blir klar under perioden, stämmer fortfarande vilket innebär att det inte finns med någon kompensation för ökade hyror förutom en reserv på 500 kkr. för gemensamma ytor. Oklarheten i omfattning och utformning av EU bidragsfonder innebär att Socialdemokraterna avstår från att öronmärka pengar inom Leader Linné, men däremot finns utrymme i hållbarhetspotten om behov uppstår. Berörd nämnd tillförs ökade hyreskostnader i de fall de uppstår till följd av investering i fastighet som sker enligt Socialdemokraternas budget. Övriga äskanden från nämnderna, vilka inte ovan utpekats som prioriterade åtgärder för att nå de tre övergripande målen Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice, har nämnden själv att genomföra om de bedömer att åtgärden ryms inom tilldelad budget. RESULTATRÄKNING, NETTODRIFTBUDGET Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultatet innebär ett överskott som reserv för akut och oförutsett. Investeringsbudget i övrigt. Huvuddelen av objektbladen ligger på kalkylnivå 3 vilket motsvarar en mycket preliminär beräkning. För objekt som önskas och behöver genomföras inom två år är detta inte acceptabelt. Med god ekonomisk ordning o reda måste investeringar som är tänkta genomföras inom två år ligga på kalkylnivå

12 I presenterat material på budgetlänken kan man se att av ca 160 önskade objekt inkl några påbörjade har kalkylnivå angetts på 57 stycken. Av dessa 57 är det 45 som har kalkylnivå nummer 3 vilket motsvarar en mycket preliminär uppskattning av kostnader. Endast 2 objekt har kalkylnivå 1 vilken är den säkraste som gäller innan objektet går till upphandling. Vi yrkar återremiss på investeringsbudgeten för uppdatering av kalkylerna. Socialdemokraterna avsätter under tiden en årlig investeringsram som skall prioriteras enligt de krav vi noterat under respektive övergripande mål. Undantaget är de nämndspecifika investeringsönskemålen såsom t.ex. uppgradering och Skolsatsningen på IT som pedagogiskt verktyg i skolan samt övriga löpande investeringar nämnderna angett behövs för verksamheten. Vi uppdrar till samtliga nämnder att inför nästa budget se över vilken nivå man måste ha på löpande investeringar i förhållande till kommun/koncernnytta. Ett exempel på detta är den resurskrävande och kostsamma överdimensioneringen av kopiatorer. Ramen för nämndspecifika investeringar föreslås kkr., kkr. samt kkr. Skulle ett akut eller driftkostnadsbesparande investeringsbehov uppstå, vilket inte inryms i Socialdemokraternas rambudget, får det objektärendet ställas under Kommunfullmäktiges beslut. INVESTERINGSBUDGET 2015 och INVESTERINGSPLAN Belopp i kkr. Socialdemokraternas budgetförslag Investeringsbudget 2015, investeringsplan SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR TOTALA INVESTERINGAR

13 Kassaflödesbudget. Med Socialdemokraternas budget uppnås ett kassaflöde enligt nedan. Hänsyn är också taget till tilläggsbudgeteringens effekter. Budget Budget Budget Belopp i Mkr Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Slutsats Sverige och Värnamo Kommun har ett förhållandevis fortsatt krympande ekonomiskt utrymme jämfört med tidigare år. Även om en internationell uppgång kan anas i omvärlden bedömer vi att arbetslösheten fortsätter vara hög och kommer att kräva ett aktivt arbete så att fler människor kommer i egen försörjning. Vi har jämförelsevis bättre förutsättningar än andra kommuner som lider av utflyttning och nedläggningar men det innebär inte att vi kan sitta med armarna i kors. Framtidsarbete kräver alltid viljan att förbättra sig. Helt avgörande är hur tillträdande ledning i Europaparlamentet agerar samt vilken politisk ledning som tar över i Sveriges riksdag och det kommande Landstings/Regionfullmäktige i Jönköpings län efter valet i höst. Det är en stor skillnad på ambitionsnivå och prioriteringar mellan högerpartierna och Socialdemokraterna. Till följd av valutgången kommer Kommunfullmäktige senast i november att ta ställning till ett reviderat budgetförslag för perioden , men i detta budgetdokument anger vi Socialdemokrater våra prioriteringar. Ytterligare inkomstökningar för att möta behoven i verksamheterna, kan ske antingen genom beslut av en Socialdemokratisk regering (ref motioner i riksdagen) alternativt genom en skattehöjning om det blir fortsatt Alliansregering. Vi överlämnar härmed till Kommunfullmäktige ett fristående budgetförslag med övergripande mål som ligger i linje med värdegrundsarbetet, en investeringsbudget med ramar för tre år samt en nettodriftbudget med största prioriteringen till äldreomsorg och skola samt förbättrad arbetsmarknad. En översyn och revidering är nödvändig att göra i november när nya kommunfullmäktige tillträtt efter valet. Värnamo den 4 juni Socialdemokraterna genom Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Ivan Nordin S-ledamöter i Värnamo Kommuns budgetberedning 13

14 Bilaga 1. Fördelning av nettodriftbudget andel per nämnd. Budgeten utgår från budgetlänken K4. Med förändringarna som anges i budgetdokumentets text under respektive övergripande mål. 1= KS/klk. 2= KS/Campus. 3och 4 = Överförmyndare resp Kommunrevision vilka erhåller exakt som står i blad K4. 5= Upphandlingsnämnd. 6=Teknisk Nämnd. 7= MoS stadsbyggnadskontor. 8= MoS Räddningstjänst. 9= Kulturnämnd. 10= Barn-och Utbildningsnämnd. 11= Omsorgsnämnd. 12=Medborgarnämnd. Avrundat till heltal. 14

15 Bilaga 2. Yrkanden vid Kommunstyrelsens sammanträde 9 juni. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att anta nytt övergripande mål, område: Jobb och Framtidstro med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb 2. Att anta nytt övergripande mål, område: Ansvar för kommande generationer med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. 3. Att anta nytt övergripande mål, område: Pålitlig samhällsservice med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 4. Att anta finansiella målen till i genomsnitt 2 % överskott över tre år i nettodriftbudgeten samt skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. 5. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att låta ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre nya övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige i november Att bifalla Socialdemokraternas nettodriftbudget med inriktning enligt presenterat budgetdokument. 7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Samt att informera Kommunfullmäktige om måluppfyllelsens betydelsefullaste aktiviteter en gång per kvartal. 8. Att uppdra åt KS budgetberedning att återkomma till Kommunfullmäktige med uppdaterat och reviderat budgetförslag november Notera att om fortsatt borgerlig regering bildas efter valet, tillåts en skattehöjning för att klara kvaliteten äldreomsorg och skola 9. Att bifalla Socialdemokraternas ramar för investeringsbudgeten med inriktning enligt presenterat budgetdokument. 10.Att återremittera investeringsbudgeten för genomgång av objektens kalkyler, samt återkomma till Kommunfullmäktige senast i november 2014 med kalkylnivå 1-2 för de objekt som bör genomföras under Vi uppdrar till samtliga nämnder att inför nästa budget se över vilken nivå man måste ha på löpande investeringar i förhållande till kommun/koncernnytta. (Ref till samverkansutredningen om kopieringskostnader). 12.Att skattesatsen slutligen fastställs i kommunfullmäktige november

16 Bilaga 3 Angående Ärenden hänskjutna till budgetberedningen (D1-D24) yrkas följande beslutsförslag med nedanstående motivering: D1. Yrkesintroduktionsanställningar yrkande: bifall Att människor kan komma i egen försörjning är en nyckelfråga för oss Socialdemokrater och en förutsättning för solidarisk välfärd. Tyvärr är den statliga finansieringen väl liten, men vi bifaller förslaget och reserverar pengar för 2014/2015 samt för kännedom avsätter vi också pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder år i vår driftbudget. D2. Motion var tar alla pengar vägen inom äldreomsorgen yrkande: bifall Omsorgsnämndens resultat, trots budgetförstärkning, är i fritt fall, sjukfrånvaron ökar och arbetsorganisationen är starkt ifrågasatt. Därför krävs en externt ledd genomlysning och process för att analysera och tillsammans med personalen finna lösningar. I annat fall drabbas de personer som är i behov av god vård och omsorg ännu mer. I Socialdemokraternas budget avsätts pengar till detta nödvändiga förbättringsprojekt. D3. Offentlig toalett i centrum Värnamo. Yrkande: bifall samt uppdrag till Tekniska Nämnden att ta fram ett objektblad med kostnadskalkyl och driftkostnad. Det är ett mångårigt väl känt behov av att ha en offentlig toalett i centrum. Det är viktigt att utforma den så att toaletten är lättskött men också arkitektoniskt utformad för att passa i centrummiljön. D4 Motion trygghet i mörker, att se och synas. Yrkande: Bifall Förbättring av gång- och cykelvägnätet har hållit på några år, men fortfarande finns luckor i stråk mellan bostäder, skola och arbetsplatser. Dessutom brister 16

17 belysningen fortfarande på flera platser. Även i mindre orter och samhällen måste uppdatering av cykelvägar och belysning ske. Motionen innehåller ett uppdrag till Tekniska Nämnden att kartlägga och ta fram en åtgärdsplan inför budget. Denna insats ingår nämndens ordinarie verksamhetsuppdrag och kräver i dagsläget inget extra anslag. D5 Innovationsfabrik Småland yrkande: bifall. Värnamo Kommuns andel ingår i budgeten. Kravet på och möjligheten med GGVV-samverkan inom Innovationsfabriken är att positivt medverka till fler genomförda innovationer, främst inom produktionsindustrin. Detta ligger helt i linje med Socialdemokraternas mål om Jobb och Framtidstro. D6 Elektroniska färdskrivare i alla kommunfordon yrkande: avslag på driftkostnaden samt bifall till investeringskostnaden. Redan 1996 motionerade Socialdemokraterna om att införa en bilpool i kommunens verksamheter så vi är naturligtvis mycket nöjda med att en sådan nu är igång. Fortsatt arbete ska ske för att öka användningen av bilpoolen. Investeringsbudgeten innehåller anslag för färdskrivare, men införandet är sagt ska innebära ett nollsummespel tack vare bättre planering av färd och nyttjande. D7 Värnamo kommuns ledarutveckling. Yrkande: avslag till ökning av Kommunstyrelsens budget. Campus har fått 1 miljon i ökat driftanslag för ledarutveckling. Detta tillsammans med de kompetensutvecklingspengar som ska ingå i ordinarie budget skall medverka till att kunskap och resultat av ledarskap skall öka i Värnamo kommun. Det goda ledarskapet är en viktig faktor för hur bra en arbetsorganisation fungerar i verksamheten. En åtgärd inom mål Pålitlig samhällsservice. D8 Motion En hållbarhetspott yrkande: bifall till motionen. Även detta år ingår ett anslag i Socialdemokraternas budget till en hållbarhetspott. Potten skall användas till förbättringsprojekt inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den är kommunens medfinansiering till de projektmedel som söks externt, t.ex. från EU eller Tillväxtverket. D9 Förskollärarutbildning Campus yrkande: bifall Behovet av fler förskollärare inom förskolan och fritidshemmen är redovisat. En utbildning på Campus är skapad och hittills har intresset varit mycket positiv. Kostnaden för utbildningen borde täckas av statliga medel (högskoleutbildning är ett statligt ansvar), men eftersom detta saknas så tvingas vi kompensera kostnaderna i driftbudgeten. 17

18 D10 Specifika medel för nyanlända flyktingar. Yrkande: bifall. Alla möjligheter som medför att människor kommer i egen försörjning är positiv och ett viktigt uppdrag som VAC (Värnamo Arbetsmarknadscentrum) har ansvar för. D11 Två nya socialsekreterartjänster Mbn yrkande: bifall. Till följd av arbetslösheten och försämrade trygghetsförsäkringar är trycket hårt på individ och familjeomsorgen. Fler människor än tidigare behöver stöd och hjälp. Att ha kunnig personal för denna verksamhet är ett måste. I Socialdemokraternas budget finns ökat anslag till nämnden. D12 + D13 Plan för hållbar upphandling yrkande: bifall. Planen för att medvetet lyfta transporter, fordon och livsmedel samt att i upphandlingar arbeta för de tre hållbarhetsbegreppen (Ref D8 S-motion om Hållbarhetspott) är en mycket lämplig aktivitet inom målområdet Ansvar för kommande generationer liksom inom Pålitlig samhällsservice. I samband med hållbar upphandling kräver vi också att arbete med minskat avfall sker inom ansvariga nämnder. Finansieringen ingår i Socialdemokraternas driftbudget D14 Feriearbete hos föreningar yrkande: bifall Att bereda ungdomar feriearbeten i kommunen och hos föreningar är bra för ungdomarna, kulturarvet och kommunens verksamhet i syfte med demokrati samt information och marknadsföring av arbetsplats. Enligt vår uppfattning skall Värnamo Kommun erbjuda samtliga ungdomar som önskar ett feriejobb i kommunen. Vi har höjt driftbudgeten med 1 miljon kronor. D15 kompetensakademin yrkande: bifall. Ökad kunskap om att styra och leda är bra och behövs i organisationen. En åtgärd inom målet Pålitlig samhällsservice. Se även D7. D16 Motion en elev, en dator + lärare yrkande: bifall. I dagens och morgondagens arbetsplatser är kunskap inom it-användning självklar men alla våra elever i skolan får inte tillgång till denna kunskap. Ej heller är det fullt utbrett att lärare har möjlighet att använda it som ett pedagogiskt verktyg. Värnamo Kommun är oacceptabelt efter och detta riskerar att hämma chanser för framtiden. En ökad takt i uppgraderingen av it enligt motionen finns inom investeringsramen. Ett stort behov att åtgärda inom målet Jobb och Framtidstro. D17 Motion Värnamo Komtek utgår, redan bifallen och uppstartad. D18 Motion ge barnen en giftfri vardag. utgår, redan bifallen och uppstartad. 18

19 D 19 Science Park yrkande: bifall. Produktionsindustrin är stark i vår region. Turist- och besöksnäringen samt tjänstesektorn behöver öka. En åtgärd för målet Jobb och Framtidstro är att goda affärsidéer kan växa, att innovationer genomförs. Företagsfabriken som är en del i Science Parksystemet och har ett sådant uppdrag. Finansieringen ingår i Socialdemokraternas budget. D20 Motion Leda och utveckla EU-projeket utgår, redan bifallen och uppstartad. D21 Smålands Turism ökat ägartillskott yrkande: bifall. Som sagt under D19 är har turist och besöksnäringen möjlighet och behov av att växa. Den samverkan som sker inom Smålands Turism AB gynnar denna branschs utveckling. Finansiering ingår i Socialdemokraternas budget. D22 Programansvarig Campus yrkande: bifall. Både inom målet Ansvar för kommande generationer samt inom Jobb och Framtidstro är utbildning nyckelområden. Framför allt ökad teknisk kunskap och utbildning behövs i kombination med kreativt tänkande. KomTek och Teknikcentret är mycket lämpliga aktiviteter inom dessa områden och måste drivas vidare. Finansiering ingår i Socialdemokraternas driftbudget. D23 Skatepark yrkande: återremiss med uppdrag till Medborgarnämnden och Tekniska nämnden att snarast utreda möjlighet till inomhusanläggning samt en eventuell alternativ utomhusanläggning placerad på lämpligare plats än Åbroparken. Anläggningar för spontanidrott och centrala väl fungerande arenor är en angelägen fråga inom fritidsutbudet och folkhälsan. Det råder ingen tvekan om att önskemål och behov av en Skatepark i Värnamo. Löften har givits och skall självklart hållas, men verkställas så att de motsvarar nödvändiga krav, är utformade för verksamhetens bästa och har en rimlig kostnad. När utredning återkommer skall Kommunfullmäktige ta beslut om finansiering. D24 Konstgräs Forsheda yrkande: bifall till att anlägga en konstgräsplan i Forsheda samt uppdrag till Tekniska nämnden att snarast komplettera med objektblad för investeringen och uppdrag till Medborgarnämnden för framtagande av skötselavtal med driftkostnad. Socialdemokraterna bifaller åter igen att en konstgräsplan anläggs i västra kommundelen. Tre miljoner finns avsatta 2014, men den summan räcker inte och objektblad med kalkylerad investeringskostnad liksom driftkostnad saknas. Därför kan ingen summa ingå i vår rambudget för investeringar När dessa är klara skall beslut tas av Kommunfullmäktige i särskild ordning. 19

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Budgetberedning april 2013

Budgetberedning april 2013 Ärende 24 Tilläggsbudget 2011 Budgetberedning 23 24 april 2013 BUDGET 2014-2016 Ä2013-04-23 Schema Budgetdialoger 23-24 april 2013 Plats: KS-salen i Stadshuset 23 APRIL 08.00-09.10 Intern överläggning

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2014-2016. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2014-2016. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2014-2016 Jobb och framtidstro Ansvar för kommande generationer Pålitlig samhällsservice Inledning sid 2 Omvärld sid 2 Övergripande mål sid 4 Nettodriftbudget

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor Välkommen till Karlshamns kommun Göran Persson twitter.com/kommundirektor Liten trendspaning Uppdrag och processer Organisation och ekonomi Utvecklingsområden Synpunkter och frågor Karlshamn är unikt med

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer