Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice"

Transkript

1 Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro Ansvar för kommande generationer Pålitlig samhällsservice Inledning sid 2 Omvärld sid 3 Utmaningar sid 4 Övergripande mål sid 5 Prioriteringar övergripande mål sid 6 Nettodriftkostnadsbudget övrigt sid 10 Investeringsbudget övrigt sid 11 Kassaflödesbudget sid 13 Slutsats sid 13 Bilagor sid 14 (Yrkande bilaga 2 sid 15) 1

2 Socialdemokraterna har som enskilt parti störst väljarstöd här i Värnamo Kommun, nummer två är soffan - de som inte röstat. Vi anser att Värnamo Kommun är bra, men vet att kommunen kan bli mycket bättre. För att lyckas måste vi ha en god ordning och reda, samhällservice, bostäder, infrastruktur, skola, vård, omsorg och möjligheter till en aktiv fritid. Värnamo kommuns geografiska läge, tillsammans med god infrastruktur, är en tillgång. Kommunens roll för tillväxt är att möjliggöra tillgänglig byggbar mark, samt att bidra till en sund konkurrens genom juridiskt, socialt och etiskt korrekt agerande vid upphandling utöver en pålitlig välfärds- och samhällsservice. Bra boende och stimulerande kulturutbud för många medverkar till tillit och trivsel. Den Socialdemokratiska budgeten är ett led i att nå detta och med en Socialdemokratisk regering blir det betydligt enklare. Alliansregeringen för inte för en politik som stärker samhället där vi alla lever och bor. Med eller utan funktionshinder, oavsett födelseort, sexuell läggning osv. är alla människor en resurs och delar ansvaret i vårt samhälle. Socialdemokraternas budgetförslag utgår från presenterat material på Alla siffror i tusen kronor. Inledning Framtiden för Värnamo Kommun och Sverige är helt beroende av vilken regering som tillträder i höst. Förutsättningar med stöd i lagstiftning samt utformningen av den ekonomiska fördelningspolitiken slår igenom direkt. Effekten av de försämrade trygghetsförsäkringarna (sjuk- samt arbetslöshetsförsäkring) som inneburit att allt fler människor har problem med att försörja sig, skapar svårigheter i livet samt hämmar konsumtionen. Utformning av stadsbidrag, statens utjämningssystem samt ansvar för t.ex. LSS, infrastruktur och arbetsmarknad påverkar direkt. Detta har blivit väldigt tydligt i den kommunala ekonomin de senaste snart 8 åren. Värnamo kommun har egentligen goda förutsättningar med sitt geografiska läge, regionens mångåriga produktionsindustri och påbörjade medvetenhet om tjänstesektorns betydelse. Turist- och besöksnäringen kan bidra till ökat antal besök till kommunen samt medverkar till att höja kultur- och fritidsutbudet i vår kommun. Framtiden för vår region kan bli ljus om vi tillsammans skapar förutsättningarna. Förra året föreslog vi Socialdemokrater Värnamo Kommunfullmäktige att lägga om övergripande mål med budgetramar och tydliggöra de politiska prioriteringarna utifrån vad värdegrundsarbetet resulterat i. Tre områden som visar både den politiska ideologiska ambitionen, kommunala uppdraget och vad som ligger i förväntningarna för att få hela samhället att hålla samman. Vi fortsätter med de tre övergripande målområdena som introducerades föregående år: Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice 2

3 Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Detta innebär ett större ansvar för styrelse och nämnder att fördela och ta ansvar för sin totala verksamhet samt innebär också ett krav på löpande uppföljning och information till kommunfullmäktige en gång per kvartal. Socialdemokraternas driftbudget innebär bl.a. full kompensation för löneökningar, pensionsavsättningar samt ramökningar som skall medverka till att förbättra verksamheten för att nå de tre övergripande målen. Eftersom de, från regeringen, övervältrade kostnaderna för arbetslösheten tar så pass stort utrymme i driftbudgeten skulle en skattehöjning behövas som inkomstförstärkning främst riktad till äldreomsorg och skola. Trovärdigheten i investeringsbudgetens kalkyler har med rätta ifrågasatts. Interpellationen om Reningsverket Pålslund, vars kalkyler ökade från 70 miljoner till 230 miljoner ju fler år som gick, är ett exempel på att uppdrag och kalkyl inte är genomarbetat fullt ut. Varje år tilläggsbudgeteras dessutom en stor summa. Månadsrapporten april 2014 anger i prognos att 129,5 miljoner av planerade investeringar inte kommer att genomföras. Mot denna bakgrund ifrågasätter vi hållbarheten i investeringsbudgetens beräkningar och kräver därför en ny genomgång. Ytterligare ett exempel på oklarhet är önskad investering i nya förvaltningslokaler i Östboskolan (25 miljoner ) vilket motiveras med att externa kontorslokaler kan lämnas. Men det framgår inte vad differensen mellan nuvarande och kommande hyra innebär samt om det finns ett konkret beslutsförslag att berörd förvaltning deltar i behovsunderlaget för ombyggnationen av Östboskolans hus C. Vi anser att det behöver tas ett helhetsgrepp över Östboskolans framtida användning. I avvaktan på detta tar vi Socialdemokrater ett nytt grepp över investeringarna och reserverar pengar i fem rambudgetar där vi pekar ut vilka objekt vi vet behöver vara genomförda inom 1-2 år. Denna rambudget ställer stora krav på facknämnderna. Omvärld Alla folks frihet hela världens fred. För varje år blir det allt tydligare att Sverige och Värnamo Kommuns framtid och utveckling påverkas av vad som händer i resten av världen. Vi lever i en global värld och som ett litet land måste vi bli ännu aktivare i internationellt arbete, välkomna nya människor och influenser som innebär ökad kunskap, skapar kreativitet och får oss att växa tillsammans. Tillit och tolerans skapar tillväxt. I år står Sverige inför ett vägval. Den borgerliga regeringen har i två val lovat att ta sig an samhällsproblemen men kommer efter åtta år att lämna efter sig ett tydligt eftermäle: Arbetslösheten steg. Skolresultaten sjönk. Överskott i statens finanser vändes till underskott. Socialdemokraterna i riksdagen har ett långt antal förslag i sin budgetmotion som skulle innebära betydligt bättre förutsättningar för oss i Värnamo kommun. 3

4 Istället för skattesänkningar investeras i bostäder, infrastruktur, forskning och den miljöteknik som Sverige behöver och som världen efterfrågar. I stället för att peka ut företag som särintressen skapas efterfrågan på arbetskraft, genom näringspolitisk samverkan som röjer ny väg för innovationsutveckling och export till globala marknader. Och istället för att låsa in människor i fas 3 och passiva åtgärder behöver vi utbilda, så att varje ung har en gymnasieexamen, och att alla står redo att ta de jobb som växer fram. Det vägvalet måste Sverige göra. FN:s förmåga som fredsbevarare, dess klimatpanel och Europaparlamentets möjlighet att finna goda samverkansmodeller har mycket stor betydelse även för oss i Värnamo Kommun. Utmaningar: Behovet av medveten strategisk utveckling med ordning och reda samt tydlig ledning och styrning blir alltmer uppenbar. Att i alla beslut analysera genomslaget enligt FN:s barnkonvention, jämställdhet och de tre hållbarhetskriterierna (ekologisk, social och ekonomisk), medverkar till kloka och genomförbara beslut som gynnar de många. Tillväxten och lönsamheten i befintliga företag, tillgången på bostäder är viktiga för att öka stabiliteten, få ner arbetslösheten och att fler människor vill flytta in. Hushållens ekonomi är en motor i svensk ekonomi, men detaljhandelns andel har minskat vilket påverkar handeln som är stor i Värnamo. Transportsektorn är också stor i vår kommun, men hotas av bristen på sund konkurrens, något som behöver lösas på EU-nivå tillsammans med Sveriges regering. I Sverige skall svenska villkor gälla på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger fast på en hög nivå (omkring arbetslösa/vecka bara i Värnamo kommun), samtidigt vittnar företag och offentliga organisationer om svårigheten att rekrytera personal med lämpliga kunskaper. På Värnamo Arbetsmarknadscenter fanns vid slutet av år personer inskrivna (men endast 103 med stöd från arbetsförmedlingen). I februari i år har ökning skett till över 210 inskrivna. Hur stor permanent förvaltning skall VAC bli? En uppföljning som presenteras av AF visar att chanserna till att få jobb efter arbetsmarknadspraktik har minskat från 50 % år 2007 till 10 % i år. Detta är ännu en anledning till att det behövs en konstruktiv och handlingskraftig arbetsmarknadspolitik. Skuldbördan ökar, fler söker skuldsanering. År 2007 var det 10 ansökningar i kommunen om sanering, förra året hade den siffran ökat till 25 stycken. Eftersom skuldsaneringen har gränsen skuld som inte kan lösas under 15 år, innebär det stora svårigheter för de människor/familjer med barn som tvingas leva på existensminimum under så lång tid. Analyserna som Rädda barnen gör visar att i vår kommun lever mellan barn i fattiga familjer. Fattigdom är också en orsak till dålig hälsa. Fortfarande är det många människor i vår kommun som behöver försörjningsstöd pga. sjukdom, arbetslöshet, bristerna i trygghetsförsäkringssystemet blir tydligt. Bara inom GGVV-området står produktionsindustrin för i genomsnitt 44 %. Även om Värnamo Kommun ligger lägre så har produktionsindustrin stor betydelse för övrig verksamhet. Därför är utbildningar inom olika tekniska kunskaper, 4

5 svetsning o dyl. nödvändiga liksom industrins förmåga till produktutveckling. Tyvärr föll konjunkturbarometern i maj till 98,8 jämfört med aprils 102,4. Indikatorn för tillverkningsindustrin föll 7,8 enheter i maj och ligger påtagligt under det historiska genomsnittet. Turist- och besöksnäringen i vår kommun är mindre, trots ett par större turistmål där Vandalorum är betydande i Värnamo Kommun. Men med den tradition som finns av möbler, design och vacker natur finns alla möjligheter för att stärka sektorn. Vi är svaga på tjänstesidan. En annan utmaning är att förbättra jämställdheten. Enligt SCB statistik för Värnamo Kommun: Kvinnor och män arbetar i nästan lika stor utsträckning, men kvinnor har sämre sysselsättningsgrad. Fler kvinnor har eftergymnasial utbildning men lägre medelinkomst än män ( kronor jämfört med kronor). Här bor det fler kvinnor, men kvinnors ohälsa ligger högre och fler kvinnor än män är arbetslösa. Inte bara för Värnamo Kommun är miljö och klimatarbetet en utmaning. Men som en av Sveriges ekokommuner måste fanan hållas högre än nu. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom bra beslut, men verkställigheten? En pågående utmaning som samtidigt är en framtidssatsning är Gummifabriken. Den investeringen måste utvecklas och förvaltas på bästa sätt. I byggnaden ska många verksamheter samsas, kultur, utbildning och förverkligande av goda affärsidéer. Varje pusselbit ska var för sig och tillsammans med de övriga bidra till en bättre Värnamo kommun. Därför är det viktigt med ordning och reda och en tydlig ledning och styrning. Bygget ska färdigställas inom rimliga ekonomiska ramar som innebär en hanterbar årlig driftkostnad. Riksbanken spår räntehöjning (3 % för år 2018), så den upplåning som kommer att ske innebär högre räntekostnader när huset är färdigt. Övergripande mål Tre huvudområden skall vara övergripande mål, Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice. Samtliga nämnder och styrelser skall utifrån dessa tre mål forma sin verksamhet, ta ansvar och följa upp effekten av åtgärderna. Vissa åtgärder medverkar till att uppfylla fler än ett övergripande mål. Den gemensamma nyttan skall vara i fokus. Koncernnyttiga (d.v.s. hela kommunen och dess bolag) tillgångar och möjligheter skall ha företräde. Vi ställer också stora krav på samverkan med andra offentliga instanser. T.ex. Ett offentligt ansvarsfullt drivet sjukhus och vårdcentraler är en garanti för tillgänglig hälsoservice och en framgångsfaktor för Värnamo kommun. Samverkan inom Familjecentralen och inom psykiatrin är två åtgärder som direkt hör hemma både under Ansvar för kommande generationer och även står för Pålitlig samhällsservice. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige senast i december

6 Under rådande förhållande sätter Socialdemokraterna de finansiella målen till i genomsnitt 2 % överskott över tre år i nettodriftbudgeten. De skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. Socialdemokraternas budget uppnår båda dessa mål, men noterar viss underinvestering under perioden i avvaktan på färdigställande av tilläggsbudgeterade projekt och översyn av trovärdigheten i kommande investeringars kalkylering. Övergripande mål: Jobb och framtidstro Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb En av grunderna för utveckling av såväl samhället som individen är att alla ges möjlighet till egen försörjning genom ett arbete. Då produktionsindustrin har en central ställning i Värnamo kommun och hela regionen är det av största vikt att vi skapar förutsättningar för att utveckla denna. Samt även turist- och besöksnäring och tjänstesektorn för att bredda näringslivet och öka attraktiviteten. Fortfarande hög arbetslöshet och många är ungdomar. Tillsammans med näringslivet och offentliga organisationer ska kommunen ta initiativ till en konkret näringslivs- och arbetsmarknadspolitik som innebär att befintliga företag kan växa, att nya etablerar sig och att även de offentliga organisationerna kan rekrytera den kunskap som behövs. Jobb och Framtidstro innebär att både tillväxt och attraktivitet behöver öka. Värnamo Kommun faller djupt i Fokus ranking bra att bo (från 17 ner till 79), vi rasar också i rankingen av näringslivsklimatet. Men en tidningsranking är inget givet forskningsresultat, dock en indikation som vi inte kan vara nöjda med. Bostadsfrågan och attraktiviteten är viktig. Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning, Tekniska, Omsorgs, Medborgar, Kulturnämnderna får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettokostnadsram samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet Jobb och Framtidstro, kan nås. Inom ram prioriteras fler kurser på Campus (500 kkr.) årligen), bland annat teknik. Att unga får inblick i hur kommunens organisation och ansvar ser ut samt får chansen att tjäna sina första egna pengar, är en mycket viktig framtidssatsning. Vi höjer anslaget för feriearbeten med 1000 kkr. årligen. 6

7 För att stimulera en hållbar utveckling avsätts en hållbarhetspott (3000 kkr. årligen) som skall medfinansiera projekt vilka medverkar till hållbar tillväxt inom målen. Målsättningskrav på medfinansiering från bl.a. EU och Vinnova ingår med 6000 kkr. år 2015 och höjs med 1 miljon resterande del under perioden. Medfinansieringskravet är lågt satt, inte ens 10 % av kommunledningskontorets verksamhet. Nivån utgår från att Värnamo Kommun inte tidigare är bra på att söka externa medel. Numer finns ju en strategisk tjänst tillsatt som skall bidra till ökad kunskap inom området, den tjänsten finansierar i princip sig själv. Ingen specifik summa avsätts för Leader Linné eftersom det inte är klart hur kommande EU-fonder ska se ut. I kampen mot arbetslösheten har vi fortfarande en viktig roll tillsammans med Arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna reserverar 2000 kkr. År 2015 respektive Medborgarnämnden kompenseras för ökade kostnader för försörjningsstöd (5 000 kkr. årligen) men förhandlingar måste ske med Arbetsförmedlingen angående kostnader för praktik. Kommunens andel av kostnader för Yrkesintroduktion som medverkar till att människor får praktik och ett steg mot egen försörjning (påbörjas 2014, 900 kkr. år 2015) ingår, men vi förutsätter att fortsatt arbete sker för att också få liknande platser hos privata företag så att fler människor kan beredas praktik och chans till egen försörjning. Gummifabriken kommer inte att bli klar och inflyttad förrän tidigast För att förbereda attraktivitetshöjande verksamhet tillförs Kulturnämnden 225 kkr. år 2017 till programverksamhet och vad där till hör. I den investeringsram för mark som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns ändå utrymme för investering, netto 2015, kkr. och 2016 samt kkr. vardera. Övergripande mål: Ansvar för kommande generationer Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Trygga barn vågar. Ett samhälle behöver trygga människor som vågar. Vågar ta ansvar, göra fria val, prova nya vägar och välkomna nya idéer och tankar som skapar både ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Alla kan lära sig. Eleverna ska lära sig mycket, mer än de gör idag. Men det räcker inte med att lära sig skriva, läsa och räkna skolan ska rusta eleverna på många andra sätt. Vi är tydliga med att vi ska ha ett tillåtande klimat samt att rektorer och lärare uppmuntras att prova nya pedagogiska idéer. Viljan att hela 7

8 tiden bli bättre ska ge ett driv i organisationen att ständigt utvecklas för att nå bättre resultat. Skolan, fritidshem och förskola har en mycket stor roll att fylla i detta. Verksamheten skall vara öppen och kreativ. Liksom möjligheten och tillgängligheten till ett positivt och skapande fritids- och kulturutbud antingen det är idrott eller estetiska teman. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning-, Tekniska-, Omsorgs-, Medborgar- och Kultur-nämnderna får i uppdrag att inom den andelen av de budgeterade nettodriftkostnaderna samt anslagen i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Socialdemokraterna prioriterar ökad lärartäthet (3500 kkr. årligen), personal till familjecentralen (250 kkr. årligen) samt ökat matanslag (1000 kkr. årligen) att användas till ex. frukt, smör eller ökat inslag av ekologiska livsmedel. Barn- och Utbildningsnämnden kompenseras även för ökade hyror till följd av investeringar i skolor, kök samt för Klöverängens förskola. Till den reserveras också ökad kostnad för personal från februari 2016 (1200 kkr.) och helår Medborgarnämnden får tillägg för att öka verksamhet som syftar till stöd åt barn och unga (5000 kkr. årligen). Socialdemokraterna slopar avgiften för gymnasiets skollunch. En aktiv och fantasifull kulturskola behöver alla barn om vi ska nå ökat kreativt tänkande för nya förbättrade affärs- och organisationsidéer, avgiften till kulturskolan slopas Det är en styrka och en fördel för vår kommun att människor vill bosätta sig här. För att underlätta för dem med annat språk än svenska skall fungerande språkförberedande undervisning finnas. Vi kommer att inrätta ett ungdomsråd som ett led i förbättring av framtidsarbetet och demokrati (100 kkr. årligen). Utformningen skall ske i samverkan med Ungdomsstyrelsen och ungdomarna. Det drogförebyggande arbetet måste stärkas genom förbättrad samverkan i första hand med landstinget/regionen. Fortsatt god samhällsplanering och respekt för allemansrätten, strandskyddet och långsiktig ekologisk hushållning är ett självklart krav. I Socialdemokraternas budget ingår även anslag för att finansiera åtgärder enligt Plan för hållbar upphandling, vi förutsätter att planen påbörjas under 2014 med mål att implementeras i ordinarie verksamhet. För eventuella behov av ytterligare igångsättningspengar reserveras 1800 kkr samt 2400 kkr. år I den investeringsram för fastigheter som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns utrymme för investering i Trälleborgsskolan, Mossleskolan, Bor skola, Klöverängen, Gröndal idrottshall, skolkök i Rydaholm och Bredaryd, Bor förskola Villa Villekulla samt energibefrämjande åtgärder. Vi 8

9 kräver att dessa investeringar färdigställs inom två år. Av praktiska skäl, eftersom plats ännu inte är detaljplanelagd, skall en ny skola i Värnamo stad stå klar senast inom tre år. Investeringsram för fastigheter blir för år 2015, 39 miljoner samt 2016, 42 miljoner och år miljoner. Övergripande mål: Pålitlig samhällsservice. Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Det politiska förtroendeuppdraget att hantera samhällsservicen innebär ett stort ansvar och ödmjukhet inför uppgiften. Invånarens och besökares förväntningar på den kommunala organisationen är att samhällsservicen är pålitlig. I den vision som kommunen nu haft några år, ingår meningen: är delaktig och tar ansvar. Kommunen är till för invånarna. Nivån på den kommunala skatten är inget mål i sig den är ett av verktygen för bra service. Skatteinkomsterna idag räcker knappt till och med en fortsatt Alliansregering i höst fortsätter ansträngningen på kommunens ekonomi. Blir det inte regeringsskifte så måste kommunalskatten höjas. God ordning och reda i beslut och genomförande är vad medborgarna och kommunens medarbetare med rätta ska kunna förvänta sig. Det kommunala uppdraget och ansvaret är brett. Samtidigt som gällande lagstiftning skall följas måste också verksamheten utformas så att man hela tiden förbättrar och medverkar till en ökad attraktivitet i hela kommunen. Både politiken och förvaltningarna skall följa det värdegrundsarbete som är framtaget. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettodriftkostnader samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Socialdemokraterna prioriterar ordning och reda. Upphandlingen står för stora belopp, den skall fortsätta vara effektiv och även innehålla tydliga sociala och miljömässiga krav. Juridisk kompetens behöver utökas, gärna i samverkan med andra kommuner (500 kkr. årligen). Väg- och samhällsföreningarna gör stor nytta i våra mindre samhällen, Tekniska Nämnden tillförs 1000 kkr. årligen för att i samarbete stärka verksamheten. Omsorgsnämnden är i fritt fall för närvarande. Organisationen kämpar med oreda i ledning och styrning, organisationens bemanning täcker inte behoven. Det behövs både en översyn och resursförstärkning. Socialdemokraterna avsätter 500 kkr. år 2015 till organisationsutredning samt reserverar kkr. 9

10 till personalförstärkning samt ställer kravet på ökad samverkan för att inte människor med fysiska eller psykiska funktionshinder skall falla mellan stolarna. Det tidigare kravet från Socialdemokraterna, att bereda dem som så önskar och behöver plats på särskilt boende skall få det, innebär att Linnebergs sista avdelning skall öppnas. Hjälp och stöd ska kunna erhållas när man behöver under hela dygnet. God vård i livets slutskede, Gästhemmet Svalan ska vara en resurs. Kommunstyrelsen tillförs 500 kkr. för att få effektivare administrativa supportoch styrsystem som är bättre anpassade till verksamhetens behov. Det finns en ojämlikhet i kommunen vad gäller arbetsgivarens tillhandahållande av arbetskläder. Barn- och Utbildningsnämnden önskar 133 kkr., men Socialdemokraterna avsätter 200 kkr. årligen eftersom det brister redan idag för förskole- och fritidshemspersonal. I den investeringsram för gator, vägar och park som Socialdemokraterna föreslår i avvaktan på säkrare kalkyleringar, finns utrymme för investering i upprustning av Folkets Park, gång- och cykelvägar inkl belysning, fortsatt arbete med översvämningsskydd och upprensning i Lagan samt sanering och gatuförbättringar i Åminne. Investeringsram år 2015, 9000 kkr. och 2016 samt 2017, 7000 kkr. vardera år. När det gäller de avgiftsfinansierade miljöinvesteringarna i nytt reningsverk med tillhörande pumpstationer och överföringsledningar ingår, i avvaktan på säkrare kalkyleringar en investeringsram på kkr. år 2015, kkr. år 2016 samt kkr. år Del av beloppen kan även användas till förbättringar inom avfall och service. Nettodriftbudget i övrigt. Fördelningen och prioriteringen av nettodriftbudgeten anges under respektive övergripande mål samt andel i bilaga 1. Ansvaret ligger på varje nämnd att bedriva verksamheten utifrån krav och förväntan, att genomföra förbättringsprojekt i samverkan och med extern finansiering där så finns. I månadsrapporterna skall framgå hur man lyckas med måluppfyllelsen samt hur verksamheten fungerar utöver den ekonomiska uppföljningen. I Socialdemokraternas budget (som utgår från budgetlänkens driftkostnadsfil K4), ingår endast 500 kkr. till KS oförutsedda, anslaget för intraprenadutbildning är borttaget (detta kan lösas inom kompetensutvecklingen) liksom slopat vårdnadsbidrag. Samverkansutredningarna planerades minska kostnader motsvarande kkr. år 2014, kkr. år 2015 samt samma summa år Socialdemokraterna bedömer att detta inte är rimligt. Enligt vår bedömning kommer utredningarna möjligen att minska kostnader maximalt med 8600 kkr. år 2015 resp 9100 kkr. år 2016 och Utredningarna i sig har ökat kostnadsmedvetenheten och funnit effektivare metoder vilket i sig är mycket positivt och ger personellt utrymme för andra uppgifter. 10

11 Vi noterar att den prognos som Socialdemokratrena gjorde föregående år, att Gummifabriken inte blir klar under perioden, stämmer fortfarande vilket innebär att det inte finns med någon kompensation för ökade hyror förutom en reserv på 500 kkr. för gemensamma ytor. Oklarheten i omfattning och utformning av EU bidragsfonder innebär att Socialdemokraterna avstår från att öronmärka pengar inom Leader Linné, men däremot finns utrymme i hållbarhetspotten om behov uppstår. Berörd nämnd tillförs ökade hyreskostnader i de fall de uppstår till följd av investering i fastighet som sker enligt Socialdemokraternas budget. Övriga äskanden från nämnderna, vilka inte ovan utpekats som prioriterade åtgärder för att nå de tre övergripande målen Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice, har nämnden själv att genomföra om de bedömer att åtgärden ryms inom tilldelad budget. RESULTATRÄKNING, NETTODRIFTBUDGET Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultatet innebär ett överskott som reserv för akut och oförutsett. Investeringsbudget i övrigt. Huvuddelen av objektbladen ligger på kalkylnivå 3 vilket motsvarar en mycket preliminär beräkning. För objekt som önskas och behöver genomföras inom två år är detta inte acceptabelt. Med god ekonomisk ordning o reda måste investeringar som är tänkta genomföras inom två år ligga på kalkylnivå

12 I presenterat material på budgetlänken kan man se att av ca 160 önskade objekt inkl några påbörjade har kalkylnivå angetts på 57 stycken. Av dessa 57 är det 45 som har kalkylnivå nummer 3 vilket motsvarar en mycket preliminär uppskattning av kostnader. Endast 2 objekt har kalkylnivå 1 vilken är den säkraste som gäller innan objektet går till upphandling. Vi yrkar återremiss på investeringsbudgeten för uppdatering av kalkylerna. Socialdemokraterna avsätter under tiden en årlig investeringsram som skall prioriteras enligt de krav vi noterat under respektive övergripande mål. Undantaget är de nämndspecifika investeringsönskemålen såsom t.ex. uppgradering och Skolsatsningen på IT som pedagogiskt verktyg i skolan samt övriga löpande investeringar nämnderna angett behövs för verksamheten. Vi uppdrar till samtliga nämnder att inför nästa budget se över vilken nivå man måste ha på löpande investeringar i förhållande till kommun/koncernnytta. Ett exempel på detta är den resurskrävande och kostsamma överdimensioneringen av kopiatorer. Ramen för nämndspecifika investeringar föreslås kkr., kkr. samt kkr. Skulle ett akut eller driftkostnadsbesparande investeringsbehov uppstå, vilket inte inryms i Socialdemokraternas rambudget, får det objektärendet ställas under Kommunfullmäktiges beslut. INVESTERINGSBUDGET 2015 och INVESTERINGSPLAN Belopp i kkr. Socialdemokraternas budgetförslag Investeringsbudget 2015, investeringsplan SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR TOTALA INVESTERINGAR

13 Kassaflödesbudget. Med Socialdemokraternas budget uppnås ett kassaflöde enligt nedan. Hänsyn är också taget till tilläggsbudgeteringens effekter. Budget Budget Budget Belopp i Mkr Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Slutsats Sverige och Värnamo Kommun har ett förhållandevis fortsatt krympande ekonomiskt utrymme jämfört med tidigare år. Även om en internationell uppgång kan anas i omvärlden bedömer vi att arbetslösheten fortsätter vara hög och kommer att kräva ett aktivt arbete så att fler människor kommer i egen försörjning. Vi har jämförelsevis bättre förutsättningar än andra kommuner som lider av utflyttning och nedläggningar men det innebär inte att vi kan sitta med armarna i kors. Framtidsarbete kräver alltid viljan att förbättra sig. Helt avgörande är hur tillträdande ledning i Europaparlamentet agerar samt vilken politisk ledning som tar över i Sveriges riksdag och det kommande Landstings/Regionfullmäktige i Jönköpings län efter valet i höst. Det är en stor skillnad på ambitionsnivå och prioriteringar mellan högerpartierna och Socialdemokraterna. Till följd av valutgången kommer Kommunfullmäktige senast i november att ta ställning till ett reviderat budgetförslag för perioden , men i detta budgetdokument anger vi Socialdemokrater våra prioriteringar. Ytterligare inkomstökningar för att möta behoven i verksamheterna, kan ske antingen genom beslut av en Socialdemokratisk regering (ref motioner i riksdagen) alternativt genom en skattehöjning om det blir fortsatt Alliansregering. Vi överlämnar härmed till Kommunfullmäktige ett fristående budgetförslag med övergripande mål som ligger i linje med värdegrundsarbetet, en investeringsbudget med ramar för tre år samt en nettodriftbudget med största prioriteringen till äldreomsorg och skola samt förbättrad arbetsmarknad. En översyn och revidering är nödvändig att göra i november när nya kommunfullmäktige tillträtt efter valet. Värnamo den 4 juni Socialdemokraterna genom Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Ivan Nordin S-ledamöter i Värnamo Kommuns budgetberedning 13

14 Bilaga 1. Fördelning av nettodriftbudget andel per nämnd. Budgeten utgår från budgetlänken K4. Med förändringarna som anges i budgetdokumentets text under respektive övergripande mål. 1= KS/klk. 2= KS/Campus. 3och 4 = Överförmyndare resp Kommunrevision vilka erhåller exakt som står i blad K4. 5= Upphandlingsnämnd. 6=Teknisk Nämnd. 7= MoS stadsbyggnadskontor. 8= MoS Räddningstjänst. 9= Kulturnämnd. 10= Barn-och Utbildningsnämnd. 11= Omsorgsnämnd. 12=Medborgarnämnd. Avrundat till heltal. 14

15 Bilaga 2. Yrkanden vid Kommunstyrelsens sammanträde 9 juni. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att anta nytt övergripande mål, område: Jobb och Framtidstro med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb 2. Att anta nytt övergripande mål, område: Ansvar för kommande generationer med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. 3. Att anta nytt övergripande mål, område: Pålitlig samhällsservice med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 4. Att anta finansiella målen till i genomsnitt 2 % överskott över tre år i nettodriftbudgeten samt skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. 5. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att låta ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre nya övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige i november Att bifalla Socialdemokraternas nettodriftbudget med inriktning enligt presenterat budgetdokument. 7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Samt att informera Kommunfullmäktige om måluppfyllelsens betydelsefullaste aktiviteter en gång per kvartal. 8. Att uppdra åt KS budgetberedning att återkomma till Kommunfullmäktige med uppdaterat och reviderat budgetförslag november Notera att om fortsatt borgerlig regering bildas efter valet, tillåts en skattehöjning för att klara kvaliteten äldreomsorg och skola 9. Att bifalla Socialdemokraternas ramar för investeringsbudgeten med inriktning enligt presenterat budgetdokument. 10.Att återremittera investeringsbudgeten för genomgång av objektens kalkyler, samt återkomma till Kommunfullmäktige senast i november 2014 med kalkylnivå 1-2 för de objekt som bör genomföras under Vi uppdrar till samtliga nämnder att inför nästa budget se över vilken nivå man måste ha på löpande investeringar i förhållande till kommun/koncernnytta. (Ref till samverkansutredningen om kopieringskostnader). 12.Att skattesatsen slutligen fastställs i kommunfullmäktige november

16 Bilaga 3 Angående Ärenden hänskjutna till budgetberedningen (D1-D24) yrkas följande beslutsförslag med nedanstående motivering: D1. Yrkesintroduktionsanställningar yrkande: bifall Att människor kan komma i egen försörjning är en nyckelfråga för oss Socialdemokrater och en förutsättning för solidarisk välfärd. Tyvärr är den statliga finansieringen väl liten, men vi bifaller förslaget och reserverar pengar för 2014/2015 samt för kännedom avsätter vi också pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder år i vår driftbudget. D2. Motion var tar alla pengar vägen inom äldreomsorgen yrkande: bifall Omsorgsnämndens resultat, trots budgetförstärkning, är i fritt fall, sjukfrånvaron ökar och arbetsorganisationen är starkt ifrågasatt. Därför krävs en externt ledd genomlysning och process för att analysera och tillsammans med personalen finna lösningar. I annat fall drabbas de personer som är i behov av god vård och omsorg ännu mer. I Socialdemokraternas budget avsätts pengar till detta nödvändiga förbättringsprojekt. D3. Offentlig toalett i centrum Värnamo. Yrkande: bifall samt uppdrag till Tekniska Nämnden att ta fram ett objektblad med kostnadskalkyl och driftkostnad. Det är ett mångårigt väl känt behov av att ha en offentlig toalett i centrum. Det är viktigt att utforma den så att toaletten är lättskött men också arkitektoniskt utformad för att passa i centrummiljön. D4 Motion trygghet i mörker, att se och synas. Yrkande: Bifall Förbättring av gång- och cykelvägnätet har hållit på några år, men fortfarande finns luckor i stråk mellan bostäder, skola och arbetsplatser. Dessutom brister 16

17 belysningen fortfarande på flera platser. Även i mindre orter och samhällen måste uppdatering av cykelvägar och belysning ske. Motionen innehåller ett uppdrag till Tekniska Nämnden att kartlägga och ta fram en åtgärdsplan inför budget. Denna insats ingår nämndens ordinarie verksamhetsuppdrag och kräver i dagsläget inget extra anslag. D5 Innovationsfabrik Småland yrkande: bifall. Värnamo Kommuns andel ingår i budgeten. Kravet på och möjligheten med GGVV-samverkan inom Innovationsfabriken är att positivt medverka till fler genomförda innovationer, främst inom produktionsindustrin. Detta ligger helt i linje med Socialdemokraternas mål om Jobb och Framtidstro. D6 Elektroniska färdskrivare i alla kommunfordon yrkande: avslag på driftkostnaden samt bifall till investeringskostnaden. Redan 1996 motionerade Socialdemokraterna om att införa en bilpool i kommunens verksamheter så vi är naturligtvis mycket nöjda med att en sådan nu är igång. Fortsatt arbete ska ske för att öka användningen av bilpoolen. Investeringsbudgeten innehåller anslag för färdskrivare, men införandet är sagt ska innebära ett nollsummespel tack vare bättre planering av färd och nyttjande. D7 Värnamo kommuns ledarutveckling. Yrkande: avslag till ökning av Kommunstyrelsens budget. Campus har fått 1 miljon i ökat driftanslag för ledarutveckling. Detta tillsammans med de kompetensutvecklingspengar som ska ingå i ordinarie budget skall medverka till att kunskap och resultat av ledarskap skall öka i Värnamo kommun. Det goda ledarskapet är en viktig faktor för hur bra en arbetsorganisation fungerar i verksamheten. En åtgärd inom mål Pålitlig samhällsservice. D8 Motion En hållbarhetspott yrkande: bifall till motionen. Även detta år ingår ett anslag i Socialdemokraternas budget till en hållbarhetspott. Potten skall användas till förbättringsprojekt inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den är kommunens medfinansiering till de projektmedel som söks externt, t.ex. från EU eller Tillväxtverket. D9 Förskollärarutbildning Campus yrkande: bifall Behovet av fler förskollärare inom förskolan och fritidshemmen är redovisat. En utbildning på Campus är skapad och hittills har intresset varit mycket positiv. Kostnaden för utbildningen borde täckas av statliga medel (högskoleutbildning är ett statligt ansvar), men eftersom detta saknas så tvingas vi kompensera kostnaderna i driftbudgeten. 17

18 D10 Specifika medel för nyanlända flyktingar. Yrkande: bifall. Alla möjligheter som medför att människor kommer i egen försörjning är positiv och ett viktigt uppdrag som VAC (Värnamo Arbetsmarknadscentrum) har ansvar för. D11 Två nya socialsekreterartjänster Mbn yrkande: bifall. Till följd av arbetslösheten och försämrade trygghetsförsäkringar är trycket hårt på individ och familjeomsorgen. Fler människor än tidigare behöver stöd och hjälp. Att ha kunnig personal för denna verksamhet är ett måste. I Socialdemokraternas budget finns ökat anslag till nämnden. D12 + D13 Plan för hållbar upphandling yrkande: bifall. Planen för att medvetet lyfta transporter, fordon och livsmedel samt att i upphandlingar arbeta för de tre hållbarhetsbegreppen (Ref D8 S-motion om Hållbarhetspott) är en mycket lämplig aktivitet inom målområdet Ansvar för kommande generationer liksom inom Pålitlig samhällsservice. I samband med hållbar upphandling kräver vi också att arbete med minskat avfall sker inom ansvariga nämnder. Finansieringen ingår i Socialdemokraternas driftbudget D14 Feriearbete hos föreningar yrkande: bifall Att bereda ungdomar feriearbeten i kommunen och hos föreningar är bra för ungdomarna, kulturarvet och kommunens verksamhet i syfte med demokrati samt information och marknadsföring av arbetsplats. Enligt vår uppfattning skall Värnamo Kommun erbjuda samtliga ungdomar som önskar ett feriejobb i kommunen. Vi har höjt driftbudgeten med 1 miljon kronor. D15 kompetensakademin yrkande: bifall. Ökad kunskap om att styra och leda är bra och behövs i organisationen. En åtgärd inom målet Pålitlig samhällsservice. Se även D7. D16 Motion en elev, en dator + lärare yrkande: bifall. I dagens och morgondagens arbetsplatser är kunskap inom it-användning självklar men alla våra elever i skolan får inte tillgång till denna kunskap. Ej heller är det fullt utbrett att lärare har möjlighet att använda it som ett pedagogiskt verktyg. Värnamo Kommun är oacceptabelt efter och detta riskerar att hämma chanser för framtiden. En ökad takt i uppgraderingen av it enligt motionen finns inom investeringsramen. Ett stort behov att åtgärda inom målet Jobb och Framtidstro. D17 Motion Värnamo Komtek utgår, redan bifallen och uppstartad. D18 Motion ge barnen en giftfri vardag. utgår, redan bifallen och uppstartad. 18

19 D 19 Science Park yrkande: bifall. Produktionsindustrin är stark i vår region. Turist- och besöksnäringen samt tjänstesektorn behöver öka. En åtgärd för målet Jobb och Framtidstro är att goda affärsidéer kan växa, att innovationer genomförs. Företagsfabriken som är en del i Science Parksystemet och har ett sådant uppdrag. Finansieringen ingår i Socialdemokraternas budget. D20 Motion Leda och utveckla EU-projeket utgår, redan bifallen och uppstartad. D21 Smålands Turism ökat ägartillskott yrkande: bifall. Som sagt under D19 är har turist och besöksnäringen möjlighet och behov av att växa. Den samverkan som sker inom Smålands Turism AB gynnar denna branschs utveckling. Finansiering ingår i Socialdemokraternas budget. D22 Programansvarig Campus yrkande: bifall. Både inom målet Ansvar för kommande generationer samt inom Jobb och Framtidstro är utbildning nyckelområden. Framför allt ökad teknisk kunskap och utbildning behövs i kombination med kreativt tänkande. KomTek och Teknikcentret är mycket lämpliga aktiviteter inom dessa områden och måste drivas vidare. Finansiering ingår i Socialdemokraternas driftbudget. D23 Skatepark yrkande: återremiss med uppdrag till Medborgarnämnden och Tekniska nämnden att snarast utreda möjlighet till inomhusanläggning samt en eventuell alternativ utomhusanläggning placerad på lämpligare plats än Åbroparken. Anläggningar för spontanidrott och centrala väl fungerande arenor är en angelägen fråga inom fritidsutbudet och folkhälsan. Det råder ingen tvekan om att önskemål och behov av en Skatepark i Värnamo. Löften har givits och skall självklart hållas, men verkställas så att de motsvarar nödvändiga krav, är utformade för verksamhetens bästa och har en rimlig kostnad. När utredning återkommer skall Kommunfullmäktige ta beslut om finansiering. D24 Konstgräs Forsheda yrkande: bifall till att anlägga en konstgräsplan i Forsheda samt uppdrag till Tekniska nämnden att snarast komplettera med objektblad för investeringen och uppdrag till Medborgarnämnden för framtagande av skötselavtal med driftkostnad. Socialdemokraterna bifaller åter igen att en konstgräsplan anläggs i västra kommundelen. Tre miljoner finns avsatta 2014, men den summan räcker inte och objektblad med kalkylerad investeringskostnad liksom driftkostnad saknas. Därför kan ingen summa ingå i vår rambudget för investeringar När dessa är klara skall beslut tas av Kommunfullmäktige i särskild ordning. 19

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN 2014-2015 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Budget 2014 samt plan 2015-2016

Budget 2014 samt plan 2015-2016 1 SÄFFLE KOMMUN Budget 2014 samt plan 2015-2016 Övergripande mål Åtgärder för måluppfyllelse Driftbudget Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 2 Budget 2014 och plan 2015-2016 3 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer