SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 ECOLINE OGRÄSÄTTIKA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 ECOLINE OGRÄSÄTTIKA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 20-AWAY 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommendation beträffande användning Ogräsättika 24 %, mot ogräs på hårda ytor. Behörighetsglass 2L, registreringsnummer Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör ORAPI NORDIC AB, Molyteam Gatuadress Vaksala Eke, Hus C Postnummer och postkontor UPPSALA Telefon Telefax Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress Giftinformationscentralen: 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt) vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid). 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 1272/2008 (CLP) H315 H319 67/548/EEC /45/EC Xi; R36/ Märkningsuppgifter Användningsområde: Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. All annan användning är otillåten. Endast för yrkesmässig bruk. Ecoline ogräsättika är ett bra alternativ för att ta bort ogräs på hårdgjorda ytor t.ex. stenplattor. Verksamt ämne: CAS Ättiksyra 250g/l. 1272/2008 (CLP) GHS07 Signalord Varning Faroangivelser H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P264 Tvätta grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 2.3 Andra faror Se under avsnitt 4.2.

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / 7 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Farliga komponenter CAS/EG och EINECS Ämnets kemiska namn Koncentration Klassificering reg.nummer Ättiksyra... % Reg.nr: % R10;C; R35; Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314; 3.3 Annan information Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser och H-faroangivelser nämnda under detta avsnitt. 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna råd: Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Inandning Vid inandning, ut i friska luften. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Hudkontakt Skölj genast huden med vatten. Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta huden försiktigt med rikliga mängder tvål och vatten i minst 5-10 minuter. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. Stänk i ögon Skölj försiktigt med vatten. Ta av ev kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja med rikliga mängder ljummet vatten även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Förtäring Skölj ur munnen med vatten. Om stora mängder av ämnet svalts, kontakta läkare omedelbart. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning av ångor kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och heshet. Upprepad exponering för höga koncentrationen kan orsaka ödem i svalg och lungor, sammandragningar i bronkerna och kraftig retning av luftvägarna. Även skador på tänderna kan uppkomma. Vid hudkontakt kan irritation och rodnad och sveda uppkomma. Stänk i ögonen orsakar tårflöde och sveda. Förtäring kan orsaka irritation i mun, svalg, matstrupe och magsäck. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Ingen information tillgänglig. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Brandsläckningsmedel - mindre bränder : ABC-pulver, BC-pulver. Brandsläckningsmedel - stora bränder : skum, vattendimma. Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Högvolyms vattenstråle. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Trycket i förslutna behållare kan öka under inverkan av hetta. Behållaren kan explodera vid upphettning. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. Särskilda åtgärder Vattenkylning är lämplig åtgärd.

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / 7 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Förhindra obehörigt tillträde. Undvik inandning av ångor. Använd kemskyddsstövlar. Undvik kontakt med hud och kläder. Ventilera området. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Täta läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Begränsa spridning av produkten i avlopp, marken, yt- och grundvatten med vallning av sand, jord eller annan lämplig absorptionsmaterial. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Rengörigssätt - små spill: Täta läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Sug upp med inert absorberande material. Skölj bort spår med vatten. Rengöringssätt - större spill: Täta läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Flytta behållarna från spillområdet. Kontakta räddningstjänsten. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8. Avfallshantering: se kapitel HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Ordna med lämplig ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Brandklass 0. Ha behållaren stängd när den inte används. Förvara på väl ventilerad plats. 7.3 Specifik slutanvändning Bekämpningsmedel mot ogräs. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Tröskelvärden Ättiksyra 5 ppm (8 h) 10 ppm (15 min) 13 mg/m 3 (8 h) 25 mg/m 3 (15 min) Annan information om gränsvärden Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. SS-EN 14042: Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen eller SS-EN 689: Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi. Gränsvärden i andra länder OEL korttidsvärde: 25 mg/m³, 10 ppm. OEL nivågränsvärde: 13 mg/m³, 5 ppm. DNEL Inhalativ: DNEL acute local 25 mg/m³ (arbetare), 25 mg/m³ (allmänheten). Inhalativ: DNEL long term local 25 mg/m³ (arbetare), 25 mg/m³ (allmänheten). PNEC PNEC STP 85 mg/l (bedömningsfaktorer). PNEC freshwater 3,058 mg/l (bedömningsfaktorer). PNEC intermittent 30,58 mg/l (bedömningsfaktorer). PNEC marine water 0,3058 mg/l (bedömningsfaktorer). PNEC sediment (MW) 1,136 mg/kg dw (jämviktsfördelning). 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 7 Håll den personliga exponeringen uder de hygieniska gränsvärdena och den härledda nolleffektnivån (DNEL) genom att följa nedanstående rekommendationer. Tvätta händerna efter hantering. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används på nytt. Använd endast rena och underhållade syddsutrustningar. Förvara skyddsutrustningar på ett rent ställe. Ögonskjöljflaska med rent vatten. Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. Helmask i enlighet med standard EN136 eller halvmask i enlighet med EN140. Kombinationsfilter: A-P i enlighet med standard EN141 eller EN Vid intensiv resp. längre exponering använd andningsskyddsutrustning (EN139/EN14594:2005) som är oberoende av omgivningsluften. Handskydd Användning av gummi- eller plasthandskar som uppfyller kraven i EN374 rekommenderas. >8 timmars hanteringstid: butylgummi, Teflon, Responder, Saranex. Valet av en lämplig handske beror inte endast på dess material utan också på kvalitetsegenskaper och olikheter från en tillverkare till en annan. Den exakta genombrottstiden kan erhållas från skyddshandsktillverkaren och detta skall uppmärksammas. Ögonskydd/ansiktsskydd Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166. Hudskydd Vid behov skyddskläder i enlighet med standard EN13034 mot kemikalier med begränsat stänkskydd (typ 6), eller i enlighet med standard EN14605 med vätsketäta (typ 3) eller stänktäta (typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnanden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (typ PB 3 och PB 4). Kemskyddsstövlar i enliget med standard EN FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Utseende Färglös vätska. Lukt stickande, ättiksyra ph-värde ca 2,2 vid 20 C Smältpunkt/fryspunkt 4 C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 C Flampunkt > 115 C Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns 5,3 Vol % Övre explosionsgräns 16 Vol % Ångtryck Relativ densitet Löslighet Vattenlöslighet 1,57 kpa 1010 kg/m³ fullständigt blandbar Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten logpow -0,17 Självantändningstemperatur > 500 C Oxiderande egenskaper ej oxiderande 9.2 Annan information Produkten är inte explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ånga/luft-blandningar är möjlig. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Det finns inga speciella testdata för denna produkt. För ytterligare upplysningar, se efterföljande rubriken i detta kapitel.

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Potential för exoterm fara med alkali, aminer, svavelsyra och explosionsartat med starka oxidationsmedel som kromoxid, salpetersyra och väteperoxid Förhållanden som ska undvikas Värme, flammor och gnistor Oförenliga material Reaktiv med metaller, oxidationsmedel, reducerande ämnen, alkalier och alkoholer Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga söderfallsprodukter kända. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet LD50/oralt/råtta = 3310 (read-across ifrån strukturellt liknande ämne) LC50/inandning/4h/råtta > ppm. TCLo/människa/3min = 816 ppm. Irritation och frätning Irriterar huden. Inandning av ångor irriterar andningsvägarna, kan förorsaka halsont och hosta. Allvarlig ögonirritation Allergiframkallande egenskaper Ingen sensibiliserande effekt känd. Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet Eftersom alla mutagenitetsstudier in vitro och in vivo är negativa, finns det inget som tyder på någon cancerframkallande förmåga. Nedanstående testdata gäller för koncentrerad ättiksyra: Ej mutagen i Bacterial Reverse Mutation Assay (OECD 471). Ämnet är inte klastogent. Mammalian Chromosomal Aberration Test (OECD 473). Ej mutagent i däggdjurceller (OECD 476). In vivo: Ej mutagen in vivo i Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test (OECD 474). Nedsatt förtplantningsförmåga har inte observerats. Ingen teratogen eller embryotoxisk effekt har observerats. 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akvatisk toxicitet Låg giftighet för vattenlevande organismer. EC40/ryggradslös (Daphnia magna)/48h > 300 mg/l (baserat på acetatjon, OECD 202). EC50/alg/72h > 300 mg/l (havsvatten, ISO 10253). LC50/fisk/96h > 300 mg/l (baserat på acetatjon, OECD 203) Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytning Lätt bionedbrytbar. BOD20 = 96 % (bakterie). BOD7 = 0,6 g/g. COD = 1 g/g. TOC = 0,4 g/g.

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / Bioackumuleringsförmåga Anrikas inte i organismer. BCF = 3,16 (beräknad). LogPow = -0, Rörligheten i jord Koc 6,5 och 28 i lerig sand och karbonatsand (hög rörlighet). Produkten kan transporteras med yt- eller grundvattenflöde eftersom produkten är fullständigt blandbar med vatten Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Beredningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). Beredningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vpvb) Andra skadliga effekter Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Ta i beaktande Avfallsförordning SFS 2001:1063. Nogrannt tömda och väl rengörda förpackning kan källsorteras. Förorenat förpackningsmaterial ska omhändertas på samma sätt som produkten. Rekommenderad rengöringsmedel: vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel Avfall från överskott/oanvända produkter Hanteras som farligt avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Följande avfallskoder är endast förslag: Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer Officiell transportbenämning ÄTTIKSYRALÖSNING 14.3 Faroklass för transport Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöfaror Produkten har inte klassats som miljöfarlig Särskilda försiktighetsåtgärder Ingen information tillgänglig Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Transporteras inte som bulk IMDG och annan information UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, III Tunnelkod: (E) LQ/LTD QTY: 5 L 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och anpassningar till den (Bilaga VI, del 3). Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel. Miljöbalken 14 kap. 2 (1998:808) Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Inga specifika föreskrifter kända Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

7 SÄKERHETSDATABLAD Sida 7 / ANNAN INFORMATION 16.1 Tillägg, Borttag, Omarbetad SDB-avsnitt uppdaterat PP. Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektioner Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. HGV: Hygieniska gränsvärden. DNEL: Derived No-Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration. BCF: Biological concentration factor. NOEC: No Observed Effect Concentration. PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative. TCLo: Toxic Concentration Low COD: Chemical Oxygen Demand. BOD: Biochemical Oxygen Demand. LD50: Lethal dose 50 %. LC50: Lethal concentration 50 %. PG: Packing group. LQ /LTD QTY= Limited Quantities Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Information och säkerhetsdatablad från tillverkaren En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser R10 Brandfarligt. R35 Starkt frätande. R36/38 Irriterar ögonen och huden. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Rekommenderade begränsningar Endast för yrkesmässigt bruk. Bruksanvisning: Ecoline ogräsättika används för att ta bort ogräs och annan icke önskvärd vegetation på hårdgjorda ytor såsom vägkanter, grusgångar, stenplattor, trottoarer och altaner. För att erhålla färdig brukslösning blandas en del Ecoline ogräsättika med en del vatten till en färdig brukslösnining, som lämpligan sprutas eller vattnas ut. Under normala betingelser uppnås fullgod effekt vid en dosering av 3 dl brukslösning/m². För bästa resultat bör det inta vara risk för regn i samband med behandling. Ytterligare information: Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation.

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 NMX KALLAVFETTNING 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 02-811 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad Version: 2 ida: 1 / 11 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktbeteckning ProMyr XR 630 Registreringsnummer Ej applicerbar. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013

SV Datum 20.1.2015 Tidigare datum 11.4.2013 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 9 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod (ID 10561), 7555, 135168, 896200 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen 453/2010/EG Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer 31541 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning.

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning. Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20052015 Ersätter: 19122013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: HelmMajs 12 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE

Säkerhetsdatablad. AJAX Universal Spray. Omarbetad: 20-01-2012 Ersätter: 12-10-2009 Version: 01.00 / SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20012012 Ersätter: 12102009 Version: 0100 / SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: AJAX Universal Spray Produktkod:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Frisparksspray

SÄKERHETSDATABLAD Frisparksspray Omarbetad 07/07/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 6395 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer