Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31"

Transkript

1 Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB

2 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 2

3 Uppdrag - Från upphandlingsunderlaget: - Utreda och sammanställa behov av integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) kring Nationella tjänsters inbördes integrationer och Nationella tjänsters integrationer med tjänster hos kunder och leverantörer. Omfattningen för Kompetenscentret skall vara förvaltning av information (), funktion (Tjänsteplattform) och teknik (kommunikation via Sjunet och/eller Internet). -Genomföra och dokumentera en övergripande omvärldsanalys inom området för att identifiera "best practice". -Genomföra en nyttoeffektsanalys (business case) och sammanställa resultatet i en rapport för vidare behandling i Ineras ledning. -Utarbeta och dokumentera en slutrapport och presentationsmaterial som inkluderar ett förslag till strategi och plan för implementering av ICC och Händelsehantering (Event management) kring integrationer. 3

4 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 4

5 Bakgrund Nationell ehälsa Sveriges landsting och regioner arbetar utifrån en gemensam handlingsplan för att förverkliga strategin Nationell ehälsa -tillgänglig och säker information inom vård och omsorg med syfte att förbättra informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Arbetet innefattar projekt för utveckling, samordning och införande av ehälsostöd i form av nya invånartjänster och vårdtjänster, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Ineras integrationslösning är central för realiseringen av ovanstående strategi 5

6 Bakgrund - Ineras integrationslösningar Integration via tjänsteplattformen Övriga Integrationer Ex. MinaVårdkontakter, Nod Konsument A Konsument B Konsument Ex. HSA, NPÖ Tjänsteplattformen Ex. TakeCare, Mellior etc Producent N Producent N Producent 6

7 Bakgrund - Tjänsteplattformen Konsument A Konsument B Ex. MinaVårdkontakter, Nod Tjänsteplattformen X X X X X X Producent N X X X Producent N Ex. TakeCare, Mellior etc 7

8 Bakgrund - Beroenden Direkt verksamhets stödjande funktioner (unika) Tjänst A / Applikation Tjänst B / Applikation Tjänst C / Applikation Tjänst D / Applikation Tjänst / Applikation Ex. NPÖ, Pascal, MVK, Nod, Säkerhetstjänster Fokus på generella återanvändbara virtuella tjänster Tjänstedomän 1 Tjänstedomän 2 Tjänstedomän 3 Tjänstedomän 4 Ex. Samtycke, Listning, Tidbokning

9 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 9

10 Sammanfattning av nuläget- Status på 7 nyckelfaktorer för riskminimering Gartner har i sin forskning identifierat 7 nyckelfrågor att adressera för att minimera risk och maximera sannolikhet för att lyckas med implementation av ett en Federerad Tjänstearkitektur som den som valts hos CEHIS: Våra intervjuer visar att de flesta områden har adresserats helt eller delvis: 1. Besluta om ett reaktiv eller proaktiv förhållningssätt Här har man etablerat ett proaktivt förhållningsätt till den nationella tjänsteplattformen och regionala plattformar. 2. Tillsätt en ledningsgrupp för den federerade arkitekturen Idag finns CEHIS arkitekturledning och Ineras lokala arkitekturråd som ledning för den federerade arkitekturen. 3. Skapa en domänstruktur Detta sker idag genom utvecklingsprojekten och förvaltas via tjänstedomänansvaret. 4. Skapa en förvaltningsprocess på federerad nivå Change Management processen är implementerad på nationell nivå men inte synkroniserad med regional nivå. Incident Management processen håller på att utvecklas inom Inera medan övriga ITIL processer ännu inte är implementerade. 5. Defininera standarder för interoperabilitet RIV tekniska anvisningar definierar hur interoperabiliteten på teknisk nivå skall hanteras. Standard för den semantiska nivån är fortfarande inte definierad men diskuteras inom de olika organisationerna. 6. Sätt upp nycketal (KPI:er) för verksamheten Vissa nyckeltal för volymer och återanvändning finns men ger inte en komplett bild. Nyckeltalen redovisas veckovis på Ineras hemsida. 7. Etablera en organisationsmodell Det saknas en tydlig organisationsmodell för hur man skall samverka mellan nationell och regional nivå. 10

11 Sammanfattning av nuläget Problem och Brister Drift: - Driftstörningar bl.a. p.g.a. okoordinerade förändringar - Svårt att felsöka saknar en beroendekarta över alla anslutna system - Manuell detektering av fel Förvaltning: - Brister i förvaltningen av tjänstekontrakt - Förvaltningen av integrationslösningarna är inte skalbar idag Ny/Vidare utveckling: - Saknar översikt över alla tjänstedomäner och tjänstekontrakt - Dubbelarbete inom de olika tjänsterna när det gäller t.ex. utrullning - Saknar naturlig speaking-partner när det gäller integration, arkitektur och kopplingen mellan regionala och nationella initiativ. 11

12 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 12

13 Behov: Hantering av volymtillväxt Tillväxt i antal tjänstekontrakt, Anslutningar och transaktioner År Anslutningar *Anrop/dygn (oktober) (prognos) Markant ökning I takt med att fler och fler tjänster och system ansluts till Ineras integrationslösningar och plattformar ökar kraven på drift och förvaltning 13

14 Behov: Drift och utveckling Krav på hög servicegrad: - Mycket hög tillgänglighet för plattformarna - God kontroll på förändringar (Change Management) - Snabb respons på incidenter och problem (Incident och Problem Management) - Övervakning och visibilitet om status på olika integrationer/tjänster i plattformen (och övriga system) (Event Management) - Ställer i sin tur höga krav på förvaltning Effektiv ny/vidare-utveckling: - Tillgång till rådgivning kring vilka tjänster och information som finns tillgänglig - Snabb och (kostnads-) effektiv leverans integrationslösningar - Tillgång till stöd och rådgivning för anslutning och utveckling - Tydliga processer för nyutveckling, förvaltning och anslutning - God information kring hur man ansluter sig såväl processmässigt som tekniskt 14

15 Behov: Ansvar och kompetens

16 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 16

17 ICC:s Ansvar ICC:s ansvar för produktion av integrationslösningarna ICC skall säkerställa applikationsdriftåtagande för den nationella tjänsteplattformen genom att: - Följa upp SLA/OLA:er som satts upp med driftpartner(s) för integrationslösningarna - Hantera uppgradering och konfiguration av integrationsplattformen och koordinera med berörda parter och i linje med Ineras process for att hantera systemförändringar (Change Management) - Hantering av information och planering av uppgraderingar och förändringar i plattformen till regionala plattformar ICC:s ansvar för förvaltning och vidareutveckling av integrationslösningarna Förvaltning av tjänstekontrakten Skapa en fokalpunkt för information och rådgivning kring integrationsfrågor på Inera - Ha överblicken över tjänstedomäner och tjänstekontrakt - Ha överblicken över anslutna system (producenter och konsumenter) - Var bollplank och resurser för projekten avseende integrationsarkitektur inklusive RIV-TA och plattform - Hantera samverkan mellan Nationell och Regionala tjänsteplattformar och integrationscenter - Hantera informationsspridning kring integrationslösningarna på ett samlat sätt ICC:s ansvar mot projekt för ny och vidareutveckling Säkerställa kvaliteten i integrationslösningarna genom att följa upp att projekten följer T-bokens referensarkitektur för integration. Effektiv användning av resurser, speciellt användningen av den specialiserade kompetensen kring arkitektur och plattform ICC:s ansvar för anslutning av nya konsumenter och producenter Ansvara för anslutningsprocessen: - Äga och förvalta anslutningsprocessen på generell/teknisk nivå - Vara resurs för anslutning och breddinförande inom projekten (projektfinansierat) Stötta utrullning inom ramen för de olika projekten (projektfinansierat) 17

18 Utredningens rekommendation Samla integrationskompetensen För att klara av dessa åtagande rekommenderar utredningen att man samlar integrationskompetens under i en organisatorisk enhet, Integration Compentence Center (ICC), genom att bygga vidare på dagens förvaltningsorganisation för tjänsteplattformen och tydliggör roller som ansvarar för olika områden inom integrationsverksamheten. Genom att definiera tydliga roller som täcker hela integrationsverksamheten kan man skapa en skalbar organisation som kan växa i takt med behoven. För att klara applikationsdriftåtagandet bör ICC ha roller som ansvarar för produktion och hantering/konfigurering av plattformarna. Dessutom bör ICC förvalta den övergripande kartan över integrationslösningar och anslutna system. Effektivisera resursanvändning Tjänsteplattformens arkitektur och integrationsmjukvaran kräver mycket specialiserad kompetens. Genom att organisera sig så att man samlar all integrationskompetens på ett ställe kan man säkerställa att man har tillgång till rätt kompetens och utnyttja dessa resurser effektivare än om man sprider ut kunskapen över ett större antal personer. Heltäckande grepp över de olika integrationslösningarna För att kunna hantera förvaltning och nyutveckling på ett effektivt sätt bör ICC ta ett heltäckande grepp över de olika integrationslösningarna (nationella tjänsteplattformen och övriga integrationslösningar). Detta för att man skall kunna göra rätt arkitekturella avvägningar mellan de olika lösningarna och kunna stötta utveckling och utrullning av nya tjänster. Heltäckande ansvar för tjänstedomäner och kontrakt Utredningen föreslår att ansvaret för tjänstekontrakt och deras tjänstedomäner flyttas till ett ICC.för att säkerställa: - Att lösningarna följer de arkitekturdirektiv som finns - Att de önskade effekterna av återanvändning av integrationslösningar uppstår Ett ICC kommer att ha ett större fokus på teknik än på verksamhet men de domänansvariga på ICC måste ha en god förmåga att kommunicera med och förstå verksamhets-och tjänsteexperterna. Denna samverkan sker inom ramen för projekten och förvaltning genom att verksamhets-och tjänsteexperterna ställer krav på tjänstedomäner och tjänstekontrakt och de domänansvariga på ICC:t ansvarar för att hantera och förvalta dessa krav. 18

19 Förslag ICC Ansvar Tjänst / Projektansvar Tjänst A / Applikation Tjänst B / Applikation Tjänst C / Applikation Tjänst D / Applikation Tjänst.. / Applikation Integrations ansvar Tjänstedomän 1 Integration Competence Center Tjänstedomän 2 Tjänstedomän 3 Tjänstedomän 4 Integrationsmjukvara Hårdvara / Drift Nätverk

20 ICC Roller och Ansvar* Leder och samordnar ICC arbetet Ansvarig ICC Hanterar budget Hanterar allokering av resurser Integrationsarkitekter / Domän- och kontraktansvarig Har specialistkompetens kring integrationsarkitekturen och de tjänstekontrakt som finns inom en eller flera domäner. Deltar som resurs i ny- och vidareutvecklings projekt. Ansvarar och förvaltar en eller flera domäner (grupper) av tjänstekontrakt. Integrationsproduktion ansvarig Etablerar och ansvarar för SLA/OLA: er och andra avtal mot ICC:ts leverantörer (kan vara något PM3 förvaltningsobjekt inom Inera eller extern partner) Tillhandahålla driftinformation Agera problem manager Säkerställa övervakning av plattformen Hanterar samordingen av integrationsaktiviteter i projekten (som resurs i projekten) Ansvarar för konfiguration, uppgradering och underhåll av integrationsplattformens mjukvara Integrations projektledare Stöttar utrullningsprojekt som resurs Integrationsplattform (SW) ansvarig Ansvarar för att informera om förändringar i den nationella tjänsteplattformen Ansvarar för att koordinera och planera förändringar i den nationella tjänsteplattformen tillsammans med de regionala ICC som är intresserade. Integrationsutvecklare Har specifik kompetens på integrations plattformen och integrationsarkitekturen Stödjer Utveckling/konfiguration av komponenter som skall implementeras på integrationsplattformen Integrationstest ansvarig Tillhandahålla testmiljöer för projekten Skapa möjligheter för självtest för system som skall anslutas * För en mer komplett beskrivning av ansvaren, se slutrapporten 20

21 Event Management / övervakning För att Nationell Kundservice skall kunna upptäcka fel och varningar från IT-miljön innan kunder och användare gör det behövs en automatiserad övervakning av miljön. Nationell Kundservice och driftorganisationen behöver också information om vilka komponenter som finns i systemet och beroenden mellan dem för att kunna felsöka på ett effektivt sätt. Vidare behöver Nationell Kundservice kunna distribuera driftinformation på ett enkelt sätt. Idealt borde även andra intressenter kunna se aktuell status på de integrationer som de är beroende av, t.ex. via en portal. 21

22 Event Management / Övervakning Event Distribution Skapa ärenden Marval Filtrering / Korrelering / Regler CMDB SNMP SNMP Nationella tjänsteplattformen Detektering PingForConfiguration Producent A Producent Producent X NPÖ HSA

23 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 23

24 Nyttoanalys / Business Case Individuella projekt utvärderas utifrån sin verksamhetsnytta. Gemensamma satsningar, som ett ICC, förväntas skapa nytta både direkt till projekten men även nytta inom ITverksamheten. Gartner lyfter i sin forskning fram ett par områden där ett ICC initiativ skapar nytta/besparingar*: Återanvändning av tjänstekontrakt Förkortad utvecklingstid för nya tjänster/applikationer Minskade kostnader för förvaltning Till detta bör läggas nyttan av att ansvaret för applikationsdriften/produktionen av de nationella integrationslösningarna samlas i en organisation (ICC) där man samlat all kompetens för att hantera lösningarna. * Från Gartnerrapporten: Seven Things to Think About When Initiating Federated SOA 24

25 Nyttoanalys / Business Case - driftansvar Driftansvar Centralt för Ineras förtroende är att man har en säker och stabil hantering av integrationer. Genom att samla kompetens och ansvar för integrationslösningarna i en organisation får man en säkrare och stabilare driftmiljö för sina tjänster. Ett förenklat business case exempel skulle kunna vara: Idag går ca transaktioner genom nationella tjänsteplattformen per dygn. Med en tillgänglighet på 99.9% skulle det (förenklat) innebära att 0.1% av dessa transaktioner påverkas av driftstörningar. Det innebär att 300 transaktioner (t.ex. elektroniska recept) skulle påverkas per dygn. Om man sätter en kostnad på 10 SEK för varje transaktion som går fel motsvarar det felkostnader på ca 1 MSEK per år. Med en ökning till transaktioner under 2013 motsvarar det nästan 3 MSEK. Vi uppskattar att man inledningsvis behöver tillsätta två heltidsresurser för att hantera rollerna: Integrationsdriftansvarig, Integrationsplattformsansvarig och Integrationstestansvarig. 25

26 Nyttoanalys / Business Case - förvaltningskostnader Minskade kostnader för förvaltning Genom att flytta ansvaret för tjänstekontraktsförvaltning till ett framtida ICC så kan man få ett effektivare utnyttjande av den specialistkompetens som integrationsarkitektur och plattformarna kräver. Vi uppskattar att kostnaden förvaltningen av dagens tjänstekontrakt kan minskas med 20-40% genom denna överflyttning av ansvaret till ett ICC och därigenom uppnå större fokusering och effektivare resursutnyttjande. 26

27 Nyttoanalys / Business Case - återanvändning Återanvändning av tjänstekontrakt De gemensamma integrationslösningarna syftar bl.a. att göra det möjligt att återanvända tjänstekontrakt för nya konsumenter/applikationer och för att göra det möjligt att ansluta nya producenter. Ett hypotetiskt exempel med anslutning av nya tidbokningssystem till MVK tjänsten: Anslutning av första tidbokningssystemet: 2000 timmar (pga. Utveckling av tjänstekontrakt och processer samt anpassning av producent till tjänstekontrakten) Anslutning av tidbokningssystem 2 och framåt: 1000 timmar (anpassning av producent till tjänstekontrakten) Besparing jämfört med direktanslutning utan standardiserade tjänstekontrakt (5 olika typer av system): 5 * 1000 timmar = 5000 timmar Med en timkostnad på 1000 SEK/ timme skulle detta motsvara en besparing på 5 MSEK enbart för tidbokningstjänsten. Totalt finns det 13 sådana tjänstedomäner (Tidbokning. Elektroniskt sjukintyg m.fl.) i drift på Inera idag. (Notera att siffrorna i exemplet är rena uppskattningar) 27

28 Nyttoanalys / Business Case Utveckling av tjänster / Applikationer Förkortad utvecklingstid för nya tjänster/applikationer Genom att använda befintliga tjänstekontrakt när man utvecklar nya tjänster/applikationer kan man förkorta utvecklingsiden. Detta beror på att man inte behöver förstå hur ett producent system fungerar för att kunna utveckla en konsument för en tjänst/applikation utan bara behöver förstå vad tjänstekontraktet erbjuder. Ett grovt estimat är att man kan halvera utvecklingstiden för applikationer som kan återanvända befintliga tjänstekontrakt. För att kunna utnyttja denna möjlighet krävs god översikt och förståelse för hela katalogen av tjänstekontrakt, god förståelse av integrationsarkitekturen och god förståelse får integrationslösningarnas möjligheter. För att få bäst resursutnyttjande bör man därför samla denna integrations arkitektkompetens inom ett ICC. 28

29 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 29

30 Finansiering ICC:t kan finansieras med en blandning av projekt och linjefinansiering. Linjebudgeten finansierar: applikationsdrift Förvaltning av plattform, komponenter och tjänstekontrakt Rådgivning Projektbudgetarna finansierar: ICC:s resurser som deltar i projekten. Projekten begär resurser från ICC i form av integrationsarkitekter, integrationsutvecklare och integrationsprojektledare. 30

31 Finansiering Förvaltning och rådgivning Drift Den stora delen av kostnaden för ett ICC hanteras redan idag men fördelat över flera olika grupper inom Inera: - För att ta över förvaltningsansvaret för de befintliga kontrakten bör man omfördela budgeten från dagens tjänstedomänförvaltning till det framtida ICC:t. Detta betyder att man tillför ICC resurser motsvarande en till två arkitekter/domänansvariga på heltid för förvaltning av dagens tjänstekontrakt. Till detta bör man lägga ytterligare en arkitekt/ domänansvarig för att klara av att hantera de tjänstekontrakt som väntas tillkomma under ICC behöver tillföras resurser (och därmed budget) för att säkerställa applikationsdrift (integrationsdriftansvarig), säkerställa plattformens integritet avseende förändringar och uppgraderingar och samverka med de regionala plattformarna ute på regioner och landsting (integrationsplattformsansvarig) samt rollen som skall säkerställa effektiv miljö för utveckling och test (integrationstestansvarig) 31

32 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering Genomförande 32

33 Genomförande 2013: Fokus på applikationsdrift och förvaltning - Tillsätt ICC-Ansvarig - Etablera plattforms ansvarig - Etablera driftansvarig - Överta ansvar för utveckling och förvaltning av kontrakten - Tillsätt 1-2 arkitekter/domänansvariga för befintliga kontrakt - Tillsätt 1 arkitekt/domänansvarig för de nya kontrakten - Event Management: - Enkel monitorering via NTP - Grundläggande CMDB för tjänsterna - Anslut ICC till Ineras övergripande driftprocesser och beslutsfora - Ta fram en övergripande beroendekarta för hela integrationsmiljön 2014: Komplettera med stöd för projekt och nyutveckling: - Skapa en portal där användarna kan se status för sina integrationer - Skapa en informationsportal a la SDK.MinaVardkontakter - Utveckla hjälp till självhjälp - Stöd för självtest - Workflow för anslutning och andra standardiserade tjänster 33

34 Tidplan / Genomförande Föreslagen bemanning av införandeprojektet: Roll Del av heltid Period Införandeprojektledare: 100% Månad 1-3 Ansvarig ICC: 20% Månad 1-4 Arkitekt/Domänansvarig: 100% Månad 1-4 Plattformsansvarig: 50% Månad 2-4 Driftansvarig: 50% Månad 2-4

35 Event Management införande och kostnad Analys av vilka typer av händelser som är behöver hanteras Utveckling av monitoreringslösning för Mule ESB Utveckling av extraheringslösning för att automatiskt hämta konfigurationsinformation från tjänsteplattformens tjänsteadresseringskatalog till Marvals CMDB Konfiguration av alerts i Mule ESB Konfiguration av Event Management i Marval - Filtrering - Ev. korrelering - Ärenderegler - Distribution av felmeddelanden Utbildning av Service Desk personal och beredskapsstyrkan En mycket grov uppskattning är att detta skulle ta ca 2000 mantimmar att genomföra, fördelat på ett antal olika personer. I löptid kan man räkna med 2-3 månader. 35

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-03 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 8 SL 2013-3813 Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

12 JANUARI 2015. IT budget

12 JANUARI 2015. IT budget IT budget 1 1.Sammanställning äskanden Nedan följer en sammanställning av de äskanden från centrala utvecklingsbudgeten som förvaltningsobjekten och projekten har lämnat in för. na avser den utveckling

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer