Hantering av digitala bilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av digitala bilder"

Transkript

1 Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det är vgörne tt mn förstår etyelsen v olik tformt oh möjlighetern me metoern för 3D-vilning i et mxillofil områet. För tillförlitlig ignostisk resultt måste hel vilningskejn kvlitetssäkrs. Aepter för puliering 29 juli 2013 Mik Kortesniemi Chief Physiist, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln E-post: Mrj Ekholm University Leturer, PhD, DDS, Deprtment of Orl Riology, Institute of Dentistry, University of Helsinki, Finln Tomi Kuppinen Development Diretor, Ajunt Professor, PhD, HUS Meil Imging Center, University of Helsinki, Finln U ner e senste 20 åren hr igitl vilning revolutionert riologin. De informtionsteknisk frmstegen hr ytterligre utvigt möjlighetern tt nvän igitl vilning, även inom tnvåren [1, 2]. All igitl vilning sers fortfrne på nlog signler från iletektorer som omvnls till igitlt inärt formt som kn ehnls i en tor [3]. Digitl iler yggs upp v enskil pixlr. Vrje pixel i ilen hr ett visst kontrstväre som säger hur mörk eller ljus (i gråskl) enn pixel kommer tt se ut på ilen (figur i). Pixlrn är plere som ett rutnät i ilen. Antlet rer oh kolumner estämmer ilens storlek. Bitjupet nger pixelns ynmisk områe et vill säg hur mång kontrstvären som finns tillgänglig för en iniviuell pixel. Ett vnligt itjup är 8 12 itr, vilket etyer ett gråskleområe på melln 256 oh vären (eftersom till exempel 8 itr ger 2 8 = 256 möjlig vären). Bilen sk oftst ses i 1:1 (100 proent) storlek, vilket inneär tt e enskil pixlrn inte kn ses vr för sig. Genom tt ställ in ilens kontrst oh ljusstyrk kn mn frmhäv viss ignostiskt viktig elr v gråsklorn, eroene på vilken unersökning som görs (figur ii). Inom riologin klls ett tt mn skpr ett fönster (winowing). Denn möjlighet är ok egräns inom tnvåren. Rent prktiskt hr en igitl vilningen inneurit one möjligheter för ilkommuniktion oh ilnvänning. Förutom förelr v gäller rkivering oh kommuniktion v il- er, möjliggör eretningen efter iltgningen förättring v viktig ignostikfunktioner tk vre et re ynmisk intervllet för pixelvären i igitl t, som är långt större än et mänsklig ögts. ps oh ilformt Piture rhiving n ommunition system (ps) utvekles som en följ v en igitl vilningstekniken. ps-systemen erstte gr vis en tritionell filmsere ilistriutionen i örjn v 2000-tlet. Tnken vr tt om mn nväne ll e möjligheter som finns me igitl vilning inom riologin, måste et okså finns en änmålsenlig oh universell meto för förvring oh trnsport v igitl informtion. Innn ett kune li verklighet måste ok tillverkrn komm överens om ett gemensmt gränssnitt melln vilningsutrustningen oh ps-nätverken. I mitten v 1980-tlet utvekle Amerin College of Riology (r) oh Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (nem) en stnr kll Digitl Imging n Communition in Meiine (iom). Me iom fik mn ett universellt formt för meiinsk ilt oh i komintion me Ethernet tp/ip-protokoll kune ilt hnters från vilningsutrustning till ps oh ilskärm [3, 4, 5]. iomilen innehåller ilt men även mett som eskriver ientifierings- oh molitetsinställningr me mer. Kontrstinformtionen i iom-ilt hr 16 itrs ynmiskt intervll (16 itr kn ge 2 16 = gråsklor). Denn grå- 82

2 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler Figur i. Exempel på en igitl il (itewing). Bilen innehåller rer oh kolumner för enskil pixlr, är vr oh en hr sitt eget gråskleväre. Den ursprunglig ilen (), zoome elr v ilen ( ) är pixelvären som motsvrr gråsklevären hr mrkerts (). I röntgeniler eror pixlrns gråskleväre på hur stor mäng strålning som fller in mot etektorn på pixelns plts. Figur ii. Exempel på efterehnling v itewing-ilen () me justering v kontrst () oh ljusstyrk () smt kntskärp (). 83

3 » även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus «skl kn mpps för molitet oh teller är mn kn sök upp et klinisk målet, vilket etyer tt en slutlig ilens utseene på isplyen kn justers utomtiskt för optiml återgivning. iom-stnren tillämps för e flest meiinsk proukter, även utnför riologin. Digitl iler kn sprs i olik formt, eroene på v säljren v en entl röntgenutrustningen nväner. Bitmp-iler (mp) är ett tritionellt exempel på ett ike komprimert förlustfritt formt är ilt innehåller ll ursprunglig pixelinformtion. Det inneär okså tt filstorleken för itmp-iler oftst är stor, eroene på upplösningen hos en entl ilen (pixelrutnätets storlek hos ilen). Komprimere ilformt minskr filstorleken, ntingen genom förlustfri komprimering är ursprunglig ilt kn återställs helt eller kompression me förlust, är mn kn minsk filstorleken mer men e ursprunglig pixelvären inte kn återställs helt. Jpeg är et vnligste formtet för komprimere iler. Eftersom jpeg-iler kn komprimers mer minskr filstorleken, men förlustern v t lir större oh e ursprunglig pixelvären kn inte återställs helt. Kompressionsnivån ör lltså väljs nog när et gäller meiinsk iler. Inom riologin är iom oh ör så vr et ominerne formtet för meiinsk iler [3]. Filstorleken påverkr okså tien för ilöverföring från en plts till en nnn. Me en moern rensuppkoppling oh om et r gäller en en entl il är överföringstien kort (någr sekuner) oh ör inte påverk et klinisk retsflöet. Om et äremot gäller mång iler eller 3-iler, som lätt kn innehåll 100 m t, kn överföringstien li etyligt längre oh ett ör ekts vi fjärrgrnskning v iler. en igitl vilningsproessen oh kvlitetssäkring Digitl vilning kn eskrivs i tre steg. I en först fsen iltgning nväns fysisk proesser (till exempel röntgenförsvgning genom ptienten) för tt få en nlog signlen som omvnls till igitl råt. I en nr fsen efterehnling moifiers råt genom lgoritmer som sers på unersökningstypen, så tt e ignostisk målstrukturern i ilen etons. I en sist elen ilgrnskning överförs en erete ilen till en skärm för grnskning v riolog eller kliniker [3]. En viktig fktor för kvliteten oh et riologisk retsflöet är tt ll e tre stegen kn utförs oh optimers oeroene v vrnr. Avilningsutrustning oh vilningsprmetrr uppters i tkt me tt tekniken meger nvänning v effektivre etektorer för inhämtning v råt. Genom tt mn uppterr progrmvrn oh olik inställningr för efterehnlingen, kn mn mrker olik ntomisk etljer i smm råt. Till exempel kn olik lgoritmer för ilkonstruktionen eller olik gråsklefönster i en t-il vis ntingen mjukvävnen i kontrst eller en etljer il v enstrukturen, eroene på v mn önskr. Trots tt e olik elrn i vilningskejn är oeroene v vrnr, kn hel kejn i sig optimers som en helhet. Dett gäller även för kvlitetssäkringen. Kvlitetssäkringsprotokollen vi igitl riologi måste omftt ll fsern, från iltgning vi konsekvent sknningprmetrr till ilgrnskning. Kvlitetskejn är inte strkre än ess svgste länk även om iltgning oh eretning hr gjorts på korrekt sätt, kn en ignostisk noggrnnheten försämrs om ilskärmen inte är r eller om ilern grnsks i olämpligt omgivne ljus [6, 7]. Den omgivne ljusstyrkn ör ligg inom lux vi riologisk ilgrnskning, vilket är en r it uner en vnlig ljusstyrkn på en tnläkrmottgning (irk lux). Uner et klinisk retet kn mn ok inte sänk ljusstyrkn. Därför sk ilern grnsks ytterligre en gång uner optimlt omgivne ljus [8]. utveklingen v entl vilning från 2D till 3D Inom tnvåren hr mn tritionellt mest nvänt sig v projiere röntgeniler, ntingen introrl, eflometrisk eller pnormiler [2]. De igitl iletektorern innehåller ntingen ett fosforsert torriogrfisystem (Compute Riogrphy, r) eller irekt riogrfisystem (Diret Riogrphy, r) me flt pnel-etektorer. Flt pnel-etektorern är på stig frmmrsh frmför r-tekniken på grun v sin större effektivitet oh ättre ilkvlitet. Projektionsiler v et mxillofil områet innehåller ok överlppningr v ntomin oh geometrisk vritioner, som i mång fll gör em olämplig för noggrnn mätningr oh eömning v överliggne skelettstrukturer. Den kompliere ntomin i et mxillofil skelettet hr fört me sig mer heltäkne oh geometriskt stil vilningsmetoer som kräver treimensionell (3) tomogrfisk ilt. Me 3-t från sknnrr som multislie CT (mst) eller eiker entl volymtomogrfi (t, one-em CT), kn olik tvärsnittsiler skps för tnläkre oh speilister inom entl riologi (figur iii) [9, 10]. Vi t-sknning nväns ett röntgenrör oh en etektor som roterr runt ptienten oh frmställer projektionsiler från olik riktningr. Dess 84

4 Kortesniemi et l: Hntering v igitl iler projektioner nväns sen som råt för en tvärsnittsil som skps v sknnerns tor [3]. Resulttet lir en volymetrisk 3-il som hr ett vi större ignostiskt väre än en enkel projektionsil. Eftersom tortomogrfin okså inneär större strålningsexponering jämfört me pnorm- oh introrl vilning, egränss iniktionern för 3 t-vilning till tt främst gäll preopertiv plnering oh postope rtiv utvärering. Dentl t-sknnrr erjuer en lättviktig oh mer ekonomisk lösning än mst, oh i vnlig fll okså högre sptil upplösning oh lägre strålningsexponering [11], vilket hr gjort em till ett ttrktivt vl för tnläkrmottgningr som hr egränst utrymme. Om mn vill se mjukvävner får mn överlägsen kontrst me mgnetkmer jämfört me röntgenmetoern (t) oh utn exponering för joniserne strålning. mr är ok en något yrre unersökning oh knppst tillgänglig för llmäntnläkren. Digitl entl fotogrfering är okså en el v vilningen v ptienten, är igitl foton nväns för okumenttion v unersökning, ehnlingsplnering, kontroll oh även utvärering v ehnlingsresulttet [12, 13]. De igitl foton rkivers vnligen i smm ts som e riologisk ilern oh grnsks me hjälp v smm progrmvr. I motsts till riogrfin förekommer ing sklig iologisk effekter vi fotogrfering, vilket är en viktig spekt när et gäller rn. Förelrn me foton är llmänt erkän till exempel inom ortoontin, är e nväns för nlys v nsiktsprofilen. Dentl foton är okså värefull för kontroll v mjukvävns- oh slemhinnelesioner. Kommuniktionen me åe ptienter oh tntekniker förättrs när mn kn nvän foton. Ptientern hr sälln tillräklig kunskper om entl oh proontl sjukomr oh foton kn nväns för tt util oh motiver ptientern. Biler är oftre en effektivre meto än muntlig förklringr. Tnteknikern får större hns tt uppfyll ptienterns oh tnläkrns estetisk krv på e protetisk konstruktionern när et finns foton tt tillgå. Det kn ok vr ett prolem ur sekretessynpunkt om tnteknikern retr i en nnn orgnistion. frmtien för riologisk it-system ps-lösningrn hr i g växt från e först tillämpningrn för förvring oh överföring v t till moern kontrollsystem för riologisk proesser, me rpportering som sers på tligenkänning [14,15] oh integrtion i e riologisk informtionssystemen (ris). Kopplingen melln ps oh ris är myket viktig eftersom å systemen styr et ignostisk flöet, är flskhlsr kn orsk förseningr i ett tispresst shem. ris oh sjukhusinformtionssystemen (his) Figur iii. CBCT-il (volymtomogrfi) v en ike erupter hörntn (D.13) me koronl (), sgittl (), xil () oh 3D-volymil (). Me CBCT får mn en treimensionell il v ntomin. Tvärsnittsilern kn orienters så tt mn ser önskt skikt v ntomin. Mångsiigheten me tortomogrfin är myket värefull för korrekt återgivning v mxillofil strukturer me kompliere 3D-skelettstrukturer. hnterr inskrivning v ptienter, ptientuppgifter, eställningr (unersökningr oh remisser), tiokningr, fkturering oh försäkringr i smn me sjukhusets ministrtiv informtionsflöe. En smiig, ömsesiig integrering v ess informtionssystem ör ge en mer tillförlitlig oh effektiv proess oh förhinr motsägne uppgifter i systemen. Avseene grnskning v riologisk iler hnters numer llt fler v e iltolkningsoh visuliseringstekniker som tiigre ingik i molitetssere ignostisk retssttioner i stället v ps-retssttioner. Dess utöke ps-funktioner möjliggör ättre tekniker för efterehnling oh visulisering för llt fler psnvänre, från röntgenspeilistens grnskning till tnläkrens wesere ilgrnskning. Riologern är vn vi tt se tomogrfisk t som olik skikt v mpr-iler (MultiPlnr Reformt). För läkren eller tnläkren kn ok kompletterne 3-iler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt. Moern ps-nätverk kn»för tnläkren kn kompletterne 3Diler me volymåtergivning ge en mer nturlig oh innehållsrik il v volymetrisk ilt.«85

5 »Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh ITlösningr.«Artikeln är överstt från engelsk v Norisk Oversættergruppe, Köpenhmn. REFERENSER 1. Preston JD. Digitl tools for linil entistry. An Internet tutoril. J Clif Dent Asso 1998 De; 26(12): Review. 2. Mol A. Imging methos in perioontology. Perioontol ; 34: Review. 3. Dowsett DJ, Kenny PA, Johnston RE. The physis of ignosti imging, 2. eition, Hoer Arnol, UK Lonon, Quintero JC, Trosien A, Hther D, Kpil S. Crniofil imging in orthoontis: historil perspetive, urrent sttus, n future evelopments. Angle Ortho 1999 De; 69(6): Review. 5. Internet link to Ntionl Eletril Mnufturers Assoition (NEMA): org/ 6. AAPM. Assessment of isply performne for meil imging systems eition. AAPM Tsk Group 18, 2005: npsss för en mer visträkt regionl nvänning, me tnläkrprktiker som ligger utnför röntgenvelningrn som ett gott exempel. Tnläkrprktiken kn vr nsluten till ett större regionlt ps- eller ris-system för tt kunn nvän sig v en efintlig riologisk it-strukturen. Den kn okså h helt egn system. Minre ilrkiv me r en retssttion oh en mer egräns we-ser ehörighet för kunen till ess ilt kn införskffs irekt från tillverkrn v utrustningen till en rimlig investeringskostn. Ovsett orgnistionens storlek sk ok unerhållet v ps- oh rissystemen utförs på korrekt sätt me tnke på informtions- oh tsäkerhet, såsom kup, uppteringr, ehörighet oh support. Tnläkrprktiker me r en tnläkre hr sälln egn it-experter. it-infrstruktur oh support kn i ess fll äst inhnls externt. I frmtien kommer smstämmigheten melln e meiinsk it-systemen tt utvekls me mer strukturere oh kvntittiv metoer för e stor mänger t som smls in 7. Butt A, Mhoney M, Svge NW. The impt of omputer isply performne on the qulity of igitl riogrphs: review. Aust Dent J 2012 Mr; 57 Suppl 1: Review. 8. Hellen-Hlme K, Petersson A, Wrfvinge G, Nilsson M. Effet of mient light n monitor rightness n ontrst settings on the etetion of pproximl ries in igitl riogrphs. An in vitro stuy. Swe Dent J 2007; Supplement Arhms JJ. Dentl CT imging: look t the jw. Riology 2001 My; 219(2): Review. 10. Vnenerghe B, Jos R, Bosmns H. Moern entl imging: review of the urrent tehnology n linil pplitions in entl prtie. Eur Riol 2010 Nov; 20(11): Review. 11. Suomlinen A, Kiljunen T, Käser Y, Peltol J, Kortesniemi M. Dosimetry n imge qulity of four entl one em ompute tomogrphy snners ompre with multislie ompute tomogrphy snners. Dentomxillof Riol 2009 Sep; 38(6): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 1: n overview. Br Dent J 2009 Apr 25; 206(8): Ahm I. Digitl entl photogrphy. Prt 2: Purposes n uses. Br Dent J 2009 My 9; 206(9): Kuppinen T, Koivikko MP, Ahovuo J. Improvement of report workflow n proutivity using speeh reognition follow-up stuy. J Digit Imging 2008; 21: Krishnrj A, Lee JKT, Lws SA, Crwfor TJ. Voie reognition softwre: Effet on riology report turnroun time t n emi meil enter. Am J Roentgenol 2010; 195: inom llmän- oh speilistsjukvår. Smtiigt kommer e riologisk orgnistionern tt tvings hnter llt större tmänger i tkt me tt multimol oh 3-/4-metoer nväns i större utsträkning inom ignostiken. Dess t ehöver mer sofistikere grnsknings- oh nlysverktyg, som sträker sig än till -tekniker (omputer ie ignostis) som hjälper riologern tt hitt relevnt fyn i en ofntlig tmängen. Det verklig väret v ess ignostisk t mäts ok genom ers änmålsenlighet hur väl en riologisk grnskningen är npss till en primär iniktionen oh en klinisk frågeställningen, oh hur en riologisk rpporten irr till tt rätt ehnling väljs till ptienten. Dett kommer tt li än viktigre i frmtien, me tnke på gens försök tt få frm mer kostnseffektiv lösningr oh skär ner på kostnern inom hel hälso- oh sjukvårssektorn. Det öke ehovet v tillförlitlig oh vittgåene informtion om änmålsenlighet oh effektivitet kommer tt vr et som river utveklingen v frmtiens riologisk tillämpningr oh it-lösningr. english summry The hnling of igitl imges Mik Kortesniemi, Mrj Ekholm n Tomi Kuppinen Tnläkrtiningen 2014; 106 (2): 82 6 Digitl imging hs revolutionize riology uring the pst 20 yers. All igitl imging is still se on nlogue signls from imging etetors whih re onverte into igitl inry formt whih n e proesse y omputers. Digitl imges re forme of iniviul pixels, eh ontining ontrst vlue (gry sle). Piture rhiving n ommunition systems (ps) provie tools for storing n trnsporting the igitl imges. The iom provie the universl formt for the meil imge t. Also other formts, e.g. itmp (mp) n jpeg re use for entl imges. Digitl imging n e esrie in three steps: 1. imge quisition uses physil proesses to get the nlogue signl whih is onverte into igitl rw t 2. post-proessing enles moifition of the rw t to emphsize the ignosti trget fetures 3. imge review rings the proesse imges to the meil isply. Qulity ssurne must over the whole imging hin. Due to the omplex ony ntomy of the mxillofil region, the 3 one-em ompute tomogrphy hs eome more populr in entl use. In the future, multimol n 3/4 imging methos proue inresing t los in riology. Informtion onerning effiy n effetiveness will e the funmentl motivtor of the future riologil pplitions n it solutions. 86 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället Counil of Europe Trety Series - No. 199 Europråets rmkonvention om kulturrvets väre för smhället Fro, 27.X.2005 2 CETS 199 Vlue of Culturl Heritge for Soiety, 27.X.2005 Inlening De melemsstter i Europrået

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Förlust av tänder leder i varierande grad

Förlust av tänder leder i varierande grad Sennery et l Lrs Sennery oont r, prof, Av för iomterilvetenskp, Inst för klinisk vetenskper, Shlgrensk kemin, Göteorgs universitet E-post: lrs.sennery@ iomterils.gu.se Stefn Lungren oont r, prof, Käkkirurgisk

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Extraktion eller operativt avlägsnande

Extraktion eller operativt avlägsnande Öhmn et l Rdiologisk undersökningr v visdomständer grnsks Smmnfttt En grnskning hr gjorts v den rdiologisk undersökningens roll inför vlägsnnde v visdomständer i underkäken. Studien visr tt pnormröntgen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Tillämpning Denn rpport sk endst tolks v ehörig nvändre under ikttgnde v professionell

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Tillbyggnad, Nationalmuseum Annex, Nationalmuseum. Måns Björnskär. Examiner

Tillbyggnad, Nationalmuseum Annex, Nationalmuseum. Måns Björnskär. Examiner Tillbyggn, Ntionlmuseum Annex, Ntionlmuseum Måns Björnskär Hnlere/ Supervisor Exmintor/ Exminer Ktrin Luneberg Freri Benesh Jesus Azpeiti Exmensrbete inom rkitektur, grunnivå 15 hp Degree Projet in Arhiteture,

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

EDA Digital och Datorteknik 2009/10

EDA Digital och Datorteknik 2009/10 EDA 45 - Digitl och Dtorteknik 2009/0 Kursen hnlr om en teknik som ligger till grun för välbeknt vrgsprylr Mobiltelefoner, meispelre; mp3, IPOD igitlboxr, "lptops, hemm-bio spelkonsoler mikrovågsugnr huslrm,

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III G. Gripenberg TKK december 00 G. Gripenberg TKK) Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III december 00 / 59 Vribelbyte F gx))g x) dx = d F gx)) dx dx = / b F gx)) = F gb))

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg.

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg. Logomnul MAJ 2015 TÄFTEÅ FASTIGHETER MAJ 2015 v 1.0 2 Färgsättning Logotypens färger är en del v den grfisk profilen. Eftersom färger kn återges på olik sätt så är det viktigt tt nvänd rätt färgbeteckningr

Läs mer

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren?

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren? Kn du dett? Uppgiftern här är tänkt tt nvänds för utvärdering v hur elevern tillägnt sig kpitlets mtemtisk innehåll. Låt elevern, prvis eller i mindre grupper, lös uppgiftern tillsmmns och förklr för vrndr

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Plattform Kom igång-guide

Plattform Kom igång-guide CFD Plttform Kom igång-guie Me vår kom igång-guie kn u enkelt eknt ig me mång v hnelsplttformens verktyg oh funktioner. Lär ig vr u hittr proukter tt hnl, nyheter, grfer, pler olik Orertyper, övervk in

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 Crowe ISOMERER

Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 Crowe ISOMERER Stereokemi 2: Stereoisomerer Del D-2010 rowe 290-316 ISOMERER STRUKTUR ISOMERER STEREOISOMERER ENANTIOMERER (Spegelilder) DIASTEREOMERER (Ike Spegelilder) Stereokemi för tetrhedrl kol Krv: Minst ett sp

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5a

Facit - Tänk och Räkna 5a I tlens värl Fit Tänk oh Räkn Mer än 00 år sen 0 8 9009 8 88 00 0 0 8 8 9 90 9 8 98 99 08 kr 0 kr 0 80, 90, 00, 0, 0, 0 000, 00, 00, 0, 00, 0 8 08 09 9 0 00 0 000 + 00 + 0 + 8 000 + 0 + 9000 + 00 + 8 0

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för lingvistik och filologi. Grundbegrepp: Noder (hörn) och bågar (kanter)

Uppsala universitet Institutionen för lingvistik och filologi. Grundbegrepp: Noder (hörn) och bågar (kanter) Grfer Jokim Nivre Uppsl universitet Institutionen för lingvistik oh filologi Översikt Grunegrepp: Noer (hörn) oh ågr (knter) Grfteoretisk egrepp: Stigr oh ykler Delgrfer oh smmnhängne grfer Rikte oh orikte

Läs mer

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd Föreläsning 7 Sply-träd. rioritetsköer oh hepr. Union/Find TDDC70/1: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 7 septemer 01 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 7.1 Innehåll

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer