Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors"

Transkript

1 Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors Bästa redaktörer! Det går bra för samhällsekonomin och Helsingfors får sin del av kakan då skatteintäkterna ökar. Det finns mycket i Helsingfors stads budget som gör att helsingforsarna kan få en bättre stadsmiljö och bättre tjänster. Också verksamhetsmöjligheterna för näringslivet förbättras då vi utvecklar stadsstrukturen och skapar nya möjligheter till företagande och stadens anställda tränas i att bättre beakta behoven i företagsvärlden. Vi bygger framtiden genom att räkna med ökande investeringar i budgeten för år 2008, och vi satsar på tjänster och på åtgärder som gör Helsingfors till en trivsam, ren och trygg stad. Kommunalskatten och fastighetsskatten är oförändrade i budgetförslaget. Arbetet på Nordsjö hamn är som intensivast och vi investerar därför över 800 miljoner euro, en femtedel mer än vi gör i år enligt prognosen. Politisk enhetlighet tillämpas på ärenden i Helsingforsregionen, och staten har för första gången tagit med problemen i huvudstadsregionen i regeringsprogrammet. Det regionala samarbetet spelar en central roll på alla viktiga områden: när det gäller att främja gemensam användning av tjänster, utveckla konkurrenskraften och planera stadsstrukturen och boendet. Vi bygger tillsammans upp en homogen ny stadsstruktur i Helsingforsregionen även om alla kommuner har olika byggverktyg. Mer personal till familjerådgivningen och hemvården, informationsställe till gamla busstationen Helsingfors stad planerar, är byggherre, effektiviserar lokalanvändningen och rationaliserar organisationen men ökar inte skulderna. Stadens stora satsning Nordsjö hamn tas i drift år 2008, spårvagn 9 börjar trafikera linjen Kirurgen Östra Böle, det blir fler turer inom tvärtrafiken, nybygget för Gårdsbacka servicecentrum för äldre avancerar, och Helsingfors centrum får mer liv då Jugendsalen och Banksalen blir restauranger eller något liknande. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

2 Ett roligt och tryggt Helsingfors lockar Socialverket och hälsovårdscentralen har kunnat samarbeta bra när det gällt att få vårdkedjorna att fungera bättre. Båda har i budgetförslaget flera åtgärder genom vilka flexibiliteten ökas också år Hälsovårdscentralen ändrar dimensioneringen på akutsjukhuset och långvårdssjukhuset och ändrar bäddplatser till rehabiliteringsplatser. Socialverket föreslår bl.a. fler platser inom boendeservicen för handikappade och sådana som får psykiatrisk rehabilitering. Den specialiserade barnpsykiatriska sjukvården centraliseras till HNS för att tjänsterna skall kunna säkras. Det är meningen att familjevården inom vården av barn utom hemmet skall öka, och vårdersättningarna höjs därför. Familjerådgivningen och hemvården får mer personal. Arbetet med att bearbeta tandvårdsköerna fortsätter. Förebyggande åtgärder betonas inom både socialvården och hälsovården. Hälsovårdscentralen uppmanar oss att röra på oss, sluta röka, göra oss av med övervikten och leva sunt i största allmänhet. Det finns fler stråk för gång- och cykeltrafik än någonsin, gatunätet sätts i stånd och tillgängligheten ökar. Helsingforsarna blir mer och mer intresserade av stadsplanering och byggande. Staden öppnar ett informationsställe på gamla busstationen. Helsingforsarna får tillgång till fler elektroniska kommunikations- och webbtjänster. Träffpunkt Glaspalatset och stadsbiblioteket fortsätter att förbättra helsingforsarnas mediekunskaper och att producera digitalt material. Staden effektiviserar också webbkommunikationen. Konstmuseet arrangerar utställningar tillsammans med bl.a. Tretjakovgalleriet i Moskva och Barbican i London. Inträdet till stadsmuseets verksamhetsställen blir fritt. Stadsmuseet inleder samarbete med Kulttuuritehdas Korjaamo Oy med ett aktivt museum som mål. Huvudstäder har alltid en naturlig dragningskraft och folk flyttar dit både från andra länder och från andra orter inom landet. På sista tiden har det blivit vanligare att arbetsplatsen ligger på andra sidan landsgränsen. Varje vecka pendlar redan ester från Tallinn till Helsingfors. Invandrarna får ett invandrarpolitiskt program som stöd. Företagsrådgivningen för invandrare stärks då ekonomi- och planeringscentralens näringslivsservice öppnar ett nytt verksamhetsställe i centrum. Helsingfors är en bra värdstad för evenemang och kongresser och vi tänker bli ännu mer anlitade i framtiden. Kemikalieverket Echa gör Helsingfors till Europas kemikaliestad och ger årligen personer anledning att besöka Helsingfors. Antalet turister ökar i år med 10 procent. Den nya evenemangsenheten vid näringslivsservicen kommer att göra Helsingfors till en evenemangsstad. Evenemangen ger företagarna större verksamhetsmöjligheter. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

3 Renhet och trygghet Moln över Helsingfors? Helsingfors vill bibehålla sin goda säkerhetsnivå och höja den ytterligare. Hemmet, boendemiljön och staden som helhet skapar grundtrygghet. Företagen måste kunna verka och människorna leva och röra sig utan rädsla. Ett tryggt Helsingfors bidrar också till stadens ekonomiska bas. Säkerhetstjänster är en växande bransch i dagens samhälle. Stadens egen enhet Palmia har också fogat säkerhetstjänster till sin verksamhet och övervakar säkerheten i flera av stadens fastigheter. Palmia skötte ju dessutom föredömligt de omfattande säkerhetsarrangemangen under Eurovisionsschlagerfestivalen. Stadsstrukturen förtätas och räddningsväsendet får mer personal. En räddningsstation byggs i Gräsviken. Arbetet med att kartlägga tillgängligheten fortsätter och vinterunderhållet och halkbekämpningen på tillgängliga stråk ökar. Olika slags enkäter och säkerhetsutredningar har visat att helsingforsarna störs mest av att Helsingfors är smutsigt och nedskräpat och av att berusade raglar omkring. Byggnadskontoret har placerat ut fler sopbehållare och håller också i övrigt staden renare. Det finns nu över sopbehållare och nästan 200 djupbehållare i Helsingfors. Att hålla staden ren lyckas dock inte utan hjälp från invånare, föreningar och företag. Byggnadskontoret har genom en webbenkät rett ut varför folk skräpar ned och hur nedskräpningen kan fås att minska. Enligt svaren är de bästa metoderna att påverka dem som skräpar ned att uppmuntra dem att ändra sina vanor och att ge dem miljöinformation på ett positivt sätt skuldbeläggning och förmynderi leder inte till resultat. Det är meningen att antalet olovliga soptippar skall minskas år 2008 inom ramen för projektet Snygg Stad. Folk gör sig nämligen av med trädgårdsavfall, möbler, hushållsmaskiner och diverse skräp på stränder, i friluftsområden och i skogar i stället för på soptippar. Till det centrala i stadens ekonomi hör utvecklingen i fråga om skatteintäkter och omkostnader. Även om utsikterna för skatteintäkterna är ganska positiva just nu återstår det faktum att det behövs strukturella reformer och långsiktig balans i stadens ekonomi. Hur få skattebasen stärkt är en av nyckelfrågorna när det gäller att genomföra stadens nya näringslivsstrategi. Befolkningen ökar i Helsingfors, men verkningarna av detta är problematiska på grund av migrationens struktur. De positiva effekterna på ekonomin kommer först senare. Utmaningarna inom tjänsteverksamheten är stora: social- och hälsovårdsutgifterna stiger, befolkningen åldras och arbetskraftsbrist står för dörren. Målet är att årsbidraget inom den grundläggande verksamheten skall täcka avskrivningarna. Stadens stora byggnadsbestånd kan i så fall skötas som sig bör. Vi är långt från målet. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

4 Tät och sammanhängande stadsstruktur Bostadsfrågorna centraliseras Hur framgångsrikt Helsingfors blir beror i hög grad på hur vi lyckas utveckla stadsstrukturen, ta i bruk de områden som inte längre behövs för hamnändamål och sköta bostadsproduktionen. I utkastet till program för markanvändning och boende föreslås det att staden årligen skall börja bygga nya bostäder för att boendekostnaderna skall bli skäliga, skattebasen starkare och invånarstrukturen mångsidigare. Trots tvivel vågar jag påstå att totalmålet är realistiskt de kommande åren. Alla måste vara beredda att sträva mot målet och gripa ögonblicket. Förändringarna sker inte genast. Vi måste se till att besluten kommer i tid när det gäller planläggning, tomtöverlåtelse och grundberedning. Stadsplaneringskontoret har som mål för år 2008 att utarbeta detaljplaner som omfattar kvadratmeter våningsyta. Viktiga områden som skall planläggas som helheter är Mellersta Böle, Sörnässtranden Hermanstadsstranden, Kronbergsstranden, Busholmen, Munkholmen, Kungseken och Kasåker Igelkottsvägen. Vi förbereder oss redan nu för att planlägga det område som eventuellt överförs från Sibbo till Helsingfors. Planläggningen inleds år 2008 och fortsätter hela ekonomiplaneperioden. Organisationen för utbyggnad av områden stärks under den innevarande budgetperioden och också under nästa budgetperiod. De åtgärder som har att göra med att de områden som inte längre behövs för hamnändamål skall planeras och bebyggas kommer att öka trycket på både drifts- och investeringsutgifter inom flera sektorer de närmaste åren. Det är hur som helst fråga om investeringar i framtiden. Det behövs fler bostäder till rimligt pris i Helsingfors. Också näringslivet kräver detta, eftersom det är ett av sätten att trygga tillgång på arbetskraft. Utöver att nya områden byggs ut sätter vi gamla områden i stånd och förtätar dem också. Våra stadsdelar är ju trivsamma, mångsidiga och högklassiga. Vi måste kunna erbjuda tillräckligt lockande bostäder av olika typer och av god kvalitet, både för sådana som vill äga sin bostad och för sådana som vill hyra. I regeringsprogrammet ingår ett löfte om ett åtgärdsprogram för staten och kommunerna i Helsingforsregionen med vilket syftet är att utbudet av tomter till rimligt pris skall öka. Ansvaret för den regionala bostadspolitiken bör vara gemensamt. Frågan om produktion av sociala bostäder måste lösas av staten och kommunerna i Helsingforsregionen i samråd, Helsingfors kan inte bära hela ansvaret. Enligt budgetförslaget skall bostadsfrågorna och bostadsegendomen skötas centraliserat av fastighetskontorets lokalcentral från ingången av år Stadens personalbostäder och uppgiften att sköta och hyra ut dem hör också dit. Lokalcentralen får en separat bostadsenhet som sedan sköter allt som har att göra med bostadsägandet och uthyrningen. Syftet med reformen är att bostäderna skall cirkulera snabbare och att tillgång och efterfrågan säkert skall mötas. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

5 Kollektivtrafiken i framtiden Beroendet av Helsingfors Energi upphör Trafiksystemet och boendet hör nära ihop. Att utveckla dem är inte en angelägenhet bara för beslutsfattarna i Helsingfors. Alla är eniga om att det som bestäms om kollektivtrafiken i Helsingforsregionen har bäring långt in i framtiden och påverkar konkurrenskraften i regionen. Lösningen för kollektivtrafiken förbättrar servicen för invånarna, ökar användningen och är ekonomiskt effektiv. Specialbehoven i de enskilda städerna beaktas dessutom på ett balanserat sätt. Det har de senaste åren varit typiskt för stadens ekonomi att den ekonomiska balansen har baserat sig på Helsingfors Energis goda resultat. Ekonomin som helhet är i balans bara tack vare att vi har överfört ett belopp som motsvarar ett par procentenheter i kommunalskattesatsen från de årliga överskotten vid Helsingfors Energi till stadens kassa för att täcka de ökande utgifterna. Extra belopp på sammanlagt 510 miljoner euro har överförts sedan år Den osunda situationen är nu över. Energimarknaden skärps. Helsingfors Energi måste investera för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Också miljön och klimatet måste beaktas i investeringarna, och vi måste vara förberedda inför den nationella utsläppshandelsperiod som börjar år Den främsta metoden för Helsingfors Energi att klara av klimatförändringen är att se till att den kombinerade produktionen av elektricitet och värme och energiöverföringen är effektiva. Helsingfors Energi satsar mer på förnybar energi, särskilt vindkraft. A-kraftverket på Hanaholmen rivs, det område som använts som öppet stenkolsupplag börjar användas för något annat och ersättande stenkolslogistik införs åren Dessa investeringar belastar resultatet i hög grad under hela ekonomiplaneperioden. Mot en sund situation med internt tillförda medel Fördomsfri granskning Stadens skatteintäkter och statsbidrag täcker inte kostnaderna för basservicen. Inkomsterna måste emellertid täcka utgifterna. Att servicesystemet fungerar får inte basera sig på vinst vid Helsingfors Energi. Detta betyder att ramen är snävare då vi våren 2008 börjar bereda budgeten för år 2009 och att den ekonomiska saneringen fortsätter hela ekonomiplaneperioden. Vi frigör genom ett saneringsprogram gradvis stadens ekonomi från dess beroende av extra inkomstöverföringar från Helsingfors Energi. Vi måste hitta nya sätt att producera tjänster. Administrativa gränser får inte vara ett hinder för vettig verksamhet utan bör vara ett hjälpmedel. Alltför starkt revirtänkande bör undvikas. Servicestrukturen måste förändras då befolkningsstrukturen förändras. Vi har råd att förbättra produktiviteten, i en stor organisation finns det alltid funktioner och rutiner som kan effektiviseras. Kvalitet och effektivitet är inte varandras motsatser. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

6 De politiska beslutsfattarna måste bedöma sättet att producera tjänster. Jag vill inte ha överraskande drag utan önskar att besluten skall fattas först efter en offentlig debatt och bedömning. Stadsstyrelsen har i september beslutat att Helsingforskoncernen måste fås att fungera bättre och ägarstyrningen bli skarpare. Striktare verksamhetsmål och ekonomiska mål ställs år 2008 upp för dottersammanslutningarna, och uppföljningen intensifieras. Ledarskaps- och förvaltningsrutinerna görs enhetliga. Vi utreder inom Moder-Helsingfors möjligheten till en separat byggtjänst för stadens organisation. Processerna kring stadens lokalförvärv börjar utvecklas år Arbetet med att centralisera stödtjänster fortsätter genom att det utreds om Palmia kan överta en del av köken inom socialväsendet. Nya riktlinjer för samarbetet i huvudstadsregionen 2008 Östersjön måste räddas Huvudstadsregionen bör också stå i fokus när det gäller tjänsteproduktion. Vilka tjänster kan användas gemensamt i hela regionen? Möjligheten till sambruk inom social- och hälsovården utvecklas i fråga om dagvård och jour. Yrkeshögskolan Metropolia inleder sin verksamhet i augusti 2008, MetropoliLab redan vid ingången av året. Samarbetet kring upphandlingar intensifieras och behovet av gemensamma logistiktjänster utreds år Samarbetet inom personaladministrationen är intensivt i huvudstadsregionen, och systemen för löneuträkning och personaladministration förenhetligas och självbetjäningen byggs ut. Huvudstadsregionen får vid ingången av år 2009 en trafikkontrollcentral som arbetar med trafikreglering. Utöver Esbo, Vanda och Helsingfors deltar Vägförvaltningen och polisen i verksamheten. Hur samarbetsavtalet för huvudstadsregionen fungerar utvärderas år 2008 och nya riktlinjer slås fast för samarbetet. Östersjön är inte förlorad trots att den är ett av världens mest förorenade hav. Det tror åtminstone Åbo och Helsingfors och de 77 kommuner och sammanslutningar som har svarat på vår utmaning. Vi har inlett konkreta åtgärder för att förebygga övergödning i Östersjön. Helsingfors Vatten sätter avloppsledningar i stånd och förbättrar behandlingen av lakvatten. Helsingfors Hamn tillhandahåller elektricitet på land för att utsläppen från fartyg skall minska. Idrottsverket ökar antalet platser där båtfolket kan tömma sina septiktankar. Det här verkar vara små saker, men det är det inte för Östersjöns tillstånd. Dessutom donerar Helsingfors stad en professur i miljöforskning till Helsingfors universitet. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

7 En Helsingforsförfattares hundraårsjubileum År 2008 har det gått hundra år sedan författaren Mika Waltari föddes. Han var helsingforsare i tredje generationen och beskriver Helsingfors på följande sätt i romanen Mies ja haave från år 1933: Tämä oli hänen kaupunkinsa, hänen asuinpaikkansa, hänen isänmaansa rakkain osa. Sen kanssa hän kasvoi, sen tuhannet ihmiset olivat hänen naapurinsa, se oli annettu hänelle, hänen lapsilleen, hänen jälkeläisilleen. Sen köyhtyessä hän köyhtyi, sen rikastuessa hän rikastui, se oli hänen leivänantajansa, hänen kotinsa ja kerran hautansa... Se oli oma ja omistettu, siihen virtasi voima maasta ja merestä, maa kantoi sille parhaat tuotteensa, meri kaukaisten maiden tavarat. Se oli pääkaupunki, hänen kaupunkinsa. I en sådan här stad vill jag bo, i en sådan här stad vill jag vara stadsdirektör. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering 2 Trafiken i en växande stad Helsingfors växer, trafiken ökar Helsingfors och Helsingforsregionen växer kraftigt. Man har uppskattat att folkmängden i

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Helsingfors sparar i omkostnaderna och skuldsätter sig Bild Tuulikki Holopainen / uutistausta Oy, Anu-Liina Ginström och Esko Jämsä Basservicen tryggas

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Budget 2009 Stads - direktörens förslag

Budget 2009 Stads - direktörens förslag Budget 2009 Stads - direktörens förslag Sammandrag Högklassiga tjänster för helsingforsarna Fotona Lauri Rotko, Pertti Nisonen, Arkkitehtitoimisto K2S Helsingfors bygger framtiden genom investeringar Tidsschema

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET KLIMATPROGRAM 2016 2020 Små dagliga val HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET Esbo stad vill vara en ansvarsfull föregångare i att stävja klimatförändringen. Staden har tagit fram ett klimatprogram, som ger staden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Meddelande Får publiceras 3.11.2016 klo 9.30 1 / 5 2.11.2016 Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Helsingfors stadsstyrelse får på måndag behandla

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Högklassiga tjänster med måttlig utgiftsökning Foton Simo Karisalo, Patrik Lindström och Kimmo Brandt Fastighetsbeståndet sköts med ombyggnader Investeringarna

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Snabbguide till tjänster i Helsingfors

Snabbguide till tjänster i Helsingfors Snabbguide till tjänster i Helsingfors 1 Helsingfors stad Utgivare Helsingfors stadskansli It- och kommunikationsavdelningen Stadshuset vid Norra Esplanaden 11-13 00170 Helsingfors PB 1, 00099 Helsingfors

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra Östersjön åbo 2029 År 2029 fyller Åbo hela 800 år. Märkesåret har också valts som utgångspunkt då stadens framtid betraktas. Stadsstrategin och dess

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral Hälsa för helsingforsbor Helsingfors hälsovårdscentral 2012 Finlands största hälsovårdscentral Hälsovårdscentralen har över 9 000 anställda och över 90 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors. Hälsovårdscentralen

Läs mer

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen Mittnordenkommitténs höstmöte 16.-17.11.2016

Läs mer

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Varför räcker inte Paras-projektet? samarbetet mellan socialvården,

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen RP 136/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravabegränsningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 S N S S S S Ö INNEHÅLL 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland 1 1.2 Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen 2 1.3

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.2017 Källa: Timo Aro UTGÅNGSPUNKTER FÖR BORGÅ En av de mest

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 19/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 19/2011 1 (5) 252 Utnyttjande av utredningen Helsingfors-Vanda i utvecklingen av stadens verksamhet HEL 2011-007990 T 00 00 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 8/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 8-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 8/2013 1 (5) 124 Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet HEL 2013-004561 T 02 02 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

HELSINGFORS STAD. Revisionsnämnden

HELSINGFORS STAD. Revisionsnämnden Revisionsnämnden 13.4.2011 Bild: UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2010 Omslag Internet Helsingfors stads bildbank ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingfors stad, Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer