MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Rörelseintäkter 100 ksek (0) Periodens resultat 12,5 MSEK (-9,8) Resultat per aktie -0,45 (-0,42) Soliditet 90,3 % (89,5 %) Genombrott på den franska marknaden. Micropos marknadsaktiviter i Frankrike har lett till att RayPilot systemet för realtidspositionering av prostata kommer att installeras på det franska cancercentret Centre George-Francois Leclerc (CGFL) i Dijon under våren Detta är den första installationen av RayPilot i Frankrike. CGFL efterfrågar offert på ett till flera RayPilot system där ordervärdet kan komma att uppgå till euro. Tillförs 18 MSEK i en kombination av en riktad emission och en kraftigt övertecknad nyemission under sista kvartalet Under november 2013 erhöll Micropos ett amerikanskt designpatent av RayPilot sändaren. Designpatentet innebär förutom de patent och varumärkesskydd som RayPilot systemet redan erhållit dessutom ett skydd för sändarens speciella utformning i syfte att skyddas mot kopiering. Presenterar RayPilot för ledande franska cancerläkare på svenska ambassaden i Paris tillsammans med en rad andra ledande strålterapibolag som Elekta, Raysearch och Scandidos. Beviljas anslag från Barncancerfonden för att anpassa RayPilot för användning vid strålbehandling av barncancer. Efter perioden har ett genombrott nåtts på den finska marknaden där Tammerfors Universitetssjukhus skall utvärdera RayPilot som verktyg för att inledningsvis möjliggöra en halvering av antalet behandlingstillfällen. Efter perioden nås ytterligare genombrott i och med lansering av en koppling mellan RayPilot och strålbehandlingsutrustning från Varian Medical System som tillför funktioner som efterfrågats från marknaden i form av ökad automation och patientsäkerhet.

3 BOLAGETS VERKSAMHET Micropos Medical AB (publ) grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg. Bolaget har som affärsidé att utveckla, sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som möjliggör precisionsbehandling av ett flertal cancertyper. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättsligt skyddad forsknings och utvecklingsverksamhet. Den första produkten ut på marknaden är RayPilot som används vid strålbehandling av prostatacancer. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system som syftar till att öka precisionen i behandlingen genom att före och under varje strålningstillfälle exakt ange tumörens position utan användning av skadlig röntgenstrålning. En ökad precision möjliggör att strålningen kan fokuseras på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden. Genom att veta exakt var tumören är belägen, även under tiden som behandlingen pågår, kan för prostatacancerpatienter innebära en ökad botningsgrad, minskade biverkningar samt att antalet behandlingar potentiellt kan minskas från ett 40-tal till ca 5 st. kunna användas som ett hjälpmedel vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer, cancerformer där man har en stor risk för rörelse under pågående behandling vilket idag normalt inte kan detekteras. Marknadsföring och försäljningsaktiviteter sker i egen regi samt genom distributörer i Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland, Belgien och Österrike. Dessutom för Bolaget diskussioner med distributörer i bl.a. Storbritannien och Nederländerna. Bolaget har påbörjat anpassningen av dokumentation och utvecklingsprocesser enligt det amerikanska regelverket i syfte att ansöka om FDA godkännande men har valt att fokusera resurserna på den Europeiska marknaden där produkten har försäljningsgodkännande. RayPilot kompletterar befintlig strålbehandlingsapparatur och består av en förbrukningsvara i form av en sändare som placeras i prostataområdet, en mottagarenhet som placeras på det ordinarie behandlingsbordet samt en mjukvara som personalen interagerar med. I framtida applikationer skall användningsområdet för RayPilot breddas till att kunna användas vid precisionsbehandling av andra tumörgrupper samt innehålla funktioner för uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingen. Under 2012 uppgraderades RayPilot med automatisk patientidentitet för att minska risken för felbehandling vilket förekommer vid dagens strålbehandling. Ett flertal vetenskapliga arbeten har publicerats som beskriver systemets funktion. Bland annat har den Italienska kliniken Humanitas Gavazzeni visat att prostatan kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling vilket normalt ej detekteras vid dagens behandling. RayPilot finns idag installerat både för klinisk användning och för forskningsändamål på kliniker i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien. Systemet är godkänt för prostatacanceranvändning men tekniken är tänkt att även

4 BOLAGETS UTVECKLING I början av året fick Micropos beviljat ett nytt patent som avser en kommande funktion där tumörposition, patientens identitet och vilken dos som träffar tumören integreras i samma produkt. Detta gör produkten helt unik och syftar till att minska risken för att stråla på fel plats, med fel dos och på fel patient vilket inträffar ibland vid dagens behandling. Tester av RayPilot med integrerad dosmätare är nu inne i sitt slutskede och lansering beräknas ske under I slutet av februari anställdes Charlotta Tilk som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Charlotta har en bakgrund som klinisk sjukhusfysiker, fysiker på Nucletron (nu Elekta) och som Application Manager på Unfors Raysafe. I mars presenterades ett nationellt konsortium som delfinansierats av statliga Vinnova. I detta konsortie ingår samtliga universitetssjukhus i landet samt Micropos och ett flertal ledande företag inom strålbehandling. Syftet med samarbetet är att skapa en nationell testbädd för innovativa lösningar inom strålterapi för att säkerställa kraven på säkerhet och kvalitet. Testbädden syftar även till att minska utvecklingstider för nya innovationer för att snabba på processen att få ut svenska produkter på en internationell marknad. I mars tecknades ett intentionsavtal med det Österrikiska företaget MPB Scherer för distribution av RayPilot. Micropos har under ett antal år fört en dialog med MPB Scherer som påbörjat diskussioner med flera kliniker angående användning och köp av RayPilot. I maj beviljades överläkare Enrique Castellanos på Radiumhemmet medel från Prostatacancerförbundet för att genomföra en studie på Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att effektivisera prostatacancerbehandlingen genom att utföra färre behandlingstillfällen samt att fokusera strålningen mer till tumörområdet och mindre på den friska omkringliggande vävnaden. Utifrån den erfarenhet som Enrique Castellanos har av RayPilot så skall nu RayPilot användas för att möjliggöra genomförandet av ovan nämnda studie. Därtill beviljades Bo Lennernäs docent och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med Micropos ett anslag om 900 tkr från Barncancerfonden för att tillsammans med Micropos anpassa RayPilot för användning vid strålbehandling av barncancer. Ett seminarium hölls på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm den 21 maj där Lennernäs kunde berätta om RayPilot. På årsstämman den 23:e maj förstärktes styrelsen med två nya styrelseledamöter; Olof Sandén och Ulf Troedsson samtidigt som den tidigare ledamoten Christer Ljungberg tog över som styrelsens ordförande. Olof Sandén kommer närmast från världens näst största strålbehandlingsföretag, Elekta, där han hade positionen som affärsområdeschef för regionerna Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Ulf Troedsson är verksam som VD och koncernchef för Siemens Sverige. Under året har Micropos deltagit på ett antal kongresser för att demonstrera och marknadsföra RayPilot bland branschens aktörer. I januari deltog Micropos på MedFys-kongressen för radiofysiker inom strålbehandling i Norska Kvitfjell, och Ray- Pilot presenterades även på svenska onkologidagarna mars samt på finska strålbehandlingskongressen i Lahti april. Den 21 mars inbjöds Micropos VD, Tomas Gustafsson samt bolagen Varian, Elekta och Siemens att föreläsa på fackföreningen för norska radiografers vidareutbildning i Oslo. Den april deltog Micropos i årets upplaga av ESTRO, Europas största strålbehandlingskongress. Här presenterades två kommande produktfunktioner i RayPilot. Den ena gäller en lösning där RayPilot sändaren, som idag används för att följa tumörens exakta position dessutom utrustas med en dosmätare för att säkerställa att rätt stråldos uppnås vid varje strålbehandlingstillfälle. I dag finns inget system som kan mäta att rätt stråldos träffar inuti tumörområdet. Den andra funktionen är en mjukvarulösning som utvecklats i nära samarbete med världens största radioterapiföretag Varian Medical Systems och som syftar till att öka säkerheten och automationsgraden vid strålbehandling. Genom denna mjukvarulösning kommer behandlingsbordet kunna förflyttas automatiskt till rätt behandlingsläge samt att strålen kommer slås på och av utifrån om tumören ligger på rätt ställe eller inte (vilket inte görs idag vid prostatabehandling). Flertalet möten hölls med potentiella kunder, likväl nya som tidigare intressenter. Därutöver presenterade Århus Universitetssjukhus en ny publikation där RayPilot används för att förflytta strålfältet utifrån tumörrörelse. I maj har Micropos deltagit på det danska fysikermötet tillsammans med företaget Limat samt på Degro-kongressen i Berlin tillsammans med den tyska distributören Additec. I juni deltog Micropos på franska fysikerkongressen i Nice, detta gjordes i egen regi bland annat för att identifiera en ny distributör för Frankrike. I juni genomfördes valideringstester av RayPilot hos Varian Medical Systems för tester och verifiering av tidigare nämnda mjukvaruintegration. Micropos har sedan ett år tillbaka en installation på en strålbehandlingsklinik i Italien som ingår i en privat kedja av flera sjukhus. Uppgörelsen med kliniken har varit att de skall utvärdera RayPilot systemet på ett antal prostatacancerpatienter för att därefter bestämma sig för hur de skall gå vidare. Under juli månad deltog docent och överläkare Bo Lennernäs i implantationen av den sista patienten som ingår i utvärderingen. Hittills har RayPilot systemet fungerat mycket bra

5 och radioterapiavdelningen är mycket nöjd med funktion och resultat. Dock finns det en intern konkurrens från urologiavdelningen som gör implantationen av RayPilot sändaren. De upplever att de förlorar patienter till strålbehandlingen som de egentligen vill operera. Klinikens fysiker har sammanställt resultat som presenterades på den italienska fysikerkongressen AIFM under november månad. I juli deltog Charlotta Tilk från Micropos tillsammans med distributören Raditec på på den schweiziska onkologikongressen i Davos. I augusti tecknades en avsiktsförklaring med Raditec som nu har en dialog med flera kliniker och en demotour har genomförts tillsammans med dem under hösten I augusti tecknade Micropos ett nytt distributionsavtal i Frankrike med företaget Qualimedis som är ett företag som specialiserar sig inom strålbehandling och radiologi. Bolaget ägs och drivs av Pierre-Xavier Ribot som har lång erfarenhet inom området. Innan han startade Qualimedis arbetade han under närmare 10 år som VD för Nucletron Frankrike (nu Elekta) och har därför en nära relation med franska onkologer. I september 2013 publicerade Århus Universitetssjukhus samarbete med University of Sydney en ny vetenskaplig artikel där RayPilot har använts för att styra behandlingsstrålen (MLC tracking) på en linjäraccelerator från Varian (Varian RapidArc). Artikeln som heter Time-resolved dose reconstruction by motion encoding of volumetric modulated arc therapy fields delivered with and without dynamic multi-leaf collimator tracking är skriven av Thomas Ravkilde och antogs till augustinumret av den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. I den publicerade artikeln har RayPilot använts för att i en modell / fantom ge positionen av en tumör som sedan skickas till linjäracceleratorns multibladskollimator där strålfältet både formas och förflyttas för att spåra tumörens rörelse i realtid. RayPilot kan ge positionen 30 gånger per sekund utan något behov av skadlig röntgenstrålning. Arbetet som leddes av Per Rugård Poulsen var ett samarbete mellan institutionen för onkologi på Århus Universitetssjukhus och Institutionen för klinisk medicin vid Århus Universitet samt med Radiation Physics Laboratory på University of Sydney i Australien. I den publicerade artikeln kan man fritt översatt från engelska läsa: Organrörelse under pågående behandling vid strålbehandling kan leda till försämring av den planerade dosen, men detta kan minskas genom att dynamiskt flytta multibladskollimatorn (DMLC tracking). Samarbetet mellan Århus Universitetssjukhus och Micropos Medical startade 2010 och har resulterat i inte mindre än ett 10-tal publikationer, vetenskapliga artiklar, posters och muntliga presentationer i Europa, USA och Kanada. Under september 2013 genomförde Micropos tillsammans med Additec en demotour i Tyskland, där RayPilot presenterades på både en privat sjukhuskedja och universitetssjukhus i Tyskland. Sjukhusen visade stort intresse för produkten och var väl medvetna om vikten av realtidspositionering av tumören för att kunna möjliggöra en säkrare och effektivare behandling. Pågående diskussioner förs med ett av sjukhusen som uttryckt önskemål om att gå vidare med installation och test av RayPilot på deras linjäraccelerator. Efter demotouren deltog Micropos på den tyska fysikerkongressen, DGMP i Köln, tillsammans med distributören Additec. Uppföljningsmöten samt diskussioner med nya kliniker genomfördes med Micropos försäljningschef. Demonstrationerna i Tyskland följdes av ett deltagande på världens största strålbehandlingskongress, ASTRO i Atalanta i USA under slutet av september I montern visades liksom på den europeiska ESTRO kongressen en kommande version av RayPilot som förutom att kunna ange exakt var tumören är under pågående strålbehandling även kan mäta vilken stråldos som träffar tumörområdet. Dessutom visades hur RayPilot systemet i framtiden kan kopplas till befintlig strålbehandlingsutrustning för att uppnå ett förbättrat workflow och ökad automation. I den första versionen flyttas behandlingsbordet automatiskt till rätt position vid behandlingsstart och strålen bryts automatiskt (gating) om tumören rör på sig. ASTRO kongressen är känd för att locka besökare från hela världen och Micropos hade en välbesökt monter där besökarna kunde få en demonstration av RayPilot. Även Micropos distributörer från Italien och Frankrike hade personer på plats och tog med sig ett flertal kunder från sina respektive länder som kunde ta del av de senaste uppdateringarna av RayPilot. Som en direkt effekt av mässan bokades klinikbesök i Frankrike, Finland och Schweiz vilket är att betrakta som ett kvitto på att trenden inom radioterapi går i den riktning som Micropos arbetar inom. Under oktober månad publicerades ännu en vetenskaplig publikation med titeln Experimentally Validated Simulator of Dynamic MLC Tracking Treatments: A Tool for Tracking QA baserat på den forskning som utförs på Århus Universitetssjukhus i Danmark. Resultatet grundar sig på analyser av mätningar som utförts med RayPilot. Forskningen som leds av Per Rugård Poulsen är ett samarbete mellan Århus Universitetssjukhus och The University of Sydney i Australien. Under första veckan i oktober ställdes RayPilot systemet ut på det franska strålonkologiska årsmötet SFRO som är den största franska onkologikongressen i Paris. Under dessa dagar samlades många franska strålläkare, fysiker och övrig strålbehandlingspersonal från samtliga stora cancercenter samt mindre privata sjukhus för att ta del av de senaste nyheterna inom forskning och ifrån industrin. För första gången ställdes RayPilot ut av den nya franska distributören Qualimedis som hade en av de största montrarna på kongressen. Det blev ett möte som gav tillfälle till många bra diskussioner både med potentiella kunder samt med Qualimedis personal som har lång erfarenhet i branschen. Mottagandet av Ray-

6 Pilot var mycket positivt och Pierre-Xavier Ribot som är VD på Qualimedis har nära kontakt med onkologer sedan sin tid som VD för Nucletron (numer Elekta) i Frankrike. Mässan ledde till att ett flertal möten med några av de stora cancercentren i Frankrike bokades in under hösten för demonstration av RayPilot. I syfte att finansiera Micropos ökade inriktning på marknadsföring och försäljning valde styrelsen att under oktober 2013 kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission. Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission i enlighet med styrelsens förslag och Bolaget genomförde både en riktad nyemission och en företrädesemission till kursen 1,80 SEK vilka genomfördes under november Företrädesemissionen tecknades till 400 procent och totalt tillfördes Micropos 18 MSEK i de båda emissionerna före emissionskostnader. Genom det kapital som nu tillförs så bedöms Bolaget ha mycket goda förutsättningar att fortsätta det fokuserade arbetet som under året har påbörjats på marknadssidan och att få igång försäljning. Under november 2013 erhöll Micropos ett amerikanskt designpatent för utformningen av RayPilot sändaren som är en förbrukningsvara i RayPilot systemet. Designpatentet som erhållits i USA är ytterligare ett immaterialrättsligt skydd som innebär att förutom de patent och varumärkesskydd som RayPilot redan erhållit dessutom har skydd för sändarens speciella utformning i syfte att skyddas mot kopiering. I november 2013 tecknade Micropos dessutom ett distributörsavtal för Schweiz med företaget Raditec Medical. Bytet av distributör är ytterligare ett steg i Micropos strategi att omfokusera verksamheten från forskning till marknadsföring och försäljning. Raditec Medical är ett Zürich-baserat företag som inriktar sig mot försäljning och service inom området strålbehandling och diagnostik. Företaget har ett brett nätverk av kontakter i hela Schweiz och stora delar av Europa samt erfarenhet av att introducera nya medicintekniska koncept på marknaden. Samarbetet mellan Micropos och Raditec Medical inleddes redan under sommaren då RayPilot ställdes ut på den schweiziska strålterapikongressen, SASRO, i Davos. Raditec har under hösten presenterat RayPilot på flertalet kliniker vilket har resulterat i ett positivt mottagande. De första klinikbesöken tillsammans med Micropos gjordes i november 2013 och fler aktiviteter är planerade. Micropos distributör Radius ställde i december ut RayPilot systemet på den italienska radiofysikerkongressen, AIFM i Turin. I samband med kongressens vetenskapliga program publicerades en vetenskaplig poster från sjukhuset, Humanitas Gavazzeni i Bergamo. Denna strålbehandlingsklinik ingår i en privat sjukhuskedja och har utvärderat RayPilot i drygt ett år på prostatacancerpatienter. I postern Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted beskrivs att syftet varit att utvärdera hur mycket prostata kan röra på sig under pågående behandling. Med RayPilot så har även de kunnat verifiera att betydande organrörelse under pågående strålning kan uppstå och har detekterat rörelse på över 1,5 cm. Deras slutsats är att utan tillgång till realtidspositionering så bör behandlingsmarginalerna runt tumören ökas med 18 %. Ytterligare en slutsats var att prostatarörelse inte kan försummas vid användning av hypofraktionering. Hypofraktionering är en behandlingsteknik där antalet behandlingstillfällen minskas dramatiskt från dagens normala 40 fraktioner ner till ca 5 st men då är det enligt denna publikation nödvändigt att ta hänsyn till organrörelsen kontinuerligt. Det lyckade framträdandet på det franska strålonkologiska årsmötet SFRO i Paris under hösten följdes upp med att Micropos den 3 december presenterade sig på den svenska ambassaden i Paris under temat Solutions et technologies innovantes Suédoises en radiothérapie pour une gestion du cancer plus efficace. Presentationen gjordes tillsammans med de svenska strålterapibolagen, Elekta, RaySearch och Scandidos. Eventet som handlade om svenska innovativa lösningar för effektivisering av strålbehandling av cancer anordnas i samarbete mellan Business Sweden och ledande svenska strålterapibolag. Deltagarna var speciellt inbjudna cancerläkare och professorer från franska strålbehandlingskliniker där Micropos och den franske distributören hade möjlighet att specialinbjuda ledande opinionsbildare. Frankrike är dessutom en intressant marknad då lagstiftningen kräver att stråldosen skall mätas under pågående behandling. Stort fokus läggs nu därför på produkter som kan göra detta och RayPilot har en världsunik lösning för detta ändamål. I en uppdaterad version som finns i betaversion och som beräknas att lanseras kommersiellt under 2014, kommer RayPilot som enda produkt i världen under pågående behandling samtidigt kunna ange tumörens position, mäta vilken stråldos som träffar tumörområdet och automatiskt ange patientens identitet. Dessa funktioner möjliggör ökad precision och förbättrad patientsäkerhet samtidigt som det öppnar för en produktivitetsförbättring på klinikerna. Micropos marknadsaktiviteter i Frankrike har lett till ett genombrott för RayPilot på denna marknad. Bolaget kunde under december 2013 meddela att RayPilot kommer att installeras på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc (CGFL) i Dijon under våren Det blir den första installationen av RayPilot i Frankrike.. Efter avslutad utvärderingsperiod som beräknas till 6 månader har kliniken efterfrågat en offert på ett till flera RayPilot system.

7 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Tammerfors Universitetssjukhus blir den första aktören i Finland som använder RayPilot för realtidspositionering av prostata vid strålbehandling. På grund av en åldrande befolkning och ett ökat antal patienter med prostatacancer har Tammerfors Universitetssjukhus ett intresse av hypofraktionering som innebär att antalet behandlingstillfällen minskas markant. De kör idag delar av sin klinik på kvällstid för att kunna hinna med patienttrycket och fördelarna med hypofraktionering är färre besök på sjukhuset för patienterna samt att strålbehandlingsutrustningen därmed blir tillgänglig för fler. Inledningsvis skall de utvärdera en halvering av antalet behandlingstillfällen för att senare minska behandlingstiderna ytterligare så att de kan behandla uppemot 8 ggr fler prostatapatienter per tidsenhet. Det initiala ordervärdet för utvärderingsprojektet är cirka under ett år samt innehåller en köpoption efter avslutat projekt. RESULTAT Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till ksek 100 (f.å. ksek 0) med ett resultat om -12,5 MSEK efter finansiella poster (f.å. -9,8 MSEK). INVESTERINGAR Micropos Medicals investeringar i immateriella an-läggningstillgångar under perioden uppgick till ksek (f.å ksek 1 857). SOLIDITET Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2013 till 90,3 procent (f.å. 89,5) AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med ksek (f.å. ksek 4 430) i avskrivningar och immateriella anläggningstillgångar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Den 31 december 2013 uppgick Micropos banktillgodohavanden till ksek (9 119). Långfristiga räntebärande skulder uppgår till ksek 796 (793). AKTIEN Antal utestående aktier var stycken per Efter periodens utgång har ytterligare aktier registreras från de under hösten genomförda nyemissionerna. Det totala antalet aktier uppgår nu till stycken. Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista december cirka 950 aktieägare. Why treat the size of an Orange when the target has the size of a Mandarine? Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

8 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per (Inklusive nyemission december 2013) Kapital- och Antal aktier röstandel Brohuvudet AB ,0% Almi Invest Västsverige AB ,9% Hans Sköld ,9% Bo Lennernäs med bolag ,8% Innovationsbron AB ,9% Försäkringsbolaget Avanza ,6% Sten Nilsson ,3% Seymour Levitt ,3% Westcap Förvaltning AB ,7% Tomas Gustafsson ,7% Övriga aktieägare (c:a 1230 stycken) ,0% Totalt ,0% FRAMTIDSUTSIKTER 2013 har varit ett förändringens år för Micropos där verksamheten fokuserats på marknadsaktiviteter i form av nyrekrytering av branscherfaren marknadspersonal och styrelseledamöter samtidigt som nya distributörssamarbeten startats. Bolaget har varit ute på fler klinikbesök än tidigare år och det märks ett tydligt trendbrott där klinikerna på alla marknader där Micropos är verksamt blivit mer medvetna om organrörelse och att därmed behovet för produkter som kan detektera detta ökat. Det flera kliniker visar intresse för är att med hjälp av RayPilot öka effektiviteten genom att minska antalet behandlingstillfällen samt att minska risken för livskvalitetsnedsättande biverkningar. Med två nytecknade avtal med strålbehandlingskliniker, på nya betydande marknader i form av Frankrike och Finland, samt ett ökat marknadsfokus som lett till att flertalet diskussioner nu pågår med Europeiska kliniker så gör styrelsen bedömningen att framtidsutsikterna för Micropos Medical ser fortsatt lovande ut. Under de första årens användning av RayPilot fokuserades arbetet på att dokumentera och ge svar på alla de obesvarade frågor som funnits och varit ett hinder för kommersialisering av systemet. Förutom alla vetenskapliga publikationer som kommit de senaste åren som stödjer användandet av tumörlokalisering, även under behandlingen, så finns nu ett 30-tal vetenskapliga publikationer och postrar publicerade som visar RayPilot s funktion. Kommande användning kan därför ske på mer kommersiella villkor än tidigare och fokus hos klinikerna är nu att använda systemet för att på ett större patientunderlag än någonsin skapa fördelar för både patient och klinik.

9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Juli-dec 2013 Juli-dec 2012 Helår 2013 Helår 2012 Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelsekostnader Räntenetto Periodens resultat Resultat per aktie -0,26-0,3-0,45-0,42 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -47,2 % -41,5 % Avkastning på totalt kapital -42,3 % -36,6 % Soliditet 90,3 % 89,5 % Kassalikviditet 741,1 % 468,6 %

10 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK Pågående Fritt eget Summa Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare Tomas Gustafsson* * VD Christer Ljungberg Ordförande Bo Lennernäs* * Ledamot Bengt Rosengren * Ledamot Ulf Troedsson Ledamot Per Ekström* * Ledamot Hanna Syrén Övrig m. insyn Charlotta Tilk Övrig m. insyn Andreas Bergqvist Övrig m. insyn Martin Johnsson Övrig m. insyn *(inklusive innehav via närstående och bolag). Inklusive optioner och aktier betalda i december men registrerade i januari.

11 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2013 kommer att finnas tillgänglig under april, och distribueras till de som mailar till Årsstämma för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas i Göteborg , se Bolagets hemsida samt kallelse i Svenska Dagbladet. Delårsrapport för första kvartalet 2014 kommer att finnas tillgänglig Insynspersoners innehav Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade. MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Stena Center 1, Gothenburg, SWEDEN Phone: ,

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

C-RAD AB (publ) Registreringsdokument

C-RAD AB (publ) Registreringsdokument Inbjudan till förvärv av aktier i C-RAD AB (publ) Registreringsdokument Upprättat i samband med Bolagets nyemission och upptagande till handel på AktieTorget Innehållsförteckning Inledning -----------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Medfield Diagnostics AB (publ), 556677-9871, utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2013

ÅRS REDO VISNING 2013 RS EDO ISNING 013 FörvaltningsberäTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i C-RAD AB (publ), organisationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 3 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 EXINI målbild och strategier... 4 VD har ordet... 5 Samarbetet med Fuji... 6 BSI -

Läs mer

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Information vid listning på First North

Information vid listning på First North Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport,

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 Bokslutskommuniké MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 1 januari 31 december 2011 1 Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 345 243 SEK (346 363) Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 14

Läs mer

Memorandum. En bättre bild av patienten

Memorandum. En bättre bild av patienten Memorandum N O V E M B E R 2 0 1 2 En bättre bild av patienten Erbjudande om teckning i nyemission EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 ERBJUDANDET Erbjudandet i korthet Villkor Teckningskurs

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 Bokslutskommuniké 2011 Episurf Medical AB (publ.) Org.nr 5567670541 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 20110101 till 20110331 Episurf Medical AB (Publ) Org.nr 5567670541 1 Episurf Medical AB (publ.) Bokslutskommuniké

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer