Hantering av digitala bilder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av digitala bilder"

Transkript

1 Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det är vgörne tt mn förstår etyelsen v olik tformt oh möjlighetern me metoern för 3D-vilning i et mxillofil områet. För tillförlitlig ignostisk resultt måste hel vilningskejn kvlitetssäkrs. Aepter för puliering 29 juli 2013 Mik Kortesniemi Chief Physiist, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln E-post: Mrj Ekholm University Leturer, PhD, DDS, Deprtment of Orl Riology, Institute of Dentistry, University of Helsinki, Finln Tomi Kuppinen Development Diretor, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln U ner e senste 20 åren hr igitl vilning revolutionert riologin. De informtionsteknisk frmstegen hr ytterligre utvigt möjlighetern tt nvän igitl vilning, även inom tnvåren [1, 2]. All igitl vilning sers fortfrne på nlog signler från iletektorer som omvnls till igitlt inärt formt som kn ehnls i en tor [3]. Digitl iler yggs upp v enskil pixlr. Vrje pixel i ilen hr ett visst kontrstväre som säger hur mörk eller ljus (i gråskl) enn pixel kommer tt se ut på ilen (figur i). Pixlrn är plere som ett rutnät i ilen. Antlet rer oh kolumner estämmer ilens storlek. Bitjupet nger pixelns ynmisk områe et vill säg hur mång kontrstvären som finns tillgänglig för en iniviuell pixel. Ett vnligt itjup är 8 12 itr, vilket etyer ett gråskleområe på melln 256 oh vären (eftersom till exempel 8 itr ger 2 8 = 256 möjlig vären). Bilen sk oftst ses i 1:1 (100 proent) storlek, vilket inneär tt e enskil pixlrn inte kn ses vr för sig. Genom tt ställ in ilens kontrst oh ljusstyrk kn mn frmhäv viss ignostiskt viktig elr v gråsklorn, eroene på vilken unersökning som görs (figur ii). Inom riologin klls ett tt mn skpr ett fönster (winowing). Denn möjlighet är ok egräns inom tnvåren. Rent prktiskt hr en igitl vilningen inneurit one möjligheter för ilkommuniktion oh ilnvänning. Förutom förelr v gäller rkivering oh kommuniktion v il- er, möjliggör eretningen efter iltgningen förättring v viktig ignostikfunktioner tk vre et re ynmisk intervllet för pixelvären i igitl t, som är långt större än et mänsklig ögts. ps oh ilformt Piture rhiving n ommunition system (ps) utvekles som en följ v en igitl vilningstekniken. ps-systemen erstte gr vis en tritionell filmsere ilistriutionen i örjn v 2000-tlet. Tnken vr tt om mn nväne ll e möjligheter som finns me igitl vilning inom riologin, måste et okså finns en änmålsenlig oh universell meto för förvring oh trnsport v igitl informtion. Innn ett kune li verklighet måste ok tillverkrn komm överens om ett gemensmt gränssnitt melln vilningsutrustningen oh ps-nätverken. I mitten v 1980-tlet utvekle Amerin College of Riology (r) oh Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (nem) en stnr kll Digitl Imging n Communition in Meiine (iom). Me iom fik mn ett universellt formt för meiinsk ilt oh i komintion me Ethernet tp/ip-protokoll kune ilt hnters från vilningsutrustning till ps oh ilskärm [3, 4, 5]. iomilen innehåller ilt men även mett som eskriver ientifierings- oh molitetsinställningr me mer. Kontrstinformtionen i iom-ilt hr 16 itrs ynmiskt intervll (16 itr kn ge 2 16 = gråsklor). Denn grå- 82

2 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler Figur i. Exempel på en igitl il (itewing). Bilen innehåller rer oh kolumner för enskil pixlr, är vr oh en hr sitt eget gråskleväre. Den ursprunglig ilen (), zoome elr v ilen ( ) är pixelvären som motsvrr gråsklevären hr mrkerts (). I röntgeniler eror pixlrns gråskleväre på hur stor mäng strålning som fller in mot etektorn på pixelns plts. Figur ii. Exempel på efterehnling v itewing-ilen () me justering v kontrst () oh ljusstyrk () smt kntskärp (). 83

3 » även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus «skl kn mpps för molitet oh teller är mn kn sök upp et klinisk målet, vilket etyer tt en slutlig ilens utseene på isplyen kn justers utomtiskt för optiml återgivning. iom-stnren tillämps för e flest meiinsk proukter, även utnför riologin. Digitl iler kn sprs i olik formt, eroene på v säljren v en entl röntgenutrustningen nväner. Bitmp-iler (mp) är ett tritionellt exempel på ett ike komprimert förlustfritt formt är ilt innehåller ll ursprunglig pixelinformtion. Det inneär okså tt filstorleken för itmp-iler oftst är stor, eroene på upplösningen hos en entl ilen (pixelrutnätets storlek hos ilen). Komprimere ilformt minskr filstorleken, ntingen genom förlustfri komprimering är ursprunglig ilt kn återställs helt eller kompression me förlust, är mn kn minsk filstorleken mer men e ursprunglig pixelvären inte kn återställs helt. Jpeg är et vnligste formtet för komprimere iler. Eftersom jpeg-iler kn komprimers mer minskr filstorleken, men förlustern v t lir större oh e ursprunglig pixelvären kn inte återställs helt. Kompressionsnivån ör lltså väljs nog när et gäller meiinsk iler. Inom riologin är iom oh ör så vr et ominerne formtet för meiinsk iler [3]. Filstorleken påverkr okså tien för ilöverföring från en plts till en nnn. Me en moern rensuppkoppling oh om et r gäller en en entl il är överföringstien kort (någr sekuner) oh ör inte påverk et klinisk retsflöet. Om et äremot gäller mång iler eller 3-iler, som lätt kn innehåll 100 m t, kn överföringstien li etyligt längre oh ett ör ekts vi fjärrgrnskning v iler. en igitl vilningsproessen oh kvlitetssäkring Digitl vilning kn eskrivs i tre steg. I en först fsen iltgning nväns fysisk proesser (till exempel röntgenförsvgning genom ptienten) för tt få en nlog signlen som omvnls till igitl råt. I en nr fsen efterehnling moifiers råt genom lgoritmer som sers på unersökningstypen, så tt e ignostisk målstrukturern i ilen etons. I en sist elen ilgrnskning överförs en erete ilen till en skärm för grnskning v riolog eller kliniker [3]. En viktig fktor för kvliteten oh et riologisk retsflöet är tt ll e tre stegen kn utförs oh optimers oeroene v vrnr. Avilningsutrustning oh vilningsprmetrr uppters i tkt me tt tekniken meger nvänning v effektivre etektorer för inhämtning v råt. Genom tt mn uppterr progrmvrn oh olik inställningr för efterehnlingen, kn mn mrker olik ntomisk etljer i smm råt. Till exempel kn olik lgoritmer för ilkonstruktionen eller olik gråsklefönster i en t-il vis ntingen mjukvävnen i kontrst eller en etljer il v enstrukturen, eroene på v mn önskr. Trots tt e olik elrn i vilningskejn är oeroene v vrnr, kn hel kejn i sig optimers som en helhet. Dett gäller även för kvlitetssäkringen. Kvlitetssäkringsprotokollen vi igitl riologi måste omftt ll fsern, från iltgning vi konsekvent sknningprmetrr till ilgrnskning. Kvlitetskejn är inte strkre än ess svgste länk även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus [6, 7]. Den omgivne ljusstyrkn ör ligg inom lux vi riologisk ilgrnskning, vilket är en r it uner en vnlig ljusstyrkn på en tnläkrmottgning (irk lux). Uner et klinisk retet kn mn ok inte sänk ljusstyrkn. Därför sk ilern grnsks ytterligre en gång uner optimlt omgivne ljus [8]. utveklingen v entl vilning från 2D till 3D Inom tnvåren hr mn tritionellt mest nvänt sig v projiere röntgeniler, ntingen introrl, eflometrisk eller pnormiler [2]. De igitl iletektorern innehåller ntingen ett fosforsert torriogrfisystem (Compute Riogrphy, r) eller irekt riogrfisystem (Diret Riogrphy, r) me flt pnel-etektorer. Flt pnel-etektorern är på stig frmmrsh frmför r-tekniken på grun v sin större effektivitet oh ättre ilkvlitet. Projektionsiler v et mxillofil områet innehåller ok överlppningr v ntomin oh geometrisk vritioner, som i mång fll gör em olämplig för noggrnn mätningr oh eömning v överliggne skelettstrukturer. Den kompliere ntomin i et mxillofil skelettet hr fört me sig mer heltäkne oh geometriskt stil vilningsmetoer som kräver treimensionell (3) tomogrfisk ilt. Me 3-t från sknnrr som multislie CT (mst) eller eiker entl volymtomogrfi (t, one-em CT), kn olik tvärsnittsiler skps för tnläkre oh speilister inom entl riologi (figur iii) [9, 10]. Vi t-sknning nväns ett röntgenrör oh en etektor som roterr runt ptienten oh frmställer projektionsiler från olik riktningr. Dess 84

4 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler projektioner nväns sen som råt för en tvärsnittsil som skps v sknnerns tor [3]. Resulttet lir en volymetrisk 3-il som hr ett vi större ignostiskt väre än en enkel projektionsil. Eftersom tortomogrfin okså inneär större strålningsexponering jämfört me pnorm- oh introrl vilning, egränss iniktionern för 3 t-vilning till tt främst gäll preopertiv plnering oh postope rtiv utvärering. Dentl t-sknnrr erjuer en lättviktig oh mer ekonomisk lösning än mst, oh i vnlig fll okså högre sptil upplösning oh lägre strålningsexponering [11], vilket hr gjort em till ett ttrktivt vl för tnläkrmottgningr som hr egränst utrymme. Om mn vill se mjukvävner får mn överlägsen kontrst me mgnetkmer jämfört me röntgenmetoern (t) oh utn exponering för joniserne strålning. mr är ok en något yrre unersökning oh knppst tillgänglig för llmäntnläkren. Digitl entl fotogrfering är okså en el v vilningen v ptienten, är igitl foton nväns för okumenttion v unersökning, ehnlingsplnering, kontroll oh även utvärering v ehnlingsresulttet [12, 13]. De igitl foton rkivers vnligen i smm ts som e riologisk ilern oh grnsks me hjälp v smm progrmvr. I motsts till riogrfin förekommer ing sklig iologisk effekter vi fotogrfering, vilket är en viktig spekt när et gäller rn. Förelrn me foton är llmänt erkän till exempel inom ortoontin, är e nväns för nlys v nsiktsprofilen. Dentl foton är okså värefull för kontroll v mjukvävns- oh slemhinnelesioner. Kommuniktionen me åe ptienter oh tntekniker förättrs när mn kn nvän foton. Ptientern hr sälln tillräklig kunskper om entl oh proontl sjukomr oh foton kn nväns för tt util oh motiver ptientern. Biler är oftre en effektivre meto än muntlig förklringr. Tnteknikern får större hns tt uppfyll ptienterns oh tnläkrns estetisk krv på e protetisk konstruktionern när et finns foton tt tillgå. Det kn ok vr ett prolem ur sekretessynpunkt om tnteknikern retr i en nnn orgnistion. frmtien för riologisk it-system ps-lösningrn hr i g växt från e först tillämpningrn för förvring oh överföring v t till moern kontrollsystem för riologisk proesser, me rpportering som sers på tligenkänning [14,15] oh integrtion i e riologisk informtionssystemen (ris). Kopplingen melln ps oh ris är myket viktig eftersom å systemen styr et ignostisk flöet, är flskhlsr kn orsk förseningr i ett tispresst shem. ris oh sjukhusinformtionssystemen (his) Figur iii. CBCT-il (volymtomogrfi) v en ike erupter hörntn (D.13) me koronl (), sgittl (), xil () oh 3D-volymil (). Me CBCT får mn en treimensionell il v ntomin. Tvärsnittsilern kn orienters så tt mn ser önskt skikt v ntomin. Mångsiigheten me tortomogrfin är myket värefull för korrekt återgivning v mxillofil strukturer me kompliere 3D-skelettstrukturer. hnterr inskrivning v ptienter, ptientuppgifter, eställningr (unersökningr oh remisser), tiokningr, fkturering oh försäkringr i smn me sjukhusets ministrtiv informtionsflöe. En smiig, ömsesiig integrering v ess informtionssystem ör ge en mer tillförlitlig oh effektiv proess oh förhinr motsägne uppgifter i systemen. Avseene grnskning v riologisk iler hnters numer llt fler v e iltolkningsoh visuliseringstekniker som tiigre ingik i molitetssere ignostisk retssttioner i stället v ps-retssttioner. Dess utöke ps-funktioner möjliggör ättre tekniker för efterehnling oh visulisering för llt fler psnvänre, från röntgenspeilistens grnskning till tnläkrens wesere ilgrnskning. Riologern är vn vi tt se tomogrfisk t som olik skikt v mpr-iler (MultiPlnr Reformt). För läkren eller tnläkren kn ok kompletterne 3-iler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt. Moern ps-nätverk kn»för tnläkren kn kompletterne 3Diler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt.«85

5 »Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh ITlösningr.«Artikeln är överstt från engelsk v Norisk Oversættergruppe, Köpenhmn. REFERENSER 1. Preston JD. Digitl tools for linil entistry. An Internet tutoril. J Clif Dent Asso 1998 De; 26(12): Review. 2. Mol A. Imging methos in perioontology. Perioontol ; 34: Review. 3. Dowsett DJ, Kenny PA, Johnston RE. The physis of ignosti imging, 2. eition, Hoer Arnol, UK Lonon, Quintero JC, Trosien A, Hther D, Kpil S. Crniofil imging in orthoontis: historil perspetive, urrent sttus, n future evelopments. Angle Ortho 1999 De; 69(6): Review. 5. Internet link to Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (NEMA): org/ 6. AAPM. Assessment of isply performne for meil imging systems eition. AAPM Tsk Group 18, 2005: npsss för en mer visträkt regionl nvänning, me tnläkrprktiker som ligger utnför röntgenvelningrn som ett gott exempel. Tnläkrprktiken kn vr nsluten till ett större regionlt ps- eller ris-system för tt kunn nvän sig v en efintlig riologisk it-strukturen. Den kn okså h helt egn system. Minre ilrkiv me r en retssttion oh en mer egräns we-ser ehörighet för kunen till ess ilt kn införskffs irekt från tillverkrn v utrustningen till en rimlig investeringskostn. Ovsett orgnistionens storlek sk ok unerhållet v ps- oh rissystemen utförs på korrekt sätt me tnke på informtions- oh tsäkerhet, såsom kup, uppteringr, ehörighet oh support. Tnläkrprktiker me r en tnläkre hr sälln egn it-experter. it-infrstruktur oh support kn i ess fll äst inhnls externt. I frmtien kommer smstämmigheten melln e meiinsk it-systemen tt utvekls me mer strukturere oh kvntittiv metoer för e stor mänger t som smls in 7. Butt A, Mhoney M, Svge NW. The impt of omputer isply performne on the qulity of igitl riogrphs: review. Aust Dent J 2012 Mr; 57 Suppl 1: Review. 8. Hellen-Hlme K, Petersson A, Wrfvinge G, Nilsson M. Effet of mient light n monitor rightness n ontrst settings on the etetion of pproximl ries in igitl riogrphs. An in vitro stuy. Swe Dent J 2007; Supplement Arhms JJ. Dentl CT imging: look t the jw. Riology 2001 My; 219(2): Review. 10. Vnenerghe B, Jos R, Bosmns H. Moern entl imging: review of the urrent tehnology n linil pplitions in entl prtie. Eur Riol 2010 Nov; 20(11): Review. 11. Suomlinen A, Kiljunen T, Käser Y, Peltol J, Kortesniemi M. Dosimetry n imge qulity of four entl one em ompute tomogrphy snners ompre with multislie ompute tomogrphy snners. Dentomxillof Riol 2009 Sep; 38(6): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 1: n overview. Br Dent J 2009 Apr 25; 206(8): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 2: Purposes n uses. Br Dent J 2009 My 9; 206(9): Kuppinen T, Koivikko MP, Ahovuo J. Improvement of report workflow n proutivity using speeh reognition follow-up stuy. J Digit Imging 2008; 21: Krishnrj A, Lee JKT, Lws SA, Crwfor TJ. Voie reognition softwre: Effet on riology report turnroun time t n emi meil enter. Am J Roentgenol 2010; 195: inom llmän- oh speilistsjukvår. Smtiigt kommer e riologisk orgnistionern tt tvings hnter llt större tmänger i tkt me tt multimol oh 3-/4-metoer nväns i större utsträkning inom ignostiken. Dess t ehöver mer sofistikere grnsknings- oh nlysverktyg, som sträker sig än till -tekniker (omputer ie ignostis) som hjälper riologern tt hitt relevnt fyn i en ofntlig tmängen. Det verklig väret v ess ignostisk t mäts ok genom ers änmålsenlighet hur väl en riologisk grnskningen är npss till en primär iniktionen oh en klinisk frågeställningen, oh hur en riologisk rpporten irr till tt rätt ehnling väljs till ptienten. Dett kommer tt li än viktigre i frmtien, me tnke på gens försök tt få frm mer kostnseffektiv lösningr oh skär ner på kostnern inom hel hälso- oh sjukvårssektorn. Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh it-lösningr. english summry The hnling of igitl imges Mik Kortesniemi, Mrj Ekholm n Tomi Kuppinen Tnläkrtiningen 2014; 106 (2): 82 6 Digitl imging hs revolutionize riology uring the pst 20 yers. All igitl imging is still se on nlogue signls from imging etetors whih re onverte into igitl inry formt whih n e proesse y omputers. Digitl imges re forme of iniviul pixels, eh ontining ontrst vlue (gry sle). Piture rhiving n ommunition systems (ps) provie tools for storing n trnsporting the igitl imges. The iom provie the universl formt for the meil imge t. Also other formts, e.g. itmp (mp) n jpeg re use for entl imges. Digitl imging n e esrie in three steps: 1. imge quisition uses physil proesses to get the nlogue signl whih is onverte into igitl rw t 2. post-proessing enles moifition of the rw t to emphsize the ignosti trget fetures 3. imge review rings the proesse imges to the meil isply. Qulity ssurne must over the whole imging hin. Due to the omplex ony ntomy of the mxillofil region, the 3 one-em ompute tomogrphy hs eome more populr in entl use. In the future, multimol n 3/4 imging methos proue inresing t los in riology. Informtion onerning effiy n effetiveness will e the funmentl motivtor of the future riologil pplitions n it solutions. 86 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Dentala implantat som förankring för

Dentala implantat som förankring för StØrksen et l Gränslöst smrete ger äst terpiplnen för implnttehndling Kjell Størksen tdl, vd för käkkirurgi, Kjevekirurgisk vdeling, Hode-hlsklinikken, Hukelnd Universitetssykehus, Bergen E-post: ksst@

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Utvärdering av osseointegration

Utvärdering av osseointegration VETENSKAP & KLINIK Utvärdering v osseointegrtion SAMMANFATTAT Dtoriserd bildnlys kn utomtiser kvntifieringen v benvävnd kring implntt. Utöver metoder för kvntifiering i både två och tre dimensioner, hr

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Tanden är en mycket speciell struktur,

Tanden är en mycket speciell struktur, Minerliseringsstörd Tidig dignostik viktigt redskp i ehndlingen Smmnfttt Minerliseringsstörningr i emljen är vnligt och ställer oft till med stor prolem för såväl ptient som ehndlre. Inte sälln ehöver

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning Clui Eern Jså! Der Shweishkurs Lärrhnlening Inlening Jså! är ett moernt oh kommuniktivt läromeel för unervisning i svensk som främmne språk inom vuxenutilningen. Det omfttr nivå B på Europråets nivåskl

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen?

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen? Finns det en nturmetod i mtemtikundervisningen? Bengt Ulin är lektor vid högskoln för lärrutildning i Stockholm och mtemtiklärre vid Kristofferskoln i Bromm. Här ger hn motiv för och förslg till innehåll

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Nieminen et l Implnttens livslängd eroende v stödehndlingen Anj Nieminen dr odont, speciltndläkre i klinisk tndvård (prodontologi), seniorforskre, Inst för odontologi, Helsingfors universitet E-post: nj.nieminen@

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Hemtenta Multimediadatabaser, tnm053, VT2004

Hemtenta Multimediadatabaser, tnm053, VT2004 Hemtent Multimedidtbser, tnm05, VT004 Dvid Kästel, dvk7@student.liu.se 1. ) Mn väljer någon form v sptiellt index. Lämpligen R-träd, då det kn innehåll multidimensionell dt, i vårt fll koordinter och folkmängd.

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan Svlgfunktionen Videordiogrfisk undersökning under sväljning och tl smmnfttt Ett svårförståeligt tl är ett socilt hndikpp som kn misstolks som tt individen hr en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer