Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden oktober och november Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag % Antal nyskapade nätverk Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller likn.*** Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer Antal företag som deltar i marknadsutveckling/ internationalisering Antal internationella FoU-samarbeten Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter % % Antal kvinnor och män som deltar i kompetenshöjande aktiviteter % % Antal seminarier *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön *** Här ingår även indikatorn Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar

3 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Nationell påverkansform Blue Growth (RUN ) Syfte: För att svenska FoI-aktörer skall kunna ta vara på de möjligheter som erbjuds genom Horisont 2020 har Centrum för Havsforskning, GU, genom denna förstudie samlat aktörer som har forsknings- och innovationsintressen inom blue growth som det definieras av EU-kommissionen, med syfte att påverka EU:s agenda och att mobilisera svenskt deltagande i utlysningar inom Horisont Projektet är en del av VINNOVAs utlsyning för nationella påverkansplattformar, där VINNOVA gick in med kr i denna första del. Antal förstudier 1 1 Antal rapporter 1 1 Ansökan till FoI-program - 1 Workshops 2 1 Övriga resultat: Genom förstudien påverkansplattform Blue Growth har det identifierats och dokumenterats över 120 relevanta kontakter inom forskning, näringsliv och offentlig sektor i andra EU-länder. Förprojektet har således lett till att Blue Growth aktörer på ett kraftfullt sätt förankrat intresset hos samtliga relevanta aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor för att skapa en långsiktig plattform, Blue Growth. Kompetensen om Horisont 2020 hos aktörerna som deltagit har höjts avsevärt och en ny ansökan skickades in till VINNOVA under Jämställdhet, miljö och integration: Hänsyn har tagits till den jämlikhetsplan, den miljöpolicy samt den Likabehandlingspolicy som finns vid Göteborgs Universitet. Arbetsmöten har nästan uteslutet skett via telefon eller videokonferens. Övriga kommentarer: Projektägare: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV vid Göteborgs Universitet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25 %) Övriga finansiärer: VINNOVA, kr Förstudie Horisont 2020, Sahlgrenska Science Park (RUN ) Syfte: Att analysera på vilket sätt Horisont 2020 är relevant för Sahlgrenska Science Park (SSP) och för Life science aktörerna kring SSP, samt hur SSP ska arbeta strategiskt med att öka uppkopplingen mot detta program. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 1 1

4 Övriga resultat: Resultat och de nätverk som erhållits kommer att integreras och utnyttjas i SSPs fortsatta arbete både internt och externt Jämställdhet, miljö och integration: Allmänna policys har följts. Inga specifika aktiviteter har genomförts i detta korta projekt med avseende på miljö, jämställdhet eller integration. Avseende jämställdhet i förstudiearbetet har arbetsordningen varit relativt jämställd med bra fördelning män/kvinnor. Detsamma gäller de aktörer som arbetar aktivt med Horisont Övriga kommentarer: Projektägare: Sahlgrenska Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (74 %) Övriga finansiärer: Förstudie och behovsidentifiering inför en Horisont 2020-ansökan gällande utlysning Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas (RUN ) Syfte: Detta projekt har fått ett EU-kort. Syftet med EU-kortsprojektet var att Chalmers i samverkan med ett antal aktörer i Europa - skulle genomföra en förstudie och behovsidentifiering inför en ansökan till Horizon 2020, utlysning; Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas. Godkänns ansökan på EU-nivå kommer Chalmers att stå som koordinator för projektet. Detta projekt skall ligga till grund för ett nytt satsningsområde för utveckling av ett hållbarare transportsätt för medborgarna. Antal förstudier 1 1 Antal kvinnor/män som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter Ansökan till Horisont 2020 MG Nya organisationer som samverkar 9 Övriga resultat: EU-kommissionens bedömning av ansökan i steg 1 blev väldigt bra fast inte tillräckligt hög för att kunna gå vidare i steg 2 av ansökan. Projektet skulle legat till grund för ett nytt satsningsområde för utveckling av ett hållbarare transportsätt för medborgarna under Chalmers ledning. Istället har projektet lett till medverkan i ett annat projekt under samma call som leds av fransmän och där Chalmers är partner i konsortiet istället för att vara koordinator. Jämställdhet, miljö och integration: Följer Chalmers miljö, jämställdhets- och integrationspolicy. Chalmers representation i projektet har varit jämställt. Fordonspoolssytemet som projektet syftat till att utveckla skulle skapa ett hållbart och mer miljömässigt transportsystem. Projektägare: Chalmers tekniska högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (44 %) Övriga finansiärer: Etablerande av en plattform för idrottsteknologi i Göteborg (RUN ) Syfte: Projektet syftar till att Göteborgs status som framstående idrottsstad skall breddas till att innefatta forskningen och den högre utbildningen. Målsättningen med projektet är att ta till vara det intresse som har genererats och koppla samman den högklassiga forskningen i Göteborg och övriga Västra Götaland med behov av förbättrade möjligheter till prestationer och hälsa hos idrottsutövare inom regionen.

5 Antal FoU resurser från nationella finansiärer 2 MSEK 2,475 MSEK Antal FoU resurser från internationella finansiärer 1 MSEK 0 Antal internationella FoU samarbeten 1 9 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer 3 42 Genomförda förprojekt Etablerade kurser ihop med GU 2 3 De har inte fått någon utdelning på de internationella ansökningarna. Dock har intresset att deltaga i internationella ansökningar varit mycket stort och Chalmers uppfattas som en mycket intressant samarbetspartner. Övriga resultat: Projektet har skapat samverkan över gränser inom Chalmers och Göteborgs universitet som annars troligen inte uppkommit. Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdhets- och integritetsaspekten har beaktats så långt det varit möjligt och man har följ Chalmers miljö policy. Övriga kommentarer: Projektet har varit mycket uppskattat av idrottsrörelsen och allmänheten och varit ett utmärkt exempel på att förmedla forskning. Man har också hittat samverkan med ett antal företag. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (40 %) Övriga finansiärer: Chalmers Johanneberg Science Park (RUN ) Syfte: JSP skall erbjuda en unik miljö och öppet arbetssätt för utvecklad samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle vilket skall resultera i innovation, kommersialisering och skapande av högkvalitativa arbetstillfällen inom styrkeområdena samhällsbyggnad, energiteknik och material/nanoteknik. Erfarenheter från tidigare regionala satsningar och samarbete med dessa är nödvändiga för projektets genomförande och effektivisering. Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande 10 6 Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning 5 5 Antal företag som deltar i marknadsutveckling/internationaliseri ng 6 6 Övriga resultat: Man har nått väl ut i media samt att byggnationen av etapp 1 kommit igång. Jämställdhet, miljö och integration: JSP

6 Övriga kommentarer: Man ser aktivt över rekryteringen ur mångfaldsperspektiv, man har anslutit sig till Grön Resplan och miljöfrågan drivs aktivt i de projekt man är engagerad i, t.ex. Volvo Elektricity. Projektägare: Johanneberg Science Park Projekttid: 2013 Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (20 %) Övriga finansiärer: Stiftelsen Chalmers, delägare och fastighetsbolagen Chalmers fastigheter och Akademiska hus, bolag genom ägarskap Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Meritportfölj med SFI (RUN ) Syfte: Att utveckla utbildningsmodell som bygger på att tillvarata deltagares kompetens och kunnande och ge deltagare en handlingsplan för framtiden som kunde innefatta vidare studier och/eller arbete. Målgruppen för projektet var kortutbildade som befann sig långt från den svenska arbetsmarknaden. Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet Antal nya företag Antal kvinnor och män i kompetenshöjande och attitydförändrande aktiviteter Övriga resultat: Genom att kombinera SFI- undervisning och konceptet Meritportfölj har deltagarna fått insikt i den svenska arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Upplägget har möjliggjort för deltagaren att kommunicera sina kompetenser och erfarenheter. 22 av 26 deltagare har genomfört 2 månaders praktik och 17 har gått till vidare studier. Erfarenheterna från utvecklingsprojektet sprids i folkhögskolorna nätverk. Genom att använda statsbidrag som finansiering har Göteborgs Folkhögskola fortsatt med en liknande utbildning under hösten 2013 i sin verksamhet. Konceptet planeras att användas i språkundervisningen för nyanlända samt planer på att fortbildning för folkhögskolornas pedagoger i konceptet Meriportfölj. Jämställdhet, miljö och integration: Dessa frågor var tydliga inslag i utbildningen innehåll. Projektägare: Göteborgs Folkhögskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (34 %) Skaraborgsprogrammet 2.0 (RUN ) Syfte: Projektet syftar till att företag och organisationer ska känna att de får möjlighet att påverka utbildningsutbud, kompetensutveckla sin personal, samt samverka med och anställa välutbildade yrkesverksamma efter examen. Projektets aktiviteter syftar till att skapa kontaktytor mellan det omgivande samhället och Högskolans studenter och anställda. Detta för att skapa ett effektivt system för att sprida och skapa kunskap mellan det omgivande samhället och högskolan och vice versa.

7 Mentorskap, student-arbetsliv, anställd HS arbetsliv Livslångt lärande, antal företagsstudenter som genomför komp.utv Antal omarbetade kurser för företagsstudenter 20 3 Det livslånga lärandet och kurser har ett lägre utfall än planerat. Detta mycket på grund av att företag inte har kunnat avvara sin personal i den utsträckning som man trodde. Jämställdhet, miljö och integration: Inom mentorskapsprogrammet har det varit fler kvinnor än män som adepter medan det omvända gäller för mentorer. Inom det livslånga lärandet har det varit en majoritet av män. Man har följ högskolans policys vad gäller miljö och integration. Projektägare: Högskolan i Skövde Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 55 % Övriga finansiärer: Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden Etableringsstöd Life Science (RUN ) Syfte: Det övergripande syftet med detta projekt är att bidra till nya sysselsättningstillfällen, nya investeringar (nyetableringar, expansionsinvesteringar, strategiska allianser och partnerskap, förvärv och fusioner samt riskkapitalinvesteringar) samt attrahera nytt internationellt kapital och kompetens för att öka företagens konkurrenskraft. Antal nya arbetstillfällen i privata företag Antal utländska investeringar 6 6 Antal nya företag 3 3 Antal nyskapande nätverk 4 4 Antal samarbetsprojekt mellan utländska och lokala aktörer 8 2 Antal relevanta leads (etablerad kontakt som visat intresse) Antal utländska företagsbesök 7 23 Antal företag och organisationer som deltar i marknadsutveckling Vad gäller fördelningen kvinnor-män har man inte fått ut den av företagen. Jämställdhet, miljö och integration: BRG:s policys har följts vad gäller jämställdhet, miljö och integration. Styrgruppen har varit jämställd. Övriga kommentarer: BRG har bidragit till det övergripande Life science arbetet där FDI uppdraget varit värdefullt.

8 Projektägare: Business Region Göteborg Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 85 % Övriga finansiärer: Business Region Göteborg RUN

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30.

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30. RUN 610-0544-05 Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden. INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE Pilotprojekt för nyföretagande - kartläggning och aktionsplan

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer