Klivet 2012 Rapport 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klivet 2012 Rapport 2010"

Transkript

1 Klivet 2012 Rapport 2010

2 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? 6.0 EKONOMI 7.0 KOMMUNIKATION 8.0 NÄSTA STEG S. 3 S. 6 S. 7 S. 8 S. 13 S. 15 S. 16 S. 17

3 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND BAKGRUND Klivet 2012 ska möta ett behov och önskemål om att öka takten på och omfattningen av näringslivsarbetet med större engagemang och representation från deltagarna. Projektet syftar till att åstadkomma tydliga förbättringar som skapar tillväxt och förbättrar näringslivsklimatet i Västervik under 3 år det är detta som är Klivet Aktiviteterna bedrivs som en del av den ordinarie verksamheten i Västervik Framåt från maj Målet är att bli bland topp 30 i Svenskt Näringslivs Ranking år År 2010 i maj redovisades rankingen och Västervik låg på plats 92.

4 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND 4 Det som mäts i totalrankingen är:

5 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND 5

6 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD fokusområden för klivet fokusområden för klivet Följande fokusområden har valts ut, för att påverka företagsklimatet, i samarbete med ett stormöte med näringslivet i Västervik samt Referensgruppen för Klivet: 1. Profilera Västervik som företagskommun 2. Ökad Företagssamverkan 3. Skola & Näringsliv 4. Hållbar tillväxt nya/ befintliga företag 5. Samverkan företag/kommun Dessa områden utgör delprojekt i Klivet 2012 som vi kommer att följa upp och visa upp goda exempel inom i Västervik Framåt ABs marknadsföring och kommunikation. Det är inom dessa områden vi har tagit fram aktiviteter som vi satsar på inom Västervik Framåt AB. Alla aktiviteter där vi använder resurser i Västervik Framåt AB ska sedan stödja målen i spindeldiagrammet nedan. Målen tar sikte på ett starkt fokus på ökad samverkan mellan aktörer i Västervik och ska leda till att vi tar ett stort Kliv för Västervik med början år 2010 och med slutdatum för mätning vid 2012 års slut.

7 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD organisation organisation Projektet Klivet 2012 är organiserat med en styrgrupp, projektledare, delprojektledare och aktivitetsansvariga. I de aktiviteter som bedrivs är näringslivet drivande och referensgruppen, vars representanter valdes i samband med stormöte på CNC Plåt i september 2009, har en viktig roll i att prioritera, kommunicera och förankra aktiviteter.

8 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER nuläge för aktiviteter Allt som hänt finns inte samlat i denna rapport eftersom det sker massa aktiviteter i Klivets anda som vi, VFAB eller referensgruppen inte har insyn i. Klivet bygger på samverkan för tillväxt och många av aktiviteterna sker ute i verksamheterna. Klivet har tagit ordentligt fart och Västerviks företag är engagerade i nedan aktiviteter som vi följer upp och kommunicerar i de forum som vi byggt upp en organisation för. Vi får feedback att det händer mycket och upplever att samverkan har utvecklats i enlighet med ambitionerna. (a) Process för Lotsfunktion Arbetet har startat med att ta fram en process enligt den nationella standard för lotsfunktionen som finns. Syftet är att skapa en grundstruktur av tydliga processer. Här handlar det om allt från tillståndsgivande till andra kontakter med kommunen. Kommunen finns med i detta arbete och avsikten är att involvera medarbetarna under hösten När strukturen sen är införd, kan vi arbeta vidare med värderingarna enligt Tranås goda exempel. (b) Tekniknätverk Tanken om tillgång till ökad spetskompetens och intressant tekniskt utbyte drivs just nu av tre engagerade personer, nämligen Mats Johansson, utvecklingschef på SlipNaxos, Ronnie Jensen, lärare och UF-ansvarig på Västerviks gymnasium och Erik Wallin, utvecklingsansvarig Resinit. Tanken är att hjälpa varandra med spetskompetens för att höja sin kompetensnivå samt bidra till att deras anställda får mer varierande utmaningar. Alltså ett sätt att kompetensförsörja sitt företag på ett mycket effektivt sätt. Upplägget som man nu bygger på är ett givers gain. Deltagarna lägger in tid och en kompetens i en pott och sedan kan deltagarna ta del av de olika kompetenserna vid behov. Just nu pågår utveckling av ITkommunikationsplattform där samordningen av nätverket kommer göras. (c) Marint Nätverk I Klivet 2012-andan har den marina branschen i Västervik inlett ett projekt som syftar till ökad lönsamhet och tillväxt genom flera initiativ där samarbete mellan företag står i fokus. Satsningen är långsiktig och går inte bara över företagsgränser utan även över kund/leverantörsgränser likväl som företag/konsument samt korsbefruktning med andra närliggande branscher såsom Event/Turistindustrin. I centrum för den unika satsningen står konceptet East Coast Marine Center som bland annat innefattar gemensam lokalisering för visning av företagen i anslutning till en gemensam utställningslokal, ett så kallat showroom. Den marina tillverkningsindustrin är komplex och Västervik har en stor kompetens inom området som genom samarbeten och satsningar kommer att kunna bli mycket konkurrenskraftig på en hårt konkurrensutsatt global marknad. Visionen är att genom de för branschen unika samarbetena och satsningar, ska Västervik kunna bli en internationellt erkänd heltäckande båtindustriregion med stora tillväxtmöjligheter. (d) Industrikluster Östra Götaland Bakgrunden till projektet är att vi i Västervik även i framtiden behöver en livaktig industri som en motor i vår utveckling. Detta skapar arbetstillfällen och uppdrag åt många tjänsteföretag. Idag består Västerviks industrier i huvudsak av underleverantörer med undantag av en handfull större industrier i kommunen, beroende på hur man definierar en underleverantör. Våra duktiga underleverantörer i kommunen lever i en starkt konkurrensutsatt värld. Resultatet blir en hård konkurrens om underleverantörernas lokalisering. Logistik och goda kommunikationer och tillgången på utbildad arbets-

9 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 9 kraft kommer vara det som avgör etableringarnas lokalisering. De industrier som lever en lite lugnare tillvaro är systemleverantörer eller delsystemleverantörer. Gärna med någon produkt med marin anknytning eller ett system som skulle kunna knytas ihop med våra befintliga industriföretag. Initiativet syftar till att knyta ihop företag med systemanknytning och koppla ihop dem för att se om det kan skapa synergier i egna nya produkter. Man kan också tänka sig att man knyter ihop ett antal underleverantörer med varandra för att se om det kan finnas någon gemensam produkt man kan utveckla. Vi har idag kartlagt stora delar av Västerviks industri och även varit i kontakt med andra regioner som vi vill koppla till projektet. De regioner vi nu har företag klara i är Oskarshamn och Eksjö. I analysen har ett 30 tal företag besökts. Vi räknar med att under Q skriva en ansökan till ESF-rådet. Vi har idag aktörer med i form av Oskarshamns näringslivsenhet på OKG. Akademierna kommer även vara en viktig part i projektet. (e) Ledarnätverk Är ett forum för ledare med ett större personal- och verksamhetsansvar där man träffas och utbyter tankar kring ledarskapet och gemensamma frågor. Ledarnätverket träffas ungefär var sjätte vecka för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetssätt. Frågor som varit uppe under hösten är till exempel tid till ledarskap, kvalitetsarbete och 5S, utvecklingssamtal och hur man arbetar med förändring. Många branscher är representerade i gruppen. Mötena sker ute på företagen. (f) IT-nätverk Nätverket har bildats med önskan om att samverka om IT frågor och att utveckla IT i Västervik. En värld där de tekniska möjligheterna skapar nya förutsättningar hela tiden. Gruppen har gjort ett första förslag till hur alla som arbetar med IT frågor ska kunna få tillgång till mer kompetens och samverka till nytta för Västerviks utveckling. På Klivet 2012 mötet den 24 november 2010 bjöd IT-nätverket in till en dag i början av 2011 då IT kompetens samlas för att inspirera till att utveckla användandet av IT för tillväxt. Fokus är på IT trender ur ett verksamhetsbehov. (g) Nätverk för Kompetensförsörjning 10 företag och organisationer har träffats och arbetar för att lyfta fram Västervik som en företagskommun med mycket intressanta arbeten och med möjlighet till att byta jobb. Gruppen är fast beslutna att bidra på sitt sätt till KLIVET Det har varit en artikel i VT och Smålands Näringsliv om detta nätverk. Så här formulerar man målet i form av ett svar som man vill att människor ska ge på hur de ser på Västervik som företagskommun när vi har tagit ett KLIV: Det är lätt att hitta ett arbete och utvecklas i Västervik, det finns många intressanta arbetsplatser med en spännande mångfald och arbetslivsklimatet är positivt och effektivt. En viktig bit i detta är marknadsföring, öppna rekryteringar och rörlighet på arbetsmarknaden. Det innebär att man annonserar ut tjänsterna vid behov för att nå ut brett med budskapet att det går bra för Västervik och det egna företaget.

10 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 10 Gruppen har kommit en bit på vägen med det mål som utarbetades i somras. Det har tillkommit ett perspektiv under senaste tiden och perspektivet med ungdomsarbetslöshet ska vägas in i målen. Nu arbetar gruppen med att justera riktning och brutit ned mål. En ny handlingsplan tas fram för våren. (h) Generationsväxling Klivet har initierat ett projekt som vänder sig till företag i generationsväxling. En stor del av Västerviks ägarledda företag har att hantera ett generationsskifte med de frågor som uppstår i samband med det. Vi har blivit utvalda att ingå i en testpilot som Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Stiftelsen Entreprenörskap och VFAB tagit fram. Regionförbundet har gått in och betalar 50% av kostnaden och resten finansieras av deltagaravgifter. Ett mycket intressant projekt där det generationsväxlande företaget får individuell hjälp med att hantera de mjukare värdena, känslorna som väcks, som är så viktiga i en lyckad växling. Idén är att en företagare som genomfört ett generationsskifte rådger ett företag som planerar för ett generationsskifte under ett års tid. IHH i Jönköping kommer att genomföra en metodutveckling tillsammans med oss som skall borga för ett program som kan rullas ut i hela regionen och helst också i hela nationen, där Västervik tillsammans med Hultsfred blir föregångskommuner där referensmaterial uppkommit. IHH kommer också att äga hela processen under de 12 månader som programmet löper. Det är också IHH som tränar och ger rådgivarna den grundkunskap som behövs för att bygga en kvalitativ rådgivning. Utmaningen nu är att identifiera och rekrytera in företag från Västerviksregionen (4 företag) som blir deltagare. Den uppbackning de kommer att få är väldigt stor vilket borde göra detta program ytterst intressant. (i) Utveckling av lokala företags anbudsförmåga Bara i Västerviks kommun upphandlas det varor och tjänster för ca 400 miljoner år Idag kommer endast 30% av kommunens anbud från lokala företag i antal räknat. Andra områden som handlar upp varor och tjänster på liknande sätt är t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Skogsstyrelsen och Lantmäteri. Det här är en marknad med stor potential som Västerviks företag skulle kunna öka sin närvaro på. Det som behövs för att öka lokala företagens anbudsförmåga är kunskap om upphandlingsregler och utformning av anbud samt mera samverkan mellan företag. En process för ökad upphandlingskompetens är startad under hösten med en grupp entreprenörer och en ny beräknas börja till våren. (j) Tillväxtmentorskap Klivet har initierat starten av ett program för ledare i tillväxtföretag som innebär att företagsledare under ett år får en rådgivare som själv är företagare, en mentor som följer och hjälper till i processen att växa som ledare och som företag. Programmet har tagits fram av Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Stiftelsen Entreprenörskap och Regionförbundet, som även här gått in och prioriterat projektet genom att stå för halva kostnaden. Deltagaren betalar den andra halvan.

11 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 11 Programmet genomförs i nära samarbete med IHH i Jönköping som följer programmet från början. IHH utbildar även rådgivarna/mentorerna. Utmaningen nu är att identifiera och rekrytera in ledare i ägarledda tillväxtföretag från Västerviksregionen (4 företag) som blir deltagare. Den uppbackning de kommer att få är väldigt stor vilket borde göra detta program ytterst intressant. (k) Utveckling av Campus En del i att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv är att skapa en enkelhet för företagen i att kunna kompetensutveckla sin personal. I Klivet har vi prioriterat att vara med i utvecklingen av ett nytt Campus. Arbetet har lett till att Västerviks företag fått tillgång till ett Campus med utbildningar som också riktar sig till näringslivet. En organisation finns nu på plats som kan arbeta mer uppsökande för att fånga in och tillgodose utbildningsbehoven hos näringslivet. Antalet utbildningar, seminarier och aktiviteter där näringslivet tar aktiv del har ökat väsentligt. Aktuella exempel på det är föreläsningsprogrammet affärskap, styrelseprogrammet samt inspirationsdag för lönsam rekrytering. (l) Inkubator Ett initiativ till en Inkubator har utarbetats. En Inkubator är en stödjande affärsutveckling för potentiella tillväxtföretag eller person som har en affärsidé, produkt eller tjänst som ska utvecklas med syfte att starta, eller nyligen har startat ett företag. Inkubatorn handlar om att vara en utvecklande och inspirerande miljö, där företaget i tidiga skeden kan få hjälp att utvärdera sina idéer tillsammans med kvalificerad rådgivare. Det kan också handla om affärsutveckling under en längre tid tillsammans med en affärsutvecklare. Syftet med Inkubatorn är att skapa en snabbare tillväxtprocess för nya företag, än vad som annars sker och att erbjuda en plattform för affärsutveckling. Nuläget med vår befintliga inkubator verksamhet är att beteckna som undermåligt. Erbjudandet är inte i paritet med vårt uppdrag att skapa tillväxt i företagen. Under våren har analyserats och utarbetats ett innehåll och en process för en tänkt möjlig framtida inkubator som stödjer målet om tillväxt och som sätter Västervik i framkant i regionen. Arbetet är vilande pga hög arbetsbelastning på ansvarig projektmedlem. (m) Ökat antal UF företag Västervik Framåt stödjer arbetet med att öka antalet UF företag i gymnasieskolan. I första hand kan vi bidra till att utveckla lärare i samband med utvecklingsdagar som UF arrangerar och hjälpa till att koppla UF företagen till exempelvis Klivetdag eller Tillväxtdag. Företagsgruppen har tagit på sig rollen att ta fram rådgivare och mentorer till eleverna. På Klivet dagen den 24 november bjöds elever, lärare och rektorer in för att få möjlighet att bygga nätverk med näringslivet. Näringslivsrepresentanter fick möjlighet att bygga nätverk med skola. Även regionchefen för Ung Företagsamhet var närvarande. Deadline för att anmäla in sitt UF företag för läsåret är den 2 december. Resultatet för detta läsår är 103 elever och 37 företag. Att jämföra med förra läsåret då det var 92 elever och 37 företag. Vi mäter antalet UF företag och det är konstant. Det som ökat är antalet engagerade elever.

12 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 12 (n) Årets stadskärna I Klivet ingår en satsning på den breda marknadsföringen och varumärket Västervik. Där har vi prioriterat att kandidera till Årets Stadskärna 2013 och att etablera Västervik som benchmark för andra städer. Under året har mätningar genomförts av besöksfrekvensen samt turisternas upplevelse av stadskärnans tillgänglighet. Mätningarna ska ligga till grund för ett förändringsarbete. (o) Breda marknadsföringen Inom ramen för Klivet finns en samverkan kring att locka personer med anknytning till Västervik att flytta till kommunen eller starta företag här. Under året har samannonsering gjorts, en gemensam infopelare har funnits på stan under turistsäsongen, ett utskick har gjorts till fritidshusägare och en inflyttarresa har genomförts. Västervik har också deltagit på Almedalsveckan på Gotland. Arbetet pågår också med att få till långsiktigt fungerande organisation mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommun, vilket är en förutsättning för att kandidera till Årets Stadskärna. Med stor sannolikhet finns en organisation i början av 2011.

13 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? Klivets aktiviteter inom de fem definierade områdena mäts i ett antal mätvärden med sikte på att åstadkomma resultat i linje med målen. Resultatkedjan är tänkt enligt följande:

14 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? 14 I spindeldiagrammet kan du läsa ut var Klivet 2012 befinner sig i resan mot målen enligt definition i denna rapport. Vissa av målen är kvantitativa och andra är utfallet av att vi följer upp framstegen i processen. Samtliga mätetal omvandlas till index genom att ett visst resultat ger en viss poäng. Målen är högt satta och ska uppnås senast

15 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD EKONOMI EKONOMI Preliminära siffror till och med december redovisas eftersom vi redan nu har en god kännedom om utfallet för 2010.

16 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION Vi har ökat ansträngningarna på marknadsföring och kommunikation. Vi har fått positiva Klivetartiklar i lokal media vid upprepade tillfällen. En ny tidning, Framåt, har producerats under hösten. Tidningen har distribuerats som en bilaga till Västerviks- Tidningen i samband med totalutdelning och innehåller dels artiklar om Klivets fokusområden och dels artiklar om företag som i klivetandan bidrar till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Tidningen ska ges ut två gånger per år och ett redaktionsråd finns för att ta fram goda exempel på samverkan för tillväxt. Även tidningen Utkik gjorde i december 2010 ett antal artiklar om Klivet. Klivet kommuniceras även via sociala media; Västervik Framåts blogg och Facebook-sida följs av flera hundra personer.

17 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NÄSTA STEG NÄSTA STEG Referensgruppen arbetar i samstämmighet och framåtanda. Ett mötesråd stod för planeringen av ett stormöte på East Coast Industry Marine Center den 24 november, där drygt hundra personer deltog. Underlaget från workshopen används för att planera fortsatta aktiviteter inom Klivet, för att flytta fram våra positioner när det gäller företagsklimatet i Västervik. Referensgruppen fick ett antal nya medlemmar vid stormötet och några har av olika anledningar valt att lämna stafettpinnen vidare..

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Sammanfattning Projekt Tillväxt i Malmfälten har genomfört en förstudie kring Kompetensförstärkning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:

BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare: BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg Några ord från deltagare: TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills Vi har vuxit och investerat men måste börja tjäna pengar också och

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer