IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)"

Transkript

1 IT utan gränser ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

2

3 Förord Sverige behöver ett uthålligt och konkurrenskraftigt näringsliv för att möta den snabba utvecklingen och trycket från den allt mer globala marknaden. Den globala konkurrensen skärps ständigt av nya förutsättningar där den tekniska utvecklingen är en central komponent. Detta gäller inte minst IT-relaterad verksamhet, som genom sin rörliga natur lättare etableras och expanderar i de mest dynamiska och kostnadseffektiva regionerna i världen. Idén till IT utan gränser föddes under en studieresa Almega, IT-företagens arbetsgivarorganisation, besökte bland annat Bangalore i södra Indien och träffade företagsledare och unga IT-ingenjörer i några av de tongivande indiska IT-företagen. Intrycken från resan var starka. Det råder ingen tvekan om att förutsättningarna för de indiska IT-företagen på den globala marknaden är goda. Tillgången på välutbildade medarbetare, ett lägre kostnadsläge och engelskan gör att många IT-arbeten har utlokaliserats till Indien från framförallt USA och Storbritannien. Med utgångspunkt från upplevelserna i Indien har under 2006 en grupp personer diskuterat och arbetat fram förslag på framgångsfaktorer som kan förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Projektets ambition har varit att identifiera, prioritera och förankra de mest centrala målen och mätetalen för att ge bra förutsättningar för IT-verksamhet i Sverige. Med IT-verksamhet menar vi då alla de företag och organisationer som använder IT i produkter och processer som ett av flera sätt att öka affärsförmåga och konkurrenskraft. Vi menar också alla de företag som är verksamma i Sverige för att leverera sådana produkter och tjänster. Många personer har medverkat i arbetet med IT utan gränser. Framförallt vill vi tacka styr- och projektgruppen samt övriga personer som deltagit i projektet. Vi är tacksamma för det breda stöd projektet har fått från VINNOVA, Almega, Civilingenjörsförbundet, Jusek, Civilekonomerna, SIF, IT-företagen, SEKO och ITPS. I följande rapport redovisas fem framgångsfaktorer och hur dessa kan följas upp av några ansvariga organisationer och personer med hjälp av ett balanserat styrkort för Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Stockholm, november 2006 Håkan Eriksson Teknisk direktör och chef för forskning och utveckling, Ericsson Ordförande i Styrgruppen Björn Stattin VD Dignitet Huvudprojektledare Staffan Eriksson Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Projektledare

4 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. För mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2006 Box 5073, SE Stockholm Tfn: IVA-M 361 ISSN: ISBN: Layout: Eva Stattin & Pelle Isaksson, IVA Tryckning: 08 Tryck, Taberg Media Group STHLM, 2006 Beställningar tas emot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Per fax: eller e-post:

5 Innehållsförteckning 1. Executive Summary 5 2. Sammanfattning 7 3. Bakgrund 9 4. Begrepp och definitioner Omvärldsanalys Beslutskriterier Fem framgångsfaktorer Fortsatt genomförande Ansvariga Balanserat styrkort med mål och mätetal Några förslag på konkreta åtgärder Bilaga 41

6

7 1. Executive Summary Globalisation and greater international competition are contributing factors in the phenomenon of offshoring the relocation of services, often to low-wage countries. As a result of this trend, Sweden is facing a number of new challenges, not least in the IT sector. What are the main challenges and the most serious threats? How can Sweden best seize the opportunities that arise when a market is in transition? The IVA project entitled IT Without Borders has been focusing on what needs to be done in the face of increasing competition. Based on the objective of Sweden maintaining its worldleading position in the IT field, the project has outlined five success factors and proposals for successful and sustainable improvement initiatives. At the beginning of this process, both the project team and steering committee found that a number of sound initiatives and proposals from government agencies, industry representatives, trade unions and other stakeholders already existed. They also soon realised that there was a lack of focus and the ability to implement the initiatives. It became clear that leadership and guidance in the IT issue in Sweden was needed. 5 With offshoring as the starting point, an external analysis was carried out, based primarily on available studies and factual information. The Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS) had completed a project entitled Offshoring of IT Services which showed that, in a global perspective, this is a widespread phenomenon, but that the statistical information is insufficient to be able to clearly measure the extent of the transfer of jobs from Sweden to low-wage countries. In many cases cost is not the main reason, but rather proximity to customers in attractive markets is driving the offshoring trend, although cost is naturally a compelling factor. Some twenty interviews, primarily with IT users within large corporations, clearly indicate that the conditions are good for expanding and improving the use of IT and IT activity in Sweden. After a number of years, outsourcing and offshoring have now become a more integrated part of business processes, but experience shows that outsourcing is not necessarily the best long-term solution. There are plenty of examples of situations where it has been necessary to return to better control and management of IT applications. This has often resulted in insourcing of IT activity to bring it even closer to the business. The interviews also clearly revealed that we are better than we think and that there is a great need to increase awareness of this around the country. Based on the external analysis and all previous analysis and with offshoring as the starting point, the project proposes a long-term initiative to make improvements in five areas. Success factor 1: IT in products and processes We would like more companies and organisations to work on extracting greater benefit and commercial value from their investment in IT in products and processes. Success factor 2: The innovation system An effective innovation system is the cornerstone of societal development. A successful innovation system leads to more business ventures and growing companies, provides the fuel to change attitudes and supplies good examples of successful individuals and organisations.

8 Success factor 3: Supplying expertise through education and basic research We want to ensure the consistency and high quality of the supply of IT expertise to customers and suppliers. Sweden should be viewed from an international perspective as a large and leading national IT campus. Success factor 4: Awareness of Sweden s IT capabilities Good examples are among the things needed to change attitudes in Sweden and in order to increase awareness, we need to ensure that there exists within Swedish society an essentially positive view of IT and Sweden s IT capabilities. We want to see younger people applying to study higher level IT courses. We would like more people in Sweden to focus on high-tech research and development within ICT. We want to encourage more entrepreneurial activity and business start-ups within the ICT sector. We would also like to encourage all users of IT in products and processes, in a climate of neutral global competence, to actively choose to work with companies based in Sweden for their outsourcing and offshoring. 6 Success factor 5: Sweden s efficiency advantage compared to other countries We would like companies in other countries to choose Sweden as a base for their operations based on solid market economy foundations. The economic rules and regulatory conditions are important factors in decisions on localisation of IT operations, as are parameters such as the environment, security, housing, schools and healthcare. Successful improvement initiatives require focus, sustainability, commitment and resources. The project therefore suggests establishing a programme office that will act as an engine for an initial period of five years to maintain and strengthen Sweden s competitiveness from an IT perspective. The working name for the programme office is Scorecard.se. A crucial aspect of the improvement work is developing proposals for various objectives and the indicators associated with them. This will be presented in the form of a balanced scorecard indicating Sweden s competitiveness in the IT field and Sweden s IT capabilities. One individual and organisation will be responsible for each of the success factors. Reports on the progress of improvement initiatives will be presented for each success factor at annual conferences and the balanced scorecard will be a crucial communication tool here. Stronger leadership and guidance in the IT issue in Sweden and a sustainable national improvement initiative for IT will be important factors in the efforts to make Sweden more competitive. This in turn will increase the number of Swedish IT suppliers and make them bigger and stronger, and in time they may attract more niche-type offshoring business to Sweden.

9 2. Sammanfattning Globalisering och ökad internationell konkurrens har bidragit till fenomenet offshoring utflyttning av tjänster som allt oftare går till låglöneländer. Utvecklingen ställer Sverige inför ett antal nya utmaningar, inte minst inom IT-området. Vilka är de främsta utmaningarna och vilka är de allvarligaste hoten? Hur tillvaratar Sverige på bästa sätt möjligheterna som en förändrad marknad för med sig? IVA-projektet IT utan gränser har fokuserat på vad som krävs för att möta den ökade konkurrensen. Med målsättningen att Sverige ska behålla en världsledande position inom IT har projektet tagit fram fem framgångsfaktorer och förslag till hur vi skulle kunna bedriva ett framgångsrikt och uthålligt förbättringsarbete. Under arbetets början konstaterade både styr- och projektgrupp att det redan finns en rad goda initiativ och förslag från myndigheter, branschföreträdare, fackföreningar och andra intressenter. Vad som också snabbt framkom var en avsaknad av fokusering och tillräcklig genomförandekraft. Det blev tydligt att ett ledarskap för IT i Sverige efterlystes. 7 Med offshoring som utgångspunkt genomfördes en omvärldsanalys som främst baserades på tillgängliga studier och fakta. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) genomförde för projektet studien Offshoring of IT Services, som visade att fenomenet globalt sett är omfattande, att det saknas statistiska fakta för att tydligt kunna se förflyttningar av arbetstillfällen från Sverige till låglöneländer. I många fall är det närheten till kunder på attraktiva marknader som driver offshoring, inte främst kostnaden, även om det också är en drivande och viktig faktor. Ett tjugotal intervjuer med främst användare av IT i storföretag har också tydligt visat att det finns goda förutsättningar för utökad och förbättrad tillämpning av IT och IT-verksamhet i Sverige. När outsourcing och offshoring nu efter ett antal år har blivit en mer integrerad del i affärsprocessen visar erfarenheten att det inte är självklart att outsourcing är den bästa långsiktiga lösningen. Många är exemplen på behovet av att återgå till bättre kontroll och styrning av tillämpningen av IT. Ofta har detta resulterat i insourcing av IT-verksamheten ännu närmare affärsverksamheten. Intervjuerna visade också tydligt att vi är bättre än vi tror och att det finns ett stort behov av att öka kännedomen om detta runt om i landet. Givet projektets egen omvärldsanalys med särskild fokus på offshoring och alla tidigare omvärldsanalyser föreslår projektet ett långsiktigt förbättringsarbete inom fem områden. Framgångsfaktor 1: IT i produkter och processer Vi vill att fler företag och organisationer arbetar mer aktivt och fokuserat med att få ännu större nytta och affärsvärde av investeringar i IT i produkter och processer. Framgångsfaktor 2: Innovationssystemet Ett effektivt innovationssystem är grundbulten i samhällsutvecklingen. Framgång inom innovationssystemet leder till fler och växande företag, näring åt att ändra attityder och bidrar med goda exempel på framgångsrika individer och organisationer.

10 Framgångsfaktor 3: Kompetensförsörjning genom utbildning och grundforskning Vi vill säkerställa en jämn och hög IT-kompetens till beställare och leverantörer. Ur ett internationellt perspektiv skall Sverige ses som ett stort och ledande nationellt IT-campus. Framgångsfaktor 4: Kännedom om svensk IT-förmåga För att ändra attityder i Sverige krävs det bland annat goda förebilder. Och för att sprida kännedom krävs att det i samhället råder en i grunden positiv syn på IT och svensk ITförmåga. Vi vill att yngre personer söker sig till högre IT-utbildningar. Vi vill att fler i Sverige skall satsa på högteknologisk forskning och utveckling inom ICT. Och vi vill attrahera fler till nyföretagande och entreprenörskap inom ICT-sektorn. Vi vill också öka benägenheten för alla användare av IT i produkter och processer att i neutral global konkurrens göra ett aktivt val att samarbeta med svenskbaserade företag vid outsourcing- och offshoringaffärer. Framgångsfaktor 5: Sveriges relativa effektivitetsfördelar Internationellt vill vi att företag väljer Sverige som bas för sin verksamhet på goda marknadsekonomiska grunder. Ekonomiska spelregler och hållbara regulatoriska förutsättningar är viktiga för lokalisering av IT-verksamhet, men också parametrar som miljö, säkerhet, boende, skolor och hälsovård. 8 Framgångsrikt förbättringsarbete kräver fokusering, uthållighet, engagemang och resurser. Därför föreslår projektet att en programstruktur inrättas som ansvarar för att, till att börja med under en femårsperiod, vara en drivningsmotor för att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Arbetsnamnet för programmet är Scorecard.se. En central del av förbättringsarbetet är att utveckla föreslagna mål med tillhörande mätetal. Detta kommer att presenteras i ett balanserat styrkort som indikator för Sveriges konkurrenskraft inom IT-området och Sveriges IT-förmåga. För varje framgångsfaktor finns en ansvarig individ och organisation. Vid årliga konferenser redovisas hur förbättringsarbetet fortskrider för respektive framgångsfaktor och det balanserande styrkortet blir då centralt i det viktiga kommunikationsarbetet. Ett tydligare ledarskap för IT i Sverige och ett uthålligt nationellt förbättringsarbete inom IT blir ett viktigt bidrag till ökad svensk konkurrenskraft. En sådan utveckling leder i sin tur till fler, större och starkare svenska IT-leverantörer som på sikt också kan attrahera fler nischade offshoringaffärer till Sverige.

11 3. Bakgrund Varför ett projekt om IT just nu? Genom att företag hela tiden utvecklar sin förmåga att producera och sälja sina produkter och tjänster skapar de förutsättningar för att expandera också på en internationell marknad. Ett sätt att öka produktiviteten är att ta hjälp av externa organisationer för att genomföra en viss arbetsuppgift eller funktion, det som IT-branschen ibland benämner outsourcing. Outsourcing som fenomen har funnits i decennier, och är en i grunden sund företeelse som har hjälpt företag baserade i Sverige att bli mer framgångsrika. Viss verksamhet har kunnat läggas ut på samarbetspartners och leverantörer vilket gett företagen möjlighet att fokusera sina resurser på kärnverksamheten. De senaste åren har det förts en livlig debatt om vad som händer om och när avancerade tjänster lämnar landet. De globala leverantörerna erbjuder inte bara enkla tjänster, utan blir mer och mer framgångsrika i att leverera avancerade tjänster. Exemplen är många på multinationella företag som bygger upp utvecklings- och forskningscentra i till exempel Indien. Detta gäller också svenskbaserade multinationella storföretag som Ericsson och Volvo. 9 Allt fler företag som satsar på en ökad användning av IT i produkter och processer söker efter kompetens och resurser till lägre kostnad. Som en konsekvens av detta etablerar allt fler svenska IT-leverantörer delar av sin leveranskapacitet i lågkostnadsländer för att möta kravet på ökat leveransvärde och ökad kostnadseffektivitet från marknaden. Den centrala frågan blir då hur vi i Sverige kan ta tillvara möjligheterna som ligger i denna utveckling för att behålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. När begreppet IT används i projektet IT utan gränser avser vi det som internationellt benämns ICT, alltså Information and Communication Technologies.

12 Projektets mål på kort sikt Projektet skall med utgångspunkt från insikt och kunskap om omvärldsutvecklingen relaterad till outsourcing och offshoring samt företags och organisationers beslutskriterier, identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för ett mer konkurrenskraftigt Sverige ur ett IT-perspektiv. Projektet skall ta fram mål och mätetal för ovanstående framgångsfaktorer, på såväl kort som lång sikt, med tillhörande förslag på åtgärder, samt identifiera vem som bör vara ansvarig att driva och följa upp respektive mål. Projektets mål på lång sikt 10 I samband med att projektet avslutas under hösten 2006 är ambitionen att lämna över stafettpinnen till någon programorganisation som ansvarar för att planera och administrera de kommande årens utvecklingsarbete. De ansvariga per framgångsfaktor som utses kan tillsammans konstituera ett informellt ledarskap för tillämpningen av IT i Sverige. Under de närmaste åren skall arbetet leda till en tydlig och mätbar förstärkning av de fem framgångsfaktorerna och därmed också av Sveriges uthålliga konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Det långsiktiga förändringsarbetet föreslås drivas under namnet Scorecard.se. Hur har vi gått tillväga? Projektets inriktning har haft tyngdpunkten på genomförande av ett uthålligt förbättringsarbete. Tillvägagångssättet hos företag som varit framgångsrika i sådant förbättringsarbete har varit vägledande för projektarbetet. Några referenser från svenska företag inom tillverkande industri samt bank och finans och från många internationella företag i olika branscher finns i böckerna Manöverbarhet av Mats Eriksson och Lars Ramqvist, Good to Great av Jim Collins och Leading Change av John P Kotter. IT utan gränsers arbetsmetodik har följt dessa steg. Inriktning och tyngdpunkt för projektarbetet har därmed formulerats enligt nedan. Tyngdpunkten har legat på genomförande inte ytterligare analysarbete. Vad krävs för att verkligen få saker att hända, och också snabbare? Minimera omtag i analysfasen. Sammanställ och utveckla resultaten från tidigare arbeten och rapporter. Mejsla ut ett fåtal fokuserade kritiska framgångsfaktorer. Föreslå mätetal och mål för varje framgångsfaktor och sammanställ i ett balanserat styrkort. Identifiera och involvera drivningsansvariga organisationer/personer som övertar ansvaret när projektet avslutas. Föreslå en drivningsstruktur för ett fortsatt uthålligt förbättringsarbete inklusive en årlig konferens för uppföljning av resultat. Redovisa exempel på konkreta förslag till åtgärder och initiativ som vuxit fram innan och under projektarbetet både på kort och lång sikt. Sammanställ resultat och förslag i en kortfattad rapport.

13 I ett framgångsrikt och uthålligt förbättringsarbete återfinns oftast följande moment: Gör en analys av den omvärldsutveckling som påverkar oss. Välj ut några fokuserade framgångsfaktorer som är viktigast att utveckla och kraftsamla kring. Utse ansvariga som är intresserade av att leda utvecklingsarbetet och ta ansvar för de resultat som nås. Ta fram enkla och tydliga mål och mätetal för valda framgångsfaktorer. Etablera en stödjande struktur och kultur för förbättringsarbetet. Följ upp och exponera utvecklingen kontinuerligt under lång tid. Ett strategiskt IT-resonemang för Sverige Varför? Omvärldsfaktorer som påverkar IT i Sverige just nu 11 Vad? Det viktigaste för oss att kraftsamla kring just nu De viktigaste framgångsfaktorerna (FF) F F 1 F F 2 F F 3 F F 4 F F 5 Hur? Mål och mätetal, Ansvariga per FF och Programkontor Programkontor Scorecard.se Sammanfattning av projektets angreppssätt och metodik.

14 4. Begrepp och definitioner Under de senaste åren har det snabbt byggts upp en relativt komplex begreppsapparat kring sourcing och offshoring som till exempel insourcing, outsourcing, multisourcing, open-sourcing, offshoring, nearshoring, offshore inhouse och offshore outsourcing för att nämna några. Den korrekta definitionen av begreppens innebörd är inte entydig. I det här arbetet har vi utgått från de definitioner som är praxis i internationella och svenska studier, och som också används i praktiken av merparten av de drygt 30 företrädare för stora svenska företag och organisationer på beställarsidan och leverantörssidan som vi intervjuat. 12 Sourcing är närbesläktat med resourcing och handlar om på vilket sätt en organisation tillgodoser de resurser man behöver. I det här projektet är vi intresserade av sourcing ur två aspekter, dels IT i produkter och dels IT i processer. Dessa aspekter sönderfaller dessutom i sin tur i komponenterna tekniska system och personella resurser (levande system). Offshoring är ett begrepp som härstammar ur begreppet off shore som uppkom när de första oljeplattformarna etablerades utanför kusten/fastlandet. Ur ett IT-perspektiv har begreppet kommit att användas synonymt med att för sin försörjning av IT-relaterade resurser anlita företag som har förlagt hela eller delar av sin verksamhet till andra länder. Med få undantag har offshoring hittills gällt lågkostnadsländer. Sourcing med prefix som i in-sourcing och out-sourcing är alltså företeelser som är relaterat till den organisatoriska hemvisten och vem som har kontroll/ägande över resurserna. Off-shoring och near-shoring är däremot företeelser som är relaterat till den geografiska hemvisten. När vi sen väljer att agera i båda dimensionerna genom att till exempel lyfta ut såväl tekniska system som personella resurser till ett annat företag, som dessutom i sin tur helt eller delvis förlägger denna verksamhet till ett lågkostnadsland då uppstår begrepp som offshore outsourcing. Lokalisering Sverige Internationellt Offshore inhouse = utlokalisering av arbete till annan nation inom den egna organisationen. Outsourcing = utkontraktering av tjänster Offshore outsourcing = utlokalisering av tjänster till lågkostnadsland Ägande/kontroll Inom den egna organisationen Utom den egna organisationen outsourcing offshore inhouse offshore outsourcing

15 Outsourcing och offshoring är därmed två begrepp som beskriver hur arbetstillfällen flyttas mellan olika företag och olika länder. Bilden på föregående sida beskriver detta. Definitionerna är viktiga eftersom projektet IT utan gränser initierats i syfte att bättre förstå vilken roll outsourcing och offshoring spelar i den globala konkurrensutvecklingen och hur Sverige kan bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Projektets energi har koncentrerats på vad som krävs för att accelerera förbättringsarbetet ur ett svenskt perspektiv. Därför har det samtidigt varit viktigt att inte för mycket energi förbrukats på en akademisk diskussion kring exakt vilken definition som är den mest korrekta. Det viktigaste är att de primära drivkrafterna bakom alla dessa begrepp är företagens och organisationernas ambition att förbättra IT-investeringarnas bidrag till ökat affärsvärde och konkurrenskraft genom att få ut mer ur IT i produkter och IT i processer. Mer om beslutskriterier finns i kapitel sex. 13

16 5. Omvärldsanalys För att fatta rätt beslut behövs god insikt i den aktuella problematiken, kännedom om förutsättningar och konkurrenssituationen samt en vision om vart man vill. Då det finns en hel del analyser inom området beslutade styrgruppen tidigt i projektet att existerande analyser skulle användas och att tyngdpunkten i arbetet skulle vara att ta fram förslag på förbättringsåtgärder. Dock genomförde ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) en studie om omfattningen av offshoring av IT-tjänster i Sverige för projektet under De stora omvärldstrendernas samband med offshoring 14 Säljaren och köparen möts på en marknad. Affären avgörs av en rad kriterier. Det handlar bland annat om leveranstid, pris, kvalitet, garantier och service. Att ständigt förbättra sitt erbjudande för att tillfredsställa sin kund och hålla konkurrenterna på avstånd har alltid varit en naturlig del av internationell handel. Genom att koncentrera företagets resurser till kärnverksamheten förbättras förutsättningarna för att lyckas. Specialisering leder ofta till högre produktivitet och bättre konkurrenskraft. Att dela upp produktionskedjan och ta hjälp av bland annat underleverantörer kallar ITbranschen oftast numera för outscourcing. De stora förändringarna på 2000-talet är att marknaden nu är i det närmaste global. Speciellt märks detta för IT som är mer rörlig och inte är knuten till en region på samma sätt som traditionell process- och verkstadsindustri. I en ideal värld har varje kund tillgång till alla världens IT-leverantörer. Och alla IT-leverantörer kan erbjuda sina tjänster till all världens kunder. Ännu är inte världen ideal, men några händelser har gjort att IT-världen definitivt har minskat men samtidigt blivit mer tillgänglig för alla. Outsourcing ökar i en flat world Globaliseringen förändrar förutsättningarna för alla branscher Andelen patent minskar i Sverige Lågkostnadsländernas kompetensförsörjning exploderar Dagens globala marknad är mer tillgänglig för alla IT-leverantörer Varierande och komplexa besluts kriterier för outsourcing Köpare & säljare har olika perspektiv på samma begrepp Svenska kunder ökar sin offshoring Varierande kvalitet på strategier för outsourcing/offshoring och resultatet Stor potential att öka upplevt värde av IT Fler som vill starta eget än som gör det Tillämpad forskning är eftersökt Hausse för IT-utbildning i Asien Baisse för IT-utbildning i Sverige Forskning är en avgörande faktor för konkurrenskraften Storföretagen har bättre global access till IT än SMF IT-branschen är stor och viktig i sig och betydelsefull för alla andra Vi är bättre på IT i Sverige än vi tror Dagens globala IT-marknad är mer tillgänglig för alla användare Offshoring till Sverige har en stor och ännu outnyttjad potential Omvärldsutvecklingen ställer krav på Sveriges IT-förmåga

17 Det finns många studier av hur förutsättningarna för IT-verksamhet har förändrats. Thomas Friedman beskriver utvecklingen i sin bok The World is Flat som ett antal avgörande förändringar runt millennieskiftet. Utan dessa skulle inte den internationella IT-verksamheten se ut som den gör idag. Utvecklingen som Friedman beskriver påverkar alla aktörer som vill vara med på den internationella arenan, men det är framförallt länder som Indien som bäst kan utnyttja detta genom att en stor engelskspråkig och välutbildad arbetskraft till relativt låg kostnad kan tillgodose en stor del av den globala efterfrågan inom IT. De omvärldstrender som IT utan gränser främst har lyft fram som pådrivande av utvecklingen beskrivs i figuren på föregående sida. Globaliseringen förändrar förutsättningarna för alla branscher. Den platta värld som Friedman beskriver är i högsta grad tydlig inom IT-sektorn. Outsourcing ökar och även offshoring. Även om det är statistiskt svårt att visa att IT-nära arbetstillfällen flyttar från Sverige är det tydligt att en tillväxt av nya arbetstillfällen sker utomlands, antingen hos utlandsbaserade dotterbolag eller i företag som har anlitats för offshoring. I beslutsprocessen om hur företag och organisationer på bästa sätt skall investera i IT i produkter och processer är beslut om outsourcing och/eller offshoring en strategisk och viktigt fråga händelser enligt Friedman som har förändrat förutsättningarna för global IT-verksamhet Ett öppet Europa och en öppnare värld. Berlinmurens fall den 9 november Indiens ekonomi började reformeras Kina kom med i WTO Windows 3.0 blev en global standard för datorns gränssnitt mot användare och programvaruleverantörer. Netscape revolution. Netscape gjorde Internet levande genom att visa texter och bilder som fanns lagrade på webbsidor. Detta var starten på dot-com boomen med överinvesteringar i fibernät, bland annat transatlantiska fiberkablar som ledde till låga transmissionskostnader för data. Workflow. Standardiserad mjukvara och standardiserade arbetssätt och gränssnitt möjliggjorde att arbete utfördes var som helst på jorden. Application to application. Outsourcing. Det blev möjligt att lägga vissa funktioner utanför den egna organisationen. Offshoring. Det blev möjligt att lägga vissa funktioner utanför den egna organisationen, och i ett annat land (främst pådrivet av lägre kostnader). Open-sourcing. Tillgång till kostnadsfria applikationer och gemensam utveckling (till exempel Linux, databaser, sökmotorer). Insourcing. En extern leverantör utför tjänster inom den egna organisationen. Supply-chaining. Förbättrad information och kontroll över hela logistikflödet har markant ökat produktiviteten i internationella utvecklings- och produktionskedjor (till exempel Wal-Mart). Informing. Google, Yahoo och andra sökmotorer gör information tillgänglig för alla på lika villkor. Tekniska acceleratorer. Trådlösa nätverk, internettelefoni och andra liknade tekniska innovationer möjliggör kommunikation överallt vid alla tidpunkter till låg kostnad.

18 16 Det är varierande kvalitet på företags sourcingstrategier och kopplingen bakåt/uppåt till ITstrategi och övergripande affärsstrategi. Resultatet blir alltför ofta att beslut om outsourcing eller offshoring tas på ett bristfälligt underlag och på otydliga eller till och med irrelevanta grunder. I vissa fall har outsourcing av IT-verksamheter och funktioner lett till att kompetensen att leda och utveckla IT-verksamheten, det som ofta kallas beställarkompetens, leverantörsstyrning och IT Governance, inte finns kvar inom företagen i tillräcklig utsträckning. Det har i sin tur inneburit att företag fått en känsla av att de tappat kontrollen över sin IT-verksamhet och då upplever sig vara i underläge mot stora IT-leverantörer med mångårig erfarenhet av outsourcing. Detta ställer också företagen inför en svår uppgift när kontrakt skall omförhandlas eller förnyas, eller om outsourcingen efter avtalstiden skall tas tillbaka in till företaget. I många företagsledningar och IT-ledningar motsvarar det upplevda värdet av IT i processer inte det förväntade värdet som en gång motiverade beslutet om investeringar i nya processer och system. Att få ut det fulla värdet av investeringar i nya system som stödjer nya arbetssätt i till exempel kundprocesser och säljprocesser handlar i slutändan om ledarskapets förmåga att leda förändring. Att införa nya arbetssätt och förhållningssätt hos alla medarbetare som är berörda av de processer som skall förändras. Många vittnar om svårigheterna att orka och att lyckas med ett sådant uthålligt förbättringsarbete. Patent används ibland som en indikator på en innovativ miljö. Antal patent inom IT minskar i Sverige sedan toppen Samtidigt visar undersökningar att det är fler som vill starta företag än de som verkligen gör det. Det finns alltså motstridiga signaler inom innovationssystemet. Det som alla dock är överens om är att framgångsrik forskning är en avgörande faktor för konkurrenskraften och att det framförallt är den tillämpade forskningen som är eftersökt av näringslivet. Det effektiva innovationssystemet är en förutsättning för en framgångsrik IT-verksamhet. Medan intresset för IT-utbildningar i många länder i Europa och USA minskar ökar kompetensförsörjningen i många lågkostnadsländer. På många högskolor i Sverige antas alla som söker till utbildningar inom detta område. Däremot råder det hård konkurrens om platserna på motsvarande ingenjörsutbildningar i till exempel Kina och Indien. I Sverige utexaminerades förra året ingenjörer inom data, elektronik och IT. Motsvarande siffra för Indien är och i Kina Siffrorna är ungefärliga från 2004, men visar tydligt på volymerna av ITarbetare som årligen är redo att kliva in på arbetsmarknaden. Till skillnad från i Sverige så har ingenjörsutbildningar och examen inom IT-området hög status i både Kina och Indien. Det ses som ett framtidssäkert yrkesval.

19 Små och medelstora företag har inte samma resurser som stora företag att följa utvecklingen på den globala arenan eller att upphandla och förhandla med leverantörer i olika länder och kulturer. Det innebär att stora och multinationella företag ofta har ett försprång när det gäller att välja bästa IT-lösningar oavsett i vilket land produkterna eller kompetenserna finns. Det finns en potential för Sverige i att öka de små och medelstora företagens kunskap och tillgång till det globala utbudet inom IT. IT-branschen är stor och viktig, inte bara för sektorn i sig, utan även för hela samhällsutvecklingen. Användare som aktivt integrerar IT i sina produkter och företagsprocesser stärker sin konkurrenskraft markant. Det har de tjugotal djupintervjuer som projektet genomfört bekräftat. I många fall är vi bättre på IT i Sverige än vi tror. Den ökade rörligheten och den ökade tillgängligheten underlättar inte bara för aktörer från låglöneländer att expandera globalt. Även svenska aktörer kan lättare exponera sina produkter och tjänster internationellt. Det är främst offshoring från Sverige som diskuteras i media. Även om det motsatta offshoring till Sverige är relativt ovanligt, så förekommer det. Offshoring till Sverige är en ännu outnyttjad potential med den kompetens och industriella tradition som finns i landet. Offshoringens nettoeffekt på svenska arbetstillfällen Trots att det i Sverige finns god arbetsmarknadsstatistik så är det svårt att visa på omfattningen av offshoring ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Det beror antingen på att det statistiska underlaget är bristfälligt eller på att omfattningen av offshoring ännu inte är tillräckligt stor. 17 ITPS genomförde för projektets räkning studien Offshoring IT Services A Swedish Perspective. För att belysa omfattningen av offshoring användes statistiskt material, andra studier och kompletterande intervjuer. Slutsatsen av ITPS studie var att enligt tillgänglig statistik var omfattningen av offshoring inte särskilt stor. I dessa mätningar sökte man arbetstillfällen som har flyttats ur landet. Den stora förändringen, och som också stöds av andra studier, är att de nya arbetstillfällena uppstår utanför Sverige. Ur ett svensk perspektiv är alltså inte flytt av arbetstillfällen det stora problemet, utan snarast att de nya arbetstillfällena inte uppstår i landet. De stora internationella företagen expanderar sina lokalbolag, eller gör nya upphandlingar direkt av ett utländskt företag. Dessa arbetstillfällen kommer inte med i statistiken. Ett sätt att uttrycka det är att de nya jobben går Sverige förbi. Ytterligare ett bevis på den ökande internationella aktiviteten på tjänstesidan finns i FN:s World Investment Report 2004, The Shift Towards Services där det beskrivs att de globala investeringarna i tjänster nu överstiger traditionella investeringar i tillverkande industri. I samma rapport hösten 2006 är den stora nya trenden att företag från lågkostnadsländerna nu på allvar etablerar sig ute i världen med asiaterna i täten. Vi ser alltså allt tydligare tecken på en offshoringaktivitet även till Sverige med snabbt ökande utländska direktinvesteringar. I ett globalt perspektiv hamnade Sverige på 17:e plats med ett inflöde på drygt 13 miljarder dollar 2005, en ökning med sex procent från året innan. I ITPS rapport refereras till en studie från McKinsey Global Institute som anger att för varje USD i arbetskraftskostnad som investeras i offshoring, genereras 1,45 globalt. Av detta får USA tillbaka ca 1,13 USD medan det mottagande landet bara får 33 cent. De här siffrorna ger en intressant fingervisning om att denna globala omvärldstrend, som nu är etablerad, i grunden är positiv för alla länder som väljer att fokusera på möjligheterna i stället för hoten. Möjligheterna finns alltså och nu gäller det för Sverige att vara bland de länder som har förmågan att ta vara på dem.

20 18

21 6. Beslutskriterier Vilka är de viktigaste beslutskriterierna för outsourcing och offshoring Ur ett IT-perspektiv är resultatet av sourcing (in-sourcing, outsourcing eller multi-sourcing) och/eller off-shoring och near-shoring, alltid IT i produkter och processer. Eftersom processbegreppet används i många olika sammanhang kan man för tydlighetens skull skilja på när IT är ett integrerat teknikstöd i processindustriers produktionsprocesser och när IT är ett administrativt stöd för förbättrade arbetssätt och förhållningssätt i en organisations huvudoch stödprocesser. De primära drivkrafterna bakom beslut om varifrån resurser skall tas och vem som ska bedriva IT-relaterade funktioner och på vilken plats, är alltså att förbättra produktiviteten och effektiviteten vid tillämpningen av IT i produkter och processer. När vi fokuserar på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv är det viktigt att vara medveten om att det ofta förekommer beslut om offshoring och offshore outsourcing som drivs av behov av tillväxt och etablering på nya marknader. Ofta styrs sådana beslut av geografiska och politiska förutsättningar som inte går att påverka från ett svenskt IT-leverantörsperspektiv eller ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Om sådana beslut är väl underbyggda och väl genomförda blir resultaten dessutom att etableringen gynnar organisationen i sin helhet, vilket också ger positiva återverkningar på Sveriges ekonomi, sysselsättning och konkurrenskraft. 19 För projektets räkning har vi intervjuat ett 20-tal företrädare för beställarsidan inom tillverkande industri, processindustri och konsumentvaruindustri, medicinsk teknik, IT/Telekom och bank/försäkring. Vi har också intervjuat ett flertal representanter för IT-sektorn leverantörssidan i Sverige. Projektets styrgrupp och arbetsgrupp har också varit sammansatt av representanter för båda dessa sidor samt av representanter från ett flertal företrädare för såväl arbetsgivarorganisationer som fackförbund, se bilaga. I nästa avsnitt redovisar vi några gemensamma observationer efter många samtal och möten med människor som intresserar sig för sourcingfrågor och lokaliseringsfrågor och det egna företagets konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Några av de vanligaste kriterierna som förekommer när företag diskuterar sina strategier för sourcing av IT-strategier sammanfattas nedan. Outsourcing Kostnadsnivå (total) Kompetens, kvalitet Tillgång till avancerad teknik Tillgång till avancerad infrastruktur Ägare och riskkapitalister kräver outsourcing som en standardlösning för att öka produktiviteten Ökat fokus på kärnverksamheten Ökad flexibilitet Hantera organisatoriska problem Säkerhet (hantering av känslig information, legala aspekter etc.) Rådande trend/mode, följa John-mentalitet Externa kunders uppfattning om och krav på outsourcing eller egen verksamhet

22 Offshore outsourcing Närhet till marknad för försäljning Närhet till produktion, produktutveckling,och forskning Närhet till kunden för after sales, support, garanti etc. Diverse lättnader av regler och ekonomiska incitament för att attrahera offshoring Regulatoriska aspekter och politiska aspekter Samhällets funktion (sjukvård, infrastruktur, transporter etc.) Miljö (ren luft, rekreationsområden, lite trängsel etc.) Produktiv arbetskraft 24 tim, 365 dagar Skapa tydliga förebilder (Skype har till exempel sitt utvecklingscenter i Estland inte i Kista Vald IT-leverantör är pådrivande för offshoring. Deras affärsidé är att flytta kunders IT-avdelning till lågkostnadsland. Vi är bättre än vi tror 20 Ett återkommande tema i många av de intervjuer och samtal som vi fört är att Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv, om man sitter som beslutande i en nationell eller multinationell företagsledning som diskuterar outsourcing och offshoring av IT i produkter eller processer, är bättre än vad många verkar tro. Några exempel: Närhet till affären Många uttrycker att IT-specialisternas närhet till och förståelse för affärsverksamhetens behov, med avseende på verksamhetskompetens, kultur, språk och avstånd, är mycket viktig och ibland helt avgörande vid val av partner. Tillgång till högsta ledningen hos IT-leverantören En annan viktig faktor för många är möjligheten att snabbt få tillgång till högsta ledningen hos leverantören när viktiga frågor behöver förhandlas eller eskaleras. Vissa erfarenheter visar att snabbt influgna direktörer från stora internationella leverantörer inte alltid leder till en balanserad och produktiv dialog. Bättre med ett svenskt gränssnitt mot lågkostnadsländerna De låga lönekostnaderna i offshoreländerna är intressanta för alla beställare, men för många är det önskvärt att inte själva ha det direkta ansvaret och gränssnittet mot resurserna i till exempel Indien. Många väljer hellre att överlåta det till en leverantör som är baserad i Sverige, oavsett om det är ett svenskt dotterbolag till en internationell leverantör eller en svensk leverantör med egna resurser i lågkostnadsländer. Produktivitet i systemutveckling Det finns en utbredd uppfattning om att vi i Sverige har en internationellt sett hög kompetens att planera, designa och genomföra komplexa systemutvecklings- och systemintegrationsprojekt. Det betyder i många fall att en på pappret lägre totalkostnad med resurser från lågkostnadsländer vägs upp av tron på en högre total effektivitet och kvalitet med resurser från Sverige.

23 21

24 22 Försvårande faktorer Det är lika tydligt att det finns några faktorer som försvårar för beställarsidan och mer eller mindre tvingar fram diskussioner, funderingar och till sist beslut om att söka sig utanför landets gränser för försörjning av IT-relaterade resurser. Arbetskraftskostnader i Sverige Jämförande kalkyler för arbetskraftskostnader i lågkostnadsländer blir sådana att de inte går att bortse ifrån. Förvisso uppväger en högre produktivitet i Sverige i många fall en del av skillnaden, men den lägre arbetskraftskostnaden är ofta av stor vikt vid beslut om offshoring. En nackdel för Sverige är att de rena timarvodena ibland är 3-4 gånger högre än i lågkostnadsländerna. Att leda, följa upp och utvärdera en offshoringaffär Vikten av erfarenhet att hantera offshoring, speciellt för de beställarorganisationer som har behov av relativt stora volymer under en längre tid, skall inte underskattas. Ställtiden kan vara både 1-2 år innan beställare och offshoreleverantör hittat de rätta samarbetsformerna och innan uppdragsgivaren hunnit bygga upp tillräcklig beställarkompetens. I detta ligger bland annat behovet av att lära sig vilka typer av projekt som är lämpliga för offshoring, vad som krävs för att upprätthålla effektiva relationer och professionell leverantörsstyrning med en partner i ett land från vilka många inte har några tidigare erfarenheter. De som framhärdar och har några års erfarenhet redovisar däremot oftast goda resultat. Flexibilitet Företag och organisationer lever i en omvärld med tvära kast. Detta ställer stora krav på manöverbarhet och flexibilitet, inte minst med avseende på resurser för att utveckla och införa nya tekniska system. Många företag använder medvetet konsulter för att ha en hög beredskap och flexibilitet när behoven drastiskt ökar eller minskar. Samtidigt är det många som ger uttryck för en önskan att ha en större andel anställda eftersom det ökar närheten till affären och effektiviteten i systemutvecklingsprojekten. Kunders behov av support: Företag som agerar på en internationell marknad måste möta sina kunders behov av support. För många av dessa kunder passar inte de svenska arbetstiderna. Att ge dessa kunder bra support, 24 timmar per dygn, 365 dagar per år, medför en relativt sett högre kostnad om tjänsten utförs i Sverige än om den utförs i ett lågkostnadsland.

25 Rekryteringsmöjligheterna av yngre IT-ledare och IT-specialister från universitet och högskolor blir allt sämre Problemet är generellt för alla kategorier av IT-specialister och bidrar också till att tvinga fram resurskompletteringar från andra länder. Ett speciellt problem är all den kompetens som under överskådlig tid behövs inom stordatorbaserade system (de flesta banker och försäkringsbolag men också många stora företag inom tillverkande industri som till exempel Volvo). Systemen är skrivna i gamla programmeringsspråk som Cobol och RPG. De som jobbat med denna teknik blir i rask takt pensionärer och unga är inte intresserade. Med lägre utflöde från högskolorna under de kommande åren finns det risk för att bristen kommer att finnas över hela IT-området. I lågkostnadsländer som till exempel Indien finns gott om sådana resurser med hög kompetens. Sammanställning av upplevda styrkor och svagheter för IT-verksamhet i Sverige, ur ett beställarperspektiv Styrkor Tillgång till högsta ledningen hos IT-leverantören Bättre med ett svenskt gränssnitt mot lågkostnadsländerna Närhet till affären, såväl med avseende på kunskap om affär och affärskultur som geografi och språk Hög effektivitet och drivning av komplexa systemprojekt Arbetskraftskostnaden upplevs som relativt konkurrenskraftig gentemot andra länder i västvärlden Svagheter Det saknas ett tydligt ledarskap för IT i Sverige Flexibilitet (kostnader relaterade till snabba förändringar av behov av resurser och att leverera support 24 tim/dygn, 365 dagar/år) Inte tillräckligt bra dialog mellan beställare och leverantörer Rekryteringsmöjligheterna av yngre ITledare och IT-specialister från universitet och högskolor blir allt sämre Ett högre arbetskraftskostnadsläge än lågkostnadsländerna 23 Sammanställningen är en starkt förkortad summering av vad som framkommit under de djupintervjuer som genomförts med ett 20-tal företrädare för IT-ledningen i några av de största svenska företagen. För en mer utförlig redovisning av några av dessa intervjuer hänvisas till bilaga.

26 7. Fem framgångsfaktorer Projektets uppgift har varit att försöka bidra till ett kraftfullt förbättringsarbete med syfte att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Intryck har tagits av många framgångsrika förbättringsprogram, framförallt inom det privata näringslivet, som visat att en fokusering på ett fåtal väl valda framgångsfaktorer är nödvändig. Många lovvärda förbättringsansträngningar ute bland företag och organisationer där man velat göra för många insatser samtidigt har ofta resulterat i en alltför spretig bild där tillgänglig kraft och energi sprids ut för tunt med resultatet att få eller inga initiativ fullt ut nått sina mål. Projektets angreppssätt vid fokuseringsarbetet har varit att arbeta från två håll. Ambitionen har varit att inte överstiga fem framgångsfaktorer. 24 Å ena sidan har projektet samlat in de olika omvärldsfaktorer som är relevanta ur ett svensk IT-perspektiv. Genom att sortera de faktorer som tillhör ett sammanhang har några grupper av omvärldsfaktorer vuxit fram, som i sin tur pekat på nödvändigheten av att fokusera på fem viktiga framgångsfaktorer. Speciell vikt har i detta metodsteg lagts på att belysa trenderna kring offshoring och outsourcing, samt de resonemang som förs i företagsledningar och ITledningar när beslut i IT-relaterade sourcingfrågor skall tas. Å andra sidan har projektet inventerat den mångfald av studier som gjorts inom området och samlat över ett femtiotal förslag på förbättringsinitiativ och strategier för att stärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv. Slutligen har projektet kontrollerat att alla dessa initiativ gått att sortera in under de fem framgångsfaktorerna som relevanta åtgärdsförslag för att förstärka dessa. Se några exempel på detta i de röda rutorna på de kommande sidorna och i den mer utförliga beskrivningen i kapitel elva. Resultatet har blivit de fem framgångsfaktorer som redovisas i detta avsnitt och i bilden nedan. Givet omvärldsanalysen med fokus på outsourcing och offshoring, vilka är då de främsta framgångsfaktorerna som Sverige måste kraftsamla kring? IT i produkter och processer Innovationssystemet Kompetensförsörjning genom utbildning och grundforskning Kännedom om svensk IT-förmåga Sveriges relativa effektivitetsfördelar

27 Framgångsfaktor 1: IT i produkter och processer Definition: De investeringar i IT-infrastruktur, IT-system och så kallad embedded technology som svenska företag och organisationer gör i produkter, IT-baserade tjänster, produktionsprocesser samt i kund- och stödprocesser. Notera att även IT-tjänster ingår i denna framgångsfaktor. Vad vi vill åstadkomma: Att fler företag och organisationer arbetar effektivt med att få större nytta och affärsvärde ur investeringar i IT i produkter och processer. Att IT-leverantörer som är verksamma i Sverige ökar sin andel av de IT-investeringar som företag och organisationer gör, såväl svenska som utländska. Varför detta är viktigt: Genom ett långsiktigt arbete med den här framgångsfaktorn kommer svenska företags och organisationers konkurrenskraft att öka och fler IT-relaterade affärer och aktiviteter kommer att genomföras i Sverige. Genom att bättre utnyttja potentialen av IT i produkter och processer (både i produktionsprocesser och i administrativ IT) ökar produktiviteten. Föreslaget mätetal och mål: ICT-investeringarna i Sverige skall ha en högre ökningstakt än jämförbara länder Exempel på möjliga åtgärder: Insatser för att öka kompetensen inom området användarnytta Nationella symbolprojekt Koppla ihop IT och användare Bättre på att påvisa affärsnyttan av ITinvesteringar CEO Forum Inhemsk marknad som ligger i framkanten vad gäller nyttjande av IT, Testsite Sweden Bäst i världen på effektiv offentlig användning av IT Förändringsledning för de användare som berörs av IT i processer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

CIO Governance 13 september 2011

CIO Governance 13 september 2011 CIO Governance 13 september 2011 1 Kort om Jetpak Nordisk verksamhet för bud och expresslogistik Franchise koncept Ägs av riskkapitalbolag Polaris och Accent Omsätter ca 1 miljard Ca 250 anställda IT leverans

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Utvecklingsarena för digitala tjänster. Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se

Utvecklingsarena för digitala tjänster. Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se Utvecklingsarena för digitala tjänster Pär Nygårds +46706427058 par.nygards@almega.se IT&Telekomföretagen Branschorganisation för svenska IT och telekomföretag Över 900 medlemsföretag med 90.000 anställda

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer