FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA"

Transkript

1 FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari Skill

2 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författaren Gustav Pettersson har läst ekonomi med miljöinriktning på Lunds Universitet och har arbetar på Skill sedan hösten Gustav har en bred erfarenhet från uppdrag åt kommuner, företag och organisationer.

3 SAMMANFATTNING På uppdrag av Sverige kommunala näringslivstjänstemän (SKNT) och NuLink AB har Skill Scandinavia AB genomfört följande webbaserade enkätundersökning. Syftet med undersökningen är att ta fram en verktygslåda med aktiviteter som SKNT:s medlemmar kan använda i sitt arbete med att främja företagande inom respektive kommun. Undersökningen har genomförts under oktober december Enkäten skickades ut till SKNT:s 246 medlemmar. Totalt har 117 respondenter svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 48 %. SKNT:s medlemmar bedriver aktiviteter inom samtliga av de kartlagda områdena. I princip alla respondenter uppger att de bedriver aktiviteter inom områdena tillväxt, etablering, politikmöten och entreprenörskap. Kompetensförsörjning och företagsmiljöer bedrivs det färre aktiviteter inom, men det är fortfarande en förhållandevis hög andel av respondenterna som uppger att det bedrivs aktiviteter inom området. Här nedan följer en sammanfattning av de effektiva aktiviteter som respondenterna har lyft fram som sådana som har givit resultat: Etablering de mest effektiva aktiviteterna inom området etablering anser respondenterna vara aktiviteter inom lokaler och mark, personliga kontakter, möten och uppsökande verksamhet. Det är viktigt att ha ett helhetstänk på området, att ta fram samarbeten med hela samhället samt att fokusera på redan befintliga företag. Tillväxt under området tillväxt lyfter respondenterna fram aktiviteter som handlar om skapa samverkan med aktörer på tillväxtområdet, anordna företagsbesök och upprätta dialog med företag samt att göra behovsanalyser av vilka utbildningar som behövs samt erbjuda utbildningar och kompetensutveckling. Det är viktigt att ha lokala och regionala strategier samt att föra samman den kunskap som finns på området. Entreprenörskap respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna handlar om nyföretagarcentrum, uppstartshjälp och entreprenörskap i skolan. Det är även viktigt att erbjuda samarbete kring entreprenörskap samt rådgivning i olika former samt att tidigt skapa samarbete med skolor, bedriva attitydarbete och fånga upp drivkrafter. Politikmöten de mest effektiva aktiviteterna inom området politikmöten anser respondenterna vara företagsträffar och företagsbesök, frukostmöten och olika former av näringslivsråd och träffar. Det är viktigt med mindre träffar som både är strukturerade och spontana och där politikerna är tillmötesgående. Kompetensförsörjning respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna inom kompetensförsörjning handlar om samarbeten med näringsliv, skolor, arbetsförmedlingen etc., kartlägga utbildningsbehov och erbjuda utbildningar, strategiskt samarbete med universitet och högskola samt aktiviteter med skolor.

4 Företagsmiljöer respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna inom företagsmiljöer handlar om inkubatorer, science parks, erbjuda mötesplatser, företagshotell. Det är viktigt att vara med och skapa förutsättningar till att företagsmiljöer skapas och att skapa möjligheter för positiva relationer mellan aktörerna på området.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Syfte och mål Metod 6 2. RESULTAT Vilka respondenter har deltagit i undersökningen? Etablering Tillväxt Entreprenörskap Politikmöten Kompetensförsörjning Företagsmiljöer Andra aktivitetsområden Rangordning SLUTSATSER Analytikerns råd och reflektioner BILAGA Enkät Informationsmissiv 44

6 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Sveriges kommuner bedriver ett aktivt arbete för att främja och förbättra det lokala företagsklimatet runt om i Sverige. Arbetet samordnas bland annat av Sveriges kommunala näringslivstjänstemän (SKNT), som är ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan dess medlemmar. SKNT har som mål att arbeta med att utveckla och stärka medlemmarnas yrkesroll och medverka till kompetensutveckling i kommunala näringslivsfrågor. Inom SKNT finns ett stort intresse för det företagsfrämjande arbete som bedrivs runt om i landet och tillsammans med Skill Scandinavia AB (Skill) har följande undersökning genomförts. 1.2 Syfte och mål Undersökningen syftar till att kartlägga vad SKNT:s medlemmar gör för företagsfrämjande aktiviter och härigenom ta fram vilka aktiviteter som upplevs som effektiva respektive mindre effektiva. Målsättningen är att producera en verktygslåda med aktiviteter som SKNT:s medlemmar kan använda i sitt framtida arbete med att förbättra det lokala företagsklimatet i respektive kommun. 1.3 Metod Undersökningen har genomförts med en webbenkät som har skickats ut till SKNT:s samtliga medlemmar. Totalt skickades enkäten ut till 246 medlemmar. 117 svar har inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 48 %. Det är dock troligt att det totala antalet medlemmar som har svarat på undersökningen är högre än 117 stycken eftersom flera av medlemmarna har svarat tillsammans. Eftersom det är knappt hälften av medlemmarna som har svarat är det viktigt att komma ihåg att resultatet som presenteras i rapporten enbart representerar respondenterna. Skill har fått kontaktuppgifter i form av e-postadresser till SKNT:s medlemmar och enkät och påminnelser skickades ut i oktober och november Totalt genomfördes fyra utskick, 1 ordinarie och 3 påminnelser. Skill och SKNT arbetade tillsammans fram den

7 använda enkäten som återfinns i bilaga 1, där återfinns även det informationsbrev som medföljde enkäten. Enkäten är indelad i sju aktivitetsområden där respondenterna har fått möjlighet att lista upp till tre effektiva och tre mindre effektiva aktiviteter inom respektive område. De sju aktivitetsområdena är följande: Etablering syftar till att få företag att komma till kommunen och starta verksamhet där. Tillväxt syftar till att få företag i kommunen att växa. Entreprenörskap syftar till att få fler personer att starta näringslivsverksamhet. Politikmöten syftar till att ordna möten och dialog mellan politik och näringsliv. Kompetensförsörjning syftar till att antingen garantera näringslivet kompetent arbetskraft eller att utveckla näringslivets kompetens. Företagsmiljöer syftar till att genom inkubatorer, företagshotell, science parks mm. skapa miljöer där näringslivet trivs och utvecklas. Andra aktivitetsområden syftar till att ge respondenterna möjlighet att lista aktivitet som inte ryms under ovanstående områden. Enkäten består huvudsakligen av frågor med öppna svarsalternativ där respondenterna fritt har kunnat skriva in sina svar. De öppna svarsalternativen syftar till att respondenterna ska ge djupgående svar och bidra med initierad information på området. Utöver de öppna svarsalternativen förekommer även frågor med fasta svarsalternativ.

8 2. RESULTAT I resultatkapitlet redovisas vilka respondenter som har deltagit i undersökningen varefter respondenternas svar inom respektive aktivitetsområde presenteras. I de fall där det går att se att respondenternas svar skiljer sig åt utifrån bakgrundsvariablerna redovisas dessa skillnader. Eftersom huvuddelen av respondenternas svar är av kvalitativ karaktär är de skillnader som presenteras enbart av en sammanställande karaktär och därmed inte statistiskt säkerställda. För fullständiga svar samt diagram för respektive fråga hänvisas till bilaga 2 samt till bifogad excelbilaga. Diagram 1: Aktivitetsgrad inom de olika aktivitetsområdena. Frågan besvarades av 117 respondenter. Diagrammet ovan visar hur stor andel av respondenterna som bedriver aktiviteter inom respektive aktivitetsområde. Som diagrammet illustrerar har områdena tillväxt, etablering, politikmöten och entreprenörskap högst andel, därefter följer kompetensförsörjning och företagsmiljöer. De mindre kommuner som representeras i undersökningen bedriver i jämförelse med större kommuner inte i lika hög utsträckning aktiviteter inom företagsmiljöer och kompetensförsörjning. I övrigt visar inte kommunstorlek på någon skillnad i hur respondenterna har svarat.

9 2.1 Vilka respondenter har deltagit i undersökningen? Ordmoln 1. Vilken kommun arbetar du i? Frågan besvarades av 116 respondenter. Vilka kommuner som respondenterna arbetar i presenteras i ordmolnet ovan, de kommuner som nämndes flera gånger är större och de som nämndes färre gånger är mindre. De kommuner som utmärker sig och har fler svarande respondenter än övriga är bland annat Linköping, Örebro, Östersund, Halmstad och Härnösand. Diagram 2. Antal invånare i kommunen. Frågan besvarades av 117 respondenter. Diagram 2 visar antalet invånare i de kommuner som respondenterna arbetar inom. Knappt hälften av de representerade kommunerna har mindre än invånare.

10 Diagram 3. Majoritet i kommunstyrelsen. Frågan besvarades av 117 respondenter. Diagram 3 visar vilka partier som bildar majoritet i de kommunstyrelser som respondenterna arbetar under. Genom att korsköra diagrammet framkommer att Alliansen är den vanligaste majoriteten i kommunstyrelsen. Diagram 4. Organisationsform. Frågan besvarades av 117 respondenter. Diagram 4 visar att främst bedrivs inom kommunledningen eller inom en kommunal förvaltning.

11 Diagram 5. Befattning. Frågan besvarades av 116 respondenter. Diagram 5 presenterar vilken befattning som respondenterna har inom sin organisation. De två vanligaste befattningarna är näringslivssekreterare etc. alternativt näringslivschef etc. Avsnittet visar vilka respondenter som har svarat i undersökningen. Det kan konstateras att respondenterna är geografiskt spridda över landet med flest svarande från Linköping, Örebro, Östersund, Halmstad och Härnösand. Knappt hälften av de representerade kommunerna har mindre än invånare och Alliansen är den vanligaste majoriteten i kommunstyrelsen. De två dominerande organisationsformerna är inom kommunledningen eller kommunal förvaltning och de två vanligaste befattningsformerna är näringslivssekreterare etc. alternativt näringslivschef etc.

12 2.2 Etablering Området etablering syftar till: att få företag att komma till kommunen och starta verksamhet där. Av respondenterna är det totalt 111 stycken, 96 %, som uppger att de är delaktiga i etableringsarbetet i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Mest effektiva aktiviteter: Diagram 6. Etableringar effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Lokaler och mark handlar om att erbjuda och visa på att det finns tillgång till lediga lokaler och mark att etablera sig på. Detta genomförs exempelvis genom samarbeten med fastighetsägare för att kunna erbjuda lokaler samt för att kunna marknadsföra lokaler som är tillgängliga för etablering. Därutöver nämns lokalregister som företag kan söka i. Vidare bedrivs internt arbete inom kommunen med planfrågor, att ta fram förslag på exploateringsområden och att ha planlagd mark i beredskap. Området nämns 11 gånger. Nätverk och möten innebär att bygga nätverk inom kommunen och med externa aktörer, att finnas med på olika arenor samt att inbjuda till nätverksmöten. Bygga nätverk med befintliga företag, deras kontaktnät och underleverantörer. Skapa nätverk med utflyttade personer som har betydande befattningar i exempelvis Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Området nämns 9 gånger. Personliga kontakter fokuserar på att arbeta med att skapa personliga kontakter och underhålla dessa. Exempelvis genom en hög servicenivå, personliga kontakter

13 så högt upp i kedjan som möjligt dvs. med personer som har uppdrag från olika företag att hitta lämpliga etableringsorter och att ta kontakt med nyckelpersoner i externa företag. Området nämns 7 gånger. Uppsökande verksamhet som exempelvis handlar om att kontakta nyckelperson i externa företag som redan bor i kommunen, proaktivt säljarbete och marknadsföring, kontakt med befintliga företag som kan hjälpa till att locka andra företag att etablera sig, direktkontakt med företag (ragga företag). Området nämns 7 gånger. Information och marknadsföring handlar exempelvis om information och rådgivning, som både är proaktivt och efterfrågestyrt. Området nämns 7 gånger. Internt och externt samarbete handlar exempelvis om att samarbete med olika delar inom kommunen, med fastighetsägare, med företag och andra externa aktörer. Samverkan och samarbete nämns 5 gånger. Utöver dessa aktivitetsområden nämner respondenterna att aktiviteter inom tillgänglighet och snabb service, vilket handlar om snabb återkoppling och service på frågor samt en hög tillgänglighet, både internt och externt. Därutöver nämns deltagande på etableringsmässor som en aktivitetet som respondenterna är nöjda med. Mindre effektiva aktiviteter: Annonsering är det område som flest respondenter listar som ett mindre effektivt aktivitetsområde. Bland annat nämns allmän annonsering och annonsering i tidningsbilagor. Området nämns 23 gånger. Marknadsföring i utskick, brett inriktad marknadsföring och ogenomtänkt marknadsföring tas upp som mindre effektiva exempel. Området nämns 8 gånger. Mässor anser ett fåtal respondenter vara en aktivitet som har varit mindre effektiv. Därefter följer ett antal aktiviteter som ses som mindre effektiva, exempelvis: bearbetning, planlösa utskick, företagsraggning, mindre lyckad information samt mindre lyckade aktiviteter med press, tidningar och kontakter genom telefon.

14 Öppna kommentarer: Här nedan presenteras några av de öppna kommentarer som respondenterna framförde i anslutning till området etablering: Företag drar företag. Det måste finnas affärsmöjligheter, kompetens, intressanta nätverk etc. Dessutom är övriga faktorer för etablering oerhört viktiga såsom bra skola, attraktivt boende, infrastruktur, bra kommunal service, tillgång till lokaler med mera. Komplex fråga med många aktörer involverade såväl kommun, andra myndigheter, andra näringslivsaktörer, banker, befintligt näringsliv. Kräver mycket god kunskap om motiv för etableringar och fingertoppskänsla för vilka förfrågningar som är seriösa. Vi lägger krutet på att befintliga företag ska uppleva ett gott stöd från kommunen i förhoppningen att utvecklas. Detta ger goda ambassadörer (företagarna) som har större dragkraft på nya etableringar än kommunens uppvaktning. Viktigt att veta vad sin organisation kan leverera, se nya trender och jobba genom olika aktörer för samverkan att nå ut till de etableringar man söker! Sammanfattningsvis kan det konstateras att de mindre effektiva aktiviteterna karaktäriseras av att de antingen är breda och saknar riktning alternativt att de är svåra att följa upp, vilket kan göra att de upplevs som mindre effektiva. De aktiviteter som upplevs som effektiva handlar om personliga kontakter, uppsökande verksamhet, nätverk och möten samt samarbeten och att skapa möjligheter för att erbjuda lokaler och mark. Respondenterna understrykter vikten av att ha en helhetssyn på området och lyfter fram samarbeten med hela samhället (skola, infrastrukturfrågor, kommunal service, lokaler, företag etc.) och poängterar att det är viktigt att satsa på befintliga företag och att företag drar företag.

15 2.3 Tillväxt Området tillväxt syftar till: att få företag i kommunen att växa. Av respondenterna är det totalt 94 stycken, 98 %, som uppger att de är delaktiga i arbetet med tillväxtfrågor i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Mest effektiva aktiviteter: Diagram 7. Tillväxt effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Samverkan kring tillväxt handlar om samarbete och nätverk med olika aktörer inom tillväxtområdet. Det rör sig om workshops tillsammans med experter inom olika områden, med företag, universitet och andra aktörer. Att skapa en möjlighet till dialog, både individuellt och i grupp, dra nytta av de befintliga klustersamarbeten som finns i regionen och bidra till att nya upprättas, frukostmöten med Nyföretagarcentrum, Almi och Connect. Området nämns 12 gånger. Företagsbesök handlar exempelvis om att besöka företag, knyta kontakter, etablera relationer och skapa förståelse för företagens och kommunens situation och upprätthålla en aktiv dialog. Området nämns 8 gånger. Utbildning och kompetensutveckling handlar om utbildningsinsatser som exempelvis workshops, behovsanalyser med efterföljande aktiviteter, utbildningsinsatser utformade efter företagens behov, kostnadsfria seminarier, riktade utbildningsinsatser inom ramen för vuxenutbildningarna, gemensamma utbildningar för företag med tillväxtambitioner, upphandlingskurser,

16 företagarkurser, kartläggning av kompetensbehov hos företagen och igångsättande av relevanta utbildningar. Området nämns 8 gånger. Lokaler och mark som kan skapa möjlighet för företag att expandera. Området nämns 6 gånger. Utöver dessa aktivitetsområden nämner respondenterna att aktiviteter tillsammans med företagen i regionen är viktigt, att de upplever att subventionerade konsulttjänster har varit mycket uppskattat och med goda resultat. Därutöver lyfts tillväxtprogram och behovsanalyser upp och att det är av vikt att fokusera på växande företag och skapa möjlighet och hjälp för företag som växer alternativt vill växa. Mindre effektiva aktiviteter: Allmänt inriktad information, marknadsföring och annonsering. Det rör sig här om allmänt riktad information och generell marknadsföring som inte har något särskilt mål och inte bidrar till att föra arbetet framåt. Ofokuserade aktiviteter som exempelvis allmänna informationsträffar, nätverksaktiviteter utan tydligt syfte och mål, stormöten och frukost- och lunchmöten. Brist på strategi och riktning i arbetet menar några respondenter är exempel på mindre effektiva aktiviteter, vilket bland annat visar sig i brist på mål med de genomförda aktiviteterna och att arbetet upplevs som planlöst och ostrukturerat. Öppna kommentarer: I Karlstad har vi en tillväxtstrategi som ett viktigt dokument i tillväxtarbetet. Strategin följs noga upp och justeringar är möjliga allt eftersom förutsättningarna förändras. Sedan finns naturligtvis även en regional tillväxtstrategi som är viktig. För tillväxt krävs ett gott samarbete mellan det offentliga och näringslivet samt akademi. Nätverk ger bra utveckling och i vissa fall affärer. Vi har jobbat med design/produktutveckling det har gett tillväxt i företag. Samverkan som ger resultat ger tillväxt. Vi ställer gärna upp och hjälper företaget när dom skall till och växa typ att vara en "lots" genom hela genomförandet.

17 Sammanfattningsvis kan det konstateras att de mindre effektiva aktiviteterna karaktäriseras av att informationen/marknadsföringen upplevs som för allmän inriktad och bred. Samtidigt tar några respondenter upp att det är ett problem att arbetet på området upplevs som ostrukturerat och att det saknar tydliga mål. De effektiva aktiviteterna handlar om utbildningar och kompetensutveckling, olika exempel på samverkan och nätverk samt en kontinuerlig kontakt med företagen, exempelvis genom företagsbesök. Respondenterna visar att det är viktigt med lokala och regionala strategier, att föra samman kunskap och ambitioner genom nätverk samt att erbjuda lotsning, utbildning och kompetensutveckling.

18 2.4 Entreprenörskap Området entreprenörskap syftar till: att få fler personer att starta näringslivsverksamhet. Av respondenterna är det totalt 81 stycken, 94 %, som uppger att de är delaktiga i arbetet med entreprenörskapsfrågor i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Diagram 8 Effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Mest effektiva aktiviteter: Nyföretagarcentrum och nyföretagarrådgivning handlar om stöd och rådgivning i olika former till nyföretagare. Exempelvis i form av mötesplatser, coacher, inkubatorer och rådgivning och information kring olika frågor. Som exempel på samarbetsform nämns ALMI. Området nämns 27 gånger. Uppstartshjälp handlar om att erbjuda utbildning kring företagande och startaeget. Området nämns 9 gånger. Entreprenörskap i skolan handlar om att informera i skolor om nyföretagande, väcka intresse för Ung Företagsamhet, att skapa samarbeten mellan skola, kommun och näringsliv och att kontinuerligt arbeta med entreprenörsfrågor från en tidig ålder. Området nämns 9 gånger. Samarbete kring entreprenörskap handlar främst om samarbete med nyföretagarcentrum och att arbeta för att upprätta samarbeten mellan skolor, kommun och näringsliv. Området nämns 8 gånger.

19 Kostnadsfri rådgivning nämns 2 gånger. Utöver dessa aktiviteter nämns bland annat att ge förutsättningar för samarbete på gymnasienivå i form av Framtidsfrön, Ung företagsamhet, entreprenörsdagar, aktiviteter med drivhus och mentorskap. Mindre effektiva aktiviteter: Det som förenar de aktiviteter som listas som mindre effektiva aktiviteterna är att de inte är genomtänkta, saknar mål alternativt ekonomiska medel. Exempelvis nämns: Annonser. Allmän information och rådgivning samt generella insatser i skolan och näringslivet. EU-projekt och projekt som Arena och Leader. Projektmedel utan mål. Öppna kommentarer: Alla insatser är bra även om det ibland tar tid. Samverkan mellan skola och näringsliv ser vi bidrar till kompetens på orten i framtiden men även inspirera i tidig ålder till entreprenörskap och viljan att bli företagare. Arbeta tidigt och brett, alltifrån Science Center via UF, Drivhuset, Inkubator, Nyföretagacentrum med flera. Samordna hela entreprenörskedjan, om möjligt. Det finns så mkt pengar till aktiviteter i starta-fasen. men att starta är inte det svåraste, den stora utmaningen är att överleva, driva och utveckla företaget. Mer resurser till insatser efter start behövs. Främjande åtgårder som rådgivning, samarbeten och stöd i affärsutveckling är det som vanligen fungerar - att möta olika individers behov och förutsättningar är det både svåraste och viktigaste. Här gäller det att ta vara på individens drivkraft och energi - inte värdera idén. Det gäller att undanröja byråkratiska hinder, vägleda, informera och lotsa bland alla regler, finnas med som bollplank, underlätta för att hitta finansiering, göra en affärsplan samt nätverk och affärsänglar, satsa på inkubatorer och Science Park

20 system för att få företag att ta sitt nästa steg men mycket måste göras på nationell nivå som vi i kommunerna inte styr över. Sammanfattningsvis kan det konstateras att de mindre effektiva aktiviteterna bland annat handlar om dålig och för allmän information och rådgivning. Respondenterna menar även att det ibland kan finnas en brist på affärsperspektiv och konkurrensutsättning och att det saknas samarbeten mellan näringsliv, skola och kommun. Samtidigt handlar de aktiviteter som upplevs som effektiva om nyföretagarcentrum och nyföretagarrådgivning, uppstarts- och starta eget-hjälp samt aktiviteter riktade mot ungdomar och skolverksamheter. Respondenterna framför att det är av vikt att arbeta brett och finnas på olika arenor, både kommunala och privata samt inte bara fokusera på uppstarten utan även erbjuda stöd och rådgivning senare i processen. Vidare framhålls samarbete och attitydarbete tillsammans med skolor och att det är viktigt att fånga upp och uppmuntra de drivkrafter som finns.

21 2.5 Politikmöten Området politikmöten syftar till: att ordna möten och dialog mellan politik och näringsliv. Av respondenterna är det totalt 83 stycken, 95 %, som uppger att de är delaktiga i arbetet med att skapa möten mellan politiker och näringslivet i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Diagram 9 Effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Mest effektiva aktiviteter: Företagsbesök och företagsträffar som respondenterna menar handlar om att samordna träffar och möten mellan politiker och företag. Exempelvis genom att politiker besöker företag eller att det anordnas träffar där företagare bjuds in. Exempelvis nämns att det kan vara några politiker åt gången, det efterlyses att politikerna ska vara engagerade samt väl förberedda politiker. Området nämns 31 gånger. Frukostmöten exempelvis nämns näringsrik frukost, möjlighet till frågor och svar och gärna under avslappnade former samt att det är en fördel om det är väl föreberedda teman för respektive frukostmöte. Området nämns 8 gånger. Näringslivsråd som är regelbundna och där politiker, företagare och tjänstemän träffas och diskuterar olika frågor. Området nämns 5 gånger. Näringslivsdagen som handlar om att ha en gemensam diskussion med företagen om hur näringslivet kan stärkas. Området nämns 2 gånger. Därutöver nämns möten och träffar ett antal gånger. Det rör sig om bransch- och områdesträffar samt möten och träffar under specifika teman. Andra områden som listas är att politikerna behöver vara tillgängliga, att det är viktigt att upprätta nätverk och projekt för att underlätta dialogen mellan kommunen och näringslivet.

22 Mindre effektiva aktiviteter: Stormöten och allmänna träffar som enligt vissa respondenter kan sakna specifikt mål eller där det blir för allmänt, vilket motverkar syftet med mötena. Politiker som inte lyssnar och som exempelvis inte har förståelse för företagens och företagarnas situation. Dåligt förberedda möten och sammankomster, vilket bidrar till att skapa en icke konstruktiv och utvecklande arbetsmiljö. Öppna kommentarer: Intressanta ämnesval som berör både näringsliv och politiken där båda parter blir hörda, där det finns ett engagemang från båda sidor. Kommunen har vid flera tillfällen ordnat studieresor med övernattning(ar) där näringslivet har deltagit tillsammans med politiker och kommunens tjänstemän. MYCKET BRA. Nämnder ordnar även möten kring olika frågor såsom parkeringspolicy, cykelpolicy, landsbygdsfrågor osv, ordnas inte av näringslivsenheten, men det finns många mötesplatser. Oftast blir de möten av informations karaktär istället för dialog. Möten bör vara enskilda besök på företagen. Då uppstår en dialog. Ärligt engagemang, vara en god lyssnare kopplat till handling, kan ge ett fantastiskt resultat! De mindre effektiva aktiviteterna karaktäriseras av att det anordnas aktiviter utan specifik mål, att politikerna inte lyssnar på företagarna samt att de träffar som anordnas är för allmänt inriktade. Ibland upplever respondenterna även att de kan bli gnälligt och att det finns en okunskap mellan aktörerna. Samtidigt handlar de aktiviteter som upplevs som effektiva om att skapa möjligheter för organiserade och strukturerade vägar för att skapa möten mellan politiker och företagare. Respondenterna tar även upp att det är betydelsefullt med spontana kontakter, årliga events samt återkommande möten, träffar och strukturer samt att politikerna är tillmötesgående.

23 2.6 Kompetensförsörjning Området kompetensförsörjning syftar till: att antingen garantera näringslivet kompetens arbetskraft eller att utveckla näringslivets kompetens. Av respondenterna är det totalt 66 stycken, 79 %, som uppger att de är delaktiga i kompetensförsörjningsarbetet i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Diagram 10 Effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Mest effektiva aktiviteter: Samarbete för kompetensförsörjning. Handlar om samarbeten och samverkan med näringslivet, skolor, Arbetsförmedling etcetera. Projekt för att skapa nätverk och möjlighet till kompetensutbyte mellan företag. Området nämns 14 gånger. Kartlägga utbildningsbehov och erbjuda utbildningar handlar om att erbjuda utbildningar och kartlägga det existerande utbildningsbehovet. Exempel på utbildningar som nämns är varierade utbildningar i samarbete med näringslivet, KY- och AF-utbildningar, styrelseutvecklingsutbildningar samt utbildning för personal och ledning. Området nämns 8 gånger. Samverkan med högskolan handlar om samarbete och att strategiskt arbete tillsammans med universitet och högskola som finns i regionen. Området nämns 5 gånger.

24 Student och skola handlar om att skapa förutsättningar för företagslagd praktik, koppla samman studenter och företag samt att få studenter att stanna kvar efter studierna. Området nämns 5 gånger. Därutöver nämns bland annat inflyttningsservice, aktiviteter inom Life-Science sektorn, examensarbeten, tandemrekryteringar och samarbete med omställningskontor. Mindre effektiva aktiviteter: Försök att påverka kursutbud på universitetet och upprättande av YHutbildningar. Utbildningar och utbildningspaket utan deltagare. Behovsanalyser och stora kompetensprojekt. Genomför aktiviteter utan att lyssna på företagen och vad de behöver. Öppna kommentarer: Genom kontinuerlig kontakt med företag och med Vuxenutbildning kan vi fånga upp utvecklingstrender, kommande investeringar och formulera dem till utbildningserbjudanden. Högre tjänster rekryteras ofta längre ifrån men eftersom det ofta innebär långpendling eller flytt upplever företagen att det lätt blir kortsiktigt. Ju närmre rekrytering desto mer hållbar. Kompetensförsörjning omfattar ett regionalt- organisations- och ett individperspektiv. För att regionen skall växta så verkar vi för att påverka och samverka med de aktörer som har en påverkan på regionen kompetentillväxt. På organisationsnivå, små och medelstora företag, handlar det framförallt om att synliggöra kompetensfrågan utifrån ett kundperspektiv och att stödja byggande av kompetenstillväxt utifrån organisationens behov - att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla kompetens. Detta arbete skall i sin tur påverka så att individers utveckling ligger i linje med omvärldens och kundens krav på kompetens. Unga till arbete riktar sig till ungdomar år. Projektägare Region Dalarna och varje kommun driver sin del. För vår del har andelen ungdomar som gått vidare till jobb eller studier varit över 60 % sedan starten Viktigt att kontakt mellan företag och skola äger rum. Att elever erbjuds praktikplatser hos företagen.

25 De aktiviteter som har varit mindre effektiva handlar om misslyckade påverkansinsatser mot universitet och YH, utbildningar och utbildningspaket utan deltagare, behovsanalyser och stora kompetensprojekt samt att de som arbetar med frågorna inte lyssnar på företagen och vad de behöver samt en tröghet i arbetet med att ta in vad företagen behöver. Därutöver framförs att det finns en brist i samarbetet mellan skola, näringsliv och kommun. De effektiva aktiviteterna handlar om att skapa samarbeten och samverkan mellan näringsliv, skolor, Arbetsförmedlingen etcetera för att skapa möjlighet för kompetensförsörjning. Vidare framhålls aktiviteter som att anpassa och arbeta med utbildningar och utbildningsbehovet, samt att strategiskt samarbeta med universitet och högskola.

26 2.7 Företagsmiljöer Området företagsmiljöer syftar till: att genom inkubatorer, företagshotell, science parks mm. skapa miljöer där näringslivet trivs och utvecklas. Av respondenterna är det totalt 50 stycken, 62 %, som uppger att de är delaktiga i arbetet med företagsmiljöer i kommunen. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Diagram 11 Effektiva aktiviteter. Antalet gånger som respektive aktivitet nämndes. Mest effektiva aktiviteter: Inkubatorer handlar om ett aktivt arbete med inkubatorverksamheter, skapandet av inkubatorer för alla branscher med innovationshöjd som krav, samarbete med universitetet kring inkubatorer och att vara med och stötta de inkubatorer som finns i kommunen. Området nämns 9 gånger. Science parks handlar om att stötta och medverka i science parks, att vara delägare och medfinansiär, skapa möjlighet för nystartade företag att samverka genom science parks. Området nämns 9 gånger. Mötesplatser handlar om att skapa arenor för möten mellan företag, FOU och samhället i övrigt, skapa en central mötesplats där näringslivskontoret är lokaliserat i samarbete med andra aktörer på området samt att skapa förutsättningar för kreativa möten. Området nämns 6 gånger. Företagshotell och arenor handlar om att skapa förutsättning för företagshotell och stötta privata initiativ för företagshotell. Området nämns 4 gånger.

27 Innovation handlar om att arbeta med innovationsfrågor. Området nämns 2 gånger. Därutöver nämns samarbeten med inkubatorer, klustersamarbeten och att arbeta med att bygga upp kluster, medfinansiera kluster och initiativ för att skapa företagsmiljöer. Därutöver nämns att stödja de företagsmiljöer som redan finns samt att bidra till att nya skapas. Mindre effektiva aktiviteter: Att enbart skapa en fysisk miljö och då glömma bort innehållet. Att göra för mycket själv och då glömma bort kopplingen till näringslivet och dess förutsättningar. Lätt att då missa näringslivets behov och idéer. Ineffektiva nätverk. Korta och slentrianmässiga insatser. Öppna kommentarer: Allt är under ständig förändring och jag tror det viktigaste för en kommun är att undanröja hinder, skapa positiva relationer och knyta samman människor som vill göra saker, stödja i de fall det behövs en extra insats för att få något att starta och att dra sig ur så snart det lyfter. Vi måste hela tiden se till affärsnyttan samt hur vi använder skattebetalarnas pengar. Innovatum (science center) har betytt mycket för tillväxtföretag, men lokal företagsutveckling sker även i lokala företagsföreningar. Vi har en Science park och ett antal klusterbildningar som vi arbetat aktivt med varierande framgång. För att nå framgång måste det finnas underlag för dem att stå på egna ben vilket ofta är lättare sagt än gjort. Vi är för små för vissa egna aktiviteter. De aktiviteter som är mindre effektiva handlar om korta och slentrianmässiga insatser, ineffektiva nätverk och att det saknas en koppling till näringslivet. Respondenterna upplever att inkubatorer, science parks, möteplatser, företagshotell och innovation är områden som det bedrivs lyckade aktiviteter inom. Kluster och mötesplatser lyfts fram som viktiga samlingspunkter som kan skapa affärsmöjligheter och nya lösningar.

28 2.8 Andra aktivitetsområden Området andra aktivitetsområden ger respondenterna möjlighet att lista aktivitet som inte ryms under ovanstående områden. Av respondenterna är det totalt 49 stycken, 69 %, som uppger att de har andra företagsaktiviter än de ovanstående områdena. Här nedan följer en redogörelse för de aktiviteter som respondenterna anser är effektiva respektive mindre effektiva. Mest effektiva aktiviteter: Aktiviteter i form av nätverksaktiviteter, attitydfrämjande aktiviteter och mässaktiviteter. Nyhetsbrev med verkliga nyttigheter för näringslivet, Upphandlingsaktiviteter i form av seminarier om upphandling och information om upphandlingar. Utvecklingsprojekt inom exempelvis landsbygdsutveckling samt att arbeta med att driva utvecklingsfrågor framåt. Mindre effektiva aktiviteter: Ge bidrag till föreningar med oklar koppling till näringslivsutveckling. Isolerat arbetssätt, för lite möten och företagsbesök. Starta-eget kurserna tar mycket tid och resurser i förhållande till hur många som startar företag. Teman/aktiviteter som ligger för långt från företagens vardag. Öppna kommentarer: Eftersom kommunen har en väldigt hög andel företagare så är det svårt att hinna träffa alla därför är bildandet av företagarföreningar en viktig del till skapa relationer till många företag. Genom Leader Göta Älv har ett antal projekt genomförts, vilket har skapat förutsättningar för företag på landsbygden att växa. Hindrar utveckling av företagande på landsbygden med regelverket som utgår från stadsområden. När en hel kommun är landsbygd skapar det stora svårigheter i

29 det trubbiga systemet som tar tid att påverka. Det hindrar och är många gånger orsak till mindre framgång. Näringslivsarbetet är inte lätt att sätta gränser på. Vi jobbar med inflyttning, evenemang, marknadsföring etc. vilket direkt och indirekt gynnar företagen och skapar attraktivitet till vår kommun. Vi har även ett näringslivspris, vi ordnar en stor båtresa med kontakttorg mm.

30 2.9 Rangordning Respondenterna ombads att rangordna vilka av de angivna aktivitetsområdena som de lägger mest tid och resurser på. Resultatet presenteras här nedan: Diagram 12. Rangordning av tid och resurser. Frågan besvarades av 79 respondenter. Som diagram 12 visar lägger respondenterna mest tid och resurser på aktivitetsområdet tillväxt. Därefter följer aktivitetsområdena entreprenörskap och etablering. Under Annat aktivitetsområde nämns bland annat att det är svårt att rangordna eftersom samtliga områden är viktiga, marknadsföring, information och sociala medier samt företagslots och företagsakut samt att alltid finnas tillhands.

31 3. SLUTSATSER SKNT:s medlemmar bedriver aktiviteter inom samtliga av de kartlagda områdena. I princip alla respondenter uppger att de bedriver aktiviteter inom områdena tillväxt, etablering, politikmöten och entreprenörskap. Kompetensförsörjning och företagsmiljöer är de två områden som respondenterna inte i lika hög utsträckning bedriver aktiviteter inom, men det är fortfarande en förhållandevis hög andel av respondenterna som uppger att det bedrivs aktiviteter inom området. Här nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit under respektive aktivitetsområde: Etablering de mest effektiva aktiviteterna inom området etablering anser respondenterna vara aktiviteter inom lokaler och mark, personliga kontakter, möten och uppsökande verksamhet. Det är viktigt att ha ett helhetstänk på området, att ta fram samarbeten med hela samhället samt att fokusera på redan befintliga företag. Tillväxt under området tillväxt lyfter respondenterna fram aktiviteter som handlar om skapa samverkan med aktörer på tillväxtområdet, anordna företagsbesök och upprätta dialog med företag samt att göra behovsanalyser av vilka utbildningar som behövs samt erbjuda utbildningar och kompetensutveckling. Det är viktigt att ha lokala och regionala strategier samt att föra samman den kunskap som finns på området. Entreprenörskap respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna handlar om nyföretagarcentrum, uppstartshjälp och entreprenörskap i skolan. Det är även viktigt att erbjuda samarbete kring entreprenörskap samt rådgivning i olika former samt att tidigt skapa samarbete med skolor, bedriva attitydarbete och fånga upp drivkrafter. Politikmöten de mest effektiva aktiviteterna inom området politikmöten anser respondenterna vara företagsträffar och företagsbesök, frukostmöten och olika former av näringslivsråd och träffar. Det är viktigt med mindre träffar som både är strukturerade och spontana och där politikerna är tillmötesgående. Kompetensförsörjning respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna inom kompetensförsörjning handlar om samarbeten med näringsliv, skolor, arbetsförmedlingen etc., kartlägga utbildningsbehov och erbjuda utbildningar, strategiskt samarbete med universitet och högskola samt aktiviteter med skolor. Företagsmiljöer respondenterna anser att de mest effektiva aktiviteterna inom företagsmiljöer handlar om inkubatorer, science parks, erbjuda mötesplatser,

32 företagshotell. Det är viktigt att vara med och skapa förutsättningar till att företagsmiljöer skapas och att skapa möjligheter för positiva relationer mellan aktörerna på området. 3.1 Analytikerns råd och reflektioner För att skapa ett framgångsrikt företagsfrämjande arbete är det viktigt att varje kommun analyserar sina egna förutsättningar och har det som utgångspunkt när arbetet utformas. Näringslivsarbetet kan exempelvis utgå ifrån att de tre områden som anses vara mest strategiska för verksamheten väljs ut och mål kopplas till respektive område. Till målen kan sedan aktiviteter som ska leda fram till att målen uppfylls definieras. Undersökningen visar att fokuserade och genomtänkta aktiviteter tillför mer än vad breda och generella insatser gör. Följaktligen kan det rekommenderas att näringslivskontor bör arbeta med och prioritera områden och aktiviteter inom ramen för respektive aktivitetsområde. Aktiviteter och prioriteringar för de olika aktivitetsområdena kan exempelvis vara följande: Etablering helhetssyn på området och fokusera på intressanta och specifika objekt istället för att jobba på en för bred front. Det är viktigt att skapa samarbeten med hela samhället samt satsa på befintliga företag, detta eftersom företag drar företag. Tillväxt skapa möjligheter för tillväxt genom samarbeten och kunskapsutbyte mellan aktörer. Betydelsefullt att arbeta med utbildningar, kompetensutveckling och företagsbesök. Entreprenörskap genom att stödja och arbeta med nyföretagarcentrum och att bidra till/erbjuda uppstart- och starta-eget hjälp. Därutöver är det av vikt att arbeta med attitydpåverkan och samarbete med skolor. Politikmöten skapa möjligheter för möten mellan politiker och näringsliv, både genom organiserade och spontana träffar. Bidra till att skapa ett givande innehåll och till förståelse mellan aktörerna samt fokusera på det lilla mötet eftersom det är det som gör mest skillnad. Stora möten och allmänna träffar kan ha en tendens att sakna specifika mål/fokus och ger inte ett lika bra resultat som de mindre mötesformerna. Kompetensförsörjning fokusera på att bidra till kompetensförsörjning genom samarbeten nära marknaden och det lokala istället för att lägga resurser på allt för långsiktiga projekt. Detta gäller framför allt små kommuner och landsbygdskommuner, större kommuner kan ha ett mer långsiktigt fokus. Grunden i arbetet bör oavsett vara att utgå från företagens behov av kompetens och arbetskraft lyssna på företagen och samarbeta med dem.

33 Företagsmiljöer stötta och bidra till lokala företagsmiljöer av olika slag uppmuntras. Exempelvis genom inkubatorer, science parks och andra typer av mötesplatser. Utöver dessa aktiviteter inom de ovan listade områdena kan följande råd ges: Samarbeten med aktörer mer direkt kopplade till arbetslivet och verkligheten upplever respondenterna ger mer resultat, det är viktigt att komma ihåg och framför allt fokusera på insatser som ligger nära arbetsmarknaden och lokalsamhället. Samarbeten med universitet och högskola ger inte alltid det förväntate resultatet men det är samtidigt viktigt att bedriva samarbeten för att exempelvis stimulera företagsmiljöer. Anpassa efter kommunstorlek. En mindre kommun kan ha goda möjligheter att ta ett helhetsgrepp på det företagsfrämjandearbetet men har samtidigt inte samma möjlighet att upprätta samarbeten med högskola och universitet. En större kommun kan ha svårare att få ett helhetsgrepp på området men kan istället ha möjlighet att arbeta mer långsiktigt med större aktörer i kommunen. Universitetssamarbeten, liksom samverkansprojekt med science parks, inkubatorer och innovationsmiljöer förutsätter att det finns universitet i regionen. Vissa kommuner har dessa förutsättningar, och då är det idé att ägna sig åt detta. Men eftersom många kommuner inte har dessa förutsättningar är det viktigt att inte fastna vid det och då istället arbeta för att stimulera till andra former av företagsmiljöer. Resultaten visar att respondenterna anser att det till viss del inte främjar företagsklimatet att försöka påverka universitet och högskolor att anpassa utbildningsutbud och utbildningsinnehåll för att matcha näringslivets behov. Samtidigt anser ett flertal respondenter att samarbeten med science parks och inkubatorer är framgångsrikt. Kan en orsak till denna skillnad vara att universiteten styrs statligt, medan science parks och inkubatorer styrs lokalt och regionalt och att det då finns en större påverkansmöjlighet på de lokala företagsmiljöerna. Ett fåtal kommuner har lyft fram innovation. Här uppstår frågor runt om det går mode i begreppet innovation, och att det är vad som fyller det med innehåll som avgör om det är framgångsrikt eller ej. Det finns en statlig innovationspolitik, och det lika mycket utrymme för regionala och lokala initiativ. Innovationsupphandling är också något som diskuteras för att förenkla för den offentliga marknaden att få in nya tjänster och produkter i verksamheten. Undvik annonser och marknadsföring utan mål eller som är för allmänt riktade.

34 4. BILAGA Enkät Företagsfrämjande aktiviteter - hur ser vår verktygslåda ut? Genom att svara på följande frågor kan du bidra till att utveckla SKNT:s näringslivsarbete och ta fram en verktygslåda med metoder för området. Inledningsvis kommer ett antal bakgrundsfrågor varefter sju olika aktivitetsområden följer. Du klickar alternativt skriver i den eller de rutor som stämmer in med ditt svar på frågan. Vilken kommun arbetar du i? Antal invånare i kommunen? < >

35 Vilka partier bildar majoritet i kommunstyrelsen? Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Lokalt parti: Annat parti: Vet ej Organisationsform? Bolag ägt av kommun och näringsliv Bolag ägt av näringsliv Ekonomisk förening/stiftelse Helägt kommunalt bolag (100 %) Kommunal förvaltning Kommunledning Annan organisationsform: Vilken befattning har du? Näringslivsassistent eller motsvarande Näringslivschef/kanslichef/kommunchef eller motsvarande Näringslivssekreterare/utvecklare/konsulent/handläggare eller motsvarande

36 VD eller motsvarande Annan yrkesroll: Företagsfrämjande aktiviteter Nu följer sju stycken aktivitetsområden som fördjupar sig i vilka företagsfrämjande aktivititer som ni inom ramen för näringslivsarbetet arbetar med. Under varje område som du anger att ni är verksamma inom kommer vi be er lista upp till tre aktiviteter som ni anser vara mest respektive minst effektiva. Orsaken att vi vill ha med både effektiva och mindre effektiva aktiviteter är för att kunna testa om det som fungerar bra på ett ställe fungerar mindre bra på ett annat och därigenom kunna lära av varandra och fundera på varför det är så. Du bestämmer själv om du vill ange ett, flera eller inga aktiviteter under respektive område. Etablering - syftar till att få företag att komma till kommunen och starta verksamhet där. Vi är delaktiga i etableringsarbete i kommunen? Ja Nej Etablering - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Etablering - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

37 Etablering - kommentera gärna dina svar Tillväxt - syftar till att få företag i kommunen att växa. Vi är delaktiga i arbetet med tillväxtsfrågor i kommunen: Ja Nej Tillväxt - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Tillväxt - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

38 Tillväxt - kommentera gärna dina svar Entreprenörskap - syftar till att få fler personer att starta näringsverksamhet. Vi är delaktiga i arbetet med entreprenörskapsfrågor i kommunen: Ja Nej Entreprenörskap - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Entreprenörskap - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

39 Entreprenörskap - kommentera gärna dina svar Politikmöten - syftar till att ordna möten och dialog mellan politik och näringsliv. Vi är delaktiga i arbetet med att skapa möten mellan politiker och näringslivet i kommunen: Ja Nej Politikmöten - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Politikmöten - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

40 Politikmöten - kommentera gärna dina svar Kompetensförsörjning - syftar till att antingen garantera näringslivet kompetent arbetskraft eller att utveckla näringslivets kompetens. Vi är delaktiga i kompetensförsörjningsarbetet i kommunen: Ja Nej Kompetensförsörjning - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Kompetensförsörjning - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

41 Kompetensförsörjning - kommentera gärna dina svar Företagsmiljöer - syftar till att genom inkubatorer, företagshotell, science parks mm. skapa miljöer där näringslivet trivs och utvecklas. Vi är delaktiga i arbetet med företagsmiljöer i kommunen: Ja Nej Företagsmiljöer - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Företagsmiljöer - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

42 Företagsmiljöer - kommentera gärna dina svar Andra aktivitetsområden - här redovisas sådant som inte ryms under rubrikerna ovan. Vi har företagsaktiviteter inom andra än de ovan listade aktivitetsområdena: Ja Nej Andra aktivitetsområden - effektiva aktiviteter Lista de mest effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna Andra aktivitetsområden - mindre effektiva aktiviteter Lista de minst effektiva aktiviteterna (max tre aktiviteter). Du skriver själv in aktiviteterna i rutorna

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser Projektägare: FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Box 8, 793 21 Leksand. Inledning FFLIST har tagit initiativ

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kan en kommun vara intermediär?

Kan en kommun vara intermediär? Kan en kommun vara intermediär? Vad krävs i så fall för att lärcentra eller annan offentlig verksamhet ska kunna axla rollen som kvalificerad utbildningsmäklare, pedagogisk motor och konceptbyggare för

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015

Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015 Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015 Vår roll Näring-Liv-Service -Skapa förutsättningar för -Ta initativ till -Samverka med -Utveckla partnerskap med -Dialog med -Nätverka med Input från näringslivsträff

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer