Hantering av digitala bilder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av digitala bilder"

Transkript

1 Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det är vgörne tt mn förstår etyelsen v olik tformt oh möjlighetern me metoern för 3D-vilning i et mxillofil områet. För tillförlitlig ignostisk resultt måste hel vilningskejn kvlitetssäkrs. Aepter för puliering 29 juli 2013 Mik Kortesniemi Chief Physiist, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln E-post: Mrj Ekholm University Leturer, PhD, DDS, Deprtment of Orl Riology, Institute of Dentistry, University of Helsinki, Finln Tomi Kuppinen Development Diretor, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln U ner e senste 20 åren hr igitl vilning revolutionert riologin. De informtionsteknisk frmstegen hr ytterligre utvigt möjlighetern tt nvän igitl vilning, även inom tnvåren [1, 2]. All igitl vilning sers fortfrne på nlog signler från iletektorer som omvnls till igitlt inärt formt som kn ehnls i en tor [3]. Digitl iler yggs upp v enskil pixlr. Vrje pixel i ilen hr ett visst kontrstväre som säger hur mörk eller ljus (i gråskl) enn pixel kommer tt se ut på ilen (figur i). Pixlrn är plere som ett rutnät i ilen. Antlet rer oh kolumner estämmer ilens storlek. Bitjupet nger pixelns ynmisk områe et vill säg hur mång kontrstvären som finns tillgänglig för en iniviuell pixel. Ett vnligt itjup är 8 12 itr, vilket etyer ett gråskleområe på melln 256 oh vären (eftersom till exempel 8 itr ger 2 8 = 256 möjlig vären). Bilen sk oftst ses i 1:1 (100 proent) storlek, vilket inneär tt e enskil pixlrn inte kn ses vr för sig. Genom tt ställ in ilens kontrst oh ljusstyrk kn mn frmhäv viss ignostiskt viktig elr v gråsklorn, eroene på vilken unersökning som görs (figur ii). Inom riologin klls ett tt mn skpr ett fönster (winowing). Denn möjlighet är ok egräns inom tnvåren. Rent prktiskt hr en igitl vilningen inneurit one möjligheter för ilkommuniktion oh ilnvänning. Förutom förelr v gäller rkivering oh kommuniktion v il- er, möjliggör eretningen efter iltgningen förättring v viktig ignostikfunktioner tk vre et re ynmisk intervllet för pixelvären i igitl t, som är långt större än et mänsklig ögts. ps oh ilformt Piture rhiving n ommunition system (ps) utvekles som en följ v en igitl vilningstekniken. ps-systemen erstte gr vis en tritionell filmsere ilistriutionen i örjn v 2000-tlet. Tnken vr tt om mn nväne ll e möjligheter som finns me igitl vilning inom riologin, måste et okså finns en änmålsenlig oh universell meto för förvring oh trnsport v igitl informtion. Innn ett kune li verklighet måste ok tillverkrn komm överens om ett gemensmt gränssnitt melln vilningsutrustningen oh ps-nätverken. I mitten v 1980-tlet utvekle Amerin College of Riology (r) oh Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (nem) en stnr kll Digitl Imging n Communition in Meiine (iom). Me iom fik mn ett universellt formt för meiinsk ilt oh i komintion me Ethernet tp/ip-protokoll kune ilt hnters från vilningsutrustning till ps oh ilskärm [3, 4, 5]. iomilen innehåller ilt men även mett som eskriver ientifierings- oh molitetsinställningr me mer. Kontrstinformtionen i iom-ilt hr 16 itrs ynmiskt intervll (16 itr kn ge 2 16 = gråsklor). Denn grå- 82

2 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler Figur i. Exempel på en igitl il (itewing). Bilen innehåller rer oh kolumner för enskil pixlr, är vr oh en hr sitt eget gråskleväre. Den ursprunglig ilen (), zoome elr v ilen ( ) är pixelvären som motsvrr gråsklevären hr mrkerts (). I röntgeniler eror pixlrns gråskleväre på hur stor mäng strålning som fller in mot etektorn på pixelns plts. Figur ii. Exempel på efterehnling v itewing-ilen () me justering v kontrst () oh ljusstyrk () smt kntskärp (). 83

3 » även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus «skl kn mpps för molitet oh teller är mn kn sök upp et klinisk målet, vilket etyer tt en slutlig ilens utseene på isplyen kn justers utomtiskt för optiml återgivning. iom-stnren tillämps för e flest meiinsk proukter, även utnför riologin. Digitl iler kn sprs i olik formt, eroene på v säljren v en entl röntgenutrustningen nväner. Bitmp-iler (mp) är ett tritionellt exempel på ett ike komprimert förlustfritt formt är ilt innehåller ll ursprunglig pixelinformtion. Det inneär okså tt filstorleken för itmp-iler oftst är stor, eroene på upplösningen hos en entl ilen (pixelrutnätets storlek hos ilen). Komprimere ilformt minskr filstorleken, ntingen genom förlustfri komprimering är ursprunglig ilt kn återställs helt eller kompression me förlust, är mn kn minsk filstorleken mer men e ursprunglig pixelvären inte kn återställs helt. Jpeg är et vnligste formtet för komprimere iler. Eftersom jpeg-iler kn komprimers mer minskr filstorleken, men förlustern v t lir större oh e ursprunglig pixelvären kn inte återställs helt. Kompressionsnivån ör lltså väljs nog när et gäller meiinsk iler. Inom riologin är iom oh ör så vr et ominerne formtet för meiinsk iler [3]. Filstorleken påverkr okså tien för ilöverföring från en plts till en nnn. Me en moern rensuppkoppling oh om et r gäller en en entl il är överföringstien kort (någr sekuner) oh ör inte påverk et klinisk retsflöet. Om et äremot gäller mång iler eller 3-iler, som lätt kn innehåll 100 m t, kn överföringstien li etyligt längre oh ett ör ekts vi fjärrgrnskning v iler. en igitl vilningsproessen oh kvlitetssäkring Digitl vilning kn eskrivs i tre steg. I en först fsen iltgning nväns fysisk proesser (till exempel röntgenförsvgning genom ptienten) för tt få en nlog signlen som omvnls till igitl råt. I en nr fsen efterehnling moifiers råt genom lgoritmer som sers på unersökningstypen, så tt e ignostisk målstrukturern i ilen etons. I en sist elen ilgrnskning överförs en erete ilen till en skärm för grnskning v riolog eller kliniker [3]. En viktig fktor för kvliteten oh et riologisk retsflöet är tt ll e tre stegen kn utförs oh optimers oeroene v vrnr. Avilningsutrustning oh vilningsprmetrr uppters i tkt me tt tekniken meger nvänning v effektivre etektorer för inhämtning v råt. Genom tt mn uppterr progrmvrn oh olik inställningr för efterehnlingen, kn mn mrker olik ntomisk etljer i smm råt. Till exempel kn olik lgoritmer för ilkonstruktionen eller olik gråsklefönster i en t-il vis ntingen mjukvävnen i kontrst eller en etljer il v enstrukturen, eroene på v mn önskr. Trots tt e olik elrn i vilningskejn är oeroene v vrnr, kn hel kejn i sig optimers som en helhet. Dett gäller även för kvlitetssäkringen. Kvlitetssäkringsprotokollen vi igitl riologi måste omftt ll fsern, från iltgning vi konsekvent sknningprmetrr till ilgrnskning. Kvlitetskejn är inte strkre än ess svgste länk även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus [6, 7]. Den omgivne ljusstyrkn ör ligg inom lux vi riologisk ilgrnskning, vilket är en r it uner en vnlig ljusstyrkn på en tnläkrmottgning (irk lux). Uner et klinisk retet kn mn ok inte sänk ljusstyrkn. Därför sk ilern grnsks ytterligre en gång uner optimlt omgivne ljus [8]. utveklingen v entl vilning från 2D till 3D Inom tnvåren hr mn tritionellt mest nvänt sig v projiere röntgeniler, ntingen introrl, eflometrisk eller pnormiler [2]. De igitl iletektorern innehåller ntingen ett fosforsert torriogrfisystem (Compute Riogrphy, r) eller irekt riogrfisystem (Diret Riogrphy, r) me flt pnel-etektorer. Flt pnel-etektorern är på stig frmmrsh frmför r-tekniken på grun v sin större effektivitet oh ättre ilkvlitet. Projektionsiler v et mxillofil områet innehåller ok överlppningr v ntomin oh geometrisk vritioner, som i mång fll gör em olämplig för noggrnn mätningr oh eömning v överliggne skelettstrukturer. Den kompliere ntomin i et mxillofil skelettet hr fört me sig mer heltäkne oh geometriskt stil vilningsmetoer som kräver treimensionell (3) tomogrfisk ilt. Me 3-t från sknnrr som multislie CT (mst) eller eiker entl volymtomogrfi (t, one-em CT), kn olik tvärsnittsiler skps för tnläkre oh speilister inom entl riologi (figur iii) [9, 10]. Vi t-sknning nväns ett röntgenrör oh en etektor som roterr runt ptienten oh frmställer projektionsiler från olik riktningr. Dess 84

4 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler projektioner nväns sen som råt för en tvärsnittsil som skps v sknnerns tor [3]. Resulttet lir en volymetrisk 3-il som hr ett vi större ignostiskt väre än en enkel projektionsil. Eftersom tortomogrfin okså inneär större strålningsexponering jämfört me pnorm- oh introrl vilning, egränss iniktionern för 3 t-vilning till tt främst gäll preopertiv plnering oh postope rtiv utvärering. Dentl t-sknnrr erjuer en lättviktig oh mer ekonomisk lösning än mst, oh i vnlig fll okså högre sptil upplösning oh lägre strålningsexponering [11], vilket hr gjort em till ett ttrktivt vl för tnläkrmottgningr som hr egränst utrymme. Om mn vill se mjukvävner får mn överlägsen kontrst me mgnetkmer jämfört me röntgenmetoern (t) oh utn exponering för joniserne strålning. mr är ok en något yrre unersökning oh knppst tillgänglig för llmäntnläkren. Digitl entl fotogrfering är okså en el v vilningen v ptienten, är igitl foton nväns för okumenttion v unersökning, ehnlingsplnering, kontroll oh även utvärering v ehnlingsresulttet [12, 13]. De igitl foton rkivers vnligen i smm ts som e riologisk ilern oh grnsks me hjälp v smm progrmvr. I motsts till riogrfin förekommer ing sklig iologisk effekter vi fotogrfering, vilket är en viktig spekt när et gäller rn. Förelrn me foton är llmänt erkän till exempel inom ortoontin, är e nväns för nlys v nsiktsprofilen. Dentl foton är okså värefull för kontroll v mjukvävns- oh slemhinnelesioner. Kommuniktionen me åe ptienter oh tntekniker förättrs när mn kn nvän foton. Ptientern hr sälln tillräklig kunskper om entl oh proontl sjukomr oh foton kn nväns för tt util oh motiver ptientern. Biler är oftre en effektivre meto än muntlig förklringr. Tnteknikern får större hns tt uppfyll ptienterns oh tnläkrns estetisk krv på e protetisk konstruktionern när et finns foton tt tillgå. Det kn ok vr ett prolem ur sekretessynpunkt om tnteknikern retr i en nnn orgnistion. frmtien för riologisk it-system ps-lösningrn hr i g växt från e först tillämpningrn för förvring oh överföring v t till moern kontrollsystem för riologisk proesser, me rpportering som sers på tligenkänning [14,15] oh integrtion i e riologisk informtionssystemen (ris). Kopplingen melln ps oh ris är myket viktig eftersom å systemen styr et ignostisk flöet, är flskhlsr kn orsk förseningr i ett tispresst shem. ris oh sjukhusinformtionssystemen (his) Figur iii. CBCT-il (volymtomogrfi) v en ike erupter hörntn (D.13) me koronl (), sgittl (), xil () oh 3D-volymil (). Me CBCT får mn en treimensionell il v ntomin. Tvärsnittsilern kn orienters så tt mn ser önskt skikt v ntomin. Mångsiigheten me tortomogrfin är myket värefull för korrekt återgivning v mxillofil strukturer me kompliere 3D-skelettstrukturer. hnterr inskrivning v ptienter, ptientuppgifter, eställningr (unersökningr oh remisser), tiokningr, fkturering oh försäkringr i smn me sjukhusets ministrtiv informtionsflöe. En smiig, ömsesiig integrering v ess informtionssystem ör ge en mer tillförlitlig oh effektiv proess oh förhinr motsägne uppgifter i systemen. Avseene grnskning v riologisk iler hnters numer llt fler v e iltolkningsoh visuliseringstekniker som tiigre ingik i molitetssere ignostisk retssttioner i stället v ps-retssttioner. Dess utöke ps-funktioner möjliggör ättre tekniker för efterehnling oh visulisering för llt fler psnvänre, från röntgenspeilistens grnskning till tnläkrens wesere ilgrnskning. Riologern är vn vi tt se tomogrfisk t som olik skikt v mpr-iler (MultiPlnr Reformt). För läkren eller tnläkren kn ok kompletterne 3-iler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt. Moern ps-nätverk kn»för tnläkren kn kompletterne 3Diler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt.«85

5 »Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh ITlösningr.«Artikeln är överstt från engelsk v Norisk Oversættergruppe, Köpenhmn. REFERENSER 1. Preston JD. Digitl tools for linil entistry. An Internet tutoril. J Clif Dent Asso 1998 De; 26(12): Review. 2. Mol A. Imging methos in perioontology. Perioontol ; 34: Review. 3. Dowsett DJ, Kenny PA, Johnston RE. The physis of ignosti imging, 2. eition, Hoer Arnol, UK Lonon, Quintero JC, Trosien A, Hther D, Kpil S. Crniofil imging in orthoontis: historil perspetive, urrent sttus, n future evelopments. Angle Ortho 1999 De; 69(6): Review. 5. Internet link to Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (NEMA): org/ 6. AAPM. Assessment of isply performne for meil imging systems eition. AAPM Tsk Group 18, 2005: npsss för en mer visträkt regionl nvänning, me tnläkrprktiker som ligger utnför röntgenvelningrn som ett gott exempel. Tnläkrprktiken kn vr nsluten till ett större regionlt ps- eller ris-system för tt kunn nvän sig v en efintlig riologisk it-strukturen. Den kn okså h helt egn system. Minre ilrkiv me r en retssttion oh en mer egräns we-ser ehörighet för kunen till ess ilt kn införskffs irekt från tillverkrn v utrustningen till en rimlig investeringskostn. Ovsett orgnistionens storlek sk ok unerhållet v ps- oh rissystemen utförs på korrekt sätt me tnke på informtions- oh tsäkerhet, såsom kup, uppteringr, ehörighet oh support. Tnläkrprktiker me r en tnläkre hr sälln egn it-experter. it-infrstruktur oh support kn i ess fll äst inhnls externt. I frmtien kommer smstämmigheten melln e meiinsk it-systemen tt utvekls me mer strukturere oh kvntittiv metoer för e stor mänger t som smls in 7. Butt A, Mhoney M, Svge NW. The impt of omputer isply performne on the qulity of igitl riogrphs: review. Aust Dent J 2012 Mr; 57 Suppl 1: Review. 8. Hellen-Hlme K, Petersson A, Wrfvinge G, Nilsson M. Effet of mient light n monitor rightness n ontrst settings on the etetion of pproximl ries in igitl riogrphs. An in vitro stuy. Swe Dent J 2007; Supplement Arhms JJ. Dentl CT imging: look t the jw. Riology 2001 My; 219(2): Review. 10. Vnenerghe B, Jos R, Bosmns H. Moern entl imging: review of the urrent tehnology n linil pplitions in entl prtie. Eur Riol 2010 Nov; 20(11): Review. 11. Suomlinen A, Kiljunen T, Käser Y, Peltol J, Kortesniemi M. Dosimetry n imge qulity of four entl one em ompute tomogrphy snners ompre with multislie ompute tomogrphy snners. Dentomxillof Riol 2009 Sep; 38(6): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 1: n overview. Br Dent J 2009 Apr 25; 206(8): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 2: Purposes n uses. Br Dent J 2009 My 9; 206(9): Kuppinen T, Koivikko MP, Ahovuo J. Improvement of report workflow n proutivity using speeh reognition follow-up stuy. J Digit Imging 2008; 21: Krishnrj A, Lee JKT, Lws SA, Crwfor TJ. Voie reognition softwre: Effet on riology report turnroun time t n emi meil enter. Am J Roentgenol 2010; 195: inom llmän- oh speilistsjukvår. Smtiigt kommer e riologisk orgnistionern tt tvings hnter llt större tmänger i tkt me tt multimol oh 3-/4-metoer nväns i större utsträkning inom ignostiken. Dess t ehöver mer sofistikere grnsknings- oh nlysverktyg, som sträker sig än till -tekniker (omputer ie ignostis) som hjälper riologern tt hitt relevnt fyn i en ofntlig tmängen. Det verklig väret v ess ignostisk t mäts ok genom ers änmålsenlighet hur väl en riologisk grnskningen är npss till en primär iniktionen oh en klinisk frågeställningen, oh hur en riologisk rpporten irr till tt rätt ehnling väljs till ptienten. Dett kommer tt li än viktigre i frmtien, me tnke på gens försök tt få frm mer kostnseffektiv lösningr oh skär ner på kostnern inom hel hälso- oh sjukvårssektorn. Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh it-lösningr. english summry The hnling of igitl imges Mik Kortesniemi, Mrj Ekholm n Tomi Kuppinen Tnläkrtiningen 2014; 106 (2): 82 6 Digitl imging hs revolutionize riology uring the pst 20 yers. All igitl imging is still se on nlogue signls from imging etetors whih re onverte into igitl inry formt whih n e proesse y omputers. Digitl imges re forme of iniviul pixels, eh ontining ontrst vlue (gry sle). Piture rhiving n ommunition systems (ps) provie tools for storing n trnsporting the igitl imges. The iom provie the universl formt for the meil imge t. Also other formts, e.g. itmp (mp) n jpeg re use for entl imges. Digitl imging n e esrie in three steps: 1. imge quisition uses physil proesses to get the nlogue signl whih is onverte into igitl rw t 2. post-proessing enles moifition of the rw t to emphsize the ignosti trget fetures 3. imge review rings the proesse imges to the meil isply. Qulity ssurne must over the whole imging hin. Due to the omplex ony ntomy of the mxillofil region, the 3 one-em ompute tomogrphy hs eome more populr in entl use. In the future, multimol n 3/4 imging methos proue inresing t los in riology. Informtion onerning effiy n effetiveness will e the funmentl motivtor of the future riologil pplitions n it solutions. 86 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Utvärdering av osseointegration

Utvärdering av osseointegration VETENSKAP & KLINIK Utvärdering v osseointegrtion SAMMANFATTAT Dtoriserd bildnlys kn utomtiser kvntifieringen v benvävnd kring implntt. Utöver metoder för kvntifiering i både två och tre dimensioner, hr

Läs mer

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan Svlgfunktionen Videordiogrfisk undersökning under sväljning och tl smmnfttt Ett svårförståeligt tl är ett socilt hndikpp som kn misstolks som tt individen hr en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer