Framtiden ser ljus ut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden ser ljus ut"

Transkript

1 Framtiden ser ljus ut

2 Framtiden ser ljus ut Det gröna näringslivets attraktionsförmåga är en avgörande faktor för Sveriges framtid. Våra företag skapar jobb och tillväxt, från norr till söder. Med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas producerar vi allt från mat till skogsråvaror. Vi förvaltar naturen och har en djurhållning i världsklass. Men vi behöver bli fler. Därför gör LRF och SLA en gemensam satsning fram till 2018 för att locka fler människor att starta företag och börja arbeta inom det gröna näringslivet Det är flera faktorer som påverkar näringarnas attraktivitet. Möjligheterna att driva lönsamma företag som möter morgondagens efterfrågan på produkter och tjänster är en avgörande del. Vårt gemensamma kommunikationsprojekt tar därför avstamp i en scenarioanalys som beskriver det gröna näringslivets möjligheter och utmaningar med sikte på Med utgångspunkt i de trender vi kan se idag globalt och på den svenska marknaden kan vi ge en bild av hur affärsmöjligheterna inom det gröna näringslivet ser ut framåt. Scenarioanalysen har tagits fram av strategi- och affärsutvecklingsföretaget Macklean i nära samarbete med en rad experter och entreprenörer från olika delar av samhället. Rapporten lanseras i sin helhet under hösten Denna skrift innehåller en kort sammanfattning av scenariot och fungerar som ett diskussionsunderlag för dialog med politiker och beslutsfattare kring det gröna näringslivets möjligheter framöver. Vi beskriver också vad som krävs för att samhället ska kunna ta tillvara på möjligheterna. För även om framtiden för det gröna näringslivet ser ljus ut, behövs politiska förändringar för att en positiv utveckling ska kunna realiseras. Med rätt förutsättningar kan företagen utvecklas och skapa ännu fler jobb, god livsmedels- och energiförsörjning, högre tillväxt och långsiktig hållbarhet i hela landet. Anders Källström, vd, LRF Lena-Liisa Tengblad, vd, SLA 2

3 Global utveckling ger lokala möjligheter år 2030 Efterfrågan på mat ökar Till 2030 växer jordens befolkning med ungefär en miljard människor. Samtidigt växer medelklassen i flera utvecklingsländer markant och nya köpstarka kundgrupper ökar efterfrågan på bland annat mat som produceras i de industrialiserade delarna av världen. Miljökrav och livsmedelssäkerhet kommer att bli allt mer efterfrågat på den internationella marknaden. Den svenska produktionen är väl rustad för att möta den globala efterfrågan på mat som är mer hälsosam och framställd med hänsyn till höga miljö- och klimatkrav. Fågel och fisk Det kommer inte att ske några drastiska förändringar i vad företagare kommer att producera på gårdsnivå inför 2030, men ett område med stor potential är fågelproduktion. Nya oväntade produktionsgrenar som storskalig fiskodling på land och produktion av insekter för foder har stor potential att öka i betydelse och förändrar på sikt produktionslandskapet. Mat en allt viktigare livsstilsmarkör Globaliseringen ökar ytterligare framöver vilket innebär att människors livsstilar och konsumtionsmönster globalt allt mer liknar varandra. Konsumtion är fortsatt ett verktyg för att uttrycka identitet och grupptillhörighet. Kläder, mode och mat är betydelsefulla markörer för att signalera identitet, grupp och status. Jakten på det autentiska Upplevelsekonsumtion ökar i andel av konsumtionen hos grupper som har relativt hög materiell standard. Produkter och tjänster som sparar tid och innebär bekväma lösningar efterfrågas. Många konsumenter vill ha produkter och tjänster som uppfattas som naturliga och autentiska. Den svenska livsmedelsexporten stiger Den svenska livsmedelsindustrin bedöms ha en gynnsam framtid, både när det gäller export av råvaror och förädlade produkter. En del av exporten sker även i form av egna märkesvaror (EMV) till utländska dagligvarukedjor, profilerade mot kundgrupper där miljökrav och/eller hälsa är särskilt viktigt. Här kan de svenska mervärdena komma till sin rätt. Nytt klimat ger nya förutsättningar Klimatförändringarnas effekter blir mer tydliga de kommande åren och fler regioner kommer att drabbas av mer extremt väder och vattenbrist. Effekterna för jordbruket blir att produktionen blir mer instabil och opålitlig. Sannolikt kommer produktionen här i norr att vara mer stabil än i många andra delar av världen vilket är en stor fördel för Sverige. Klimatförändringarna kommer att förbättra möjligheten för jord- och skogsbruket i Sverige och i norra Europa, i och med att odlingssäsongen förlängs. Dock kommer klimatförändringarna att innebära nya utmaningar även i Sverige, på grund av exempelvis stormar, nya skadedjur och mer och häftigare regn vilket kan försvåra åtkomsten till markerna. 3

4 Sverige en stabil handelspartner Den ökade geopolitiska oron på flera håll i världen kan innebära att handelsvägarna förändras och att den öppna världsmarknaden blir allt mer instabil. Följden blir att fler länder fokuserar på att säkra nödvändiga resurser till exempel genom bilaterala avtal. Det kommer att leda till att en stabil produktion och god leveranssäkerhet värderas högre på världsmarknaden. Då svenska produktionsförutsättningar kommer att förbli relativt stabila, har det svenska jordbruket goda möjligheter till export. Sveriges är idag världens tredje största exportör av sågade produkter, och kommer med stor säkerhet att behålla den positionen. Migration utmaning och möjlighet Geopolitisk oro och konflikter leder också till en ökad migration. Stora flyktingströmmar blir en utmaning för många länder. Folkomflyttningen mellan länder innebär dock en möjlighet för nationer där flera branscher har brist på arbetskraft, en utmaning som bland annat skogsoch trädgårdsnäringen har att hantera. Viss ökning av bioenergiproduktion En av de främsta globala utmaningarna inför framtiden kommer att vara att avveckla användningen av fossil energi. Biodrivmedel kommer att vara en av flera lösningar i en övergång. Det leder till en viss ökning av bioenergiproduktionen. Växande efterfrågan på miljövänliga material I takt med att konsumenter blir allt mer miljömedvetna efterfrågar de miljövänliga produkter inom en rad områden. Jord- och skogsbruket har goda möjligheter att tillgodose dessa behov och ersätta fossila och resurskrävande material. För att lyckas med detta krävs dock att de nya miljövänliga produkterna erbjuder minst lika goda eller bättre lösningar än originalen. Konsumenterna kommer inte att acceptera att byta till en produkt som är mindre funktionell eller på andra sätt är mindre attraktiv. Smartare produkter kräver samarbete Det finns potential att göra många produkter baserade på skogsråvara mer intelligenta och funktionella, till exempel förpackningar som berättar när mat är för gammal att äta genom sensorer som mäter detta. På ett liknande sätt finns det en stor potential att skapa mer funktionella och resurseffektiva livsmedel från jordbruket. För att skogsnäringen och jordbruket ska förverkliga den här potentialen krävs ökat samarbete både i den egna värdekedjan och med andra branscher. 4

5 Vilka politiska förändringar krävs för att ta tillvara på möjligheterna? Ovanstående beskrivning av globala förändringar och marknadens efterfrågan år 2030 visar att möjligheterna för det gröna näringslivet är goda. Företagen inom jord, skog och trädgård kan leverera en stor del av de produkter och tjänster som marknaden kommer att efterfråga i framtiden. För att möjligheterna ska kunna förvandlas till bra affärer som skapar lönsamhet, jobb och tillväxt krävs dock bättre politiska förutsättningar. Här är några exempel: Se potentialen i det gröna näringslivet och landsbygdens företagande och agera därefter Det måste finnas samma förutsättningar att bo och verka på landsbygden som i städerna. Det behövs en väl utvecklad infrastruktur (transporter, vägar, IT och telefoni), lokal service, skolor och omsorg för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden. Det gröna näringslivet har stora tillväxtmöjligheter framåt. Idag har den svenska jorden och skogen en viktig roll för sysselsättningen, inte bara på landsbygden företag inom dessa näringar står idag för fem procent av den totala sysselsättningen. En ökad produktion av varor eller tjänster från jordbruket genererar 2,5 gånger värdet av ursprungsprodukten i andra delar av samhället. En tillväxt i jordbruket skapar också 20 till 25 procent flera jobb än genomsnittet för samma tillväxt i andra sektorer. Skogsråvaran möjliggör en industriell tillverkning av flerfamiljshus i trä, vilket skulle innebära att det skapas jobb och bostäder runt om i Sverige. Regeringen beskrev i budgetpropositionen hösten 2014 att den ser en långsiktig livsmedelsstrategi som en viktig pusselbit för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, stödja svensk och miljöinriktad matkonsumtion och skapa sysselsättning på svensk landsbygd. LRF och SLA anser att Konkurrenskraftsutredningen bör utgöra basen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi hoppas också att ett samhällsmål om 60 procents ökning av livsmedelsproduktionen till 2030 inrättas. 5

6 Säkerställ ett bra företagarklimat Trots stora möjligheter brottas många företagare med vikande lönsamhet idag, speciellt inom animaliesektorn. Marginalerna är små. Den ekonomiska situationen är många gånger skör på grund av stora fluktuationer på marknaderna ofta i kombination med höga kostnader. Den internationella och nationella konkurrensen är tuff. Regelverken är krångliga, kostsamma och ibland motstridiga. Reglerna är inte heller konkurrensneutrala i förhållande till andra EU-länder. Samhällets ansvar för att skapa ett gott företagarklimat är splittrat på ett antal departement och myndigheter. Varje gård har i genomsnitt 400 branschrelaterade lagkrav att leva upp till. Mängden kontroller och regelverk är i sig ett problem eftersom det skapar oklarheter och osäkerhet. Myndigheternas arbete måste genomföras av kompetenta inspektörer och genomsyras av en positiv inställning till företagen. Det måste bli lätt att göra rätt. Företagare ska inte belastas med onödig byråkrati, krångliga regler och långa handläggningstider. Skogen central för omställningen Skogen som förnybar resurs har en central roll i den pågående klimatomställningen och en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs ett aktivt brukande av skogen som ger god avkastning. En helhetssyn behövs för att hela fastighetens klimatnytta ska kunna optimeras över flera generationer. Forsknings- och utvecklingsinsatser kommer att krävas inom bland annat: trädslag, provenienser, skötsel, skogsskydd, intensivodling, körskador, bränsleförbrukning, etc. Genom en samlad politik för biobaserad ekonomi, där aktivt brukande av våra skogar ingår, får vi stora mängder förnybar råvara som ger möjligheter för industriinvesteringar, jobb och ökade exportinkomster. Industrins lönsamhet är tydligt beroende av att råvara av rätt kvalitet finns tillgänglig i närområdet. Genom tillämpning av traditionella skogsskötselmetoder kan virkesproduktionen och koldioxidupptaget öka, utan att ge negativa effekter på andra miljömål. Det behövs forskning, utveckling och innovation För att konkurrera på en marknad krävs ständig förnyelse av produkter, metoder, processer och organisationssätt. Utveckling inom forskningen och implementering av forskningsresultaten är nödvändig för ökad produktivitet och lönsamhet inom det gröna näringslivet. LRF och SLA anser att forskning och innovation bör initieras utifrån företagens behov. För att teori ska kunna omvandlas till praktik på ett effektivt sätt behövs infrastruktur för kommunikation mellan forskare, rådgivare och företagare. Såväl EU som OECD har uppmärksammat behovet av ett system för kompetensutveckling och innovation inom jordbrukssektorn. Säkerställ tillgång till finansiering för satsande företag Tillväxt och ägarskiften kräver finansiering. Medelåldern i näringarna ökar och nya företagare behövs. Majoriteten av gårdarna kommer att behöva skifta ägare inom de närmaste åren. På många håll i landet är det svårt att köpa mark till marknadspris och få en lönsam verksamhet. Behovet av kapital är därför stort, och det behövs också mer kunskap om riskreducerande affärsmodeller. Det behövs bättre system för att möjliggöra nyföretagande och dessa behöver vara anpassade efter kapitalbehovet. Finansiärer som ALMI behöver kunskap om lant- och skogsbruksföretagande för att kunna bidra till en god utveckling. 6

7 Utbildningskedjan behöver möta framtidens behov och attrahera fler människor Idag levererar utbildningskedjan inte fullt ut den kompetens som behövs inom det gröna näringslivet och utbildningarna inom gröna näringarna har för svag attraktionskraft. Med utbildningskedjan syftas på naturbruksgymnasierna, yrkeshögskolan, högskolan och universiteten, främst SLU, som är de gröna näringarnas sektoruniversitet. Möjligheterna att jobba, utvecklas och göra karriär inom det gröna näringslivet bör belysas i större utsträckning än idag. LRF och SLA anser att utbildningarna bör kopplas närmare det gröna näringslivets produktion och marknad samt ha ett tydligare fokus på företagsledningsfrågor och praktisk erfarenhet. Utbildningssystemet måste behovsanpassas och bland annat förbereda studenterna bli duktiga företagsledare. LRF och SLA ställer sig bakom Konkurrenskraftsutredningen ståndpunkt att kompetensförsörjning inom det gröna näringslivet behöver underlättas även för yrkesbytare. Det behövs förbättrade möjligheter till tillträde till yrkeshögskolan och det behöver bli lättare att få högskolekompetens och praktisk kunskap under studier på naturbruksgymnasiet. Det behövs en analys av svenska kunskaps- och innovationssystemet inom jordbruks- och trädgårdssektorn, där även SLU:s framtida roll analyseras. LRF och SLA ser också ett utökat behov av praktik på arbetsplatser och naturliga instegsanställningar i branschen såsom lärlingsanställningar, yrkesintroduktionsanställningar eller liknande. Det behöver bli mer kostnadseffektivt och enklare att anställa - inte dyrare och svårare För att skapa jobb och tillväxt behöver det bli mer kostnadseffektivt och enklare att anställa och driva företag, detta gäller inte minst för företagen i det gröna näringslivet. Sänkta arbetsgivaravgifter är en viktig åtgärd för att skapa möjligheter till utveckling och nyanställningar. Ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften har gett många nya jobb till unga, men är på väg att avskaffas. LRF och SLA anser att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften ska vara kvar. När ungdomsrabatten tas bort försämras möjligheten för unga människor att komma in på arbetsmarknaden. Inom det gröna näringslivet finns ett stort behov av medarbetare med olika typer av kompetenser och erfarenheter. Många jobb kräver ingen längre utbildning eller arbetslivserfarenhet, medan andra kräver yrkes- eller universitetsutbildning. Det behöver också bli enklare att anlita utländsk arbetskraft, eftersom många företag inom de gröna näringslivet idag har svårt att hitta inhemsk arbetskraft. Utan arbetskraft hämmas utvecklingen och tillväxten i företagen. Det gröna näringslivet är i starkt behov av flexibla arbetstidsregler och säsongs- och visstidsanställningar, av det enkla skälet att företagen inom jord, skog och trädgård är beroende av naturens växlingar och de förhållanden som klimatet erbjuder. Det vore förödande för branschen om dessa möjligheter försämrades. 7

8 Lantbrukarnas Riksförbund Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet 8

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11 Ert dnr N2015/2191/J n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15 Lantbrukarnas Riksförbunds

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara sociala dimensionen tillväxtbegrepp vilja att förändra råvara lycka globalisering biobaserat samhälle ny värld friluftsliv geopolitik jakt klimat rekreation konsumerar vår identitet resurser Run, Forrest,

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Innehåll 1. Fler i arbete bygger ett starkare Sverige 2 2. Ett modernt arbetsliv och fler

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer