Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31"

Transkript

1 Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB

2 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 2

3 Uppdrag - Från upphandlingsunderlaget: - Utreda och sammanställa behov av integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) kring Nationella tjänsters inbördes integrationer och Nationella tjänsters integrationer med tjänster hos kunder och leverantörer. Omfattningen för Kompetenscentret skall vara förvaltning av information (), funktion (Tjänsteplattform) och teknik (kommunikation via Sjunet och/eller Internet). -Genomföra och dokumentera en övergripande omvärldsanalys inom området för att identifiera "best practice". -Genomföra en nyttoeffektsanalys (business case) och sammanställa resultatet i en rapport för vidare behandling i Ineras ledning. -Utarbeta och dokumentera en slutrapport och presentationsmaterial som inkluderar ett förslag till strategi och plan för implementering av ICC och Händelsehantering (Event management) kring integrationer. 3

4 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 4

5 Bakgrund Nationell ehälsa Sveriges landsting och regioner arbetar utifrån en gemensam handlingsplan för att förverkliga strategin Nationell ehälsa -tillgänglig och säker information inom vård och omsorg med syfte att förbättra informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Arbetet innefattar projekt för utveckling, samordning och införande av ehälsostöd i form av nya invånartjänster och vårdtjänster, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Ineras integrationslösning är central för realiseringen av ovanstående strategi 5

6 Bakgrund - Ineras integrationslösningar Integration via tjänsteplattformen Övriga Integrationer Ex. MinaVårdkontakter, Nod Konsument A Konsument B Konsument Ex. HSA, NPÖ Tjänsteplattformen Ex. TakeCare, Mellior etc Producent N Producent N Producent 6

7 Bakgrund - Tjänsteplattformen Konsument A Konsument B Ex. MinaVårdkontakter, Nod Tjänsteplattformen X X X X X X Producent N X X X Producent N Ex. TakeCare, Mellior etc 7

8 Bakgrund - Beroenden Direkt verksamhets stödjande funktioner (unika) Tjänst A / Applikation Tjänst B / Applikation Tjänst C / Applikation Tjänst D / Applikation Tjänst / Applikation Ex. NPÖ, Pascal, MVK, Nod, Säkerhetstjänster Fokus på generella återanvändbara virtuella tjänster Tjänstedomän 1 Tjänstedomän 2 Tjänstedomän 3 Tjänstedomän 4 Ex. Samtycke, Listning, Tidbokning

9 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 9

10 Sammanfattning av nuläget- Status på 7 nyckelfaktorer för riskminimering Gartner har i sin forskning identifierat 7 nyckelfrågor att adressera för att minimera risk och maximera sannolikhet för att lyckas med implementation av ett en Federerad Tjänstearkitektur som den som valts hos CEHIS: Våra intervjuer visar att de flesta områden har adresserats helt eller delvis: 1. Besluta om ett reaktiv eller proaktiv förhållningssätt Här har man etablerat ett proaktivt förhållningsätt till den nationella tjänsteplattformen och regionala plattformar. 2. Tillsätt en ledningsgrupp för den federerade arkitekturen Idag finns CEHIS arkitekturledning och Ineras lokala arkitekturråd som ledning för den federerade arkitekturen. 3. Skapa en domänstruktur Detta sker idag genom utvecklingsprojekten och förvaltas via tjänstedomänansvaret. 4. Skapa en förvaltningsprocess på federerad nivå Change Management processen är implementerad på nationell nivå men inte synkroniserad med regional nivå. Incident Management processen håller på att utvecklas inom Inera medan övriga ITIL processer ännu inte är implementerade. 5. Defininera standarder för interoperabilitet RIV tekniska anvisningar definierar hur interoperabiliteten på teknisk nivå skall hanteras. Standard för den semantiska nivån är fortfarande inte definierad men diskuteras inom de olika organisationerna. 6. Sätt upp nycketal (KPI:er) för verksamheten Vissa nyckeltal för volymer och återanvändning finns men ger inte en komplett bild. Nyckeltalen redovisas veckovis på Ineras hemsida. 7. Etablera en organisationsmodell Det saknas en tydlig organisationsmodell för hur man skall samverka mellan nationell och regional nivå. 10

11 Sammanfattning av nuläget Problem och Brister Drift: - Driftstörningar bl.a. p.g.a. okoordinerade förändringar - Svårt att felsöka saknar en beroendekarta över alla anslutna system - Manuell detektering av fel Förvaltning: - Brister i förvaltningen av tjänstekontrakt - Förvaltningen av integrationslösningarna är inte skalbar idag Ny/Vidare utveckling: - Saknar översikt över alla tjänstedomäner och tjänstekontrakt - Dubbelarbete inom de olika tjänsterna när det gäller t.ex. utrullning - Saknar naturlig speaking-partner när det gäller integration, arkitektur och kopplingen mellan regionala och nationella initiativ. 11

12 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 12

13 Behov: Hantering av volymtillväxt Tillväxt i antal tjänstekontrakt, Anslutningar och transaktioner År Anslutningar *Anrop/dygn (oktober) (prognos) Markant ökning I takt med att fler och fler tjänster och system ansluts till Ineras integrationslösningar och plattformar ökar kraven på drift och förvaltning 13

14 Behov: Drift och utveckling Krav på hög servicegrad: - Mycket hög tillgänglighet för plattformarna - God kontroll på förändringar (Change Management) - Snabb respons på incidenter och problem (Incident och Problem Management) - Övervakning och visibilitet om status på olika integrationer/tjänster i plattformen (och övriga system) (Event Management) - Ställer i sin tur höga krav på förvaltning Effektiv ny/vidare-utveckling: - Tillgång till rådgivning kring vilka tjänster och information som finns tillgänglig - Snabb och (kostnads-) effektiv leverans integrationslösningar - Tillgång till stöd och rådgivning för anslutning och utveckling - Tydliga processer för nyutveckling, förvaltning och anslutning - God information kring hur man ansluter sig såväl processmässigt som tekniskt 14

15 Behov: Ansvar och kompetens

16 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 16

17 ICC:s Ansvar ICC:s ansvar för produktion av integrationslösningarna ICC skall säkerställa applikationsdriftåtagande för den nationella tjänsteplattformen genom att: - Följa upp SLA/OLA:er som satts upp med driftpartner(s) för integrationslösningarna - Hantera uppgradering och konfiguration av integrationsplattformen och koordinera med berörda parter och i linje med Ineras process for att hantera systemförändringar (Change Management) - Hantering av information och planering av uppgraderingar och förändringar i plattformen till regionala plattformar ICC:s ansvar för förvaltning och vidareutveckling av integrationslösningarna Förvaltning av tjänstekontrakten Skapa en fokalpunkt för information och rådgivning kring integrationsfrågor på Inera - Ha överblicken över tjänstedomäner och tjänstekontrakt - Ha överblicken över anslutna system (producenter och konsumenter) - Var bollplank och resurser för projekten avseende integrationsarkitektur inklusive RIV-TA och plattform - Hantera samverkan mellan Nationell och Regionala tjänsteplattformar och integrationscenter - Hantera informationsspridning kring integrationslösningarna på ett samlat sätt ICC:s ansvar mot projekt för ny och vidareutveckling Säkerställa kvaliteten i integrationslösningarna genom att följa upp att projekten följer T-bokens referensarkitektur för integration. Effektiv användning av resurser, speciellt användningen av den specialiserade kompetensen kring arkitektur och plattform ICC:s ansvar för anslutning av nya konsumenter och producenter Ansvara för anslutningsprocessen: - Äga och förvalta anslutningsprocessen på generell/teknisk nivå - Vara resurs för anslutning och breddinförande inom projekten (projektfinansierat) Stötta utrullning inom ramen för de olika projekten (projektfinansierat) 17

18 Utredningens rekommendation Samla integrationskompetensen För att klara av dessa åtagande rekommenderar utredningen att man samlar integrationskompetens under i en organisatorisk enhet, Integration Compentence Center (ICC), genom att bygga vidare på dagens förvaltningsorganisation för tjänsteplattformen och tydliggör roller som ansvarar för olika områden inom integrationsverksamheten. Genom att definiera tydliga roller som täcker hela integrationsverksamheten kan man skapa en skalbar organisation som kan växa i takt med behoven. För att klara applikationsdriftåtagandet bör ICC ha roller som ansvarar för produktion och hantering/konfigurering av plattformarna. Dessutom bör ICC förvalta den övergripande kartan över integrationslösningar och anslutna system. Effektivisera resursanvändning Tjänsteplattformens arkitektur och integrationsmjukvaran kräver mycket specialiserad kompetens. Genom att organisera sig så att man samlar all integrationskompetens på ett ställe kan man säkerställa att man har tillgång till rätt kompetens och utnyttja dessa resurser effektivare än om man sprider ut kunskapen över ett större antal personer. Heltäckande grepp över de olika integrationslösningarna För att kunna hantera förvaltning och nyutveckling på ett effektivt sätt bör ICC ta ett heltäckande grepp över de olika integrationslösningarna (nationella tjänsteplattformen och övriga integrationslösningar). Detta för att man skall kunna göra rätt arkitekturella avvägningar mellan de olika lösningarna och kunna stötta utveckling och utrullning av nya tjänster. Heltäckande ansvar för tjänstedomäner och kontrakt Utredningen föreslår att ansvaret för tjänstekontrakt och deras tjänstedomäner flyttas till ett ICC.för att säkerställa: - Att lösningarna följer de arkitekturdirektiv som finns - Att de önskade effekterna av återanvändning av integrationslösningar uppstår Ett ICC kommer att ha ett större fokus på teknik än på verksamhet men de domänansvariga på ICC måste ha en god förmåga att kommunicera med och förstå verksamhets-och tjänsteexperterna. Denna samverkan sker inom ramen för projekten och förvaltning genom att verksamhets-och tjänsteexperterna ställer krav på tjänstedomäner och tjänstekontrakt och de domänansvariga på ICC:t ansvarar för att hantera och förvalta dessa krav. 18

19 Förslag ICC Ansvar Tjänst / Projektansvar Tjänst A / Applikation Tjänst B / Applikation Tjänst C / Applikation Tjänst D / Applikation Tjänst.. / Applikation Integrations ansvar Tjänstedomän 1 Integration Competence Center Tjänstedomän 2 Tjänstedomän 3 Tjänstedomän 4 Integrationsmjukvara Hårdvara / Drift Nätverk

20 ICC Roller och Ansvar* Leder och samordnar ICC arbetet Ansvarig ICC Hanterar budget Hanterar allokering av resurser Integrationsarkitekter / Domän- och kontraktansvarig Har specialistkompetens kring integrationsarkitekturen och de tjänstekontrakt som finns inom en eller flera domäner. Deltar som resurs i ny- och vidareutvecklings projekt. Ansvarar och förvaltar en eller flera domäner (grupper) av tjänstekontrakt. Integrationsproduktion ansvarig Etablerar och ansvarar för SLA/OLA: er och andra avtal mot ICC:ts leverantörer (kan vara något PM3 förvaltningsobjekt inom Inera eller extern partner) Tillhandahålla driftinformation Agera problem manager Säkerställa övervakning av plattformen Hanterar samordingen av integrationsaktiviteter i projekten (som resurs i projekten) Ansvarar för konfiguration, uppgradering och underhåll av integrationsplattformens mjukvara Integrations projektledare Stöttar utrullningsprojekt som resurs Integrationsplattform (SW) ansvarig Ansvarar för att informera om förändringar i den nationella tjänsteplattformen Ansvarar för att koordinera och planera förändringar i den nationella tjänsteplattformen tillsammans med de regionala ICC som är intresserade. Integrationsutvecklare Har specifik kompetens på integrations plattformen och integrationsarkitekturen Stödjer Utveckling/konfiguration av komponenter som skall implementeras på integrationsplattformen Integrationstest ansvarig Tillhandahålla testmiljöer för projekten Skapa möjligheter för självtest för system som skall anslutas * För en mer komplett beskrivning av ansvaren, se slutrapporten 20

21 Event Management / övervakning För att Nationell Kundservice skall kunna upptäcka fel och varningar från IT-miljön innan kunder och användare gör det behövs en automatiserad övervakning av miljön. Nationell Kundservice och driftorganisationen behöver också information om vilka komponenter som finns i systemet och beroenden mellan dem för att kunna felsöka på ett effektivt sätt. Vidare behöver Nationell Kundservice kunna distribuera driftinformation på ett enkelt sätt. Idealt borde även andra intressenter kunna se aktuell status på de integrationer som de är beroende av, t.ex. via en portal. 21

22 Event Management / Övervakning Event Distribution Skapa ärenden Marval Filtrering / Korrelering / Regler CMDB SNMP SNMP Nationella tjänsteplattformen Detektering PingForConfiguration Producent A Producent Producent X NPÖ HSA

23 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 23

24 Nyttoanalys / Business Case Individuella projekt utvärderas utifrån sin verksamhetsnytta. Gemensamma satsningar, som ett ICC, förväntas skapa nytta både direkt till projekten men även nytta inom ITverksamheten. Gartner lyfter i sin forskning fram ett par områden där ett ICC initiativ skapar nytta/besparingar*: Återanvändning av tjänstekontrakt Förkortad utvecklingstid för nya tjänster/applikationer Minskade kostnader för förvaltning Till detta bör läggas nyttan av att ansvaret för applikationsdriften/produktionen av de nationella integrationslösningarna samlas i en organisation (ICC) där man samlat all kompetens för att hantera lösningarna. * Från Gartnerrapporten: Seven Things to Think About When Initiating Federated SOA 24

25 Nyttoanalys / Business Case - driftansvar Driftansvar Centralt för Ineras förtroende är att man har en säker och stabil hantering av integrationer. Genom att samla kompetens och ansvar för integrationslösningarna i en organisation får man en säkrare och stabilare driftmiljö för sina tjänster. Ett förenklat business case exempel skulle kunna vara: Idag går ca transaktioner genom nationella tjänsteplattformen per dygn. Med en tillgänglighet på 99.9% skulle det (förenklat) innebära att 0.1% av dessa transaktioner påverkas av driftstörningar. Det innebär att 300 transaktioner (t.ex. elektroniska recept) skulle påverkas per dygn. Om man sätter en kostnad på 10 SEK för varje transaktion som går fel motsvarar det felkostnader på ca 1 MSEK per år. Med en ökning till transaktioner under 2013 motsvarar det nästan 3 MSEK. Vi uppskattar att man inledningsvis behöver tillsätta två heltidsresurser för att hantera rollerna: Integrationsdriftansvarig, Integrationsplattformsansvarig och Integrationstestansvarig. 25

26 Nyttoanalys / Business Case - förvaltningskostnader Minskade kostnader för förvaltning Genom att flytta ansvaret för tjänstekontraktsförvaltning till ett framtida ICC så kan man få ett effektivare utnyttjande av den specialistkompetens som integrationsarkitektur och plattformarna kräver. Vi uppskattar att kostnaden förvaltningen av dagens tjänstekontrakt kan minskas med 20-40% genom denna överflyttning av ansvaret till ett ICC och därigenom uppnå större fokusering och effektivare resursutnyttjande. 26

27 Nyttoanalys / Business Case - återanvändning Återanvändning av tjänstekontrakt De gemensamma integrationslösningarna syftar bl.a. att göra det möjligt att återanvända tjänstekontrakt för nya konsumenter/applikationer och för att göra det möjligt att ansluta nya producenter. Ett hypotetiskt exempel med anslutning av nya tidbokningssystem till MVK tjänsten: Anslutning av första tidbokningssystemet: 2000 timmar (pga. Utveckling av tjänstekontrakt och processer samt anpassning av producent till tjänstekontrakten) Anslutning av tidbokningssystem 2 och framåt: 1000 timmar (anpassning av producent till tjänstekontrakten) Besparing jämfört med direktanslutning utan standardiserade tjänstekontrakt (5 olika typer av system): 5 * 1000 timmar = 5000 timmar Med en timkostnad på 1000 SEK/ timme skulle detta motsvara en besparing på 5 MSEK enbart för tidbokningstjänsten. Totalt finns det 13 sådana tjänstedomäner (Tidbokning. Elektroniskt sjukintyg m.fl.) i drift på Inera idag. (Notera att siffrorna i exemplet är rena uppskattningar) 27

28 Nyttoanalys / Business Case Utveckling av tjänster / Applikationer Förkortad utvecklingstid för nya tjänster/applikationer Genom att använda befintliga tjänstekontrakt när man utvecklar nya tjänster/applikationer kan man förkorta utvecklingsiden. Detta beror på att man inte behöver förstå hur ett producent system fungerar för att kunna utveckla en konsument för en tjänst/applikation utan bara behöver förstå vad tjänstekontraktet erbjuder. Ett grovt estimat är att man kan halvera utvecklingstiden för applikationer som kan återanvända befintliga tjänstekontrakt. För att kunna utnyttja denna möjlighet krävs god översikt och förståelse för hela katalogen av tjänstekontrakt, god förståelse av integrationsarkitekturen och god förståelse får integrationslösningarnas möjligheter. För att få bäst resursutnyttjande bör man därför samla denna integrations arkitektkompetens inom ett ICC. 28

29 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 29

30 Finansiering ICC:t kan finansieras med en blandning av projekt och linjefinansiering. Linjebudgeten finansierar: applikationsdrift Förvaltning av plattform, komponenter och tjänstekontrakt Rådgivning Projektbudgetarna finansierar: ICC:s resurser som deltar i projekten. Projekten begär resurser från ICC i form av integrationsarkitekter, integrationsutvecklare och integrationsprojektledare. 30

31 Finansiering Förvaltning och rådgivning Drift Den stora delen av kostnaden för ett ICC hanteras redan idag men fördelat över flera olika grupper inom Inera: - För att ta över förvaltningsansvaret för de befintliga kontrakten bör man omfördela budgeten från dagens tjänstedomänförvaltning till det framtida ICC:t. Detta betyder att man tillför ICC resurser motsvarande en till två arkitekter/domänansvariga på heltid för förvaltning av dagens tjänstekontrakt. Till detta bör man lägga ytterligare en arkitekt/ domänansvarig för att klara av att hantera de tjänstekontrakt som väntas tillkomma under ICC behöver tillföras resurser (och därmed budget) för att säkerställa applikationsdrift (integrationsdriftansvarig), säkerställa plattformens integritet avseende förändringar och uppgraderingar och samverka med de regionala plattformarna ute på regioner och landsting (integrationsplattformsansvarig) samt rollen som skall säkerställa effektiv miljö för utveckling och test (integrationstestansvarig) 31

32 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 32

33 Genomförande 2013: Fokus på applikationsdrift och förvaltning - Tillsätt ICC-Ansvarig - Etablera plattforms ansvarig - Etablera driftansvarig - Överta ansvar för utveckling och förvaltning av kontrakten - Tillsätt 1-2 arkitekter/domänansvariga för befintliga kontrakt - Tillsätt 1 arkitekt/domänansvarig för de nya kontrakten - Event Management: - Enkel monitorering via NTP - Grundläggande CMDB för tjänsterna - Anslut ICC till Ineras övergripande driftprocesser och beslutsfora - Ta fram en övergripande beroendekarta för hela integrationsmiljön 2014: Komplettera med stöd för projekt och nyutveckling: - Skapa en portal där användarna kan se status för sina integrationer - Skapa en informationsportal a la SDK.MinaVardkontakter - Utveckla hjälp till självhjälp - Stöd för självtest - Workflow för anslutning och andra standardiserade tjänster 33

34 Tidplan / Genomförande Föreslagen bemanning av införandeprojektet: Roll Del av heltid Period Införandeprojektledare: 100% Månad 1-3 Ansvarig ICC: 20% Månad 1-4 Arkitekt/Domänansvarig: 100% Månad 1-4 Plattformsansvarig: 50% Månad 2-4 Driftansvarig: 50% Månad 2-4

35 Event Management införande och kostnad Analys av vilka typer av händelser som är behöver hanteras Utveckling av monitoreringslösning för Mule ESB Utveckling av extraheringslösning för att automatiskt hämta konfigurationsinformation från tjänsteplattformens tjänsteadresseringskatalog till Marvals CMDB Konfiguration av alerts i Mule ESB Konfiguration av Event Management i Marval - Filtrering - Ev. korrelering - Ärenderegler - Distribution av felmeddelanden Utbildning av Service Desk personal och beredskapsstyrkan En mycket grov uppskattning är att detta skulle ta ca 2000 mantimmar att genomföra, fördelat på ett antal olika personer. I löptid kan man räkna med 2-3 månader. 35

Tjänsteplattformen nationell integration

Tjänsteplattformen nationell integration Tjänsteplattformen nationell integration 2013-02-12 Lars Erik Röjerås e lars.erik.rojeras@inera.se Innehåll Bakgrund och historia Så funkar det Hur förvaltas det idag Hur ser framtiden ut 2 Resan V-boken

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP)

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) 1 (7) Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) Stockholms läns landstings Regionala Tjänsteplattform (RTP) är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0 AL T granskning NeR 2013-01-13 Version 1.0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Författare 2013-01-13 PA1 Dokumentet skapat AL T, CeHis, Lennart Eriksson 2013-01-31 1.0 Bara gula markeringar inför

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt VÅRDEN I SIFFROR ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt Öppen dataplattform Nationell tjänsteplattform Innovatörer 1177 Vårdguiden Vården i siffror VÅRDEN I SIFFROR Vardenisiffror.se Enklare tillgång

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Förvaltningsåtagande. Provisum

Förvaltningsåtagande. Provisum Konsultresurser Kompetensprofiler inom ramen för Förvaltningsåtagande av Provisum 2(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Roller/kompetensprofiler... 3 3 Nyckelroller Resursen AB... 5 4 Projektmetodik...

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0

Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0 Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0 Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 1.3. Incidenthantering...

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 0(12) Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Rydmarker Solweig, Hälso- och sjukvårdsutveckling 2012-11-06 1 (12) Inledning Verksamhetsplanen för 2013 för Region Halland

Läs mer

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden

Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Vägledning 1.0 Anslutning till Mina meddelanden Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Vägledning Utvärdera, planera och starta anslutning till MM Kompletterande dokument Ramverk Dokumentstruktur

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Tjänsteorienterad integrationsplattform

Tjänsteorienterad integrationsplattform Tjänsteorienterad integrationsplattform Karlstads kommun tar kontroll över integrationsområdet Gunnar Kartman IT akitekt Karlstads kommun Martin Rydman Metodansvarig Enfo Zystems v1.1 2010 04 21 en person

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 i Samverkan Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 Håkan Bengtsson, eklient i Samverkan Roger Nilsson, Ystad kommun Lars Nilsander, Halmstad kommun 1 Agenda Grunden för eklient Standarder och Livscykelplaner

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA

Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA Checklista för införande av webbokning ProSang JAVA Version Kommentar 1.0 2014-03-03 Första version/pernilla Karlefors, Blodcentralen Örebro 1.1 2015-10-26 Uppdaterad version/pernilla Karlefors, Blodcentralen

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer