FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN"

Transkript

1 Antaget av kommunstyrelsen , KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET

2 ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Pernilla Thornberg-Berner, Stadskontoret Bengt Andersson, Halmstads Näringslivs AB STYRGRUPP Henrik Oretorp, ordf. samhällsbyggnadsutskottet (C) Johan Rydén, 1:e vice ordförande (M) Bertil Andersson, 2:e vice ordförande (S) Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tove Bergman (MP) Tony Stané (S) Peter Fröjd, ordf. Samhällsföreningen Oskarström Bo G Persson, Samhällsföreningen Oskarström REFERENSGRUPP Referensgruppen har varit sammansatt av bland andra lokalt näringsliv, kommunala representanter, ideella krafter och allmänhet. Förskole- och skolverksamheten är en väsentlig del i att forma en positiv utveckling i Oskarström. Foto: Jesper Petersson

3 INLEDNING I Halmstads kommuns politiska inriktning för står det att samhällena utanför staden ska må väl och utvecklas, vilket är nödvändigt för att uppnå kommunens vision 2020 med tre hjärtan: Kunskapsstaden, Upplevelsestaden och Hemstaden, men även Region Hallands vision Halland bästa livsplatsen. OSKARSTRÖM ÄR EN ORT MED ca 4000 invånare knappt två mil från Halmstad som rymmer många kvaliteter såsom en rik industri historia, goda fritidsmöjligheter och bra kommunikationer. Mycket positivt görs redan idag, men för att främja tillväxt och hållbar utveckling krävs helhetssyn och samordning mellan allmänhet, företagare och kommun kring framtidsbild, strategier och konkreta lösningar. Projektet Framtid Oskarström har därför initierats av kommunstyrelsen i samverkan med samhälls - föreningen. PROJEKTET ÄR OCKSÅ ETT PILOTPROJEKT inom EU-projektet (INTERREG IV A, Skagerack-Kattegatt), SMS sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen (www.sms-projektet.se). I DET HÄR DOKUMENTET, utvecklingsprogrammet, finns de långsiktiga målen och strategierna för samhället 20 år framåt i tiden. Utvecklingsprogrammet kompletteras av åtgärdslistan, som ses över årligen. Dokumenten har tagits fram i en bred process med bland annat 200 intervjuer i samhället bland boende och verksamma och flera workshops och öppna möten. MED NYA SAMARBETSFORMER mellan kommun, samhällsförening, näringsliv m.fl. är vi övertygade om att vi når vi framgång. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Oskarström där många goda krafter privata, ideella och kommunala samverkar för bästa resultat mot Oskarström Bästa livsplatsen. Henrik Oretorp Ordförande samhällsbyggnadsutskottet Halmstads kommun Peter Fröjd Ordförande i Samhällsföreningen Oskarström FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 3

4 SYFTE OCH MÅL Syftet är att åstadkomma en gemensam framtidsbild 20 år framåt i tiden samt gemensamma ambitioner/strategier för att nå dit. Ett system för hantering av årliga insatser/åtgärder ska tas fram. Dessutom syftar arbetet till skapa en långsiktig organisation/samverkan för dialog och planering av samhället mellan olika aktörer och intressen. Ett så kallat utvecklingsprogram och en åtgärdslista skall tas fram samt en modell för samverkan mellan olika aktörer i Oskarström. AVGRÄNSNING Utvecklingsprogrammet omfattar Oskarströms tätort, Halmstads kommun. Tidsmässigt omfattar utvecklingsprogrammet en framtidsbild 20 år framåt i tiden. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod. Åtgärderna för att nå dit i åtgärdslistan är på kort sikt och omfattar en mandatperiod, fyra år, och ses över årligen och kopplas till kommunens visionsstyrningsmodell och budgetprocess. METOD Utvecklingsprogrammet har arbetats fram i bred samverkan mellan ett stort antal aktörer där kommunen och samhällsföreningen varit huvudbärare. Materialet har processats fram genom drygt 200 intervjuer med boende och verksamma i Oskarström, workshops, arbetsgrupper och öppna möten. Foto: Jesper Petersson Att kunna promenera längs med Nissan är en av Oskarströms stora kvalitéer. 4 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

5 Att barn och ungdomar har de bästa förutsättningarna för att växa upp är en självklarhet. Foto: Jesper Petersson FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 5

6 ORGANISATION OCH SAMVERKAN Samverkan mellan kommun och samhällsföreningen bygger på en gemensam långsiktig viljeinriktning för samhället 20 år framåt i tiden. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod och en gemensam planering och uppföljning av gemensamma åtaganden i åtgärdslistan görs årligen. Processen kopplas till den kommunala visionsstyrningsmodellen och budgetprocessen. Kommunen och samhällsföreningen kommer att ha kontinuerliga möten för planering och uppföljning av arbetet. UTVECKLINGSPROGRAM BESLUTAS AV kommunstyrelsen och avser ett geografiskt område. Programmet tydliggör kommunstyrelsens samordnande roll och beskriver samordningen av de kommunala insatser kommunfullmäktige beslutat om för kommunens nämnder inom området. Kommunens insatser samordnas med övriga aktörers aktiviteter för att maximera utfallet. I UTVECKLINGSPROGRAMMET UTTRYCKS långsiktiga ambitioner. För kommunens del skall inte dessa ambitioner förväxlas med de övergripande och konkretiserade mål som kommunfullmäktige fastställer för den kommunala verksamheten. Det finns stora utvecklingsbara områden längs med Nissan en av Oskraströms stora tillgångar. Foto: Niclas Frisell 6 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

7 FRAMTIDSBILD En gemensam framtidsbild för Oskarström har tagits fram mellan en mängd olika aktörer. Oskarström Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla barnen har de bästa möjligheter att lyckas väl med sin skolgång. I Oskarström finns det bra mötesplatser över generationsgränserna. Oskarström erbjuder attraktiva jobb och har ett blomstrande näringsliv. Samhället kan erbjuda fina fysiska miljöer. Centrum är i fokus som attraktiv och naturlig mötesplats. Här finns ett rikt fritids- och föreningsliv och god infrastruktur. Hälsan är god och den positiva självbilden stark. I Oskarström sker utvecklingsarbetet genom stor delaktighet och allt det positiva marknadsförs. Även gemensamma ambitioner och strategier har tagits fram i bred samverkan mellan olika aktörer liksom åtgärder i den följande åtgärdslistan. Kulturhistorien är viktig för identiteten i Oskarström. Här finns många fina äldre boendemiljöer. Foto: Susanna Almqvist FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 7

8 Det lokala näringslivet i Oskarström är viktigt att stimulera, inte minst för att skapa ett levande centrum. Foto: Jesper Petersson 8 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

9 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD Följande ambitioner och strategier kopplar främst till kommunens övergripande mål genom målområdena Näringsliv och arbetsmarknad och Uppleva och göra, men även till exempel Resor och trafik och Bygga och bo. Ambition Strategier Näringslivet i Oskarström kännetecknas av små och medelstora företag med hög kompetens som rekryterar arbetskraft från hela regionen. Företagandet kännetecknas av god samverkan och expansion. Nyföretagande och etablering främjas av aktivt stöd och uppmuntran. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄTVERK FÖR FÖRE- TAGANDE I SAMVERKAN MED SAMHÄLLSFÖRENINGEN Det finns behov av ett nätverk där företagarna kan träffas och lära känna varandra för att på så sätt utveckla det egna företaget och stärka hela Oskarströms näringsliv. GE MÖJLIGHET FÖR ATT ETABLERA NYA VERKSAMHETSGRENAR Stimulera nya verksamhetsområden, till exempel turism. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYFÖRETAGANDE OCH ETABLERING Samverkan mellan kommun, samhällsförening och andra aktörer för att stimulera nyföretagande och etablering. SYNLIGGÖRA OSKARSTRÖM UR ETT NÄRINGSLIVSPERSPEKTIV Det finns mycket positiva förutsättningar för företagsetablering och bra företag i Oskarström som behöver synliggöras genom marknadsföring. Oskarström har bra närservice som är viktig att bibehålla och utveckla. Foto: Jesper Petersson SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN ATTRAKTIV KULTURVERKSAMHET FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 9

10 BOENDE, KOMMUNIKATIONER OCH CENTRUM Följande mål och strategier kopplar främst till kommunens övergripande mål genom målområdena Resor och trafik och Bygga och bo, men även exempelvis Uppleva och göra, Näringsliv och arbetsmarknad och Trygghet, säkerhet och folkhälsa. Ambition Strategier VÄND OSKARSTRÖM MOT NISSAN Utvecklingsinsatser behöver göras för att rusta upp området längs med Nissan för promenader och rekreation. Nya mötesplatser behöver utredas. SKAPA FLER BOENDEFORMER Kontinuerlig beredskap för att skapa olika boendeformer med olika upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende. Oskarström är en attraktiv bostadsort med goda kommunikationer och positiv inflyttning. Orten har ett koncentrerat, komplett och levande centrum som en mötesplats över generationerna där samverkan sker mellan olika aktörer. Nissan är ett attraktivt rekreations- och upplevelseområde. Natur- och kulturvärden tas tillvara och attraktiva mötesplatser för bland annat kultur och friluftsliv tillskapas. FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN Arbeta för förbättrade kommunikationer med kollektivtrafik framförallt till och från Halmstad. RUSTA UPP CENTRUM Centrum i Oskarström behöver förstärkas och göras mer attraktivt genom att komplettera med bostäder och verksamheter och rusta upp parkeringar, gator och torg. Mötesplatser behöver tillskapas. LYFT FRAM INFARTERNA För att ge ett positivt intryckt när man möter Oskarström behöver infarterna lyftas fram på ett bättre sätt. INVENTERA LOKALBEHOVEN En samlad inventering av lokalbehovet för fritid behöver göras för att tydligt klarlägga var och i vilken omfattning det behövs skolor, fritidslokaler, samlingslokaler mm. 10 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

11 I Oskarström finns flera idyller som denna, och ett led i vårt utvecklingsarbete är att göra dessa tillgängliga för såväl boende som turister. Foto: Niclas Frisell FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 11

12 Lek föder kreativitet. Foto: Jesper Petersson 12 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

13 BÄSTA UPPVÄXTVILLKOR Följande mål och strategier kopplar främst till kommunens övergripande mål genom målområdena Barn och utbildning, Vård och omsorg, Trygghet säkerhet och folkhälsa och Demokrati och dialog, men även exempelvis Bygga och bo. Ambition Oskarström är bästa livsplatsen för de unga och deras familjer. Alla föräldrar har tillgång till ett bra stöd i sitt föräldraskap från det att barnen är små och upp genom tonårstiden. Unga Oskarströmsbor har goda möjligheter att lyckas väl i skolan och det finns ett rikt fritids- och föreningsliv där kulturen är en självklar beståndsdel. I Oskarström finns engagerade och samverkande vuxna som skapar goda förutsättningar för aktiva och positiva ungdomar i en trygg miljö. Strategier UTVECKLA SKOLVERKSAMHETEN I OSKARSTRÖM I Oskarström är alla för- och grundskolor i klass med landets bästa genom att skolan tillsammans med föräldrarna ger barnen kunskaper, färdigheter och trygghet för att kunna fungera och trivas i den föränderliga värld de kommer att möta som vuxna. För att nå målet att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet när de slutar i årskurs 9, använder vi vetenskapligt beprövade metoder i all skolverksamhet och utnyttjar ett väl fungerande samarbete med andra förvaltningar och institutioner kring barn och unga. SYSTEMATISKT ARBETE MED FÖRÄLDRASTÖD Att skapa en bra grund för ett gott liv och god hälsa för de unga genom att erbjuda stöd till alla föräldrar i sitt föräldraskap. BYGGA UPP OCH ETABLERA GODA NÄTVERK MELLAN VUXNA Nätverksbyggande kan stärka och inspirera vuxna som i sin vardag möter unga. Genom nätverk skapas möjlighet till möten och samtal vuxna emellan utifrån den vardag man lever i både privat och i sin profession. Detta förbättrar möjligheten till en ökad samsyn, ny kunskap kan växa fram och detta skapar förutsättningar för att jobba tillsammans för att stötta unga Oskarströmsbor. Genom att arbeta i nätverk kan även de unga som behöver extra stöd för att komma med i olika föreningar och fritidsaktiviteter få stöttning till detta utifrån att vuxenvärlden jobbar nära tillsammans. UTVECKLA GODA MÖTESPLATSER ÖVER GENERATIONS- GRÄNSERNA BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS. Skapa naturliga och lockande mötesplatser för att stärka det sociala livet, positiv identitet och trygghet. Väl genomfört bidrar detta till goda möten mellan människor i olika åldrar och med varierad bakgrund, boende i olika delar av Oskarström. Mötesplatserna behöver utvecklas tillsammans med boende och verksamma i Oskarström. FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 13

14 IDENTITET OCH DELAKTIGHET Följande mål och strategier kopplar främst till kommunens övergripande mål genom målområdena Barn och utbildning, Trygghet, säkerhet och folkhälsa och Demokrati och dialog, men även flera andra målområden. Ambition I Oskarström finns en positiv gemensam självbild och stolthet över samhället bland de boende. Samhället har en god status i andras ögon vilket bidrar till att många flyttar dit. Utvecklingsarbetet i Oskarström bygger på förtroendefulla relationer och sker i samverkan med de boende. Det förväntas ge positiva sociala effekter som ökad känsla av samhörighet, trygghet och ökad attraktivitet för området. Strategier TA MAKTEN ÖVER SIN EGEN BERÄTTELSE Att medvetet låta de boende ge sin version av hur det är att bo i Oskarström och att sedan tillsammans via olika evenemang presentera resultatet för att skapa samhörighet och identitet. MARKNADSFÖRA UTVECKLINGSARBETET Att på ett effektivt sätt marknadsföra utåt för att sprida positiva nyheter till omgivningen. LYFTA FRAM OMRÅDETS HISTORIA OCH LOKALA SÄRART Att lyfta fram och synliggöra den äldre och moderna historien; varför det byggdes, syftet med områdets innehåll och utformning och utvecklingen sedan den första inflyttningen i området. Oskarström har många goda fritidsmöjligheter. Foto: Joakim Stierna TILLVARATA LOKALA FÖRMÅGOR OCH OMRÅDETS POTENTIAL Att i anslutning till utvecklingsarbetet och med extra fokus på de unga ta tillvara den kompetens, yrkesmässig eller annan, som finns i bostadsområdet. 14 FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram

15 En aktiv fritid stödjer en positiv folkhälsa. Foto: Jesper Petersson FRAMTID OSKARSTRÖM Utvecklingsprogram 15

16 Nissan Vill du veta mer? Kontakta: Pernilla Thornberg-Berner Stadskontoret Mattias Bjellvi Samhällsbyggnadskontoret Peter Fröjd Ordförande, Samhällsföreningen Oskarström Nya Nissastigen OSKARSTRÖM Björkallén VALHALLASKOLAN Lövhult (grönomr.) Gamla Nissastigen Brogatan EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden CENTRUM FURULUNDSBADET Sennanvägen Wallbergs väg Årniltsvägen ÖSTERLEDSKOLAN VRENNINGEBACKEN (SKIDANLÄGGNING) Grönområde Grönområde Omslagsfoto Niclas Frisell, Jesper Petersson, Susanna Almqvist och Joakim Stierna Layout Oh My AB Tryck Kommuntryckeriet 2013

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande Vision Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås är en stad där möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för 2016 2017 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer