Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors"

Transkript

1 Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen Investeringar i framtiden: fler bostäder och jobb i ett roligt, rent, tryggt och kunnigt Helsingfors Bästa redaktörer! Det går bra för samhällsekonomin och Helsingfors får sin del av kakan då skatteintäkterna ökar. Det finns mycket i Helsingfors stads budget som gör att helsingforsarna kan få en bättre stadsmiljö och bättre tjänster. Också verksamhetsmöjligheterna för näringslivet förbättras då vi utvecklar stadsstrukturen och skapar nya möjligheter till företagande och stadens anställda tränas i att bättre beakta behoven i företagsvärlden. Vi bygger framtiden genom att räkna med ökande investeringar i budgeten för år 2008, och vi satsar på tjänster och på åtgärder som gör Helsingfors till en trivsam, ren och trygg stad. Kommunalskatten och fastighetsskatten är oförändrade i budgetförslaget. Arbetet på Nordsjö hamn är som intensivast och vi investerar därför över 800 miljoner euro, en femtedel mer än vi gör i år enligt prognosen. Politisk enhetlighet tillämpas på ärenden i Helsingforsregionen, och staten har för första gången tagit med problemen i huvudstadsregionen i regeringsprogrammet. Det regionala samarbetet spelar en central roll på alla viktiga områden: när det gäller att främja gemensam användning av tjänster, utveckla konkurrenskraften och planera stadsstrukturen och boendet. Vi bygger tillsammans upp en homogen ny stadsstruktur i Helsingforsregionen även om alla kommuner har olika byggverktyg. Mer personal till familjerådgivningen och hemvården, informationsställe till gamla busstationen Helsingfors stad planerar, är byggherre, effektiviserar lokalanvändningen och rationaliserar organisationen men ökar inte skulderna. Stadens stora satsning Nordsjö hamn tas i drift år 2008, spårvagn 9 börjar trafikera linjen Kirurgen Östra Böle, det blir fler turer inom tvärtrafiken, nybygget för Gårdsbacka servicecentrum för äldre avancerar, och Helsingfors centrum får mer liv då Jugendsalen och Banksalen blir restauranger eller något liknande. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

2 Ett roligt och tryggt Helsingfors lockar Socialverket och hälsovårdscentralen har kunnat samarbeta bra när det gällt att få vårdkedjorna att fungera bättre. Båda har i budgetförslaget flera åtgärder genom vilka flexibiliteten ökas också år Hälsovårdscentralen ändrar dimensioneringen på akutsjukhuset och långvårdssjukhuset och ändrar bäddplatser till rehabiliteringsplatser. Socialverket föreslår bl.a. fler platser inom boendeservicen för handikappade och sådana som får psykiatrisk rehabilitering. Den specialiserade barnpsykiatriska sjukvården centraliseras till HNS för att tjänsterna skall kunna säkras. Det är meningen att familjevården inom vården av barn utom hemmet skall öka, och vårdersättningarna höjs därför. Familjerådgivningen och hemvården får mer personal. Arbetet med att bearbeta tandvårdsköerna fortsätter. Förebyggande åtgärder betonas inom både socialvården och hälsovården. Hälsovårdscentralen uppmanar oss att röra på oss, sluta röka, göra oss av med övervikten och leva sunt i största allmänhet. Det finns fler stråk för gång- och cykeltrafik än någonsin, gatunätet sätts i stånd och tillgängligheten ökar. Helsingforsarna blir mer och mer intresserade av stadsplanering och byggande. Staden öppnar ett informationsställe på gamla busstationen. Helsingforsarna får tillgång till fler elektroniska kommunikations- och webbtjänster. Träffpunkt Glaspalatset och stadsbiblioteket fortsätter att förbättra helsingforsarnas mediekunskaper och att producera digitalt material. Staden effektiviserar också webbkommunikationen. Konstmuseet arrangerar utställningar tillsammans med bl.a. Tretjakovgalleriet i Moskva och Barbican i London. Inträdet till stadsmuseets verksamhetsställen blir fritt. Stadsmuseet inleder samarbete med Kulttuuritehdas Korjaamo Oy med ett aktivt museum som mål. Huvudstäder har alltid en naturlig dragningskraft och folk flyttar dit både från andra länder och från andra orter inom landet. På sista tiden har det blivit vanligare att arbetsplatsen ligger på andra sidan landsgränsen. Varje vecka pendlar redan ester från Tallinn till Helsingfors. Invandrarna får ett invandrarpolitiskt program som stöd. Företagsrådgivningen för invandrare stärks då ekonomi- och planeringscentralens näringslivsservice öppnar ett nytt verksamhetsställe i centrum. Helsingfors är en bra värdstad för evenemang och kongresser och vi tänker bli ännu mer anlitade i framtiden. Kemikalieverket Echa gör Helsingfors till Europas kemikaliestad och ger årligen personer anledning att besöka Helsingfors. Antalet turister ökar i år med 10 procent. Den nya evenemangsenheten vid näringslivsservicen kommer att göra Helsingfors till en evenemangsstad. Evenemangen ger företagarna större verksamhetsmöjligheter. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

3 Renhet och trygghet Moln över Helsingfors? Helsingfors vill bibehålla sin goda säkerhetsnivå och höja den ytterligare. Hemmet, boendemiljön och staden som helhet skapar grundtrygghet. Företagen måste kunna verka och människorna leva och röra sig utan rädsla. Ett tryggt Helsingfors bidrar också till stadens ekonomiska bas. Säkerhetstjänster är en växande bransch i dagens samhälle. Stadens egen enhet Palmia har också fogat säkerhetstjänster till sin verksamhet och övervakar säkerheten i flera av stadens fastigheter. Palmia skötte ju dessutom föredömligt de omfattande säkerhetsarrangemangen under Eurovisionsschlagerfestivalen. Stadsstrukturen förtätas och räddningsväsendet får mer personal. En räddningsstation byggs i Gräsviken. Arbetet med att kartlägga tillgängligheten fortsätter och vinterunderhållet och halkbekämpningen på tillgängliga stråk ökar. Olika slags enkäter och säkerhetsutredningar har visat att helsingforsarna störs mest av att Helsingfors är smutsigt och nedskräpat och av att berusade raglar omkring. Byggnadskontoret har placerat ut fler sopbehållare och håller också i övrigt staden renare. Det finns nu över sopbehållare och nästan 200 djupbehållare i Helsingfors. Att hålla staden ren lyckas dock inte utan hjälp från invånare, föreningar och företag. Byggnadskontoret har genom en webbenkät rett ut varför folk skräpar ned och hur nedskräpningen kan fås att minska. Enligt svaren är de bästa metoderna att påverka dem som skräpar ned att uppmuntra dem att ändra sina vanor och att ge dem miljöinformation på ett positivt sätt skuldbeläggning och förmynderi leder inte till resultat. Det är meningen att antalet olovliga soptippar skall minskas år 2008 inom ramen för projektet Snygg Stad. Folk gör sig nämligen av med trädgårdsavfall, möbler, hushållsmaskiner och diverse skräp på stränder, i friluftsområden och i skogar i stället för på soptippar. Till det centrala i stadens ekonomi hör utvecklingen i fråga om skatteintäkter och omkostnader. Även om utsikterna för skatteintäkterna är ganska positiva just nu återstår det faktum att det behövs strukturella reformer och långsiktig balans i stadens ekonomi. Hur få skattebasen stärkt är en av nyckelfrågorna när det gäller att genomföra stadens nya näringslivsstrategi. Befolkningen ökar i Helsingfors, men verkningarna av detta är problematiska på grund av migrationens struktur. De positiva effekterna på ekonomin kommer först senare. Utmaningarna inom tjänsteverksamheten är stora: social- och hälsovårdsutgifterna stiger, befolkningen åldras och arbetskraftsbrist står för dörren. Målet är att årsbidraget inom den grundläggande verksamheten skall täcka avskrivningarna. Stadens stora byggnadsbestånd kan i så fall skötas som sig bör. Vi är långt från målet. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

4 Tät och sammanhängande stadsstruktur Bostadsfrågorna centraliseras Hur framgångsrikt Helsingfors blir beror i hög grad på hur vi lyckas utveckla stadsstrukturen, ta i bruk de områden som inte längre behövs för hamnändamål och sköta bostadsproduktionen. I utkastet till program för markanvändning och boende föreslås det att staden årligen skall börja bygga nya bostäder för att boendekostnaderna skall bli skäliga, skattebasen starkare och invånarstrukturen mångsidigare. Trots tvivel vågar jag påstå att totalmålet är realistiskt de kommande åren. Alla måste vara beredda att sträva mot målet och gripa ögonblicket. Förändringarna sker inte genast. Vi måste se till att besluten kommer i tid när det gäller planläggning, tomtöverlåtelse och grundberedning. Stadsplaneringskontoret har som mål för år 2008 att utarbeta detaljplaner som omfattar kvadratmeter våningsyta. Viktiga områden som skall planläggas som helheter är Mellersta Böle, Sörnässtranden Hermanstadsstranden, Kronbergsstranden, Busholmen, Munkholmen, Kungseken och Kasåker Igelkottsvägen. Vi förbereder oss redan nu för att planlägga det område som eventuellt överförs från Sibbo till Helsingfors. Planläggningen inleds år 2008 och fortsätter hela ekonomiplaneperioden. Organisationen för utbyggnad av områden stärks under den innevarande budgetperioden och också under nästa budgetperiod. De åtgärder som har att göra med att de områden som inte längre behövs för hamnändamål skall planeras och bebyggas kommer att öka trycket på både drifts- och investeringsutgifter inom flera sektorer de närmaste åren. Det är hur som helst fråga om investeringar i framtiden. Det behövs fler bostäder till rimligt pris i Helsingfors. Också näringslivet kräver detta, eftersom det är ett av sätten att trygga tillgång på arbetskraft. Utöver att nya områden byggs ut sätter vi gamla områden i stånd och förtätar dem också. Våra stadsdelar är ju trivsamma, mångsidiga och högklassiga. Vi måste kunna erbjuda tillräckligt lockande bostäder av olika typer och av god kvalitet, både för sådana som vill äga sin bostad och för sådana som vill hyra. I regeringsprogrammet ingår ett löfte om ett åtgärdsprogram för staten och kommunerna i Helsingforsregionen med vilket syftet är att utbudet av tomter till rimligt pris skall öka. Ansvaret för den regionala bostadspolitiken bör vara gemensamt. Frågan om produktion av sociala bostäder måste lösas av staten och kommunerna i Helsingforsregionen i samråd, Helsingfors kan inte bära hela ansvaret. Enligt budgetförslaget skall bostadsfrågorna och bostadsegendomen skötas centraliserat av fastighetskontorets lokalcentral från ingången av år Stadens personalbostäder och uppgiften att sköta och hyra ut dem hör också dit. Lokalcentralen får en separat bostadsenhet som sedan sköter allt som har att göra med bostadsägandet och uthyrningen. Syftet med reformen är att bostäderna skall cirkulera snabbare och att tillgång och efterfrågan säkert skall mötas. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

5 Kollektivtrafiken i framtiden Beroendet av Helsingfors Energi upphör Trafiksystemet och boendet hör nära ihop. Att utveckla dem är inte en angelägenhet bara för beslutsfattarna i Helsingfors. Alla är eniga om att det som bestäms om kollektivtrafiken i Helsingforsregionen har bäring långt in i framtiden och påverkar konkurrenskraften i regionen. Lösningen för kollektivtrafiken förbättrar servicen för invånarna, ökar användningen och är ekonomiskt effektiv. Specialbehoven i de enskilda städerna beaktas dessutom på ett balanserat sätt. Det har de senaste åren varit typiskt för stadens ekonomi att den ekonomiska balansen har baserat sig på Helsingfors Energis goda resultat. Ekonomin som helhet är i balans bara tack vare att vi har överfört ett belopp som motsvarar ett par procentenheter i kommunalskattesatsen från de årliga överskotten vid Helsingfors Energi till stadens kassa för att täcka de ökande utgifterna. Extra belopp på sammanlagt 510 miljoner euro har överförts sedan år Den osunda situationen är nu över. Energimarknaden skärps. Helsingfors Energi måste investera för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Också miljön och klimatet måste beaktas i investeringarna, och vi måste vara förberedda inför den nationella utsläppshandelsperiod som börjar år Den främsta metoden för Helsingfors Energi att klara av klimatförändringen är att se till att den kombinerade produktionen av elektricitet och värme och energiöverföringen är effektiva. Helsingfors Energi satsar mer på förnybar energi, särskilt vindkraft. A-kraftverket på Hanaholmen rivs, det område som använts som öppet stenkolsupplag börjar användas för något annat och ersättande stenkolslogistik införs åren Dessa investeringar belastar resultatet i hög grad under hela ekonomiplaneperioden. Mot en sund situation med internt tillförda medel Fördomsfri granskning Stadens skatteintäkter och statsbidrag täcker inte kostnaderna för basservicen. Inkomsterna måste emellertid täcka utgifterna. Att servicesystemet fungerar får inte basera sig på vinst vid Helsingfors Energi. Detta betyder att ramen är snävare då vi våren 2008 börjar bereda budgeten för år 2009 och att den ekonomiska saneringen fortsätter hela ekonomiplaneperioden. Vi frigör genom ett saneringsprogram gradvis stadens ekonomi från dess beroende av extra inkomstöverföringar från Helsingfors Energi. Vi måste hitta nya sätt att producera tjänster. Administrativa gränser får inte vara ett hinder för vettig verksamhet utan bör vara ett hjälpmedel. Alltför starkt revirtänkande bör undvikas. Servicestrukturen måste förändras då befolkningsstrukturen förändras. Vi har råd att förbättra produktiviteten, i en stor organisation finns det alltid funktioner och rutiner som kan effektiviseras. Kvalitet och effektivitet är inte varandras motsatser. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

6 De politiska beslutsfattarna måste bedöma sättet att producera tjänster. Jag vill inte ha överraskande drag utan önskar att besluten skall fattas först efter en offentlig debatt och bedömning. Stadsstyrelsen har i september beslutat att Helsingforskoncernen måste fås att fungera bättre och ägarstyrningen bli skarpare. Striktare verksamhetsmål och ekonomiska mål ställs år 2008 upp för dottersammanslutningarna, och uppföljningen intensifieras. Ledarskaps- och förvaltningsrutinerna görs enhetliga. Vi utreder inom Moder-Helsingfors möjligheten till en separat byggtjänst för stadens organisation. Processerna kring stadens lokalförvärv börjar utvecklas år Arbetet med att centralisera stödtjänster fortsätter genom att det utreds om Palmia kan överta en del av köken inom socialväsendet. Nya riktlinjer för samarbetet i huvudstadsregionen 2008 Östersjön måste räddas Huvudstadsregionen bör också stå i fokus när det gäller tjänsteproduktion. Vilka tjänster kan användas gemensamt i hela regionen? Möjligheten till sambruk inom social- och hälsovården utvecklas i fråga om dagvård och jour. Yrkeshögskolan Metropolia inleder sin verksamhet i augusti 2008, MetropoliLab redan vid ingången av året. Samarbetet kring upphandlingar intensifieras och behovet av gemensamma logistiktjänster utreds år Samarbetet inom personaladministrationen är intensivt i huvudstadsregionen, och systemen för löneuträkning och personaladministration förenhetligas och självbetjäningen byggs ut. Huvudstadsregionen får vid ingången av år 2009 en trafikkontrollcentral som arbetar med trafikreglering. Utöver Esbo, Vanda och Helsingfors deltar Vägförvaltningen och polisen i verksamheten. Hur samarbetsavtalet för huvudstadsregionen fungerar utvärderas år 2008 och nya riktlinjer slås fast för samarbetet. Östersjön är inte förlorad trots att den är ett av världens mest förorenade hav. Det tror åtminstone Åbo och Helsingfors och de 77 kommuner och sammanslutningar som har svarat på vår utmaning. Vi har inlett konkreta åtgärder för att förebygga övergödning i Östersjön. Helsingfors Vatten sätter avloppsledningar i stånd och förbättrar behandlingen av lakvatten. Helsingfors Hamn tillhandahåller elektricitet på land för att utsläppen från fartyg skall minska. Idrottsverket ökar antalet platser där båtfolket kan tömma sina septiktankar. Det här verkar vara små saker, men det är det inte för Östersjöns tillstånd. Dessutom donerar Helsingfors stad en professur i miljöforskning till Helsingfors universitet. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

7 En Helsingforsförfattares hundraårsjubileum År 2008 har det gått hundra år sedan författaren Mika Waltari föddes. Han var helsingforsare i tredje generationen och beskriver Helsingfors på följande sätt i romanen Mies ja haave från år 1933: Tämä oli hänen kaupunkinsa, hänen asuinpaikkansa, hänen isänmaansa rakkain osa. Sen kanssa hän kasvoi, sen tuhannet ihmiset olivat hänen naapurinsa, se oli annettu hänelle, hänen lapsilleen, hänen jälkeläisilleen. Sen köyhtyessä hän köyhtyi, sen rikastuessa hän rikastui, se oli hänen leivänantajansa, hänen kotinsa ja kerran hautansa... Se oli oma ja omistettu, siihen virtasi voima maasta ja merestä, maa kantoi sille parhaat tuotteensa, meri kaukaisten maiden tavarat. Se oli pääkaupunki, hänen kaupunkinsa. I en sådan här stad vill jag bo, i en sådan här stad vill jag vara stadsdirektör. Helsingfors stad Budgetförslag 2008 och ekonomiplaneförslag , stadsdirektör Jussi Pajunen

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Helsingfors sparar i omkostnaderna och skuldsätter sig Bild Tuulikki Holopainen / uutistausta Oy, Anu-Liina Ginström och Esko Jämsä Basservicen tryggas

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Högklassiga tjänster med måttlig utgiftsökning Foton Simo Karisalo, Patrik Lindström och Kimmo Brandt Fastighetsbeståndet sköts med ombyggnader Investeringarna

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen

Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen 13.8.2013 Hälsning till dig, ny invånare på Busholmen Busholmen, din kommande hemstadsdel, är en del av stadens centrum. Området byggs till ett aktivt bostads- och arbetsplatsområde. Det innerstadsliknande

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Med sikte mot en balanserad ekonomi

Med sikte mot en balanserad ekonomi Budget Stadsdirektörens budgetförslag Med sikte mot en balanserad ekonomi Helsingfors investerar i tillväxt och utbildning För de unga mer utbildning, sysselsättning och delaktighet i samhället och näromgivningen

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo Stadsstyrelsen: 3.3.2014 bilaga 1 1 (7) RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo En del av programmet

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

HELSINGFORS STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

HELSINGFORS STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008 Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008 22.4.2009 Översättning Omslag Internet Oy Good Service AP Helsingfors stads bildbank Tall Ships Race i Helsingfors 2000 Kimmo Kiviranta www.hel.fi/tav

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2010

Helsingfors stad Bokslut 2010 Helsingfors stad Bokslut 2010 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2010 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen ISBN utskrift 978-952-223-952-5 ISBN webben 978-952-223-953-2 ISSN 1457-3083 Bokslutsmaterial:

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2009

Helsingfors stad Bokslut 2009 Helsingfors stad Bokslut 2009 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2009 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen Tryckt bokslut: ISBN utskrift 978-952-223-671-5 ISBN webben 978-952-223-672-2 ISSN

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet

Hangö strategi 2025. Gott liv i staden vid havet Hangö strategi 2025 Gott liv i staden vid havet 2 (9) Hangö strategi 2025 - gott liv i staden vid havet! Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Socialväsendet... 11 Kultur och

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Platsen för företagande och investeringar

Platsen för företagande och investeringar Platsen för företagande och investeringar MetroHelsingfors MetroHelsingfors är ett samlingsnamn för fem företagsområden och centra längs metrospåret i Östra Helsingfors Hertonäs, Kasåkern, Östra centrum,

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Ekonomi 1. Stadskoncernens ekonomiska balans är hållbar. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. 1.1 Stadens

Läs mer