Klivet 2012 Rapport 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klivet 2012 Rapport 2010"

Transkript

1 Klivet 2012 Rapport 2010

2 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? 6.0 EKONOMI 7.0 KOMMUNIKATION 8.0 NÄSTA STEG S. 3 S. 6 S. 7 S. 8 S. 13 S. 15 S. 16 S. 17

3 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND BAKGRUND Klivet 2012 ska möta ett behov och önskemål om att öka takten på och omfattningen av näringslivsarbetet med större engagemang och representation från deltagarna. Projektet syftar till att åstadkomma tydliga förbättringar som skapar tillväxt och förbättrar näringslivsklimatet i Västervik under 3 år det är detta som är Klivet Aktiviteterna bedrivs som en del av den ordinarie verksamheten i Västervik Framåt från maj Målet är att bli bland topp 30 i Svenskt Näringslivs Ranking år År 2010 i maj redovisades rankingen och Västervik låg på plats 92.

4 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND 4 Det som mäts i totalrankingen är:

5 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD BAKGRUND 5

6 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD fokusområden för klivet fokusområden för klivet Följande fokusområden har valts ut, för att påverka företagsklimatet, i samarbete med ett stormöte med näringslivet i Västervik samt Referensgruppen för Klivet: 1. Profilera Västervik som företagskommun 2. Ökad Företagssamverkan 3. Skola & Näringsliv 4. Hållbar tillväxt nya/ befintliga företag 5. Samverkan företag/kommun Dessa områden utgör delprojekt i Klivet 2012 som vi kommer att följa upp och visa upp goda exempel inom i Västervik Framåt ABs marknadsföring och kommunikation. Det är inom dessa områden vi har tagit fram aktiviteter som vi satsar på inom Västervik Framåt AB. Alla aktiviteter där vi använder resurser i Västervik Framåt AB ska sedan stödja målen i spindeldiagrammet nedan. Målen tar sikte på ett starkt fokus på ökad samverkan mellan aktörer i Västervik och ska leda till att vi tar ett stort Kliv för Västervik med början år 2010 och med slutdatum för mätning vid 2012 års slut.

7 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD organisation organisation Projektet Klivet 2012 är organiserat med en styrgrupp, projektledare, delprojektledare och aktivitetsansvariga. I de aktiviteter som bedrivs är näringslivet drivande och referensgruppen, vars representanter valdes i samband med stormöte på CNC Plåt i september 2009, har en viktig roll i att prioritera, kommunicera och förankra aktiviteter.

8 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER nuläge för aktiviteter Allt som hänt finns inte samlat i denna rapport eftersom det sker massa aktiviteter i Klivets anda som vi, VFAB eller referensgruppen inte har insyn i. Klivet bygger på samverkan för tillväxt och många av aktiviteterna sker ute i verksamheterna. Klivet har tagit ordentligt fart och Västerviks företag är engagerade i nedan aktiviteter som vi följer upp och kommunicerar i de forum som vi byggt upp en organisation för. Vi får feedback att det händer mycket och upplever att samverkan har utvecklats i enlighet med ambitionerna. (a) Process för Lotsfunktion Arbetet har startat med att ta fram en process enligt den nationella standard för lotsfunktionen som finns. Syftet är att skapa en grundstruktur av tydliga processer. Här handlar det om allt från tillståndsgivande till andra kontakter med kommunen. Kommunen finns med i detta arbete och avsikten är att involvera medarbetarna under hösten När strukturen sen är införd, kan vi arbeta vidare med värderingarna enligt Tranås goda exempel. (b) Tekniknätverk Tanken om tillgång till ökad spetskompetens och intressant tekniskt utbyte drivs just nu av tre engagerade personer, nämligen Mats Johansson, utvecklingschef på SlipNaxos, Ronnie Jensen, lärare och UF-ansvarig på Västerviks gymnasium och Erik Wallin, utvecklingsansvarig Resinit. Tanken är att hjälpa varandra med spetskompetens för att höja sin kompetensnivå samt bidra till att deras anställda får mer varierande utmaningar. Alltså ett sätt att kompetensförsörja sitt företag på ett mycket effektivt sätt. Upplägget som man nu bygger på är ett givers gain. Deltagarna lägger in tid och en kompetens i en pott och sedan kan deltagarna ta del av de olika kompetenserna vid behov. Just nu pågår utveckling av ITkommunikationsplattform där samordningen av nätverket kommer göras. (c) Marint Nätverk I Klivet 2012-andan har den marina branschen i Västervik inlett ett projekt som syftar till ökad lönsamhet och tillväxt genom flera initiativ där samarbete mellan företag står i fokus. Satsningen är långsiktig och går inte bara över företagsgränser utan även över kund/leverantörsgränser likväl som företag/konsument samt korsbefruktning med andra närliggande branscher såsom Event/Turistindustrin. I centrum för den unika satsningen står konceptet East Coast Marine Center som bland annat innefattar gemensam lokalisering för visning av företagen i anslutning till en gemensam utställningslokal, ett så kallat showroom. Den marina tillverkningsindustrin är komplex och Västervik har en stor kompetens inom området som genom samarbeten och satsningar kommer att kunna bli mycket konkurrenskraftig på en hårt konkurrensutsatt global marknad. Visionen är att genom de för branschen unika samarbetena och satsningar, ska Västervik kunna bli en internationellt erkänd heltäckande båtindustriregion med stora tillväxtmöjligheter. (d) Industrikluster Östra Götaland Bakgrunden till projektet är att vi i Västervik även i framtiden behöver en livaktig industri som en motor i vår utveckling. Detta skapar arbetstillfällen och uppdrag åt många tjänsteföretag. Idag består Västerviks industrier i huvudsak av underleverantörer med undantag av en handfull större industrier i kommunen, beroende på hur man definierar en underleverantör. Våra duktiga underleverantörer i kommunen lever i en starkt konkurrensutsatt värld. Resultatet blir en hård konkurrens om underleverantörernas lokalisering. Logistik och goda kommunikationer och tillgången på utbildad arbets-

9 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 9 kraft kommer vara det som avgör etableringarnas lokalisering. De industrier som lever en lite lugnare tillvaro är systemleverantörer eller delsystemleverantörer. Gärna med någon produkt med marin anknytning eller ett system som skulle kunna knytas ihop med våra befintliga industriföretag. Initiativet syftar till att knyta ihop företag med systemanknytning och koppla ihop dem för att se om det kan skapa synergier i egna nya produkter. Man kan också tänka sig att man knyter ihop ett antal underleverantörer med varandra för att se om det kan finnas någon gemensam produkt man kan utveckla. Vi har idag kartlagt stora delar av Västerviks industri och även varit i kontakt med andra regioner som vi vill koppla till projektet. De regioner vi nu har företag klara i är Oskarshamn och Eksjö. I analysen har ett 30 tal företag besökts. Vi räknar med att under Q skriva en ansökan till ESF-rådet. Vi har idag aktörer med i form av Oskarshamns näringslivsenhet på OKG. Akademierna kommer även vara en viktig part i projektet. (e) Ledarnätverk Är ett forum för ledare med ett större personal- och verksamhetsansvar där man träffas och utbyter tankar kring ledarskapet och gemensamma frågor. Ledarnätverket träffas ungefär var sjätte vecka för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetssätt. Frågor som varit uppe under hösten är till exempel tid till ledarskap, kvalitetsarbete och 5S, utvecklingssamtal och hur man arbetar med förändring. Många branscher är representerade i gruppen. Mötena sker ute på företagen. (f) IT-nätverk Nätverket har bildats med önskan om att samverka om IT frågor och att utveckla IT i Västervik. En värld där de tekniska möjligheterna skapar nya förutsättningar hela tiden. Gruppen har gjort ett första förslag till hur alla som arbetar med IT frågor ska kunna få tillgång till mer kompetens och samverka till nytta för Västerviks utveckling. På Klivet 2012 mötet den 24 november 2010 bjöd IT-nätverket in till en dag i början av 2011 då IT kompetens samlas för att inspirera till att utveckla användandet av IT för tillväxt. Fokus är på IT trender ur ett verksamhetsbehov. (g) Nätverk för Kompetensförsörjning 10 företag och organisationer har träffats och arbetar för att lyfta fram Västervik som en företagskommun med mycket intressanta arbeten och med möjlighet till att byta jobb. Gruppen är fast beslutna att bidra på sitt sätt till KLIVET Det har varit en artikel i VT och Smålands Näringsliv om detta nätverk. Så här formulerar man målet i form av ett svar som man vill att människor ska ge på hur de ser på Västervik som företagskommun när vi har tagit ett KLIV: Det är lätt att hitta ett arbete och utvecklas i Västervik, det finns många intressanta arbetsplatser med en spännande mångfald och arbetslivsklimatet är positivt och effektivt. En viktig bit i detta är marknadsföring, öppna rekryteringar och rörlighet på arbetsmarknaden. Det innebär att man annonserar ut tjänsterna vid behov för att nå ut brett med budskapet att det går bra för Västervik och det egna företaget.

10 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 10 Gruppen har kommit en bit på vägen med det mål som utarbetades i somras. Det har tillkommit ett perspektiv under senaste tiden och perspektivet med ungdomsarbetslöshet ska vägas in i målen. Nu arbetar gruppen med att justera riktning och brutit ned mål. En ny handlingsplan tas fram för våren. (h) Generationsväxling Klivet har initierat ett projekt som vänder sig till företag i generationsväxling. En stor del av Västerviks ägarledda företag har att hantera ett generationsskifte med de frågor som uppstår i samband med det. Vi har blivit utvalda att ingå i en testpilot som Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Stiftelsen Entreprenörskap och VFAB tagit fram. Regionförbundet har gått in och betalar 50% av kostnaden och resten finansieras av deltagaravgifter. Ett mycket intressant projekt där det generationsväxlande företaget får individuell hjälp med att hantera de mjukare värdena, känslorna som väcks, som är så viktiga i en lyckad växling. Idén är att en företagare som genomfört ett generationsskifte rådger ett företag som planerar för ett generationsskifte under ett års tid. IHH i Jönköping kommer att genomföra en metodutveckling tillsammans med oss som skall borga för ett program som kan rullas ut i hela regionen och helst också i hela nationen, där Västervik tillsammans med Hultsfred blir föregångskommuner där referensmaterial uppkommit. IHH kommer också att äga hela processen under de 12 månader som programmet löper. Det är också IHH som tränar och ger rådgivarna den grundkunskap som behövs för att bygga en kvalitativ rådgivning. Utmaningen nu är att identifiera och rekrytera in företag från Västerviksregionen (4 företag) som blir deltagare. Den uppbackning de kommer att få är väldigt stor vilket borde göra detta program ytterst intressant. (i) Utveckling av lokala företags anbudsförmåga Bara i Västerviks kommun upphandlas det varor och tjänster för ca 400 miljoner år Idag kommer endast 30% av kommunens anbud från lokala företag i antal räknat. Andra områden som handlar upp varor och tjänster på liknande sätt är t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Skogsstyrelsen och Lantmäteri. Det här är en marknad med stor potential som Västerviks företag skulle kunna öka sin närvaro på. Det som behövs för att öka lokala företagens anbudsförmåga är kunskap om upphandlingsregler och utformning av anbud samt mera samverkan mellan företag. En process för ökad upphandlingskompetens är startad under hösten med en grupp entreprenörer och en ny beräknas börja till våren. (j) Tillväxtmentorskap Klivet har initierat starten av ett program för ledare i tillväxtföretag som innebär att företagsledare under ett år får en rådgivare som själv är företagare, en mentor som följer och hjälper till i processen att växa som ledare och som företag. Programmet har tagits fram av Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Stiftelsen Entreprenörskap och Regionförbundet, som även här gått in och prioriterat projektet genom att stå för halva kostnaden. Deltagaren betalar den andra halvan.

11 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 11 Programmet genomförs i nära samarbete med IHH i Jönköping som följer programmet från början. IHH utbildar även rådgivarna/mentorerna. Utmaningen nu är att identifiera och rekrytera in ledare i ägarledda tillväxtföretag från Västerviksregionen (4 företag) som blir deltagare. Den uppbackning de kommer att få är väldigt stor vilket borde göra detta program ytterst intressant. (k) Utveckling av Campus En del i att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv är att skapa en enkelhet för företagen i att kunna kompetensutveckla sin personal. I Klivet har vi prioriterat att vara med i utvecklingen av ett nytt Campus. Arbetet har lett till att Västerviks företag fått tillgång till ett Campus med utbildningar som också riktar sig till näringslivet. En organisation finns nu på plats som kan arbeta mer uppsökande för att fånga in och tillgodose utbildningsbehoven hos näringslivet. Antalet utbildningar, seminarier och aktiviteter där näringslivet tar aktiv del har ökat väsentligt. Aktuella exempel på det är föreläsningsprogrammet affärskap, styrelseprogrammet samt inspirationsdag för lönsam rekrytering. (l) Inkubator Ett initiativ till en Inkubator har utarbetats. En Inkubator är en stödjande affärsutveckling för potentiella tillväxtföretag eller person som har en affärsidé, produkt eller tjänst som ska utvecklas med syfte att starta, eller nyligen har startat ett företag. Inkubatorn handlar om att vara en utvecklande och inspirerande miljö, där företaget i tidiga skeden kan få hjälp att utvärdera sina idéer tillsammans med kvalificerad rådgivare. Det kan också handla om affärsutveckling under en längre tid tillsammans med en affärsutvecklare. Syftet med Inkubatorn är att skapa en snabbare tillväxtprocess för nya företag, än vad som annars sker och att erbjuda en plattform för affärsutveckling. Nuläget med vår befintliga inkubator verksamhet är att beteckna som undermåligt. Erbjudandet är inte i paritet med vårt uppdrag att skapa tillväxt i företagen. Under våren har analyserats och utarbetats ett innehåll och en process för en tänkt möjlig framtida inkubator som stödjer målet om tillväxt och som sätter Västervik i framkant i regionen. Arbetet är vilande pga hög arbetsbelastning på ansvarig projektmedlem. (m) Ökat antal UF företag Västervik Framåt stödjer arbetet med att öka antalet UF företag i gymnasieskolan. I första hand kan vi bidra till att utveckla lärare i samband med utvecklingsdagar som UF arrangerar och hjälpa till att koppla UF företagen till exempelvis Klivetdag eller Tillväxtdag. Företagsgruppen har tagit på sig rollen att ta fram rådgivare och mentorer till eleverna. På Klivet dagen den 24 november bjöds elever, lärare och rektorer in för att få möjlighet att bygga nätverk med näringslivet. Näringslivsrepresentanter fick möjlighet att bygga nätverk med skola. Även regionchefen för Ung Företagsamhet var närvarande. Deadline för att anmäla in sitt UF företag för läsåret är den 2 december. Resultatet för detta läsår är 103 elever och 37 företag. Att jämföra med förra läsåret då det var 92 elever och 37 företag. Vi mäter antalet UF företag och det är konstant. Det som ökat är antalet engagerade elever.

12 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NULÄGE FÖR AKTIVITETER 12 (n) Årets stadskärna I Klivet ingår en satsning på den breda marknadsföringen och varumärket Västervik. Där har vi prioriterat att kandidera till Årets Stadskärna 2013 och att etablera Västervik som benchmark för andra städer. Under året har mätningar genomförts av besöksfrekvensen samt turisternas upplevelse av stadskärnans tillgänglighet. Mätningarna ska ligga till grund för ett förändringsarbete. (o) Breda marknadsföringen Inom ramen för Klivet finns en samverkan kring att locka personer med anknytning till Västervik att flytta till kommunen eller starta företag här. Under året har samannonsering gjorts, en gemensam infopelare har funnits på stan under turistsäsongen, ett utskick har gjorts till fritidshusägare och en inflyttarresa har genomförts. Västervik har också deltagit på Almedalsveckan på Gotland. Arbetet pågår också med att få till långsiktigt fungerande organisation mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommun, vilket är en förutsättning för att kandidera till Årets Stadskärna. Med stor sannolikhet finns en organisation i början av 2011.

13 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? Klivets aktiviteter inom de fem definierade områdena mäts i ett antal mätvärden med sikte på att åstadkomma resultat i linje med målen. Resultatkedjan är tänkt enligt följande:

14 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? 14 I spindeldiagrammet kan du läsa ut var Klivet 2012 befinner sig i resan mot målen enligt definition i denna rapport. Vissa av målen är kvantitativa och andra är utfallet av att vi följer upp framstegen i processen. Samtliga mätetal omvandlas till index genom att ett visst resultat ger en viss poäng. Målen är högt satta och ska uppnås senast

15 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD EKONOMI EKONOMI Preliminära siffror till och med december redovisas eftersom vi redan nu har en god kännedom om utfallet för 2010.

16 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION Vi har ökat ansträngningarna på marknadsföring och kommunikation. Vi har fått positiva Klivetartiklar i lokal media vid upprepade tillfällen. En ny tidning, Framåt, har producerats under hösten. Tidningen har distribuerats som en bilaga till Västerviks- Tidningen i samband med totalutdelning och innehåller dels artiklar om Klivets fokusområden och dels artiklar om företag som i klivetandan bidrar till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Tidningen ska ges ut två gånger per år och ett redaktionsråd finns för att ta fram goda exempel på samverkan för tillväxt. Även tidningen Utkik gjorde i december 2010 ett antal artiklar om Klivet. Klivet kommuniceras även via sociala media; Västervik Framåts blogg och Facebook-sida följs av flera hundra personer.

17 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD NÄSTA STEG NÄSTA STEG Referensgruppen arbetar i samstämmighet och framåtanda. Ett mötesråd stod för planeringen av ett stormöte på East Coast Industry Marine Center den 24 november, där drygt hundra personer deltog. Underlaget från workshopen används för att planera fortsatta aktiviteter inom Klivet, för att flytta fram våra positioner när det gäller företagsklimatet i Västervik. Referensgruppen fick ett antal nya medlemmar vid stormötet och några har av olika anledningar valt att lämna stafettpinnen vidare..

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-06-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer