ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet"

Transkript

1 ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom El- och energiprogrammet

2 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning att det här materialet kan fungera som utgångspunkt och inspiration för dig som är verksam inom el- och energiprogrammet och som har intresse och vilja att arbeta med entreprenörskap och företagande på din skola genom Ung Företagsamhets utbildningskoncept UF-företagande. Materialet är avsett som ett komplement till Ung Företagsamhets existerande lärarhandledning och såväl belyser utveckling och utmaningar inom el- och energibranschen som ger förslag till hur du som lärare kan arbeta med UF-företagande inom el- och energiprogrammet.

3 3 UF UF STIPENDIE inspiration utbildning läromedel nätverk UF ger stöd, kunskap och inspiration En lärare kan av oss få utbildning i ekonomi, UF-företagande som processutbildning, utbildning om gymnasiearbetet, hjälp och stöd vid bedömning av elever, tillgång till ett nätverk av lärare, stipendier och konferenser, utbildningar av Visma, Fortnox och Microsoft, riktad information av Skatteverket och Tullverket, och en lärarhandledning som är anpassad till GY11. Eleverna kan få inspiration, få delta på mässor och tävlingar, få tillgång till bankkonton via Swedbank/ sparbankerna, få tillgång till program via Microsoft, Fortnox och Visma och få riktad information av Skatteverket och Tullverket.

4 4 Nya utmaningar på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden genomgår sedan ett antal år tillbaka stora omstruktureringar och reformer. Anställningsformer förändras, nya yrken uppstår och innehållet i gamla yrken omformas. Samtidigt blir det allt vanligare att människor byter bransch. Oavsett vilken utbildning dagens elever väljer, kommer de att möta en arbetsmarknad i ständig förändring. Nyföretagande blir dessutom ett allt vanligare val hos yngre. När nyföretagandet som helhet minskade i Sverige 2012 med nästan 11 %, ökade antalet unga företagare, år, med 3 %. 1 El- och energibranschen kännetecknas av snabb utveckling. Elsystem blir allt mer avancerade och tekniken utvecklas i ett högt tempo. För att eleverna ska vara rustade för ett framtida yrkesliv i denna bransch behöver de i skolan få möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativitet och problemlösning. De yrken som utbildningen leder till innebär ofta samarbete med såväl andra yrkesgrupper som med kunder. 2 För att rustas för detta behöver eleverna få tillfälle att utveckla sin samarbetsförmåga. Entreprenörskap allt viktigare i dagens arbetsliv Arbetsgivare idag ställer högre krav på att de anställda tar eget ansvar och egna initiativ samt förmår att lösa problem på ett innovativt och kreativt sätt. I många yrken krävs ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket innebär förmågan att kunna identifiera både problem och möjligheter och att kunna agera utifrån dessa. I el- och energibranschen är både anställning i stora företag och arbete i eget företag vanligt förekommande. På arbetsplatsen är det vanligt med samarbete mellan olika yrkeskategorier i branschen. För att på ett effektivt sätt kunna delta i ett samarbete krävs en förståelse för branschens olika yrken samt för arbetsprocesser och företagandets villkor. 3 En av el- och energibranschens främsta uppgifter är att lösa de samhälleliga utmaningar som vi står inför i och med ökad efterfrågan på el och energi i kombination med krav på ett hållbart samhälle. 4 Dessa uppgifter kräver entreprenöriella förmågor och innovationskraft. Att våga tänka nytt och att tro på sig själv är eftertraktade förmågor i en bransch som ständigt utvecklas Gymnasieskola 2011 s 91 3 Gymnasieskola 2011, s 91 4

5 5 Entreprenörskap i utbildningen Entreprenörskap är ett centralt perspektiv i den nya läroplanen för gymnasieskolan Gymnasieskola 2011 (Gy11). Ett av de övergripande målen med att utveckla elevernas entreprenörskap är att eleverna ska se eget företagande som en möjlig karriärväg. Nedanstående är hämtat ur Regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet och sammanfattar det uppdrag som åligger utbildningsväsendet. Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Mycket av det som utmärker en bra entreprenör förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra är också egenskaper som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. ur Regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet, sid 2. Entreprenörskap och ett entreprenöriellt lärande är alltså begrepp som hela utbildningsväsendet måste förhålla sig till. En viktig del av detta uppdrag är att genom undervisning utveckla elevernas entreprenöriella egenskaper och förhållningssätt. Eleverna ska också få mer specifika kompetenser som krävs för att driva ett eget företag, som exempelvis grundläggande kunskaper om företagande, projektledning och ekonomi. Entreprenörskap i den nya gymnasieskolan Entreprenörskap och företagande är viktiga komponenter i den nya gymnasieskolans värdegrund. Eleverna ska få kunskaper och utveckla förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Alla elever, oavsett program, ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor och kunskaper. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. ur Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

6 6 Var kommer entreprenörskap in i el- och energiprogrammet? Målet med en utbildning inom el- och energiprogrammet är att eleverna efter avslutad utbildning ska kunna utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Examensmålen för el- och energiprogrammet anger att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om entreprenörskap och företagande för att förbereda eleverna för ett yrkesliv i samverkan med andra yrkeskategorier och med kunder. 1 För att eleverna ska vara väl förberedda för sitt kommande yrkesliv bör de få chansen att pröva att utföra arbetsuppgifter i företagsliknande former. Det är även lämpligt att förbereda eleverna för eget företagande, eftersom en stor del av de elever som går på el- och energiprogrammet någon gång i framtiden kommer att driva egna företag eller arbeta i ett mindre företag. Utbildning i entreprenörskap stärker självförtroendet För att bli entreprenöriell och företagsam är det avgörande att tro på sig själv och sin egen förmåga att åstadkomma skillnad i sitt eget och i andras liv. Det räcker inte att kunna identifiera problem och att se hur de kan lösas man måste också ha förmågan att ta sig an uppgiften och se till att den blir genomförd. För att kunna gå från att se att något är möjligt till att faktiskt också göra det, måste man ha självförtroende och tro på att man kan lyckas. Det vi själva bedömer som troligt är oftast det som vi också kommer att göra. För att eleverna ska utveckla sina entreprenöriella egenskaper behöver de uppleva att det är troligt att de kan lösa ett problem på ett innovativt och kreativt sätt. För att de ska vilja starta och driva ett företag måste de se det som en trolig möjlighet i sitt yrkesliv. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. ur Gymnasieskola 2011,sid 92 1 Gymnasieskola 2011,s 91

7 7 UF-företagande entreprenörskap på riktigt En metod för att jobba med entreprenörskap på gymnasiet är organisationen Ung Företagsamhets utbildningskoncept UF-företagande. Konceptet ger lärare och elever en möjlighet att arbeta med att utveckla entreprenöriella förmågor och erhålla de kunskaper om entreprenörskap som efterfrågas i läroplanen och av samhället. UF-företagande som metod har utvärderats med långtidsuppföljningar. 1 Man har kommit fram till att de som drivit UF-företag under sin gymnasietid har senare i livet en starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar och högre inkomst än genomsnittet i kontrollgruppen. Att få prova på UF-företagande ökar också sannolikheten att eleven blir nyföretagare. 1 Övning ger färdighet en långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige , Karl Wennberg, 2011 samt Effekter av utbildning i entreprenörskap en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande Karl Wennberg, Niklas Elert. Ratio, 2012 Inom ramen för UF-företagandet jobbar man med elevernas självkänsla och självförtroende när det gäller entreprenörskap. Eleverna får kunskaper och färdigheter om företagande och gruppdynamik, samtidigt som de utvecklar sitt självförtroende och sig själva som personer. De får en större tro på sin egen förmåga och de får med sig kunskaper som de kommer att ha nytta av, oavsett vilka vägval de sedan gör i sina liv. Vad innebär UF-företagande? UF-företagande innebär att eleverna startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår. Året börjar med att de på höstterminen, i grupper, startar ett företag, formulerar en affärsidé, räknar på ekonomin och undersöker om idén håller. Sedan driver de företaget på riktigt med stöd av lärare och representanter från Ung Företagsamhet. När läsåret närmar sig sitt slut avvecklar de sitt företag. Fokus ligger på att eleverna själva tar ansvar för att hitta lösningar på de problem som uppstår under vägen.

8 8 Det finns inte alltid facit i det verkliga livet. Erik Grodahl, lärare Strömbackaskolan Målet är inte att UF-företaget ska leva vidare efter gymnasiet. I första hand är syftet att eleverna ska få prova på och få erfarenhet av att driva ett företag, för att senare i livet tänka sig detta som ett alternativ om de så önskar. Genom Ung Företagsamhets koncept får elever och lärare tillgång till stöd, hjälp och aktiviteter från det regionala UF-kontoret. Dessutom finns ett läromedel och en lärarhandledning med tydlig läroplanskoppling, en webbaserad elevutbildning i ekonomi samt löpande grundutbildningar och fortbildning för lärare. Genom UF-kontoret kan även kontakter med andra skolor förmedlas för samverkan och erfarenhetsutbyte. Vad lär sig eleverna av UF-företagandet? Genom att driva UF-företag får eleverna chans att prova på något nytt. De får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Eleverna övar sig i företagande och får samtidigt nyttiga erfarenheter inför arbetslivet, oavsett om framtiden blir som företagare eller som företagsam anställd. Detta skapar nya möjligheter och ger eleverna en chans att vara aktörer i sina egna liv, både yrkesmässigt och privat. Eleverna kommer att stöta på problem som är nya för dem och som de behöver lösa under arbetets gång. De planerar och utför sina projekt själva och måste söka information vilket gör att de utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. De får också träna på att samarbeta, ofta i en ny konstellation. UF-företagande bygger på att man antar olika roller och tar ansvar för just sina arbetsuppgifter. Möjligheten att delta i ett projekt som innebär att ta sig an uppgifter som man aldrig tidigare provat eller inte bedömt som troligt att lyckas med, kan förändra uppfattningen om sig själv och sin egen förmåga. Att eleverna under projektets gång får prova på nya roller, nya ansvarsområden, ställas inför etiska ställningstaganden och lösa problem gör att de får erfarenheter för livet. Inte minst får de chansen att utmana bilden av sin egen förmåga inom flera områden.

9 9 Hur kan UF-företagande bedrivas på el- och energiprogrammet? UF-företagandet passar utmärkt på el- och energiprogrammet. Att utveckla förmågor som kreativitet, flexibilitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet och förmågan att lösa olika typer av problem är en naturlig del av utbildningen. Det är dessutom förmågor som är viktiga i elevernas framtida yrkesutövning som elektriker, energitekniker, automationstekniker eller dator- och kommunikationstekniker. UF-företagande inom ramen för el- och energiprogrammet kan utföras på flera olika sätt. Ett sätt är att driva UF-företaget inom ramen för kursen Entreprenörskap. Det huvudsakliga syftet blir då att eleverna ska få kunskaper och förmågor som kan kopplas till entreprenörskap. Eleverna kan då fritt välja affärsidé och fokusera på att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Kursen Entreprenörskap kan erbjudas som programfördjupning eller individuellt val. Ett annat alternativ är att genomföra UF-företagande inom ramen för gymnasiearbetet. Att samverka med Ung Företagsamhet och låta eleverna jobba med UF-företagande under ett år, ger goda förutsättningar att bedöma om eleverna är rustade för ett framtida yrkesliv inom el- och energisektorn. För att kunna driva ett UF-företag som gymnasiearbete krävs det att UF-företagets affärsidé ligger inom ramen för den valda yrkesutgången och möjligheterna är många. Det kan handla om allt från att reparera och installera hemelektronik till att programmera och automatisera larm. Med detta alternativ har eleverna stort utrymme att vara kreativa i valet av affärsidé så länge man beaktar huvudsyftet med gymnasiearbetet vilket är att eleverna praktiskt får använda sig av de kunskaper och färdigheter de tidigare fått under sina studier. Ytterligare ett alternativ är att driva UF-företaget inom en eller flera yrkeskurser, t.ex. Mät-, styr- och reglerteknik, Nätverksteknik, Installationsteknik eller Energiteknik.

10 10 Ämnesintegrering och samverkan mellan olika ämnen Oavsett vilken kurs UF-företaget drivs inom finns det stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och skapa synergieffekter. Konceptet UF-företagande är en metod som inbjuder till och möjliggör ämnesintegrering. De grundläggande kunskaper i privatekonomi och eget företagande som ingår är användbara i alla UF-företag. I Svenska 1 arbetar eleverna med att hålla muntliga presentationer, vilket är en annan viktig del av UF-företagandet. Möjligheterna till ämnesintegrering är förstås än större i de programgemensamma ämnena samt i de yrkeskurser som ges för respektive inriktning. Beroende på val av affärsidé finns också goda möjligheter till individualisering utifrån elevens behov. Lärarens roll under UF-året Läraren har en viktig roll som coach, inspiratör och mentor. Att medvetet arbeta med att utmana eleverna inom ramarna för UF-företagandet har stor betydelse för vilken uppfattning de får av sina egna entreprenöriella förmågor. Eleverna bör själva försöka hitta lösningar men läraren kan behöva stötta dem i att våga försöka igen och att lära sig av eventuella misslyckanden. Eleverna ska även uppmuntras att själva söka upp lärare, rådgivare och experter som kan ge dem hjälp och stöd. Det är även värdefullt om hela arbetslaget kan fungera som UF-lärare. Yrkesläraren har givetvis en särställning som den som har mest branschkännedom och yrkesspecifika kunskaper, men alla lärare i arbetslaget kan med fördel handleda ett UF-företag, oavsett vilket ämne läraren undervisar i. Det är en fördel för eleverna om läraren själv har ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det är mycket roligare att själv få bestämma vad man ska göra i stället för att bli tilldelad en uppgift. Utemöbler UF

11 11 Exempel: Helpdesk UF Andreas, Filip, Linus och Rasmus på eloch energiprogrammet, inriktning dator- och kommunikationsteknik, startade företaget Helpdesk UF hösten Affärsidén gick ut på att dels utföra service på den egna skolans datorer i samarbete med skolans IT-service, och dels att arbeta med utbildning och service gentemot kunder utanför skolan. Skolan tillhandahöll lokal och labbdatorer. Två gånger i veckan packade eleverna in alla labbdatorer i en bil och körde till två olika högstadieskolor där de lärde ungdomar hur man bygger en dator och ett nätverk. Företagets VD, Filip, skrev till alla högstadieskolor i kommunen och fick därmed kontakt med de två som slutligen blev kunder till Helpdesk UF. Förutom att företagarna lade mycket tid på att serva datorer, så gick det också åt tid att förbereda de lektioner som de höll på högstadieskolorna. De fick lära sig att strukturera och planera lektionerna och att anpassa informationen efter målgruppen. Detta var också en av de största lärdomarna som eleverna tog med sig efter sitt UF-år; hur man på ett tydligt och bra sätt kan förmedla kunskaper till någon annan. Eleverna marknadsförde företaget genom att annonsera på den egna skolans intranät samt genom att skapa en facebooksida. Dessutom byggde de en hemsida där kunderna kunde få mer information om företaget och dess tjänster. Helpdesk UF drevs inom ramen för gymnasiearbetet och eleverna tyckte att det var roligt att få hålla på med datorer samtidigt som de också fick möjlighet att både hjälpa andra och även dela med sig av sina kunskaper till ungdomar i närområdet. Ämnesintegrering i exemplet Helpdesk UF Exemplet med Helpdesk UF ovan visar att det är möjligt att driva ett UF-företag inom ramen för gymnasiearbetet och genom UF-företaget visa att man besitter de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det framgår också att det finns stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och att klara synergieffekter kan uppnås, både inom de gymnasiegemensamma ämnena och inom

12 12 de programgemensamma ämnena samt inom programfördjupningen. Undervisningen i Samhällskunskap 1a1 ska behandla privatekonomi och hur denna hänger ihop med samhällsekonomin. Vidare ska kursen behandla arbetslivets villkor. Hur fungerar arbetsmarknaden? Vilka roller finns det och hur påverkar de samhällsutvecklingen? Inom kursen kan därmed ekonomiska grundkunskaper om budget och bokföring läras ut. Detta är essentiella delar av att driva ett UF-företag. Likaså kan entreprenörskapets roll för samhällsutvecklingen diskuteras. I Svenska 1 ska eleverna arbeta med muntliga framställningar där fokus ligger på anpassning till åhöraren. De ska även arbeta med olika former av tekniska hjälpmedel som kan vara till stöd vid framställningen. Kursen Dator- och nätverksteknik ges som programinriktning för de elever som har programinriktning mot dator- och kommunikationsteknik. Ämnet behandlar uppbyggnad, installation och konfigurering av hård- och mjukvara. Kursen innehåller även felsökning av datorer och datorsystem och uppbyggnad av lokala nätverk. Kursen Nätverksteknik, ges även den som programinriktning. Den ger fördjupade kunskaper om nätverk, dess uppbyggnad och funktion. I programfördjupningen finns det även möjlighet att läsa andra kurser som innehåller moment som skulle kunna användas för att utveckla Helpdesk UF, exempelvis kursen Entreprenörskap där hela det centrala innehållet uppnås inom ramen för UF-projektet. Mer information om detta finns i Ung Företagsamhets lärarhandledning. Gymnasiearbetet på el- och energiprogrammet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppuppgifter inom yrkesutgången. Genom att eleverna planerar, dokumenterar och utvärderar sitt arbete med de uppdrag de får inom ramen för helpdesk UF är det möjligt för läraren att bedöma elevernas kunskaper inom i detta fall inriktning dator- och kommunikationsteknik.

13 13 Hammare UF Eleverna i företaget uppfann och sålde en hammare med inbyggd måttstock. Hammaren är tänkt att användas när elektrikern ska klamra. I stället för att hantera två olika verktyg när klammern ska spikas fast och sedan mäta ut rätt avstånd till nästa klammer så räcker det med denna uppfinning med ett. Företaget vann Innovationspriset på den regionala UF-mässan. C4 Yourself UF Eleverna tillverkade en magnetisk giffeltavla med LED-belysning, där man kunde både skriva meddelanden med vanlig tavelkrita och även fästa lappar med magnet. För att indikera att det var ett nytt meddelande kunde man tända belysningen. Målgruppen för produkten var främst förskolor och fritidshem samt inom skolor, men även i en hemmiljö skulle den fungera bra.

14 OM UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet vill ge unga människor möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Varje år startar över elever ett UF-företag på någon av de närmare 600 gymnasieskolor där utbildningen finns. Ung Företagsamhet har en lokal förankring genom de 24 regionkontoren och sina medarbetare som erbjuder inspirationsföreläsningar, tävlingar, utbildningar och aktiviteter för såväl elever som lärare. Som stöd för utbildningskonceptet finns läromedel och lärarhandledning som ges ut i samarbete med förlaget Natur & Kultur. Ung Företagsamhet ger även utbildningar inom entreprenörskap i skolan samt ger ut läromedel för grundskolan: Vårt Samhälle, Se Möjligheterna och Min Framtid & Ekonomi. Mer information om Ung Företagsamhet och kontaktuppgifter till ert regionala kontor finns på. Kontakta Ung Företagsamhet om du vill veta mer om hur er skola kan arbeta med UF-företagande på el- och energiprogrammet!

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande?

Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande? Examensarbete Höstterminen 2003 MALMÖ HÖGSKOLA Gymnasielärarutbildningen Författare: Johan Athley Handledare: Karin Nyström Ung Företagsamhet en gynnsam grogrund för nyföretagande? -Sammanfattning- Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag.

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Lärare - Tips

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan Heroes of today Skolsatsning 2012 Projektplan Läget i världen är allvarligt, otroligt allvarligt, men det är inte det den här tidningen fokuserar på. Den handlar om den enorma rörelse av människor som

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer