LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige"

Transkript

1 LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige

2 Så här ser elbranschen på framtiden Här tar vi i elbranschen med dig in i framtiden och berättar hur vi gärna ser den. Framtiden börjar nu. Vissa saker kommer att vara realitet inom kort, medan andra kanske är tio år bort. Eller 20. Kanske 50? Därför vill vi inte datera vår framtid, även om vi gärna ser att den blir verklighet snart. Ju förr desto bättre, men vi är också medvetna om att en del saker tar längre tid. En sak är säker: det här är en gemensam vision som vi vill nå. De senaste åren har skiffergasen ritat om energikartan med stora konsekvenser. Det visar hur snabbt förändringar kan slå igenom. Vi är övertygade om att vi inom en överblickbar framtid globalt kommer få se hur el och värme som produceras med bra klimat- och miljöegenskaper tränger ut de fossila bränslena. Då kan vi använda elen på ett helt annat sätt än i dag. Då blir elen inte bara en självklar pusselbit i det hållbara samhället utan också själva vägen dit. El är en drivkraft för ekonomi, miljö och vårt samhälle och det kommer den fortsätta att vara. Sedan knappt 150 år har elen bidragit med att skapa såväl välstånd som bekvämlighet, inom industrin som andra områden. I dag kan vi tacka elen för det moderna samhällets utveckling. Men varför stanna här? Vi i energibranschen ser vår framtidspotential och vet att vi på många områden kan fortsätta driva utvecklingen, men vi kan inte göra det ensamma. För att lyckas kommer vi att behöva jobba tillsammans med andra branscher. Dessutom är energipolitikens utformande helt avgörande. Det stabila elsystem vi har i dag kan inte tas för givet när förutsättningarna förändras i grunden. En mångfald produktionsslag, en genomtänkt energieffektivisering och påtagliga produktivitetsförbättringar är vägen fram för den omställning av vårt energisystem som pågår. Det behövs för en framtid som är hållbar i alla perspektiv miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Välkommen till en framtid där elen är nyckeln för att skapa det samhälle vi vill lämna över till kommande generationer!

3 Hemmet Den nya tekniken frigör tid från hemmets måsten och vi, som individer, kan ägna oss mer åt det som är viktigt för oss oavsett om det är samvaro, avkoppling eller aktivitet. Det har blivit enklare att hitta balansen. Hemmets funktioner kan enkelt skräddarsys efter våra behov. De ger avlastning i vardagsbestyren och vi har mer tid att ägna oss åt det vi kanske hellre vill, oavsett om det handlar om att umgås med varandra eller hitta på något annat kul. Viljan att få vardagen på plats är lika stark som den var år men nu går det smidigare. Energitjänsterna är numera inte bara tekniklösningar utan självklara bekvämligheter som är lättillgängliga och enkla att hantera på samma sätt som appar till en smartphone. Energieffektiviseringen gör att vi hela tiden får ut mer och mer nytta för varje använd krona och andelen produkter som går på el ökar hela tiden. Elektronik och vitvaror är integrerade i hemmasystemet och det är vanligt med någon form av egen elproduktion, som vi enkelt kan se vad den tillför hemmet. Det är också smidigt att ha koll på elanvändningen och påverka den men bara om vi vill. För energitjänsterna ger oss nämligen även möjlighet att slippa detaljkollen och i stället bli serverade exakt den bekvämlighet vi önskar, till exempel kan belysning och värme kopplas till vad vi ägnar oss åt för stunden och möjligheterna att byta teknik för inomhusklimatet har förbättrats påtagligt. Energitjänsterna är numera självklara bekvämligheter som är lättillgängliga och enkla att hantera

4 Jobb & vardag Det är enklare än tidigare att skapa det liv vi vill ha: vi är friare att välja både var vi bor och varifrån vi arbetar. Och elen bidrar i hög grad till att det är möjligt. Utvecklingen mot att arbete och fritid går in i varandra har fortsatt. Det gör det möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare att anpassa sig till olika faser i verksamheten och i livet. Livspusslet är helt enkelt lättare att lägga. En förändrad syn på arbetsorganisation i kombination med framsteg inom kommunikationstekniken gör att fler yrken numera inte är lika platsbundna. Det gör att vi kan jobba därifrån vi presterar som bäst och när vi är som mest effektiva. Vi har möjlighet att vara friare än tidigare och att välja var vi vill bo oavsett om det är staden eller glesbygden som lockar. Men den fysiska arbetsplatsen och de personliga mötena spelar fortfarande en viktig roll och resorna till och från arbetet sker både tystare och med bättre klimat- och miljövärden än på 2010-talet. På våra vägar samsas el som drivmedel för fordonen med vätgas, biobränsle och olika hybridlösningar alla bidrar till en behagligare livsmiljö. De klimatpåverkande utsläppen är i princip borta och bullernivåerna har minskat dramatiskt. Sladdlösa laddtekniker, som till exempel i induktionstekniken används inte bara för att ladda fordon, utan även för alla andra tekniska prylar som vi använder och har därmed löst det tidigare problemet med olika typer av sladdar och kontakter. Det ökade behovet av enkla laddningslösningar har skapat en ny kategori tjänster. På caféer hörs numera ofta beställningen: En kaffe och en laddning, tack. Vi kan jobba därifrån vi presterar som bäst och när vi är som mest effektiva

5 Konkurrenskraft Vi är stolta över den svenska energisektorn, som sätter Sverige i en tätposition och är central för tillväxten. Möjligheten till hållbara lösningar gör att många har startat företag, som i sin tur skapar flera nya arbetstillfällen. Innovativa svenska företag har tagit en ledande roll i utvecklingen för hållbara lösningar inom hela energikedjan: produktion, distribution och användning. Det gör att vi kan möta kundernas behov av säker tillgång till el med bra klimatoch miljöegenskaper. Det är möjligt tack vare att vi är duktiga på att ta vara på våra naturliga förutsättningar för elproduktion kombinerat med hög kompetens. Företagsledare och medarbetare i branschen jobbar nära både företag och privatpersoner för att erbjuda lösningar för egen produktion av el och värme men också andra produkt- och tjänsteområden, till exempel inom mätning och energieffektivisering. Elbranschen är en av Sveriges viktigaste branscher. Vi skapar arbetstillfällen och attraherar människor som har ambitionen att vilja förändra, samtidigt som vi står för en viktig del av landets export. Förutom att vi säljer el så efterfrågas också vår kunskap och tekniska utrustning. Vattenkraften är fortfarande en bra resurs eftersom den både kan lagras och anpassas till den mängd el som efterfrågas av kunderna. Vi är nu en del av en gemensam europeisk elmarknad, och även där gör vår vattenkraft det möjligt för fler länder att ha en elförsörjning med goda klimat- och miljöegenskaper. Nu räknar vi på hur all typ av produktion påverkar miljön på olika sätt. Förmågan att kunna se helheten är avgörande för vår konkurrenskraft. Världsmarknadens kunder efterfrågar produkter och tjänster som tas fram med bästa miljövärde. Det gynnar svensk industri, som använder den fossilfria elen i Sverige.

6 Forskning & utveckling Utvecklingen drivs av insikten att många problem kan lösas med smarta energilösningar och marknadstrycket på effektivare resursanvändning. Det är numera självklart att en stor del av forskningen, inte bara inom elproduktion, har fokus på hållbara lösningar. Vi försöker efterlikna naturens processer på så många områden som möjligt och hittar material med flera funktioner som kan användas på många olika sätt. Exempel på det är byggnadsmaterial och takbeläggning som inte bara kan producera el och värme, utan också lagra den och använda den effektivt. Vi har också hittat lösningar för att använda energin när vi har extra mycket av den. Och det är inte bara elen; energisystemet som helhet används överhuvudtaget mer flexibelt. Den mikrobiologiska forskningen bidrar med alternativa perspektiv och vi hämtar energi ur helt nya källor både småskaliga hemmalösningar och storskalig produktion. Vi har utvecklat kraftvärmelösningar som kan hantera de stora skillnaderna i efterfrågan på värme mellan årstiderna, så att de hela tiden kan köras med maximal energieffektivitet. De kan också ta tillvara på småskalig överskottsvärme som ett tillskott till energiproduktionen. Byggnadsmaterial och takbeläggning kan inte bara producera el och värme, utan också lagra och använda den effektivt.

7 Miljö & klimat Att använda el är energieffektivt: elbilen är upp till fyra gånger effektivare än den fossilt drivna för att ta ett exempel. Tack vare att vi producerar el med bra klimat- och miljöegenskaper har vi nått våra klimat- och miljömål, samtidigt som vi ökar vårt globala välstånd och gör vår vardag bättre. Vi har blivit riktigt duktiga på att omvandla den energi som finns i solens ljus och värme, vattnets rörelser och vinden på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör att elproduktion som tidigare skett med olja, kol och gas fasats ut mer och mer när det investerats i ny produktion, utan att göra avkall på vårt ökade behov av el i vardagen. Den globala övergången till el och fjärrvärme har gjort att vår välståndsökning har gått snabbare än tidigare. Energieffektiviseringen märks också på att vår energiintensiva industri ständigt blir skickligare och skickligare på att få ut mer värde ur råvaran och samtidigt använda mindre energi per producerad enhet. Inflyttningen till städerna fortsätter att öka vilket innebär att vi numera måste hitta fler lösningar som både är resurseffektiva och ger den komfort och bekvämlighet vi vill ha. Trenden innebär också att små- och storskaliga lösningar blandas och att vårt energisystems totala påverkan har kommit mer i fokus. Övergången till el och fjärrvärme har gjort att vår globala välståndsökning har gått snabbare än tidigare.

8 Elbranschen har... för samhället i stort: Gett näringslivet en grundförutsättning att fortsätta utvecklas och skapa arbetstillfällen. för de enskilda kunderna: Gett möjlighet till fler medvetna val och att ha koll på den egna energianvändningen. Utvecklat nya former av energitjänster som till exempel handlar om inomhustemperatur, tidsbesparing och bekvämlighet i stället för antal använda kwh. Gjort det enkelt med småskalig elproduktion. Genomfört kraftfulla investeringar i mångmiljardklassen varje år och är bland annat därför en motor för ekonomin. Skapat grunden för en hållbar samhällsutveckling. Uppnått nollvision för avbrott i elleveransen. Utvecklat energisystemet så att el produceras med försumbar klimatoch miljöpåverkan. Gjort det möjligt att fasa ut fossila bränslen tack vare en ökad användning av el och fjärrvärme. Släppt mätvärdena fria och därmed gjort utvecklingen av en helt ny form av tjänster möjlig. i elnäten: Framgångsrikt hanterat väderberoende elproduktion och säkerställt att strömavbrott är mycket sällsynta. Underlättat för transportsektorns fortsatta övergång till fossiloberoende drivmedel. Aktivt gett utrymme för olika demonstrationsanläggningar av ny teknik, så att vi kan hålla en spjutspetskompetens för drift och utveckling. Skapat förutsättning för fritt flöde av el över gränserna. för produktionen av el och värme: Säkerställt ett stabilt energisystem med utmärkta klimat- och miljöegenskaper. Aktivt utvecklat lösningar för den biologiska mångfalden. Sett till att energi fortfarande är prisvärt.

9 Politiken har... för kunderna och marknaden: Säkerställt förutsättningarna så att den integrerade europeiska elmarknaden har utvecklats till en öppen och dynamisk marknad. Utformat systemet för utsläppsrätter så att vi når EU:s mål om minskning av koldioxidutsläppen till Skapat förutsättningar för omställningen till en transportsektor utan fossila bränslen. Fullt ut gett de kommunala energibolagen samma möjligheter att arbeta med energitjänster som övriga bolag. för elnäten: Gett ekonomiskt utrymme för de nödvändiga investeringarna i smartare elnät, som den integrerade elmarknaden förutsätter och därmed också utvecklingen av ny teknik. Satsat på forskning och utveckling och delfinansierat demonstrationsprojekt. Gett möjligheter att bygga ut kapaciteten i näten så att elen flödar fritt över nationsgränserna. för produktionen av el och värme: Fasat ut alla subventioner så att uppställda klimat- och miljömål nås snabbare och mer effektivt. Förenklat och förkortat tillståndsprocesserna. Infört teknikneutrala regelverk. Stimulerat forskning och utveckling och bidragit i demonstrationsprojekt. Skapat en långsiktig energiuppgörelse som utgår från miljöoch klimatmål och inte enskilda tekniker.

10 Elen är en viktig del av lösningen för det hållbara samhället Allt vi gör, men också allt vi inte gör, påverkar oss nu och i framtiden. Därför kommer vi inom elbranschen att fatta och genomföra de långsiktiga beslut som krävs för att ge kommande generationer möjligheter att skapa det samhälle som de önskar. Vi vill agera med framsynthet och på ett sätt som inte skapar nya stora miljömässiga, ekonomiska och sociala problem för mänskligheten. Då är det bara en hållbar utveckling som är vägen in i framtiden. Redan 1987 definierade FN en hållbar utveckling som att den tillgodoser dagens behov, utan att för den skull begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling. Även om det fortfarande är en lika stor utmaning innehåller hållbarhetsbegreppet mer än så. I en hållbar utveckling måste hänsyn tas till tre aspekter ekonomi, miljö och den sociala. När dessa tre aspekter sätts ihop i formen av en dimensioner blir det tydligt att alla beslut blir en sammanvägning mellan intressen som till viss del också är motverkande. Samtidigt kan inte någon aspekt exkluderas eftersom de förutsätter varandra. Elen har de egenskaper som krävs för att skapa balans i triangeln och har därför en självklar plats i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. När vi producerar och använder den klokt och effektivt utgör elen grunden för ekonomisk tillväxt, för en utveckling som tar våra miljövärden på allvar och för möjligheterna att skapa ett dynamiskt samhälle som fortsätter att utvecklas. Elbranschens vision är Med el gör vi allt möjligt. Tack vare el framställd med bra klimat- och miljöegenskaper kan vi hantera och lösa flera av de utmaningar vi står inför på vägen till ett hållbart samhälle. Med el gör vi allt möjligt.

11 Hållbarhetstriangeln Miljömässigt hållbart För miljön är el producerad med bra klimat- och miljöegenskaper ett av de absolut bästa alternativen till fossila bränslen inom transportsektorn och, tillsammans med fjärrvärme, för uppvärmning av hem och arbetsplatser. El är också den överlägset bästa lösningen för matlagning, ljus och andra vardagliga behov som till exempel kommunikation. Dessutom är el ett mycket effektivt sätt att transportera energi och branschen driver utvecklingen framåt med effektivare elproduktion. Vi vidareutvecklar dagens energisystem så att det klarar av att hantera framtidens krav i form av bland annat större andel väderberoende kraft. Sveriges elföretag bidrar med bättre miljö såväl inom som utanför våra gränser. Ekonomiskt hållbart Sveriges elföretag spelar en mycket central roll för den ekonomiska tillväxten i landet. Investeringar för tiotals miljarder varje år skapar tusentals arbetstillfällen, teknisk utveckling och exportintäkter. Elbranschen förser Sveriges företag med en av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet en trygg och tillförlitlig tillgång till prisvärd el. Det här är grundläggande för vårt lands fortsatta välstånd. Socialt hållbart Elens roll har varit mycket betydelsefull för den form som samhället har i dag, kanske också på sätt som vi inte alltid tänker på. Vilken väg hade till exempel jämställdhetsfrågan tagit om inte köket och hemmet hade elektrifierats? Hur hade sjukvården utvecklats utan el? Hur hade bekvämligheten i våra hem sett ut? Vår arbetsmiljö? Alla offentliga rum? Både direkt och indirekt har elen gett förutsättningar för stora viktiga sociala språng, men också för de mindre stegen som skapar meningsfullhet på en annan nivå: nöjen, underhållning och hobbys. Tänk dig en vardag utan el - då blir värdet tydligt. Elen kommer att fortsätta vara central i förutsättningarna för att skapa mänsklig utveckling och ett rikt socialt sammanhang. Idag och i en hållbar framtid. Miljömässigt hållbart Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart

12 Elbranschens vision - Med el gör vi allt möjligt VI BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET VI GÖR DET ÖNSKADE MÖJLIGT VI SKAPAR KUNDNYTTA

13 Svensk Energi är elbranschens gemensamma röst. Vi är en branschförening med cirka 380 företag. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar. Men också för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar - som klimatfrågan. Det här materialet presenterar vår bild av framtiden som vi gärna vill se den. Innehållet har arbetats fram under regionmöten, workshopar och arbetsgrupper under våren Vi vill skapa en positiv och konstruktiv diskussion om hur morgondagens hållbara energisamhälle kan se ut. Adress: Svensk Energi, Stockholm Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, Stockholm

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A.

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A. Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Arbetsmaterial Observera! Detta är ett arbetsmaterial om rådets scenarier

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät?

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Rapport om rådets framtidsscenarier Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 5 2 Organisation, arbetsformer och process... 7 3 Rådets

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007

Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007 Bolagstämma 2007 1 (10) Mikael Lilius Verkställandedirektörs tal på ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2007 Herr minister, herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar, 2006 var ytterligare

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer